N* 185 15d' Jaargang. DE E EM LAN DER'. Dinsdag 6 Februari 1917. BI JITFNI .AND. ZONNEWEELDE Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Verspreide Berichten. KOLONIËN. FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAu Hoofdredactie: Q VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPBU8: f Per f maanden vooi Amereloort f J-*®- Idem tranco per post.. .u Pet week (met gratis verrekering tegen ongelukken) - O.JJM. Ai&on<Jerli|ke nummers *j Wak.lukaah bijv..*..! .0. Botom,.*. redactie vau Ihérèse Hoven) per 6 mnd. OO cl«. v Wokelr.kseh biivoegsel Wtreldntiu" per 8 mnd. et». PRIJS DER AD VER TEN TIEN Elke regel moor0.15. Dienstaanbiedingen 1—regels0.30* Groote letters naar plaats rui into. Yoor handel on bedril bestaan zeur vuordoohge bepalingen tot het herhaald advertuerou in dit Blad, bij abonuonumfc. Eono circulaire, bevattende do vomvoardou, wordt op aanvraag toogezondon. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. 0. Burgemeester der gemeente Amersfoort dunkt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Uezien artikel 6 der Dis tributiewet 1916, heeft jfOtdgevonden te bèpalen, dat met ingang van keden tót nader vast te stellen datum geen melk, «Kïlkbestanddeelen of melkproducten zullen mo len worden gebezigd bij de bereiding van brotyi. Amersfoort, 3 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WIJ CK. De Burgemeester der gemeente Amersfóort maakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, iv. Gezien artikel 6 en artikel 8 der Distributie- 7 Ileeft goedgevonden te bepalen 1. dat het niet geoorloofd is erwten te ver werken tot split erwten 2. dat de bij beschikking d.d. 22 Januari j.lv No. 7610, Af deeling Handel, voor groene erw ten vastgestelde maximumprijzen ook zullen gel den voor de aanwezige voorraden spliterwten. - Amersfoort, 3 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWÏJCK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter algemeene kennis, dat de ingevolge art. 17 van het Koninklijk besluit van den 16. December 1902 (Staatsblad no. 222) opge maakte (alphabetische lijst, bevattende de namen der in deze gemeente metterwoon gevestigde eigenaors of beheerders van een of meer ter vor dering aan tc bieden paarden, gedurende de maand Februari dezes jaars voor een ieder op •de Secretarie dezer gemeente (Afdeeling Mili taire Zaken) ter inzage is nedergelegd. Amersfoort, 31 .Januari 1917. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A R. VFpvr<^ro.A VAN RANDWÏJCK. De oorlog. B r 1 ij n 5 F e b r. (W.-B.). De Ameri- -nsche amibassadaur Gerard heeft heden namiddag zijn paspoorten gevraagd. Weenen, 4 Febr. (W. B.) De minis- I ter van huitenlandsche zaken Czernin had j heden eene'Bespreking van een uur met den gezant van de Vereentgde Staten Penfield. Washington, 5 Febr. (R.). Wilson j heeft geconfereerd met de secretarissen van de departementen van oorlog en marine I over de middelen tot bespoediging van de L wetgevende maatregelen om de regeering te machtigen tot het in bezit nemen van scheepswerven, munitiefabrieken #en werk plaatsen voor verdere uitrusting, als dat noo- dig mocht zijn. New-York, 5 Febr. (R.). De ontvan ger van de rechten in de haven van New- York heeft een bom gevonden op de trap van zijn huis. New-York. 5 Febr. (R.). Blijkens een I telegram uit Manilla, hebben de marine autoriteiten beslag gelegd.op 17 Duitsche handelsschepen, die in de baai van Manilla voor anker, lagen. De bemanningen zijn van de schepen verwijderd. Washington, 5 Febr. (R.) Men hoopt nog, dat Duitschland zich van het uit lokken van vijandelijkheden zal onthouden; maar het leger en de vloot bereiden zich voor tot hetgeen kan gebeuren. Wanneer Oostenrijk instemt met. Duitschlands poli tiek van vreesanjaging, dan is het zeker, dat ook de breuk met dit land zal volgen. De vertegenwoordigers van de Vereenigde Sta ten in het buitenland hebben de instructie gekregen, dat zij de neutrale regeeringen moeten laten weten, dat president Wilson gelooft, dat 'het bevorderlijk zal zijn voor den vrede, wanneer de onzijdigen het voor beeld van Amerika volgen. Washington, 4 F„ebr. (R.) Men ver neemt, dat de Duitsche bemanningen aan boord van de in de havens der Philippiinen geïnterneerde schepen beproefden de machines te vernielen. De autoriteiten na men de noodige maatregelen tot bescher ming. Er zijn 22 Duitsche schepen in de havens der Philippijnen, waarvan 17 zich bevinden in Manilla. New-York, 4 Febr. (R) Naar alle waarschijnlijkheid hebben de douane-amb tenoren heden avond beslag gelegd op alle Duitsche schepen in New-York en Hoboken, waaronder de Vaferland en andere groote Transatlantische stoomersr f>e Duitsche kanonneerboot Geier, die geïnterneerd is in Honolulu, is door de bemanning in brand gestoken en uitgebrand. Manilla, 5 Febr. (R.) De autoriteiten hebben de binnenruimten der Duitsche sche pen onderzocht. Zij vonden in-negen stoom schepen de machinekamer vernield. In de overigen brandden de vuren onder de ledige ketels. Londen, 5 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. De Russische bark Garhet Hill en het Deensche stoomschip Larokruso moeten ge zonken zijn. Het Engelsche schip Isle of Arran is in den grond geboord door een Duitsche duikboot. 21 man van de bemanning van het En gelsche stoomschip Eavestone zijn aan land gebracht, vier man zijn omgekomen. Londen, 5 Febr. (R.) Bericht van de Engelsche admiraliteit. Het Britsche stoomschip City of Birming ham is den 27en Januari 1.1. door een vij andelijke duikboot /onder voorafgaande waarschuwing getorpedeerd, toen hij zich op een afstand van 12G mijl van het naast bijgelegen land bevond. Het schip had een bemanning van 145 koppen en 170 passa giers aan boord, onder wie QO vrouwen en kinderen. Er stond een hooge zee, maar niettemin waren alle booten 10 minuten ha de ont ploffing reeds neergelaten en hadden alle passagiers en de bemanning het schip ver laten. Overeenkomstig de Britsche traditie bleef de kapitein aan boord, totdat het schip on der hem wegzonk; hij v erd een half uur later opgepikt. Het gedrag van de bemanning en passa giers was in één woord bewonderenswaar dig. Volgens het rapport van den kapitein, namen de vrouwen in de booten plaats, nis- of zij aanr tafel gingen; eenmaal in de boo ten, begonnen zij te zingen. Drie uur later werden de booten door een hospilaaischip opgepikt. Uit een onderzoek bleek, dat de scheeps dokter en drie leden der bemanning ont braken; vermoedelijk zijn dezen verdron ken. Londen, 6 Febr. (R.). Officieel be richt. Overlevenden van het Engelsche stoom schip Bavertone, die heden aan land werden gebracht,- berichten, dat het schip in den grond .gehiv>rd is door gfonaatyuttr van een Duitsche duikboot. De kapitein en drie ma trozen zijn gedood, de tweede stuurmans maat ernstig gewond. Onder de dooden was de matroos Wallace van Baltimore (Veree nigde Staten). Van cle verschillende oorlogstooneelen, geen nieuws. Warschau, 5 Febr. (W. B.) In de laatste zitting van den provisioneelen Pool- schen Staatsraad werd rapport uitgebracht over de werkzaamheden van het uitvoerend bewind. Daarna ging men over tot de be noeming van departerr entschefs. Aangewe zen werden voor financiën: Dziefzbicki; pol tiek: graaf Rostworowski; binnenlandsche zaken: LenySicki; economische aangelegen heden: Janicki; arbeid: Kunowski; justitie: Bukcrvecki; eeredienst en onderwijs: Tono- rakl. Met de organisatie van de oorlogszaken is men thans in het stadium gekomen, dat daarvoor een eigen departement aanwezig is. Pllandski bracht hierover rapport uit. Tot departementale onderdirecteuren zijn benoemd: Mackowskl: justitie; KozerOwski: economische aangelegenheden, en Turowicz: arbeid. K o n s t a n t i n o p e 1, 5 Febr. (Milli.) De grootvizier Said Halim Pacha heeft den sultan om gezondheidsreenen ontslag ver zocht uit zijn ambt. De sultan heeft dit ont slag verleend en heeft den minister van bin nenlandsche zaken Taloat Bey opgedragen een nieuw kabinet samen* te stellen. In het nieuwe kabinet is Talaat grootvizier en mi nister van binnenlandsche zaken; ook is hij tijdelijk belast met de portefeuille van fi nanciën. Hassa Kiarim Effendi is sjeikh-ul- islam en minister van de vakoefgoederen, Nessimy minister van buitenlondsche za ken, Walil minister van justitie en voorzitter van den raad van stat$, Enver Pacha minis ter van oorlog, Djemal Pacha minister van marine, Sjukri Bey openbaar onderwijs en tijdelijk posterij en telegrafie, Sjeref Bey (afgevaardigde van Cesarea) handel en landbouw, Mure it Bey (gouverneur van den Libanon) openbare werken. De sultan verleende aan Talaat Bey bij den titel van grootvizier dien van pacha. Het nieuwe kabinet wordt algemeen gun stig ontvangen. Verscheidene leden van, het vorige kabinet hebben zitting in het nieu we kabinet, dat de vroegere politiek zal voortzetten, namelijk de krachtige voortzet ting van den oorlog aan de zijde van de bondgenooten totdat de eindoverwinning bereikt zal zijn. Toen de stoet van den nieu wen grootvizier zich naar de verheven Por te begaf, werd hij door de bevolking met warmte begroet. Tweede telegram. Grootvizier Ta laat Pacha heeft heden zijn nieuw ambt aan vaard. Hij ontving de gelukwenschen van de hooge dignitarissen van het rijk, de sena toren en afgevaardigden, het corps diplo matique, enz. B e r 1 ij n 5 Jan. (W. B.) Dezer dagen is hier eene Duitsch-Ieische vcreeniging in 't leven eroepen met hel doel de beidé landen dichter tot elkaar te brengen. De»* vereeniging zal in de eerste plaats r naar streven de economische en cultureele betee- kenis van Ierland en tevens de politieke kennis van den lerschen toestand in zoo ruim mogelijke kringen van het volk te vei* sp den. Onder de lellen van het bestuur bevirden zich de rrewezen Amerikaonsche consul-generaal te München St-John Gaff* ney, een geboren Ier, en de lersche schrijver Georee Chatterton Mil'. r 4 S t e e n k o l e; n s c h a a r s c h t e in Duitschland. In Mainz is het heel erg met de steen* kóolschanrsdue gesteld. Het gemeentebe* stuur heeft besloten ter besparing van- ko len alle scholen, schouwburgen en museeën voor tien dagen te sluiten. Tusschen hall twee 's middags tot het vallen van des avond is geen gas te krijgen. Om mid/ier* nacht wordt de heele straatverlichting ge doofd. Ook geeft de stad steenkoolkanrten uit. Het algemeen kommando te München heeft tot nog krasser maatregelen zijn toe vlucht genomen ten gevolge van den steen* koolnood. Daar moeten alle schouwburgen# bioscopen, concert- en vergaderzalen vooiv loopig gesloten blijven. Hetzelfde lot is allen scholen, de universiteit 'en de technische hoogeschool beschoren, evenals allen ver zamelingen en museeën van den stoat. Da koffiehuizen sluiten om tien uur. Men rekent erop, dat dit besluit acht tot veertien dagen van kracht zal zijn. OosMndi? Jan Dinger, t Volgens een te Den Haag uit O.-Indfë ontvangen telegram is de welbekende heer Jan Dinger, directeur van verschillende cut tuurmaatschappijen, overleden. Deze doodstijding zal ook hier te lande door zeer velen met leedwezen worden ver nomen. De heer Dinger, die een groot deel van zijn leven in Indië heeft gesleten, was, aldus de N. Ct., door zijn uitgebreide kennis van het cultuurwezen en op het gebied van han del en nijverheid een zeer gezaghebbend en invloedrijk man. Hij bewoog zich op velerlei maatschappelijk gebied en genoot om zijn karakter en bekwaamheid de algemeene ach Hij, wiens oogen vaak door tranen beneveld lijn geweest, slaat soms een diepen blik in het hart zijner medemenschen. ROMAN VAN OLGA VPOHLBROCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELLNK—VAN ROSSUM. 81 Zij beproefde te glimlachen, stalt hem de mand toe. „Lieve jonge vriend", herhaalde zij. ■ji ie'n? moei'eIiik moederlijk te zijn in dit toilet, moeielijk de waardigheid op te houden, die een dame op zulk een oogenblik paste. Ontzettend was het, dat hij juist op zulk «en schandaal moest komen. Modisten dienstboden dat kwam er niet op aan. Waar iemand uit de groote wereld. Als «r haar maar iets in de gedachten wilde •chleten, als zij dat alles maar als een grap kon voorstellen. Maar die domme Lou stond •r «oo bleek en angstig bij bezat in het i—— tegenwoordigheid van geest, Zij beproefde te lachen. „Stel je voor, beste Gerhard mijn man zoo zijn kunstenaars nu eenmaal hij vermoordt mij met zijn zittingen. Ik ben er gewoon van doorgegaan. Drie uren ben ik nu al in het atelier dat is toch werke lijk £>raaf, niet waar T' De opwinding trilde nog in hasfr stem en haar lachen had iets krampachtigs. Zij viel zich zelf in de rede, greep weer naar het zij-den kleed, cn keek hulpeloos langs zich heen. „Ik ben werkelijk niet in ontvangtoilet. En nog wel vandaag, np gij er zoo plechtig uit ziet zoo" Zij wachtte. Als hij zich nu vlug verklaarde, dan was de situatie gered. Dan kon zij „kin deren" zeggen en Lou een beetje beknorren om den schijn tenminste te redden. Maar Ger hard fluisterde zeer verlegen: „Ik moet u mijn verontschuldigingen maken, mevrouw zeer zeker was het niet in den vorm. Maar ik kwam zooeven van de uni versiteit en daar Mevrouw knipte, blijkbaar zonder iels te be grijpen met de oogen hoegenaamd geen samenhang zag zij tusschen de universiteit en het onverwachte bezoek in rok en witte das. Daar vlogen weer eenige deuren krakend in het slot, harde, haastige schreden joegen over den parketvloer. „Sina, Si-na voor den duivel, nog eens.M Lou snelde haar vader in de aangrenzende zaal tegemoet „Papa er is bezoek ik smeek u Hij duwde haar weg, kwmad, bevend van toorn. „Wat Is er weer? In geen enkele kamer is J&eA veilig voor vreemde ateoschca. Ga toch op straal zitten, daar kunnen jelui voor je laten de fileeren. Hier wil ik rusDhebben." Lou drukte haar vader de hand voor den mond: „Papa Graaf Gerhard ik smeek u 1 „Het kan mij niet schelen. Hel spijt mij weL Ik heb hem niet uitgenoodigd." JGraaf Ober wall is cr", zei mevrouw Sina uit de hoogte, terwijl zij roet het hoofd naar Gerhard wees „Zoo ja Hörselkamp trok de'schouders op, stak zijn vuisten in de zakken van zijn kiel, keerde zich naar den jongeman. „Vergeef mij, mijnheer Hörselkamp „Ik heb de eer, .mijnheer heb de eer ben druk aan mijn werk, mijn waarde; neem mij niet kwalijk, ik ben blij, als u komt maar menschen als wij, weet u. hebben werk. Ja Het bloed steeg Gerhard in het gelaat. Heel stijf, heel koel zei hij: „Dal spreekt van zelf, mijnheer Hörsel kamp." Mevrouw Sina trok aan de zijden franje. Haar man had gewoonweg zijn verstand ver loren, en zei nu dwaasheden tegen graaf Ober- walL Een pretendant Een man, die verliefd was op Lou, die haar- zon trouwen zonder geld zooals zij reilde en zeilde. „Ik geloof dat Graaf Gerhard iets zeer ernstigs met ons had te spreken?" Gerhard schrok. Dat kwam hem te onver wacht Daarop was hij in 't minst niet voor bereid. Hij had willen weten, hoe Loji tegen over hem stond.; in een gesprek met haar had hij moed willen scheppen om aan de plannen zijns vaders voorzichtig tegenstand te kunnen bieden. Maar verder dorst hij nog niet te gaan. De vrouw in den hoek der sofa werd door slechts één gedachte behecrscht: 'den toorn van haar man af te leiden. En dan zij wist uit eigen ervaring:. Er waren situaties, die men moest bruskeeren, mannen, die overrompeld wilden worden. Zoo een was Gerhard Ober- walL De een of andere uiterlijke gebeurtenis, die sterker was dan hij zelf, moest 'de laatste verlegenheid wegnemen. Hörselkamp streek met de hand over zijn gladgeschoren gezicht, eensklaps was hij ge kalmeerd en een verlegen en toch als het ware solidaire blik ging na&r Gerhard Oberwall, die zenuwachtig aan zijn witte das Jrok. JDaar was hem een licht opgegaan. Zóó stond het dus! Tjadat was een vervloekt onaangenaam moment. Te meer nu het zoo officiéél was. De eerste keer toen had hij ook hartkloppingen gevoeld tot in zijn hals. Hij kon zich nu op eens al de vragen herinneren voor welke hij reeds lange welcen te voren had gehuiverd: naar familie, inko men, vooruitzichten voor de toekomst. En wat men hem allemaal had opgedischl: tiendui zend mark in baar geld als huwelijksgift, de inrichting van slaapkamer en keuken, hel huishoudlinnen. En dan later een erfenis van twintigduizend mark vastgelegd in een levensverzekering. Afschuwelijk pijnlijk was dat alles geweest. En eigenlijk zoo overbodig. De huwelijksgift was in twee jaren wegge smolten. Het slaapkamerameublement had hij na den dood zijner vrouw verkocht en de ver zekeringspolis die was toch op een kritiek oogenblik beleend, en Hoen de oude lieden kwamen te sterven, was er ternauwernood voldoende over voor de begrafenis. Dan was het met vorstin Sukewitsch eenvoudiger gegaan. Zij bad hem den tijd niet gegund uit te spreken. „Wal het mijne is, Is van jon.'1 En dus moest het ook omgekeerd luiden: "Wal het zijne was was hel hare." Onwillekeurig naderde hij zijn vrouw# maakte den gordel van zijn kiel los, wierp dezen haar om, hielp haar in de mouwen zonder haar aan tc kijken, met harde, korte bewegingen. „Krankzinnig zoo weg te loopen. Tja ja mijn waarde, men heeft heel wat te stel len roet de vrouwen. Eerst maken zij iemand het hoofd warm, en dan Mevrouw Sina gaf hem inet den elleboog een veclbeteekcnciiden stoot in de zijde. „Lou is natuurlijk van heel ander hout. Een kalm, verstandig meisje.'een juweel voor een kunstenaar." Nog een stoot in de ribben. Hörselkamp schraapte zijn keel, keerde zijn vrouw boos den rug toe. „U wilde met ons spreken nu, kom voon den dag, mijn waarde!" Gerhard was de ovale tafel genaderd, speel de met zijn doctorsdiploma, verslikte zich ia zijn woorden, die slechts hortend over zijn llp« pen kwamen. Hij had Lou lief. Zeker, zeer lief. Maar hij was vandaag slechts gekomen om een gcluk- wensch te halen voor zijn promotie. Mevrouw Sina kreeg een kleur en trok een lang gezicht. Hij keek haar echter niet aa% doch sprak verder, terwijl Hörselkamp de handen op zijn rug gekruist hield cn een beetje verbluft keek. Gerhard sprak door, zonder de oogen. van de tafel op te heffen. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1