„DE EEMLANDER". Donderdag 25 |anuari 1917. BIJITF.NI.AND. N* 173 15*e Jaargang. FEUILLETON. ZOKNEWEELDE Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENOAAU Mr. 0. VAN SCHAARDENBURO. A BON N EM ENT3PEUS: .j 3 roautdeo nol Ameraloort t 1.86. id.— lr»ooo pet pert Pet week (me! er»tie eeriekermi: teuen emtelukkeet 0.18». AfBond.rHik. nummeee 0.0."k. Wekel(ik«oh btjrcieasel „OJ Hrtlmw'tcA, Hunrretar leedef rwdacti* van Tbérèaa Hov«n> par K mud. ft© ,W«k«lt'kMh btivooesat ,IW> m* p«i 8 oand ««•- Uitgevers.- VALKHOFP Co Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT 4$. In ter co mm. Telefoonnummer 66. PB1JS DEK AD V EKIEN I'lEN Van 1-» reaot»f Bkeiyrt meet Umnstaanbiadinffan I—ft rogols.. «.51». Groote letter» naAr plaatsruimte. VZ', ,hSV< .besU*n ««"teelise bepthuaea U>t het herhnald idvurteoron iu dit Blad. by abonnement. mow circulaire. bevattende do voorwaarden. wordt oo aanvraag toegezonden. De oorlog. P a r ij s, 2 4 Jan. (Havas). De pers be spreekt president Wilson's verklaring in een geest van hartelijken eerbied. Zij brengt I eensgezind hulde aan den nobelen aard s ner beweegredenen, maar zij verzoekt den president om niet uit het oog te verliezen, dat abstracte beschouwingen over een vre desorganisatie zelfs indien deze in Frankrijk met even groote sympathie be groet zouden worden als in Amerika niettemin in Frankrijk minder vertrouwen zouden wekken dan in de Vereenigde Sta ten, aangezien Frankrijk een wreede onder vinding opgedaan heeft, welke de Ameri- kaansche Unie niet heeft opgedaan en omdat Frankrijk geleerd heeft wat het een natie kost, als buurman een mogendheid te heb ben welker nationale industrie de oorlog is, die altijd hare diplomatie op.du' belzinnig- heid gegrondvest heeft en hare politiek op het recht van den sterkste. De Petit Parisien schrijft: „Geen enkel van de denkbeelden van den president is in te- j gensproak met onze eigene. Zij zijn als de onze en zij ziin de onze geweest sinds langen tijd. Wij zullen er niet te^en opkomen en het doet ons prettig aan deze beginselen van rechtvaardigheid en van vrijheid zoo \yel- sprekend uitgesproken te zien door presi dent Wilson. Maar is het niet in het belang van de democratie en van de universeel? orde van zaken, dat het Duitsche rmlitarisme, dat voor de wereld het grootste gevaar is geweest, een klap moet ontvangen en door zijne rederlaeg overtuigd wordt van de on zedelijkheid zijner begeerten? Indien zijne overwegende verantwoordelijkheid vaststaat, dan kan niet erkend worden, dat het uit het huidige conflict te voorschijn mag treden, bekleed.met den roem, dien het niet zou I aarze'en zichzelf toe te schrijven. In n»am der rechtvaardigheid moet het de kastijding ontvangen voor de misdaad, welke het be gaan heeft. P n r ij s 2 4 Jan. (Havas). Men bericht uit Genève, dat Wilson's rede door de Frsnsrh-Zwitsersche pers koel ontvangen is. Bladen van alle richtingen' verwijten hem onnauwkeurigheid, waardoor alle practische waarde aan zijne denkbeelden ontnomen wordt. Vele bladen laken het, dat Wilson niet wil onderzoeken, wie de ware schuldi gen aan den oorlog ziin. Deze fundamen- teele dwaling maakt de houding van den president verdacht voor allen, die den aan val der Centrale rijken en de schending van Bel gïë nog niet vergeten zijn. Sofia. 24 Jan. (Buig. ag.) De Bulgaar- sche re^eering heeft haar meening over den toestand, die door de weigering van het vredesaanbod is ontstean, in eene nota aan de neutrale staten aldus uiteengezet: De tegenstanders van Bulgarije hebben geweigerd van het voorstel van den vier bond van 12 December notitie te nemen on der het voorwendsel, dat het oprechtheid miste en geene beteekenis had. Zij zagen er eerder eene oorlogsmanoeuvre in. Mee gesleept in den tegenwoordigen oorlog door buren, die sedert het werd opgericht, slechts er aan denken het In stukken te scheuren, aan het oordeel der geschiedenis overlatend de aansprakelijkheid voor het be ginnen van den strijd te bepalen, in volko men overeenstemming met zijne bondgenoo- ren, komt Bulgarije thans met alle kracht op tegen eene dergelijke uitlegging van de mo tieven, die het vredesvoorstel van 12 De cember bepaalden. De spoed, waarmee de virr verbonden staten de uitnoodiging van 1 rten president der Vereenigde Staten en den «tap van de Zwitsersche regeering hebben opantwoord, is het beste bewijs van de op rechtheid van hun voorstel. De koninklijke I regeering koestert de vaste hoop, dat hare zienswijze zal worden gedeeld door de on- zi?di<-e regeeringen, die met haar zullen er- kennen, dat eerst na de door de verbonden regeeringen voorgestelde gedachtenwisse- ling de Entente zich met kennis van zaken had kunnen uitspreken over de werkel'ike beteekenis v8n het vredesaanbod van 12 De cember. Bulgarije en zijne bondgenooten deden-eene loyale pogin" om een einde te maken aan den oorlog. Zij constateeren, dat I het enkel van de tegenstanders afhing dien weg te betreden om tot den vrede te gera ken. 'De vijandelijke regeeringen weigerden. Derhalve zal op hen geheel de verantwoor delijkheid voor het nieuwe bloedvergieten rusten. Vertrouwende op hun goed recht en in volkomen gemeenschap met hunne vol ken, zijn de vier verbonden staten gedwon gen den strijd voort te zetten totdat er een vrede komt, die hun eer en bestaan en vrije ontwikkeling van hunne volken waarborgt en tegelijk aan de staten van het vasteland van Europa de weldadige mogelijkheid verze kert om in wederzijdsche achting samen te werken op den voet van volkomen gelijkheid aan de oplossing van de groote vraagstuk ken der beschaving Berlijn, 24 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Bij haast doorgaans helder vriezend weder bleef in de meeste frontsectoren de strijd- rteid binnen matige grenzen. r>-' vliegers maakten zich de gunstige om standigheden voor het doen van waarnemin gen ten nutte voor het verrichten van hunne veelzijdige taak. De tegenstanders verloren in talrijke luchtgevechten en door ons sf- weervuur zes vliegtuigen. Par ij s, 24 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. In den loop van den nacht deden wij ver scheidene geslaafde invallen ten zuiden van i Chilly en in de Woëvre bii Regniéville. In de streek van Seille was eene vrij groo te werkzaamheid van patrouilles. Op het overige front was de nacht rustig. Gister velde luitenant Guynemer zijn 26e Duitsche vliegtuig neer, dot brandende neer kwam bij Mdurepas. In de streek van Ver dun werden nog twee Duitsche vliegtuigen naar den grond gebiecht. Den 22en is een Duitsch vliegtuig te piettor gevallen ten noorden van Lduvemont. Denzelfden dag wierpen Engelsche vliegtuigen bommen op de hoogovens to Burbach (Saarbekken) en in den nacht van 23 op 24 Januari wierp eert Fransch vliegtuig bommen op het sta tion Dun sur Meuse, waarvan het noordelijk gedeelte getroffen werd. Avondcommuniqué. De artillerie voerde een vernielingsvuur uit tegen de vijandelijke loopgraven in de streek van Moulins sous Touvent en ten noorden van hoogte 304. Twee Duitsche raids ten oosten van Soissons en Epaigne ^n^TDe'sfrijdduiIrt'voort, mislukten* ben Duitsch vliegtuig werd naar beneden gebracht bij Vauxcere (Aisne). Londen, 24 Jan. (R.). Bericht van maarschalk Haig. Ene Duitsche raid ten zuidwesten van Loos werd met gemak teruggeslagen. Een aantal doode en gewonde Duitschers ble ven in onze handen. Een andere troep, die een raid ondernam, geraakte onder ons vuur en werd met verlies teruggedreven. Wij slaagden er in, in de vijandelijke loopgraven te dringen ten zuiden van Yperen. Er was ten oosten van Tenenfeld, zuidwestelijk van niukst, aan te vallen, werden door ons vuur gestuit. In de streek van.JezupoI verstrooide onze artillerie door een welgemikt vuur eene co lonne van den vijand, sterk omstreeks een bataillon, die zich bewoog in noordweste lijke richting. Londen, 24 Jan. (R.) Russisch com muniqué, medegedeeld door de admiraliteit. Na een krachtig artillerievuur vielen de Duitschers aan tusschen het Tiroeknoeras en <re Aa, ten oosten van Kalutzem. Zij dreven ons anderhalve mijl naar het noor- J a n. (Stefani). Officieel veel luchtactie aan beide zijden. Een van onze vliegtuigen werd naar beneden ge- R o m e, 2 4 communiqué. In de streek van Tonale (Camonica-dal) beproefden vijandelijke ski-ioopers des nachts onze stellingen te naderen. Zij wer den door een uiterst hevig vuur teruggewor pen. Aan het Trentino-front waren de ge wone artillerie-duels. Ons geschut bescha digde eenige vijandelijke geschut-stellingen. Aan het Julische front was de artillerie- actie heviger ten oosten van Görz en tus schen Beneti en het Doberdo-meer. Op het bracht. Zes Duitsche machines werden ver-<,offers te maken. Karst-plateau vielen eenige granaten op van onze kleine hospitalen, zonder siacht- nield en drie in beschadigden toestand naar den grond gebracht. Er worden nog twee van onze machines vermist. Berlijn, 2 4 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. Front prins Leopold. Aan beide zijden ven de Aa en ten zuiden van Riga ont wikkelden zich gevechten, die voor ons gun stig verliepen. Front aartshertog Jozef. Bij felle koude slechts plaatselijk levendig artillerievuur en voorveld-gevech: en. Weenen, 24 Jon. (Corr.-bureau). Of ficieel bericht van heden middag. Van het legerfront van prins Leopold van Beieren is niets te berichten. Evenmin van het front van aartshertog Jozef, behal ve dat de geschutstrijd hier en daar leven diger was. Berlijn, 24 Jan. (W. B.) Avondbericht van het groote hoofdkwartier. Duitsche aanvallen aan beide zijden van de Aa ontnamen aan de Russen een aan merkelijk terrein. Tot dusver werden meer dan 1500 gevangenen ingeleverd. Pe tersburg, 24 Jan. (Tel.-ag.) Com- munioué van den grooten ger.eralen staf. De Duitschers vielen met aanzienlijke ef fectiefs, na eene hevige artillerie-voorberei ding, onze troepen aan, die de stellingen be zet hielden tusschen het Tiroelmoeros, ten westen van Riga en de rivier de Aa, als mede ten oosten van Kelufzem. Door her- In den afgeloopen nacht werd een tegen aanval, dien de vijand tegen een door ons heroverde veis te king ten Zuid-Oosten van C.crz onderrcin onmiddellijk door ons artil lerie vuur affoeslagen. B e r 1 ij n 2 4 Jan. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. De noordelijke oever van den St.-George- arm cler Donaumondingen is weer prijsge geven. Weenen, 24 Jan. (Corr.-bureau). Of ficieel fcerioht van heden middag. Legergroep Maokensen. De noordelijke oever van den St.-George-arm werd weer ontruimd. Petersburg, 24 Jan. (Tel.-ag.) Com muniqué van den grooten generalen staf. Tot aan de Donau wisseling van vuur en verkenningstochten. Aan de Donau gingen de Bulgaren in den morgen tegenover Tul- cea, sterk ongeveer een bataillon, partij trekkende van den mist, over den St.- George-arm. Onze troepen vernietigden dit detachement door een onstuimi^en nachte- lijken aanval; wij maakten 5 officieren en 332 soldaten tot gevangenen en namen vier machinegeweren. Onze verliezen waren een officier en 41 soldaten gewond, een soldaat gedood. Londen, 24 Jan. (R.) Russisoh com muniqué, medegedeeld door de admiraliteit. Wij verrasten de den Sint-George-arm van de Donau-mondingen overtrekkende haalde aanvallen slaagden de Duitschers er Bulgaren, vielen hen aan en vernietigden in, onze troepen 2 a 3 werst in noordelijke richting terug te dringen. De hardnekkige gevechten duren hier voort. Pogingen van den vijand om onze, stelling hen. Wij maakten daarbij 332 gevangenen B e r 1 ij n 2 4 Jon. (W. B.) Bericht uit het groote hoofdkwartier van heden voor middag. De toestond aan het Macedonische frortf Is onveranderd. B e r l ij n, 2 4 Jan. (W. B.) Als aanvul ling van de officieele mededeeling overhel gevecht tusschen eenige van onze torpedo booten en Engelsche lichte oorlogsvaartui. gen, dot den 25sten Januari in de vroegte plaats vond, kan nog het volgende gemeld worden. Onmiddellijk bij het begin van het ge vecht, dat in de donkerte plaats vond, kreeg de V 69, die aan de spits voer, een treffer in de commandobrug. Hierdoor werd de flob- tillechef, de corvet-kapitein Max Schuit* die zijn flottille sedert het begin van den oorlog steeds met beleid heeft bestuurd, ge dood, evenals twee officieren en eenigs minderen. Verder kreeg het schip averij, waardoor het in botsing kwam met een an dere boot. De V 69 is daarop, In zwaar beschadigden toestond, zonder door den vijand verder te zijn bemoeilijkt, de Neder- landsche haven van IJmuiden binnengeloo- pen. De door de V 69 geramde boot heef* ondanks de geleden beschadigingen, verder aan het gevecht deelgenomen. Ook een Engelsche torpedojager werd in den loop van den strijd geramd en zwaar beschadigd. Onze vliegers nemen later bij; hunne verkenningen waar, dat dit vaartuig in zinkenden toestand verkeerde. De Duit sche torpedoboot sleacde er In, ondanks hare verminderde snelheidsoapaciteit, dg Duitsche basis te bereiken, zonder door den vijand hierin belemmerd te worden. Een derde Duitsche boot, die In de duis ternis tijdens het gevecht de voeling met de andere schepen verloren had, stiet op talrijke vijandelijke torpedojagers. Zij viel onmiddellijk aan en bracht door een tos» pedoschot een grooten. vijondelijken torpe dojager tot zinken. Danrna brak zij met hel oog op de overmacht den strijd af en be reikte behouden de haven, zonder door den vijand verder te zijn lastig gevallen. Londen, 24 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. De Engelsche visschersschult Lucy is bi den grond geboord. Hetzelfde moet ook ge beurd zijn met de Gladys en de Star of th« Sea. Londen, 24 Jan. (R.) Bericht van Lloyds. De Engelsche smak Ethel is in den grond geboord. Het Nederlandsche stoomschip Snlland eveneens; de bemanning is gered. Nog is tot zinken gebracht hef stoomschip Tremendous, dat door een duikboot in den grond is geboord; de bemanning is gered. Het Nederlandsche stoomschip Zeta en het Engelsche stoomschip Nenquen zijn tot zinken gebracht. Het visschersschip Cetus, dat als gezoiv» ken vermeld was, is binnengesleept. Londen, 25 Jan. (R.) Bericht van de admiraliteit. De Duitsche regeering heeft getracht de mededeelingen van de Britsche admiral!- Men dient in te zien, dat uitvoerigheid en beknoptheid hetzelfde beoo^en ROMAN VAN OLGA WOHLBRQCK met autorisatie vertaald door Mevr I. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 25 ..De zoon van dominee Taysen. groot- mama. Hij komt om „Ja natuurlijk. In uniform Hoffmann „Ja, mevrouw." „Verzoeke mijnheer don binnen te ko men, Hoffmann en nog een glas en een kopje." Z.j was als geëlectriseerd. De wijn had haar gelaat met een lichten blos bedekt, die door het witte blanketsel heen schemerde. Zij kende Taysen nauwelijks, alleen had slj nu en dan van haar zoon een waardee- rend woord over hem gehoord. Maar een uniform wees zij nooit af. «Charmant, luitenant Taysen, charmant" kom afscheid nemen, mevrouw," Hij boog zich even over de fonkelende hand. „Zoo zoo u verlaat ons „Ja, en den dienst en het vaderland. Een soldaat heeft nooit een eigen wil. Dat is zijn trots ja Gerhard schenk een glas in. Wij zullen klinken." Taysen voelde, dat de onopgesmukte waarheid hier geen goede ontvangst zou hebben en de oude dame kon, wat hem be trof, haar illusie behouden. Het korte be zoek bij graaf Oberwall zat hem nog in de leden. Daar had hij al zijn energie moeten verzamelen om niet op het laatste oogenblik te wankelen in zijn besluit. „Gij hodt u op mii moeten verlaten", had da graaf gezegd, „en dat kunt ge nog altijd, als het niet te laai is." Hij had de tonden op elkaar geklemd, diep gebogen en gezegd «Het is te laat, meneer Oberwall." „Jammer, mannen als gij kunnen, wij zoo goed gebruiken." Maar er had ook al eenige teleurstelling geklonken in de woorden, leedwezen over Ket feit, dat hij hem blijkbaar te hoog had aangeslagen en Taysen drukte zijn helm zoo vast op het hoofd, dat de rand in zijn vleesch gegroefd werd en het harde metaal bijna zijn beenderen indrukte. De voorma lige diplomaat met der scherpen blik van een koel waarneme; rag hoe een taaie, harde wil al de spieren van den jongen man spande tot het uiterste en een bij hem zeer ongewone impulsie deed hem het overwicht door bedachtzaamheid verliezen, waarin zijn kracht schoaL „Een uur geleden heeft Gerhard mij een speelschuld moeien biechten, geld is het minste wat men kan verliezen. Ik wil u met het dubbele van het bedrag bijspringen als u dat tot inkeer zou kunnen brengen." Toen was Taysen* opgesprongen en eenige oogenblikken blijven staan zwij gend, zwaar adamhalend. Maar daarna was hij in lachen uitgebarsten - hard en koud en niets anders kon hij uitbrengen dan „Ik dank u voor uwe vriendelijke bedoe ling, mijnheer Oberwall. Maar het is onmo gelijk een besluit, dat men na herhaalde overwegingen heeft genomen, ongedaon te maken. Impulsies zijn slechte raadgevers." Graaf Oberwall hield een oogenblik de hand voor zijn oogen. Die les had hij zich zelf kunnen sparen, dit voorstel had hij niet moeten doen. „Vaarwel dan, luitenant. En. u zult ons ook als Bruno Taysen welkom zijn." Het was een laatste en schraal geschenk. Een belofte, waarvan niemand de vervulling verwachtte. Ên zoo werd het werkelijk een afscheid. Van een, die Taysen onder allen het naast aan het hart lag. In de overwarme, rose-roode kamer van de gravin kon hij den juisten toon niet vin den. Houterig en stijf zat hij op den stoel met rechte leuning, "bracht werktuigelijk het champagne glas a6n zijn lippen en merkte nauwelijks, dat de oude vrouw steeds stiller werd, hem met steeds vijandiger oogen aan keek. Eindelijk hield zij haar hoofd scheel ên wachtte ostentatief, totdat hij opstond- „U staat mij toe afscheid te nemen?" „Zeker, luitenant, zeker." Zij gal hem geen hand, krampachtig hield zij haar sjaal vast. Zoo'n ruwe, stijve, verve lende lomperd. Eënsk'aps spitste zij de ooren. Hij vroeg „Gerhard, ik zie je toch zeker overmorgen bij de familie Horselkemp?" Zij werd levendig en sloeg met de vingers op de tafel. „U kent de familie Hörselkamp, mijn waarde Zoo ook de kleine Hörselkamp Aha „Zeker, mevrouw „Zoo, vertel haar dan, dat ik van haar houd. Hoort u En zij mag mij opzoeken hoort u. En als zij mij wat wil voorlezen, dan kan zij altijd tusschen twee en drie uur komen. Buitendien krijgt Mendel spoedig weer haar angina en kan dan niet lezen." „Ik z«I de boodschap overbrengen, me vrouw." „Ik reken er op, mijn waarde. Als ik dat door Gerhard liet zeggen, dan u begrijpt, niet waar dat gaat niet." „Maar, Grootmama In diepe verlegenheid sprong Gerhard op en legde zijn hand op den arm der oude vrouw. „Silence, monsieur. Dat is mijn zaak. Hier boven ben ik meesteres. Je behoeft toch niet boven te komen als zij er is." Zij lachte stilletjes in zich zelf, trok Tay sen aan den blinkenden knoop van zijn uni form dicht naar zich toe, zoo dicht, dat hij den sterken geur moest inademen der «cboonheidsmiddeitjes, die va& haar uitging, „Daar u toch hier uit de omgeving ver dwijnt, kan ik het u wel vertellenGerhard is doodelijk verliefd op de kleine, waarom ook niet? Haar stiefmoeder is een vorstin Sukewitsch, geboren gravin Sabyski. En vacier f Mijn waarde, wat de vader is, maakt bij een dochter niets uit. Dat is bij de brui loft een heer in rok. Voilft tout. Overigens kan hij professor worden. Een bagatel. Daar zal ik wel voor zorgen. Zoo ver reikt mijn invloed nog wel." De trekken van Taysen waren als uit steen gehouwen. „Daar twijfel ik niet aan, mevrouw." En weer voelde hij. hoe weinig hij op zijn plaats was in dezen kring, die verhoogde of vernederde naar gril en willekeur. Maar de oude vrouw in haar rooden bro caten leunstoel voelde weer die zacht op wekkende prikkeling ven long vervlogen jaren, als zij het gevoel had, dat in haat handen fijne draden samenkwamen, die zij alleen kon ontwarren. „Ja, nu, wat Is er? Komt zij of komt zl| niet T' Wijdbeens, het verwarde hoofd scheef, met opengerukte kiel stond Hörselkamp in zijn groot atelier. x Voor hem Lou, smal en bleek, met eeir weemoedigen tnk om den mond. (Wordt wvolgcLj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1