DE EEMLANDER'\ 15"" Jaargang. BUITF.NI.AND. ZONNEWEELDE N' 172 Maandag 22 |anuari 1917. FEUILLETON. m A.mu, MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofd redactie i Q VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFP ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: Sjt 8 BMMtndon toot Amersfoort t 1*3®* Idem franco per poat.. A Pot week (met grot» verzekering teren ongelukken) 0.13&. Afzonderlijke nummers Wtk.UikMh bijToeiiwI .0. BoIW.dw ÜWMr«~ toad.. r»d»cti« »m) Thérèn. Hov.nl p»r .s tomi. OO els. Wikoliilsoh btiToecs.l .fis* «w <—f P«r 8 mnd 08 CU. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. I. M fff OeMtke e« «e «s 0.15* O.A0, PRUS DEK 4 V E KT EN Tl EN Van 1—5 regel*.. Elke regel meor Dienstaanbiedingen 5 regels. Grooto letters naar plaftlamimte. Voor liand.l on bo lrj|l bsstaMl oor voocJoolig» bspiUlugoa tol het herhaald idvortooron in dit BUd, b\| .bonnomont. Eono circulair.. bev.ttond. do voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. De oorlog. P»rIjs, 20 Jan. (Havas). Namiddag- Communiqué. Er weren korte, maar hevige artillerie- actiën in de streek van Plessis-le-Roy en ♦en zuiden van Lassigny-en-Argonne. In den sector Bolante lieten wij met succes roókmijnen werken. Overal elders was het betrekkelijk rustig. vonr' —Tnvn^ué. Ten zuiden van Lassigny werd het ar tillerievuur voortgezet. Ten noordwesten van Soissons deden wij een inval in de viicn '"''e liniën van V?n«-re en maakten cenige gevangenen. Een sterke vijand-"jke verkenning ten zuidwesten van Altkrich v. d teruggeslagen. Londen, 20 Jan. (R.) Bericht van Ten oosten ven St.-Eloi voerden wij gis teravond een geslaagden raid uit. Gisteren over dag was er wederzijdsch vrij hevig ar tillerievuur, vooral aan den Engelsohen rechtervleugel ten noorden van de Somme. B e r 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Behalve een hier en daar levendige artil- lerlestrijd en geslaafde eigen patrouille- ondernemingen, verliep de dag zonder ge beurtenissen van beteekenis. Avondbericht uit het hoofdkwartier. Er is niets bijzonders ?ebeurd. P a r ij s, 21 Jan. (Havas). Namiddag- communiqué. In de streek van Lassigny is een aanval der Duitschers op Fransche loopgraven In de richting van Canny-sur-Metz met gemak afgeslagen. De Duitschers lieten gevange nen in handen der Franschen. Op den rechter Maasoever bij tusschen- poozen artillerievuur. In het bosch van Caurières hebben pa- trouillegevechten plaats gehad. Overigens is de nacht rustig geweest. Avond-:ommuniqué. Ten noorden van de Somme dreef de ar tillerie vijandelijke marcheerende troepen in de streek van Mont St. Quentin uiteen. De wederzijdsche artillerie was ijverig werkzaam op den rechter Maasoever en in de sectoren van Vacherauville, Chambrettes en het Caurièresbosch. Een geslaagde aanval bij verrassing werd uitgevoerd op de Duitsche liniën ten noor den van Ban-dc-Sapt. z Londen, 21 Jan. (R.) Bericht van maarschalk Haig. Hedenmorgen voerden wij een geslaagden raid uit tegen de vijandelijke loopgraven ten zuidoosten van Loos. Loopgraven vol Duit schers werden vernield en aanmerkelijke verliezen werden den vijand toegebracht, terwijl wij slechts geringe verliezen leden en eenige krijgsgevangenen maakten. Ten noorden van Neuve Chapelle drongen wij in den afgeloopen nacht in de vijande lijke loopgraven. De vijandelijke artillerie was overdag werkzaam in de buurt van Ren- court, Beaucourt en Serre en ook in den «ector Yperen. Wij bombardeerden met goe de uitwerking de vijandelijke stellingen in het bosch van Saint-Pierre Vaast en in de huurt van Gommecourt, Atrecht en Armen- ières. W e e n e n, 2 0 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Ten zuidwesten van Belbor werden Rus- vsche v-Venningstroepèn afgewezen. Bij Valepruna ondernomen onze verkennings- afdeelingen een overval op de vijandelijke stellingen. Van de legergroep van prins Leopold Is 4e berichten. B e r I Ij n, 21 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front prins Leopold. Ten oosten van Ba- ranowitz drongen Duitsche aanvalstToepen in de Russische loopgraven en brachten 21 gevangenen terug. Avondbericht. Geene bijzondere gebeurtenissen. Petersburg, 21 Jan. (Tel.-ag.) Com- munioué van den grooten generalen staf. In de richting van Kowel hebben wij ten westen en noordwesten van Velics de «treek tot tweemaal gebombardeerd. Ons vuur be schadigde hier en daar de vijandelijke draad versperringen; wij konden vele treffers waarnemen, waai van één een ontploffing teweegbracht in een versterkte Duitsche schuilplaats. De vijand beschoot met zwaar geschut onze stelling ten noorden van Bolsjoftze aan de Nerajovka. Onze loopgra ven In de streek van het dorp Skomoski wer den eenigszins beschadigd. Ten zuiden van Stanislaw vielen onze verkenners in de streek van het dorp Zagvozd een vijande lijke verkenn:ngS8fdeel;ng aan. In het hand gemeen regen wij een gedeelte der Oosten rijkers aan de bajonet en namen de overi gen gevangen. Rome, 20 Jan. (Stefani). Officieel communiqué. Aan het Trentino-front is niets belang rijks gebeurd. Aan de Boven- en Midden- Isonzo waren de vijandelijke bomwerperse weer in actie; zij werden door ons geschut met goede uitwerking beantwoord. Op het Kerst-plateau hier en daar bedrij vigheid van het vijandelijk geschut, vooral in den noordelijken sector. Onze artillerie heeft in de omgeving van Ranziono vijan delijke troepen in hunne bewegingen ge stoord en de achterhoeden onder vuur ge nomen. Onze verkenningsafdeelingen hebben eenige gevangenen gemaakt. Rome, 21 Jan. (Stefani). Officieel com muniqué. Tusschen Sarca en de Adige werden vij andelijke troepenbewegingen en artillerie gevechten vermeld. Aan het verdere front in Trente en aan het Julische front hadden de gewone artil lerie-gevechten plaats. In de streek van Plava en op het Karst- plateau gaf de arbeid vaan onze patrouilles aanleiding tot kleine gevechten met vijan delijke verkenningsafdeelingen. Weenen, 20 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Legergroep Mockensen. Het dorp Ne- nesti, ten westen van Homolose, is door Duitcrhe regimenten bestormd. Pront aartshertog Jozef. Ten noorden van het Susita-dal zonden de Russo-Rumenen ook gisteren troepen uit om aan te vallen. Alle vijf stormaanvallen mislukten. De vijand leed zware bloedige verliezen en verloor bovendien nog 400 gevangenen. Petersburg, 20 Jan. (Tel.-ag.) Com- munioué van den grooten generalen staf. In de streek van Baras, 5 werst ten zuiden van den berg Lamunteln, trachtte de vijand aonvallend op te treden; hij werd door ons vuur teruggeworpen. Ten zuidoosten van Rukot nam hij het offensief, maar ever-ens zonder succes. In dezen sector gebruikte hij uitsluitend ontplofbare kogels. Ten zuidwes ten van Pralea duren de gevechten voort. Onze verkenners zijn de Putna, in de streek van Olesesci, 16 werst ten noorden van Focsani, overgegaan; zij vernietigden de vijandelijke versperringswerken, regen de bezetting meerendcels aan de bajonet en namen de overigen gevangen. Onder dekking van een hevig vuur met zwaar en licht geschut ging de vijand aan het front bij Nanesci, aan de monding van de Rymnik, met een belangrijk effectief tot den aanval over en drong onze troepen naar de Sereth terug. Ber 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden. Front van aartshertog Jozef. In de Oost- I Karpathen is een vijandelijke aanval bij den pas van Vale Putna tengevolge van ons ar tillerievuur niet tot ontwikkeling gekomen. Kleine Russische aanvallen werden afge wezen. Front Mackensen: Met Nanesti is den 19en dezer het geheele door de Russen nog hardnekkig verdedigde brughoofd in onze handen gevallen. De plaats zelve werd in een heeten huizenstrijd genomen. De over de Serethbruggen terugtrekkende Russen wer den door onze batterijen en machinegeweren in de flank gegrepen en leden zware verlie zen. Een officier, 555 man, 2 machinegewe ren en 4 miinwerpers vielen ons in handen. Berlijn,21 Jan. (W. B.) Met verbit terde tegenstooten tTachten de Russo-Ru menen het vooruitdringen van het leger van aartshertog Jozef naar de Serethvlakte tegen te houden, om het gevaar der flankbedrei- ging van hunne stelling aan de Putna en de Sereth af te wenden. Vooral tegen de In de Karpnthen-hellingen gelegen stellingen ten noorden van het Susitadal richtten zij in de laatste dagen eene reeks hevige aanval len ,die him geen succes maar wel zware verliezen aan dooden en gevangenen brach ten. De hoop van het Russo-Rumeensche legerbestuur om het offensief in het beig- terrein aan zich te trekken, vervulde zich niet. In tegenstelling hiermee verkregen de bondgenooten twee successen van vèr rei kende beteekenis. Aan het Karpathenfront in het Oitoz-gebied verplaatsten zij zich zóó ver, dat zij den dalketel van Ocna onder vuur konden nemen. Zooals het Russische legerbericht bevestigt, werden Bogdanesci en Ocna beschoten. Ocna is van gewicht als spoorwegstation en steunpunt voor de Russische verdediging in het Boven Trotus- dal, terwijl Bogdanesci den uitgang in den grooten door bergen ingesloten dalketel van de Trotus en de Oitoz verspert. Alle hard nekkige pogingen om ten zuiden van de Sereth hunne smalle basis uit te breiden, waren meer of minder zonder succes. De Duitsche troepen trokken daarentegen met de verovering van het dorp Nanesti een steunpijler uit den muur van de Russische veidediging. Nanesti vormt het strategische middelpunt van het brughoofd Fundeni. Het dekt de groote ijzeren brug over de Sereth, die direct aan den uitgang van Nanesti ligt. De geheele aanleg van het tot eene veld- vesting uitgebouwde brughoofd Nanesti Fundeni doet zijne waarde kennen als mid densteunpunt van de Sereth-linie. Sneeuwstormen en mist belemmerden den geveohlsarbeid aan de overige sectoren van de Sereth. Weenen, 21 Jan. (W. B.) Officieel bericht van heden middag. Bij de bestorming van het brughoofd Na nesti, ten oosten van Nomoloasi, werden 556 gevangenen, 2 machinegeweren en 4 mijnwerpers ingeleverd. In den Nestikanesti-sector werkte gister namiddag een sterke artillerie tegen onze stellingen. De daarop volgende aanvalspo- gingen van de Russen mislukten reeds in het eerste begin. Sofia, 21 Jan. (Bulg.-ag.) Bericht van het hoofdkwartier van den 20en. Bij Isaccea vuur van infanterie, machine geweren en artillerie en mijnenarbeid op de beide oevers van de Donau. Petersburg, 21 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. Op het Rumeensche front niets van be lang. Hier en daar waren geslaagde verken ningen van onze en Rumeensche verken ners. Berlijn, 21 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier. In den Czernaboog, ten oosten van Para- lomo voerde eene Duitsche verkenningsaf- deeling eene geslaagde onderneming uit. Sofia, 21 Jan. (Buig. ag.) Bericht van het hoofdkwartier. In de streek van Bitolia (Monastir) zeld zaam artillerievuur. In den Czernaboog le vendige werkzaamheid van de beide artille rieën. In de streek van Moglenitza zeldzaam vuur en mijnenarbeid. Langs de Stroema was de werkzaamheid van de artillerie le vendiger. Ten zuiden van Seres patrouille gevechten. In de streek van Bitolia, in het Vardardol en in den omtrek van de golf van Orfano luchtarbeid. Luitenant Brauneck velde zijn tweede vliegtuig neer ten zuiden van hel Doiran-meer. Petersburg, 21 Jan. (Tel.-ag.) Da verzekering van den Bitlgaarschen ministevw president in zijne rede van 50 December dat de geallieerden de zoogenaamde rechten en aanspraken van Bulgarije op Macedonië erkennen, wordt hier beschouwd als een bepaalde leugen. In hunne laatste nota van 1 September 1915 verklaarden de geallieer den uitdrukkelijk, dat de voorstellen, die zij aan Bulgarije deden, als nietig zouden wor den beschouwd, als niet Bulgarije een bondgenootschap sloot met de Entente- mogendheden tegen Turkije. Athene, 20 Jan. (R.) De militaire vertegenwoordigers van de Entente hebben aan den Griekschen generalen staf kennis gegeven, dat een termijn van 15 dagen, in— gaonde 20 Januari, wordt toegestaan voof de overbrenging van kanonnen en machine geweren van het Griekse he leger naar den Peloponesus. Petersburg, 20 Jon. (Tel.-ag.) Com» muniqué van den grooten generalen stof. In onze laatste gevechten met de Turken werd geconstateerd, dat zij schieten mei ontplofbare kogels. Londen, 21 Jan. (R.) Officieel bericht. De vijand is thans verdreven von een kleine strook aan den rechter Tigris-oever in de bocht ten noordoosten van Koet-el-Ama» ra. Het geheele loopgraafnet over een front van 2500 M. lengte en 1100 M. diepte is nu in onze handen. De rechteroever van de Ti- gris van Koet-el-Amara stroomafwachts ia van vijanden gezuiverd, terwijl tevens vor« deringen werden gemaakt tegen de loopgra ven aan den rechteroever zuidwestelijk vaat Koet-el-Amara Rome, 21 Jan. (Stefani.) Communiqué van den minister van koloniën. De colon ne-Latini, uitgezonden tot ven»! volging van den vijand, die na de nederlaag van den 16en Jan. in oostelijke richting ge* vlucht was, bereikte hem den 17n Januari bi| Agilah, waar hij zich op hardnekkigen te» genstand had voorbereid. Ondanks een he vige zandhoos, die den strijd zeer bemoei lijkte, ontspon zich een verwoed gevecht dat van 's morgens tot drie uur In den na middag duurde, waarna de vijand naar hel zuiden vluchtte. Toen generaal Latini het doel, dat hem door den gouverneur van Tripoli voorg©« schreven was, bereikt had, n.l. de rebellen, die Zoeara bedreigden, te verslaan en hun zware verliezen toe te brengen, keerde hij met zijn colonne naar Zoeara terug. Volgens de laatste berichten verloren da rebellen don 16en Jan. 700 man aan doo den en 1000 man aan gewonden en den 17en Jan. 120 man aer\ dooden en ongeveer 300 aan gewonden. Onze verliezen zijn ga ring. Het moreel van de troepen is uitsto* kend. Ieder gaat, als ware hij pas geboren, uit het leven heen. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. 1. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. £2 „Best mogelijk, dat wij onverstandig wa ren. Onze vaders stierven jong; wij waren ons eigen heer en meester. Dat is niet altijd goed. Des te beter, dat het lot voor dit keer het anders heeft beschikt; goed, dat ik er oog ben om domheden te voorkomen." „Zoo zoo domheden?" Alles aan de oude vrouw kwam in bewe ging. Haar neusvleugel beefden alsof eens klaps de frissche tocht in haar hermetisch Kesloten kamer gedrongen was. Zij speurde fven, vurig levend leven. „Mendel, neem mijn sjaal weg, 't ls te warm. En, Mendel, ga naar mijn «laapka- tocr, en haal mijn zijden mitaines." Dal vu hal toeken yoor <1* om niet terug te komen, vóór haar meesteres op den electrischen knop drukte om haar te vragen „Waar blijven de mitaines, Mendel?" Waarop de kamenier onveranderd met een ernstig gezicht gewoon was te antwóor- den „Ik kon ze nog niet vinden, mevrouw." „Goed, laat dan maar, Mendel, en blijf niet zoo lang weg." De gravin scheen dan altijd buitenge woon norsch. Maar de kamenier wist met absolute zekerheid mitaines waren in het heele huis niet te vinden, al zou men alles ten onderste boven gekeerd hebben. Dat wist trouwens de gravin ook heel goed. Toen de kamenier in de slaapkamer ver dwenen was, wenkte de oude vrouw haar zoon dichter naar zich toe. „Voor mij hoef je geen geheimen te heb ben. Is er wat met Gerhard aan de hand? Is hij verliefd Liefdesgeschiedenissen waren toch de meest belangwekkende. Graaf Oberwall stond zeer stijf, met ondoorgrondelijk gelaat voor zijn moeder. „Of hij verliefd is, dat weet ik niet. Dat raakt mij ook niet. In ieder geval zou de jonge dame niet in aanmerking komen." „Wie Wie dan?" De lichtgrijze, stijve, zijden japon ruischte In de fauteuil, bolderde vol verwachting om de hreede gestalte. „Het is juffrouw Hörselkamp." „Zoo zoo, die kleine Lou Hörselkamp. Da ttiafdecfeter voa vorstin SukewiUck Luister eens, André. De Sukewitschen zijn van goeden Poolschen adel door groot vorst Constantijn nog verwant met de kei zerlijke familie in Rusland. De oude gravin was goed op de hoogte zij somde de familierelaties der Sukewit schen op en ging hun stamboom tot in de vorige eeuw na. Graaf Oberwall trommelde ongeduldig met de vingers op het ovale Japansche ta feltje, dat voor de eenzame maaltijden van de gravin steed9 aangeschoven werd. „Best mogelijk. Mama. Maar 't gaat hier niet over een Sukewitsch, maar over een juffrouw Hörselkamp, een jong meisje, dat als model dient voor haar vader, een jong meisje, wier bekoorlijkheden ieder toe-be- hooren, die een beeldje van Hörselkamp machtig weet te worden. Begrijpt u dat?" „Ach, wat je zegt, wat je zegt, André Dat had ik nooit gedacht I Is die kleine zoo mooi 1 Daar moet ik haar een volgenden keer eens goed op aankijken." Graaf Oberwall voelde, dat een lichte ge raaktheid zich van hem meester maakte. Die goede Mama was, naar 't scheen, niet hee- lemaal meer bij haar zinnen. Dat was toch geen standpunt, dat was toch „Ik heb Gerhard verzocht In ieder geval zijn bezoeken bij de familie Hörselkamp te beperken, den omgang te laten uitsterven." „Zoo heb je dat." De stem der oude dame sloeg om. Er lag lets blaffends in haar toon, toen ze vroeg „En Gerhard?" Jk hoop. dat hij ma begrepen heeft Bo vendien, wie als een domme jongen in één nacht vijftienduizend mark heeft verspeeld, heeft voor eenigen tijd het recht verloren zijn eigen wil te volgen." Zij hoorde den harden klank in zijn stem en verbaasde er zich over, dat zij beiden tientallen van jaren vreedzaam naast elkaar hadden geleefd, zonder eenige wrijving, zonder conflicten en de vormen steeds met de pijnlijkste nauwgezetheid in acht ne mend. Zij kneep haor lippen tot een smalle spleet tegen h8ar blauwachtig witte tanden. „Dan is 't goed.' Zij kon er niet meer over spreken. Vorstin j Sukewitsch, zoowel als de kleine Lou Hör selkamp waren haar onverschillig. Maar den kleinzoon had zij toegewenscht, wat zij in haar zoon mistehet vurige, hartstochtelijke bloed. Toen zij weer alleen was, schelde zij de kamenier. „Laat de kachel opstoken. Ik bevries hier. Je hebt zeker in de slaapkamer het raam open gedaan. Dat kan je niet laten, schijnt 't." „De ramen zijn dicht," zei de kamenier onverstoord. „Nu, dan komt het door mijn zoon. Als hij komt wordt 't hier koud." De kamenier leunde tegen den muur, kaarsrecht, zonder een spier te vertrekken. Urenlang kon zij zoo staan, als haar meeste res „bromde". In den eersten tijd had zij be proefd het een of ander in de kamer te doen. Toen had de oude vrouw haar een vouw been, dat juist voor de hand lag, naar 't hoord geworpen. „Tot wie spreek ik, Mendel? Zul je luiste* ren of niet, als ik wat zeg „Ik heb geluisterd, mevrouw." „Zoo, nu wat heb ik dan gezegd herhaal het eens wat heb ik gezegd Aha, je hebt er geen flauw idee van. Dat wist ik wel. Dus daar ga je staan. Daar, tegen den muureeni klein beetje staan zul je nog wel kunnen of is je dat te veel Misschien wil je meer loon, Mendel Is 't niet Sedert dien stond Mendel of ze op post stond. De gravin vertelde haar alles, het was of ze hardop dacht. Maar zelf mocht Mendel niets zeggen, voor haar iets gevraagd werd. Geen enkele aandoening mocht haar gelaat weerspiegelen, toen de gTavin haar zei „Mijn zoon is een kikvorsch; en mijn klein zoon is een kip, die in een eendenvijver ia gevallen. Als er niemand komt, die hem er bij zijn vleugels uittrekt, verdrinkt hij. En voor den kikvorsch is hij bang, zeg jij nu wat." „Alles, zooals men het opvat, mevrouw.** „Schaap." Boos fonkelden de oogen van de grnvbF haar getrouwe tegen. J (Wordt var volgd.f

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1