DE E EM LAN DER". Zaterdag 17 Februari 1917. v derde oproep. ET BUITFNl AND. 15de Jaargang, MARIE VAN VERSENDAAL. abonnementsprijs EKIJS DEE A L> V EETEN'i'l EN KONINKLIJK NATIONAAL STEUNCOMITÉ 1914 Politiek Overzicht Hoofdredactie! Mf j VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, 1 f maaiiilüi» vooi Aruerslourt f Idem iranuo pel p«*t 1 V l ei week <mel «rati» verzekeriu« lepreu ongelukken) - I At*»' •lerliihe nummers - O.Ui*. W.k.likaob byvnajia.! Holla nttieMt Hut ft oitu (ond»r reda.'tlw vmi I hérèM 11v-*11per H mud. OO CIm. Wokeli k.oh biivoeueel Wtrtldttrut" pet mnd. 02 cl». Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Van 1—5 rebels,» EJke rotrel meer Dienstaanbiedingen 1—5 regel*. Qrouto letter» naar plaatsruimte. Voor handel en bedril bestaan /.eer vooideolige bepalingen tol het horhaald adverleeron in dit Blad, bg abonuomenU Eene niroulaire, bevattendo de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. f O.NO. - 0.15. - o.;>o. op Eere-Voorzitstern.ltï» DE KONINGIN. steen, die~ 't landschap ontsiert, verborgen blijft; waar dat schilderachtig gelegen huisje 't beste uitkomt; hij kent alle paden en is een onwaardeerbare gids voor den vreemde, aan wien anders veel liefelijks voorbijgaat. kracht. Dc ware levenswijsheid heeft den rechten kijk o*> dc wereld en de nujnsehen en begrijpt wat allen waard zijn. Dat is een werk van' veel oefening, maar ook 't gevolg van zuiverheid van ziel. Met veel ons leven, kleinigheden ochtend als bij uitstek Hel Koninklijk Nationaal Slenncomlté meent, opnieuw een oproep te moete i Hoen op den weldadigheidszin van het Nederlandsche volk. Behoorde in het afzeloopen jnar, dank zii den verbeterden economiachen toe-belansrijk, nietizherti n opblazend en dan ver- itand, de werkloosheid hier te lande tot de uitzondoringen en werden daardoor do driclig over 't harde, dat wij maar niet kun- geldmiddelen van het comité belanjriik minder aangesproken, thans zijn er omatan- dighe den intreden, waardoor opnieuw aan de finantit» dezer instelling zware eischen gesteld worden. Door de strenge vorst zijn tal van bedrijven tot stilstand gebracht. De aldus ontstane werkloosheid zou ook in normale tijden zijn voorgekomen; de kostbaarheid der eerste levensbehoeften, en de betrekkelijk korte duur der economische opleving veroorzaken echter, dat het voor tal van gezinnen niet mogelijk is geweest, voldoende over te leggen, om gedurende de winter werkloosheid in het allernoodigste te voorzien. Bovendien is er menige industrie, die door gebrek aan grondstoffen of kolen, thans stil of binnenkort waarschijnlijkmoeten 6toppen. 'A Hare Majesteit de Koningin, de Hooge Eerevoorzitster, heeft, naA9t de groote giften, die reeds vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gesteld waren, than9 opnieuw een bedrag van f 50.000. aan doze instelling geschonken. Aangemoedigd door deze schitterende bijdrage, meenen ondergetoekendon tot het Nederlandsche volk de uitnoodiging te moeten richten, het voetspoor zijner Landsvrouwe te willen volgen en hun door mime gaven de gelegenheid te openen, de taak, die het Koninklijk Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft, tot het eind te vervallen. N Zoo is 't ook in 't leven. Wij dwalen er rond moeite kunnen wij 't wel verder brengen, maar en zoeken den weg. Wij staan slil bij dingen, j 't gaat nooit buiten de ziel om. Eerst een hart, waaraan wij teveel tijd geven, van belangdat ontvankelijk is, leert zuiver oordeelen; rekenend, wat eigenlijk niet zoo de moeite eerst liefde doet vele dingen verstaan. Er is waard is; wij hebben den rechten kijk niet op een verdorvenheid van hart, die zich wreekt liet Koninklijk Nationaal Stenncomité 1914 t Mr. M. W. F. TRRUB, le Algemeene Voorzitter. F. E. POSTHUMA, 2e Algemeene Voorzitter. De Commissie van Uitvoering s Prof. Is. P. DE VOOIJS, Voorzitter. Mevr. H. v. BIEMA—HIJMANS. Jhr. Mr. W. Th. C. v. DOORN. J. R. SNOECK HENKEMANS. Mr. J. T. LTNTHORST HOMAN. Prof. Dr. W. H. NOLENS. J. OUDEOEEST. H. A. VAN IJSSELSTEYN, Algemeen Secretaris. Giften worden ingewaoht bjj de Heeren Jhr. Mr. W. Th. C. VAN DOORN, le Penningmeester, Koninginnegracht No. 35. W. 's JACOB, 2e Penningmeester, Nassau Ouwerkerkatraat No. 8. Kennisgevingen. Burgemee-kor en Weihouaers van Amers foort Gelet-op de artikelen 15 en 18 ven het Kies- reglement voor de Kamer van Arbeid Hfrengen ter algemeene kennis, dal op heden zijn vastgesteld de lasten, aanwrrer.de de pa troons en werklieden die tot het kiezen van leden van Kamers van Arbeid! bevoegd zbn dat de vas.gestelde lijsten voor eer ieder ter inzage liggen ter gemeente-secretarie, bureau Militaire Zaken, op werkdagen van des voor- middags negen tot des namiddags drie uur en dat afschriften der vasts stelde lijsten tegen be taling der kosten verkri gbaar zijn; dot binnen 14 dagen na heden bij Gedepu teerde Staten dezer provincie bezwaren tegen de lijsten kunnen worden ir ebracht dat die bezwaren moeten zijn onlleend aan het feit, dat de namen"van den verzoeker of van een ander in strijd met de bepalingen der wet op de Kamer van Arbeid of van het kiesreg ement voor de Kamers daarop voorkomen, niet voor komen of niet behoorlijk voorkomen. Amersfoort, 16 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWLJCK. ROGGE, HAVER, MAIS ENZ. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat van den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel is ontvangen de vol- fende bekendmaking, inhoudende eene distributieregeling der door de Regeering aangekochte granen. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Han del; Gelet op artikel 8, lid 1, der Distributiewet 1Ö16; heeft goedgevonden» vas* *e stellen óe volgende distributieregeling/ '*an tarwe, gerst, haver, paarden-, wier-, •chopen-, duiven-, waakche- of tuinboon en en mais, geleverd in ruil voor rogge. Artikel 1. Aan landbouwers is verboden het verhande- ftiL ten geschenke geven of op eemgerlei wijze pervreemden a. van rogge, torwa^ gerst, haver, paarden-, duiven-, «diepen-, waalsche- of tuinboo- b. ven mais, verstrekt in rtril voor de aan het ?n 23 Aug. 1916 (No. 2365/8bis, Rijksbureau voor de Distributie van groen en meal. Artikel 2. Aoa derden is verboden op eenigerlei wijze mede te werken tot de onder artikel la en b verboden vervreemding. Artikel 3. Het verbod in artikel 1 en 2 gesteld is niet van toepassing a. op den handel in granen en peulvruchten, genoemd onder artikel la, met de Provinciale Brood-commissie of hare gemachtigden b. op de granen en peulvruchten, genoemd on eer artikel la, die ingevolge de circulaire van 30 Januari 1917, No. 10517/43 Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel, voer den zaai worden verhandeld; e. op de tarwe, voor zoover deze met goedkeu ring van de Burgemeesters docr de landbouwers aan hunne arbeiders ten behoeve van him eigen broodvoorziening als loon in nalura wondt ver* strekt. 's Gravenhage, 13 Februari 1917. De Minister voornoemd, POSTHUMA. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat over treding der gestelde bepaling strafbaar is inge volge artikel 12 der Distrifculiewet Amersfoort, 15 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WTJ CK De rechte kijk. Kleintje ligt in de wieg en doet zijn eerste pogingen om den juisten afstand te bepalen. Met zijn kleine knuistjes strekt hij zich uit naar 't speelgoed, dat men 't voorhoudt en na vele vergeefsche pogingen heeft 't eindelijk ge vonden, hoever 't moet grijpen om de dingen in zijn bezit te krijgen. Dat is een oefening van vele dagen, maar dan is 't ook een eind verder in zijn ontwikkeling gekomen. Aan zoo'n kind gelijk zijn alle mcnschen, zoekend naar wat de dingen waard zijn, nog niet wetend, hoe zij ze kunnen grijpen, en zij hebben nog niet den juisten blik op hun om geving. "Wat kunnen wij ons vergissen in afstanden, nabij wanend, wat voorloopig nog niet kan worden bereikt en wij vergissen ons onophoudelijk in den tijd, dien wij noodig zul len hebben voor een of ander werk. Wij hebben nog niet den rechten kijk op v .f Af i i't leven. Een ervaren wandelaar weet van i?™*' nU ke" ™lken bar* men 't mooiste verdicht kan jD<UorcuU»r. na 17 Juni 1#16 0713/81*hebbent «..ui Juót die i-'ijw gduot- ncn verstaan. Misschien hebben wij den juisten blik nog niet gehad en behooven wij nog tot de zoe kenden en lastenden, die 't leelijke wei moe ten zien en 't mooie^yel willen vinden, maar vrij zijn teveel onder <len indruk van 't eerste, dan dat wij 't konden vergeten. Misschien heb ben wij, onervaren als wij waren, geleefd in een wereld vol licht en waren als Zondagskin deren, wien alles gelukt, gekoesterd in een zonnige woning, bewaard door een liefde, heerlijk groot. En dan is gekomen 't leed, de hardheid, de ellende van veler leven; waar is nu 'l gedroom onzer jonge jaren, de heerlijk heid van Gods grnole wereld, die in ons huis scheen neergedaald? Hel Is immers een stuk levensgeschiedenis van allen, wpt van Feden-verhaalt van den kleinen Johannes. d.ie leeft in zijn kinderlijke wereld eerst, maar harde vragen doen zich kennen; de wetenschap pluist alles na. En heen zijn de teere stemmingen van vroeger; de koude nuchtere woorden van den onder zoeker, „vielen Johannes' ziel. En in zijn borst zwol het groote leed, dat zijn vroegere smarten verdrong en hem ook deed weenen in de stille slaoelooze uren van den nacht." Dan wordt langzamer hand de rechte kijk geboren op 't leven en nu begriint hij wie 't-« Is. die bij hem geweest was en hij had hem niet gezien, die zijn ziel had bewogen en ïAj ftali hem niet gekend. Den juisten blik op 't leven krijgen wij eerst door strijd en zorgen heen; als wij maar niet vergeten op de plekjes te gaan staan, vanwaar wij kunnen zien in hcerliike dalen en wande len langs wegen, wanr schaduw cn zon spelen hun wonderbaar spel. In Gods wereld is licht en donker onophoudelijk dooreen gemengd. Eerst langzamerhand vindt de ziel haar even wicht cn heeft ons oog den rechten kijk. Dit geldt ook voor ons werk. Wij mopten er in groeien. Wie 't voor 't eerst aanvat, staat vaak genoeg verlegen en 't wordt wel vol bracht. maar langzamerhand krijgt 't meer in houd en worden wij vertrouwd met onzen taak. O. die onbeholpen pogingen aanvanke lijk om niet al te ver te blijven benede 1 den gesteld-en eisch. een zoeken, ra-dpn, worstelen! En onvoldaan misschten legt men aan- den avond zijn werk neer. Kinderzielen moei men raken; cn 't is niet gegaan; volwassenen moest men opbeuren cn 't was ons le zwaar. Als wij maar visten, hoe wij 't moesten aanvatten; en wij doen i dikwijls verkeerd 1 't Is verwonderlijk, hoe menigeen deu rech ten ki.ik on zijn werk maar niet heeft kunnen vigd'en Hoe hebben geleerden getwist over louter theoretische vragen, Godgeleerden in volkomen overbodige besniegelingen zijn ver diept. En terwijl t barde leven buiten hen hun gang ging. werkten zij voort, volmaakt onkundig van wat van hen werd verwacht en den liid verknoeiend met menige beuzeling. Men kan zich bezondigen aan een schrijven, wiens woorden men ontleedt, maar wiens ge dachten men Onaangeroerd laat; en den groo- ten dichter zal men taalkundig verklaren, maar onbewogen blijft nvm onder den godde- lijken adem van zijn gedicht. In de middeleeuwen waren er godgeleer den, dï,e streden over de vraag of Chrisms de wereld had kunnen redden, indien hij als e°n vrouw of als een kind of als een komkommer in de wereld was gekomen, hoeveel engelen er wel on de punt van een naald konden dan sen, of de engelen eten, süiis verteren e d. In plaats van zich op de schei- en natuurkunde to& te leggen, verbeuzelden zij hun tijd met de alchemie en 't zoeken naar den steen der wijzen; in plaats van dc sterrenkunde/ be oefenden zij de sterrenkijkerij en verdiepten zich in waarzeggerskunst en horoscooDtrek- ken. Dat duurde eeuwen achtereen. En terwijl 't leven onder ons zijn gang gaat, mtnschcn gebrek lijden en armen vergaaji. misdaad zich toont en vragen rijzen, kennen sommigen geen grooter genot dan^in cijfers om te zetten, wat om hen heen zich vertoont; en de eeuw der statistiek waarin wij leven, laat ons wondcr- liike dingen zien. Heeft men niet den rechten blik verloren? Hoeveel oordeel is in verkeerde banen ge leid, ook ten opzichte van menschen, die be oordeeld worden naar enkele woorden, daden; en de stillen worden soms teruggedrongen, de oppervlakklgen begroet als de verkondigers der ware wijsheid. De arme tobbers, wier leven ^Tnder veel zorgen gebukt ging, laat men liggen; degenen, wier leven schittert en voor spoedig is, worden gezocht. Men vergist zich onophoudelijk en prijst den gezonde gelukkig, fMf luist ét xieke soms geeft de meeste in allerlei opzicht, maar 't meest misschien in ons oordeel over 't leven en de menschen. En geen wonder, dat hij, die met een hart vol liefde eens onder de menschen heeft rondge wandeld, kinderlijk geloovig cn mannelijk van moed, den juisten blik heeft weten te vinden. Eerst zorg voor onszelf kan ons zuive** doen oordcelen over anderen. Als ons oog eenvou dig is. sprak Jezus, dan is uw ganschc lichaam Verlicht. Zie dan toe. dat 't licht, dal In u is, geen duisternis worde! V. Het Airterikaan3che oorlogsgevaar. Wat de Vereenigde Staten thans beschik baar hebben aan troepen van de landmacht, maakt hen niet tot een factor, die van door slaande beteekegis zou kunnen zijn in den wereldstrijd, die nu gaande is. Althans op .dit oogenblik niet. Later zou dat anderskun- zoo vreemd aan alle bewondering nen z|jn^ wanneer het Amerikaansche leger, als droppelen vloeiend vnur op nu bijna s,ech(s Qp he, pap,er beg,aat( tijd heeft gehad uit te groeien tot de ge duchte oorlogsmachine, waartoe het de kern In zich heeft. Maar voor de groote gebeur tenissen, die zijn te verwachten in het voor jaar, dat voor de deur staat, kunnen Ame rikaansche strijdkrachten niet in aanmer king komen. Er zouden minstens eenlge maanden mee gemoeid zijn voordat het eerste kwart "millioen Amerikaansche troe pen in staat zou zijn actief op te treden. Maar eenige jnaanden zijn in het stadium, waarin de wereldstrijd zich tju bevindt, een lange tijd. Wat kan er in die maanden niet gebeuren! Misschien zullen zij de groote beslissing op het slagveld brengen. Tntusschen heeft de Unie, behalve een landleger, aan welks slagvaardigheid thans nog veel men zou geneigd zijn te zeggen: haast alles ontbreek*, ook eene zeemacht. Hoe is het daarmee gesteld? Over de samen stelling van de oorlogsvloot der Vereenig de Staten doet de marine-deskundige van de Daily News u3 volgende mededeelingen: De slagvloot onder bevel van admiraal Mayo omvat 14 schenen, aan het hoofd waarvan zich bevindt de super-dreadnought Pennsylvania, een schip van 31,000 ton, bewapend met twaalf 14-duims kanonnen. De Arizona, een zusterschip, is kort geleden aan de vloot toegevoegd, die verder bestaat uit: vier schepen, die tien T4-duims kanon nen voeren, twee met twaalf I2-duims, drie met tien 12-duims, twee met acht 12-duims kanonnen en een pre-dreadnought. Laatst genoemd schip vervangt een dreadnought met tien 12-duims kanonnen, dié tijdelijk buiten dienst is. De vloot van de Vereenigde Staten is bij zonder zwak in schepen voor den verken- ninpsdienst en het zoogenaamde kruisers eskader, dat aan de Atlantische vloot is toegevoegd, omvat slechts drie kruisers. Daarvan kan slechts één nominaal meer dan 20 knoopen stoomen en die isj^en kwart eeuw geleden gebouwd. Er is echter eene flottille van torpedojagers, die 50 eenheden telt, en er zijn 24 duikbooten. Deze laatsten zijn meerendeels van het kleine type voor den kustdienst met niet meer dan 500 600 ton waterverplaatsing. Er is eene groote macht in reserve achter de Atlantische vloot, waaronder zijn 19 pre- dreadnought slagschepen, en er zijn goed uitgeruste eskaders aan de kust van de Pa cific en in het verre oosten met de Philip- oiinen als basis. De eerste linie van de vloot der Veree nigde Staten d. w. z. de dreadnoughts en super-dreadnoughts staat "waarschijnlijk niet ver beneden die van de Duitsche vloot; maar zij bezit geene lichte kruisers, die min der dan tien jaren oud zijn, en eerst in het vorige jaar werd het br-sluit genomen tot Houwen van de eerste slagkruisers. Vier van deze schepen en vier lichte kruisers voor beiden is eene vaartsnelheid van 35 knoo pen aangenomen werden eenige maan den geleden toegestaanmaar de Ameri kaansche scheepswerven zijn zóó overkropt met werk, dat er nog slechts voor de leve ring van één lichten kruiser een contract is gesloten. Dit zijn de mededeelingen van dezen des kundige over de samenstelling van de oor logsvloot der Vereenigde Staten. Het kan ons niet verwonderen, op grond van deze pegevens, dat In Engeland zich stemmen doen hooren, waaruit een pessimistisch® toon klinkt ten aanzien van de waarde, d"e eventueel de steun van de Ameriknnns'-h® vloot voor de Entente zou .hebben. Een medewerker van de Daily Telegraph, Archi bald Hurd, een man wiens oordeel op dïl gebied gezag heeft, laat zich hierover aldut uit Wij kunnen gerust alle berekeningen ov°r de sterkte van Amerika, die op% hef papier gemaakt worden, buiten aanmerking laten, want het criterium voor de deugde lijkheid van eene vloot ligt niet in h$t aan tal van hare schepen. De Amerikaansche hoofdvloot in den Atlantischen oceaan, onder admiraal Mayo, bestaat uit het vlaggeschip Pennsylvania en 13 andere slagschepen, die allen met uitzondering van de Connecticut fan het dreadnought-type zijn. Naast de ier eskaders linieschepen is er eene af- 'eeling kruisers, bestaande uit 3 kruisers en 5 kannonneerbooten, die allen verouderd zijn. Al deze schepen, uitgezonderd de ka- nonneerbooten, kunnen buiten rekening ge laten worden. Ditzelfde geldt voor de krui sers van de PaclHc-vfoot. Deze schepen, waren gebouwd tot verzekering van de heer. schappij ter zee, die reeds met eene groote overhiacht door de slagschepen en de krui sers van de geallieerden vjordt uitgeoefend. Linieschepen en groote kruisers zijn nutte loos tegenover de wijze van oorlogvoering, die Dui'schland is begonnen. Want zij kun nen niet tegen duikbooten opereeren, zon der zelf zich aan groote gevaren bloot "te stellen. Hoe geringer hunne vaartsnelheid is, des te grooter gevaar loopen zij." Men ziet, deze beschouwingen bevesti gen volkomen de uitspraak van het Journal des Débats, dat de Vereenigde Staten niet beschikken over land- en zee-strijdkrachte»v die in staat zijn do balans te doen overgaan. De oorlog. Washington, 16 Febr. (R.). Het stoatsdepartement heeft aan de Spaonsche ambassade te Berlijn inlichtingen gevraagd of het persbericht waarheid bevat, dat dê, Amerikaansche gevangenen van de Yotw rowdale zouden zijn vrijgelaten. In-afwach ting van het antwoord hierop is de nieuwe Amerikaansche nota om aan te dringen op 'hunne Invrijheidstelling, die op het punt stond verzonden te worden, aangehouden. Washington, 16 Pebr. (R.) De ambtenaren van het staatsdeparement ver klaren, dat aan den gezant te Weenen geen bevel is gezonden, dat hij Weenen moet verlaten. De hoop is echter gering, dat de betrekkingen met Oostenrijk in stand zullen kunnen blijven. Kopenhagen, 16 Pebr. (W. B.) De Skandinavië—Amerika-lijn deelt mede: Onze vertegenwoordiger te New-York be richt, dot het stoomschip Frederik VIII met 611 reizigers, waaronder 262, behoorende tot de Duitsche ambassade met gevolg, uit New-York is vertrokken. Londen, 16 Pebr. (R.) Bericht van L'oyds. Het Engelsche stoomschip Greenland Is in den grond geboord, de bemanning is ge red. Het Engelsche stoomschip Kyanite en de visschersschuit Bel voir Castle zijn tot zinken gebracht. 1 7 P e b r. De Engelsche schepen Hope- moor en Afton zijn in den grond geboord. Londen, 15 Pebr. (R.) Bericht van Lloyds. Het Engelsche stoomschip Lonyscen, de visschersschuit Mary Bell en het zeilschip Percy Roy zijn In den grond geboord. Christiania, 15 Febr. (W. B.) Blij kens een bericht van het Noorweegsche con- sultoat te Bordeaux is het stoomschip Pro- gresso tot zinken gebracht. Kapitein en be manning zijn gered. Gotenburg, 15 Febr. (W. B.) Hef hier thuis behoorende stoomschip Adolf is bij de Orkney-eilanden in den grond g©« boord. De bemanning is gered. Stockholm, 16 Pebr. (W. B.) Orvze vertegenwoordiger verméldt een gerucht, volgens hetwelk vijf Zweedsche schepen, die rncl kolen uit Engeland naar Zweedsche ha vens zijn uilgcvarwi, in het spergebied van de Noordzee in den grond geboord zijn. De met het zachtere weder herleefde werkzaamheid in het westen geeft aan de van daar afkomstige oorlogsbulletins weer wat meer relief: De Duitsche keizer heeft ia een strijd in Champagne, ten zuiden van Rf- pont, aanleiding gevonden tot het zenden van eene telegraf-sche dankbetuiging aan d#

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1