„DE EEMLANDER". IS" Jaarpang. Vrijdag 5 Januari 1917. BUITENLAND. BINNENLAND™ ZONNEWEELDE Na 158 KOLONIËN. FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAL. Hoo.dredactie: Mf Q VAN SCHAARDENBURa y*X a rl V.V L'J -.-.j i- Uilgevers: VALKHOFP 6 Co, ABONNEMENTSPRIJS: 'ji ft maanden toot Amersfoort f 1»30« Idem franco per post.. 1«8<K Per week (met pratis verzekering tegen ongelukken)» O.Ï2&. Afzonderlijke nummers0.03. Wekelykscb bijvoegsel „De Hollandsch* Huievroiiw'' (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 nmcL 50 ets. Wekelnkaoh bijvoegsel „Pak me nuf per 8 mnA 52 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER 4. D V ERT E N TIEN Van 1—5 regel» Elke regel moer Dienstaanbiedingen 15 regels Groote lotters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijl bestaan r.oot voo.deolige bepalin-'on tot het herhaald adverteeron ia dit Blad, oy abonnement. Eone circulaire, bevattende de voorwaardou. wordt op aanvraag toegezonden. f o.so. 0.15. - 0.30. De oorlog. Van de Dobroedsja houden de Russo- Rumenen alleen nog bezet een smalle uit het omringende moeras opstekende land tong tegenover de Donauhaven Galatz. In Rumenië zijn langs de Sereth de ge rechten weer opgeleefd. Van de overige oorlogstooneelen geen nieuws. Londen, 4 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Noorweegsche stoomschip Ellik is in den grond geboord; de bemanning werd aan land gebracht. Londen, 4 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Fransche stoomschip Leon is getor pedeerd; de bemanning Is aan land ge bracht. Londen, 4 Jan. (R.) Officieel bericht. Het transportschip Ivernia werd door een vijandelijke duikboot den lsten Januari in de Middellandsche Zee bij slecht weder in den grond geboord. Het schip had troepen aan boord, waarvan 4 officieren en 146 man worden vermist. De verliezen onder de scheepsofficieren en de bemanning zijn nog niet definitief bekend. Men hoopt echter, dat van de scheepsofficieren alleen de dokter en de hoofdmachinist zijn omgekomen. Tweede telegram. De admiraliteit meldt, dat, volgens een later ingekomen be richt, het aantal vermiste militairen 120 en dat van de bemanning 33 bedraagt. Londen, 4 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. De Grieksche stoomschepen Dimitros Goulosdris en Aristotelis en het Spaansche stoomschip San Leandro zijn getorpedeerd. Mij gelooft, dat het Noorweegsche stoom schip Odda tot zinken is gebracht. Het Noor weegsche stoomschip Borre is getorpedeerd. 5 J a n. De admiraliteit heeft de volgen de mededeeling laten uitgaan: Het schan daal, dat gepleegd is door een Duitsche duik boot met het torpedeeren van het stoom schip Rappahannock, zonder maatregelen te nemen tot verzekering der veiligheid van de bemanning, werd den 24en November door de admiraliteit bericht. Het beschieten uit wraak van de overlevenden van het stoomschip Westminster door een andere Duitsche duikboot op 14 December is reeds medegedeeld in een bericht van 22 Decem ber. Een nieuw geval van deze hardvochtige geringschatting voor de levens van niet- Strijdende zeelieden is nu aan den dag ge komen. Van het Britsche stoomschip North Wales, varende met ballast van Huil naar Canada, werd den 9en November door een Duitsch radiogram bericht, dat het was ge torpedeerd. Een stuk wrakhout, gemerkt North Wales, is gevonden en lijken zijn aan gespoeld aan de kust van Cornwall, maar verder is niets van het sohip vernomen. Ver moedelijk is de bemanning in den toen heer- schenden storm in de booten moeten gaan en verdronken. P a r ij s, 4 Jan. (Havas.) Het departe ment van marine spreekt uitdrukkelijk tegen, dat het linieschip Vérité getorpedeerd is. Ottawa, 4 Jan. (R.) In het geheel heb ben zich in Canada verleden jaar 178.537 man opgegeven voor den militairen dienst over 2ee en sedert het begin van den oorlog hebben 385.955 man dienst genomen. B e r 1 ij n, 4 Jan. (W. B.) In de Duitsche verzamelplaatsen van gevangenen achter het Somme-front, waar in de laatste maanden van den Somme-slag 6583 gevangenen ge passeerd zijn, heeft men belangwekkende bij zonderheden geconstateerd. Van de in Oc tober gevangen genomen Franschen was 53.4 procent tusschen 18 en 20 jaar oud. In November steeg dit percentage tot 65.2. Bij de Engelschen bleef het aantal der al te jeugdig soldaten beneden 30 procent. Nog belangwekkender zijn de cijfers over het we der in dienst stellen van vroegere gewon den. Van de in Nov. gevangen genomen Franschen was 42 procent reeds vroeger ge wond, van de Engelschen jlechts 27 pro cent; tweemaal gewond 10 procent der Franschen en 3 procent der Engelsche ge vangenen; driemaal gewond 2 procent der Franschen en XA procent der Engelschen. Bij de Engelschen zijn Australiërs, Cana- deezen en andere hulptroepen inbegrepen. Uit de cijfers blijkt opnieuw hoe Frankrijk, zonder dat het ook maar eenigszins ont zien wordt, zijn menschenmaterinal op het spel zetten moet. De stemming onder de Fransche troepen is daardoor zeer slecht. Havre, 4 Jan. (Havas). De Belgische uitgewekenen in Engeland, ten getale van 200,000, hebben zich tot den Paus, de ko ningin van Nederland en president Wilson gewend met het verzoek hun invloed aan te wenden bij den België bezettenden staat, opdat deze zijne onmenschelijke handelin gen van deportatiën in massa en slavernij zal staken. Luxemburg, 4 Jan. (W. B.) In plaats van Weiter treedt de raadsheer in het ge rechtshof Leclerc op als hoofd van het mi nisterie van landbouw, handel en nijverheid. In het ministerie-Eyschen was hij directeur- generaal van binnenlandsche zaken. Budapest, 3 Jan. (W. B.) De Oos- tenrijksch-Hongaarsche gezant te München, Ludwig Velies, die naar aanleiding van de kroningsplechtigheid hier vertoefde, is ten gevolge van eene beroerte gestorven. Oost-lndlö Indië en P-et reqirireeren aan scheepsruicnte- Uit Batavia wordt aan de bladen geseind: De Besoeki Tabak-Maatschappij wees den gouverneur-generaal op de ernstige verlie zen, welke dreigen door het requireeren van scheepsruimte door de Nederlandsche re geering. De „Java Bode" dringt aan op samenwer king tusschen den landbouw en de scheeps eigenaren betreffende het vervoer van pro ducten, welke aan spoedig bederf onder hevig zijn. Wanneer zulks niet gebeurt, zullen alle (abaksverbouwende streken groote schade lijden. De Staatscourant van 4 Januari be vat o. a. het volgende Kon. besluit benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Schagen, J. F. Gobius du Sart, thans te Druten. herbenoemd tot lid von het algemeen col lege van toezicht, bijstand en advies voor het Rijkstucht- en opvoedingswezen, met ingang van 1 dezer A. C. A. van Vuur en, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's Gravenhage J. Th. J. Cuypers, civiel- en bouwkundig in genieur te Amsterdam; dr. M. W. Pi-nappel, hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te Zwolle; mevrouw de v/edufte H. Simon van der Aa. geboren ven Marselis «Hortsinck, te Haarlem mr. G W. baron van der Fcltz, lid van de Eerste Kamer der Siatcn-Generual en voorzit ter van den Voogdijraad te Assen, wonende aldaar; mr. J. Simon van der Aa, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen. En is bepaald, dat, in verband met den wensch dien de heer mr. G. A. van Hamel heeft te kennen gegeven niet te worden herbenoemd, deze, rnet gemelden datum, van zijne functie van lid van voormeld college eervol is ont heven, zulks onder d mkHetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. Het Koninklijk gezin is voornemens aanstaanden Zaterdag van Het Loo in de residentie terug te keeren. Naar het Engelsche front. Gisteravond vertrokken per Hollandsche Spoor uit Den Haag naar Vlissingen, om van daar naar Engeland over te steken, gene- raal-majoor J. Burger, commandant der II© divisie, luit.-kol. jhr. J. H. Röell, van den staf der artillerie en de kapitein der infan terie J. W. van Oorschot, werkzaam aan het departement van oorlog, vormende de Nederlandsche militaire missie, die op uit- noodiging van de Britsche regeering een be zoek zal brengen aan het Engelsche front. Genoemde officieren ontmoetten in de le- klasse-wachtkomer den militairen attaché bij de Engelsche legatie, majoor L. C. F. Op- penlheim; den. adjudant van den minister van oorlog, kapitein jhr. W. Röell en eenige offi cieren en ambtenaren, werkzaam aan het de partement van oorlog, met wie zij zich ge durende het wachten op den ver over tijd zijnden trein onderhielden en die him tot aan den voor hen gereserveerden coupé uit geleide deden. Bii beschikking van den minister van Marine zijn de volgende plaatsingen gelast: luit. ter zee le ld. X. P. F. Sohmitt 6 dezer aan boord Hr. Ms. „Gelderland", idem C. C. Kaijser 16 dezer rol wachtschip te Willems oord, idem R J. Brakema 16 dezer aan boord Hr. Ms. „Noordbrabant", idem J. C. M. Warnsinck 17 dezer departement van Marine. Opleiding reserv e-o f fi c i e- ren. Aangezien vermoedelijk tot aanwijzing van militie- en landstormplichtigen voor de opleiding tot reserve-officier zal moeten worden overgegaan, is, naar de Avp. meldt, door het legerbestuur bepaald, dat verzoe ken om ontheffing van die opleiding alleen zullen worden ingewilligd wanneer de over tuiging bestaat, dat de betrokken personen werkelijk ongeschikt zijn. Daar door enkelen wellicht een minder goed gedrag en gebrek aan ijver als middel zal worden aangewend .om van die opleiding en van de op hen vallende zwaardere losten te worden ontslagen, zal geen voorstel tot ontheffing van die opleiding mogen worden inp-ezonden, alvorens door alle geoorloofde middelen getracht is de bei-rokkenen in het rechte spoor te brengen. Naar de N. R. Ct. verneemt, hebben de geneeskundige specialisten en ook de poliklinieken voor (huid- en geslachtsziek ten) hier te lande van den Centralen Ge zondheidsraad een schrijven ontvangen, houdede het verzoek, gedurede de maand Januari 1917 aanteekening te willen houden van het aantal (zonder naam dus) militairen onzer land- en zeemacht, die zich onder hun behandeling hebben gesteld voor ge slachtsziekten (in casu syphilis en gonorr hoea). Zulks zou in verband staan met het verlangen der geneeskundige inspectie der landmacht om een overzicht te hebben van het aantal militairen, dat zich voor ge noemde ziekten niet door officieren van ge zondheid niaar door burgerlijke geneeskun digen laten behandelen. Tweede Kamer-verkiezing In Oen Haag. Bij de gisteren gehouden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het dis trict 's Gravenhage II (vacature-mr. W. Dolk) werden uitgebracht 2666 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heeren J. W. IJzerman (vrijz.) 2161, L. L. H. de Visser (S. D. P.) 505 stemmen. Gekozen: de heer J. W. IJzerman, oud-lid der Tweede Kamer voor Amsterdam IV. Nederland en de oorlog* el wegvoeren der SeB^en. Onderteekend door 16.229 Belgische uitgewekenen is het volgende adres gezon den aan H. M. de Koningin: „Mevrouw, Met den diepsten eerbied nemen de Bel gen, ondergeteekend, allen uitgeweken naar Uw gastvrij land, de vrijheid, om tot Uwe j Majesteit dit dringende smeekschrift te richten, dat werd ingegeven door <ie ontzet tende en onverdiende smarten, welke op dit oogenblik drukken op onze in het bezette België gebleven landgenooten. Duizenden mannen worden ontrukt aan hunnen huiselijken hoard, aan hunne ou ders, aan hunne echtgenooten, oon de kin deren, wier onderstond zij waren; onder wonhoopgeschrei, gesnik en gesmeek, wor den zij naar Duitschland weggevoerd en do bezettinghoudende macht geeft haar be slist inzicht te kennen om deze mannen, die vTije en onschuldige burgers zijn, over tc le veren ann dwangarbeid. Deze maatregelen, genomen tegen de burgerlijke bevolking van het bezette land, maken schorpen in breuk op de eenvoudigste beginselen van menschelijkheid, van beschaving en van vol kenrecht. Zij gaan tevens gepaard met acn in het oog vallende tekortkoming aon uitdrukkelij ke verbintenissen, door de bezettende macht genomen tegenover het Nederlandsch Ge zag, tegenover Belgische wereldlijke en geestelijke autoriteiten en de persoonlijke veiligheid en vrijheid te waarborgen van d( vluchtelingen, welke in het land zouden te rugkeeren. Alle Belgen hebben een ontroerde erken telijkheid bewaard van de welwillendheid, door Uwe Majesteit op dat oogenblik be loond tegenover dezen, aan welke Zij de gastvrijheid had verleend, met te weigeren ze aan hun lot over te laten zonder van bevoegde vertegenwoordigers van het Duit sche rijk de meest afdoende geruststelling te hebben ontvangen over de behandeling) welke hen wachtte. Door deze daad van menschlieveride be zorgdheid en solidariteit heeft More Ma jesteit ons aangemoedigd om vandaag op- nieuwe onzen toevlucht le nemen tot de hooge tysschenkomst van Deze, welke in on ze oogen een Natie vertegenwoordigt, waar van geheel het verleden de weerspiegeling is van de edelste overleveringen van Volke renrecht en Vrijheid. Nu wij tot Uwe Majesteit dezen kreet van smart en ontferming richten; terwijl wij met voeten worden betreden in onze dierbaar ste familiebetrekkingen, in onze vaderland- sche gevoelens en onze eerbiedwaardigste verwachtingen, voelen wij in ons de overtui ging, dat onze stem zal worden verhoord, omdat zij den weerklank geeft van de be ginselen der rechtvaardigheid en der hu maniteit, welke ten slotte altijd zegevieren. Met den diepsten eerbied leggen wij aan de voeten Uwer Majesteit de innig gevoel de hulde neder van onze onuitwischbare er kentelijkheid." N e d. A n t i-O or 1 o g Raad. In een der zalen van Restaurant Royal te Den Haag werd gister een bijeenkomst ge houden van het bestuur van den Nederland- schen Anti-Oorlog Raad met verschillende leden van Eerste en Tweede Kamer en met andere bekende persoonlijkheden, onder wie de minister van Staat jhr. mr. A. P. C. van Kamebeek, het lid van den Raad van State Vele gedachten zijn daarom tolvrij, omdat het stalen zonder waarde zijn. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELEMK-VAN ROSSUM. 8 „Zou Papa dan vorst worden?" had Lou Hörselkamp eens gevraagd. „Dat niet, jou dom Haasje", zei de oude vrouw. „Dan is het uit met het vorstin zijn. Zij zal mevrouw Hörselkamp heeten, net als je moeder vroeger." Maar het gebeurde tooh anders. Een tele gram bracht op zekeren dag het bericht, dat Papa getrouwd was met vorstin Sina Suke- wltsch. Het stond ook in de couranten. Toen kwam er geld voor het huis en een kist met allerlei mooie dingen voor Lou. Op zeke ren avond verscheen een knecht uit een hotel met een briefje van „vorstin Suke- witsch". „Mijn lief dochtertje. Papa en ik kunnen fttat langer wachten, je ia onze armen te sluiten. Een uur geleden zijn wij aangeko men. De knecht van het hotel heeft de op- draoht je bij ons in Bristol-hotel te brengen. Je Mama." De vorstin had de woning in de Derfflin- gerstrasse niet willen betrekken, daar die toch niet aan haar eischen voldoen kon. Daardoor was het echtpaar gedwongen in het hotel te wonen, totdat de nieuwe villa in de Rauohestrasse ingericht zou zijn, die de vorstin tijdens haar verblijf in Niz>za had laten bouwen. Daar het 't zelfde hotel was, waar zij vóór haar huwelijk had gewoond, gaf men haar ook nu nog den ouden titel. Zelfs in de uitgaande wereld werd haar dien nog lang gegeven, alsof zij er recht op had, even als vrouwen uit regeerende huizen haar oorspronkelijken titel te behouden, zoo de titel van den man niet overeenstemt met de hare. Lou Hörselkamp voelde deze scheiding van namen als iets ongepasts. De arbeids- koorts, die haar vader aangreep en zulk een tegenstelling vormde met de langzaamheid, waarmee zijn arbeid vroeger vorderde, was voor baar het bewijs, dat hij er naar streefde zich meer te doen gelden. De vorstin duldde glimlachend zijn ijver en toen de gouden medaille een zekere be roemdheid aan zijn naam gaf, liet zij op haar schrijfpapier een H vlechten in haar S. S.-monogram, waarvan zij geen afstand had kunnen doen en op haar visietkaartjes aan het: „vorstin Sukewitsch" een veihin- dingsstreepje met den naam van haar man toevoegen. Haar stiefdochter betoonde aj een spe'el- sche, verstrooide teederheid, zonder eenige belangstelling voor het zieleleven van het kind, dat zioh maar niet thuis kon voelen in het luidruchtig leven van dit groot scheeps ingerichte huis. Zij ging geheel op in de gTOote wereld, die het onderhouden der betrekkingen tot een inspannenden ar beid maakt. Op haar elegante, oppervlakkige manier maakte zij krachtig propaganda voor de wer ken van haar man, waarbij financieele over wegingen allerminst een bijkomstige, zij het ook een handig op den achtergrond gehou den, rol speelden. Er was geen groot salon in Berlijn, dat niet in het bezit kwam van een beeldje, buste of groep van Hörselkamp. Hij wes als beeldhouwer in de mode geko men, zooals hij het vroeger als man was geweest. En zijn inkomsten hielden spoedig gelijken tred met haar eigen revenuen. Het grooie apparaat van het met Poolsche spil zucht bestierde huishouden verslond beide. De vreugde die Lou over de gouden me daille van haar vader uitte, was in zulk een tegenstelling met haar anders zoo verlegen en terughoudenden aard, dat Hörselkamp niet wist, hoe hij het had, en het kleine meisje, dat nu al een zeventienjarige dame was, aandachtiger gadesloeg. Er lag iets in haar oogen-, dat hij nooit gezien had in den 'blik der vrouwen, met wie hij tot nu toe was omgegaan. Er leg iets stils, verlangends in deze oogen, een smeulende verwachting, een verlegen bewondering. Zulke oogen had zijn eer-te vrouw gehad. Zoo had zij hem aangekeken, ala hij met een werk klaar was en haar vroeg, hoe het haar beviel. Hij was er verlegen onder geworden en trok haar aan de haartjes bij haar slapen. „Stel je dan zooveel belang in die din gen V Toen had zij heel ernstig geknikt en was naar den mooien Doge-zetel toegeloopen, als om die zacht met haar slanke vingers te streelen. „Dit werk van u heeft mij altijd zoo goed bevallen, Papa, veel beter dan al het andere Papa. Ik heb uw model benijd." Zij lachte verlegen en werd rood tot onder het witblonde haar, dat zien in wezige lichte wolkjes om haar smalle slapen krulde. „Heb je den stoel benijd „Ja Zooals zij daar stond zeer slank, met eenigszins naar voren gebogen hoofd, den nog kinderlijken, zeer blanken, langen hals zacht terzijde geneigd, had zij iets van die te ere, jonkvrouwelijke Madonna's uit den tijd der primitieven. „Blijf eens staan Met een houtskoolstift teekende hij de lijn van haar gestalte op een stuk teekenpa pier. Zij bewoog zioh niet. Evenmin bewoog zij zich, toen hij het papier wegwierp, een stuk leem op het piëdestal kletste, en met zijn breede vingers, de weeke massa in den door hem gewensohten vorm dwong. „Wil Je uitrusten?" vroeg hij op een». Hij wachtte echter het antwoord niet af, doch kneedde verder. De vorstin kwam ln het atelier in groot toilet, met het fijne gerinkel van haar gou* den halssnoeren. „Ben je hier, Lou, en ik zoek je het heel-e "huis door f Wij zouden toch naar Gravin Oberwall gaan en je bent nog niet ge kleed. Dat is ontzettend. God weet hoe lang ik nu moet wachten." Sedert dien dag gebeurde het dikwijls, dat de vorstin moest wachten. Met de onachtzaamheid van den sohep- penden kunstenaar liet Hörselkamp nu dik wijls alle beleefdheden, die de maatschappij van hem eisohte, na. Om zijn dochter had hij zich ondanks alle innerlijke genegen heid, nooit veel bekommerd. Zijn model lieg hij ternauwernood op adem komen. Hei buigzame, jonge lichaam, welks fijne lijnen door het zachte weefsel van haar kleeren meer uitkwamen dan verborgen werden, bracht hem in verrukking. En in de korte pauzen, die hij haar gedurende den arbeid gunde, wakkerden haar woorden, die van een sterk, al was het ook volkomen onge schoold, kunstbegrip getuigden, de bran dende eerzucht in hem aan. I (Wordt v '-volgd.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1