„DE EEMLANDER". Zaterdag 20 |anuari 1917. N* 171 Eerst© Blad. 15** Jaargang. BI) ITFNI .AN D._ ,7 s' natiën. De tegenstanders van Duitschland i Hoofdredactie) MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. VAN SCHAARDEN BURO. Ultg, VALKHOPP ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: 'h 8 maodu vooi AH*r»loort t Jdoi invM por poot Pot wook (mei grnti» verzokoriae U*o« on*«lukk«n) 1 Aftondori^iko nummer» Wokolijkteh khToogtol BolUndteké Uuwrotm' rodUctio ran Thérèft» Hoven) por «nd. 50 ets. Wokeli kfch bpvoecraol por 8 mnd 5# PU« Bureaus UTRECHTSCH EST RAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 60. PRUS DEB AL) V EBT EN Tl ÉN Ton t—6 rogoio Elk© regel meer DieuktAAiibiedingoa 1—kregels., Qn»oto lettere noor plaatsruimte. Voor hanrial on be Irijl bestaan zeer voordeelige bepaling©* tot hot herhaald idvorteerea iu dit Blad, by abonnement. Een© mrculaire. bevattende de voor waard on. wordt anvnuig toegezonden. m ee f O.»#. 8,18, e 0.5t>. •P O© oorlog. N e w- o r k, 19 Jan. (R.) De bladen pu- Wiceeren een interview van Poincaré over de nota van Wilson en het antwoord der geallieerden. Poincaré verklaarde: Frankrijk laakt den geest niet, die Wilson bezield heeft bij het doen zijner voorstellen aan de oorlogvoerenden, overeenkomstig de traditi oneel vriendschap der beide naties. Maar daar Frankrijk zich bewust is te strijden voor de menschheid, kan het de wapenen niet neerleggen, alvorens in staot te zijn een vrede te teekenen, die waarlijk menschelijk is en gegrondvest op beginselen, die hem levenskrachtig en in overeenstemming met de rechten der volkeren maken. Daardoor toch zullen dergelijke verschrikkelijke ram pen der wereld bespaard bliiven. Ongelukki gerwijs is het zoogenaamd zegevierende Duitsohland nog niet rijp voor dien noodza kelijken vrede. Wij zijn dus veroordeeld om den oorlog voort te zetten tot de geallieer den herstel en waarborgen kunnen verkrij gen, welke onmisbaar geworden zijn na den overval, de gebrachte offers én de geleden verliezen. Het antwoord der geallieerden is zeer dui- dleiik. Zij willen niet voortdurend genood zaakt zijn zich te verdedigen. Zij willen her stel voor het verleden, waarborgen voor de toekomst. Poincaré voegde er bij. dat Fi%nkrijk zich zeer gaarne zal aansluiten hij internationale overeenkomsten, maar ondat deze een gun s' en invloed zullen hekben, moet men be ginnen met het herstel der geschonden rech ten en Europa beveiligen tegen een vrede, die de kiem van nieuwe aanslagen in zich bergt. Poincaré verklaarde ten slotte: Hoe diep Frankrijk ook het verlies van Elzas-Lotharin- gen gevoeld heeft, zou het toch nooit een revanche-oorlog hebben willen voeren, on danks alle uittarting, waaraan het blootge steld was. Maar thans, nu zijn bloed vloeit c or de schuld van anderen, hoe zou het dan de eischen kunnen verzwiigen, die gegrond ziin op recht en rechtvaardigheid? Wilson en het Amerikaansche volk zullen ongetwij feld ten volle de groote moreele beteekenis van het antwoord der geallieerden begrij pen. B e r 1 ij n, 1 9 J a n. (W. B Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormid dag. Onze patrouilles voerden op verscheidene plaatsen met succes bekroonde ondernemin gen uit. B e r 1 ij n, 19 Jan. (W. B.) Sedert hun eanval op Serre, den 12en Januari, waarbij de Engelsche aonvalstroepen er in waren geslaagd vasten voet te krijgen in de vooruit geschoven Duitsche stellingen, hebben de Engelschen de voorste Duitsche linie, welke reeds den volgenden nacht vrijwillig was ©ntTuimd, viif dagen lang met zwaar geschut beschoten. Dit overstelpende Engelsche gra- naatvuur heeft de leege loopgraven volko men met den grond geliik gemaakt. Pas op 17 Januari hebben de Engelschen het ge waagd het ontruimde voorterrein te bezet ten. De totaal met den grond gelijk gemaak te stelling, waar zij ijlings loopgraven tracht ten te maken, bood hun niet de minste be scherming. De Duitsche artillerie, die nauw keurig was ingeschoten, overstelpte daarop de in het vrije veld liggende Egelsche troe pen oogenblikkelijk met een ontzettend vuur, 2or>dat zij gedwongen waren op verschillen de punten met zware verliezen terug te trek- nd$ eenige d8gen belemmert de sneeuw- v de krijgsverrichtingen. Op vele punten ziin er slechts ertilleriegevechten. Vooral ten zuiden van Tperen was het geschutvuur hijzonder hevig. Tot groote infanterie-aan- vallen is het niet gekomen. P a r ij s, IQ Jan. (Hovas.) Namiddag- communiqué. De nacht was rustig op het geheele front. '-vond-communiqué. Onze artillerie beantwoordde krachtig de vijandelijke artillerie in de sectoren oostelijk ven Auberive, hoogte 304 en Chambrettes- Koeye. Overigens is er niets op het front feueurd. o n d e n, 1 Q J a n. (R.) Een vijandelijke pauouil.e, die gisteravond onze linie nader- ff8 ten Oosten van Fouquissart, werd ver- «reven In den loop van den dag hebben wij Vijandelijke werktroepen in de streek van de f oor one geschut uiteen gejaagd. D» r-.:uven van den vijand in de buurt van Mt kanaal van Lahassée werden met bevre digende uitkomsten beschoten. Bldtra da gewon, «tUUrte-v#* Londen. 19 Jan. (R.) In de afgeloo- pen week hebben de Engelschen aan het westelijk front wederom met succes raids uitgevoerd. Bij den laatsten aanval werd plaatselijk voordeel van nog al eenige betee kenis behaald. Een linie van vijandelijke posten werd ten noorden van Beaucourt bezet en ondanks een tegenaanval behouden. De stelling, die ten koste van geringe verliezen genomen werd, wordt versterkt. Bovendien drongen wij de vijandelijke loopgraven op verschil lende punten tijdelijk binnen, richtten groote schade aan en maakten gevangenen. De Canadeesche troepen hebben over dag een bijzonder geslaagden raid ondernomen; zij drongen over een afstand van 700 yards de stelling van den vijand tot een diepte van 300 yards binnen, brachten hem zware ver liezen toe. vernielden alle schanswerken en maakten 100 gevangenen, terwij] zij zelf zeer geringe verliezen leden. Uit het feit, dat de totale verliezen der En gelschen even groot waren als hei aantal door hen gemaakte gevangenen, blijkt dat zij niet veel hebben verloren. Londen, 20 Jan. (REr wordt o'fici- eel bericht, dat er absoluut geen waarheid is in het bericht, dat het voornemen bestaat een verandering te brengen in de tegen woordige regeling van de betrekkingen tus- schen de Engelsche en Fransche commnn- dementen aan het westelijke front. Er is zelfs niet gesproken over dit onderwerp. Berlijn, 19 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Op het front van prins Leopold is de ge- vechtsaetie, die in de laatste dagen levendi ger was, weer verflauwd. Vfeenen, 19 Jan. (Corr .-bureau). Officieel bericht van heden middag. IV vijand richtte gister namiddag hevige aanvallen tegen onze stellingen tusschen hit Susita- en het Casinudal, die in ons vuur volkomen mislukten. Tn Wolhynië nam de strijdactie weer af. Petersburg, 19Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. In de streek van Mikhalow, ten noord-oos ten van Baranowitsji, vielen onze tioepen- aldeelingen met goed gevolg twee vijande lijke voorposten aan, namen 17 Duitschers gevangen en doodden de rest. De vijandelijke zware artillerie bombar- deeide het dal bij het dorp Boebrow. In de streek van Zborow vernielde de vij and met zijn geschutvuur hier en daer onze prikkeldraadversperring en ging daarna tot het offensief over op de hoogten ten zuid westen van genoemde plaats. Een kleine af- deeling slaagde er ondanks ons artillerie vuur in onze loopgraven binnen te dringen, doch werd er onmiddellijk weer uitgewor pen. Onze reserves wisten den vorigen toe stand te herstellen. Ween en19 Jan. (Corr .-bureau). OHicieel bericht van heden middag. In den noordelijken sector van het Karst- front brachten onze troepen uit goedg' slaagde operatiën tegen vijandelijke voor uitgeschoven stellingen ondernomen, vier officieren en 120 minderen als gevangenen en één machinegeweer terug. Rome, 1 9 J a n. (Stefani.) Officieel com muniqué. Aan het Trentino-front beperkte artillerie- actiën. Ons geschut belemmerde de bewe gingen van den vijand in het Adige-dal. Op het Karstplateau onderhield de vijand in den morgen en den namiddag een ge concentreerd vuur op onze liniën in den sector tusschen Frigidio en de wegen naar Oppercohiaselle en Caslagnavizza. Ons ge schut beantwoordde dit krachtig, bracht door zijn spervuur oprukkende vijandelijke afdee- lingen tot slaan en joeg de troepen uiteen, die tegen onze stellingen oprukten. 's Avonds hield deze actie geheel en el op. B e r 1 ij n, 1 9 J a n. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voormiddag. Front aartshertog Jozef. Ten noorden van het Susitafront, in de st/eek van Narasti, mis lukten de tegen onze hoogtestellingen on dernomen aanvallen onder zware verliezen voor den vijand. Legergroep Mackensen. De toestand is on veranderd. Sofia, 19 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier. Er was artillerie- en geweervuur op de beide oevers van de Donau tusschen Isaccea en Mahmoedie. Londen, 10 Jan. (R.) De admiraliteit heeft het volgende Russische communiqué P«r draadloos telegram ontvangen: Da vij and deed een aanval in de streek van Zbo- onze hulpkruiser» in den Atlantischen j row. Een deel van zijne afdeelingen drong in oceaan opgebracht waren. De lading van de onze loopgraven maar werd er spoedig weer opgebrachte schepen bestond overwegend uit verdreven. De vijand bombardeerde Okna uit oorlogsmaterieel, dat uit Amerika voor en Bordaneshti in de Trotus- en Oituzda- onze vijanden bestemd was, en uit levens- len. j middelen, waaronder 6000 ton tarwe en - i 2000 ton meel, verder uit 1900 paarden. Petersburg, 19 Jan. (Tel.-ag.) Com- |He( stoomsch; Harrowdalle had 117 vracht- muniqué van den ciooten generalen staf. j automobielen, een personen-automobiel, 6300 kisten geweerpatronen, 30.000 rol- vijand van tijd ot tijd met de zware arhllene ,en prikkeldraad 3300 tonnen stnal> verder In het Trotus- en Oitus-dal beschoot de de dorpen Okna en Bogdanisti. Aan het overige front werden zeldzame schoten ge wisseld en hadden verkenningsgevechten plaats. veel vleesch, spek en worst aan boord. Van de in den grond geboorde stoom schepen waren drie Engelschen bewapend. Onder de bemanningen van de opgebrachte Sofia, 19 Jan. (Buig. ag.) Bericht van schepen bevinden zich 103 burgers van neutrale staten, die evenals de leden van de het hoofdkwartier. Slechts in eenigt sectoren van hét front vijandelijke staten in krijgsgevangenschap artillerievuur, dat tegen het vellen van den tijn afgevoerd, voor zoover zij in huurver- nacht bijzonder intens werd bij het dorp bintenis waren op de bewapende vijande- Tarncwo, ten noordwesten van Monastir. Athene, 18 Jan. (R.) De toestand wordt beter. De besprekingen van de regee rin lijke stoomschepen. Aanvoerder van het prijscommando was de officier-plaatsver vanger Bodewitz. j c j Het inleveren van het prijsschip Yarrow- ïng met da Entente over de toepassing van r J... dale werd tot dusver om militaire redenen de eischer van het ultimatum zijn gisteren wn. „.„„„„.A VAni.olicfAn .tin eehelm gehouden. Die redenen zijn verval len, nadat de verklaring van de Britsche admiraliteit van 17 Januari is verschenen. Het is opmerkelijk, dat de Brilsche admirali- j teit eerst besloten heeft van deze reeds lang schadevergoeding vooi de Venizelisten zou 5 Ibekende verliezen aan het Engelsche pu- door eene gemengde commissie bepaald 6 worden. Controle-officieren zijn in Athene £!,ek k.enms ,e aangekomen. De woelzieke elementen aan- ^Jn"en!°^en v.an het RJaPa"sche P"J"chip Hudson Maru in een Brazihaansche haven vaaraen den toestand goedschiks; zi\ feggen v KU Ka. wi„;. Jan wij I ook aan het, neutrale buitenland bekend waren geworden. Londen, 19 Jan. (R.) Heden morgen werd een belangrijke conferentie gehouden begonnen. De gevangen Venizelisten zijn gisteravond in vrijheid gesteld. Men verze kert, dat zij niet zullen worden aangerand, zopals sommige dagorden dreigden. De zich neer bij het besluit van den koning. Rome, 18 Jan. (Stelani.) Het minis terie van Koloniën deelt het volgende mede: Suleiman el Baruni, een bekend agitator, die uit Tripoli gevlucht was, is er terugge- in Downingstreet onder voorzitterschap van keerd met geld van de Turken en Duitschers GeorSe tot bespreking van de verdee- en verklaarde door den sultan van Turkije ^er levende strijdkrachten, gezonden te zijn, om een opstand tegen Ite- B e r 1 ij n, 19 Jan. (W. B.) De Oosten- lië te organiseerer cn 'e leiden. Barimf had rijksche en Hongaarsche ministers-presl- zich in het westen van Tripoli vereenicd dent Clam Martinitz en Tisza zijn heden met de partij van den Mahdi Sunni en de avond naar Weenen teruggereisd. Verschlf- partij van den Kalif ben Oscar en tegen de lernde hangende zaken zijn in de met hen aan Italië trouwgebleven volken van Zoeara gehouden conferentie ter sprake gekomen, en Nuaib drie sterke colonnes van meer waaronder de grootste plaats werd lngeno- dan zesduizend man samengetrokken. Aan- men door de kwestiën van oorlogshuishou- gezien de bij Mehallas samengetrokken op- ding, waarbij de beide staten betrokken stnndelingen optrokken, om Zoeara aan te zijn. Vertegenwoordigers van de befde le- vellen, gaf generaal Arnegio den 15en Ja- gerbesturen namen aan deze beraadslagin- nueri aan generaal Latini bevel, ten einde de gen deel, waarin volledige overeenstem- getrouwe bevolking te verdedigen en de vij- ming in de opvattingen verkregen werd. andelijke troepen-concentratie te breken. B e r 1 ij n, 1 9 J a n. (W. B.) De presiden- een aanval tegen de troepen van Baruni te ten der pariementen van de met ons ver- ondernemen. Het gevecht, dat om half tien bortden volken zijn heden voormiddag hier was begonnen, duurde voort tot half drie aangekomen. Tot hunne ontvangst waren tegen een aanto. van meer dan 5000 op- verschenen de voorzitter van den rijksdag standelingen. De strijd was zeer hev>, maar Kaempf met de vlce-presidenten Paasche en de ontwikkeling der operaties tegen den lin- Dove, een vertegenwoordiger van het depar- kervleugel van den vijand verzekerde ons de tpment van buitenlandsche zaken, de Turk- overwinmng. De opstandelingen poogden srhe en Bnlgaarscne gezrnlen en leden van tegenaanvallen tegen onzen rechtervleugel deze gezantschappen en dat van Oostenrijk- te doen, maar deze werden afgeslagen en Hongarije. de vijand op de vlucht gedreven. De vij-, and liet op het gevechtsterrein 408 gesneu- rjc]lte 8 Officieel be velden en een groot aantal geweren achter. De verliezen van de opstandelingen worden De n'ks"-,,;S<!,'er heeIt het volgende schr.j- op 1000 man geschat. Onder de gesneuvel- "r; ron den mooi zich Osman ben Oscar, een broe- U"8 ^X.Ce tenh.e heef; d/n 12an. D°c*m: der van an Kalif ben Oscar, bevinden. Onze h?r P16 het vredesaanbod van Du,tschland verliezen zijn gering. Het gedrag van onze ?n ">ne bo"dger,oo(en m den Rijksdag be- soldaten was bewonderenswaardig, de geest ke"d ?amaakt- Dat d.t aanbod volledige in- uitnemend. De vervolging van de op de Stetmn,vm2'vond df knnfen dar Du'tsche vlucht gedreven opstandelingen duurt voort. or"e,der,s en beambten, bewijst de wijze, waarop de mededeeling In een door 800 ver- Be r 1 ij n, 19 Jan. B.) Officieel be- trouwensmannen der verschillende organi- r,(ït* satiën bezochte conferentie ontvangen Een van cmze duin booten, onder comman- wer(| £)e vijand wees de vredesvoorstellen do van kapitein-luitenant Harting, heeft op Van de hand en maakte zijn oorlogsdoel be- 9 Januari, 60 zeemijlen zuidoostelijk van kend, dat echter slechts na eene volkomen Malta, het Engelsche linieschip Comwallis. onderwerping van Duitschland te bereiken (metende 14,200 ton), dat geëscorteerd werd is. De onzinnige eischen der Entente kun- door kleinere oorlogsvaartuigen, door een nen slechts opgesteld zijn in de onderstel- torpedoschot tot zinken gebracht. ymgi dat je militaire en economische kracht Londen, 19 Jan. (R.) Bericht van van Duitschland reeds gebroken is. Dat da Lloyds. militaire kracht van het Duitsch volk niet Het Spaansche stoomschip Valle is in den gebroken is, bewijst één blik op de fronten, grond geboord. j maar ook economisch is het geenszins uitge- W ashing ton, 19 Jan. (R.) De Ame- puf' In hel bl?5ef' dat het om bet b«t88" rikaansche consul te Pemambuco bericht, "n 01,3 land en volk Saat' zullen wi' het dat van de bemanning van de St.-Theodore j volk tot uiterste krachtsinspan- dear met de andere overlevendeen negen n'"" aansporen. Amerikanen van de Hudson Maru aan land I Dan ,2an December verklaarden de re- zijn gebracht. Allen zijn wel. i ffae»n?en van Duitschland en zijne bond- /r>genooten, dat hunne gewettigde eischen Londen, 20 Jan. (R.) Bericht van njet strijdig zijn met de rechten van andere Het Noorweegsche stoomschip Orto is in wilden niet op deze bnïis onderhandelen. den grond gehoord; de bemanning is gered. Zij dwingen de vrede willende vol- Berlijn, 19 Jan. (W. B.) Officieel be- keren tot voortzetting van de verwoesting richt. van menschenlevens en kultuuTgoederen. Den 31en December Is het Engelsche Onder deze omstandigheden verklaren wij, stoomschip Yarrowdalle, groot 4600 bruto-1 dat het onze heiligste plicht is in versterkte registertonnen, als prijs in de haven geko- mate ons te begeven in de worsteling om men met een prijscommando, groot 16 man, het bestaan van ons land. en 469 gevangenen aan boord, namelijk de j Het centraal bestuur van de Duitsche vak bemanningen van een Noorweegsche en ze- vereeniging. (w.g.) C. Legien. van Engelsche schepen, die door een von' De bond van christelijke vakverenigin gen; de bond van Duitsche vakvereenigingen der Hirsch-Dunckersche richting; de bond van aangestelden in het handelsbedrijf; de bond voor uniformrecht van beambten en de bond van technische ambtenoren. De kanselier antwoordde hierop o.o, hel volgende: Ik weet, dat in uw schrijven de gedachten van millioenen onzer landgenooten woorden hebben gevonden. lederen dag worden s vijands schandelijke bedoelingen duidelij* ker. Het is echter geen enkelen veroveraar, al zou hij over de gansche macht der wereld beschikken, beschoren, om het Duitsche volk in het slavenjuk te bulgen. Eén In den strijd voor onze vrijheid, dia nooit het recht van een ander veracht, heb ben wij de nieuwe uitdaging aanvaard. Dat de Duitsche arbeiders in dezen zworen strijd het vaderland trouw en vastberaden bijstaan, hebt gij in uw schrijven In verheven woorden uitgesproken. Het Is voor mij een waarborg voor onze eindoverwinning, voor een toekomst vnn Duitschland, waarin nllen het geluk zullen vinden. Door dezelfde bonden werd eveneens een gemeenschappelijk schrijven gezonden aas den chef van het algemeen oorlogsdepnrt©i ment, Gröner. Daarin heet het: Uwe Excellentie hoeft in de conferentie met de vertrouwensmannen van de vereeni- gingen van arbeiders en ambtenaren op 12 December 1916 gezegd, dat de afloop van den oorlog van de organisatie van den ar beid afhangt. Deze organisatie zal door de wet betreffende den vaderlandschen hulp dienst tot stand moeten komen. Tn dit besef daarom hebben de vereenigingen van arbei ders en beambten* hare krachtige medewer king bij de uitvoering van de wet niet alleen toegezegd, maar ook met de daad getoond. Petersburg, 19 Jan. (TeL-agenl* schap.) Over de verdaging der bijeenroeping van de wetgevende Kamers voor een maand verklaarde de minister-president prins Go litzin in een interview, dat die verdaging te wijten Is in de eerste plaats hieraan, dot het onderzoek van de begTooting nog niet ge reed is en dat het noodig Is, dat het nieuwe kabinet kennis neemt van alle kwestiën, die moeten worden behandeld met het oog op de hervatting der zittingen van de Kamers. De regeering acht eene deugdelijke voeling en eene solidaire samenwerking met de Ka mers onmisbaar. Prins Golitzin verklaart be slist, dat in geen geval de hervatting van de zitting eene nieuwe verdaclng zal onder gaan. Londen, 19 Jan. (R.) De avondbladen bevatten een telegram uit Kopenhagen, de aankomst in de Sond berichtende van een Spaansche duikboot van 500 ton, genaamd Isaac Peral, bestemd van Amerika naar een Zweedsche haven. Over het doel van de relt is niets bekend. B e r I ij n, 1 9 J a n. (K. N.) De Tages Zef« tung ontleent aan de Wiener Allgemeine Zeitung het bericht, dat de haven van Genua voor elk particulier verkeer gesloten is, zoo wel vreemde als ïtaliaansche schepen mo gen de haven niet aandoen. Ook de inrichtingen in de haven zijn tot op groote afstanden voor burgers verboden terrein. Men brengt den maatregel in ver band met groote troepenverplaatsingen, waartoe in de conferentie te Rome besloten werd. Warschau, 18 Jan. (W. B.) De staatsraad besloot in zijne zitting van giste ren eenstemmig op een begroetingstele gram van de Poolsche club het volgende te antwoorden: Het gemeenschappelijk geloof, dat ons verbindt aan eene gelukkige en duurzame toekomst van den Poolschen staat, dien wij geroepen zijn te organiseeren, schenkt ons, nu wij staan aan het begin van onzen arbeid, eene groote aansporing en be moediging. In een adres van de Poolsche militaire or ganisatie, waarin de ontwikkeling van d© legerkwestie wordt geschilderd, wordt ten slotte gezegd: Héden, nu het begin van eene Poolsche regeering in het leven treedt, be schouwt de Poolsche militaire organisatie het als een eereplicht hare krachten en bloed ter beschikking van den provisioned len Poolschen staatsraad te stellen. Er is een voorloopig reglement van orde vastgesteld. Ten behoeve van eene bespoe digde organisatie van het Poolsche leger if besloten tot samenstelling van eene mili taire commissie. Verder zal spoedig eene commissie worden bijeengeroepen óvoor hel ontwerpen ven eene grondwet en ven een organiek statuut voor den landdag en een bureau Horden opgericht voor de beharti ging van kwestiën van ©eredienst en ondei* wijt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1