Zaterdag 6 Januari 1917. N* 159 Eerste Blad. 15" Jaargang. r.T„DE EEMLANDER". valkhop, a u. ~B1JITF.N LAN D.~ ABONNEMENTSPEIJ 8: *rt 3 maanden voor Amersfoort t 1.90. ld«m Iraoco per pwt F««»k (met gratis verzekering teeen <*gelukkeo) 0.18». A/xonderltjko uummere •••«3. Wekelijkeoh h(jYoegwl ,Dt Bollandidu fluiwou»" leader redactie van Tbérèae Hoven) per H mud. SO «la. Wekeliikteh bijvoegsel ,PnJi mt mtf per 8 a«l 08 cU. Burcaui UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADV ERTENTIEN Van 1—5 regels Elke regol meer0.15. Dienstaanbiediageu 15 regoh., 0.50. Groote lettere naar plaatsruimte. Voor liandel en bodryf bestaan zeer voordeelig* bspahngea tot het horhaald adverteereu ill dit Blad. b|j sbonooinent. Eone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving- nLTiÜibRWL i Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, 'Brengen ter kennis van het publiek, dat een door J. L. van Nieuwenhuizen ingediend ver soek, met bijlagen om vergunning tot het uit breiden van eene meelfabriek door het plaat sen van een clectro-motor van 20 P.K. en een graanmeelmachine in het perceel alhier gele gen acn den Laaglandscheweg no. 13 bij het Kaclaster bekend onder sectie A, No. 1499 op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Donderdug den 18. Januari aanstaande, des voormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ben over staan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het uitbrei den van óe inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, Ie lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande ju risprudentie, olleen rij gerechtigd, die over eenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Amersfoort, den -L Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secreten:, De Burgemeester, A. P '^VLJCK. De oorlog. Weenen, 5 Jan. (Con.-bureau). De Amerikaansche gezant Penfield heeft heden namiddag in het ministerie van buitenland- sche zaken de nota overhandigd, die h?t antwoord van de Entente bevat op het vre desaanbod van den vierbond-van 12 De cember. De inhoud van deze nota stemt in hoofdzaak overeen met het door de Agence Havas medegedeelde bericht van 50 De cember. Washington, 5 Jan. (R.) In het stoatsdepartement wordt de meening ken baar gemaakt, dat president Wilson niet van plan is eene nieuwe vredesnota te zenden. B e r 1 ij n, 5 J a n. (K. N.) Hit Bazel wordt aan de Voss. Ztg. geseind, dat een redac teur van het Algemeen Persbureau te Be/n gelegenheid heeft gehad met een gezag- hebbenden neutralen politicus over de ant- woord-nota der Entente te spreken. Vol gens diens oordeel heeft de Entente met haar antwoord een groote politieke fout be gaan. Zooals men in goed ingelichte klin gen de tegenwoordige militaire vooruitzich ten der Entente beschouwt, zouden de bin- nenlandsche politieke gevolgen der afwij zing van het vredesaanbod in de Entente- landen van zeer ernstigen aard zijn. De afwij zing zal de betrokken volkeren alleen dan begrijpelijk kunnen toeschijnen, indien een spoedige wijziging van den militairen toe stand ten gunste van de Entente zou in treden. Daarentegen zou, indien de succes sen der Midden-Europeesche mogendheden nog grooter worden en ten slotte verrassin gen komen, een botte afwijzing van iedere poging om vrede te sluiten zich ernstig wre ken. Ber 1 ij n, 5 Jan. (W. B.) Officieel be richt. De volgende keizerlijke legerorder is verschenen: ïn vereeniging met de met mij verbonden heerschers had ik aan onze vijanden voor gesteld, ten spoedigste in vredesonderhan delingen te treden. De vijanden hebben mijn voorstel afgewezen. Hun dorst naar macht wil Duitschland's vernietiging. De oorlog gaat verder zijn gang. Voor God en de menschheid komt alleen op de vijande- ijke regeeringen de zware verantwoorde lijkheid neer voor alle verdere vreeselijke offers, die mijn wil u had willen besparen. In uwe rechtmatige verontwaardiging over 's vijands euvelmoed en in uwen wil om onze heiligste goeden te verdedigen en aan het vaderland een gelukkige toekomst te verzekeren, zult gij tot staal worden. Onze vijanden hebben het door mij aangeboden overleg om tot elkaar té komen niet gewild. Met Gods hulp zullen onze wapenen hen or toe dwingen. Groot hoofdkwartier, 5 Januari 1917. Wilhelm I. R. Londen, 5 Jan. (R.) Officieel bericht. Lloyd George en Milner zijn in Rome aangekomen met hunne officieele advi seurs, om deel te nemen aan eene gedach- lenwisseling met de Fransche en Italiaon- •che regeeringen over den algemeene/i toe stand. Berlijn, 5 Jam (W. B.) Bericht uit het I groote hoofdkwartier van heden voormid» I De strijdactie van de artillerie hield zich tengevolge van het ongunstige weder meestal binnen matige grenzen. In verschei dene frontsectoren verliepen kleine pa trouille-ondernemingen met succes. Bij de legergroep van kroonprins Rup- precht drongen afdeelingen van het Alten- burgsche infanterieregiment 153 hedenmor gen tot in de vierde vijandelijke loopgraaf aan den oostelijken rand van Loos; zij be rokkenden aan de Engelschen bij het op ruimen en opblazen van verscheidene stel lingen bloedige verliezen en keerden met 51 gevangenen terug. Par ij s, 5 Jan. (Havas). Namiddag-com muniqué. In den loop van den nacht was de actie von de beide artillerieën tamelijk levendig in de sectoren Douaumont en Vaux. Overal elders was de nacht rustig. Avond-communiqué. In Champagne patrouillegevechten. Links van de Maas werd een aanval van den vijand tegen een kleinen post ten oosten van hoogte 504 met gemak teruggeslagen. Londen, 5 Jan. (R.) Bericht van maar schalk Haig. Heden morgen drong een vijandelijke troep in onze liniën ten zuiden van Loos; hij werd er na een hevig gevecht weer uit geworpen en liet een aantal dooden achter. Ten noorden van Givenchy lieten wij een mijn springen. Wij bombardeerden met suc ces loopgraven in de streken van Les- boeufs, Gueudecourt en westelijk van den Gommecourtheuvel. De arbeid in de lucht leverde go^de uit komsten. Berlijn, 5 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwaitier van heden voormid dag. Heden in de morgenuren vielen Russische bataillons gedeelten van onze stellingen aan. Deze gevechten zijn nog aan den gang. Bovendien viel de Rus vier malen onder hoogen inzet van menschen en munitie het hem ontnomen eiland ten noordwesten van Dunaburg vruchteloos aar.. Aan de gouden Bystritz was het artillerie vuur hevig. Aanvallen van Russische com pagnieën en verkenningscommando's tus- schen Czokanesti en Dorna Watra misluk ten met verlies. Weenen, 5 Jan. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. Tusschen Dorna Watra en Czokanesci sterke verkenningsactie van de Russen. De vijandelijke afdeelingen werden overal af gewezen. Verder noordelijk is bij de O.-H. strijdkrachten niets van belong gebeurd. Petersburg, 5 Jan. (Te!.-Ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. In den avond van 3 Jan. hebben de Duit- schers zich na krachtige artillerievoorberei ding van een eiland in de Dwina ten oosten van het dorp Glaugan, noordelijk van Dwinsk, meester gemaakt. In den nacht van 3 op 4 dezer deed een sterke Duitsche troe penmacht van dit eiland af een aanval op onzen oever, maar werd door ons vuur terug gedreven. Een vijandelijke compagnie heeft een aanval gedaan bij het dorp Batkow, 30 werst ten zuiden van Brody, maar werd door ons vuur tot staan gebracht. Pogingen van den vijand om naar den door ons bezetten rivieroever bij Chibaldin over te steken, zijn verijdeld. Ten noorden van Zolowina hebben onze verkenners een sterken vijandelijken verkennersgroep aangevallen. Vele Oosten rijkers werden aan de bajonet geregen. Een deel van hen vluchtte; de overigen werden gevangen gemaakt Weenen, 5 Jan. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. Toestand onveranderd. Rome, 6 Jan. (Stefani.) Officieel com muniqué. In de streek tusschen de Adige en de Garda viel een vijandelijk detachement in den nacht van o'en vierden Januari onze voorste liniën krachtig aan, doch moest voor ons hevig vuur onder groote verliezen in i wanorde terugtrekken. In den sector van Plava mislukte in denzelfden nacht een ver-J kenningsaanval van den vijand, onder be- schern^ng der artillerie ondernomen, door het geconcentreerde vuur onzer batterijen. In het Karstgebied, in de streek van den Faiti, kwam een onzer afdeelingen door een verrassenden aanval 200 M. vooruit en ver sterkte zich in het nieuw gewonnen ter rein; een tegenaanval van den vijand werd afgeslagen. Ber 1 ij n, 5 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. De aanvallen der onder bevel van den ge- j neraal der infanterie von Gerok vechtende I Duitsche en O.-H. troepen in de tusschen de oostelijke grens \an Zevenbergen en het Serethdal liggde brgen brachten ook gisteren een gewichtige terreinwinst In het bergmassief ten noordwesten von Odobesti bestormde een Wurtembuvgsch bergbatall- lon met Hannoversche, Mecklenburgsche en Beiersche jagers verscheidene verschanste hoogtenstellingen. In den Rimnicul-Sarat-sector nam het West-Pruisische infanterieregiment 152 Slo- bozia en Rotesti m storm. Ten zuidwesten van de Buzaul is de Russische brughoofd- stelling von Braila door Duitsche division, waarbij O.-H. bataillons waren ingedeeld, doorgebroken. Gurgueti en Romanul zijn in een harden huizensrrijd genomen. 1400 ge vangenen en 6 machinegeweren bleven in handen van den overwinnaar. Op den rechter Donau-oever dringen Duitsche en Bulgaarsche strijdkrachten op naar Braila en Galotz. Avond-bericht uit het groote hoofdkwar tier. In Groot-Walachije is Braila, de voor naamste handelsstad van Rumenië, door de Germano-Bulgaarsche troepen genomen. De Dobroedsja is geheel van den vijand gezuiverd. Weenen, 5 Jan. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. In de Dobroedsja dringen de bondgenoo- ten op Braila en Galatz aan. Ten zuiden en zuidwesten van Latinul aan de Buzeu braken de O.-H. en Duitsche troe pen door de vijandelijke liniën. Er werden 1400 gevangenen ingeleverd. Bij Romnl- ceni bestormden Duitsche regimenten ver scheidene plaatsen. In het gebergte ten noordwesten van Odobesci is de vijand uitj eenige hoogtensiellingen geworpen. Ook' ten oosten van Negrilesci bij Soveja en bij Harja rukten de bondgenooten aanvallend vooruit. Sofia, 5 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier. j In de Dobroedsja hebben de bij Macin en J'j-la verslagen Russen zich naar Braila te ruggetrokken. De Bulgaarsche en Duitsche troepen vervolgden hen tot den rechter oever en bezetten Gurgueti tegenover Braila. Op den linkervleugel trachtte de vijand siand te houden in den uitersten noordwes telijken hoek van de Dobroedsja, bij Vaca- reni en heuvel 1G2. Niettemin werd hij hier 1 onder den geweldigen druk van onze dap-1 pere infanterieregimen'en no. 35 en 36,1 krachtig door de artillerie gesteund, in de smalle terreinstrook grond langs den weg naar Galatz teruggeworpen. Het aantal ge vangenen bedraagt 1300 man. Bij fsaccea werd artillerie-vuur gewisseld. Vijandelijke j monitors bombardeerden Tulcea. Petersburg, 5 Jan. (T el.-Ag.). Com- j muniqué ven den grooten generalen staf. 1 Vijandelijke colonnes, die tegen onze loop- graven in de streek van Kotoemfca, in het dal van de Tetrosz, oprukten, werden door ons vuur uiteengedreven. Na een krachtige ai til- j lerievoorbereiding deed een aanzienlijke vij- j andelijke troepenmacht vijfmaal een aanval tegen de hoogten ten zuiden van de Tsjabo-1 nioch. De aanvallen werden afgeslagen. j Drie vijandelijke aanvallen in den sector van onze stellingen ten noorden van de Ojtuz werden afgeslagen. De vijand drong onze voorste troepen-1 afdeelingen terug oostelijk van Topesti, ten j noorden van de samenvloeiing van de Za-1 bala en de Poetna, alsmede in de streek van Nerocza, twee werst ten zuiden van de ver eeniging dezer beide rivieren. In de streek van Keepio, 12 werst ten zuid oosten van de Neruja, drong de vijand de Rumeniërs een weinig terug. Vier aanval len, door den vijand ondernomen in de streek van Kapataina, 14 werst ten noord westen van FocBani, werden door de Rume nië rs afgeslagen. De viiand, sterk ongeveer 3 divisiën, ge steund door 30 batterijen, viel onze afdee lingen aan ten zuiden van de monding van de Buzeu en drong hen terug. In de Dobroedsja deed de vijand des mor eens hardnekkige aanvallen in de streek van Vekareni, veertien werst ten oosten van Braila. In den loop van den ganschen dag lever den onze troepen een verwoeden striicl tegen overmachtige afdeelingen van den vijand, en brachten hem zware verliezen toe, maar tegen den avond waren zij genoodzaakt den teiugtocht over den Donau te beginnen Weenen, 5 Jan. (Corr.-bureau). Offi cieel bericht van heden middag. Toestand onveranderd. B e r 1 ij n, 5 J a n. (W. B.) Bericht uit het groote hocudkwartier van heden voormid dag. Op het Macedonische front niets van be lang. Sofia, 5 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Aan het Macedonische front was in en kele sectoren zwak artillerie-vuur van den vijand. In den Czernaboog schoot de luit.-vlieger Brandek zijn tweeden vijandelijken kabel ballon neer, die brandend bij Negotchani neerviel. Londen,4Jan. (R.) Een officieel com muniqué over den strijd in Duitsch-Oost- Afrika beschrijft de verdere ontwikkeling van de insluitingsbeweging, waarbij het overschot van de Duitsche strijdmacht lang zamerhand in het Rufyi-dal werd ingesloten. Onze troepen, zoo luidt het bericht, had den zich in de streek van Klssaki, ten zuiden van de Uluguru-hoogten geconcentreerd en gingen den len Januari tot het offensief over; zij namen de sterke liniën van den vij and in het Ngeta-dal stormenderhand, brachten hem zware verliezen toe, verover den verscheidene kanonnen en houwitsers en vervolgden den tegenstander naar het Rufyi-dal. Tegelijkertijd trok een andere colonne langs een grooten omweg over zeer moeilijk begaanbaar terrein naar de Rufyi; hij ver schanste zich langs de rivier en de voor naamste wegen. Verder rukten onze troepen op ten noor den en Noord-Westen van Kilwa en bezet ten de linie ten oosten en westen van de wegen, die, naar het zuidelijk gedeelte van de Rufyi-delta voeren. Meer westwaarts drongen de onzen een sterke vijandelijke afdeeling in de richting von Mohengi terug. Athene, 5 Jan. (R.) De gewezen eerste ministers, die door den koning zijn geraad pleegd, hebben eenstemmig verklaard, dat de eischen der Entente In hun tegenwoordi- gen vorm niet voor inwilliging vatbaar zijn, aangezien de inwilliging gelijk zou staan met de erkenning, dat Griekenland met het plan omgaat Sarrail in den rug aan te vallen. De regeering heeft besloten, in overleg met dc Kroon, zekere gedeelten uit de nota der geallieerden te verwerpen, terwijl zij be reid is over de andere in overleg te treden Parijs, 5 Jan. (W.-B.). Namiddag-com muniqué. In den nacht van 4 op 5 Januari hebben 20 Fransche vliegtuigen verschillende bom bardementen uitgevoerd. Op de Duitsche vliegterreinen te Matigny, Haucourt, Plers en Berne, de stations te Rouilly, Athles en Villecourt en de kantonnementen te Roye z*jn talrijke projectielen neergekomen. B er 1 ij n, 5 Jan. (W. B.) Officieel be richt. De Duitsche duikboot LI 46, die volgens een Engelsch bericht den 21 en December ter hoogte van Saint Nazaire zou zijn in den grond geboord, is behouden in de vader- landsche haven teruggekeerd. Ook een an dere Duifsdie duikboot komt voor de door onze tegenstanders berichte vernietiging niet in aanmerking. De in de haven teruggekeerde duikboot bracht in elf dagen elf schepen tot zinken, waaronder vijf stoomschepen met 15.000 ton kolen, bestemd voor Italië en voor Frankrijk. Londen, 5 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Een in de haven teruggekeerde duikboot in Londen, is den 21en December getorpe deerd door een vijandelijke duikboot. Van de bemanning is één omgekomen. Het stoomschip Murez, thuis bel.oo-er.de getorpedeerd; van de bemanning ju 25. men aan land gebracht. Van het Noo ..eeg- sche stoomschip Helgoy gelooft men, dat het gezonken is. Berlijn, 5 Jan. (W. B.) Officieel be richt. De koning der Bulgaren heeft den 3en een kort bezoek gebracht aan het Duitsche groote hoofdkwartier. De keizer had eene bespreking van eenige uren met den koning, die daarna de reis voortzette. Weenen, 5 Jan. (Corr.-bureau). Uit het oorlogsperskwartier wordt bericht: Veld maarschalk aartshertog Friedrich en de chef van zijn generalen staf Conrad von HÖtzen- dorf waren gisteren eenigen tijd in het hoofdkwartier van den keizer, die hen aan zijn tafel noodigde. Ook kroonprins Boris van Bulgarije, maarschalk Hindenburg en de generaals Ludendorf en Rejow namen aan dien maaltijd deel. De keizer heeft aan aartshertog Friedrich het eikenloof bij de orde „pour le mérite" verleend. Sofia, 5 Jan. (Buig. ag.) De Sobranje heeft »ch tot 12 Februari verdaacd. Londen, 5 Jan. (R.) Officieel wordt bericht, dat de nieuwe oorlogsleenir.g der llen Januari za! worden uitgegeven. Londen, 4 Jan. (R.) Bij de aanvaar ding van zijn ambt als eerste minister heeft Lloyd George een rondschrijven gericht aan de premiers der groote Dominions. Op. nieuw verklaart Lloyd George, dat hot mod derland vast besloten is, dnt de opofferin gen, die reeds gedaan zijn en die nun zich nog zal moeten getroosten, niet vergeefs mogen zijn. De strijd zal uitgevochten wor den tot aan het glorierijke cir.de. Lloyd George vertrouwde dat de koloniën niet minder vast besloten, zouden zijn. Alle eerste ministers hebben geestdriftig geantwoord in termen, die toonden dat zij met dezelfde gevoelens bezield waren als Lloyd George. De premier van Canada seinde: Wij zijn nog even vastbesloten als twee jaar gele den. Al onze opofferingen zouden mee. lan nutteloos geweest zijn, wanneer het oog merk waarmee deze oorlog begonnen is, niet bereikt wordt in een overwinning, die deiv toekomstigen. wereldvrede verzekert. LIw boodschap kwam lot mij in de weste lijke provinciën, wam ik de voorstellen, om te geraken tot een betere or anisatie van onzen nntionaJen dienst, tot een nuttiger en voordeeliger gebruik onzer natuurlijke hulp bronnen, steunde. Overal vond ik denzelf den geest, overal de zekerheid, dat in men- scheÜjke kracht èn de menschen èn do nationale hulpbronnen van deze kolonie zoo zullen worden gebruikt, dnt het geheele ge wicht van Canada ook op de oorlog.-.balans komt. De premier van Australië schreef: Austra lië is volkomen gereed en bereid die politiek te volgen, welke noodig is voor een spoe dige zegepraal en een blijvenden vrede. De premier van Nieuw-Zeelend zei: Mijn volk blijft bij zijn besluit, en blijft volhou den tot de eindoverwinning is behaald. Generaal Botha zegt: Aanvaard mijne ver zekering, dat ik met u samen zal werken, ter bereiking van ons doel. Het wekt voldoening wanneer men weet, dot het besluit om te vechten, te worstelen en te overwinnen tot het zo-' .ierend einde toe, vasts'-'1 I.oiK .i, j i (R.; Onze correspon dent in net Fransche hoofdkwartier schrijf! ons, dot het totale aantal gevangenen door de legers van de geallieerden gedurende 1910 gemaakt, dicht bij de 600,000 be- diaagt. Dc Franschen hebben 78,500 Duit- schors krijgsgevangen gemaakt, waaronder 26,600 bij Verdun. De Engelschen 40,500 Duitschers, de Italianen 52,200 Oosi ..rij kers, de Russen 400,000 meest Oostenrij ke! s, het leger in het zuidoosten 11,173 Bul garen, Turken en Duitschers. In dit groota getal zijn niet begrepen de door de Rume- niërs gome 1 nen en de door de Enge!'. n Duitsch Oost- Afrikn geit. g> .n. De Fransche en Engelschc legers hehben honderden kanonnen van verschillend kali ber gedurende het jaar aan den vijand ont nomen. Het laatste officieele Engelsc'ne oe- richl gaf tot November op 150 zware ka nonnen, 200 veldkanonnen, 7500 machine geweren. Dit getal moet echter belangrijk vermeerderd zijn, want de Franschen I.eb ben alleen op 15 16 December 115 kanon nen voor Verdun weroverd. Men kan het totaal der verliezen van den vijand in Frankrijk gedurende het jaar vei lig op niet minder dnn een millioen stellen. Weenen, 5 Jan. (Corr.-bureau). De eerste efdeeiingschef in het ministerie van builenlaridsche zaken, baron Macchio, hoeft met pensioen den dienst verlaten. Zooleng cie oorlog duurt, is de gezant baron L^dis- laus Muller van Szentgyörgy met de waar neming van dit ambt belast. De tweede af- deelingschef gTaaf Forgach is ook afgetre den baron Fiottov. wordt zijn opvolg Dat het ambt van den eersten afdev,,u~s- chef nieuw is bezel, is hieraan toe te schrijven, dat de gewoonte bestaat dit ambt aan een Hongaarschen diplomaat op te dra gen, warneer de minister een Oostenrij ker is Verspreide Berichten. Peters burg, 5 Jan. (Tel.-agtu.jchap). Bij den aanleg van den Amoer-spoorweg zijn verscheidene nieuwe goud-aders ont» dekt In de bosschen van het Amoer-gebied. Thans zijn dergelijke lagen ontdekt aan den benedenloop van de Boereis, langs de riviet Kara en bij andere plaatsen in de buurt ven den spoorweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1