N* 17* „DE EEMLANDER' Dinsdag 28 |anuari 1917. 15" Jaarcang. BIJITF.NljlND. FEUILLETON. ZONNEWEELDE Hoofdredactie» MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS a 3 maandwo voor Amersfoortt 1*30. Mem ir»oco per post Por wnk (met gratis verzekering t««en ongelukken) Ö.13*. Aftomlerfiik* nummers T"f. Ö.G5. Wokelijbseb byyoUollandêcb tlwnvou*" toncUr van ThérA*» Heven) per mnd. ft© M». oi oe«^j FHfc nw per 8 mnd 33 Ct»« Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFP ft Co AL) VERTEN TIEN f - 0.15. - «.511. PRIJS DEK Van 1—6 regelt Elke regel meer Dien-t;utnbi><d:nt;6U l5 ro^ol? Groot* lettors iiaai plaafcriiimteb Voor handel on hodryl besbiAn zeor voordeelige >>ep.tiiii<ea tot het herhaald idverteeren m dit BUd, bfo abonnement Eene oirculttiro bevnttond» do »oirvv*xrd«u word» op ■anvTftttc toetre/ondou Do óorlog. Berlijn, 2 2 Jan. (W. B.) Bericht uit Aet Die •■'.afdkwartleT van heden voor middag Bij Lens we t en '.wp1'ke cngèlsche aan val in een handgranantstrijd afgeslagen. Bij Bczonvaux en ten oosten van Pont Mous- »on brachten verkenningssfdeelingen na korte aanvallen in de vijandelijke stelling verscheidene Fransche soldaten en een ma chinegeweer terug. P a r ij s 2 2 Ja n. (Havas). Namiddag- communiqué. Aon den rechter Maasoever vielen de Duitschers gister op het einde van den dag de Fransche loopgraven ten noorden van het bosch van Courières aan. Tot tweemalen toe werden de aanvallen door ons artillerie- en machinegeweervuur gebroken. Onze linie werd volledig gehandhaafd. Gedurende den nacht werd een levendige artilleriestrijd gevoerd in den sector van de Cote de Poivre. In Lotharingen en Elzas waren patrouillegevechten. Op het overige front was de nacht rustig.. P a r ij s, 2 2 J a n. (R.) Avondcommu- nicrué. De nacht was betrekkelijk rustig behalve aan den rechter Maasoever, waar de artil lerie zeer werkzaam was bij Douaumont, zooals ook in het bosch van Caurières en in de Vo?eezen. Londen, 22 Jan. (R.) Bericht van maarschalk Haig. Een inval, dien de vijand gisteravond be proefde ten noorden vpn Atrecht, mislukte met verlies, zonder dr hij in onze loopgra ven kwam. Een tweede poging tegen onze loopgraven ten noordoosten van het Ploeg- steertbosch slaagde evenmin; wij maakten daarbij eenige gevangenen. Er waren pa trouille- en bomgevechten en artillerie actie aan beide zijden en ten noorden van de Somme en in de buurt van Ploegsteert. Tegenover Atrecht veroorzaakte onze zware artillerie eene ontploffing in de vijandelijke lijven. B c r 1 ij n, 2 2 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front prins Leopold. Ten westen van Friedrichstadt werden des nachts aanvallen de Russische jachtcommando's afgewezen Fron* aartshertog Jozef. In de oostelijke Karpathen kwam het op verscheidene plaat sen tot voorveldgevechten, die voor ons gunstig verliepen. Weenen, 2 2 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Ten oosten van Melnica in Wolhynië vie len afdeelingen van het uit Brünn afkom stige infanterieregiment no. 8 bij verrassing in Russische loopgraven; zij brachten aan gevangenen terug een officier en 109 man. Een goed geleid artillerievuur bracht den tegenstander sterke bloedige verliepen loe. Petersburg, 22 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. In den nacht van den 21en omstreeks drie uur, trachtten de Duitsohers, twee compagnieën sterk, vooruit te gaan op een zuidelijken sector van het dorp Bnrow, ten zuidoosten van Baranowitsji; zij werden ge stuit door ons vuur en gingen terug naar hunne loopgraven. In de richting van Kowel bombardeerde de vijand met een intens vuur van artillerie en mijnwerpers onze stellingen op het front van Roedka Mirinska en Velitzk, waarop hij met kleine afdeelingen het offensief nöm en een inval deed in onze loopgraven twee werst ten zuiden van Roeaka Morinska. On ze reserves, die spoedig kwamen oprukken, verdreven hen terstond weer, zoodat onze toestand hersteld werd. In de streek van Svidmki, op den spoor weg Rojistsje—Kowel en in de streek Sta- ryimos—Sor bombardeerde de vijand hevig de draadversperringen en verschansingen. Wij merkten, dat de vijand vluchtte uit de eerst loopcrraaflinie naar de tweede en klei ne troepen van zijne reserves aanbracht. Ten zuiden van Brody bombardeerde de vijand in den loop van den nacht stelling- gedeelten bij Doube, Batkow en Gochalo- wez en ook bij den straatweg Tarnopol— Zolotsjow. In de buurt van onze stellingen ten zul- j den van Brzezany viel de Fransche vlieger» luitenant Grasse een Duitsch vliegtiag aan en velde het neer. Het toestel viel als een steen in de liniën bij bet dorp Skomorokha Nova aan de Narajowka. Rome, 22 Jan. (Stefani.) Officieel communiqué. Op het geheele front geringe werkzaam heid van de vijandelijke artillerie. Onze ar tillerie bombardeerde barakken in de streek van Largazuoi en verrichtte het ge wone verstoringswerk achter den rug van den tegenstander. Op het Karstplateau vie len onze afdeelingen vijandelijke afdeelin gen aan, die op verkenning waren, en ver strooiden ze. B e r 1 ij n, 2 2 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor- 1 middag. Ten noorden .an het Oitosdal was de wederzijdsche artillerie-actie van tijd tot tijd levendig. Legergroep M&ckensen. Ten westen van Panciu viel eér.e vijandelijke compagnie onze stellingen aan cle Putna aan; zii werd teruggeslagen. P e t e r s b u r g, 2 2 J a n. (Tcl.-ag.) Com- j muniqué van den groaten gencrolen staf. Pogingen van viert vijand om vooruit te komen in het Gitosdal werden door ons vuur tegengehouden. Op de rest van het front wederzijdsche wisseling van vuur. B e r 1 ij n, 2 2 Jon. (W. B.) Het aantal in Rumenië gemaakte gevangenen nadert de 200,000. Overal verschijnen thans afge dwaalde soldaten, die zich in dc dorpen en bosschen schuil gehouden hebben en hun ne uniformen afgelegd hebben Velen hou den zich nog in hunne schuilhoeken ver borgen. De rest van het Rumeensche leger, dat ten deele goed gestreden heeft, wordt in Moldavië en Besserabië op nieuw geor- ganiseerd. De weinige Rumeensche divi- siën, die nog in den strijd staan, zijn bui tengewoon zwek. Het aantal dooden, in verhouding tot de gewonden, is opvallend groot. Zoo telde men op het slagveld bij Knmpolun^ op eene oppervlakte van een vierkanten Kilome'er 6000 Rumeensche gevallenen. De Ru meensche inf-mterie-régimenten bestaan ten deele nog slechts uit vier compagnieën von 150 man. I Het gemis van een goed geregelden sa- nitairen dienst is oorzaak, dat een opval lend groot percentage ^ewonden in de la zaretten is gestorven. Tn vele provincieste- j den had men de herbergen in lazaretten veranderd, die echter slechts ruimte boden voor de gewonde officieren. Een zeer groot aantal gewonde manschoppen moest daar om in vochtige kelders, boerenhutten, schu ren enz. ondergebracht worden, waar zij el lendig omkwamen, Weenen, 22 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. I Ten zuiden van het Ochridameer verijdel- den onze troepen eergister een viiandelljken j aanval. j Sofia, 22 Jan. (Buig. ag.). Bericht van i het hoofdkwartier. Tusschen het Prespameer en de Czerna j zwak artillerie- en infanterievuur. In den Czernaboog niets van belang. Ten oosten van de Czerna, in de streek van Gradach- nitza, trachtte eene vijandelijke afdeeling onze voorste loopgraven te naderenhij j werd verjaagd door een tegenaanval. In de I streek van Mo?lena zeldzaam vuur van ka nonnen, gev v n machinegeweren. In het Varderdal aan de Stroema zwak artillerie vuur. Op sommige plaatsen patrouillcge- véchten. Petersburg, 22 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooien generalen staf. i Een aanval van twee Turksohe bataillons op onze elementen ten oosten van Kensekh werd teruggeslagen. In de Zwarte zee boorde een van onze duikbooten bij den Bosporus een sloom schip en negen zeilsohepen van den vijand i in den grond. Konstan tinopel, 2 2 Jan. (Milli). Bericht van het hoofdkwartier van den 20. n. Op den linkervleugel viel de vijand met overmacht onze verkenningscolonnes aan, die zich in den beginne terugtrokken overeen- komstig de ontvangen instructiën, maar later versterking kregen en toen den tegenstander terugdreven en de vroeger ingenomen stel lingen weder bezetten. Konstantinopel, 22 Jan. (Milli). Bericht van het hoofdkwartier van den 20en. Aan het Tigrisfront, ten oosten van Koet el Amarn, werden onze stellingen onder een langdurig en hevig vijandelijk vuur genomen. De aanval, dien de tegenstander daarna met een deel van zijne krachten ondernam tegen onze stellingen, werd met succes terug ge slagen. Londen, 2 2 J a n. (R.) Bericht van Lloyds. Het Japansche stoomschip Hisagata Maru is in den grond geboord. Van het Britsche stoomschip Baronsempille gelooft men, dat het tot zinken is gebracht. Londen, 22 Jan. (R.). Bericht van Llovds. De Brilsche visschersschuit Certus is in den grond geboordde bemanning is gered. Londen, 22 Jan. (R.). Bericht van Lloyds. De Deensche schoener Standard, het Noorweegsche stoomschip Jouhnfjelly en het Engelsche stoomschip Mohacfield zijn in den grond geboord. De kapitein van de Mohacfield wordt gevangen gehouden; twee personen van de bemanning zijn omgeko men. De stoomschepen Carlisle, Lonolara, Soft wood, Port Nicholson en Matina zijn in den grond geboord. Kopenhagen, 22 Jan. (W. B.) Het Deensche stoomschip Klampenberg is vol- gens een telegram van den kapitein aan de reederij Zaterdag door een Duitsche duik- j boot in den grond geboord. De bemanning is aan dé Fransche kust geland. Washingtoa,22Jan. (R.) Het staate* departement heeft bij Duitsohland navraog gedaan of er Amerikanen aan boord von d« Yanrowdale zijn. Washington, 22 J an. (R.). President Wilson heeft de Senaat kennis gegeven* dot hij voornemens is, zich tot deze verga»- dering te wenden over de büitenlandscha betrekkingen. De noodige schikkingen zullen dadelijk worden getroffen. Tweede telegram. De vice-presi dent der Vereenigde Staten Marshall heef! den Senaat een brief van Wilson medege deeld, waarin gezegd wordt, dot de president eene mededeeJing heeft te doen betreffenda de buitenlandsche zaken. Hij beschouwt liet als zijn plicht, die mededeeling aan den Se naat voor le leggen en zou dat persoonlijk wenschen te doen. De Senaat besloot pre sident Wilson om één uur te hooren. Derde telegram. Volgens eene ven» klaring van Tumulty, den secretaris van Wil son, heeft de mededeeling van den presN dent betrekking op de houding van de Ven eenigde Staten tegenover de duurzame hand having van den vrede. Ber 1 ij n2 2 Jan. (W. B.) De presideiv ten van de parlementen der staten van den vierbond zullen zich morgen avond naar het groote hoofdkwartier begeven, waar zij dooi den keizer ontvangen zullen worden en ook gelegenheid zullen hebben Hindenburg en Ludendorff te spreken. Daarna zullen zij da terugreis beginnen. Londen, 22 Jan. (R.) Officieel be- rioht. Voortaan zullen de weerbare jongelieden op 18-jarigen leeftijd opgeroepen worden» om te worden geoefend ten behoeve van de landsverdediging. Tot dusver was do leeftijd 18 jaren en 7 maanden. Niemand zal echter buiten 's lands gezonden worden vóór zijn 19e jaar. Het doel van den maab» regel is eenvoudig het oproepen van oud fe re manschappen van zwakker gestel te ver» mijvdecen. P a r ij s, 21 Jan. (Hav_s). De dagbladen publiceeren een officieelc nota betreffend# de klaoht, door de Duitschers geuit tegen het plaatsen van een zeker aantal Duitsch# krijgsgevangenen In de legerzdne. De nota doet opmerken, dat deze gevaiv- genen behandeld en gehuisvest worden on der dezelfde omstandigheden als de Fran sche troepen zeiven, zooals de president van het Internationale Roode Kruis per soonlijk heeft kunnen waarnemen tijden® zijn jongste bezoek aan het front De Frinsche regeering verklaart zicK Wprc tie U een volkomen uitgaan uit JÜch zeiven en uit alle dingen. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. „Natuurlijk, zooals men het opval. Je ant woord als een kind van vijf jaar. Geen grein verstand in je hoofd. Zooals men het opvöt. Nu, hoe vat jij het dan op Ja, mevrouw, zoo gaat het nu eenmaal in het leven. Daar is niets aan te doen." S dezen langen zin lag het begin en het tinde van Mendels wijsheid opgesloten. Vroeger had zij zich dikwijls vergist, door ten meening of haar persoonlijk inzicht te uiten. Sinds had zij ziah voor goed afgewend er een „persoonlijk inzicht" op na te hou der ,f S*©vin zag in, dat zij van haar niet veel wijzer zou worden. »Hoe is weer buiten." #rSneeuw en re^en, mevrouw*** ,Dan zal er wel niemand komen. Mendel, denk ie wel „Dat is niet te zeggen, mevrouw." De oude vrouw wikkelde zich weer als een poes, die 't koud heeft, in haar sjaal. Mis moedig volgden haar blikken de voorbereid selen voor haar eenzamen maaltijd. Afschu welijk was het, altijd zoo alleen te etenzich door den hofmeester de schotels te laten aangeven, en door Mendel den vingerhoed Bourgogne te laten inschenken. En als de vruchten kwamen, was het bij' zonder ongezellig. De heerlijke Duchesne peren in de knokige handen van Mende!, dat wes geen gezicht voor haar verwende oogen. Overigens 't geheele familieleven in huis liet alles te wenschen over. De zoon at alleen en de kleinzoon eveneens. Graaf Oberwall moest dieet houdeneen lichte maagaandoening, die hij van zijn verblijf In het Oosten had meegebracht, noodzaakte hem de grootste matigheid te betrachten, wat hem trouwens niet onaangenaam was. Ook hij liet een klein tafeltje aanschuiven, meest in de nabijheid van zijn schrijftafel of lezenaar. Bij alle matigheid was hij een fijnproever. Af en toe snuffelde hij uit Brillat-Savarin het een of andere vergeten recept op, woei zich met de hand den geur van het nieuwe ge recht toe, waarvan hij dikwijls maar even proefde om het dan bij een der kleine diners, die hij zijn kennissen aanbood op het menu in te voegen. Soms zond hij zoo'n proefje in een zilve ren en met een ge watteerden doek omhulde terrine naar boven, naar zijn moe der. „De graaf, laat vragen, hoe het mevrouw smaakt De oude gravin was niet ongevoelig voor zulke attenties. Maar ze kwamen zelden voor. „Mendel hoe lang is het geleden, dat mijn zoon mij wat voor de tafel gezonden heeft Mendel dacht na „Het zal drie weken geleden zijn, me vrouw." De oude vrouw trommelde met de vinger toppen op de vergulde armleuning van haar stoel. „Zoo, Mende!» je denkt drie weken ge leden Mendel zete nu de majolioasahaal met de nagelbloemen op de tafel en schoof twee sneedjes Engelsch brood onder het damas ten servet. Het rose licht der omhulde lamp spiegelde in het zware zilveren couvert en de gegra- I veerde vlakken van de zilveren réchauds. „Ga naar beneden, naar mijn kleinzoon, Mendel en vraag of hij bij mij wil komen eten." Het kristallen glas viel de kamenier bijna uit de hand. „Graaf Gerhard moet ,Ja ik wacht En als hij komt, dan leg je nog een couvert neer, begrepen? Wat komt er vandaag?" Mendel reikte haar het menu toe, dat da gelijks naast haar bord lag. Het was in h Fransoh geschreven evenals dat van graaf QberwalL Toer* een j&it den eersten keer boven aan zijn „spijskaart" de woorden „Geklutste kippensoep" geplaatst had, in- ptaats van potage h la reine, schoof hij zijn bord van zich af met de mededeeling, dat hij niets meer kon eten I" De gravin knikte tevreden. „Heel goed. Coulis a la Soubise, dan cro quettes de saumon la Béchnmel, daarna mouton l'Anglaise, als groente cardons au parmesan en voor dessert crème au caramel anisé." Dat was een goede burgerlijke pot, met een kleinen pikanten bijsmaak. Zooals zij het eiken dag graag had. „Ga nu, Mendel Vandaag moest zij den kleine eens wat nauwkeuriger opnemen. De tienduizend mark vond zij al buitengewoon grappig. En dan zijn flirt met de kleine Hörselkamp Eindelijk kwam er toch weer een beetje i romantiek in huis I „Charmant, charmant, dat je je grootmoe der eens een beetje gezelschap wilt houden. Indien ik eerder aan deze mogelijkheid had gedacht, dan had ik bij het samenstellen van het menu met je wenschen rekening kunnen houden. Nu moet je het dus zoo maar voor 1 lief nemen, mijn jongen neem het me niet kwalijk. Overigens zijn de croquetten de saumon een specialiteit van onzen kok." Nog warmer dan anders vond de kleinzoon j de rose verlichte kamer en sterker dan an- ders geurden de aromatische essencen. De plechtige en toch zeer wereldsche beminne- j fijkheid der oude dame paste bijzonder goed J^u tig gYfeuft&gve toiüsleuc ÏQÜ hit vwiuek* Mismoedig, in doffe onbehaaglijkheid, en met nauwelijks onderdrukte verbazing had Gerhard de door Mendel overgebracht uifc- nooding aangenomen. Het „ik zal aanstonds ge me komen," kreeg hij slechts met moeite over zijn lippen. Maar nu hij tegenover de oude vrouw aan het met bloemen versierde tafeltje zat, haar zilver grijze satijnen japon in de stilte van de kamer feestelijk knette rende en ruischte, gleed er voor het eerst weer een wat verlegen, bijna kinderlijk lachje om zijn lippen „Vergeef mij, grootmama, dat ik in mijn werkjasje kom indien ik het geweten had De gravin gb'mlachte. Werkjasje, dat hoor ik niet graag, mijn jongen. Maar als je bedoelt, dat je geen toi let hebt gemaakt clan zal ik het je niet kwalijk nemeru Grootmoedors rekenen niet mee." Och neen hoe koml u er bij Als u mij toestaat binnen tien minuten, ben ik weer boven Hij maakte aanstalten om op te staan. Zij legde haar met ringen bedekte hond op zijn (Wordt Tervolgd.jj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1