#r I*?"* Jaaraang DE EEM LAN DER". Woensdag 28 Februari 1917. BUITENLAND. ZONNEWEELDE 3 Bureau» UTRECHT5CHESTRAAT 46. Politiek Overzicht Onverzoenlijke eischen. KOLONIËN. FEUILLETON. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAl. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgever*: VALKHOFF ft Co. abo> mentspeijs. £ei maanden vooi A. -isioort.. f 1-SO» Idem franco per post 1 «H®* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) -0.1 2K ^Lfzonderltjke nummer» 0.05* Wekeltjkaoh bijvoegsel „D* Bollandsch* Hui*vr<ntw' (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mud, öO ets» Wekelbkaeh bijvoegsel WereldrevU*' per 3 mnd. 32 ets. PEUS DEK AL) VEETEN TIEN Elke rogel tne.r UitmaUanbiodingou 1—5 o.llo. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol ou bodrjjl boa taan zoor ypordeelige bepalingen tot hot herhaald adverteoron iu dit Bind, bij abonnement, Koao circulaire, bevattoödo de voorwaardou, wordt on uauvraag toogozonden. Intercomm. telefoonnummer 66. Het besluit varv de Fransche Kamer over liet ontslag- van 'de landbouwers van de lich tingen 1888 en 1889 uit den dienst bij het leger is een .merkwaardig teeken des tijds. Dat ontslag was vroeger reeds door de re geering toegezegd; maar de uitvoering van die toezegging liet op zich wachten. Daar over werd .de regeering in eene interpel latie ter verantwoording geroepen. Er wer den bittere verwijten aan de regeering ge daan, omdat zij niet in staat was haren wil door te zetten; men klaagde, dat het mLli- ntaire gezag dikwijls slechts naar den maat staf van 6 per 100 aan de bevelen, die zij van de regeering ontvangt, uitvoering geeft. Er werd daarom verlangd, dat nu onver wijld de manschappen van de beide ge noemde lichtingen, die als burgers in den landbouw hun bestaan vinden, naar huis «ouden worden gezonden, en daarvoor werd 1 het alles afdoende argument aangevoerd, dat dit onvermijdelijk noodig was, omdat Frankrijk stond voor een hongersnood. Het hoofd van het munitie-departement, de onderstaatssecretaris Besnard, kwam op ten behoeve van de voor de vervaardiging van oorlogsbehoeften bestemde fabrieken. Die konden niemand van hun personeel mis sen. Met name wat de sterk vermeerderde bereiding van producten der chemische In- >dustrie betreft, ging het niet aan de men- «chen, die daarvoor waren afgericht en er eene zekere vaardigheid in hadden gekre- gen, voor den landbouw af te staan; die Konden niet door ongeoefenden vervangen worden. Namens de regeering verklaarde Besnard, dat slechts een votum, dat het ont- elag van de manschappen-landbouwers op 10 Maart verlangde, kon worden aanvaard. pjMaar de Kamer stond op haar stuk; zij was tot geene verdere concessie bereid, dan dat de in de oorlogswerkplaatsen te werk gestelde manschappen tot 10 Maart in dienst mochten blijven; voor de manschap- pen aan het front werd ontslag op 1 MaSfl: verlangd en er werd bijgevoegd, dat de ont- slagenen niet eerst nog naar de dépóts mochten wortien gezonden; het ontslag moest* dadelijk ingaan. Dit besluit werd ge- homen met 426 tegen 2 stemmen, nadat vooraf de door de regeering aanvaarde mo- - We met 360 tegen 114 stemmen verworpen was. De conclusie, die hieruit kan worden ge- trokken, is, dat de honger inderdaad een i scherp zwaard is', maar dat men dit wapen niet zoodanig in zijne macht heeft, dat het alleen dep tegenstander treft. In deze dis cussie gaf het argument, dat het land voor den hongersnood staat, den doorslag voor eene beslissing van de Kamer, die de re geering, die tegen den vijand den oorlog beeft te voeren; verklaarde, niet voor hare verantwoording te kunnen nemen. Ook in Engeland ondervindt men dezelf de bezwaren. Eerste minister Lloyd George heeft verleden Vrijdag in het lagerhuis ver kondigd, dat de allereerste les, die te putten is uit den niets en niemand ontzien- den duikbootoorlog* dien Duitschland thans tegen de Engelsche handelsschepen voert, is, dat men door producten te kweeken op den eigen grond, ^ich vrij moet maken van den invoer uit het buitenland. De geheele Engelsche pers heeft hem daarvoor lof ge bracht. Maar als men aan dien raad uitvoe ring wil geven, dan stuit men dadelijk op het bezwaar, dat de men'schen slechts voor één soort werk zijn te gebruiken; zij kun nen niet tegelijk diensten bewijzen voor de oorlogsindustrie en den dienst aan het front en voor den landbouw. Men ondervindt dat bezwaar nu reeds in Enge land. De Daily News geeft daaraan uiting in eenige opmerkingen, die worden vastge knoopt aan het bericht, dat het bescheiden getal van 15,000 soldaten ter beschikking gesteld zal worden van de landbouwers, om den grond te bebouwen. Het blad stelt te genover elkaar eenige verklaringen van de regeeringspersonen, die ieder voor zich wij zen op den ernst van den toéstand. De een vergelijkt de positie van Engeland met die van eene belegerde stad. Een ander ver klaart, dat men op zijn minst nog 200,000 arbeiders, die hun vak verstaan, noodig heeft voor den landbouw. Een derde waar schuwt, dat men een zeer groote fout zou begaan als men den ernst van de duikboot bedreiging zou onderschatten. Een vierde drukt het Engelsche volk op het hart, dat het zijn verbruik van voedsel vrijwillig moet beperken. En zijnerzijds blijft het War Of fice beslag leggen op de mannen, die in staat zijn om het beleg van de belegerde stad te doen opbreken en de duikbooten in de bouwgronden van Engeland te verslaan. Dat zijn eischen, die onverzoenlijk tegen over elkaar staan. Men ondervindt dat nu reeds en zal het in klimmende mate onder vinden. En voor hen, die buiten den strijd staan, maar daarvan de aanhoudend stijgen de bezwaren ondervinden, ligt daarin deze troost, dat zij met eenigen grond mogen verwachten, dat de tijd zal komen, waarop het onmogelijk zal worden den strijd verder voort te zetten, omdat factoren, machtiger dan die, welke de volken in den strijd heb ben gedreven, zich zullen doen gelden om den oorlog te doen eindigen. De oorlog* De rijkskanselier heeft gister in den Dult- schen rijksdag weer eene rede gehouden, die in hoofdzaak moest dienen om de toe passing, zonder eenige beperking, van het duikbootwapen als uiterste strijdmiddel, tot beantwoording van de Engelsche honger- blokkade, speciaal tegen Engeland gericht, te verdedigen en tegenover de bedenkingen van Amerika en de'andere on^jdigen te rechtvaardigen. Aan het debat over het doel, dat moet worden bereikt aan het einde van den strijd, wil de rijkskanselier nog niet meedoen; hij blijft dat voorbarig vinden. Bij het congres der Vereenlgde Staten is een wetsontwerp ingediend tot machtiging van den president om koopvaardijschepen te bewapenen en andere maatregelen te ne men tot hunne bescherming in Mie zee, en voorts om voor 100 millioen dollars aan speciale obligation uit te geven. Bij het In den grond boren van de Laco- nia zijn drie passagiers gedood. Drie passa giers en zes leden van de bemanning wor den vermist. Zev matrozen zijn in he». hospf- taal opgenomen Londen, 27 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. De Engelsche stoomschepen Seagull en Headley en het Epgelsche zeilschip Hannah Croasdeld zijn in den grond geboord. Van het oorlcgstooneel geen nieuws. B e r 1 ij n, 2? F e b r. (K. N.) Uit Wee- nen wordt aan het Berl. Tageblatt geseind, dat ongeacht de ziekte van minister-presi- dentggraaf Clai.' Martinitz de voorloopige werkzaamheden voor een nieuwe staatkun dige regeling in Oostenrijk met grooten ijver worden v>*ortgezet. De besprekingen, die de minister-president in de laatste dagen met de leiders van de verschillende partijen van den rijksraad gehad heeft, hebben ook de nervositeit, die wegens» het voortdurend zwijgen van de regeering in kringen van Duitsche afgevaarcjjgden merkbaar was ge worden, werkelijk doen afnemen. Als zekér wordt beschouwd, dat de rijksraad in de laatste dagen van April voor een korte zit ting zal bijeenkomen. Tot dat tijdstip zal de regeering de nieuwe regeling in hoofdzaak uitgevoerd hebben. Deze nieuwe regeling zal op grond van de bekende paragraaf 14 in ongeveer een twaalftal verordeningen worden vastgesteld. Zij zullen in de eerste plaats omvatten de iiwoêrin# van óe IXritsche taal ais officieele laol in Oostenrijk en de uitvoering van de districtsindeeling van Bohemen. Het ko ninkrijk Bohemen zal in 12 districten wor den verdeeld, namelijk in vier Duitsche dis tricten, Fremdenau, Reichenberg, Eger, Aus- sig en Karlsbad, in vijf Czechnische dis tricten, de gemengde districten Budweis en Pilsen en het tweetalig-gebied van Praag. Door deze verdeeling zal niet alleen aan de theorie van het Boheemsche staats recht voor altijd de bodem worden'ingesla gen, doch ook de kans worden uitgesloten van verdere Czechiseering van het Duitsche taalgebied. Budapest, 27 Febr. (W. B.) Minis ter-president Tisza heeft in het huis van af gevaardigden verschillende opmerkingen van graaf Andrassy over kvestiën van de volksvoeding besproken. Hij verklaarde, dat de 'uondgenooten sed.ct het begin van den oorlog elkaar alles mededeelen wat dienstig is om tot een juist oordeel over den toe stand in ieder van de staten te kunnen ko men. De drie laatste jaren waren helaas zeer ongunstig, zoodat Hongarije zijne' taak als bron van voedingsmiddelen in veel minder mate 'kon vervullen dan in normale tijden. Maar Hongarije doet al het mogelijke; het gaat tot aan de uiterste grens var. wat mo gelijk 'Is. Ik vat mijn plicht tegenover de Hongofü sche natie niet zoo op, dat ik door kleingeestige intriges onzen bondgenooten eeni e Kilogrammen meel afhandig wil ma ken om ze voor het eigen volk te behouden. Ik geloof, dat er heden noch in Oostenrijk, noch in Duitschland In de kringen van hen, die in voedingskwestlën thuis zijn, iemand kan zijn, die betwijfelt, dat Hongarije, wat de verzorging met voedingsmiddelen betreft, zijne verplichtingen tegenover zijne bondge nooten volledig vervult. Kopenhagen, 27 Febr. (W. B.) Gis teren zijn de onderhandelingen tusschen de reeders en de zeelieden hervat. Er is over eenstemming verkregen ten aanzien van buitenlandsche reizen buiten de gevaarzóne. Voor deze reizen ontvangen de zeelieden eene bijzondere oorlogstoelage van 60 pet. De vertegenwoordigers van de machinisten hadden geene volmacht om de overeen komst te ondertekenen, maar verklaarden zich bereid op de algemeen e vergadering, die heden zal worden gehouden, de aanne ming van de overeenkomst aan te bevelen. Over de andere reizen worden de onder handelingen tusschen de reeders en de zee lieden heden voortgezet. Kopenhagen, 27 Febr. (W. B.) Het Deensche stoomschip Charkew, dat tot dus ver in de buitenhaven lag, voer gister in de binnenhaven om lading In te nemen. Het verwekte door zijne nieuwe neutraliteitsaan- wijzing, die bestaat uit eene beschildering van de beide scheepszijden over de geheele lengte met roode en witte strepen, groot op zien. Naar verluidt zullen alle Deensche Schepen in de buitenlandsche vaart zich van dit onziidigheidsteeken moptep voorzien. London, 26 Febr. (R-) Do derde En gelsche indusfrieele jaarmarkt is heden ge opend. Niettegenstaande de beperkingen tenge volge van den oorlog is zij grooter dan ver leden jaar zoowel wat het aantal exposan ten betreft als de oppervlakte, die zij be slaat. Zij is ook typischer en Interessanter. Terwijl het Victoria-Aibert-museum vol doende ruimte aanbood voor de twee vo rige tentoonstellingen, was het dit jaar noodig de speelgoed-afdeeling in het „Im perial Institute" onder dak te brengen. Voor al uit deze afdeeling blijkt hoe zeer de En gelsche fabrikanten in dezen tak van nij verheid, die tot dusverre een Duitsche mo nopolie was, vooruit zijn gegaan en hoe zeer het artikel beter is dan het Duitsche. Er zijn o.m. ook afdeelingen voor glas, beschilderd glas, galanterieën, drukwerk, kleurendruk en schrijfbehoeften. De marlet blijft geopend tot 9 Maart en men ver echt, dat, voor zij gesloten wordt, een groot aantal van de 70.000 Engelsche koopers de tentoonstelling zullen hebben zocht. Er zijn ongeveer 17000 uitnoodigin- gen verzonden aan firma's in neutrale lam- den en Britsche kolonies. Verspreide Berichten. De Duitsche wijnhandel^ Onder hel op 8 Februari in werking getre* den Duitsche verbod van uitvoer van voe- dings- en genotmiddelen zijn ook begreperi alle wijnen. Naar aanleiding daarvan schrijf! het Duitsche vakblad voor den wijnhandel, dat dit een zware slag is voor vele wijnhan delaars, die tot dusver nog een aanzienlijken uitvoer naar eenige neutrale landen had den. Zij hadden wel op een verbod van uiti' voer gerekend, maar men hod gedacht, dhl dit alleen maar betrekking zou hebben opt de gewone consumptie-wijnen en dat de fij ne, gebottelde wijnen vrijgelaten zouden worden .Va*n een dergelijke uitzondering maakt echter het verbod van uitvoer geen gewag. Voorul wórdt het onbillijk geacht dat de bestellingen, welke vóór het bekend worden van het uitvoerverbod gedaan wer den, niet meer kunnen worden uitgevoerd, te meer, omdat de stremming in het verkeer tengevolgè van de vorst veelal oorzaak was dat de bestellingen nog niet waren geëffec tueerd. De mogelijkheid schijnt intusschen te bestaan dat op daartoe in te dienen re- questen door de Duitsche overheid gunstig zal worden beschikt en dat de vooraf be stelde wijnen alsnog zullen mogen worden uitgevoerd. Stockholm, 27 Febr, (W. B.) Gis teravond om elf uur liep eei naar het noor den gaande invaliedenlrein op een zijspoor en kwam fegen den'muur van een gebouw terecht. Vier wagens achter de lokomotief werden geheel vernield. Duorin bevondeq zich 65 invalieden, die nu onder de puia- hoopen liggen. Verder zijn nog twee rijtui gen licht beschadigd. Als oorzaak van het ongeluk wordt ge noemd: verkeerde wisselstelllng. Tweede telegram. Nuder wordt nog bericht: Tot 1.30 voormiddag werden 5 doo den en omstreeks 20 gewonden uit de puin- hoopen te voorschijn gehaald. Men gelooft; dat een zelfde aantal nog onder de puin- hoopen begraven ligt. Er waren 228 invalieden in den trein, voorts 2 officieren en vijf verpleegsters. Een Zweedsche ziekenverpleegster is Ilchf gewond. Oost-lndlf De Sarckat Islam en fmllë weerbaar. De correspondent der Nieuwi Cl e \Xfol- tevreden seint: Op de te Tjitlatjap gehouden meeting van de Sarekat Islam, welke bijgewoond werd door plaatselijke autoriteiten en vele Euro» peanen, waren verscheidene afdeelingen' vertegenwoordigd. Tjokro Aminoto sprak over de bewegingj Indië Weerbaar. Hij zelde dat de Sarekat Islam de beweging moest steunen. Immers, zelfverdediging is de eerste plicht der vol ken. Een volk moet Ira staat zijn om, zoo Hoe hooger de boom ten hemel rijst, te üieper schiet hij zijne wortels in de aarde. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK mei autorisatie vertaald door Mevr. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 53 i 1 laar stem beefde een weinig. Zij tastte naar de gouden broche die den lagen, met wittten kant afgezetten kraag sloot. „Kom, lief ldnd. ga hier op dezen stoel zit- Zoo." Gravin Marie Antoinette Oberwall maakte bet prachtige diamanten halssnoer los, dat op h^r zijden kanten inzetstuk fonkelde en hing bet om den hals van haar schoondochter. Heel plechtig zei zij: „Getrouw aan de gewoonte van het huis J)berwall geef ik u bij uw komst in dit huis get sieraad, dat u rechtens toekomt en dat pk maar al te lang gedragen heb. Is het niet •oo, André?" Maar graaf Oberwall had de kamer onge merkt verlaten. Susanne Oberwall glimlachte ^°or den eersten keer, zoodat haar schitterend tanden zichtbaar werden. i,Ik dank u, mevrouw...'* „Zeg Mama, mijn kind," verbeterde de gra vin zeer minzaam. „Ik dank u, Mama. Ik zal het zeer in eere houden, maar ik hoop, dat het spoedig een nog jongere vrouw zal tooien." De oude gravin hief de kin van haar schoon dochter naar zich op. keek haar onderzoe kend, met eenige ongerustheid in de oogen. „Wat bedoelt ge daarmee?" „Iets heel natuurlijks, lieve Mama. Ik hoop, dat mijn zoon spoedig trouwt." „Weet ge daar iets van?" De oude gravin hield, de handen van haar schoondochter vast in de hare. „Heeft André u iets geschreven?" Een donkere blos kwam in het gelaal van Susanne. Zij schudde het hoofd. V. „Neen, dat is niet noodig. De natuur is mededeelzaam genoeg." Een vreemde onzekerheid maakte zich van de oude gravin meester. „Hoe bedoelt ge dat, Susanne?" „Heel eenvoudig, lieve Mama. Wij leven zoo geheel mee met de natuur, dat wij teckenen kunnen verklaren, die voor anderen onbegrij pelijk zijn. Ik heb een ouden schaapherder op de hoeve. Hij zal wel bijna negentig jaar zijn. Hij is geheel blind. Maar als er een stier of een geit in de kudde wordt gemist, dan is hij de eerste, die het merkt. Hij is het. ook, die mij het eerst gezegd heeft, dat mijn zoon ziek was en mij heeft aangeraden de Yerrc reis te ondernemen." De oude gravin kneep de oogen toe. „Ge doet dus alles wat deze oude dwaas u zegt." Susanae schudde het haold met den prach- tigen haartooi en haar mooie oogen keken haar schoonmoeder smeekend aan. „U moet hem niet voor dwaas uitmaken, lieve Mama. Hij is een vroom en goed man. Zijn raadgevingen laat ik door mijn biecht vader onderzoeken en nauwgezet overwegen, voordat ik ze ten uitvoer breng" Gravin Marie Antoinette Oberwall frommel de aan haar kraag. „Vindt ge niet. kindlief, dat het heel warm in mijn kamer ls?" „Ik houd van warmte, maar als u het wilt, Mama, zal ik het raam o*»en doen." „Neen, neen, laat dat De oude gravin legde haar glinsterende vin gers op den zachten vollen schouder van haar schoondochter. „Ik denk, dat wij bet mettertijd goed samen zullen kunnen vinden. „Zeker, lieve Mama, dat weet jk." De beide vrouwen keken elkaar aan en glimlachten. De glimlach van de oude gravin was bijna verlegen. Mendel kwam binnen met de medédeeling, dat graaf Gerhard sliep, en de graaf mevrouw liet verzoeken hem nu niet wakker te maken, maar bij de oude gravin te blijven -dineeren. De groote, donkere oogen vulden zich met tranen. „Goed, Ik zal wachten. Ik heb leeren wach ten." Mendel dekte, geholpen door den hof meester, de tafcL Om over iets anders te spre ken, vroeg de oude gravin, of de kamenier al bezig was den "koffer uit te pakken. „Ik heb in het geheel geen kamenier," zei Susanne. „Voor kameniers zijn^onze dienst meisjes niet geschikt. Bij ons thuis maken wij geen toilet" „Ik maak altijd toilet, ook als ik geheel alleen ben," zei -de gravin weer een beetje uit dc hoogte. Susanne knikte. „Ja toen ik binnenkwam, zag u er uit als de heilige Barbara in onze parochiekerk. Ik dorst u daarom ook niet omhelzen." De oude vrouw glimlachte, blijkbaar volko- ben tevreden gesteld. De hofmeester vroeg: „Kan er opgedaan worden, mevrouw?" „Ja... dat spreekt." Susanne keek haar aan met een vreemde, bijna vrome aandacht en gaf slechts af en toe een kort antwoord. De oude gravin, die van alles maar een hapje nam, sloeg haar met toe nemende verbazing gade. Een beetje knorrig zei zij eensklaps: „Ach lieve, doe dien collier toch af. Hij staat afschuwelijk op uw wollen japon." Heel bereidwillig gehoorzaamde Susanne. „Dat dacht ik al, Mama." „Ge draagt zeker weinig sieraden, kindlief?" „Het is zoo ongemakkelijk," zei Susanne en voegde er haastig aan toe, toen zij de> afkeu rende uitdrukking op het gelaat van <le oude vrouw opmerkte: „Twee, drie maai in het jaar maak ik groot toilet als alleji uit de omgeving op mijn naamdag bij mij komen en ook, als ik nadr NLmes rijd voor de Spaansche stierenge vechten. De oude gravin boog zich vol belangstelling naar voren. „Och kom, zijn die er nog?" „Niet bij ons in de Provence, maar bij onze buren in Languedoc.- Mijn goede vader zei altijcf. dat Provenoe en Languedoc even verschillend waren als olie en water. Hij zelf kwam uit Arles, waar ook onze oudste lami- llewoning staat. Maar mijn moeder Is ulÉ Toulouse. Zij kon niet buiten haar Spaansche stierengevechten en reisde, toen zij nog jonger was, elk jaar naar NLmes of Montpcilier. Mrjn vader hield niet vnn dc Corrida. Daar moei men nu-eenmaal van kindsbeen af aan gewoon zijn dan trekt het buitengewoon sterk." „Zoo... zoo... u houdt van stierengevechten? vroeg de oude gravin. De donkere, zachte oogen der Jonge vrouw begonnen te stralen: „Ontzaglijk veel. Verleden jaar hadden wij een matador van den eersten rang. 's Middag# hebben de slieren vijf paarden op hun horen# genomen." „Levend op hun horens genomen?" vroeg de gravin met belangstelling. „Het zijn oude. afgewerkte paaiden," zei gravin Susanna geruststellend. Dc oude gravin herinnerde zich „zoo iets wel eens. te hebben gelezen in de „Mémoires' van haar zoon. „Hoe kwam het toch. dat je André trouwde» hef kind?" „Iloe bedoelt u, Mama?'' De belde dames lepelden baar mokka. Susanna trok langzaam haar volle schoil* dors op. Zonder een spoor van verlegenheid heel open richtte" zij haar mooie oogen op d« oude vrouw. „Ik weet het werkelijk niet, lieve Mama. Ill geloof, dat hij er Iets jonger uitzag, toen lk hem trouwde." De oud gravin sloeg met het gouden lepel» IJ® OWordt vervolgd.J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1