15d' Jaaraang, „DE EEMLANDER". Woensdag 24 Januari 1917. BIJ ITF.N I AN p. ^BINNENLAND, j FEUILLETON. ZONNEWEELDE N* 174 fe KOLONIËN, RSFOORTS MARIE VAN VERSENDAAI» IfoeMredaetMt Mf j VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers. VALKHOFP ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: ino Amontoort t IIAMO pff poat Far wft«k («net gratia verzekering tagsn oogalukkaa) 0.1 II». AfBandarlJjka Dumro*8 W.k*)bkM» HjTMg.»1 .D, BMmdtdm radftctia va» Thérèr» Hoven) par 8 «and. *>0 w*k*lbk»h MiTctt*.! p«* «W P- 3 -"X1 1,9 PRIJS DEK AÜVEKTENflEN V*n l-S reg*l.f O.SM». tJLo r.CTl moerO.IS. Dnmstaanbicdingaa 1—6 regels.. 0.50. Groote letter* naar plnatsruiinta, Voor hon.lol on b»lryl bootu» rm rooot.olbro b«|Mlini;.a tot hot horhuid idoorturon iu dit Blod, oy «bono.monL Eouo oircutair*. beT.itondo d« nor«unl>ii. wordt op ruinvraag toegezonden. Bureau» UTRECHTSCH EST RAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. Di, Burgemeester van Amersfoort maakt be- iand, dat Da Minister van Landbouw, Nijverheid Handel Gexfcn art. 1«« lid, der Diatribudewet 1S1«, Hoeft goodgevondent aast te stellen de volgende Dietribut ier eg e 1 ing van meel en bloem. Artikel 1. Verkoop zoowel als aftevering van meel en bloem is van af heden verboden. Artikel 2. Van het verbod gesteld in art. 1, ia uitgezonderd de verkoop en de aflevering van meel en bloem aan hen, die meel en bloem voor de uitoefening van hun bedrijf behoeven. Artikel 3. Deze regeling houdt op van kracht ie zijn bij de inwerkingtreding (n.l. op 5 Fe bruari) van de distributieregeling van brood, bloem, meel en rogge d.d. 27 December 1916, No. 109441, afd. Handel. Amersfoort, 22 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWDCK. Burgemeester en Weihouders van Amers foort, Gelet op art. 204 der Gemeentewet, Doen te weten, dat de 3de suppietoire ko hieren der schoolgelden voor het gymnasium, de hoogere burgerschool en de openbare lagere school B, over het dienstjaar 191516, goedge keurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht, in afschrift gedurende vijf maanden op het Bu reau der Gemeente-belastingen, Koestraat 9, voor een ieder ter lezing liggen. Amersfoort, den 22sten Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RAiNDWDCK. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dat het kohier der schoolgel den voor do burgeravondschool, ovei- iCrt" dienstjaar 1916/17, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Utrecht, in afschrift gedu rende vijf maanden op het Bureau der Ge- meente-bo'asting, Koestraat 9^ voor een ieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 22sten Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWIJGC Doen te welen, dat het le suppletoir kohier der Slraaibelastiivff. over het dienstjaar 1916, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten vair Utrecht in afschrift gedurende vijf maanden op het Bureau der Gemeente-belastingen, Koe straat 9 voor een ieder ter lezing ligt. Amersfoort, der» 22slen Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWDCK. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dat het 3e gedeelte van het primitief kohier der Stroatbelasting over het dienstjaar 1916, goedgekeurd door Gedepu teerde Stalen van Utrecht, in afschrift gedu rende vijf maanden op het Bureau der Ge meente-belastingen, Koestraat 9, voor een ieder ter iezing ligt. Amersfoort, den 22sten Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Bttrgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RA ND WIJCK. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 261 der Gemeentewet, Burgemeester en Weihouders van Amers foort, Gelet op art. 264 der Gemeentewet, Doen te weten, <5at het 6de gedeelte van liet kohier der hondenbelasting, over het dienst jaar 1916, goedgekeurd door Gedeputeerde Sta ten van Utrecht, in afschrift gedurende vijf maanden op het Bineau der Gemeente-belas tingen, Koestraat 9, voor een iedo» ter lezing ligt. Amersfoort, den 22sten Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De S.crctaris. De Burgemeester A. P v ,vrUCK De oorlog. De tweede stap van Wilson ten gunste van den vrede, waarvoor hij den vorm ge kozen heeft ven eene boodschap aan den senaat, is een nieuw betoog ten gunste van de stelling, dat om den duurzamen vrede te verzekeren de gedachte aan overwinning in den tegenwoordigen strijd op zijde moet worden gezet. Wilson wil een vrede, waarbij geene overwinnaars en geene overwonne nen zijn. Uit de persstemmen, d<ie zich over dezen stap hebben laten hooren, blijkt niet van eene bekeering van de Entente tot dit standpunt. In Rumenië hebben de Bulgaren den noor delijken oever bereikt van den St.-George (den zuidelijken) arm d«r Honou mondin-cn. Overigens op geen der tooneelen van den landoorlog iets van belang. B e r 1 ij n, 2 3 Jan. (W. B.) Officieel be richt. Bij eene onderneming van gedeelten van onze torpedokrachten kwam het heden in de vroegte in de Hoofden tot eene botsing met Engelsche lichte krachten. Hierbij is een vijandelijke torpedojager gedurende den strijd vernietigd; een tweede werd na het gevecht in zinkenden toestand waargeno men door onze vliegtuigen. Van onze torpedobooten is een door de bekomen averij in zeenood geraakt en vol gens de ontvangen berichten de haven IJmuiden binnengeloopen. Onze overige booten zijn allen met geringe verliezen te ruggekeerd. Chef van den admiraalstaf. Londen, 23 Jan. (R.) De admiraliteit bericht, dat in den afgeloopen nacht eene zeepatrouille eene divisie vijandelijke tor pedojagers is tegengekomen. Dit leidde tot een kort gevecht. Een van de vijandelijke torpedojagers is gezonken, de rest ver strooid na eene flinke tuchtiging te hebben ontvangen. De duisternis verhinderde de uit komsten van dezer strijd volledig waar te nemen. In denzelfden nacht was er een kort, 6chcrp gevecht tusschen onze en vijandelijke torpedojagers in de buurt vtrn de Schouwen- bank. Een van onze torpedojagers werd door een torpedo getToffen; de ontploffing ver-1 oorzaakte den dood,van drie officieren en 44 manschappen. Deze torpedojager werd later door onze eigen schepen tot zinken gebracht. Onze schepen leden geene andere verliezen. Londen, 23 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. Het Noorweegsche stoomschip Reinunga is in den grond geboord; de bemanning is aan land gebracht. Het Deensche stoomschip Klampenbovg is in den grond geboord, het Zweedsche cloomschip Kc-r.rm in de lucht gevlogen. Stockholm, 23 Jan. (W. B.) In de Eerste Kamer deed Trijger, de leider der rechterzijde, de verdiensten van de regee ring uitkomen, die er toe hebben bijgedra gen, dat Zweden zich van den oorlog heeft kunnen onthouden, en hebben bewerkt, dat Zweden in de andere neutrale lande»i als voorbeeld eikend en geacht is. Wanneer een ri»">at wi:de beproeven Zweden te dwin- ^en tot het pn is ge ven van zijne onzijdigheid, 1 dan moest hij bedenken, dat hij dan te doen zou krijgen met een volk, dat zijne zelïstan- J digheid tot het uiterste zou weten re ver- I dedigen. De woordvoerder van de liberale partij j verklaarde, dat zijne partij zich aansluit bij i de onwrikbare onzijdigheidspolitiek der re- peering en overtuigd is, dat de regeering den oprechten wil heeft deze ook verder te handhaven. Andere sprekers van de liberalen en de sociaal-democralerv voerden kritiek over de bpCTOn'infl QT\ ®«a» A O tirtrvttrtlanJook* poll j tie'k. Zij spraken met overtuiging ten gunste van de plannen tot prijsregeling. De kritiek werd door den minister van financiën be antwoord. Christiania, 23 Jan. (W. B.) Het I levensmiddelendepartement besloot tot het vaslsteilon van eene prijsregeling voor kolen en cokes. Er zullen dadeliik maximum-prij zen hiervoor vastgesteld worden. Londen,23Jan. (R.) Het congres van de arbeidsparlij is heden te Manchesier ge opend. 700 gedelegeerden wonen dit con gres bij, waaronder de minister Henderson. Men verwacht eene belangrijke discussie over den oorlog. Tweede telegram. Het congres heeft met 1.480.000 tegen 307.000 stemmen een besluit genomen, dat eene goedkeuring in houdt 'van het optreden van vertegenwoor digers der erbeidspartij in de regeering. Verspreide Berichten. W e d s t r ij d e n te St. Mori t z. Volgens hier ingekomen bericht heeft in de groote bobsleewedstrijd te St. Moritz de bobslee „Miau" van den heer Harte van Teck- lcnburg te 's-Gravenhnge den eersten prijs behaald Bestuurder van de „Miau" was de heer Harte van Tecklènburg, remmer de heer Thibaut uit Namen. Verdere inzittende waren mcj. Harte van Tecklenburg. prinses Trou- beezkou eu mr. Grow (U. S. A.) Londe n, 23 Jan. (R.) Officieel be richt. Het totaal der bij de ontploffing in de munitiefabriek getroffenen was tot 10 uur heden morgen: mannen 44 gedood, IQ ern stig gewond, 34 licht gekwetst; vrouwen ge dood TI, ernstig gewond 34, licht gekwetst 102; kinderen 14 gedood, 19 ernstig ge wond, 71 licht gekwetst. Het terrein, waar de ontploffing heeft plaats gehad, is nauw keurig onderzocht, zoodat men gelooft, dat deze lijst volledig is. Oost-lndlë fóebrek aan otfic oren van gezondheid bij het leqer Uit Indië wordt geseind Het „Bataviaasch Nieuwsblad" deelt mede, dat de officieren van gezondheid, werkzaam bij de pestbestrijding, teruggeplaatst zullen worden bij het leger, wijl daar gebrek is aan officieren van gezondheid. Kameroverzicht. Tweede Kamer Nadot hel amendement-De Monté ver boren, om te bepalen, dat de wet vervalt res maanden nadat de Kroon heeft verklaard, dat de buitengewone omstandigheden heb ben opgehouden te bestaan, is aangenomen IICl 57 tcjati 17 cv -J« nt» ting van Dinsdag de tweede lezing en de eindstemming van de Hinrropdrijvingswet bepaald op een nader vast te stellen dag. Daarna kwam aan de orde de Wet tot Vordering van Schepen. De heer Kooien acht voorshands groo te inbreuk op persoonlijke vrijheid en be schikkingsrecht over eigendom niet noodig; hij meent dat de minister de noodige laad ruimte kan krijgen door de toepassing van de schepenbouwwet, die bevoegdheid geeft voorwaaiden te stellen voor buitengaats laten gaan van schepen. Spr. zou in ieder geval de op in Indië varende schepen van de werking der wet willen uitsluiten. De heer Van R a a 11 e betoogt, dat de voorgestelde wet noodig kan zijn als mid del om de reederijen te bewegen tot billijke voorwaarden voor het bouwen voor het rijk, doch dan moet art. 2 der Schepenuitvoerwet buiten werking u-orden gesteld, in dien zin, dat als voorwaarde voor buitengaats gaan niet meer wordt gesteld het beschikbaarstel len van laadruimte. Spr. wil ook den uitvoer van Indische zuidvruchten niet belemmerd zien. De heer De Meester zal moeilijk kun nen voorstemmen als de minister met voU doet aan de verlangens betreffende den Iiv» dischen handel. Regeling der werkzaamheden. Besloten wordt, morgen na de pauze de nominatie voor het voorzitterschap op te maken, en heden en Donderdag -ook des avonds te vergaderen. De heer Kleerekoper meent, dat een dergelijke wet reeds eer had moeten zijn tot stand gekomen. Hij juicht de iiv- diening van het ontwerp toe, sooral omdat de regeering de weigerachtige reeders zal kunnen dwingen om te varen cn heren in vloed zal kunnen doen gelden op de vracht» regeling. De heer Boissevain ziet in de wet een despotisme, waardoor het geheele econo mische leven onder den duim ven den minis» ter wordt gesteld, en waarbij geen rekening wordt gehouden met de ijzeren wet van vraag en aanbod. Hij steunt het betoog van den heer De Meester, ten gunste van den handel op Indië. Minister P o s t h tt m a wijst er op, dat geschikte scheepsruimte amper voldoende is voor regeeringsdoeleinden. De onder handelingen met reeders over het vrachtcon tract zijn afgesprongen op te hooge eischen der reeders. Naast de Schepenuitvoerwet is een wet als de voorgestelde noodig, omdat een aantal Nederlandsche schepen buiten» landsche havens binnenioopen en dus niet vallen onder de uitvoerwet. Van de bevoegdheid om ook gebruik te maken van sohepen op Indië kan de ministef geen afstand doen. Dienaangaande is over leg gepleegd met den minister van koloniën. Wel verklaart de minister dat niet boven dien gebruik zal worden gemaakt van de be voegdheid, welke de Sohepenuitvoerwet hem geeft. Het amendement van de commissie van rapporteurs om de oommissie voor de vosRtcemng van vergoeding voor opvorde ring niet door den minister, <tocn floor flw kroon te doen benoemen, wordt door de re geering overgenomen, evenals het omen- dement der oommissie om den eigenaar ge legenheid te geven, gegevens voor vaststel ling van vergoeding te verstrekken. Het amendement-Bichou om, wanneer de waar de van het schip bij de bepaling van de ver goeding in aanmerking komt, de commissie niet te binden aan het maximum van 2% maal de waarde op Juli 1914 bleef gehand haafd, ook nadat de minister een wijziging heeft aangebracht, waardoor voor schepen na 1 Januari 1917 onder Nederlandsche vlag de maximumbepaling niet zal gelden, ten einde uitbreiding van de vloot niet tegen te houden. Na re- en dupliek wordt het amendement verworpen met 55 tegen 13 stemmen. De Kamer gaat daarna over tot trekking van de nieuwe afdeelingen, waarop de ver- gadcring wordt verdaagd tot 's avonds 8 j uur. In de avondvergadering beantwoordde da minister van Justitie verschillende opmerkin gen, de vorige week Lij de behandeling der Justitie begrooting genvaak* Men moet zichzelf bevrijden uit den ker ker der bezigheden en van de politiek. ROMAN VAN OLGA WOHLBRQCK met autorisatie vertaald door Mevr. P. WESSELINK—VAN ROSSOM. 24 Hier Mijven, monsieur. Als je vergeten Dent, dat een dame je heeft uitgenoodigd te dineeren, dan is het je welverdiende straf in je hoe zei je ook „werkjasje" tegen over haar te zitten, terwijl zij je in groot toi let ontvangt. Maar ik hoop, dat het je eetlust lu'et benadeelt." Zij riep Mendel over haar schouder toe. „Opdienen I" Om het „burgerlijke" eten te adelen had zij voortreffelijken ouden wijn uit haar M - ïten, zeer uitgezochten privékelder naar ven laten brengen. „Drink, mijn jongen. Misschien ben je nog ie jong oijk de waarde van den wijn te •chatten. ain uitwerking «ai m toch goed over je moeten laten gaan, als alle an deren." En zij zag met stralend genoegen, hoe het vurige vocht de stijve leden van «haar klein zoon losmaakte, hoe zijn bleeke wangen zich kleurden, hoe zijn oogen warmer straalden. „Doe een bloem in je knoopsgat, mijn jon gen, dan verbeeld ik mij, dat het ook voor jou een klein feestje is „Dat is het ook werkelijk, grootmama." Zij herkende plotseling den kleinen jon gen weer in den ijzig koelen en correcten heer. Hij boog zich over de tafel en drukte de hand der oude vrouw aan zijn lippen. Zij glimlachte. „Ja er is een tijd geweest, waarop men zicth behagelijk voelde aan mijn tafel. Maar oude vrouwen moeten niet spreken over wat geweest is. Dan moeten jelui jongeren je inaar op de lippen bijten om niet te lachen." Hij schudde het hoofd, vouwde de smalle handen over 'het rood en goudgerande bord. „Neen, grootmama, ik kan het mij voor stellen best nu kan ik het." En hij zag door het bleeke misvormde masker der oude vrouw het hartstochtelijk gelaat van de eens mooie en gevierde vrouw. „Jammer, dat je vader niet zoo'n leven dige fantasie bezit", zei zij en proefde kalmp jes van de crème anisé, daarna tikte zij met gouden lepeltje tegen het kristallen schaaltje. „Mendel, zeg aan Hoffman dat hij een flesch Sillery boven brengt, in ijs. En bij de mokka Cointreau triple ;c." Gerhard was bij het noemen van ziin vaders naam onwillekeurig recht op in zijn stoel gaan zitten en een schaduw vloog over zijn zooeven nog lévendige trekken. Maar hij antwoordde niets, draaide slechts met zijn ringvinger het bordje in het rond. De breede schouders der gravin schudden van ingehouden lachen. „Je vader houdt je zeker wel heel krap Zij zag met genoegen, hoe de fijne wenk brauwen van haar kleinzoon samentrokken. „Dat kan ik niet zeggen", antwoordde hij met blijkbare terughouding. D: gravin haalde de schouders op. „De heeren von Ofcerwall waren allen een beetje laten we zeggen niemand van ons heeft wat meegenomen in het graf". Gerhard keek zijn grootmoeder met onze- keten blik aan. Dat leek wel, alsof zij zich aan zijn kant schaarde tegenover zijn vader. „Papa heeft u zeker verteld „Dat je een groote filou bent ja, dat heeft hij. Dat je hebt gespeeld als nu zooals ieman die verliefd is, speelt onhandig en ongeluxkig. Dat je binnen een paar uren een inkomen van een jaar op de groene tafel hebt geworpen en daarmede ook een beetje van zijn achting en boven dien nog een menigte andere dingen, die een Oberwall nooit op de groene tafel mag werpen. Zelfs niet als hij verliefd is." Gerhard wilde haar in de rede vallen smeekend hief hij de hand op. De oude vrouw klopte met de vingertoppen op de tafel, zoodat de glazen rinkelden. „Uit laten praten, monsieur. Ik zeg zelfs dan niet. Maar als men eer. die onverant woordelijke domheid begaan heeft, dan probeert men het een étage hooger, begre pen Dan zoek je je grootmoeder, geboren de Rey, op. Ten eerste ojmdat zij een vrouw is, of liever was, die altijd heel wat domhe den door de vingers' heeft gezien, en ten tweede, omdat je je beetje lichtzinnigheid en temperament vermoedelijk van haar hebt geerld en zij de eerstaangewezene is om zoo'n filou te helpen begrepen? Zie zoo, onthoud dat nu eens en voor goed en nu mondje dicht I Daar komt Hoffman met onze Sillerij Gerhard was als verdoofd. Hij keek niet op, terwijl de hofmeester de spitse kelken voorzicht'g met schuimenden wijn vulde en Mendel met een gez' ht zonder eenige uit drukking handig bord en couvert verwis selde. „Schil me eens een Duchc-r.se, mijn jon gen. Ik ben benieuwd, of jelui dat goed kunt, jelui jongelieden; wont men heeft mij verteld, dat de hoffelijkheid de wereld uit is, en dat jullie, als je een dame op de sleep trapt, gewoon bent „hopla" te zeggen In- plaats van „pardon". Nu moest Gerhard hardop lachen' en de oude gravin vond zoo'n frisschen, jongen- monnenloch nu nog even prettig om aan te hooren als voor jaren „Nu, zie je nu ben je weer als die andere jongelieden uit mijn tijd. Ik dacht, dat men ook het lachen had verleerd Boos duwde zij het champagne-glas terug en sneed met het gouden mesje een partje van haar peer in fijne sneedjes. „Nu vraag ik je, wat is dat nu voor een i leven Kier in huis Misschien verbeelden jelui je, dat ik het hier heel goed heb, alt ik eiken dag Mendel of Hoffmann zit aan te kijken. Ik zeg je, dat Mendel weldra jicht- knobbels aan haar vingers zal hebben. En daarmede draait zij dag aan dag bij hel toi let maken om me heen. En in April zal zij weer met haar agina rondgaan. Ik heb haar gezegd, dot zij haar amandels moest laten wegnemen Dat doet zij niet. Laf. Geen liefde." «Krijgt u niet veel bezoek, grootmama?" „Niets dan vrouwen I" Een wereld van minaohting lag in haar slem. De oude gravin wikkelde zich weer in haar sjaal en wachtte met op elkaar geklem de lippen, totdat Mende! de borden h8d weggeruimd, en het mooie kofficservies met de koi 7 ?r. van blauw sèvres had neergezet* „Je leunt gaan eten, Mendel „Goed, mevrouw „De champagne Iaat je staan en mijn glat ook." Vrij heftig daalden de beringde vingers op de hond van Mendel neer. Het was juist of een booze kat naar klauwen uitsloeg. Hoffmann kwam binnen en diende luite» nani. von Taysen aan, die liet de gravin ver» zoeken hem te ontvangen. „Taysen Taysen Gerhard sprong op. Het gelukte hem niet de verlegenheid, die hem beving, te verber* gen. (Yicrdt vervolgd!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1