„DE EfMLANDER' Donderdag i5 Februari 1917. BIIITFNI.AND. ZONNEWEELDE N" 193 15"* Jaargang. FEUILLETON. AMERSFOORTSCH DAG MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredacties Mr Q VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPKIJS: f.r i> niundui tooi Aoierilourt 1 J-jJJJ- Idem irmnoo pel poet'Jt Her week (metpr.tnvertekerm* tepen ongelukken! - O.li»». Alkooderliike nummer» w.keiijkeoh bpToetreel HoUanaid» Huimou* (onder redertte *»n 'Itier*»» Hoven) per 3 mod. 30 da. Wekelpkaeh bpvoen»! Hrrridrwe." per 8 mnd. 5» Ctl. Bureaus UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK1JS DEB A D V Eli TEN XI EN Ven 1-5 resell.. -f 0.8I». Kikt» re««l rawer0.15, Dienatannbiedin^on 15 resell.,o. tir*»oto lotions naar pi.uiisi uunUv Voor imn<lol on bedrijl boataiiu «oor voordoelige bopaiiii^on tot hot liorlnutld idvertooroa in dit BI.id, bi| Hboniienient. Eoiio oirculniro. bavuttoudo do voorwaarden, wordt op HHnvraai; toegezonden. Kennisgevingen. iVi cEL. Do Burgemeester der gemeente Amersfoori iaaaki beKend, dat to. koek- en banketbakkers; 2o. beschuit-, biscuit- en koekfabrikanten; 3o. houders van inrichtingen (geheel oi ge- deenei .k bestemd voor het verstrekken van Baaithaen aan het pubheA), zich ter verkrijging van de benoodigde hoeveedicaen grondstoffen (meel, bioem en rogge) hebben te wenoen tot bet Centraal broookunioor te s Graveuaage, Bczuitieniiout No. 189. Hiervoor is noodig, dat om als zoodanig te Worden erkend, door deze categoiien van on dernemingen, een lormulier worut aangevraagd by genoemd Centraal Broodkantoor, welk for- muller na invulling wordt gezonden uan het Le- fonsmidcelenbuxeau, Valkestraat Nn 12 alhier, «lwaar voor doorzending wordt zorg gedra gen Ina goedkeuring). Amersloort, 14 Februari 1917. Da Burgemeester voornoemd, VAN RANDWDCK. KAAS. Da Burgemeester der gemeente Amersfoort fDaakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel; heelt goedgevoaden (n afwijking van net terzake bepaalde in zijne beschikking c.d. 22 Januari j.l. No. 7610 en 7611, aidj^eling Handel, te bepalen, dat de in Voormelde beschikkingen genoemde maximum groothandel- en lusschenhandeiprijzen, alsmede de nvaximuminkoopprijzen voor kaas, met in gang van heden, niet zijn te verstaan, franco 'Station van bestemming, spoor, boot of laatste Weer doch „Iranco station van verzending Amersfoort, 16 Februari 19Ï7. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WD CK. SUIKERPRDS. De Burgemeester van de gemeente Amers loort maakt bekend, dat de Minister van Land bouw. Nijverheid en Handel; Gezien zijne beschikking van 22 Januari 1917, No. 7610; Afdeeling Handel (Nederlandsche Staatscou rant No. 16); heelt .goedgevonden met wijziging van het in bovenvermelde he rschikking, ten aanzien van de voor suiker vast gestelde maximumprijzen, te bepaien ft lo. De maximum-groolhandelprijs bedraagt f 50.20 per 100 K.G. af fabriek 2o. De maximum-tusschenhandelprijs bedraagt f 51.50 per 100 K.G. vracht van magazijn ol voor rekening van den kooper. Amersfoort, 15 Febr'. 1917 De Burgemeester voornoemd, V\N RANDWDOC Politiek Overzicht Het Amerikaansche oorlogsgevaar. Het is nu eene afgedane zaak, dat de di plomatieke betrekkingen tusschen Duitsch- land en Amerika zijn afgebroken. Graaf Bernstorff is gisteren aan boord gegaan van het stoomschip, waarmee hij de terugreis doet; de Amerikaansche gezant Gerard heeft" verleden Zaterdag reeds Berlijn ver laten en zal zich eerstdaags te Barcelona inschepen voor de reis over den oceaan. Maar toch wordt thans de zaak in eene an dere stemming bekeken, dan toen men on der den eersten indruk was van het bericht der terugroeping van Gerard en van het zenden van het paspoort aan Bernstorff. Men heeft in de dagen, die sedert verloopen zijn, de ondervinding opgedaan, dat ook in dit geval "bet bekende Duitsche spreek woord van toe^^sïng is: „Es wird nichts so heiss gegessen wie es gekocht wird." De niets en niemand ontziende duikboot oorlog heette op 1 Februari te ziin begonnen. Na der hebben wij vernomen, clat de eigenlijke datum niet is de le, maar de 13e Februari. Verder is gebleken, dat, ol is de groote deur gesloten,* men bezig is geweest een achterdeur geopend te krijgen, om de verbinding te herstellen tusschen Beflijn en Washington. Voorshands nog zonder suc ces; maar men heeft daarin toch eene aan wijzing, dat in Berlijn de geneigdheid be staat om met Amerika tot overleg te komen. En ook in Washington schijnt men daar van niet afkeerig te zijn. Van staatssecre taris Lansing wordt bericht, dat hij verleden Zalerdag op een gastmaal heeft gezegd: „Wij mogen de oogen niet sluiten voor het feit, dat wij voor den oorlog staan. Maar de hoop is algemeen, dat aan het land zal wor den bespaard in den strijd te worden gedre ven. Het is ook de wensch en het streven van de regeering, den vrede in stand te hou den." Men mag uit dit alles deze conclusie trek ken, dat, al zijn de betrekkingen afgebro ken, daaruit niet noodwendig de oorlogsver klaring zal moeten voortkomen. Naarmate er meer tijd verloopt, mag zelfs met meer grond de verwachting worden gekoesterd, dat het niet tot de oorlogsverklaring van Amerika aan Duitschland zal komen. Reeds eenige dagen geleden werd aan de Corrierë della Sera uit Londen bericht, dat naar de meening van de gezaghebbende Washing- tonsche dagblad-correspondenten niet te vast moet worden gerekend op de actieve deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog. Wel was onder den eersten in druk de instemming met Wilson's besluit algemeen; maar het is te verwachten, dat als de zaak sleepende hlljh>eene reactie in vre- delievenden zin zich zal doen gelden. In- tusschen zal, als er een casus belli van zwaarwichtigen aard mocht ontstaan, de pre sident een eensgezind congres aan zijne zijde vinden. Het votum van den Senaat, dat met slechts vijf stemmen, dus nagenoeg eenstemmig, Wilson's houding goedkeurt, geeft hiervoor eene duidelijke aanwijzing. In de Entente-Ders, waar onder den eer sten indruk van Wilson s besluit de vreugde daarover zich onverholen had geuit, is men vrij spoedig gekalmeerd; men laat zich nu omzichtiger uit. Hervé schreef in de Vic- toire, dat niet alleen de openbare meening achter het front, maar ook de soldaten in de loopgraven door het optreden van Wilson een te rechter tijd aangekomen hartverster king hebben gekregen. Aanmerkelijk kalmer klinken de woorden van het Journal des Débats: „Men verblijdt zich er over na zoo vele wisselvalligheden hulde te betuigen aan president Wilson. Wij hadden liever gewild, dat hij eerder een besluit had genomen, niet omdat dit ons een dienst zou hebben bewezen, maar omdat hij de andere onzij- digen in beweging zou hebben gebracht en Duitschland en Oostenrijk-Hongarije op hunne plaats zou hebben gezet, d. w. z. ïn den ban van de beschaafde wereld. Overi gens moeten wij ons niet verbeelden, dat het in actie treden van Amerika, zelfs 't mili taire, het einde van de vijandelijkheden veel ken bespoedigen. De Vereenigde Staten be schikken niet over land- en zee-strijdkrach ten, die in staat zijn de balans te doen over gaan. Intusschen brengen zij ons eene groote zedelijke kracht en uit dien hoofde begroeten.'wij het besluit van president Wil son." De oorlog. B e r 1 ij n, I 4 F e b r. (W. B.) Officieel be richt. Uit het buitenland komen weer berichten volgens welke men daar gelooft, dat de blokkade tegen Engeland met U-booter. en mijnen n%ct hel oog op Amerika of om w-V ke andere redenen ook verzwakt is of zal worden. Met het oog op de onzijdigen is er dus aanleiding, nogmaals met alle duidelijk heid te verklaren, dat de onbeperkte'oorlog tegen het geheele zeeverkeer in de streken, die tol spergebied zijn verklaard, nu in vol len gang is en onder geene omstandigheden beperkt zal worden. Washington, 13 Febr. (R.) De waarnemende voorzitter van den Senaat Saulsbury heeft een wetsontwerp ingediend, dat strekt 'om de havens van de Vereenig de Staten open te stellen voor oorlogssche pen van de geallieerden, die handelssche pen convoyeeren tegen Duitsche duikboot- aanvallen, en deze oorlogsschepen in staat te stellen te patrouilleeren in de wateren der Vereenigde Statqn tegen Duitsche rai ders. Men verwacht, dat dit wetsontkerp aan nemelijk zal zijn als een middel om de niets ontziende duikbootoorlog-voering tegen te gaan. De voorsteller is van meening, dat deze maatregel eene goede uitwerking zal hebben in de tegenwoordige krisis, zonder te leiden toj eene feitelijke oorlogsverkla ring van de zijde der Vereenigde Staten. Weenen, 14 Febr. (Corr.-bureau). De Braziliaansche zaakgelastigde overhandigde, den minister van buitenlandsche zaken -een nota, waarin o.a. gezegd wordt: Ik heb zooeven instructie ontvangen. Uwe Excellentie te verklaren, dat de Bondsre- geering van Brazilië er zonder voorbehoud waarde aan hecht, dat tot het einde van den oorlog geenerlei verandering komt in de neutraliteits-betrekkingen tusschen de bevriende natiën. De onverwachte mededeeling, welke de Bondsregeering zooeven ontving, n.l. de aanwijzing van een uitgebreid gebied voor een blokkade van landen, waarmee Brazilië zeer levendige economische betrekkingen onderhoudt, maakte op volkomen gerecht vaardigde wijze diepen indruk. Onder deze omstandigheden geeft de Bondsregeering de verklaring af, dat zij de zooeven plotseling afgekondigde blokkade niet als effectief kan erkennen. De reden daarvoor is evenzeer het gebrek aan middelen om de blokkade effectief te nSaken als de buitensporige uitgestrektheid van het afgesloten gebied en verder het feit, dat iedere beperking, de voorafgaande waarschuwing van neutrale schepen niet uitgezonderd, ontbreekt en de vernietiging met alle strijdmiddelen aangekondigd wordt, zoodat zulk een blokkade noch gerechtvaar digd, noch effectief zou zijn en in strijd zou wezen met de beginselen van het recht en de voor militaire operatiën van dezen aard gemaakte bepalingen. De Braziliaansche regeering acht het daarom haar plicht, ondanks haar vurigen en oprechten wensch tot vermijding van conflicten met bevriende natiën, die zich thans in oorlog bevinden, tegen deze blok kade te protesteeren. B e r 1 ij n, 13 Febr. (W. B.) De Chileeiv sche gezant heeft heden een antwoord op de Duitsche nota betrelfende den verscherp te duikboot-oorlog overhandigd. Het stemt overeen met de mededeeling van den minister van buitenlandsche zak^n van Chili aan den Duitschen gezant te San tiago. De Chileensche regeering beperkt zich tot een protest .en behoudt zich alle rechten voor, die den grondslag vormen van har© strikte onzijdigheid, die zij ook verder wenscht te handhaven. Stockholm, 14 Febr. (W. B.) Ten gevolge van den onbeperkten duikboot-oor log zijn sedert 2 Februari hier geene En- gelsche dagbladen ontvangen. B e r 1 ij n, 14 Febr. (W. B.) Van Ie op 12 Febr. als in den grond geboorcf gemelde zeven stoomschepen en drie zeilschepen, met een totalen inhoud van 22.000 bruta Ion, waien vijf schepen van 13.100 ton met koren, twee van 1700 met pyriet, een van 1700 met mijnhout en twee van 5500 ton met kolen geladen. Bovendien werden op dezelfden tocht nog stoomschepen van 3000 tot 4000 ton mei kolen voor Italië tot zinken gebracht. Londen, 14 Febr. (R.) Het Engelscha stoomschip F. D. Lamber en de Engtt» sche treilers Barnsley en Dale zijn in de» grond geboodd. Het Engelsche stoomschip Inishowet Head is tot zinken gebracht. Londen, 14 Febr. (R.) Uit de laah;l verkregen inlichtingen over het in den grond boren van het stoomschip Saxonian blijkt, dot 25 schoten op het schip waren gelost alvorens het zonk. De kapitein is gevangen genomen, terwijl de bootsman aon zijne won den is overleden. Onder de gewonde viet leden der bemanning bevond zich een Am» riksen, Weygard genaamd. Ofschoon nel schip zich op een afstand van 250 mijlen van de naastbijgelegen kust bevond, werd de bemanning genoodzaakt het schip te ver laten en in de reddingsbooten te gaan, waarvan de eene na 68 en de andere na 23 uur op zee te hebben rondgedreven, land bereikte. Tot de overlevenden behooren nog twee Amerikaansche onderdanen, met name Ellwoord Moore en John Luffnnd. Alle g^ redden waren, voordat zij werden opgepikt, aan vreeselijk lijden blootgesteld, v Lugano, 14 Febr. (W. B.) In Januari zijn de volgende Italiaansche schepen in den gTond geboord: de stoomschepen Avanll ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. 1. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 42 I „Nog altijd hetzelfde, mevrouw." De huis meester zegt, dat mijnheer de doctor veer tig graden koorts heeft, maar de gravin '•chreeuwde „Wat voor een doctor.... wat zijn dat voor reuwe modes Het ongeluk wilde; dat mevrouw Sina zich juist op dat oogenblik door Mendel liet aan dienen. Zij had ternauwernood tijd de oude dame te begroeten met den gebruikelijken kus op de kalkachtige wangen, toen een hagelbui van verwijten op haar neerklèt- terde. Aanvankelijk had zij willen zeggen, dat zij door haar kleinzoon van de vreemde •cène in haar huis had gehoord, maar det rtj in elk geval aan de zijde van haar kl^in- •oon stond en dat zij op haar voorspraak kon rekenen. Maar nu was haar stemming daarvoor te veel bedorven. „U is onmogelijk, mijn lieve. Hoe kunt «ft dekken, dat een OBerwaU zich een vrouw uit uw huis zal halen De musschen flui ten het van de daken, hoe het bij u toe gaat.... Eiken dag hoort men iets nieuws." Geheel verward keek de jonge .vrouw de oude gravin aan. Ha^r ^as niet eens een stoel aangeboden. En zij stond met haar kostbaar bont en haar wonder van een voorjaarshoed in de roserood verlichte,over- warme kamer en de kleine parelen tanden zette zij van opwinding en schaamte in haar lippen. Nu dacht zij niet aan Lou, slechts aan zichzelf dacht zij, aan het affront, dat dit boosaardige, oude spook nu ook haar even als zoovelen voor haar dorst aan te doen. „Ik moet u vèrzoeken, mevrouw...." „Wat wilt u verzoeken, wat hebt u te ver zoeken X' - Met een sneeuwwitten zakdoek, die onder haar bereik lag, sloeg zij naar haar, als naar een lastige vlieg. „De heb u ontvangen, omdat u een vdVstin Sukewitsch is, en ik veronderstelde, dat gij wist, welke verplichtingen uw naam u op legt Maar het gaat bij u toe, als in een gekkenhuis, mevrouw Hörselkampals in een gekkenhuis. In uw salon worden dansen gedanst als in een tingeltangel, gij vecht ten aanzien van uw dienstboden met uw man, u ontvangt in een-costuum, dat men ternauwernood in een badplaats zou riskeeren, mijn lievehet doet mij leed, het doet mij leed voor de kleine, die mij bevalt,* voor mijn kleinzoon, die ziek is. Ja, mevrouw Hörselkamp, ziëk." En ^Isof deze ziekte alleen de schuld van mevrouw Sina was, 200 giftig was da blik dien de oude gravin haar toewierp. „Hij heeft koorts, hij ijlt. De hemel weet, wat wij daarin nog over u te hooren krij gen." Mevrouw Sina sloeg haar sluier hoog op en wierp haar hoofd in den nek. „Ik zou wel eens willen zien, wie mij wat voor de voeten kan werpen. Mijn man Met ontaggelijke minachting haalde de oude vrouw de schouders op. „Kom mij niet aan met uw man, lieve. Wat weet zoo'n kunstenaar. Als zijn vrouw hem trouw is meer verlangt hij absoluut niet." Zeer scherp zei vorstiri- Sukewitsch „Maar dat schijnt mij toch wat waard te zijn." En haar mooie, bruine oogen boorden zich in het witte gezicht der oude dame, om wier stormachtige jeugd zich een kleine, elegante legende gevormd had. Gravin Marie Antoinette hield haar hoofd wat scheef en glimlachte bijna goedmoedig. „Zeker, lieve, zekerMaar trouw is een stille deugdgeen geraasmakend voorrecht." Mevfouw Sina had in haar mof haar hand schoenen stuk getrokken. „Ja mevrouw, dan blijft mij niets an ders over dan „Dan stiller te worden, mijn lieve al leen maar stiller." En zij opende de kleine Sèvres bonbon- nière en stak met spitse vingers een naar viooltjes geurend dropje tusschen haar don- kerroode als een streep zoo dunne lippen. Het vurige Poolsche bloed steeg vorstin Sukewitsch weer heftig naar het hoofd. „Alleen uw leeftijd, mevrouw, belet mij u het antwoord te geven, dat mij op de lip pen brandt", riep zij met gillende stem. En heel zacht antwoordde Marie Antoi nette „Een treurig privilege, lieve, maar dat u dezen keer ten goede komt. Want dan zou ik Mendel moeten verzoeken u uit te laten, terwijl ik nu nog steeds hoop, dat u den weg alleen vindt die naar mij terugvoert." Mevrouw Sina staarde de oude vrouw in den rooden brocaten leunstoel wezenloos aan. Was dat spot, of zou zij het werkelijk gewaagd hebben haar eruit te zetten haar, vorstin Sukewitsch f „Ik groet u, mevrouw" kwam het bijna toonloos van haar lippen. Alles goeds, lieve, alles goeds. Groet de kleine voor mij." Mevrouw Sina wankelde letterlijk de ka mer uit. Zij moest zich bij het naar beneden gaan aan de trapleuning vasthouden. Niets dan het ruischen van haar japon klonk in de stilte van het oude' huis. Geluidloos kwam een oude knecht uit een gang en ver dween achter een deur, eerbiedig opende een andere de smalle huisdeur met het ge smeed ijzer- en traliewerk voor de ruit. De coquette aüto-coupë reed voor. „Naar huis f" Zij wierp zich in den hoek, trok haar handschoenen uit, rukte aan de kant van haar zakdoek. Zoo'n perfide, oude heks I Eigenlijk al de Oberwalls I Een opgeblazen familie. Nooit zou zij ex in toestemmen, dat Lounooiti Goed, dat Gerhard ziek was f Zij was er oprecht blij om. Zoo kwam men het allerbeste over de geheele geschiedenis heen. In de allereerste plaats heel gouw op reis gaan. Aan het Gardameer, in de aller bekoorlijkste villa zou alles heel gauw ver geten zijn f Maar eensklaps kwam haar de scène met Lou weer in de gedachte en dat zij beloofd had tienduizend mark te bezor gen. Nu moest zij in de allereerste plaats aan den neef telegrafeeren. En ontbijten moest zij ook ergens in een hotel, terwijl do -auto wachtte. En dan Siebel was vlak in de buurt, zij kon doelt dadelijk passen. Het was vijf uur, toen zij zich herinnerde, dat zij haar man had beloofd om drie uur in het atelier te zullen zijn. Zij schrok wel een beetje. Niet al te veel, want zij had „zoo veel offers aan haar fami lie gebracht", dat zij het als haar goed recht beschouwde eens in haar leven aan zich zelf te denken. Zij deed nog twee thé's af en telefoneerde om zeven uur, dot zij dade lijk thuis zou komen. Daarbij hoorde zij van Lou, dat Papa na lang wachten boos was uitgegaan, en dat er van den neef uit Warschau een kaart was gekomen uit Monaco, waarin hij zondei een enkel adres op te geven, mededeelde» dat hij op het punt stond nog wat door Ita» lië te gaan boemelen. Haar telegTam had hem dus In Warschau nfet bereikt (Wordt vervolgd-l

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1