Lbijitfnland.I Lbinnenland.I N* 165 Eerste Blad. „DE EEMLAN DER*. 15d' Jaargang. Uitgevers: VALKHOPP ft Co. Zaterdag 13 Januari 1917. Bureaut UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 00. Evenredige vertegenwoordiging. n. KOLONIËN. Berichten. Koofdrcdnctiet MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. VAN SCHAARDENBURa ABONNEMENTSPRIJS: j* aiud« Toot 1.3®. Umd Irmneo p»r portl-f®. PnwMk fmet prati» T.rxok.rtng U*«n on.slukken) O.IS^ Afzonderlek* nummai» ••O®. W.k.lijkl«b brjTO.Reol ,Dt BoUamltdf Bui-raio»" tonde. .•dMtio ran 'I bérèat Hoven) per 8 mud. OO cis. Wekeltikeeh bliToegsel ,P«4 «W pc 8 mod. 5S PRIJS DER ADVERT EN TIÉN Van 1-4 regel.O.SO. Elke regel meer.0.15. UienBUanbieaini-en 1—5 regols.. O.OO, Groote letters naar plaatsruimte* Voor handel en bedriji bestaan zeer roonfootige bepaliagon tot het herhaald adverteeren in dtt Blad, bjj abonnement, rae Kou© oiroulaire, bevattend» aanvraag toogozondon. d© voorwaarden, wordt op Kennisgevingen. L>© Bur^ci-.caster aer gemeente Amersfoort maakt bekend, dat bij hem is ingekomen het navolgende schrijven van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 4 Januari 1917, no. 296 Ten vervolge op mijne circulair© d.d. 14 De cember 1916 no. 32304, heb de eer uwe aan dacht te vestigen op de hieronder afgedrukte beschikking d.d. 4 Januari 1917u gelieve ami deze beschikking het noodige gevolg te geven Voorts merk ik op, dat naar mij is gebleken, in sommige gemeenten onjuiste voorstellingen hebben post gevat omtrent de beteekenis van het woord „zaaiuien". Hieronder worden niet verstaan uien, geteeld om er zaad van te win nen, doch wel uien, geteeld- voor de consump tie. Het hier bedoelde gewas wordt zaaiuien genoemd in tegenstelling met pootuien, een tuinbouwgewas, waarvan het zaad op kweek bedden wordt uitgezaaid; de jonge plantjes, die zich hieruit ontwikkelen, worden later op het veld overgeplant. Van zaaiuien wordt het zaad direct uitgezaaid op het veld, waarvan ge oogst wordt. Voor pootuien is geen vergun ningsbewijs noodig, voor zaaiuien wel. Amersfoort. 12 Januari 1917. De Burgemeester van Amersfoort VAN RANDW1ICK. De Minister van Landbouw ,Nijvef9teid en Handel Gezien zijne beschikking van 13 October 1910 Directie van den Landbouw, no. 26151, 6e af- deeling B, houdende bepalingen omtrent d© beperking van den verbouw van bepaalde ge wassen ingevolge artikel 7 der Distributiewet 1916; Heeft goedgevonden te bepalen De datum tot welken verbouwers gelegenheid hebben de opgaven aan de burgemeesters t© doen tot het bekomen van het sub la van ge noemde beschikking bedoelde vergunningsbe wijs wordt verschoven tot 15 Jan. 1917. 's Gravenhage, 4 Januari 1917. Voor den Minister. r^o 5>oci clori. Generaal, VERSTEEG. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend. dot de Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel heeft goedgevonden in te trekken Ie. Zjjne beschikking d.d. 9 September 1916, No. 72235, afdeeling Handel, houdende aanwij- 7 - van goederen, overeenkomstig artikel 1 der Distributiewet 1916, voor zooveel de onder no. 4 genoemde vatgroenten enkele sperzieboo- nen en andijvie betreft 2e. zijne beschikking d.d. 30 December 1916. no. 95177, afdeeling Handel, voor zoover be treft de krachtens artikel 2 der Distributiewet 1916 voor de vatgroenten enkele sperziefcoonen en andijvie onder 1 A. 4 sub b en vastgestel de maximumprijzen. Amersfoort, 12 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN PANDWIJCK. Wij komen thans tot de toewijzing der ze tels pan de partijen. In het \orig tiHel zagen wij dat de uit slagen in de ve«S'lillende kieskringen op gezonden weiden ivqi het centraal-bur-j-.u in Den Haag (voor Statenverkiezingen fun geert het hoofdstembureau als centraal bu reau) en daar t mer nu uitzoeken wie er ten slotte gOKj^er zijn. Het eenvoudigst jou het zijn als da ver schillende part.jen in alle kieskringen de zelfde candidatcn,JjSt 'ndienden. Men wee. dan na optelling »e- lijsten het annal stemmen dat in het geheele land op die lijst uitgebracht is. Is zulks echter niet het ge val, dan kennen de lijsten voor een zelfde partij in de verschillende kieskringen met elkaar verbonden verklaard worden. Dat gaat zoo. De groep kiezers, die 'n candidaten- lijst Indient, kan meteen schriftelijk een ge machtigde aanwijzen. In de practijk zullen in alle kieskringen, waar 'n lijst ingediend ■wordt, de partij denzelfden persoon, voor zitter of secretaris der partij, als gemachtig de aanwijzen, deze zal dan binnen zeven dagen schriftelijk verklaren dat al die lijs ten met elkaar verbonden zijn. Noodig is dit niet, maar voor de partij is het zeer wensche- lijk; want als alle lijsten van de candidaten dier partij met elkaar verbonden zijn, zal zulks ten gevolge hebben, dat die lijsten slechts als één lijst beschouwd worden en «11e stemmen dier lijsten bij elkaar opgeteld worden. Is dit totaal b.v. 10Ö.000, en zijn er 15000 stemmen noodig om één candidaat gekozen te knjgen, dan zouden er van die p®rtij 6 candidaten gekozen zfjn, terwijl er n stemmenoverschot bleef van 10.000. Hoe grootcr het „overschot" is, des te meer kans verkozen verklaard, dan zullen de 5 over blijvende genomen worden van de lijsten met de grootste overschotten. Waren dus in het bovengenoemde geval de lijsten niet met elkaar verbonden maar b.v. 5 in aan tal los van elkaar, dan zou het kunnen dat elk 'n overschot bood van 2000, waardoor de kans om nog een plaats toegewezen te krijgen vrijwel illusoir zou zijn. Daarom ook zullen in de practijk de ver schillende partijen hun lijsten wel ten eer ste onderling, maar ten tweede ook met die van de meest verwante partij verbinden om aldus hun stemmenoverschot te zamen te voegen en grooter kans op toewijzing van *n zetel te krijgen. Nemen wij 'n voorbeeld. Er zijn 5 partij en, welke elk een lijst (of wel meer lijsten maar met elkaar tot één verbonden) indie nen en waarop partij A 200.000, partij B 302.000, partij C 356.000, partij D 394.000 en partij E 246.000 stemmen ver werft. Het totaal bedraagt dus 1.500.000, en als er 100 plaatsen te bezetten zijn, geven dus 15.000 stemmen recht op een plaats. Dan krijgt terstond partij A 13 plaatsen, overschot 5000 stemmen; partij B 20 plaat sen, overschot 2000, partij C 23 plaatsen, overschot 11.000; partij D 26 plaatsen, over schot 4000, partij E 16 plaatsen, overschot 8000 stemmen. Er waren dan totaal toe gewezen 98 plaatsen; en de 2 overblijvende zouden dan toekomen aan partij E en partij C. Hadden echter partij A en partij D hun lijsten verbonden verklaard, dan zou hun to taal overschot 19000 geweest zijn en de 100ste zetel niet aan partij E doch aan partij A gekomen zijn. Had in dit zelfde geval partij C, welke nu de 99ste zetel toegewezen krijgt, 5 niet verbonden lijsten ingediend, dan zou moge lijk op elk dezer het overschot beneden 8000 gebleven zijn en die zetel dus voor haar verloren gegaan zijn. In de nractfik -•- r *:j en dus meer lijsten ingediend worden. Mis schien zullen er wel zeer kleine partijen zijn, die ver beneden den kiesdeeler blijven, b.v. slechts 8000, 7000 of nog minder stem men behalen. Slechts bij de toedeeling der overgeschoten zetels kunnen zij dus nog 'n kansje maken. Om nu al te groote versnip pering te voorkomen is bepaald dat lijsten op welke minder stemmen dan de helft van den kiesdeeler (in ons geval dus 7500 stemmen) uitgebracht worden, niet in aan merking komen. De partij welke 7000 stem men op haar lijst kreeg, valt dus terstond uit, tenzij zij hare lijst aan die van 'n partij verbonden mocht hebben. Wanneer het centraal bureau nu uitgere kend heeft op hoeveel zetels de verschillen de lijsten recht geven, volgt de aanwijzing der gekozen candidaten. Deze aanwijzing der gekozenen levert de minste moeielijkhe- den op als er slechts een candidatenlijst in alle kieskringen ingediend is. Is het totaal aantal stemmen op die lijst 160.000 en de kiesdeeler 15000 (het aantal stemmen dat noodig is om recht op één zetel te maken: bij 1.500.000 kiezers en 100 te bezetten zetels dus 15.000), dan zullen van die lijst 10 candidaten gekozen zijn, terwijl bij ver gelijking van de overige partijlijsten zal blij ken of het overschot van 10.000 nog recht op 'n elfden zetel geeft. Die tien zetels zullen dan worden aange wezen allereerst aan de candidaten, die zelf 15.000 stemmen gekregen hebben. Is dit met 5 candidaten het geval, dan zullen de 5 andere zetels ten deel vallen aan de candi daten die achtereenvolgens de hoogste cij fers behaalden, in dier voege, dat het aan tal stemmen dat de eerste candidaat van de lijst meer verkrijgt dan noodig is voor den kiesdeeler, opgeteld wordt bij het aantal van den volgenden candidaat, terwijl het over schot van deze weer gevoegd wordt bij dat van zijn volgman. Moeilijker zou het worden als voor een zelfde partij in vele of alle kiesdistrichten verschillende lijsten ingediend werden, ook al waren ze verbonden. Het aantal toe te wijzen zetels bleef gelijk, maar er zouden geheel andere candidaten verkozen ver klaard kunnen worden. Het kan zich im- allicht het cijfer der anderen verre zou over treffen. Dat ware 'n onbillijkheid, welke het stelsel o getwijfeld impopulair zou maken. De oorlog. De Duitsdie keizer heeft zijne conclusie uit het antivoord van de Entente-mogendhe- den op de nota van president Wilson ge trokken in een nieuwen oproep, gericht tot het Duitsdie volk tot volharding in den strijd. De regeeringen van het Duitsche rijk ?n van Oostenrifk-Hongarije hebben aan de regeeringen der onzijdige staten nota's doen toekomen, waarin de opvatting wordt weer gegeven, die zij hebben gekregen van het door de Entente op het in de nota van 12 December vervatte aanbod om te trachten tot den vi ede te komen. De beide nota's be handelen hetzelfde thema geheel op dezelf de wijze zij wijzen Voor God en de mensch- held de verantwoordelijkheid af voor do voortzetting van den oorlog. De Belgische regeering heeft afzonderlijk een antwoord gegeven op de nota van presi dent Wilson, waarin da hoop wordt uitge drukt, dat aan het einde van den oorlog de Vereenigde Staten luir.ne stem zullen doen hooren, om op te komen vooj het recht van België, dat het onschuldige slachtoffer van Duitsche eer- en hebzucht is geworden. De Entente is door het antwoord van Griekenland op haar ultimatum nog niet ge heel voldaan. Zij heeft omtrent hetgeen wordt verlangd de puntjes nog eens op de i's gezet onder mededeeling, dat de blok kade niet zal worden opgeheven voordat de edschen geheel zijn ingewilligd. Van de oorlogstooneelen geen nieuws van eenig belang. Het ïtaliaansctie v.- .^rtement van marine vto.QjvTwurtm mei Ge itu uvsvet am houden mededeeling, dat den IIen Decem ber van het vorige jaar het slagschip Regina Margherita door het loopen op een mijn ver gaan is. Het was een der oudere schepen van de Italiaansche slagvloot. Christiania, 12 Jan. (\V. B.) Tn de troonrede, waarmede de koning van Noor wegen vandaag de Storting heeft geopend, wordt gewezen op de steeds toenemende moeilijkheden, die de onzijdigheid ten ge volge van den oorlog ondervinden. Hoewel Noorwegen steeds trachtte de meest strikte neutraliteit te handhaven, konden meenings- verschillen met de oorlogvoerenden ten ge volge van tegenstrijdige belangen niet ver meden worden. Bij de behandeling dezer kwesties heeft de regeering den raad van den voorzitter van de Storting en van de partijleiders ingewonnen, maar dat dit niet voldoende is, wordt het gewenscht geacht een commissie uit de Storting te benoe men, die de regeering in gewichtige aange legenheden kan raadplegen. De troonrede gewaagt verder van confe renties van de ministers van Buitenlandsche Zaken der Scandinavische landen, van de nota's, die gezonden werden ter ondersteu ning van Wilson's vredesvoorstel en be spreekt ten slotte den toestand der staats financiën. Oo9t-lndlë Onlusten In TapanoeH. (Officieel). Bij het Departement van Ko loniën is ontvangen het volgende telegram van den Gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indi: De bevolking van de kampong Baroes (Tapanoeli) verleent haar steun bij de ge vangenneming ven de leden van de Parhoe- damdem. Kamer verzicht. Tweede Kamer. Huuropdrijvingswct. Nadat in tweeden termijn de h.h. mers voordoen dat de candidaat die op'de Snoeck Henkemans, Merchant, gemeenschappelijke lijst 15000 stemmen verkreeg en dus terstond verkozen was, in verschillende kringen gesteld zijnde, ner gens zooveel stemmen kreeg dat hij onder de 10 hoogste candidaten gerekend kon worden. Het voordeel van verschillende lijsten is dat in iederen kring locale over wegingen, populariteit enz. benut kunnen worden. Zoo zou het dus kunnen, dat al lerlei locale grootheden in 10 kieskringen iat het recht zal kunnen geven op nog één meer stemmen verwierven dan de staats- •Igevaardigde meer. j man, wiens naam op de lijsten van eenige btfvowbeeki 95 candidaten directdiet districten hmgeerd# an wiens totaal Nolens, De Geer en v. d. Tempel in de zitting van Vrijdag waren opgekomen tegen duurtetoeslag voor huiseigenaren, als hoedanig na de verklaring van den Mi nister, dat de toegelaten verhooging van den huur met 10 pet., moet worden opgevat als vergoeding voor algemeene grootere duurte naar hun meening de 10 pet. moet wor den beschouwd, verklaart Minister Ort geen bezwaar te hebben tegen het denkbeeld de Geerin art. 4 vast te leggen dat de 10 pet. moet worden beschouwd als tegemoetko ming in de hoog ure exploitatiekosten, Regeling der werkzaamheden. Nadat de heer IJzerman, het nieuwe lid voor Den Haag D is beëedigd, wordt besloten Donderdag eenige ontwerpen in de aftite lingen te behandelen. De Voorzitter deelt mede, dat het af- deelingsonderzoek voor de droogmaking der Zuiderzee spoedig is te wachten. Het voorstel van den voorzitter. Dinsdag en Donderdag der volgende week 's avonds te vergaderen ter behandeling van de justi tie- en de waterstaatsbegvooting, wordt aan genomen met 34 tegen 31 stemmen. De interpellatie-Duys. De heer Duys trekt zijn interpellatie-a nn- vTage betreffende de wegvoering van Belgen naar Duitschland, in, naar aanleiding van het antwoord van den minister van buiten landsche zaken, op de schriftelijk gestelde vragen. Huuropdrijvingswet. Het amendement-Mendels om de huur van Januari 1915 en niet die van Januari 1916 als normalen aan te nemen, wordt verworpen met 48 tegen 24 stemmen. Aan genomen wordt met 39 tegen 33 st. het amendement-Mendels tot schrapping van de 10 pet.verworpen met 51 tegen 31 st. het amendement-Ankerman tot uitschakeling van den nieuwbouw en eveneens verworpen met 61 tegen 11 st. het amendement-Men- cV-'s. om de huur van nieuwe woningen door huurcommissiën te doen vaststellen. De heer M e n d e 1 s licht zijn amend, toe om de terugwerkende kracht van door hum- commissies vastgestelde huurverlaging te brengen tot I Januari 1916, in plaats van tot 16 Oct. 1916. De lieer De Geer licht zijn amendement toe om uit te schakelen de reeds vóór 1 Ja nuari 1916 voor latere optie-jaren bedongen hoogere huren. Het amendement-Mendels werd verwor pen met 48 tegen 13 stemmen. Het amend.- 38 s?cmmen.-JmPt 32 De heer De Kanter licht zijn amende ment toe om de huurcommissiën te doen bestaan uit onpartijdigen en niet uit belang hebbenden, na bestrijding door den Minis ter. De heer Mendelz verdedigt het amend, om te doen vervallen de bepaling dat de huurcommissie in bijzondere gevallen ver hooging van huur kan goedkeuren op an deren grond dan hoogere uitgaven voor de woningen. Schepenvorderingswet. Het voorstel der commissie van rappor teurs inzake de schepenvorderingswet, om de laatste nota van wijziging in de afdeehn- gen te onderzoeken, wordt bestreden door de heeren Kleerekoper, Nolens en Duymaer van Twist. Minister Cort van der Lin den acht de zaak van groote urgentie, nu in de Rotterdamsche haven, ingevolge de machinistenstaking, graanschepen liggen met een laadruimte van 67,000 ton, kolen schepen met een laadruimte van 24,000 en andere schepen met een laadruimte van 7000 ton of juist de helft van de ruimte welke de Minister van Landbouw noodig heeft. Het voorstel der commissie van rappor teurs wordt daarna aangenomen met 31 te gen 27 stemmen. De heer Hugenholtz vraagt of de re- gepring met de afbraak van het vluchtoord Te Ede wil wachten tot na de bespreking van deze zaak bij de behandeling van de bc- giooting van binnenlandsche zaken. Minister Cort van der Lin den belooft zulks. De vergadering wordt daarna voor een kwartier geschorst. Daarna wordt besloten tot onderzoek van de nota van wijziging van de schepenvorderingswet enz. Morgen half 12 beraadslaging daerover te houden. Huuropdrijvingswet. De heer De Wijkerslooth licht een amendement toe om de billijkheid te doen betrachten ten aanzien van huizen die vóór 1 Jan. 1916 te laag verhuurd waren. De heer Drion steunt dit voorstel. De heer L o e f f wenscht de beslissing der huurcommissies met redenen omkleed te zien. Minister Ort heeft geen overwegend bezwaar tegen de amendementen en zai aan het verzoek van den heer Loeff voldoen. Te 5 uur wordt de vergadering verdaagd tot Dinsdag half twaalf. commissi© voor de ongevallenverzekering t# Amsterdam mr. P. W. C. H. Oldewelt, advocaat en procureur aldaar; op zijn verzoek, met ingang van 16 dezer, eer* vol ontslug verleend uit zijn betrekking van kan* tonrechler-ploatsvervanger in het kanton Venlo^ onder dankbetuiging voor de als zoodanig l>c- wezen diensten, aan A. Land; benoemd tot tijdelijk assistent bij hot Nijver heid «laboratorium te Delft, met ingang van 10 dezer, do heer F. J. C. van Essen, te Leeuwat* den. Internationaal privaat* recht. Blijkens eene mededeeling van den Franschen gezant te Den Haag van den 5en December 1916, heeft de Fransche re geering twee der op 17 Juli 1905 te 's Gra venhage gesloten verdragen over interna tionaal privaatrecht opgezegd, te wetent 1. het verdrag betreffende de wetsconflic- ten met betrekking tot de gevolgen van hel huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen (Stbl. 1912 no. 285); 2. het verdrag betreffende de curateele en soortgelijke maatregelen van bescherming (Stbl. no. 286). Vertrek dr. Henry van D ij kft. Vóór hel vertrek van dr. Henry van Dijka* afgetreden Amcrikaanscli gezant te 's Gra venhage, uit de Residentie, biedt de burge meester der Residentie, jhr. mr. dr. Van Kar* nebeek den vertrekkende» diplomaat een diner aan, dot a. s. Zaterdag ten huize van den burgemeester zal plants hebben. Pe Eerste Kamer en de 5uooes«iccvet Men meldt ons uit Den Haag: Volgens inlichtingen uit een kring, dl® meermalen uitnemend op de hoogte is ge bleken van de onder de leidende Eerste Kamerleden bestaande stemmingen, loopt de nieuwe successiewet, ondanks de in hef voorloopig verslag dier Kamer tot uiting ge- stem er^niët aan zullen geven, geen gevan te worden verworpen. Bij Kon. besluit is met ingang van IC' Februari 1917 benoemd tot adjUnct-dlreo teur bij den dienst der telegraphie. C. W. T. Homberg, thans hoofdcommies der tele* graphie, en Is aan den oud-gouverneur var Suriname, W. D. H. boron van Asbeck, pensioen verleend. Mr. H. Goeman Borgesius. Om trent den toestand van den voorzitter dei Tweede Kamer mr. H. Goeman Borgesius, werd gisteravond elf uur vernomen, dat de toestand nog dezelfde was, doch momenteel niet achteruitgaande. M r. H. L. Drucker. Naar wij ver nemen is het lid der Eerste Kamer, de heei mr. H. L. Drucker lijdende aan influenza. H. E. K1 e y n. f Omtrent den te Den Haag overleden oud-raad-adviseur van hef departement van Oorloi H. E. Kleyn kan nog worden medegedeeld, dat hii was eeTe- lid°van de Koninklijke Vereeniging van Ge- pensionneerde officieren van het NederL Leger, opgericht in 1872, en dat hij hief veel heeft gedaan ter bevordering van de be langen van gepensionneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger, gepensionneerd vóór de wet van 1877, en hunne weduwen. Van de Koninklijke Vereeniging van ge- pens. onderofficieren, enz. (onderstand aan bedoelde militaire!) en hunne weduwen, op gericht in 1879), was hij eere-commissaris en tevens secretaris van het college van eere-commissarissen, terwijl hij eere-voor* zitter was van de afdeeling s Gravenhage van die vereenigin;?. Op ziin tachtigsten verjaardag, 17 Novem ber j.l., tevens de dag van de uitdeeling van giften aan meerbedoelde oud-militairen en hunne weduwen, werd hij onder beloon van groote belangstelling o.a. ook^ van de zljda van gemelde vereeniging gehuldigd. Sedeakteeken voor Presidem c cy«i Naar wij vernemen, is bij' eenige hee ren hier te lande het denkbeeld gerezen, om r-en gedenkteeken op te richten voor presi dent Steyn. Zij hebben zich daartoe in ver binding gesteld met het hoofdbestuur der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche vereeni ging, dr. Hendrik Muller en den voorz.ittef van het Algemeen Nederlandsch Verbond, terwijl het In de bedoeling ligt, eene uitge" breide commissie voor dit doel te vormeic Aan de Staatscourant van 12 Jan. ontlee Nedcrlfin^ lle^OOPlOO© nen wij de volgende Kon. besluiten: H«t sy&teftjn der op zijn vorwek, togen* Ton facteur ran het HbiA mrol ontslag uit rijks dien?* verleid aan .7Tweed# eervol ontslag den ingenieur der marine J. J. Penning; verneemt, dat er onder een aantal Tweed# KéxnerUden yan verschillende tingen ##4

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1