Maandag 31 Juli 1916. H9 26. „DE EEMLANDER". 15-* Jaargang. BUITENLAND^ FEUILLETON. DE EERSTE MEI. ABONNEMENTSPRIJS: 8 maanden voor Amersfoortf 1.30. Idem franco per post«1 .Sö. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken)» 0.5155. Afzonderlijke nummers0.05. Wekelijksch bijvoegsel „D« Holland iehs Huisvrouw(onder redactie van Théröae Hoven) per 3 mnd. 50 ets. 'Wekehjksoh b(jvoegsel Ptik m$ mtf per 8 mnd. 53 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercoinm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERT ENTIKN: Van 15 regels.. f O.SO. Elke regel meor0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 regols.. 0.50. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor haudel on bedrijf bestaan zeer voordeelige bepali:v^on tot. het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattende do voorwa&rdon, wordt op aanvraag toegezonden. .0^,. MARIE VAN VERSENDAAL. 'Hoofdredactie, j Mf Q j yAN SCHAARDENBURO. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het Oosten. Terwijl in het Somme-gebied de strijd ten deele rust, ten deele blijft woeden op dezelf de plek en overigens in het westen de strij dende partijen elkaar in schaak houden, wekt op het oostelijk oorlogstooneel de strijd verhoogde belangstelling. Men ziet dat aan den Duitschen Keizer, die het westelijke oor logstooneel heeft verlaten om zich met den chef van den grooten generalen staf naar bet oosten te begeven. De nieuwe aanvals- beweging, die de Russen daar hebben on dernomen, neemt een grooten omvang aan en dwingt de verbonden Duitsch-Oostenrijk- sche legers, die zich daar in de defensieve atelling bevinden, op-steeds nieuwe punten terug te gaan. In het noordelijke gedeelte van het uitge strekte, nagenoeg 1200 K.M. lange front handhaaft Hindenburg zich ten volle in het bezit van zijne stellingen. Ook uit het zuide lijke gedeelte hoort men in de laatste dagen niet van zwaren strijd. In het zuidwestelijke deel van Boekowina zijn Russische aanval len op de hoogten ten noorden van den Prislopkam teruggeslagen. In het Proethdal hebben de Oostenrijkers de Magoerahoogte ontruimd en zich op den hoofdkam van de Karpathen teruggetrokken. De gedeeltelijk langs de Hongaarsche grens loopende kam- lijn van de Swidowec en de Czernahora schijnt te zijn gekozen als de nieuwe, defi nitieve verdedigingslinie. De Neue Freie Presse roemt de sterkte van deze linie, waar in de Oostenrijkers met vertrouwen kunnen hopen, het opdringen van de Russen tot staan te brengen. Bene zeer krachtige actie voeren de Rus sen op het gedeelte van het front, waar de puitsche strijdmacht staat onder de alge- tneene leiding van generaal von Linsingen. In het gebied van Baranowitsje worden de pogingen om de vijandelijke linie door te breken, telkens op nieuw hervat. Ten zuiden van Gorodiscze zijn op één dag vier aanval len en den volgenden morgen nog een vijfde aanval ondernomentegen de zuidoostelijk van Baranowitsji gelegen Duitsche stellingen aan de Szczara hebben twee Russische divi- siën drie malen achtereen storm geloopen. Op enkele plaatsen drongen zij in de voor ste loopgraven, maar overal werden zij er weer uitgeworpen. Meer succes hebben de Russen in Wolhy- nie. Hier onderneemt het leger van Sacha- row een offensief aan beide zijden van de Styr, dat tegen Lemberg gemunt is. De rechtervleugel is den 21 en Juli over üe Lipa gegaande linkervleugel opereert aan den rechteroever van de Styr. Vereenigd zijn zij in aanhoudende aanvallen steeds dichter bij de grens gekomen en verleden Vrijdag hebben zij het Oostenrijksche ge bied bereikt. In den avond van dien dag hebben zij de grensstad Brody bezet, die 90 K.M. ten noordoosten van Lemberg ligt. Zij zijn dus gevaarlijk dicht bij de hoofdstad van Galicië gekomen. Nu is de vraag: Zal het mogelijk zijn den Russischen aanval te stuiten? Anders staat Lemberg voor de tweede maal bloot aan het gevaar, door de Russen in bezit te worden genomen. Generaal von Linsingen heeft in een gesprek tot een correspondent van de New-York Times gezegd: „Het spreekt van zelf, dat de Russen, wanneer zij op een be perkt front alles bijeen brengen wat zij kun nen krijgen, en wanneer zij eveneens doen als de Éngelschen in het westen, die 17 divi- siën in eene beperkte ruimte hebben samen geperst, in staat zijn tijdelijk ons front op het eene of andere punt in te deuken, totdat wij onze reserves hebben ontboden en hunne stooten hebben opgevangen. Maar ik kan mij niet voorstellen, dat het hun ooit zou gelukken door te breken." Is met de bezetting van Brody en 't geen daaraan vastzit het Duitsch-Oostenrijksche front nog maar ingedeukt? Of heeft dit feit eene grootere beteekenis en zijn de Russen daarmee er in geslaagd de linie door te bre ken? Dat zal de verdere loop van den strijd moeten uitwijzen. Dit staat in ieder geval vast, dat de stoot, dien de Russen hier on dernemen. gemunt is op het hart van de te genpartij en er op doelt de veroveringen, die deze in eene vroegere strijdperiode, nu een jaar geleden, heeft gemaakt, weer te niet te doen. De oorlog. P a r ij s 3 0 Juli. (Havas). Namiddag communiqué. In de streek van Chaulnes hebben de Franschen ten Zuiden van Lihons Duitsche verkenners uiteengejaagd. Op den rechter Maasoever is een aanval der Duitschers op de redoute in het ravijn ten Zuiden van Fleury door de Franschen afgeslagen. Het bombardement duurt voort in de streek van Fleury en in de bosschen van Vaux en Fumin. Op de rest van het front is de nacht kalm verloopen. Den 29en Juli over dag hebben de Fran- 'sche vliegers aan het Somme-front 11 ge vechten geleverd. Drie Duitsche toestellen werden neergeschoten, terwijl in de Argon- ne een Duitsch vliegtuig, dat door de Fran schen aangevallen was, in de Duitsche li- niën neerstortte. Het wordt bevestigd, dat een van de Duit sche vliegers, die, naar gisteren gemeld is, aan de Somme zwaar gewond werden, door onder-luitenant Guynemer getroffen werd; Guynemer heeft thans dus zijn elfden tegen stander geveld. In den nacht van 29 op 30 Juli zijn 40 bommen van 120 m.M. geworpen op de Duitsche stations in de streek vande naam is niet vermeld). Vanmorgen heeft een Fransch vliegeska- der verscheidene bommen van zwaar kaliber op het station en de militaire werken te Mülheim, op den rechter-Rijnoever gewor pen. In dew eek van 24 tót 31 Juli hebben de volgende operatiën aan het Fransche front plaats gehad Aan de Somme wederzijdsch bombarde ment, maar het veelal mistige weer belem merde de actie van het Fransch? geschut. Van den 24en tot den 26en Juli hebben de Franschen ten zuiden van Estrées een groep versterkte huizen vernield, 5 kanon nen veroverd en 103 Duitschers gevangen genomen. Bij Verdunw oedde steeds een hevige ar- tilleriestrijd in den sector Froide Terre Moujinville. In de streek van Fleury maakten de Fran schen eenige vorderingenden 24en namen zij een versterkt werk, onmiddellijk ten wes ten van Thiaumont en maakten gevangenen. De Franschen hebben van eene nieuwe Duitsche divisie de aanwezigheid geconsta teerd. De Duitschers hebben op meerdere pun ten coups de main of plaatselijke aanvallen ondernomen, die alle werden afgeslagen en wel den 25en Juli tusschen de Oise en de Aisne in de richting van Tracy-le-Val, in den Elzas in de richting van Bacschweiler ten noorden van Altkirch, den 27en ten noor den van de Aisne in de streek van Ville au Bois, in Champagne ten Westen van Pros nes, den 28en op de Fransche loopgraven bij Lihons en den 29en in den Elzas in de streek van de Violen. Avondcommuniqué. Den geheelen dag woedde eene reeks zware gevechten ten noorden van de Som me. Een Fransche aanval bereikte den zoom van het dorp Maurepas, veroverde het bosch ten noorden van het station Hem, de stengroeven ten noorden van dat bosch en de hoeve Monacu. De Duitsche tegenaan vallen waren bijzonder hevig bij de' hoeve Monacu, waar de strijd- het zwaarst was. De Franschen namen 200 gevangenen. De Franschen vielen in den morgen aan op het front tusschen hoogte 139, ten noord oosten van Hardecourt, en de rivier; zij na men het geheele vijandelijk loopgraafsys teem op eene diepte, afwisselend tusschen 300 en 800 Meters en behielden al den ver overden grond tegen de verwoede vijande lijke tegenaanvallen in den namiddag. Een Duitsche aanval ten westen van Thiaumont op den rechter Maasoever werd teruggeslagen. Londen, 30 Juli. (R.) Namiddagcom muniqué. In den afgeloopen nacht hebben wij de vij andelijke loopgraven en reserve-stellingen tusschen de Ancre en de Somme hevig be schoten; ons vuur bracht bij Courcelette in een vijandelijk munitiedepót eene ontploffing te weeg. Avondcommuniqué. De Éngelschen avanceerden heden mor gen, in samenwerking met de Franschen op een front van oostelijk van het Delvillebosch tot de Somme. Er zijn vorderingen gemaakt ten oosten van de Waterloohoeve, het Tro- nesbosch en de Maltzonehoeve. De vijand was in aanzienlijke sterkte; hij moet zwaar geleden hebben in den hevigen strijd. Wij hebben 52 gevangenen genomen. De Franschen hebben op onze rechtervleu gel ook hunne linie vooruitgebracht. Er was geen infanteriestrijd in de streek van Pozières, waar de dag werd doorge bracht met versterking van den in de vorige week gewonnen grond. Drie vijandelijke vliegtuigen vernielden gisteren verscheidene vijandelijke machines en dwongen hen te landen. Er is niets van belang gebeurd tusschen de Ancre en de zee. B e r 1 ij n, 2 9 Juli. (W. B.) In den nacht van den 28en op den 29en jl., heeft een eskader marine-luchtschepen een aanval ge daan op het middelste gedeelte van de En- gelsche Oostkust en bommen geworpen op spoorwegwerken bij Lincoln, industrie-ter reinen bij Norwich, vlootboses bij Grims by en ïmmingham, alsmede op verkennings vaartuigen bij den Humber. Een vuurtoren aan den mond van den Humber werd ver nield. Ondanks de beschieting door afweer- kanonnen keerden alle luchtschepen behou den naar hunne basis terug. Londen, 29 Juli. (R.) Officieel be richt. Over den luchtaanval op de Engelsohe Oostkust worden de volgende bijzonderhe den vermeld: Tusschen middernacht en half twee deden drie Zeppelins een aanval en wierpen 32 bommen; er werd geen mate- rleele schade aangericht en niemand ge wond of gedood. Verder moeten nog vele bommen in de zee tereohtgekomen zijn. Op ééne plaats waren de afweerkanonnen in actie; zij slaagden er in de Zeppelins te ver drijven, die in hun actie zeer belemmerd schijnen te zijn door den mist. Berlijn/30 Juli. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Legergroep Hindenburg. Ons vuur belette sterke vijandelijke patrouilles de Dwina over te trekken. Het met troepentransporten be zette baanvak WilijkaMolodecznoMinsk en op het front van prins Leopold van Beieren de stations van Pogorjelzy en Ho- rodzieja, zijn met goed gevolg met bommen beworpen. Des avonds is een aanval der Russen ten zuiden van Skrobowa in ons vuur mislukt. Legergroep Linsingen; De ^vijandelijke aanvallen zijn in uitgebreidheid nog toege nomen en wel, enkele sectoren uitgezon derd, van Stobychwa (aan de Stochod, ten noordoosten van Kowel) tot ten westen van Beresteckzo. De aanvallen zijn onder buiten gewone zware verliezen voor den aanvaller meerendeel fn ons spervuur mislukt. Slechts op weinige punten van het groote front kwam het tot gevechten van dichtbij, waarin de in onze liniën gedrongen vijand door te genaanvallen teruggeworpen of tot staan ge bracht werd. Des nachts werd de sints lang reeds voor genomen verplaatsing uit de naar het Oos ten vooruitspringende bocht van de Stochod, ten noorden van de lijn KowelRowno naar den korten koord van den boog uitgevoerd, zonder door den tegenstander te worden ge stoord. Legergroep von Bothmer: Ook gisteren hebben de ten deele sterke aanvallen der Russen ten noordwesten en westen van Buczacz geen succes gehad. Weenen, 30 Juli. (W. B. Officieel bericht van heden middag. De gevechten in Oost-Galicië en Wolhy- nië wordt met onverminderde kracht voort gezet. In Oost-Galicië is vooral bij Molodylof, ten Noord-Westen van Kolomen, en ten Westen en Noord-Westen van Buczacz, ver bitterd gestreden. De vijand viel dag en nacht aan, doch al xijne aanvallen zijn on der de zwaarste verliezen voor hem mis lukt. Eveneens hebben zijne aanvallen tus schen Beresteczko en Stobychwa, aan de Stochod, ondanks de grootste opoffering van menschen-raateriaal, hem geen voordeel gebracht. Ons geschut- en geweervuur bracht de aanstormende colonnes meesten tijds tot staan, ^el is het den Russen ge lukt ten Westen van Luzk, aan het front van het leger van generaal Tersztyansky, onze loopgraven tijdelijk binnen te drin gen, doch een tegenaanval wierp hen terug. Bij Koszofka, aan de Stochod, is onze verdedigingslinie, nadat verscheidene aan vallen afgeslagen waren, in den koord van de vooruitspringende bocht van de Stochod, verlegd. Petersburg, 30 Juli. (Tel.-agent- schap). Namiddagcommuniqué van den groo ten generalen staf. Meer dan 12 Duitsche vliegtuigen hebben een tocht naar Dwinsk ondernomen en on geveer 40 bommen op de stad geworpen. Twaalf van onze machines dreven den vijand op de vlucht. Ben Duitsche machine werd na een verwoed gevecht neergeveld. Wij leden geene verliezen. Ons eskader heeft het sta tion van Yelofka gebombardeerd. Ten Oosten van Baranowitsji hebben wij een vijandelijk vliegtuig neergeveld. Wij heb ben de vliegers gevangen genomen; het toe stel is verbrand. Aan de Stochod zetten onze troepen de versterking van den linkeroever voort. In de richting van Kowel, bij Brody en eveneens in de streek ten Zuiden van de Dnjester, zetten onze troepen hun opmarsch voort en vervol gen den vijand. Rome, 30 Juli. (Stefani). Officieel communiqué. In het Lagarina-dal levendige artillerie actie. Ons geschut heeft spoorwegen, waar een levendig treinverkeer was gesignaleerd, met succes beschoten. Op het Tonezza-plateau heeft onze infan terie na geschutvoorbereiding de vijandelij ke liniën ten noorden van den Monte Ci- mone aangevallen. In het zich daar bevin dende zeer dichte bosch, waar bovendien verschillende rijen versterkingen en allerlei hindernissen aangelegd waren, nam de strijd een zeer verwoed karakte aan; onze troepen Al te veel woorden versmooren de waar heid. Roman door Mr. L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK. 21 Op dit oogenblik z'n vrouw, die binnentreedt; ,,'t is mis, de plaats was al bezet," 't eenige, .wat ze uit de tranenvolle keel kan stooten. Enkele droge aardappelen hebben ze gege ten, dien dag, de laatste... wat morgen... ge dachte, die woelt in aller brein, zonder dat ■een hunner ze durft uitspreken, ontwijkend eikaars blikken, bang dat vreeselijke denken .met hun oogen te zeggen. Ook dezen nacht heeft Peters niet gesla pen... weer -vizioenen, duidelijk, met helderen lichtglans omstraald... die bankbiljetten, dat goud... die sleutel... neen, neen hij wil niet... 'hij wil niet. Hij duwt het gezicht in den kussenkull om jniet meer te zien die tot het slecht, het ge- pneene verlokkende beelden 't baat niet, Kooger en hooger die 3tapel bankbiljetten van Allerlei kleuren, met allemaal cijfers d'r op... |jreedor die hoop van glinsterende, fonke lende goudstukken, met allemaal ronde ge- ftphten, djg hiera toelachen, .wenfcgiiya yerd..? verd... nog, en dieper, vaster het gelaat in t kussen te vergeefsch... wijder die schate rende gouden monden... 't is of ze spreken, eerst zachtkens, fluisterlispelend, dnn harder, luider, schettercnder, eindelijk bulderend; kom kom ons halen, laat je vrouw, Jeangske, Marieke niet crepeeren kom, kom, wij zijn Joch beter bij Jou dan bij dien giere- bas. die ons houdt opgesloten in die ijzeren kast... kom. kom dan toch... laat ons rollen, wij zijn toch rond. laai ons je redden, je weer kracht en gezondheid geven... 't geluk weer- brengen in je huis... kom... je kunt het immers met dien sleutel... o God, o God, dat houdt hij niet uit, dat is om gek, razend te worden... neen... neen... hij wil niet stelen, hij wil geen gemeene gauwdief worden... die schande zal hij zijn vrouw, zijn kinderen niet aandoen. liever dood, honderd maal liever dood, dan dat zij zich voor hun man en vader zouden moeten schamen, dat zij, als zij aan hem dachten, zouden denken aan een dief en weer dat schetlerhoonlachen van die goudstukken... dood... dood... ha... ha... ha... wat zal jouw dood hen kunnen helpen... zal je ze daarmee te eten geven kleeren, dek, alles, wat ze noodig hebben?... kom... kom dan toch", „wij" kunnen hun dat allemaal geven... niet je dood. 't Brandt ln zijn keel; 't is of er om zijn hoofd een ijzeren band met scherpe punten is gesmeed, die vaster, vaster zich schroeft om zijn slapen; 't la of hij de puntspitsen diep voelt doordringen in zijn vleescH... God in den Hemel... wat, wat moet hij doen?... Ja... ja, dat was het eenige wat hij doen kon... wat hij doen moet, wat hem verlossen zal van den $e is h$t zeker, &e bej® yijï verleiden, die hem een dief wil maken... hij zal de sleutels wegwerpen in de Geul bij den molen... -daar is het erg diep maar dan ook direct, dadelijk, dan'is het in eens uil dan is het onmogelijk. Goddank, Gretchen slaapt geen wonder; zij heeft den vorigen nacht geen oog dicht gedaan; ook de kinders slapen rustig. Zacht kens staat hij op, grijpt met bevende, tastende hand de sleutels en sluipt naar buiten. Zoo vlug mogelijk op de nog niet krachtige beenen stapt hij voort naar de Geul. Plots in de verte een plompe, donkere massa, de Wolfshoeve waar „hij" woont, de ellendeling, waar de brandkast slaat met al die schatten daar links, bij het hoekvenster. Z'n lichaam trilt op de- knikkende knieën en vaster, nauwer de schroefband, nog altijd om zijn hersenen, dieper de punten in z'n hoofd en onwillekeurig balt zijn vuist zich om een der sleutels, de redding, de uitkomst uit dit onnoemelijk leed. Het is er stil; allen slapen, geen gevaar der halve... neen... neen hij werpt zich liever in de Geul... 't zou misschien het beste zijn, als hij hen tegelijk met zich zeiven ook maar ver dronk, dan waren zij allemaal uit hun lijden 't zou eigenlijk toch precies hetzelfde zijn als nu... nu vermoordde hij ze ook door zijn niet kunnen werken, hun niet te eten kunnen geven en dat lijden zou veel korter duren, 'n paar minuten maar. O God... o God, hij is dol 't draait, 't war relt alles daarbinnen 't is hem of zijn heele kop .in vuur en vlam staat, hij, de man, de vader met eigen hand zijn vrouw, zijn kinde ren vermoorden, hen als beesten laten kapot ga%n, ionder Sacramenten, zoo voor eeuwig verdoemen... als hij dan toch maar... er zou den misschien maanden voorbij gaan, voordal die smiecht het zou merken hij zal toch niet eiken dag die brandkast open maken, niet eiken dag al dat geld lellen, daarvoor is het te veel en... later, als hij weer aan het werk was zou hij immers alles weer terug kunnen leggen met denzelfden sleutel, waarmede hij het nu heeft weggenomen 't zou zoo heel veel niet hoeven te zijn... 'n paar duizend francs, dat zou ruim genoeg zijn... binnen een half jaar zou hij die weer bij elkaar hebben, als ze heël zuinig leefden en dat zouden ze... dat zou hun niet veel moeite kosten na al de armoede, waaraan zij gewend waren... 't zou dan geen stelen zijn, maar alleen leenen... hij zou de interesten er zelfs bij kunnen doen, dan had hij zich niks te verwijten... maar als de verdoemcling nu eens niet zoo lang wachtte met zijn duiten tte gaan tellen, als het nu eens eerder uitkwam... de diefstal, neen, neen 't was geen diefstal, 't was alleen voor een korten tijd het geld wegnemen om het dan weer terug te geven... leenen, leenen... ^nfin 't kwam er eigenlijk niet op aan, wat het eigenlijk was, hoe het eigenlijk heette; 't mocht in elk geval niet, daar ging niks van af en zouden de marechaussées dan niet direkt op hem verdacht krijgen en als ze bij hem kwamen zoeken, ?t geld en de sleutels zouden vinden, dnn was hij er toch. gloeiend bij... maar waarom zouden zij juist op hem suspicie moeten krijgen hij stond toch overal be kend als een braaf, eerlijk rotn, die nog nooit iets met de politie uitstaande had gehad en niemand wist iets van dien sleutel, de oude Kerkhofs had hem. zelf gevraagd er met geen giensch oye£ te spreken». d$t heeft hij ook niet gedaan, 't kon heel goed zijn, dat ziji* zoon hel zelfs niet eens wist 't waren zulke beste maatjes niet vader en zoon... waarom, waarom zou men dan verdacht op hem krij gen? Ilij heeft wel eens gelezen, dat dc gendar men iemand in de galen houden, die veel geld uitgeeft en waarvan zij weten dat hij het niet heeft. Zoo stom zal hij niet zijn... zoo min moge* lijk zal hij verleren, niets anders dan wat brood en spek koopen... hij kon altijd zeggen, dat hij nog wat had overgehouden laten ze 't hem eens bewijzen, dat hij niet waar is en 't geld en ook de sleutels zal hij nog voofl alle voorzichtigheid verstoppen, ergens heel diep in den grond en ver van zijn huis -* laten zij 't daar maar eens gaan zoeken Neen, gevaar dat hij gesnapt zal worden is er niet dat bestaat niet, en tegelijkertijd eenige stappen vooruit in de richting" van die donkere massa. Plots een terugtreden, enkele schreden vol bange angst daar vlak voor hem een ge< drocht, een spook, ontzachelijk, schrik-ver- •wekkend groot, dat met lang uitgestrekte* arm hem dreig-wijst: „terug," „terug." (Wordt vervofgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1916 | | pagina 1