DE EEMLANDER". Vrijdag i6 Februari I9l7. BDITF.NI.AND. gvif&teül*. Tl? Jü ZONNEWEELDE N' 194 FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAl. HooMreoactie: Q VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNEM ENT6PK1J3 1 I .SO. I?#* r manndwD vooi Araereiovrl idem imnov pwi po»t Pei week |roel jrr«tie verr.ekerin* Ujren ongelukken) - jv At*on«tei)i ke nummon» ^•kehjkMh bgvoegeel Hollaiuitrh* üuttmouw loader red»'-t»« ven kitérèee Hoven) pei a mod. «kW Ci». IVekelifeieh bijvoegsel .Wtttldrtrtu" pei mnd. 58 Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 65. PKIJS DEK ADV EKTEN l'l EN Van 1—6 rebelslt Elke regol meer l>i«nataHnbiedin«en l-r6 rsgela.. v M Grooto lettere naar plaateiuunte. Voor lmn<lel on bo.lrul bu.la.ni i.or roorda.li». hon^m»,.* U.I h.l harliaald .dr.rtwr.n in dlt HI ill, bi, «boiiu.m.nt, E.na .iircul»ir«. kov.Uando d. roorvrmirdon, wordl ua aanvraan toeare/.ond«n. O.Nn# - 0.15. O.liO. Politiek Overzicht Het Amerikaansche oorlogsgevaar. .V i Het is op dit oogenblik nog onbeslist of <de Vereenigde Staten in den oorlog zullen gaan. De mogelijkheid is aanwezig, dat de verscherpte methode, die de centrale mo gendheden van Europa voor het voeren van den duikfcootoorlog hebben aangenomen, Amerika in den strijd zal betrekken; maar of die mogelijkheid werkelijkheid zal wor den, zal de tijd moeten leeren. Totdat die werkelijkheid zal zijn ingetreden, kan de vraag blijven nisten, op welke wijze de Ver- lenigde Staten aan den strijd deel zullèn nemen. Zij kunnen zich bij de geallieerde «taten der oude wereld aansluiten, maar ook lich afgezonderd van dezen houden. Vol gens een bericht van de Petit Parisien uit Washington, zou de tweede onderstelling den grootsten gra^d van waarschijnlijkheid voor zich hebbend Dat schijnt wel aanne melijk, want als Amerika zich in den oorlog begeeft, dan doet het dit met een heel an der doel dan de Entente. Amerika Z8l dan opkomen voor de vrijheid der zee, en men »al dan het zonderlinge schouwspel zien, dat Iwee partijen met elkaar in oorlog zijn, die «tTijden voor hetzelfde doel. Ook Duitsch- land verkondigt als einddoel van den strijd, dien het voert: de vrijheid van de zee, die nu door Engeland aan banden wordt gelegd. Het ongeluk is echter, dat Duitschland als wapen in zijn strijd een middel kiest, dat voor de onzijdigen neerkomt op de volko men negatie van die vrijheid. Het is juist de keus van dat middel, die Amerika tegen Duitschland in het hamos brengt. Hoe echter Amerika do*\ strijd zal voe len, of het op zich zelf zal blijven dan wel aansluiting zal zoeken bij de andere vijan den van den vierbond, is eene vraag, die «erst als het werkelijk oorlog geworden is voor de Unie, van actueel belang zal wor den. Eene andere vraag is: Welke strijdmid delen staan Amerika ten dienste? Zooals overal, beschikt Amerika over eene land- strijdmacht en eene zeemacht. De land macht is georganiseerd naar een stelsel, waarvoor de grondslagen in 1913 gelegd ,,*ijn. Als kern is aanwezig een niet over groot staand leger. In het geval van een "oorlog ontwikkelen de divisiën, waarin het «taande leger is ingedeeld, door toevoeging van de divisiën van de georganiseerde mi litie zich tot legers, nadat de vredessterkte op oorlogssterkte is gebracht. Het staande leger, de „United States Ar my", wordt door werving in stand gehou den. De diensttijd is bepaald op zeven ja ren, waarvan vier in actieven dienst, de drie overigen in de reserve worden door gebracht. De soldaat ontvangt 15 goud-dol lars per maand bezoldiging; bij eene twee de aanwerving stijgt zijn loon tot 18 goud dollars per maand. De georganiseerde mi litie, ook wel nationale garde geheeten, be staat ook uit vrijwilligers; hare manschappen wofden in den winter eens of tweemalen per week geoefend. Bovendien is er nog eene geheel ongeorganiseerde reserve van de nationale garde, die 8ls laatste ban bij een vijandelijken inval gedacht is. De infanterie van het staande leger be staat uit 30 regimenten, elk van drie batoil- lons, die weer uit 4 compagnieën bestaan. De compagnie is 3 officieren en 65 man sterk. De cavallerie uit 15 regimenten, elk van drie escadrons, die drie officieren en j 70 man tellen. De cavallerie schijnt niet veel meer te zijn dan bereden infanterie. Twee infanterie- en twee cavallerie-regimenten zijn samengesteld uit negersoldaten, die door blanke officieren aangevoerd worden. De Philippijnen, Hawaii en Panama hebben hunne bijzondere troepenorganisafiën, die hier buiten aanmerking blijven. De veld artillerie van de Vereenigde Staten bestaat uit 6 regimenten, ieder van 6 batterijen. Daarvan zij 2 lichte artillerie, 2 bergartillerie, 1 veldartillerie, 1 rijdende artillerie. De bat terijen zijn uit 4 kanonnen en 12 munitie* wagens gevormd. Naast het veldleger be- I staan voor de kustartillerie drie bijzondere kirstartillerie-districten. Verder zijn er 3 i genieregimenten van vier compagnieën, een korps voor den seindienst met vlieger-afdee- ling en 12 compagnieën, een hospitaalkorps.j De normale sterkte van het staande leger bedraagt 7100 officieren en 125.000 man, die van de georganiseerde militie, die slechts binnen de landsgrenzen gebruikt mag worden, 9000 officieren en 120.000 man. De laats'e Ban, de ongeorganiseerde militie, omvat alle monnen, die geschikt zijn de wa- penen te dragen, van 18 tot 45 jaren. De wet verplicht hpn ---- scnat het aantal der manschappen, die onder deze wet vallen, op 17 millioen, maar zij is feitelijk onuitgevoerd gebleven. Op grond van deze gegevens mag men concludeeren, dat het landleger van de Ver eenigde Staten grootendeels op het papier bestaat. Zeker mag men het niet onder schatten; men moet bedenken, dal het in oorlogstijd gaandeweg zal groeien en zich zal ontwikkelen tot een leger van aanzien lijke sterkte, beantwoordende aan moderne cischen. Door de tot dusver verrichte oor- logsleverantiën staat de Amerikaansche oor logsindustrie op een hoog standpunt, het geen de uitrusting van het leCTer zou verge makkelijken en zijne slagvaardigheid verh-oo- gen. M-aar daarmee zouden toch maanden gemoeid zijn; het zou lang duren voordat het Amerikaansche leger was uitgegroeid tot eene sterkte, die het op ééne lijn zou bren gen met de moderne volkslegers, in de oud^ wereld aanw^ig. Vooreerst is de Amen- kaansche landmacht niet in een toestand, die haar zou maken tot een factor van door slaande bejeekenis in den wereldslrijd, die nu gaande is. Ü3 oorlog. Berlijn,I5Febr. (W.-B.). Het Marine- verordnungsblatt van heden bevat het vol- genoe bevel van den keizer Aan mijne marine. In den beslissenden strijd, die voor de deur slaat, valt aan mijne marine de taak ten deel om het Engelsche oorlogsmiddel der .uithongering, waarmee onze hatelijkste en hardnekkigste vijand het Duitsche volk ten onder wil brengen, tegen hem en zijne bondgenooten te keeren door bestrijding van hun verkeer ter zee met allen ten dienste staande middelen. Hierbij zullen de duikbooten in de eerste rij staan. Ik verwacht, dat dit in wijze voorzie nigheid met technisch meesterschap ont wikkelde, op onze tot groote verrichtingen bekwame en door lust, tot werken bezielde werven steunende wapen in samenwerking met alle andere, strijdmiddelen d.er marine en gedragen door den geest, die haar in het gansche verloop van den oorlog tot schitte rende daden in staat stelde, den oorlogswil van onze tegenstanders zal breken. WILHELM/ Groot hoofdkwartier, 1 Februari 1917. Washington, 15 Febr. (R.) Er zal binnen- kort een nieuw krachtig verzoek tot invrijheidstelling van de Amerikanen van de Yarrowdale naar Duitschland gezonden wor den, vergezeld gaande van een volledig ver slag van de behandeling, die is toegestaan aan de Duitschers en de Duitsche schepen in de Vereenigde Staten. Washington, 15 Febr. (R.) Dé of- ficieele bevestiging, dat aan Whitlock, den Amerikaanschen gezant in België, door de Duitsche autoriteiten bevel is gegeven de Amerikaansche vlag op het Amerikaansche gezantschapsgebouw te Brussel neer te ha len, heeft eene groote gevoeligheid gewekt 'JC wn neen ue Span ning "In de betrekkingen met Uuitsciilanfl nog doen toenemen. N e w-Y ork, 15Febr. (Havas.) De Duit sche poging om de besprekingen over den duikboot-oorlog wederom met Amerika aan te knoopen, heeft verre van de openbare meening in Amerika tot bedaren te bren gen, haar geïrriteerd als een eprfide ma noeuvre. De World schrijft: Volgens geheimzinni ge aanduidingen is Duitschland bereid con cessies aan de neutralen te doen, maar zij kunnen niets aan den toestand veranderen. Wij behoeven geen halve beloften. Als Ber lijn wil welen wat de Vereen. Staten kunnen en willen, hoeft het slechts de verklaringen van de regeering te Washington te raadple gen. De reeks is volledig en kan geen aan leiding tot misverstand geven. De_ World schrijft verder nog: Er is geen enkel verschil, juridisch noch moreel, tus- schén den inval in België en dit onvergeef lijke besluit tot het plegen van gruwelen. Duitschland kan niet dulden, dat welke men- schelijke of hemelsche wet ook zich tegen zijn imperialistisch streven of zijn militaire operaties verzet. Het verdrag, dat de neu traliteit van België waarborgde, het perka ment, waarop de rechten der neutralen ge schreven zijn, blijven voor het keizerlijk Duitschland slecths „vodjes papier". De Evening Sun schrijft: Wij wantrouwen bij voorbaat elk voorstel, dat Duitschland aan Amerika ten aanzien van veiligheids maatregelen ten behoeve van Amerikanen in de gruwel-zóne zal doen. Het aanbod zou een onmogelijkheid zijn. Men kan zich geen enkel stelsel voorstellen, waarbij het terro risme voortgezet zou kunnen worden en on ze schepen tegelijk beveiligd worden. Bo vendien zou het aanvaarden door ons van bijzondere voorre'hten beteekenen, dat wij de rechten der neutralen op laffe wijze prijs gaven. Er kan niets goeds voorkomen uit dien nieuwen -goocheltoer der diplomatie, die even onbascnaamd als bedrregelijk is. B e r 1 ij n„ 15 Febr. (W. B.) De Lokal- anzeiger zegt: De twee Amerikaansche sche pen wrer vertrek over den Oceaan aange kondigd is, hebben, naar gemeld wordt hun vertrek uitgesteld. Men kan in het belang der Amerikaansche zeelieden slechts hopen, dat dit bericht bevestigd wordt en dat de Amerikanen hun plan definitief opgeven, daar het tenslotte op ni^ls anders uitloopon knn den op het tarten van God op schande lijke wijze. Pa r ij s, 1 5 F e b r. (Havas.) De bladen be- I schouwen de resultaten van de eerste twee I weken blokkade en merken op, dat zij be droevend zijn voor de Duitsche admirali teit. De Echo de Paris is van oordeel, dat de neutrale schepen, die zich thans in de ver boden wateren wagen, aangemoedigd zul len worden om nogmaals zee te kiezen als zij de Duitsche bluf inzien, en bemerken dat de torpedeeringeh niet veel talrijker zijn dan ii>. normale tiiden. Van 1 tot IAJE^'Va* zijn siecms sC11 1 »au»«.n aiuomscmp en n» Fransche zeilschepen tot zinken gebracht. Op de vraag: zijn er duikbooten tot zin ken gebracht? is het blad gemachtigd, be vestigend te antwoorden. De Excelsior- vindt dut het resultaat van de afgefoopen twee weken van dien aard is, dat het groot vertrouwen voor de toe komst geeft, daar de Duitschers aanstonds getracht Hebben, een groo^en slag te slaan, zonder dat het hun gelukte. Teyens is de doeltreffendheid van de bewapening ter ver dediging gebleken, welke de duikbooten dwingt, bijna uitsluitend van torpedo's ge bruik te maken, waarvan elk er ten hoogste 12 kan medenemen. Als mer\ tekent dat er van de 3 torpedo's slechts 1 het doel treft, zijn de duikbooten na vier torpedeeringen genoodzaakt, naar hun basis in Duitschland en Oostenrijk terug te keeren, om nieuwen schietvoorraad in te slaan. De toestand is dus verre van verontrus tend. B e r 1 ij n, 15 Febr. (W. B.f De Chinee- sche gezant overhandigde gisteren den staatssecretaris van buitenlandsche zaken I een afschrift van de nota, die zijne regeering heeft doen toekomen aan den Duitschen gerant te Peking. Daarin wordt met nndruï geprotesteerd tegen de nieuwe maatregelen voor denU-boot-oorlog. Het bericht dat de Chineesche regeering de diplomatieke betrekkingen met Duitsch. land heeft afgebroken of dat die stap onmiö» dellijk zou zijn te verwachten, fs onjuist. Londen, 15 Febr. (R.). Bericht van Lloyds. De Engelsche stoomschepen Cilicio en Ferga zijn in den grond geboord. De beman* ningen zijn gered.' De Engelsche visschersschuit King Alfred is door een Duitsche duikboot tot zinken ge bracht. Van de bemanning zijn negen man gered. De kapitein is in gevangenschap. 16 Febr. Het stoomschip Margarita en de visschersschuiten Ashwold en Ireland zijn in den gTond geboord. De bemanning van dë" Ireland werd aan land gebracht, nadat zij 90 uren in de open boot was geweest. Van de oorlogstqoneelen ook heden wei nig beteekende berichten. Weenen, 15 Febr. (Corr.-bureau). Keizer WTlhelm heeft keizer Karei tot Prui sisch generaal-veltimaarschalk benoemd en bij zijn tweedaagsch bezoek te Weenen on zen keizer den maarschalkstaf oveihandigd. Keizer Karei benoemde keizer-Wilhelm tot groot-admiraal van de Oostenrijksch-Hon- Haarsche vloot. Weenen, 15 Febr. (Corr.-bureau)b Uit het oorlogsperskwartier wordt gemeld: De keizer heeft het volgende eigenhandig schrijven verzonden: Waarde neef, veldmaarschalk Friedrich. Sinds ik het opperbevel op mij genomen heb en vooral sinds ik mij in mijn stand plaats ophoud, zijn de grenzen van uwe Uwe groote TciJlvotfo... uia Oppuri;crci«w»n ber, onlhef ik u derhalve van den post var* mijn plaatsvervanger en stel u ter beschil». king van mijn oppercommando. Ik zal u eventueel met bijzondere opdracl*. ten belasten. Niet belemmerd door de ver- plichtingen van den dogelijkschen dienst zult gij in deze functie uwe door mij hoogge schatte werkzaamheid tot welzijn van mijn weermacht ten volle ontplooien. Uwe standplaats is Weenen. Uw gevolg zal beslaan uit uwen gencraal-adjudant, een vleugel-adjuciant, een persoonlijken adjudant en een ordonnance-officier. KAREL. Baden, 11 Febr. 1017. B e r I ij n, 1 5 F e b r. (W. B.) Volgens een bericht van den Matin heeft de correspon dent van dit blad te Zurich een interview gehad met den Amerikaanschen gezant Gerard, waarin deze zou hebben gezegd, dat de Duitsche regeering niet meer rekent met de overwinning, maar nog slechts met der* vrede tengevolge van wederzijdsche uitput ting- Men houdt hier dit interview van der» gezant voor apokrief, omdat in breede krln- De hoogste graad van moed. is hoogmoed. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. P. WESSELLNK—VAN ROSSUM. 43 Bruno Taysen had zich, sedert hij zijn be trekking had aanvaard, in het geheel niet meer in den huize Oberwall en slechts zel den in de Rauchstrasse laten zien. Toen Lou hem verwijten maakte, glimlachte hij „U mist mij toch niet, juffrouw Lou en Ik moet met mijn tijd woekeren. Zoo'n ver andering van carrière is niet zoo heel een voudig." Maar toen hij den laatsten keer heenging, hield hij Lou's smalle, koele hand een ^ogenblik langer in zijn sterke, bruine hand dan anders en zei „Als het u hier eens te veel wordt, roep mij dan. Ik sta altijd kiaar voor u en zal u helpen, als ik kan.". Zij had hem een beetje verbaasd aange keken, met een lichte verlegenheid in haar trekken. Maar in zijn toon was iets, dat geen vragen toeliet en daarom prevelde zij •lecht»; „Ik zal het niet vergeten." Maar in den huize Hörselkamp was nooit gelegenheid om stil na te denken. Nu min der dan ooit. „Gerhard Oberwall is ziek, en de oude gravin heeft zich zoodanig tegenover mij gedragen, dat je haar huis niet meer kunt binnengaan." Met deze woorden was vorstin Suke- witsch na een tamelijk opgewonden namid- da? 's avonds thuisgekomen. Zij'deed, of zij niet merkte,, dat Lou doods bleek werdalle vragen sneed zij af met een zenuwachtigLaten wij dat laten rusten denk ex niet meer aanuit I" Daarna zaten zij alleen tegenover elkaar bij het eten; bijna zonder te spreken en eikaars blik ontwijkende. Opeens vroeg Lou „Heeft u aan het geld gedacht?" Maar zij zweeg weer, toen haar stiefmoe der ongewoon hard antwoordde „Natuurlijk. Laat dat. Bemoei je daar niet mee." Lou sliep dien nacht niettienmaal be gon zij een brief aan Gerhard Oberwall, om hem dan weer te verscheuren. Wat be- teekent het ook een brief te zenden naar het huis, dat voor het oogenblik voor haar gesloten was. Uitgeput, radeloos wilde zij naar bed gaan. Het was drie uur in den morgen. Daar werd de deur geopend en mevrouw Sina kwam binnen met toornig flikkerende oogen en bevende stem. „Waar is Papa naar toe gegaan Lou ging haar bed zitten, en vouwde haar handen. „Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij op u gewacht heeft. "Uren lang." „Als Papa de nachten ook nog buitens huis doorbrengt." Lou herhaalde hoofdschuddend, fnet een bitteren lach „Ook nog?" „Ik ben zijn slavin niet, zijn betaald mo del niet." Daarna zaten zij weer een uur tegenover elkaar, zonder te spreken. En even sprake loos verliet mevrouw Sina de kamer. Lou merkte het ternauwernood. De ochtend daagde reeds, toen zij hoorde dat de klink van het hek werd neergedrukt. Zij liep naar het raam en herkende het silhouet van haar vader. Maar vergeefs luisterde zij naar zijn schreden in het huis. Klaarblijkelijk had hij zich in zijn atelier opgesloten. Toen zij om acht uur naar beneden ging, stond de deur van het atelier wijd open. De knecht was bezig aan het opruimen en antwoordde op haar vraag„mijnheer is reeds uitgegaan." Radeloos liep Lou naar de strijkkamer, omdat Seraphine om dezen tijd het linnen voor den geheelen dag aan de dienstboden gaf. De oude vrouw bukte zich juist met zeer veel belangstelling over de geurende stapels linnengoed. „Eiken dag moet ik schoon tafelgoed ge ven, dagelijks schoon linnen op haar bed een complete waschinrichting is het bij ons. Tafelgoed hebben wij evenveel als aan het hof, maar keukendoeken een schan de f Tienmaal heb ik het haar al gezegd. Ik «voet de servetten maar crebruiken." zeat zij. „Heb je het gehoord, Haasje, oude servet ten Driftig wierp zij de stapels weer in de kast, en rinkelde boos met de sleutels. „Wat kom je doen. Haasje, wat wil je van mij „Hab je Papa geziên, Rafeltje?" Lou sprak met klanklooze stem, maar haar blik was vol spanning en angst op het gelaat der oude vrouw gevestigd. „Zeker heb ik hem gezien. Vanmorgen vroeg, om zes uur, toen ik opstond. Hij heeft zich nog verkleed, naar brieven gevraagd, en toen is hij weer weggegaan. Gelijk hij het zoo dikwijls deed in de Derfflinger- strasse." „Zoo Lou wendde zich om en ging weer heen. Zij wist, dat haar vader in de Derfllinger- strasse dikwijls aangeschoten thuis was ge komen. Niet dronken, maar toch zoo, dat hij tegen een stoel aanliep of zijn kleeren achteloos in de kamer neerwierp. Dat was na zijn huwelijk nooit meer voorgekomen. Nu voor den eersten keer Als uitgestorven leek het huis den gan- sch.en dag. Mevrouw Sina bleef te bed, gaf voor migraine te hebben, en liet niemand toe. 's Avonds kwam er bezoekt was he den de gewone groote jour met koud buffet en geimproviseerden dans. „Zal ik laten afzeggen V' vroeg Lou buiten aan de deur. „Waarom? Vanavond ben ik weer ge zond." De stem klonk spits en schril. „Zal ik laten afzeggen vroeg Lou voor den tweeden keer in den middag. „Neen." „Maar Papa is niet thuis Tranen beefden in haar stem, zij schuddo aan den deurknop. VU verstaat mij toch, Papa is niefcthuis. „Hij wist "toch, dat er vanavond gasten kwamen. I^oo ver zal hij de onachtzaamheid toch niet drijven „Lou hij zal toch niet Lou Lou begroette de gasten op haar stille» eenvoudige manier met het matte lachje om de jeugdige lippen, haar oogen keken als uitgedoofd over al deze menschen heen, waar zij nitets_.om gaf, wiens komen en gaan haar anders onverschillig, vandaag bijna on verdraaglijk was. De bezorgdheid ^over haar vader, haar angst over het lot van Gerhard Oberwall deed haar hart ineen krimpen. Bovejmensohelijke inspanning kostten haar de weinige woorden, die zij tot de gasten richtte. En soms werd een warme, zenuw achtige hand op haar schouder gelegd, een gedempte, van opwinding trillende stem fluisterde „Nu, wat zeg je Lou En dan klonk het lachen van vorstin Sukewitsch weer door de salons, luider dan anders, bijna uitdagend, haar groote mooia gestalte richtte zich nog hooger op en haai blanke vingers speelden met de wonder mooie parelsnoer, die melkblank en teer den ;A trotschen hals omgd fWordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1