„DE EEMLANDER". Maandag 15 januari 1917. fél Ie m BINNENLAND. N-166 15-' Jaarfiang, 2_' BIJITFNI,AND._ KOLONIËN. FEUILLETON. ZONNEWEELDS MARIE VAN VERSENDAAL. ftoofdredactiei yAN g^HAARDENBURO. ABONNEM ENTSPBUS: maudcD »oor Amersfoortf 1.3®. Idem tranoo par post Per week (mot gratia verzekering to*en ongelukken) «.I»6. Afzonderlijke nummers ••®«e. Wekelpkieh bijroegeel .Dt Bollamitdu Uiunrouu leader redactie ran Thérèae Hoven) per 8 eond. 5# el». Weke1- ktch btjroeveel ,Pbk nu mtf per B mnd SS ets. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. i| II C Uitgevers. VALKHOFP ft Co. PB US DER ADV EBTENTlEN Van 1—5 regels Elko rogel meer Dienstaanbiedingen 15 regel* Groofco letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan r oer voorleelig* beprthngon tot het herhfuild advertderail in dit Blad, 'oii abonnement. Eeno circulaire, bevattonde de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. f 0.15« O.50. op Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amersïoort fcrengen ter kennis van belanghebbenden, dat, bl'jkens beschikking van den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel d.d. 21 December 191(5, Directie van den Landbouw no. 52391, 2de efdeeling, de in het voorjaar van 1917 te hou den gewone Rijkskeuring van tot dekking be stemde hengsten, voor zooveel de provincie Utrecht betreft, is vastgesteld op 14 Februari te Utrecht. De Regelings-Commissie zal, tot het onnemen van inschrijvingen voor bedoelde keuring, zit ting houden op Zaterdag 3 Februari a.s., van des voormiddags 11 tot des namiddags 12 y; uur, in hel Haagsche Koffiehuis (boven) aan het Vre- denburg te Utrecht. De aanvragen voor inschrijvingsbiljetten moe ten schriftelijk gericht worden aan den secreta ris der commissie, den heer M. L. K. Thissen, (adres Landbouwbank Utrecht) en daarbij moe ten worden opgegeven a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, hoogte, ras, kleur en af- teekening van den hengst, benevens indien deze in een stamboek is ingeschreven stam boek en stamboeknummer CJ.OO mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als van moederszijde en nau.m en woonplaats van den fokker. De keuring zal plaats hebben des morgens te 9 uur op het Vredenburg te Utrecht. Amersfoort, 12 Januari 19T7. Burgemeester on s voornoemd. De Secretaris Burgemeester, A. R. r"r" n*Nr»wiJCK. Oe oorlog. Berlijn, 14 Jan. (W.-B.). De Nord- deutsche Allgemeine Zeitung schrijftIn ve~- bsnd met de voorgeschiedenis van het vre desaanbod der centrale mogendheden, het welk de vijanden een onoprechte oorlogs manoeuvre hebben genoemd, is het volgen de persoonlijk schrijven van den keizer san den rijkskanselier een bijdrage van bijzon der belang. Nieuw Paleis, 31 Oct. 1916. Waarde Bethmann, Ons gesprek heb ik later nog grondig over dacht. Het is duidelijk; de in oorlogspsy chose bevangen en door leugen en bedrog in strijdwaan en in haat gehouden volkeren van onze vijanden, hebben geene mannee, die in staat zouden zijn en den moreelcn moed zouden bezitten, om het bevrijdende woord te spreken. Het doen van een voorstel tot den vrede is een zedelijke daad die noodzakelijk is, orn de wereld, ook de neutralen, van den op allen rustenden druk te bevrijden. Voor zulk «en daad past een heerscher, die een gewe ten heeft, zich tegenover God verantwoorde lijk gevoelt en een hart voor zijn volk en zijn vijanden heeftdie, onbekommerd om even tueel opzettelijke misduiding van zijn stap, den wil heeft, de wereld van hare ellende ".e bevrijden. ik heb den moed daartoe. Ik wil het met Gods hulp wagen. Gij kunt mij spoedig nota s voorleggen en alles in gereedheid brengen. (w.g.) WILHELM, I. R. De Norddeutsche schrijft verderOnze vijanden kunnen er op rekenen, dat de eer lijkheid van de in dit schrijven van den kei zer verkondigden wensch naar vrede in over eenstemming zal zijn met de vastberaden heid waarmee wij den oorlog, welks voort zetting zij ons opgedrongen hebben, tot het zegevierend einde zullen doorzetten. München, 14 Jan. (W. B.) Het Cor respondentie-bureau Hoffmann deelt mede, dat de koning van Beieren den Duitschen keizer een telegram heeft gezonden van den volgenden inhoud: Aan Z. M. den keizer. Groot hoofdkwar tier. De krachtige woorden, die Uwe Majesteit in hare verontwaardiging over het aanmati gende antwoord onzer vijanden tot het Duit- sche volk heeft gericht, vinden levendig weerklank in oris aller harten. Met Uwe Majesteit deelt het gansche Duitsche volk, den ijzeren wil om den over moed der vijanden te breken. Ik weet mij eensgezind met al mijne Beieren, wanneer ik Uwe Majesteit op dit gewichtig uur op nieuw de verzekering r eef, dat wij in on- wirkbare hondstrouw den ons opgedrongen strijd willen voortzetten, om den vrede of te dwingen, dien de vijanden ons thans nog weigeren. Met hun oorlogsdoel openbaarden de vijanden ons hun toomelooze veroverings zucht en hun wil, ons en onze bondgenooten te vernietigen. De geheele wereld weet thans, wien de schuld aan dezen vreeselij- ken volkerenslrijd treft, wie na dertig maan- dens strijd de verantwoordelkheid voor ver der bloedvergieten draagt. Wij waren tot toenadering.bereid. Onze vijanden willen dit anders. De heldenmoed van onze zegevie rende legeres, de offervaardigheid van het geheele volk zal ook verder iederen aanval, .iedere Kst van onze vijanden trotseeren en ons tot de overwinning voeren. God zij ook verder met ons en onze rechtvaardige zeak. (w. g.) LUDWIG. Sofia, 14 Jan. (Buig. Ag.) Officieel bericht. Den 7en Januari is aan alle Bulgaarsche troepen kond gedaan de volgende op 5 Jan. gedateerde legerorder: Op bevel van Ziine Majesteit den Czaar deel ik u mede, dat het vredesvoorstel van Zijne Majesteit en hare bondgenooten door de vijanden verworpen is in hun onverzadigbaar verlangen om nog meer onschuldig bloed te vergieten. Zij wil len niet alleen onze onlangs bevrijde broe ders in Macedonië tot slavernij terugbren gen, maar ook het vereenigde Bulgaarsche volk vernietigen. Officieren, onderofficieren, soldaten, het is de schuld van onze hebzuchtige vijanden, dat de oorlog voortduurt, maar het Bulgaar sche volk heeft zwaarder beproeving gekend en zal zegevieren in den langdurigen strijd, waartoe de snoode tegenstanders ons dwin gen. Aan u is het lot van het Bulgaarsche volk, de vrijheid, de onafhankelijkheid en de eer van Bulgarije toevertrouwd. Uw dap perheid en moed bieden voldoende waar borgen voor de eindoverwinning. De Al machtige is met ons, want het recht is aan onze zijde. Het vereenigde Bulgaarsche volk zendt aan zijne waardige zonen, aan u, sol daten, de hartelijkste roeten en wenscht, dat gij den verraderlijken vijand zult ver slaan. Leve het vereenigde Bulgcriie. (w. g. GEKOFF. In het Rumeensche strijdgebied is Vadeni veroverd door de troepen van den vierbond. Deze plaats ligt ean den spoorweg Braila Galatz, aan den rechterocs er van de plek, waar de Sereth uiimondt in de Don au. Bij de bestorming van Mihaleo, dat westelijk van Vadeni is gelegen, .orden 400 Russen gevangen gemaakt; van de overigen, die vluchtten, verdronken velen in de Serelh. In Galatz zijn de militaire werken en het spoorwegstation gebombardeerd, evenals de bij de stad gelegen bruggen. Overigens bevat-ten de berichten van de verschillende oorlogstooneelen geen nieuws van eenig belang. De gezanten van dej neutrale staten zijn, op Duitsch verzoek, uit Buk rest vertrokken, wear niets meer voor hen te doen was. Athene, 14 Jan. (R.) Uit Griekscha regeeringskringen verluidt, dat de Grieksche premier verschillende conferenties heeft ge had met den Itoliaanschen gezant Bosdari, in de hoop besprekiiv en aan te knoopen over de eischen in het ultimatum, die de Grieksche regeering onder voorbehoud aan vaardde. De Venizelislen hebben het eiland Cerigo bezet vóór het antwoord van de Grieksche regeering op het ultimatum. Londen, 13 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Engelsche 3to*rmsthip Beaufort is in den grond geboord. Men gelooft, dat ook de Brentwood en het Grieksche stoom schip jos 'o; zinken gel rncht y n. De admiraliteit verklaart voor vo]komcn onwaar het Duitsche bericht van het In den gtond boren v*-« f»e.n En_-eh;h Transport schip in het Kanaal op 25 December. Ook wordt tegengesproken W bericht, dat een Britsche kruiser tot zinken is gebracht. Vermoedelijk neeft dit bericht het oog op het zeevliejtuig-moedcrschip Ben My Qirec, waai van o'en lien Januari is bericht, dst het gezonken is m de haven van Kastelorizo. 14 Jan. Het Noorwcegsche stoomschip Vestfold is tot zinken gebracht. Lissabon, 13 Jan. (R.) De grond wettige waeibor, en zijn in Ponugal her- I steM. (Omstreeks half Decern r ver. het vo- rige- jaor werd bericht, dal in Portugal on lusten waren uitgebroken, -die tot buitenge wone maatregelen aanieiuing gaven). Londen, 13 Jan. (R.) De Times heeft gisteren uit Manchester vernomen, dat En- gelsche en Schotsche coöperaties in Cana da maar dan 10,000 acres land gekocht hebben, dat reeds ontgonnen wordt en wa - van de producten de coöperatieve meelfa brieken te Manchester, Glasoow, New-Cnst- le, Bristol en Londen in 1917 van graan moeten voorzien. Ook in Indië en op Ceylon is land gekocht. Is benoemd tot rechter-plaatsvervangcr In de arrondissements-rechtbank te Alaa». tiirht, mr. C. H. J. A. Janssen de Limpens, advocaat en procureur te V'ijlre. Herbenoemd tot voorzitter der plna; lij- ke commissie voor de onvevallenvei e- ring te Oldemnrkt, A. J. van Gerreviu' huiw g meester der gemeente Oldemarkt. Ooat-tndiê Chineezen in Indiö. De te New-York verschii le „Sun" van' 12 December bevat eene *ling van een open brief aan den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, welke te voren is opgenomen in de Sin Po, het te Batavia verschijnende C.hi- neesche blad. Een vertaling van dien open brief vin men in de N. R. Ct. Daaruit blijkt, dat de ongenoemde schrijver ven den on \n brief, die zich „Een zoon van Man" noemt, een aantal grieven van Chineezen tegen hut Nroerlandsch bestuur formuleert, om daarna te betoogen, dat de Chineezen weigeren zich te beschouwen als onderdanen van het Ne- derlnndsch bestuur. Zij achten zich bu.-gers van de Chineeschc republiek en verwerpen liet Verdrag, waa'b.j de Chineezen in Oost-Inuië verklaard wor den Nederlandsche onderdanen le zij*" - Dc< rom wenschen zij neutraal te blijven en ve»kiaren zij zich anti-weerbaar, d. w. z. wei geren zij deel te nemen aan de beweging ten gunste van de verhooging ven Tndië's va.r- barrheid Si TWEEDE KAMER. Economische voorlichting in het buitenland. E'e Minister van Buitonlandsche Zaken heeft aan den voorzitter der Tweede Kamer bcrict, dt'. H. M. de Kcningin hem bij Kabinetsrescript van den Oden dezer heeft gemachtigd het b'j Koninklijke boodschap van 27 Juni 1916 aan de Staten-Generaol aangeboden wetsontwerp be- irehende aanvulling en verhooging van het IF! .Ie hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst jaar 1916 (uitbreiding van den dienst van eco nomische voorlichting in het buitenland) in te tTekken. Berichten. De Staatscourant van 13 Januari bevat o.a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot geneeskundige bij de ar- beids-inspec'cie D. Houwerzijl, arts te Hoog kerk; De Oostenrijksche gezant. Naar 't Hollandsch Nieuwsbureau ven welin gelichte zijde verneemt, zal in verband met J de reeds bekend gemaakt en nog ie ver wachten omvangrijke veranderingen in 'en diplomatieken dienst van Oostenrijk-Hor ga- rije, ook een verandering bij den Haag >c!ien gezantschopspost plants hebben. Omtrent den nieuwen gezant is r. niets bel end. Bij hej Oostenrii! ;r h-Hong arische gtnt- schap ontving het Hangsche corrc:>n<Dn- tiebureau bevestiging van het bericht, dat de gezant der moncrebaron Von Gisl.ro, eerlang zijn post verlaten gaat. Baron Von Giskra .ns sedert 21 Juli 011 bij het Nede'hndsche Hof geaccrediteerd. De gezant san Noorwegen bij ons Hof, de heer fv ens, is in Hotel „Den Ouden Doeleen" te Den Haag aangekomen» Vertrek dr. Henry v an Dyke. Onder buitengewoon talrijke blij' van belangstelling van de zijde der autoriteiten en van de diplomatic heeft gisteravond dr. Henry van Dyke, dr- afgetreden gezant van de Vereenigde Staten van Noord-Ameriko, die zich gedurende de ruim drie jaren, wel ken hij den gezenlschapspost in Nederland bekleedde, vele vrierden wist te n ken, de residentie verlaten Aan het Hollandsche Spoorstation, va waar hij met den trein van 7 uur '3 min. naar Vlissingen vertrok, om zich heden daat in te schepen, werd den vertrekkenden di plomaat uitgeleide gedaan door den minister van buitenlandsche zaken, ihr. dr. Loudon, en mevr. Loudon, den commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, boron S we erts do Landas Wybórgh, den burgemeester, jhr. mr. Van Karnebeek, den staatsraad jhr. mr. Har te van Tecklenburg, en een zeer groot aan tal gezanten. Voorts waren aanwezig de de ken van het diplomatieke corps te Den Haag, de hertog van Calvello, Italiaansch gezant, de gezanten van Engeland, Frankrijk, Rus land, België, den Pauselijker» Stoel, Zv den, Rümenië, Spanje, Argentinië, Brazilië en meer Zuid-Amerik vmsche staten, en ook alle leden van dc Amerikaansche legatie, waarvan de le secretaris, de heer Langhor- voor jaar enoemd tot analist bij de ar- ne^ tot aan (je komst vfln ,jen nieuwen ge- be -inspectie Reelick, analistzant, den heer Garrett, als zaakgelastigde g de Friesch-Gronin^sche coöperatieve VQn Amerika bij ons hof zal-optreden. Ver- beetwortelsuikerfnbriek te Groningen; benoemd tot directeur van het post en j telegraafkantoor te Oudenbosch E. A. Bon- ^enaar, thans commies der telegrafie le IJasse; tot notaris in het arrondissement Rotter- dam mr. J. Leopold, candidaat-nolaris te Rotterdam. der waren er nog enkele secretarissen van gezantschappen en vrienden en kennissen van den heer Van Dyke, die van alle aan wezigen een hartelijk afscheid nam Z i 1 v e r b o ri-s. De minister van Financiën maakt bekend, dat in dc maand Decern' ^r bij de Alge- Een hart zonder barst is als een nieuwe viool zonder diepte van klank. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 16 Even voor middernacht kwam zijn vader |*(.er de speeltafel toe. »tNu, Gerhard, gaan wij?" „Sta mij toe nog te blijven Zijn gelaat was licht gekleurd. Hij kaek met op van de kaarten, waarvan hij de hoe ken met zacht knippend geluid omboog. Hij keek ook niet op, toen zijn vader hem tot afscheid even de hand op den schouder leg de, zijn partners opstonden en den ouden beer, terwijl de hakken tegen elkaar klik ten, groetten. In rwartroode spiralen dans ten de kaarten voor zijn oogen. Hij wist ter nauwernood of hij won of verloor. Het was Item ook onverschillig. Er moest alleen maar iets gebeuren, waardoor de spanning ■fcaer wauwm werd opgeheven oi afgeleid. Msar er gebeurde niets. Tegen twee uur keek een der heeren op zijn horloge. „Morgen zal ik u revanche geven, waarde graaf, laat ons voor vandaag ophouden als u het goed vindt." Zeer correct stemden de andere heeren toe, zonder een trilling van de minste op winding in him stem. En toch hadden zij misschien vijftien duizend mark gewonnen, vijftien duizend mark. Zooveel als zijn vader hem als jaarlijksch inkomen gaf. Een lichte bleekheid verspreidde rich op zijn wangen, toen hij aan het onderhoud dacht, dat hem wachtte. „Tot morgen, mijne heeren „Beter gezegd tot vanavond Er werd nog wat om de tafel geschertst, terwijl de knechts de vleugeldeuren open den, de kroonlichten in de laatste zalen uit doofden. Huiverend stond Gerhard eindelijk op straat. Voor hem lagen de Linden in nach telijke stilte, met de enkele lichtvlekken der booglampen, die s-amensmolten met het oranjekleurig schijnsel van de nog verlichte caféramen. De gTond van de breede alleé was doorweektnatte sneeuw viel in dikke vlokken op de gToene banken, droop in groote droppels van de daken. Rukwinden joegen de natte, koude Maartsche lucht tus- schen de ontbladerde takken der boomen door. Als een nacht wandelaar, met verglaasde oogen, liep hij op de lichtketen toe, die door groore, donkere automobielen was verbon den. Hij iastte naer den deurknop, doch de_ plotseling ingetreden reactie maakte hem zoo slap, dat hij het portier niet openen kon. „Waarheen, mijnheer?" vroeg de chauf feur. „Naar den Tiergartëp. wilde Gerhard eerst zeggen, maar de blik van den chauffeur scheen hem zoo wantrouwend, de man loer de zoo argwanend. Misschien zag hij in hem een kandidaat-zelfmoordenaar. Wie reed ook alleen in den Tiergarten in zulk weer I Eensklaps flikkerde de hoop in zijn hart op. Misschien was men in de Rauchstrasse nog op De parüien werden daar dikwijls gerekt tot drie, vier uur. Een gewaarwording van iels warms en lichts kwam bij hem op. Schimachtig zag hij de omtrekken van een fijne silhouette, en het was hem alsof hij plotseling een smalle, warme hand in de zijne voelde, alsof hij een lieve, weeke stem zijn naam hoorde noemen. „Rauchstrasse tien, Rauchstrasse tien zei hij tweemaal duidelijk en luid. „Zoo gauw als je kunt, versta je Hij zot gebogen op de bank, stampte met der. voet op den bodem van den wagen, als of hij daardoor de vaart kon versnellen. Een waanzinnige angst dat hij te laat kon komen, greep hem aan. Zijn slapen werden vochtig bij de gedachte, dat hij misschien in denzelfden wagen weer terug zou moeten keer en; naar het kale, grijze huis, met de vele koude slaaisievertrekken en de breede, stille gangen, waardoor oude menschen ge- ruischloos heen en weer liepen. Zelfs zijn eigen knecht was een oude man, die afgemeten deed wat rijn pücht van hem verlangde en de geringste afwijking van de vastgestelde orde als heiligschennis zou hebben gevoeld. De villa van Hörselkamp was nog verlicht. Geihard drukte den chauffeur een vijfmark stuk in de hand, wachtte niet op geld terug, sohoof den vochtigen gTendel van het tuin hek terug en liep de treden van het bordes op. De deur van de vestibule stond aan zeker om de al te warme lucht er uit te laten, die Gerhard in dichte wolken toewoei. „Is er nog iemand?" vroeg hij, terwijl een knecht zijn hoed en jas aannam. „Er zijn nog een paar heeren in den klei nen salon." Gerhard hoorde het luide, kristalheldere lachen der vorstin, en het gemompel van eenige mannenstemmen. In den grooten salon brandden nog slechts twee peren. De stoelen stonden tegen den muur geschoven, het breede Perzische kleed lag opgerold on der den vleugel. Kleine ijsschoteltjes ston den nog op de afzonderlijke tafeltjes, siga- renstompjes lagen in de groote palm lobben voor den grooten erker. Een raam was half geopend en de wind bewoog de zware pal menbladeren, deed eep. lichte, blauwe sjaal, die over de armleuning van een stoel hing als een zucht opfladderen. In het voorbij gaan greep Gerhard naar het fijne weefsel, dat rich liefkoozend tegen zijn hand vleide. De knecht bad hem aangediend. Mevrouw Sin3 stok hem van verre haar beide mooie armen toe. „Mijn beate, jonge vriend» bot verruk*#- lijk Zij luisterde in het geheel niet naar rijn verontschuldigingen, lachte alleen wat lui der dan anders, trok hein geheel naast zich, stelde voor. „Graaf Oberwall Jr., een trouw vriend van ons huis", riep „Lou Loulou", klapte op Spaansche man: twee msol de handen san men, gaf den binnenkomenden knecht be velen, streek haar man over zijn gladde haar, dwong allen hun opmerkzaamheid op den slanken en bleeken j gaman te richten, die knipoogend in het héldere licht staarde en zijn groote verlegenheid onder een onberis* peliike houding wist te verbergen. „Wij zijn al aan het bier, waarde graaf", zei Hörselkamp. „Neen geen bier. Nu zullen wij cham» pagne drinken. Is het niet? Champagne zeer mousseerendef En wij willen vroolijfê zijn, en nog een uurtje bij elkaar blijven. Bruno von Taysen zat tegenover den heer des huizes en rookte langzaam een Henry, Clay, hij keek Gerharjl koel onderzoeken.la het gelaat. „Was je oude heer zoo genadig je vrij tm laten?" „Gerhard «treek met de hand over d# scherp geteekeaide, nog wat magere kin. ^a zei hij onzeker. „Dc moest eerst naar de dub, maar kon mij ten «lotte vrl| maken." (Wordt tervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1