ZONNEWEELDE 154* Jaargang, BUITF.NI.AND." FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS: fjf 8 BiMDdttB voo» Amersfoort 1.8Ö» 2d«m trsnoo por post Por woek (metgratisverankering tegen ongelukkon)* 0.12», Afsonderltjke nummersO.Ott. Wekelfykteb bijvoegsel nD$ HolUmduk» BuittrwttT (ondor redactie ven Thérèso Boven) por 8 mod. SO ©te. Wokolüksoh btjvooRse! ^FaJe mt por 8 mnd. 58 ets. Burcaut UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADV ERTENTIËN Von 1—6 rebels. Eikeregel meer,4 Dienstaanbiedingen 1—6 regels», Grooto lotter3 naar plaatsruimte. Voor handel en bod rijt bestaan zeer voordeetige bepalingen tot het herhaald advorteoren in dit Blad, bh abonnomeut. Eone oireulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. M f <>.30. 0.1II, 0.50. Evenredige Vertegenwoordiging. Iedereei\ weet nu wel dat bij de jongste Grondwetsherziening ook het stelsel van evenredige vertegenwoordiging aangeno men is. Maar het fijne er van is voor me nigeen nog in nevelen gehuld. En toch dient men het te weten, want iedereen zal er weldra mee te maken krijgen; zelfs hij, die vroeger z'n stembiljet terzijde legde en «ich er niet om bekommerde of het tus schen de bladen van den Bijbel, dan wel in den kolenbek terecht kwam. In het vervolg is hij ondenvorpen aan stemplicht en hij zal er dus eenige studie van moeten maken hoe hij te handelen heeft. Gemakkelijker is het er niet op geworden. Het lijkt zoo eenvoudig, niet waar? Even redige vertegenwoordiging, dat wil zeggen dot de partij die 300Ö0 van de 100,000 stemmen verwerft, recht heeft op 30 zetels, de partij die er 50000 heeft, op 50, en die er 20000 krijgt, op 20. Dat klopt als 'n bus, maar in de praktijk gaat het toch een heel klein beetje anders. De regeling, gelijk deze bij ons ingevoerd zal worden, bestaat eigenlijk uit drie stelsels in verband met drie hoofdvragen welke zich bij dit onderwerp voordoen, te wetende al of niet verdeeling van het land in kies districten de bepaling van het aantal zetels dat elke partij toekomtde aanwijzing van de candidaten die gekozen zijn. Wat het eerste punt betreft, wij zullen geen kiesdistricten meer kennen, het heele land wordt één kiesdistrict iedere provin cie wordt één statendistrict en iedere ge meente een district voor de raadsverkiezin gen. Wel zullen er kieskringen bestaan doch deze hebben in hoofdzaak slechts ad ministratieve beteekeniselke kieskring heeft z'n hoofdstemburcu waar candidaten- lijsten ingeleverd kunnen worden. Die lijs ten moeten alle verschillende candidaten noemen, één candidaat mag niet op twee lijsten in een kieskring voorkomendat is omdat de kiezer hem anders tweemaal zou kunnen stemmen en er g°en zuivere bere kening te maken zou zijn. Wel mag de can didaat natuurlijk in andere kieskringen op een der lijsten voorkomen, wat trouwens wel regel zal zijn. Op het stembillet van 'n bepaalden kies kring worden alleen de namen geplaatst van de candidaten die in dien kieskring gesteld zijn, zoodat de kiezer slechts uit hen te kie zen heeft. Daar echter de partijen dezelfde candidaten in alle kieskringen kunnen stel len, kan de kiezer op z'n stembillet alle can didaten uit het heele land krijgen. De prov. Utrecht zal verdeeld worden in twee kieskringen voor de Prov. Staten. Voor de Kamerverkiezingen zal het één kieskring vormen, evenals de andere pro vincies behalve Noord-Holland, Zuid-Hol land, Noord-Brabant en Gelderland, die er 2—4 zullen hebben; totaal komen er 18 kieskringen voor de Kamerverkiezing. Een Centraal stembureau zal er te 's Gra- venhage komen, een hoofdstembureau in de hoofdplaat* van iederen kieskring en een stembureau overal waar er thans een is. Voor de Tweede Kamer kan door 25 kie zers een candidetenlijst ingeleverd worden, waarop echter niet meer dan 10 candida ten voor de Tweede Kamer (20 voor de Provinciale Staten) mogen voorkomen. Om later te kunnen aanwijzen wie gekozen is, moeten deze namen in een volgorde ge steld zijn waarmee de candidaten blijkens schriftelijke verklaring genoegen genomen hebben. Het hoofdstembureau nummert dan de lijsten na loting. De kiezers krijgen dan de oproeping thuis, waarop alle ingediende lijs ten zijn vermeld. Evenals thans krijgt hij aan het stembureau het stembiljet waarop de namen van alle candidaten in dien kies kring, elk met een wit hokje er voor. De kiezer kan dus evenveel hokjes zwart ma ken als er plaatsen te vervullen zijn; maar als hij uitsluitend de candidaten van een lijst wil stemmen, kan hij voldoen met het hokje bovenaan die lijst zwart te maken. De groote moeilijkheid is nu den uitslag vast te stellen. Dat zal voortaan heel wat langer duren dan tot dusver. Nadat in iede ren kieskring het aantal stemmen der can didaten berekend is, worden deze uitkom sten opgezonden naar het centraal bureau in den Haag, waar de uitkomsten van alle hooldstembureaux verwerkt worden en daar naar uitgemaakt wordt welke candidaten gekozen zijn. Dat is nog zeer ingewikkeld en 'n vozende keer. rie wredesactie Londen, 10 Jan. (R.) Wij vernemen, dat het antwoord op Wilson's vredesnota ge reed is om heden of morgen te worden over handigd aan den Amerikaanschen ambassa deur te Parijs. Het is een vrij lang stuk, iets uitvoeriger dan het antwoord op de Duit- sche nota: maar het is niet waarschijnlijk, dat het van den sensationeelen aard zal zijn, die er in sommige kringen aan wordt toe geschreven. Er is reden om te gelooven, dat het in algemeene trekken de eenige voorwaarden zal aangeven waarop de geal lieerden bereid zijn over den vrede bespre kingen te voeren. De tekst van de nota zal in Frankrijk be- ker.d gemaakt worden, maar niet eerder dan 48 uren nadat bekend is, dat zij zich in handen van den president bevindt. Par ij s, 10 Jan. (Havas.) Minister-pre sident Briand heeft heden namiddag aan den ambassadeur der Vereenigde Staten, na mens alle regeeringen der geallieerden het antwoord doen toekomen op de den 19en December door president Wilson aan de oorlogvoerenden gerichte nota. N e w-Y o r k, 1 O J a n. (R.) De Associated Press bericht: In verband met de verklaring van Van Dyke, dat hij Wilson's nota niet vergezeld deed gaan van een verzoek om Nederlands steun, heeft het staatsdepartement te Was hington een© verklaring bekend gemaakt, dat de vertegenwoordigers der Vereenigde Staten in neutrale landen niet de instructie hadden ontvangen om steun te verzoeken, aangezien men in de meening verkeerde, dat de nota voor zich zelf sprak. Wel heeft Lansing aan de neutrale vertegenwoordi gers te Washington medegedeeld, dat Wil son gaarne steun zou ontvangen, wanneer zij het oogenblik gunstig zouden achten. P a r ij s, 1 O J a n. (Havas). De Petit Pari- sien bericht uit Rome: De staatssecretaris van het Vaticaan is bezig met het opstellen van de antwoorden, die zullen gegeven wor den respectievelijk op de voorstellen van Bethmann-Hollweg en Wilson. Men verze kert, dat deze pauselijke nola's den vuri- gen wensch uitdrukken naar herstel van den vrede, maar eindigen met de uitnoodi- ging af te wijzen. Deze conclusie zou steu nen op motieven, overeenkomende met die, welke door hef Madridsche kabinet zijn aan gevoerd. De oorlog. B e r I ij n, 10 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. In storm en regen bleef de gevechtsactie gering. Slechts aan de Ancre waren leven dige artilleriegevechten. B e r 1 ij n, 10 Jan. (W. B.) Avond-be richt uit het hoofdkwartier. Aan het westelijke front sterk artillerie vuur ten noorden van de Ancre. P a r ij s10 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. De nacht was rustig op het geheele front. Avondcommuniqué. Er was bij tusschenpoozen artilleriestrijd op een groot deel van het front, vooral ten noorden van de Somme. Londen, 1G Jan. (R.) Bericht van maarschalk Haig. In den efgeloopen nacht namen wij een stuk loopgraaf ten oosten van Beaumont,Ha- mel en versterkten ons daar; wij namen 140 gevangenen, waarorder drie officieren. In een geslaagden raid ten oosten van Loos maakten wij in den namiddag een aantal gevangenen. Gisteravond drongen wij in vijandelijke loopgraveen tegenover Armen- tières. Wij doodden vele vijanden, verniel den een machinegeweer en beschadigden versterkingen. Wij verrichtten vernielings- bombardemenlen in de vijandelijke liniën ten noorden van het La Bassée-kanaal, ten westen van Ploegsteert en in de buurt van Yperen. B e r 1 ij n, 10 Jan. (W. B Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front prins Leopold. Sterke Russische aanvallen ten zuidwesten van Riga en tal- rijke aanvallen van kleinere afdeelingen tusschen de kust en het Naroczmeer ble ven ook gisteren zonder eenig succes. Weenen, 10 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Op het oostelijke front bij de Oosten- rijksch-Hongaarsche troepen geene bijzon dere gebeurtenidkeR.' Petersburg, 10 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. De strijd bij het Babit-meer, ten westen van Riga, duurt voort. Onze troepen maak ten zich meester van een vijandelijke stelling tusschen het Tiroel-moeras en de rivier de Aa en drongen twee werst naar het zuiden door; zij maakten daarbij gevangenen. Aan vallen van den vijand op onze afdeelingen ten Oosten van het dorp Kaintsem, acht werst ten zuidwesten van het Babit-meer, werden door ons vuur en door tegenaanval len afgeslagen. Sints den 5en Januari veroverden wii in de streek van het Babit-meer 21 zware ka nonnen, 11 stukken veldgeschut, 11 caissons, twee zoeklichten en uitrustingstukken van allerlei aard. In de streek van Ostrovliany, ten noord oosten van het Wisjnevsky-meer, voerden wij een geslaagden raid uit op de vijandelijke loopgraven. Wij maakten gevangenen en veroverden materieel. Bij het dorp Minitsji, ten zuiden van den straatweg naar Luzk, schoot een van onze vliegers een vijandelijk vliegtuig neer, dat binnen de vijandelijke stellingen neerviel. In den nacht van 8 Januari wierpen enkele vijadelijke vlieg-eskodiers bommen op Luzk. Rome, 10 Jan. (Stefani). Officieel communiqué. Ir het Ledro-dal richtte de vijand een hevig artillerievuur tegen onze stellingen op de hoogten ten noorden van Rio Ponale. De vijand slaagde er in een vooruitgeschoven posl op de hellingen van de Cima d'Ore tij delijk te bezettenhij werd er echter onmid dellijk weer uitgeworpen. In het Travignole- dol nam de vijandelijke artillerie de streek van Col-Bricon onder vuur, doch ondernam geen aanval. Aan het overige front richtte orze artillerie het gewone vuur op de stieek aeivter de vijandelijke linie en de plaatsen, waai troepen waren ondergebracht. B e r I ij n, 10 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front aartshertog Jozef. Vruchteloos trachtten de Russo-Rumenen de hun ontno men hoogtenstellingen aan beide zijden van het Susitadel te herwinnen. Onder zeer bloedige verliezen mislukten de met sterke krachten uitgevoerde tegenaanvallen. Ten roorden en ten zuiden van het Casinudal werd de vijand verder teruggedrongen. Tn de gevechten van de beide laatste dag=n vielen 6 officieren, 900 man en 3 machine geweren in onze handen. Legergroep Mackensen. Ten noorden van Focsani gelukte het ons op den linkeroever van de Putna voet te krijgen. Jtsschen Focsani en Fundeni dwongen wij den gesla gen tegenstander zijne stelling achter de Putna op te geven en tot achter de Sereth terug te gaan. Er werden 550 gevangenen ingeleverd. Aon den mond van de Rimnicul-Sarst handhaafden wij de in den aanval bevocht ten voordeden tegen verscheidene vijand#. Ijk© aanvallen. Ber 1 ij n10 Jan. (W. B.) Avond-be* richt uit het hoofdkwartier. In Rumenië is de toestond over het alg^ meen onveranderd. Weenen, 10 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Tusschen den Puina-mond en Focsani is de vijand tot achter de Sereth terug gewor pen. Aan beide zijden van cle Susita trach ten de Russo-Rurnenen zich te verweren tegen den druk van onze tToepen door aai* offers rijke tegenaanvallen, die zonder resul taat bleven. De uitkomst van de beide laat ste strijddagen is daar voor den vijand ge weest nieuw terreinverlies, verlies van 900 gevangenen en van drie machinegeweren. Petersburg, 10 Jan. (Tel.-ag.) Con* numiqué van den grooten generalen staf. Aan het Rumeensche front werden heiv haalde aanvallen van den vijand op een var* de hoogten ten noorden van de Slonikr» door ons vuur en door tegenaanvallen afge slagen. In den avond von 8 Januari, en in den dacropvolgenden nacht deed de vijand acht aanvallen tegen een van de hoogten ten noorden van de Kassina. Al deze aanvallen werden afgeslagen. ïn den loop van den dag deden de Duit1- schers tweemaal een uonvoi in de streek ten westen van Monastirka en Kachinul, aan de Kassina, maar zij werden onder zware ver liezen teruggeslagen. In de streek ten zuiden van Rekos slaagde de vijand er in de Rumeniërs terug te drin- g.'n, maar door een nachtelijken tegenaan val werd de toestand hersteld. Wii namen 270 man gevangen en veroverden dri© machinegeweren. Den geheelen dag door deed de vijand, gesteund door eene krachtige artillerie, hardnekkige aanvallen op onze afdeelingen in de streek van den mond van de Rimnicuk Sarat. Alle aanvallen der Duitschers werden door ons vuur en door tegenaanvallen af geslagen. In den loop van één van deze te genaanvallen namen wij zes officieren au meer dan 65 soldaten gevangen. B e r l ij n, 10 Jan. (W. B.) Bericht uM het groote hoofdkwartier van heden oor middag. Nachtelijke aanvallen aan de StToem© werden afgewezen. B e r 1 ij n, 10 Jan. (K. N.) Uit Sofia wordt via Budapest aan den Lokal Anzeiger geseind, dat het officieele blad te Athene een koninklijk decreet publiceert, waarin koning Konstantijn met medeonderteek©- ning van de koninklijke regeering beveèlfc dat het geheele vermogen v-en de Venezili#. tische ministers Politis, Romanos en Gena» dis en van de vroegere Grieksche gezan ten te Parijs en Londen wegens landverraad in Griekenland wordt in beslag genomen, Ongedurig in zich zeiven Is de tijd. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 18 „De rekening behoeft u nu toch niet meer ongerust te maken, Papa'', zei zij, sloeg het papier dioht en legde er een steen op. Zij lachte heel zaoht. „De Amerikaan is toch ergens goed ivoor." Hörselkamp antwoordde niet. Hij vond tiaar verlegen lachen laf. Zij had nu een maal dezelfde ruwe, onartistieke natuur als •1 de anderen. De natuur had haar alleen «en paar kuische lijnen gegeven. De natuur bedroog ook huichelde ook ais alle «rouwen Plotseling bleef hij midden !n d© kamer ■taan. Een gedachte wa» hem Ingevallen, letf onzinnigs misschien, maar verlokkend verleidelijk. Hij sou de natuur self weer geven. De natuur in de gedaante van een vrouw. Zijn vrouw. „Ga weg, ga weg ik moet mij klee- den I" Hij duwde zijn dochter bijna naar de deur. Zijn oogen flikkerden. Hij was bleek en opgewonden. "Laat mij dadelijk zeggen welke kleur de japon van Mama heeft. Maar dadelijk." „Ik weet het. Papapauw-blauw met groene sluiers er over heenl" Hij knikte „Dat spreekt van zelf. Pauw-blauw met groen. Daar kun je van leeren. Je weet niet, hoe je je kleeden moet, kind, of je weet het buitengewoon goed. Je bent net als je klee- ren. Dun zoo dun dat is alles. Pas op Lou, nu komt er wat nieuws van Hörsel- kamp." In verwarring daalde Lou de trappen af naar de ontvangkamers. De vorstin stond voor een verguld hoekkastje met gebogen spiegelruiten en nam er een parelen hals snoer uit, dat uit een half geopend mala- kieten kastje over een klein gebedenboek in violet fluweelen band ritselde. Zij was heel mooi, terwijl zij de mat glan zende parelen streelde, ze met den vochtig glanzenden blik van verliefde vrouwen aan haar lippen, bracht, tegen haar zachte wang hield, waarvan het fijne ovaal zich in zachte lijn, naar den verblindend blanken, krachti- gen hals neigde. Met koele, spitse vingers legde Lou de parelen om den hals harer stiefmoeder en drukte de gouden draadlijn© «luitketting in het slot. «Ai wm ik joo arm al» een kerknuris, dan gaf ik de parelen toch niet weg," zei me vrouw Sinn. „Al had ik nog maar één hemd, dan hield ik de parelen. Ik moest ze altijd dragen, dag en nacht. Zij zouden er slechts mooier van worden, maar dan zou ik de hemelsohe, zachte frischheid niet meer be merken. Ik verheug mij gedurende het aan- kleeden altijd weer op het oogervblik dat zij op mijn huid gelegd worden. Ik krijg er gewoon hartklopningen van. Kun je dat be grijpen, kleintje Een blos steeg Lou in het warme gelaat. „Ik weet het niel. Mama zoo mag men alleen menschen lief hebben I" Mevrouw Sina lachte. „Domoortje! Wat ben je toch een echt sentimenteel klein Duitsch meisje f" Lou werd weggeroepen. Toen kwamen de gasten „vijf, zes goede kennissen", zooals het op de met de hand geschreven uitnoodigingen stond. Het eerst de Amerikaan, met een zegevierende uitdrukking op het gelaat en het steeds ge leed zijnde chequeboek in den revolverzak van zijn pantalon. Het laatst graaf André Oberwall als altijd grand seigneur, met het fijne diplomatenleohje om den strengen, smallen mond. Kort voor men aan tafel ging, bracht de knecht een ruiker wonder mooie gele rozen. „Van mijn man", zei mevrouw Sina en liet het kleine briefje tusschen haar japon verdwijnen. Zij legde den palm van haar hand tegen Hörselkamp's lippen en lachte xoo gelukkig als een kostschoolmeisje. wO, ik had nooit gedaohb dat Duitsche mannen zoo galant tegen ladles waren", riep de Amerikaan. „Dat hangt van de ladies af," zei Hörsel- kamp. Lou hoorde in het entwoord iets als een terechtwijzing, alleen was zij in het onze kere, of die den Amerikaan of haar stiefmoe der gold, die zulk betoon van hulde door hear man zeer waardeerde. Onder het diner, waarbij graef Oberwall zich slechts voor den vorm bediende, gaf de Amerikaan den wensch te kennen, het atelier nog eens te bezichtigen. Zijn chèque-boek gaf hem alle rechten. Hij voelde maar al te goed, dat deze intieme „geïmproviseerde avond" met het uitge zochte menu slechts voor hem was bestemd, voor hem, den kooper van de „Heksensab- bath I" Mevrouw Sina boog haar mooie hoofd naar graaf Oberwall. „Misschien stelt u ook belang in de wer ken van mijn man, mijnheer Oberwall?" „Wel natuurlijk mevrouw. Ik wilde u al verzoeken mij een blik te gunnen in de werkplaats van uw echtgenoot." Graaf Oberwall was voor het eerst in den huize Hörselkamp. Tot nu toe had hij steeds een voorwendsel gevonden om op de uit noodigingen, waarmee de „vorstin" te kwis tig omging, te antwoorden, dat hij tot zijn leedwezen verhinderd was er gevolg aan te geven. Pas de aanduiding zijner moeder, dat Gerhard roor de kleine Hörselkamp een kiein penchant had, deed hem besluiten aan R de laatste dringende uitnoodiging gevolg t© geven Graaf Oberwall voelde in het geheel niet® voor kunstenaarskringen. Ook de mooi© Poolsche, die haar titel zoo onrechtmatig ei% opdringerig naast den burgerlijken naam van haar man voerde, stond hem niet erg aan. Gerhard was te veel gesloten dan dat hij van hem het een of ander zou hooren. D© verradelijke blos bij de woorden van de gra vin had hem echter te denken gegeven. En dat had hem bewogen aan te nemen. Met de stiptheid van den vroegeren hoveling was hij verschenen en gaf aan den avond relief door zijn buitengewoon voorname per soonlijkheid. Mevrouw Sina had alles bedaoht en oveiv wogen. De Amerikaan zat tusschen haar er» haar man, graaf Oberwall tusschen haar en Lou. Zij had geen dames uitgenoodigd. De twee mannen mochten niet afgeleid worden. „Wees heel lief tegen den graaf had zi| op het laatste oogenblik haar stiefdochter nog toegefluisterd en lachend dreigde zi| haor daarbij met den vinger, toen zij op merkte dot de kleine eenigszins in verwar ring geraakte. Onder het diner ergerde zij zich. Want Lou was nog verlegener en te rughoudender dan andersHörselkamp be handelde den Amerikaan echter met zicN in spot uitende meerderheid, die zoo vaak den grondtoon vormt van den omgang tu#t schen den kunstenaar en den kooper. (Wordt wrolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1