DE EEMLANDER". Vrijdag 9 Februari 1917. BUITF.N1.AND. ZONNEWEELD2 N* 188 15"* Jaargang. FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAL. loofdredactle: Mr Q j VAN SCHAARDENBURO. 1» Uitgevers: VALKHOFF Co. A BON N EM EN ÏSPK IJ S. nuuindtiu voul Amerelourt 1 Idem iranco pur pottt p.i „.„k (n.etgr»HBv«re«kerio* tefreo ongelukken! - J> •Allomleili ke nuinmen W„k.lnk«ch bijvoegsel roda-lm van 'ilierè*# Hoven) p«r A mnd. "Wekeii ksch bjivoogft©! Wertldrenu per i mnd. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. lntercomm. Telefoonnummer 6S. PRIJS DER AUVERTENTIEN Vmn 1—kregele.. f Jilku rescl mcer O.lSSt Dienstaanbiedingen 1—5 O.RO* Groot*» letter» naai plaatsruimte. Voor handel en bodrijl boeUiau /.our oor duo tlx* bcpaliugon tol het herhaald adverteoruii in dit Blad, bii abonnement* £eno iiirculair*. bevattonde de voorwaardeu, wordt op aanvraag toegezonden. ten de hoeveelheid „weten" en „kunnen" Bezuiniging in de keuken. I. Inleiding. r\a croeie ouwe tijd de tijd ven onze t groot-"overgroot- en bet-overgrootmoeder, j Hie van de ^svrouw^tegenwooH,^ moet dót was, naar de overlevering wil, de tijd jran de zuinige huisvrouw. £i En tóch! z Wat zouden de oude dames van toen met de traditioneele bezuinigingsmiddelen tan toen uitrichten in onzen tijd? Ook zuinigheidsbegrippen maken hun ont wikkelingsgeschiedenis door. En wat in licht van een bepaalden tijd roekeloos en verkwistend lijkt, wordt vaak een bespa- Zéér zeker niet. georganiseerd; spreeksters zouden uitgenoo- Want de beperking, die haar intieme ge- j digd kunnen worden, en de moeilijkheden zelligheid en haar degelijkheid zeker niet voor de huisvrouw van den tijd zouden in miste, zou met een te engen band omslui- onderling overleg zeker wel wat nader tot een oplossing kunnen worden'gebracht! Laten we toch ons voordeel doen met ringsmiddei, wanneer men het bekijkt met de oogen van een eeuw later. t<tf De eerste petroleumlamp moet als onge- triciteit betreft —"we zien hel immers, hoe "bedenkelijk de behoudende, „zuinige" plat telandsbewoner het hoofd schudt, als men hem voor 't eerst komt spreken over het vervangen van zijn petroleumlampen door meer moderne verlichtingsmiddelen, of als een gaskomfoor geprezen wordt boven zijn kolenfornuis. Tot ten slotte na eenigen tijd ook hij moet erkennen, dat 't voordeelig uitkomt„als men er maar mee weet om ♦e gaan." Juist, daarin zit 'm de knoop. g AI s men er maar mee weet om te gaan; dat wil zeggen, als men met goeden wil en gezond verstand het ïileuwe systeem dóórdenkt, zich er zoo goed logelijk van op de hoogte stelt en met ver- inde krachten de bezwaren zoo klein' togelijk, de voordeelen zoo groot moge* lijk tracht te maken. I „Vereende kracht" is 'n factor, die door de tegenwoordige huisvrouw tot wie ik In deze artikeltjes toch in hoofdzaak spreek nog lang niet .genoeg wordt meegeteld En toch heeft ze ongemerkt de som van het „kunnen" der huisvrouw helpen ver- rooten en is ze in staat dit nog steeds te ;n. Ej Of gaven op h u n eenvoudige wijze de .thee- en koffiekransjes in den „goeien cuden tijd" niet ongewild een beeld van - tamenwerken, van profiteeren van eikaars .ervarin^? Werden dóór niet wat toen voor de huisvrouw de meest gewichtige punten In haar leven voorstelden: de „groote Wasch", de „inmaak", „de schoonmaak", de „dienstboden", „de slacht", enz. enz. J:e- ©proken en bekritiseerd, totdat nu ja. wel niet op de voor Ons misschien meest gewensohte wijze de jongere het geleerd had van de oudere, de onwetende, van de aan ervaring rijkere, om het op hóór beurt weer door te géten ten algemeenen nulte Toen waren, in die beperkte kringetjes door moeilijk verkeer vrij wel van an dere kringetjes afgeslepen geen cursus- ten of scholen op huishoudelijk gebied noo ^dig; de vrouw was, van haar jeugd af, met ;het huishoudelijke werk één. f Moeten we dien tijd terugwenschen? De eorlog. Washington, 7 Pebr. (R.) Staals- uic va»» yu»vuu" vb:""".secretaris Lansing heeft eene aanvrage in- worden geëischt, zou aan haar blik onttrek-eikaars ondervinding, ons niet schamen griend om een ^ajf millioen dollars he ken de vrije ruimte, die voor haar werkkring voor het aannemen en toepassen van een schikbaar te stellen tot ondersteuning be- jr. .1. fan. lc^.„ «.rt. waar riie vnnr 1 schermin? en overbrenging v<m de Ameri- kanen in Europa. N e w-Y o r k, 8 F e b r. (R.) Alio te West- point beschikbare 6 duims-kanonnen zijn naai New-York gebracht om te worden ge bruikt in de forten tot bescherming van de stad. Philadelphia, 8 Febr. (R.) Gedele geerden van 28 staten, vertegenwoordigen de drie millioen leden van den Duitsch-Ame- rikaanschen nationalen bond, hebben trouw beloofd acn de Vereenigde Staten en in stemming betuigd met Wilson's handeling van het afbreken der diplomatieke betrek kingen met Duitsohland. De leden hebben ook de belofte gedaan, toch óók recht heeft op waardeering en wat dat zij als het tot den oorlog komt een regi- elleen zijn stempel van „onbekendheid" j ment Duitsch-Amerikanen op de been zul- moet verliezen om daarmee ook de „inbe- len brengen. minclheid" kwijt te zijn. I Ne w-York, 8 Pebr. (R.) Een Duitsche Er wordt veel geklaa .d tegenwoordig, en S(0fcerf die vroeger in dienst geweest is op véél wordt er anders gewensrht. I hèt stoomschip Pennsylvania, werd in dei\ wat dat „andors-wenschen betreft, laten nacht tusschen balen verscholen gevonden we er .nee voortgaan: w e n s c h e n is op de pier van eene Ameriknansche lijn. ngroote kracht; maar wat de Het resultaat is onbekend. Volgens een ge- „klachten aangaat: blagen heeft rucht heeft deze ontdekking een plan ver- even noodig is els voor andere vakken. goeden raad, waar die voor ons gezin tol En diarom wenschen we de eeuw van mrt kan zijn en aan dén anderen kant, laten onze overgroo'moeders riet terug; maar in j we ons afwennen om angstvallig binnen on- onzen lijd! den tijd van wetenschappelijken re vier muren te beweren, wat w ij aan be- vooruitgang, verlangen we wèl terug de sparingsmethoden hebben uitgedacht: 't is hetechte belangstellingen de groote 'toewijding geen schande om te erkennen, die het kenmerk waren van de huisvrouw dat men zich oefent in zuinjg- van toen. - z ij n I Niet, omdat zooals toen voor dé Laten we in dezen tijd tenminste eens he- vrouw nu eenmaal geen ander middel zou ginnen wij huisvrouwen om af te leg- bestaan om zich in Két leven nuttig te ma-1 gen dat ongelukki-e begrip van of"?schei- lende'lüxe gestaan hebben tegenover "de;*», im" omdat zij, die het vak vSn huis-denheid, (Ke meenng van ,met mijn huis «elf-gegoten vetkaarsen; en wat gas en elee- vrouw gekozen heeft, er de consequen-en met mijn keuken heen niemand iets te k.i..rt i.'ia elan Kol immorc KnO tie van dient te aanvaarden en die is: het maken", de hinderlijke gewoonte om denk- goed mo- beeldige muurtjes op le trekken rondom ons eigen terrein en niet te willen zien en niet te willen hooren wat daarbuiten aan haar toevertrouwde gezin zoo gelijk te verzorgen. *Een tijd als de tegenwoordige zegt in elk geval de huisvrouw iets, maakt een in1 druk, al is die soms verre van prettig, spoort haar aan tot het inspannen van alle krach ten. En terwijl het vroeger waarschijnlijk zou zijn aangekomen op haar physieke kracht, haar uithoudingsvermogen, daar doet onze tijd voornamelijk een beroep op haar ver standelijke vermogens; haar overleg, haar vaardigheid in het toepassen van wat zij, met haar ruimere opvoedingskensen, van de nooit iemand sterker gemaakt. wetenschap heeft mogen afluisteren. Sterker maakt de inspanning, die de Dat is de taak van de huisvrouw in moeilijkheden aandurft; sterker zal een gonzen tijd. j geslacht te voorschijn komen? dat gestaald En waar ook thans van „vereende krach- j is door de harde noodzakelijkheid van te ten" meer te verwachten zal zijn dan van de moeten aanp-'ken, aanpakken physiek enkelingen, daar komt het er nu slechts op i maar óók moreel. aan om de „krasse" praatavondjes van onzeIk noemde hier rnet nadruk, als één van voorouders te moderntseeren tot bijeenkom sten op eenigszins groote schaal en meer in den geest der 20e eeuw. Ik denk aan de „Vereeni'-ing voor Huis vrouwen", die haar afdeelingen over het geheele land zou kunnen verspreiden; ik denk aan de Soc. Democratische Vrouwen Clubs, die aan het vergaderen gewend zijn, aan Woningbouw-vereenigingen, aan Toyn- bee-vereenigingen (,,Ons Huis.") Ik noem ook de afdeelingen van de ver- eenigingen, die Vrouwenkiesrecht trachten te veroveren; hebben hii^r leden naast war de m.i. meest insIeéSfdè huïpnvddelen, het „gesprokerf woord", het met elkaar behan delen van belangrijke kwesties op huishou delijk gebied. Minder krachtig is misschien de uitwer king van het „geschreven woord"; echter heeft ook dit zijn waarde, waar het in staat is een grooter aantal belangstellenden te bereiken. Dat zou ik willen probeeren; ik zou u in dit blad willen wijzen op enkele bezuini gingsmaatregelen, die zonder veel moeite ijdeld om bommen te plaatsen aa«n booïd van stoomschepen. N e w-Y o r k, 8 Pebr. (R.) De qgenten van eene Skandinavische stoomvaartlijn be richten, dat aan Duitschland is verzocht den veilicer. overtocht te verzekeren van het stoomschip, waarmede Bernstorff en zijn gezelschap, omstreeks 200 leden tellende, in de vólgende week den overtocht zullen doen. Washington, 8 Febr. (R.) Officieel wordt bericht, dat Engeland en Frankrijk een vrijgeleide hebben toegestaan voor Bernstorff en zijn staf. N e w-Y o r k, 8 Pebr. (Havas). Het ver trek van craaf Bernstorff en de andere le den dor Duitsche diplomatie is bepaald op aanstaanden Dinsdag. De bondsautoriteiten overwegen het bijzondere geval van den bewezen Duitschen consul-generaal te San Francisco, die wegens deelneming aan aan zijn toe te passen in ieder gezin; ik zou voor me belangstelling in politieke vraagstukken u o.a. willen behandelen: het besparen van niet ook in heel veel gevallen een open i brandstof, het kiezen van ons voedsel, het j slagen tegen de veiligheid van den Ameri- oo^ noodig voor de belangen van het ge- bereiden van voedzame, niet dure gerech- kaanschen staat waarschijnlijk zal achter- zin? - I ten, rekening houdend dat spreekt /an-1 blijven en behandeld worden als een ver- Ik wijs verder op lichamen, die, met een zelf! met de eischen, die voor dezen meer gemengd programma, toch ook de j djd zich dringend op den voorgrond plaat- huisvrouw bereiken: departementen van desen. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, af-Dat ik mij bovendien gaarne beschik- deelingen van den Volksbond (of anderebaar £tel voor het beantwoorden van vra- drankbestrijdersvereenigingen.) die bij u mochten opkomen, behoef ik Bijeenkomsten -met niet al te veel toe-na mijn voorafgaand pleidooi voor samen- hoorsters misschien, zoodat de intimiteit er werking" zeker wel r te herhalen? niet onder lijdt, en vragen of opmerkingen vooral niet worden uitgesloten gezellige proatavonden dus, zouden kunnen worden MARTINE WITTOP KONING. Bussiim, .Jan. 1917. oordeelde naar het gemeëhe recht totdot "Zijn straftijd om is. Weenen, 8 Febr. (W. B.) De Wierver Allg. Zeitung bericht, dat de besprekingen tunner het ministerie van buitenlandsche zaken en den Amerikaanschen gezant voort duren. De diplomatieke betrekkingen tus schen de Vereenigue Staten' en Oostenrijk- Hon^arije bestaan voort; tot een eindresul- tr ^bben de besprekingen voorlóopig nog niet geleid. In Amerika zijn stroom.,, en van be« moeiingen aanwezig, die, stiekken om hel voortduren van de diplomtaieke betrekkin* gen mogelijk te maken. Weenen, 8 Febr. (Corr.-bureav). D® dagbladen constoteerrn, dut ook de dag van gisteren in de Amerikaonsche krisis geeno verandering heeft gebracht. De minister van luitenlancTsche zaken Czernin had ook pis* teren weer eene ontmoeting met den Ame» rikaanschen gezant Penfiold. Of de betrek* kingen tusschen Amerika en Oostenrijk* Hongarije worden nT ebroken, of de vreed zame of de oorlo 'sstemming zal overwin* nen, is van hier uit niet te beoordelen. Stockholm, 7 Febr. (Zweedsrh fele- graafbureauj.^e hier geaccrediteerde Ame- rikaensche gezant werd reeds hij de over handiging vim, de nota van Wilson von 5 Februari door den minister van buitenland* sche zaken ingelicht, dat Zweden de stap van de Vereenigde Staten waarschijnlijk nicl zou navolgen. Een daartoe strekkend hesluit werd in den gisteren gehouden ministerraad genomen. Kopenhagen,* 7 Febr. (W. B.) Poll. tiken bericht, dot de nota van Wilson geeno uitnoodigimg of aanvrage inhoud, .naar slechts eene meening uitdrukt, die tenge volge van haren vorm naar het diplomatiek© gebruik geen antwoord eischl. De inhoud van de nota werd besproken in den minister raad, die in den loop van gister voormiddag plaats hed. Alle ministers namen daaraan deel. Later had de minister van binnenland- sche zaken eene tusschenkorast met da ^meriköansche gezant Egan, waarbij hi] deze hel reeds gemelde standpunt van da Deensche regeering meedeelde. Een nader antwoord zal niet gegeven worden. Christian! a, 8 Pebr. (Noorsch te* legr;-fyjreau). De uitnoodigmg door de Amerikaansch# regeering tot Noorwegen gericht, om een* zelfde houding els Amerika ten opzichte van de Duitsche verklaring, betreffende den kw\- log ter zee, aan te nemen, heeft de Noon- sche regeering in dézen zin beantwoord, dol zij niet van meening is, zich bij den stap van de Vereenigde Staten te kunnen aan sluiten. De regeering voegde er bij, dat op dif oogenblik te Stockholm beraadslaagd wo«"dt tusschen de drie noordelijke staten over de houding, die zij, op den gTondslog van hel volkenrecht, ten opzichte van Duitschlond'f verklaring zullen aannemen. Ch r i s 11 a n i a, 8 Pebr. W. B:) Hel beurscomité heeft besloten voorloopig d© noteering van alle scheepvaart-aandeelen en van die der Walvisch-maatschappijen te sto ken. De regeering heeft den uitvoer van^bont voor ski-fabriratie verboden. Het verbod wordt onmiddellijk van kracht. Voorts is uitvoerverbod ultgevaard-Vd voor mergel en slijpmateriaal, dat 8 Febr. van kracht wordt. Een vrouw, die wapens bezit, maakt oor log met zichzelf. ROMAN VAN OLGA WOHLBRttCK met autorisatie vertaald dcor Mevr. 1. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 97 Gloeiend heet steeg het bloed Lou in de •\flapen. „Met mij heeft u nog nooit iets te doen gehad, mijnheer Wfcchmann. Ik ben pre- cies op de hoogte van de aangelegenheden ▼en mijn vader." En daar zij een bijzonder dreigende uit- grukking ,n z.jn oogen zag, voegde zij er haastig aan toe, zonder nadenken, alleen gedreven door den wil van haar vader al «rat dreigend en leelijk was verre te houden: „M:jn vader is op reis. H:j heeft mij de •org voor al zijn zaken toevertrouwd.'' v,Zoo ja, dan Met enkele woorden zette hij haar het ge val ui'een. De heer Hörselkamp had al zijn fciew onbeantwoord gelaten, op zijn aan- -umuwen geen acht geslagen. Toen had hij inlichtingen ingewonnen bijden advocaat. Alles in huis behoorde aan de vrouw. Daar was niets te halen/Hij had aan de vorstin geschreven. Vier weken geleden had zij hem vijfhonderd mark gegeven, en beloofd de geheele som acht dagen later te betalen. Hij had" gemaandx— vergeefs. Niet eens antwoord ontvangen. Toen had hij verno men, dat de Heksensabbath naar het bui tenland zou gaan. Die was ook van -zijn on betaald marmer. Hij had een voorloopige beschikking gekregen en in de goederen loods van het station beslag doen leggen op de groep. „Zoo juffrouw. En nu is mijn laatste woord els ik niet op zijn minst tienduizend mark krijg dan blijft de groep hier.". Zeer bleek, slechts met uiterste inspan ning er in slagende haar kalmte te bewaren, prevelde Lou De groep behoort ons niet meer die is verkocht." „Het spijt mij, juffrouw, het marmer be hoort mij." „De groep moet op een bepaalden dag In New-York zijn, de kooper heeft een bij con tract bepaaldev boete vas'gesteld. Voor het geval ze te laat komt dat gaat toch *\iet." Zij voelde, dat het belachelijk was, wat zij zei, zij verwachte ook, dat hij zou lachen. Maar hij lachte )n het geheel niet, bleef integendeel beleefd naar haar luisteren, tot zij uitgesproken was. „Ja juffrouw, dan moet u betalen, het is hoog tijd." Zij knikte. „Natuurlijk, wij zullen betalen»" „Lang leen ik niet meer wachten, juffrouw. Drie jaar heb ik gewacht." „Neen, dat spreekt van zelf." „Drie dagen geef ik u den tijd. Ik wil u niet dringen." „Natuurlijk drie dagen dat is vol doende." Zij was nu heel kalm. En haar kalmte ging op den man over, zoodat hij dieper groette dan te voren en n8ar een verzoenend woord zocht en er toch geen vond, omdat het hem plotseling was, alsof het fijne, witblonde ge laat in het zelfde strakke marmer was ver anderd, als het marmer van de Heksensab bath was. En de herinnering kwam bij hem op aan eene kleine heks, die hij op den sneeuwitten Blocksberg had gezien, waarmee hij onwil lekeurig zijn eerbiedire waardeering voor den meester aan den dag legde. „Buitengewoon goed gelijkend heeft Papó 't er uit gehaald" De vaste greep van de stijve vingers werd losser, de zwarte, slappe hoed viel op den grond. Hij bukte zich snel om er naar te grijpen en met deze beweging herkreeg hij ook weer de hardheid van den zaken man. „Zooals wij hebben afgesproken, juffrouw, geen uur langer, ik groet u." Hij liep de deur uit, struikelde over zijn eigen voeten, stootte met zijn schouder tegen een/ouden kop. Een zacht gerinkel^ met sleutels klonk. Een rauwe oude vrou wenstem stiet zacht een boozen roep uit. Lou stond npg altijd op dezelfde plaats gezicht, kwam de vroegere kindermeid bin nen. „Zoo'n schaapskop. Haasje, rent mij oude vrouw bijna omver. Maar ge hadt toch wel een beetje horder kunnen praten. De angst knaagde aan mijn hart daar achter de deur. Wat wilde de kerel Geld „Ja." Het haast klanklooze geluid scheen in de lucht te blijven hang-en. Van de een of an dere plaats drong het gekijf van dienstbo den naar binnen. De oude spitste de ooren „Hoor je Anton stookt ze op. Als zij er van wakker wordt ik bedank er voorl Het is me een huis God beware een huis men wordt krankzinnig." Lou staarde voor zich uit, zonder iets te hooren. All%s was als een woeste droom wat zich sedert gis'eren om'haar afspeelde. Zij wist niets van Gerhard. En zij wilde niet aan hem denken, diep beschaamd over de scène van gisteren. Zij mocht het ook niet nu r^een te storten/ p.- 1--1, vftriAnffen naar rust en vrede, naar goedheid en stille woorden rr L'°t. En dat alles zocht zij daar in het oude huis aan de Kupfergrafcen, waar de voet stappen geluidIoo% over de dikke tapijten gleden, en de voorname traditie van een oud geslacht als een heiligdom werd be waard. Dat waren haar heerlijkste uren geweest, als zij aan de voeten van de oude gravin had mogen zitten en de knokige, beringde hand bruusk, maar toch goedig het haar uit «is vasttenaaeld. hoedend met hoogrood I haar voorhoofd had gestreken* Het was zoo wonderlijk In de weldadig© stilte bij hel knetterende vuur naar de sla gen van haar eigen hart te luisteren f Te mogen hopen. Zij las graag de welgekozen en verstandige woorden van graaf Oberwall en ai maakte zijn tegenwoordigheid haar ook verleden zoo voelde zij zich toch dichter bij hem door zijn werk, dat zij in zich opnam als de uitdrukking van een voor namen, helderen geest. Het viel -haar niel op, dat hij zich zoo afgemeten jegens haar gedroeg, zop weinig met haar sprak. Wat kon zij, dom, klein meisje ook geven. Alleen een beetje bewondering en dankbaarheid, dat hij een zoon bezat, dien zij liefhad. Liefhad op haar wijze; in stil vertrouwen op de voorname goedheid. Feesturen waren het, als de deur open ging en Gerhard zelf een kort bezoek bij zijn groo'moeder bracht. Heel vluchtig kuste hij don haar hand, met een nauwelijks merkboar verzoek om verontschuldiging in den blik zijner oogen, dat hij het zoo verstolen deed, als de oude dame schijnbaar indommelde in haaf rood brocaten leunstoel met de verguld© armleuning. AJs hij dan wegging, lachte de oude mevrouw achter zijn rug, Jcort en een beetje spottend. „Ëen aardige jongen, mijn Gerhard, is het niet, kleine? Ik wou alleen, dat hij een beetje levendiger was." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1