1 ëËSM 1 [1 DE EEMLANDER". BIJITFNI.AND. ZONNEWEELDE N* 208 Maandag 5 Maart 1917. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. - Intercomm. Telefoonnummer 66. FEUILLETON. De oorlog. IS" J^arpang, 14 Koofdredsctle: MARIE VAN VERSENDAAl. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: ©er maanden tooi Amereloort Idem tranoo per poat Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) Afzonderlijke nummers Wekelijkeoh by voegsel Dt Hollattdsch* Hutsvrcu* redactie van Thérèae Hoven) per «J mod. 50 cl». Wekelyksch bijvoegsel WereldrttUper 8 mnd. 52 els. 1.30. 1 .ho. O. I 2&. 0.05. (onder PRIJS DER ADVERTENTIEN V»n 1—5 regol».. o.so. Elke rogel meer0.15. Dienataanbiodmgon 1—5 regola0.50. Oroote lettors naar plaatsi uimte. Voor liuudel on bedryt bostaun /.eor voordooltge bepahngoa tot het herhaald advorteeren in dit Blad, by abonnement Eene circulaire, bevattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Aaneensluiting der neutralen. Ji. Vrijdag heeft zich in den Haag ge vormd een Nederlandsch comité voor de propaganda van een samenwerken der neu trale staten. Het initiatief hiertoe is uitge gaan van een Zwitser, den heer Bignami te Lugano, die hiervoor reeds in eigen land werkt. Deze aaneensluiting is in geen ge val tegen één der oorlogvoerende partijen gerichthet einddoel zal moeten zijn het tot stand komen van een internationale organi satie. fn de eerste vergadering van het Neder- landsche comité werd voorop gesteld, dat eon samenwerking der neutralen 't eerst ge- wepscht zou zijn op éconornischen en finan- tioelen grondslag. Om hiertoe te kunnen ge raken wordt medewerking gezocht van allen die voor dit denkbeeld voelen, vooral van personen uit de finantieele en de handels wereld. Het Comité bestaat uit de he eren Dr. S. Baart de la Faille, den Haag. Dr. J. A. A. H. de Beaufort, Soest. Mevr. H. van Bi ernaHymans, den Haag. Mej. Frederika H. Broeksmit, Rotterdam. Prol. dr. L. E. J. Brouwer, Amsterdam. Dr. J. H. P. van der Grinten, Nijmegen. Mevr. Gravin van HeerdtQuarles, Bloe- n; endaal. Mr. G.T. J. de Jongh, Amsterdam. Jhr. mr. B. de Jong van Beek en Donk, den Haag. Mr. H. A. Leenmans, Harlingen. 'hr. mr. X. van der Maesen de Sombreff, Hulsberg. -H. van der Mandere, den Haag. .)nr. mr. G. C. Quarles van Ufford, Bloe- mendaal. J. D. Reiman Jr., Amersfoort. Prof. mr. D. Simons, Utrecht. Ds. H. G. E. Westerman Holsteyn, Apel doorn. Prof. C. Winkler, Utrecht die tot haar voorloopig bestuur benoemden Jhr. mr. B. de Jong van Beek en Donk. H. van der Mandere. J. D. Reiman Jr., secretaris. Prinses Marle- l*8n 2, Amersfoort, die bereid is nadere in lichtingen te geven. Politiek Overzicht. Oorlog en vrede in den Duitschen rijksdag. Wat in de vierdaagsche debatten, die in den Duitschen rijksdag gevoerd zijn bij de eciste lezing/Van de begrooting voor 1917 en van de d mee samenhangende nieuwe belastingontwerpen, te berde gebracht werd Over de vraag hoe men tot den vrede zal kunnen komen, kon uit den aard der zaak niet veel nieuws brengen. Met de weigering van het vredesaanbod van den vierbond door de Entente is de vredesgedachte voorshands op den achtergrond gekomen. Wanneer zij Stijgen wil het leven en stijgend zich overwinnen. ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie vertaald door Mevr. 1. P. WESSELINK- VAN ROSS' vï. 57 ..Zie zoo ik wist het well" Zijn rood gezicht straalde. „Wat de vrouwen zich al niet verbeelden. Zij hebben bijna met mij gewed, dat Ik uw ▼rouw niet te zien zou krijgen. Zoo iets krank zinnigs." Htj lachte en klopte zich goed geluimd op fijn ronden buik, knipoogde tersluiks voor •lch heen, terwijl graaf Obcrwall den knecht de opdracht gaf mevrouw te verzoeken bij hem te komen. Toen^werd hij weer ernstig en «ei zacht en zeer vertrouwelijk: „Wees er van overtuigd, mijn waarde ,Yricnd, dat ik niets verkeerd opvat Gij zult ,wel uwe goede redenen gehad hebben om nooit iets van uwe vrouw te vertellen. Maar geloot mij het beste is altijd in zulke geval len de koe bij de horens te pakken." Graaf Oberwall stond op en maakte een weer naar voren kan worden gebracht, zal afhangen van den toestand, dien de nieuwe strijd, waartoe men zich thans toerust, zal teweegbrengen. Tot zoolang heeft het geen nut over concrete vredesvoorwaarden te spreken. TocK is het niet ronder belang na te gaan in welke stemming men het tijdstip ver beidt, waarop weer over den vrede kan m or den gesproken. Er is in Duitschland eene minderheid, die van het door de regeering in overleg met hare bondgenooten gedane vredesaanbod met bitterheid in hef hart ken nis heeft genomen. Voor die elementen, die men gewoon is onder den naam van Al- duitschers samen te vatten, was het een reden van blijdschap, dat het aanbod werd afgewezen. Zij hebben daarin eene uanspo- ring gevond n, om den toon, waarin zij ge woon zijn zich te laten hooien, nog eenige graden heftiger te maken. Zij leggen het er op toe, den rijkskanselier den voet dwars te zetten en trachten stemming te maken voor den v.ensch, die hen bezielt, dat de lei ding van de regeering in andere handen zal worden gelégd. Intusschen is uit deze debatten gebleken, dat in den rijksdag de overgroote meerder heid voor die ricfTtng weinig voelt. Eris van sommi .e rijden betoogd, dat de vredes voorwaarden, die in December 1916 de rijks- re :,cerir- vcor den geest stonden, nu heb ben afgedaan, en er zijn wenschen uitge drukt over 't geen de eischen, die eventueel w orden gesteld, zouden moeten bevatten. Maar het standpunt, dat <le rijkskanselier in zijne rede van verleden Dinsdag, aangaf als dat van de regeering, heeft toch weinig bestrijding gevonden. Daarin werden de vre desvoorwaarden van de vijanden van den vierbond en ook die van de Alduitschers genoemd, maar om er de opmerking aan vast te krtoopen, dot dit geen voorbeeld is, dat tot navolging opwekt. Hij wil zich in gccfacK- tenwisselingen over vredesvoorwaarden niet mengen, omdat hij daarvan geen nut ver wacht, want het is iets anders of de eene of andere spreker in eene vergadering of de rijkskanselier in het openbaar vredesvoor waarden formuleert. De kanselier heeft daarom zich er toe bepaald, zich te beroepen op wat hij reeds meermalen heeft gezegd, niet altijd in dezelfde woorden, maar steeds met dezelfde bedoeling. Ditmaal luidde het: „Aan den oorlog een einde maken door een duurzamen vrede, die ons vergoeding verschaft voor al het doorgestane leed en die voor een krachtig Duitschland het be staan en de toekomst verzekert, dat is ons doel, niet minder en niet meer." t Men had kunnen venvachten na al wat over het oorlogsdoel was gezegd en geschre ven, dat op den rijkskanselier aandrang was uitgeoefend om meer te zeggen. Dat is ech ter niet geschied; ook de woordvoerders van de partijen, die het dichtst bij de Alduit- sche beweging staan, toonden geene lastige nieuwsgierigheid. De nationaal Stresemann merkte op, dat men in de kwestie, wat door den oorlog moet worden bereikt, gemakke lijker zou samenkomen, als men aan de praktische overwegingen toe was, dan nu bij de theoretische beschouwingen. De vrijzin nige W'iémer, die verklaarde, dat de vre desvoorwaarden zónden afhangen vart den omvang dien de eindoverwinning zou ver krijgen, legde er nadruk op, dat de rijkskan selier ook ditmaal weer had laten doorsche meren, dat hii tot den vrede bereid is. Schei- demann, die voor de sociaal-democraten sprak, deed uitkomen, dat de centrale mo gendheden een verdedigingsoorlog voeren, geen vèroveringskrijg, en legde verband tus- schen de verklaringen van den rijkskanse lier en die van minister-president Tisza in den Hongaarschen rijksdag. Hij vond niet de minste tegenspraak tusschen von Beth- mann-Hollweg en Tisza, die steeds had ge zegd: '?rWij zijn tot deii vrede en tot onder handelen bereid; als de oorlog verder duurt, dan is dat uitsluitend* de schuld van onze tegenstanders." Deze verklaringen van graaf Tisza zjjn in derdaad ten volle de bandacht waard. Men heeft daaruit vernomen, dat hel een duur zame vrede is, dien de centrale mogend heden wenschen,^een vrede die deze eigen schappen heeft: hij zal niet de vernedering van een der oorlogvoerenden teweeg bren gen en niet hunne levensbelangen krenken, maar een toestand in 't leven roepen, dié aan niemand eene gedachte van revanche moet opdringen. Wanneer die gedachte voorzit bij de beide regeeringen, die aan de zijde van den vierbond.de leiding in han den hebben, dan mag men aan het einde van deze debatten in den Duitschen rijks dag zeggen: Ondanks alles wat aan het be- eiken van het einddoel in den weg staat, wij vorderen toch op den weg naar den vrede. W ashlngton, 2 AI aart. (R.) De Se naat heeft de uitgifte goedgekeurd van obli- gatiën tot een bedrag van 150 mil- lioen dollars, waarvan 115 millioen bestemd zijn om den aanbouw van oorlogsschepen te bespoedigen en 35 millioen voor nieuwe duikbooten. Tweede t e 1 e g r a m. De Senaat heeft eenamendemerit aangenomen, waardoor de gelden allen 'onmiddellijk worden toege staan in plaats van in Juli. Tot aanbeveling van dit amendement zeide senator Lodge, dat het land in een toestand is, die binnen zeer korten tijd tot den oorlog kan leiden. •De Senaat heeft ook een amendement aangenomen, strekkende tot hefr bouwen van een ander marinedök aan de Pacifickust. Met algemeene stemmen werd de bepaling geschrapt, die opnieuw bevestigde, dat de politiek der Vereeni?de Staten is hunne in ternationale geschillen door arbitrage te regelen. Ten slotte werd het geheele wetsontwerp goedgekeurd, dat het besteden van 535 mil- lioen dollars sanctioneert, i New-York, 3 Maart (R.) Heden in den vroegen morgen, na een debat yan meer dan 8 uren over de wet betreffende de be- 1 I wapening van koopvaarders besloten de partijleiders in den Senaat de zitting tot tien uur voormicldags te verdagen, zonder een tijdstip vast te stellen, waarop over dé wet gestemd zal worden. Terwijl er weinig gebleken Is van een on verzettelijke oppositie, is de gelegenheid dooT de leden van de"n Senaat arangegrepen om hun meening over de internationale cri sis te zeggen. Er werd geen partijpolitiek gevolgd en de meeste pacifistische elemen ten verklaarden, dat zij béreid waren den president te vólgen, als hij de bewapening wenschte door te zetten. Meer dan een Se- naotslid verklaarde, dot de aanneming van de wet vroeger of later oorlog zou beteekenen, maar bijna zonder uitzondering voegden zij hieraan toe, dat zij bereid waren dit vooruit zicht te aanvaarden. Washington, 3 Maart. (R.) Verte genwoordigers van Wilson hebben den lei ders van den Senaat medegedeeld, dat de president geen stappen tot een oorlog tegen Duitschland zal doen, alvorens het congres In buitengewone zitting zal ziin bijeenge roepen. Washington, 4 Maart. (R.). In den Senaat deed Sherman voorlezing van de dépêche, die inhield dat Zimmermann de Duitsche Intrige met Mexico erkent. Sena tor Brandagee bracht daarna zijne rede ten einde; hij deed een beroep op het congres om de zaak onder de oogen te zien als man nen zonder dubbelzinnigheid. Tweede telegram. Heden op het middaguur is de Senaat uiteengegaan, zon der te hebben gestemd over het wetsontwerp betreffende de gewapende onzijdigheid. Het reglement van orde van den Senaat geeft geen middel aan de hand taot beperkfng van hel debat Daardoor had een handvol paci fisten en pro-Duitschers gelegenheid de dis cussie te rekken totdat de levensduur van de tegenwordige zitting van fet congres automatisch was geëindigd. Maar 83 van de 96 senatoren hebben een manifest on- öerteeken'd, waarin met nadruk instemming getuigd wordt met het wetsontwerp en be treurd wordt, dat het onmogelijk is geweest het te doen aannemen. Slechts 12 senatoren hebben geweigerd dit stuk te onderteeke nen een was wegens ziekte afwezig. Washington, 4 Febr. (R.), Uit de besto bron wordt vernomen, dat Wilson koopvaardijschepen zal bewapenen en an dere stappen zal ondernemen tot bescher ming van de Amerikaansche scheepvaart, zelfs al mocht de Senaat in gebreke blijven de wet op de gewapende onzijdigheid te voteeren. Hij is stellig van meening, dat hij de bevoegdheid heeft dit te doen, en be schouwt de algemeene stemming in den Senaat ais een bewijs, dat hij het congres achter zich heeft. P a r ij s, 3 Maart. (Havas). De gezant van Mexico te Parijs verklaarde, dat Mexico nooit iets zal ondernemen wat in strijd is met de politiek der Entente, en dat de sym pathieën van al zijne landgenooten aan de beweging met de schouders, alsof hij Iets, dat hem drukte, van zich af wildé schudden Hij had ziah altijd een eenling gevoeld; een uitzonderingspositie die geen gelegenheid gaf tot kritiek en nog minder tol indiscrete vergelijkingen trachten in te nemen. Nu .was hij voor Roeckwitz, wat ieder ge trouwd man was, die „een geschiedenis met zijn vrouw heeft gehaci." En do banaliteit van deze opvatting, met de daaraan vastgeknoop te raadgevingen, wortdde hem als een verme tele aanraking. De knecht kwam weer binnen, opende de deur en diende aan: Mevrouw de gravin. Suzanne Oberwall kwam binnen Een zeer eenvou'drige, bijna ouderwetsch zijden japon omsloot haar gevulde gestalte. Haar gang was langzaam en wiegend, maar een zekere waar digheid ontbrak er niet aan. „Je wilde mij spreken, André..." Graaf Obcrwall liep haar tegemoet, en streek met zijn ringers ziacht langs haar vol len arm: „Ik wilde je den heer von Roeokwitz, den besten vriend van ons huis, voorstellen, lieve Suzanne." „Het doet mij veel genoegen," zei zij en stak hem haar hand toe. „Mevrouw, ik ben heel gelukkig Roeckwitz kuste de hem aangeboden hand, schraapte zijn keel, bleef midden in den zin steken. Het mooie, kalme gelaat van de nog merkwaardig jonge en toch zeer moederlijke, bijna matroneachtig gekleede vrouw bracht hem in verwarring. Zoo had hij zich gravirj, Oberwall niet voorgesteld. „Ga zitten, Suzanne zei graaf Oberwall. Gehoorzaam ging zij zitten, vouwde haar i handen in den schoot van de opboldcrende Japon. Zij had reeds van de oude gravin gehoord, welke rol de familie Roeckwitz in het huis Oberwall speelde. Het speet haar, dat de vriendelijke, oude heer zich zoo tevergeefs „op kosten joeg" voor haar. Maar zij wilde haar man niet kwetsen en was bijna bemin nelijk 1n haar antwoorden en.informaties naar d3 dames Haar wonder week orgaan ver hoogde nog de beteckenis van haar woorden. Roeckwitz vond haar bctooverénd, vergat den tijd. het doel van zijp bezoek cn maakte haar het hof met zijn onhandig en onbenullig be toon van ridderlijkheid.. „Wanneer zullen wij het geluk hebben u bij ons te zien?" „Zoodra Ik mijn zoon alleen kan laten. Ik ben uw dames een bezoek sahuldig om haar to danken." „Spreek niet van dank, mevrouw, wij heb ben te danken voor alle bewijzen van vriend schap, die wij van uw echtgenoot mochten ontvangen. En als onze lieve jongen maar eerst „U heeft een zoon, mijnheer von Roeck witz?" Roeckwitz lachte hartelijk. „In dit geval bedoel ik Gerhard, mevrouw "Wij hebben hem lief als onzen zoon „Zoo ja Suzanna Oberwall kreeg een ldeur en haar hreede, witte tanden beten in haar oncLerlip. „U zult nu toch voor goed hier blijven, mevrouw"? Suzanna lachte. „Waarschijnlijk niet, mijnheer Roeckwitz. Ik voel mij. niet thuis in de groote stad. En in het geheel niet in een Duitsche. Neen, ik wacht slechts op het herstel van mijn zoon. Den reizen wij naar mijn landgoed.-Daar moet hij geheel opknappen." „U ontvoert u neemt Gerhard mede?" Heel kalm antwoordde Suzanna Oberwall. ..Onze zoon is" meerderjarig, mijnheer Von Roeckwitz. Wij zullen ons wel naar zijn wen schen moeten schikken, niet waar. André." „Blijkbaar," zei graaf Oberwall en keek langs zijn vrouw heen. ,Ja hm natuurlijk dat spreekt van zelf De heer von Roeckwitz moest op den terug weg steeds aan het domme gezicht denken, dat hij op dat oogenblik gelrakken had. Na dit antwoord was hij niet lang meer geble ven; hij had iets over een spoedig t weerzien gepreveld en het vermeden zijn vriend aan te zien. Thuis wilde hij niet veel loslaten. Mevrouw Roeckwitz zei: „De goede gravin Oberwall kan toch niet plotseling alle plannen van haar man onderste boven werpen 1" Waarop Roeckwitz tamelijk scherp ant woordde: „Geloof je dan, dat hier alleen een vrouwen- bestuur is?" Daarna trok hij zich slecht geluimd in zijn eenvoudige werkkamer terug, rookte de eene sigaar na de andere, en had er werkelijk spijt van, dat van de geschiedenis ..roker niets zou komen." Maar hij dacht daarbij minder aan zijn dochter dan aan de wondermooie oogen van deze merkwaardige gravin Oberwall en aan dat prachtige orgaan, dat hem, na dc scherpe neusstemmen zijner dames zoo wel dadig aandeed. Maar mevrouw "Roeckwitz gaL,den ririjd niet op. In de familie Roeckwitz werd een zijde der Entente zijn. Men is vooral icgens Frankrijk gunstig gezind. W a s h i n g t o n, 3 Maart. (R.) Door do onthulling van het Duitsch-Mexioaansche» I complot Is de verbittering in Amerika in i hooge mate toegenomen. Uit de onthullingen Is gebleken, dat men ook een samenzwering op het oog had om de Zuid-Amerikaanscho I staten tegen de Vereenigde Stat n van' i Noord-Amerika te doen front maken. P a r Ij s, 4 Maart. (Havas). Men bericht uit New-York, dat de Amerikaansche regee ring het bewijs bezit van de volgende feiten: De Dudtsche regeering gaf den 17en Januari 1.1. telegrafische instnictiën aan Bernstorff, dat de machinerieën van de geïnterneerde! Duitsche schepen gesaboteerd en onbruik baar gemaakt zouden worden, zoodra de di plomatieke betrekkingen verbroken waren- Verder verzocht Bernstorff eenige malen machtiging aan Lansing om een biizonderen." code te gebruiken voor het zenden van dringende telegrammen aan zijne regcering; hij gaf daarbij zijn eerewoord als edelman^ dat die telegrammen slechts ten doc-1 zou den hébben, dienstig te zijn voor de goede betrekkingen tusschen de beide landen. Lansing gaf de gevraagde machtiging. He den echter bezit men het bewijs, dat die telegrammen juist ten doel hadden complot ten tegen de Vereenigde Staten te sjneden. P a r ij 6, 3 Maart. (Havas). De dagbla den te Rio berichten, dat de Brazitóaansche regeering aan hare gezanten in de oorlog voerende landen last heeft gegeven de al daar aanwezige Braziliaanse he burgers uit te noodigen maatregelen te nemen voor hunne terugkomst. Men is algemeen van opinie, dat deza maatregel alleen op de in Duitschland ver toevende Brazilianen betrekking heeft. Berlijn, 3 Maart. (W.-B.). Officieel bericht. Door onze duikbooten zijn wederom 2f stoomschepen, 10 zeilschepen en 16 vis- schersvaertuigen, met een Inhoud van 91,000 bruto ton, tot zinken gebracht. Londen, 3 Maart. (R.). Volgens een heden ontvangen telegram is het Grieksche stoonschip Proconnisus, waarop onlangs door de koninklijke Grieksche regee ring beslag werd belegd, ten einde een lading van 5000 ton graan uit de Vereenig de Staten te halen voor de bevolking voni oud-Griekenland, door een Duitsche duik* bool tot zinken gebracht. P a r ij 8, 3 Maart. (Havas). Namiddag communiqué. In den loop van den nacht verrichtten Fransche veilcenningstroepen eenige ge slaagde overvallen tegen Duitsche loopgra ven bij Moulin-sous-Toirvent, ten oosten an hoogte 304 en in het bosch van Apre« mont; zij brachten gevangenen en mat*» rieel terug. Par if s, 3 Maart. (R.) Avondcommiml» qué. Er was een tamelijk levendige artillerie- actie tusschen de Olse en de Aisne en hk avond vastgesteld, waarop men graaf e» gravin Oberwall 's avonds bij zich hoopte te zien. Graaf Oberwall zond het,briefje aan zij» vrouw en schreef er ontber „wij moeten .wel aannemen." De oude gravin, die het hoorde, laohle sine* lend. ,.Za wiLlen je inpalmen, kindlief." Dadelijk vroeg zij, wat Suzanna dacht aaa* to trekken. „Als ge als gravin Oberwall optreedt. Hel kind. dan moet ge u ook naar uw positie klccden." Mcndel moest in allerijl een naaister halcit en de oude gravin liet haar statiegewaden voor zich uitspreiden. De naaister zal iets naar de inpde voor U in orde maken." Zij koos een donkerrood hrocaat zijden japon met prachtige Chantflly kant opg»* maakt „Hier, kindlief, Hierbij den halssnoer. -4 Zoonis het een gravin Oberwall betaamt." Suzanna knikte, teVwljl warme, roode vlelw ken op haar wangen brandden. De oude gravin keek rond en daar niemand in de kamer was, trok zij haar schoondochter heel dicht naar haar stoel. „Wees niet dom, lief kind. Vergeet niet, dal ge een echtgenoot hebt; dat deze echtgenool een man is, die nooit ongevoelig voor vrouwe* lijk schoon was." „Mama ik bid u Een gloeiende blos^stccg Suzanna nam hel blanke voorhoofd. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1