„DE EEMLANDER". Zaterdag 24 Februari 1917. BUITENLAND. N" 201 Eerste Blad. 15*e Jaarpang. Uitgevers: VALKHOFP 6 Co. - Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Trouw. j straks niet bestand; ijverzucht bederft zijn slemmingen, en broedend over 't kwaad zit hij in zijn tend neer, 't aangezicht ter aarde gc- v ht. Soms barst hij los en geen mensch durft li» n. naderen; totdat zacht harpspel de booze - en weert; maar de buien worden menig- Tutdiger en eindelijk liecft hij 't geloof in zich zGf verloren. Zoo is hij geworden in eigen oog de verworpene des Heeren, door zijn volk aijet meer met vertrouwen bejegend en als eindelijk als een geweldige vloedgolf de vijand k aït. ontbreekt Item de moed om de neder laag «te overleven en den dood zoekt hij in eigen zwaard. MARIE VAN VERSENDAAL. Hoolwreoactie. Mj, Q yAN SCHAARDENBURG. abonnementsprijs. iv maanden vooi Amersfoort f Idem traooo per post.. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O. l Afzondeilrike nummers Wekelyh&oh byvoegsel „Dt HollondtcJu Huievrov.w' (onder redactie van Thérèae Hoven) per mnd. ÖO ets. Wekeliik&eh bijvoegsel „WtreldrêvUê" per 8 mnd. cl»- PRIJS DER AD VERTEN TIEN Ven 1—6 regels f O.HO* Elke regel meerO.tBg Dienstaanbiedingen 1—6 regels,, O.KO» Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel on bedryl bostaan /.«or voordoolige bepalingea tot het herhaald advortooron in dit Bind, by abonnoment, Eeno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kerïriisgevingen. S V' fcRGADEvN G. Die Burgemeester von Amersfoort, Gezien art. 41 der Gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Read dezer gemeente zal vergaderen op Dins dag den 27sten Februari aanstaande, des na middags ten 3 ure. W.' Amersfoort, 23 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK. De Burgemeester van Amersfoort; Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente,, dat het door den Directeur van 'n Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht exe cutoir verklaard suppletoir kchier van de Grond- belasting over het dienstjaar 1917 aan den Ont vanger van 'sRijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder .verplicht is zij nen aanslag op den bij do Wet bepaalden voet te voldoen Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat sen aangeplakt te Amersfoort den 23sten Fe- btuaci 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWUCK. a r o hT Burgemeester en Wcihouders van Amers foort, 1 Gelet op arL 204 der Gemeentewet, oen te welen, dot het 1ste ged. v. h. primi- l en het 4de aanvullingskohier der inkom- oc. sling over het dienstjaar 1916, goed- geKeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht, in afschrift gedurende vijf maanden op het Bu- r i du der Gemeentebelastingen, Koestraat 9, vr.or een ieder ter lezing liggen. - Amersfoort, den 23sten Februari 1917. ourgemeester en Wethouders voornoemd, t Secretaris, De Burgemeester, R. VEENSTRA. v.'RANDWUCK. Wel zijn 't allerlei vragen, die tegenwoordig bij de menschen bovenkomen. Wat is in de groote warreling van moeiten, strijd, verval, nog eigenlijk vaststaande? Heeft 't recht mis schien zijn grond verloren, de liefde haar in- hoiid en is een ijskoude wind over deze v i reld gestreken, die de vriendelijkste stem mingen verkilt, de beste gedachten doodt? |'d Kan zoo schijnen en gemakkelijk valt 't nu t vrede te hebben en te houden, maar we locden leeren zien in de juiste richting. Dan ordt misschien de oplossing gevonden of ■M oproerige hart een weinig gestild. Geen tragischer figuur in 't O. T. dan Saul, de gunsteling eerst des Heeren, dooi* zijn volk op de handen gedragen, gelukkig in den strijd e om zijn hoofcTis de lichtglans van Gods uit verkorenen. Maar tegen de miskenning is hij - Nergens is de droefheid groot; daarvoor beeft men te veel van zijn inzinking leeren kennen. Maar te Jabes in Gilead herleeft bij <le tijding van zijn dood 't verleden. Had hij «liet in.jonge jaren hun stad gered, toen allen weigerden voor hen te strijden; had hij niet .roet al de kracht van zijn jonge persoonlijk heid zich aan hen gegeven en hen gerukt uit des vijands hand. Dat konden ze nooit verge- - 4en, al waren ze ook niet in allen deele bewon deraars geweest van Saul's latere regecring. En nu 't bericht hen bereikt van dezen smaad jbim weldoener aangedaan, nu zij hooren moe ten, hoe zijn lichaam is mishandeld en ten spot hangt aan dei* muur te Beth-sjcau, waar de Filistijnen zich verheugen over zijn onder- gang, nu maakten alle weerbare m-annen zich op. trokken den •anschen nacht door en ffiamen den romp van Saul en die zijner zonen van den muur en brachten zc naar Jabes en Verbrandden ze aldaar. Daarop namen zij hun gfcbecnte,*begroevcn 't onder dc Tamarink te J-abes en vasMen zeven dagen. Zoo was dc liefde trouw en heel een leven van strijd, achteruitgang en inzinking kan voor haar niet wegnemen die gezegende herinnering aan den dag der benauwdheid, totn Saul hen had gered. Bij al 't gruwelijke ▼an den strijd dier dagen, was in die trouw ten lichtend punt gebleven. En dat blijft zij in •B on lijd. J J Wat is trouw anders dan op proef gestelde liefde? 't Is niet weinig liefde te leeren ken nen. Zij maakt zonnig 't leven, heerlijk 't werk, jgrnot de laak. Maar dc vraag is wat er van zal 5"0C.„J!v0! men bes,and zal zijn tegen de inocilijkhcden, die toch ook komen, of men Rnn vasthouden wat redt, weet te vinden 't licht. Elkander liefhebben is niet zoo moeilijk; i Btcar elkander tc blijven liefhebben, daarop komt 't aan. Een zaak te beginnen, een begin sel te verkondigen is gemakkelijk genoeg, maar er trouw aan te blijven, er voor op te komen bij goed en kwaad gezicht, beleedigin- gen te verdrogen en spot en strijd, en dan toch de liefde vast te houden en voortgaan roet 't oude werk, dat is trouw. Liefde ziet alle dingen: zij kent de gehei men van 't verleden; zij heeft vertrouwen in dc toekomst; zij geeft aan 't heden een zeld zame glans. Liefde is tot groote offers in staat, zij weet 't minder aangename te vergeten en gedenkt dankbaar alle goeds. Trouw is niet blind, zij erkent wel de fouten, maar zij kan niet vergeten, wat eens is welgedaan. Wie trouw heeft, kent liefde; en nu kan hij dan ken ook. Eén onvriendelijk woord kan voor menschen een goed verleden ongedaan maken, maar trouw is hier niet. Dan waren de bewo ners van Jabes anders. In trouw is eerbied en bewondering; dus wordt daarin iets van hoo- ger geest openbaar. De ouders van een' Elzasser, die dienst nam in 't Fransche leger, waren in hun hart Frankrijk getrouw gebleven en toen de oorlog in 1911 uitbrak, vond zijn moeder het van zelfsprekend. dat hun zoon in de gelederen van Frankrijk zou strijden. Maar de Fran sche soldaten wantrouwden hem. Zijn voor komen, zijn Elzasser accent, maakten dat hij den bijnaam kreeg van l'Alboche. Zijn kame raden vermeden hem; de korporaals en ser geants kozen hem als mikpunt voor hun slecht humeur. De arme jongen leed er onder, maar aan zijn moeder senreef hij, dat hij 't best had cn gelukkig was temidden zijner kameraden, die veel van hem hielden. Hij begreep, hoe be droefd ze zou zijn, als zij vernam, dat men twijfelde aan zijn trouw voor haar onvergete lijk Frankrijk. De Elzasser was mbedig in 't gevecht. Eens redde hij een van zijn officie ren met gevaar voor zijn eigen leven en toen de. kolonel hem vroeg naar zijn haam, ant woordde de Elzasser eenvoudig: Ik ben hier in 't leger bekend nis l'Alboche. De ware trouw kan veel verdragen, juist omdat zij liefde is; dus denkt ook zij niet aan zich zelve, maar alleen aan anderer geluk. En zoolang dergelijke stemmingen onder de menschen worden gevonden, geven we den moed niet op. Hier is de openbaring van een hncger orde, hier is de kracht van een heili gen geest. Dat werpt geen hardheid ter wereld ooit onderst boven. /Trouw is niet blind voor anderer fouten: zij heeft lief, maar niet die ware, heilige liefde, die ook waakt over anderer tekort; zij noemt verkeerd, wat te kort schoot; bestraft, wat niet deugt; en neemt daarna 't werk ter hand, dat voor den opbouw moet dienen. Door trouw krijgen wij een gevoel van vei ligheid; trouwe, vrienden maken 't gevoel Van eenzaamheid minder groot; trouw aan zijn geweten maakt een mensch sterk. "Wel is 't een zeldzame wijsheid geweest, die heeft dur ven zeggen: God is getrouw: Ilij heeft lief ondanks de fouten; Hij vergeet niet, wat een mensch behoeft. Daardoor komt tevens ver trouwen. En dat hebben wij noodig in dezen tijd. Maar om 't tc ervaren m-oelen wij trouw zijn op onzen post, groot in liefde, sterk in ge loof. Eerst wie liefheeft, ziet in een hoogcrc wereld, waar God regeert Meegedeeld door v. d. Feer, Gids Oct. 1916. P D. A C. Politiek Overzicht IVSanschappennood. Eene dezer dagen döor de wetgevende macht in Frankrijk aangenomen wet be paalt, dat de afgekeurde en vrijgestelde manschappen van de lichtingen I8Q6 tot 1914 de lichtingen dus, die vóór den oorlog hun contingent aan het leger hebben geleverd aan een nieuw onderzoek naar hunne geschiktheid voor den dienst moe ien worden onderworpen. Dat is nu eene afgedane zaak, maai; het is toch van belang kennis te nemen van het hierover gevoerde debat, omdat dit een kenschetsend licht op den toestand werpt. Men schijnt in Frankrijk inderdaad geko men te zijn tot de grens van wat kan worden gedaan om de legersterkte op het vereischte 1 peil te houden. Het waren werkelijk nood-1 kreten, die werden geslaakt. Zoo zeide de afgevaardigde Albert Favre: „Manschappen, nogmaals manschappen, telkens weer man schappen! Dat is de regeeringspolitiek. Wij hebben tot dusver niets geweigerd; maar nu zien wij, dat de uiterste grens bereikt is, die niet mag worden overschreden. Wanneer gij de hartzieken en de rheumatici naar de kazerne zendt, dan vult gij slechts de hos pitalen. Deze menschen zijn veel nuttiger, als zij de rest van ons economisch leven in stand houden. Het vraagstuk van de manschoppen-reserves is angstwekkend. Het uur is nog niet gekomen om de bclons van onze verliezen op te maken en haar voor te leggen aan de rechtbank van het volk. Den 21en November heb ik reeds gezegd, dat men slechts met bezorgdheid het tijdstip kan tegemoet zien, waarop wij zwakker zijn dan onze bondgenooten. Wat zou dan onze toestand op het vredescongres zijn? Het land put zich uit. Het moet dit ook eindelijk vernemen." Het is moeielijk in duidelijker bewoordin gen uit te drukken, dat men zich bevindt la dernière 'extrémité! En het verdient te-n zeerste de aandacht, dat deze klachten zakelijk onweersproken zijn gebleven. De voorzitter van de legercommlssie der Fran sche Kamer Maginot, die een belangrijk aandeel heeft gehad in het tot stand bren gen van de herkeuringswet, heeft aan een medewerker ven de Matin op diens vraag of het werkelijk 200, slecht stond, als som migen beweerden, met het op peil houden van de effectiefs bij het leger, geantwoord: „Zeker, de toestand zou beter kunnen zijn, als men er maar op bedacht was geweest de beschikbare krachten te sparen. Wan neer wij een legerbestuur hadden, dat zich beter aan de omstandigheden wist aan te passen; wanneer wij, in plaats van ons te zeer op te houden met parlieele aanvallen, die niets konden opleveren en ons ver schrikkelijk duur te staan kwamen, een wer- kelijken afmattingsóorlog hadden gevoerd, dan zouden wij waarschijnlijk niet met de tegenwoordige moeieliikheden zitten." Als middelen om daaraan tegemoet te komen, stelt Maginot maatregelen voor, die neer komen op een scherper toezicht op de per sonen, die zich aan hunne verplichtingen willen onttrekken. Groote verwachtingen schijnt hij daarvan echter niet te koesteren, want hij doet ten plotte een beroep op den steun van de bondgenooen en zegt: „Onze Engelsche vrienden kunnen niet onverschil lig blijven tegenover de eischen, die onze voortdurende offers voor-de gemeenschap pelijke zaak rechtvaardigen." Hiermee Is uiting gegeven aan een wensch, die in Frankrijk algemeen wordt ge deeld. De afgevaardigde Favre zeide aan het slor van de reeds door ons aangehaalde rede: „Wij willen, dat men van onze bond genooten door eene krachtige actie eindelijk eene belangrijke bijdrage in strijdende troe pen en in arbeidskrachten verkrijgt, opdat wij de mogelijkheid hebben tot den zege vierenden vrede te komen." Dezelfde wensch werddoor den rapporteur gekleed in de woorden: „Na de bloedige offers, die Frankrijk op| zich nam, heeft het wel het recht, zijnerzijds de hulp te verlangen, die het aan zijne bondgenooten nooit weigerde." De stemmen, die zich buiten'de Kamer la ten hooren, klinken in denzelfden toon. Zoo schrijft Hervé in de Victoire, dot hoe langer de oorlog duurt, op het Engelsche leger steeds meer de taak komt te rusten om den hoofdlost te dragen. Daarover bestaat in Frankrijk eene roe rende eenstemmigheid. Men verlangt van den bondgenoot, dat hij zich eene uitlegging van de zinspreuk: „Draagt elkanders lasten" zei laten welgevallen in dezen zin, dat hij van de lasten een grooter deel op zich neemt. Maar ook Engeland ondervindt de bezwaren van den manschappennood in stij gende mate en is bedacht op maatregelen om daarin te'voorzien. De Times schrijft, dot t.et misschien noodig zal zijn den mili tairen leeftijd tot 50 jaren te verhoogen, als tl? opheffing van de vrijstelling van een doel der mannen beneden 30 jaren, geen vol doend resultaat mocht leveren. De Daily Express verneemt, dat het voornemen be staat de mannen in het Britsche leger, die nu dienst doen als koks, oppassers en be stuurders van motorrijtuigen, door vrouwen lo vervangen, om mannen voor het front vrij te krijgen. Dit alles duidt aan, dat de bezwaren, die in Frankrijk tot ondragelijk wordens toe worden gevoeld, ook in Engeland worden ondervonden. Voor hen, die buiten den oor log slaan, klinkt uit deze verschillende me- dedeelingen één toon, die zich vermanend richt tot de oolo'-voerenden. Helaas, daar heeft men voor zulke vermaningen nog geen oor. De oorlog. Washington, 22 Febr. (R.). De dagbladen berichten, dat zich volgens een bericht van den Amerikaanschen consul te Barcelona vijf Amerikanen aan boord van de Skogland bevonden, die door een duik boot tot zinken is gebracht. Washington, 23 Febr. (R.) De Amerikaansche consul te Malta heeft aan het staatsdepartement geseind, dat Robert Hady, een Amerikaansch zendeling van Toctspw, verdronken is bij het in den gTond Lorcn door e :n duikboot van het stoomschip Athos op 17 dezer. Londen, 23 Febr. (R.). Bericht van Lloyds. De visschersschepen Monarch en Energy zijn in den grond geboord. Het Engelsche stoomschip Watchfield is getorpedeerd. De Engelsche bark Invercauld is in den grond geboord door een duikboot; de bemanning ts aan land gebracht. Het Engelsche stoomschip Belgier is ge zonken. Londen, 23 Febr. (R.) Wij vernemen dat het schip Euphrates van het Belgische steuncomité, dat onlangs door een Duitsche duikbot in. den grond is gehoord trewijl het met ballast op weg was van Rotterdam naar Sandy Hook, van een Duitsch vrijgeleide voorzien was. Dit was te Rotterdam aan het schip verstrekt en gold speciaal voor de reis, tijdens welke het tot zinken werd gebracht. De Euphrates voerde de vlag en toonde de bijzondere merkteekeps van de Relief-com- missie. Ondanks deze feilen, werd het schip zon der waarschuwing getorpedeerd. Het zonk in vier minuten. Slechts één lid von de be manning werd gered, nadat hij eenige uren te water had gelegen. De opvarenden van het Britsche stomschip Treveah, dat tezelf dertijd tot zinken werd gebracht, zagen, dat de duikboot die de Euphrates in den grond boorde, een Portugeesche schoener in brai>'J stak. Een ander geval van een opzettelijken aanval op een neutraal schip had den I2en Febr. plaats, toen het Grieksche stoomschip Aghios Spyridon zonder waarschuwing ge torpedeerd werd en onmiddellijk zonk. Alle opvarenden verdronken of werden gedood, op vijf na, die door een Britsch patrouille- schip gered werden. Onder de slachtoffers bevonden zich een onderdaan van Chili en een van Spanje. Par ij s, 23 Febr. (Havas). In eene ver gadering van gezagvoerders van handels schepen is de kwestie van den duikbootoor log besproken. Er werd besloten gedelegeer den naar Parijs te zenden, om aan het oor deel van de autoriteiten de maatregelen te onderwerpen, die door hen in het geval van een aanval worden aanbevolen. Stockholm, 2 F e b r. (W. 8Het j Svensl n Tplegrambyron bericht. De Zweedsche regeering heeft den gezant te Berlijn opdracht gegeven, met eisch tot schadeloosstelling te protesteeren tegen 't tot zinken brengen van het Zweedsche stoom schip Vaertog en van het Zweedsche zeil schip Hugo Hamilton, ten noorden van En geland door Du'tsche duikbooten. Kopenhagen, 23 Febr. (W. B.) Eén tweede Duitsche hulpkruiser, die ge zegd wordt de Puymo te heeten, zet volgens I Politiken zijn stoutmoedigen arbeid voort en !'heeft reeds een z$er groot aantal schepen in den grond geboord. In de tweede helft van December bracht de Puyme volgens een bericht in Zuid- Amerikaansche bladen ook het Deensche stoomschip Hammershus op, die met een Duitsche prijsbemanning bemand werd en den 21en Januari in Rio de Janeiro binnen liep en daar voor anker ging bij Duitsche schepen. Van daar nam het schip levens middelen en, naar beweerd wordt, ook mu nitie aan boord, waarna het de haven weer wilde verlaten, maar bij Santa Cruz ontdekt werd en schoten gedwongen werd te stoppen, 'let schip moest naast twee Noord-Ameri' ansche schepen het anker werpen. Ook Noord-Amerikaansche bladen bevat ten uitvoerige mededeelingen over de werk zaamheid van de Puyme. Waar het schip zich nu ophoudt, is ontbekend. Elf Engel sche en verscheidene Fransche oorlogssche pen, ook een Japansch oorlogsschip zijn op de jacht naar de Puyme. Het aantal door dG Puyme in^den grond geboorde schepen steeg in den laatsten tijd tot 26. De totale waarde van de in den grond geboorde en opgebrachte schepen rr\et hunne ladingen wordt als 15 20 millioen opgegeven. Dit getal is echtei; te laag. Voor zooveel tot dusver bekend is, is nog geen Amerikaansch schip het slachtoffer geworden van de Puy me. i De Duitsche rijksdag heeft het 15 mil- liarden-crediet tot voortzetting van den oorlog toegestaan met overgTOOte meerder heid. Alleen de kleine minderheid der so ciaal-democratische arbeidsgemeenschap, die zich van het gros der sociaal-demo cratische fractie heeft afgescheiden, stemde tegen. De rijksbegrooting voor 1917 de nieu we belastingvoorstellen, die te zamen 1250 millioen mark in de schatkist moeten bren gen, zijn ingediend. Eerste minister Lloyd George heeit gistCi in het lagerhuis de maatregelen medege deeld, die de regeering zal nemen om togfci moet te komen aan de bezwaren, die worden ondervonden tengevolge van de door den 1 duikbootoorlog, die nu op niets en niemand ontziende wijze tegen de Engelsche hai* delsvloot wordt gevoerd, verminderde tor* nago. De mededeelingen houden een ge heel programma in van maatregelen om door bevordering van het gebniiken van voort brengselen van den eigen grond en door krasse beperking en soms algeheel verbod van den invoer uit het buitenland, het land minder afhankelijk te maken van den aan voer over zee, zoodat met minder tonnage kon worden volstaan. Dot zijn dus midde len, waflTvan de werking eerst later zal wor den gevoeld. Wat de voorziening in den oogenblikkelijken nood betreft, heeft ook Lloyd George niejs anders medegedeeld, dand at de regeering de hoop koestert, dat zij de middelen zal kunnen vinden om effe& tief tegen de duikbootrn op te treden Londen, 23 Febr. (R.). Lioyu ueorge heeft in het lagerhuis aangekondigd, dat d« invoer vai\ cocao en koffie zou worden ge staakt. Tweede telegram. Een hedenavond gepubliceerde proclamatie geeft een langt lijst van artikelen, waarvan de invoer ver boden is. Dc lijst bevat o. 1 kunstwerken, vlechtwerken, boeken, nieuwsbladen, be halve in afzonderlijke exemploren, onversne den brandewijn, verwerkte cacao, mode-aiw tikelen, natuur- en kunstbloemen, glas, handschoenen, leder, linnen, garen, zijde, manufacturen, pelswerk, hout van allerlei soort. Het verbod heeft geen betrekking op goederen, waarxan de Board of Trade den invoer toelaat. Kopenhagen, 23 Febr. (W. B.) D# regeering heeft met ingang van heden den uitvoer van tichelstenen. dnkoannen en ijzeren balken verboden. C h r i s t i a n i a, 2 3 Febr. W. B.) Bij het debat over' de troonrede zeide de voor- zifter van de storting Nowinckel, dat hij meende en nog meent, dat de Noorweegscho U-bootverordening nooit had moeten zijn uitgevaardigd, omdat hij niet kon inzien waartoe zij eigenlijk noodig was geweest. In- tusschen is een conflict met Duitschland door vriendschappelijke onderhandeling ver meden. Miiuler tegemoetkoming loonde En geland, dut door het met het volkenrecht strijdige stopzetten van den aanvoer voor Noorwegen van electrotechnisch koper uit het neutrale Amerika ons eene overeen komst afdwong. Het Engelsche kolenverbod was een straf voor ons misdrijf, die onbil lijk streng was niet het minst met het oog op de onschatbare diensten, dien de Noor- weegsche handelsvloot aan Engeland be wijst. Dogbladet schrijft, dat de drukkende en van Noorweegsch standpunt onbillijke En gelsche voorwaarden voor de leveripg van bunkerkolen moeten berusten op de groote moeielijkheden, waarin Engeland zich be vindt om zijne beloften tot maandelijksch-e levering, aan Frankrijk gedaan, te vervullen. Daarom moeten nu Noorweegsche schepen gedwongen worden tot kolentransport naar de Kanaalhavens. Berlijn, 2 3 Febr. (K. N.) Uit Bazel wordt aan de Voss. Ztg. geseind, dot uit betrouwbare bron reeds een geruimen tijd het gerucht gaat over de heropening van de Rijnscheepvaart van MannheimKehl tot Bazel. De gevoerde onderhandelingen hebben tot een bevredigend resultaat ge leid. In beginsel is besloten tot het trans- portman massagoederen op den Rijn naar Zwitserland, dat binnen eenigen tijd ter hand zal worden genomen. Het betreft al leen nog de afwikkeling van enkele tech» nische kwestiën. Wanneer deze voorwaar den eenmaol vervuld zijn, dan kunnen de goederntransporten beginnen, zoodra de toestand van het water van den boven-Rijn zulks veroorlooft. De Duitsche autoritei'en hebben al het mogelijke gedaan om der* door Zwitserland gewenschten weg voor da scheepvaart te herooenen. Men mag aanne men, dat de buitengewoon moeilijke be slissing, genomen onder de heerschenda omstandigheden, algemeene bevrediging in Zwitserland zal veroorzaken. Par ij s, 23 Febr. (Havas). De scheep vaart op de Seine wordt geleidelijk hervat. Lichters uit Rouaan bereikten reeds de Po- rijsche voorsteden. Berlijn, 2 3 Febr. (K. N.) Da Lokal Anzeiger verneemt uit Stockholm, dat op 12 Pebrueri een opname van de thee- voorraden in reheel Rusland heeft plaats gehad, waarbij vastgesteld werd, dat de theevoorraad voldoende was voor hoogstens

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1