„DE EEMLANDER". Dinsdag 13 Maart 1917. ZONNEWEELDE K G' bijitfnCand. FEUILLETON. sjtaai yany, Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co* ABONNEMENTSPRIJS: waanden voor Amersfoort.. 1 Idem iranoo per poet- Per week (met gratis verzekering tegen engelukie») - Afzonderlijke nummers Wekelijkeoh bijvoegsel „Dé HoUandieh* Bhutto** «onder redactie van Thérèao Hoven) per mud. 50 Wekelijkseh bijvoegsel nWereldr*tiu" pfcr 3 mud. 53 ®4s« P^r Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. 46. PR{JS DER AD VERTE NTIÈN: Van 1-5 resels0.80. l»lke regol meert| 4t 0.15.' Dienstaanbiedingen 15 regels0.5oI Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bostaau zeer voordoelige bepalingen tot liet herhaald advorteeron in dit Blad, b(j abonnomont. Eonu oirculaire, bevattende de voorwaardou, wordt aanvraag toegezonden. OP Kennisgevingen. Hinderwet. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een dorr J. C. en A. J. van Wessum te Zaandam in gediend verzoek, met bijlagen, om vergunning" tot het uitbreiden van eene houtzagerij door het plaatsen van een electromotor van 15 P.K. in het perceel alhier gelegen aan de Oliesteeg No. 8, bij het kadaster bekend onder Sectie E, No. 1263, op de Secretarie der gemeente ter visie Egt, en dat op Maandag, den 26. Maart aan staande, des voormiddags te half elf uren, .ge legenheid ten Randhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het uit breiden van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkom stig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 12. Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWDCK. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de maximumprijs van gezou ten variccnsvlcesch (schouder, ham, middenstuk en karbonaden) is vastgesteld op 55 cent per Dit artikel zal alleen te verkrijgen zijn op bon No. 7 (gedurende de weck van II tot 17 Maart) van gezouten spek uit het bonboekje, met dien verstande, dat op de bons met 1 roode streep 400 gr. wordt verstrekt. de bons met 2 roode strepen 800 gr. wordt verstrekt. de bons met 3 roode strepen 1200 gr. wordt verstrekt. do bons met 4 roode strepen 1600 gr. wordt verstrekt. Amersfoort, 12 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Uitsluiting Distributie. De Burgemeester der ^gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de slager F. J. Willcnborg, Krommestraat No. 5, voor den tijd van zes maanden is uitgesloten van het ontvangen van regeer in gsvark ens en regeeringsvarkensvleesch, wegens het ©vcrsclirijden van den maximum prijs van gezouten varkensvleesch, hetgeen ge paard ging met o. verkoop van grootere hoeveelheden dan is toegestaan gin van deze maand het totale verlies aan vijandelijke .en neutrale tonnage van 1 tot 15 Februari geschat op 520.000-ton en werd aangenomen, dat voor de beide laatste weken op 300.000 ton verlies moest worden gerekend. Op deze cijfers afgaande, mag worden gezegd, dat met de afweermiddelen van de Entente wel eenig succes is verkregen; 14 Engelsche en Fransche schepen zijn in ééne week ontkomen aan het lot, dat hen boven het hoofd hing. Maar aan den anderen kant is het cijfer van de door de duikbooten der centrale mogendheden vernielde tonnage zeer belangrijk gestegen. Al laat men de uit Kopenhagen afkomstige op schatting be rustende cijfers ter zijde, dan spreekt toch d'e officieele opgaaf over de belde eerste zij bewijst, dat els de volledige cijfers be kend zijn, men een totaalcijfer zal krijgen, dat het verliescijfer van 439.500 ton ven Januari zeer belangrijk zal overtreffen. Er is dus wel reden om aan te nemen, dat aan de optimistische verwachtingen, die in Duitschland en Oostenrijk-Hongarije worden gekoesterd over de resultaten, die van de rigoureuze aanwending van het duik- bcotwapen zijn te verwaohten, een reëel e grondslag niet ontbreekt. De tweede chef van het Oostenrijksche vlootbestuur, schout bij-nacht Rodler, heeft in een gesprek met een dagv.adschrijver gezegd, dat hij een vol- iedig succes verwacht van de toepassing van dit strijdmiddel, waartoe nief dan na rijp be raad is overgegaan. Hij becijfert de scheeps- ruimte, die Engeland voor den invoer van de noodzakelijkste levensmiddelen behoeft, op 11 a 12 millioen ton. Tot dusver is het gelukt door in den grond boren en door het tegenhouden van de neutrale schepen onge veer 2 millioen tonnen uit te schakelen. Wanneer het gelukt nog 3 millioen in den grond te boren, dan is de voedselverzorging van Engeland ir. gebracht en zal En- Een Zwitsersch orgaan, de Baseier Nach- richten, beschouwt den toestand, zooals hij zich nu vertoont, in verband met het in Amerika dreigende oorlogsgevaar en spreekt zich daarover aldus uit: „Er zijn twee mogelijkheden voor het succes van den onbeperkten duikbootoorlog. De eene gaat op korte zicht. Zij bestaat hierin, dat Engeland, voordat het zich ook maar eenigszins op den nieuwen toestand heeft kunnen inrichten dat het nog* niet is ingericht, heeft Lloyd George zelf toe- b. verhoop oan niet-ingezetenen dezer Ge meente. Amersfoort, 10 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht. De uitkomsten van den duikbootoorlog. Over de uitkomsten, die de verscherpte duikbootoorlog tot dusver hééft opgeleverd, hebben wij van beide zijden opgaven, die natuurlijk een zeer onvolledig beeld geven, maar toch niet zonder beteekenis zijn. Vol gens eene Engelsche opgave zijn in de week, die met 4 Meart is geëindigd, 14 schepen boven de 1600 ton en 9 sohepen beneden dat mhoudscijfer gezonken door op mijnen te loopen of door torpedeering; van Fran sche zijde is die opgave aangevuld met de mededeeling, dat in dezelfde week twéé Fransche schepen gezonken zijn, van ieder der beide categorieën één. Het Engelsche bericht voegt nog hieraan toe, dat 12 En gelsche koopvaardijschepen in die week zon der succes door vijandelijke duikbooten zijn aangevallen. Van die zijde wordt voorts on der de aandacht gebracht, dat in die week de scheepraartbeweging in de Engelsche havens grooter is geweest dan in de week, die is voorafgegaan, en dat er geen voor uitgang was in de vernieling; hei aantal ver nielde groote schepen was één minder. Van Duitsche zijde krijgen wij af en toe opgaven van in den grond geboorde sche pen en vernielde tonnage, geput uit de rap porten, die de duikbootcommandanten bij hunne thuiskomst meebrengen/ Gisteren nog vond men onder de telegrammen de mede deeling, dat een naar hare basis t&rugge- keerde duikboot, terwijl zij op zee was,, stoom- en zeilschepen heeft .vernield met een geland genoodzaakt zijn eene andere taal te gezamenlijken inhoud van 42.177 ton. He- voeren, den wordt beriohty*dat in de Midkiellandsche zee zes stpom- en acht zeilschepen in den gTond geboord zijn, te zamen in houdende 35.000 ton. Eene offideele opgave, dje loopt over de twee eerste weken van Februari, vermeldt 112 ver loren gegocve schepen en een tonnage- cijfer van 250.705. Die opgave is echter on volledig; van vele duikbooten, die zich in zee bevonden, waren nog geene berichten ontvangen. Volgens eene uit Kopenhagen afkomstige mededeeling, is daar in het be- gegeven binnen weinige weken door de ontreddering van zijn levénsmiddelenaan- voer en zijn militair transportwezen tot ca pitulatie wordt gedwongen. De andere mo gelijkheid gaat op lange zicht: zij zou voor Engeland meer een lastige hinder dan een ramp beteekenen en Duitschland's hoofd tegenstander wel niet tot den vrede dwin gen, maar hem tocji meer geneigd maken tot het sluiten van een niet al te slechten vrede, als zijne bevolking ongeveer in ge lijke mate door den honger te lijden had als nu de Dmtschers. Wanneer nu de Duitsche rijkskanselier van een succes spreekt, dat de verwachtin gen ver overtreft, dan kan worden aange- men, dat de majine rekent met het berei ken van het doel binnen korten tijd. Wat heeft het dan nog voor nut Amerika te bruskeeren, zoodat het den oorlog moet ver klaren? Kon men dan niet kalm een paar Amerikaansche schepen door de mazen la ten sluipen? Tótdat de verbreking van de blokkade door Amerika in 't groot is geor ganiseerd, zullen er minstens 2 3 maan den verloopen. Als men binnen dezen tijd meent met Engeland geheel klaar te kun nen komen, dan kan men een oogje toe drukken bij successen zooals*onlangs dat van de Orleans. Duitschland rekent met een zóó snel succes van den duikbootoorlog, dat het volstrekt niet noodig heeft het altijd zeer belangrijke risico van de Amerikaan sche vijandsohap op zich te nemen. De aan gehaalde zinsnede in de rede van den kan selier komt ons voor ar op té wijzen, dat men in Berlijn de Amerikaansche kwestie in dezen zin begint te beoordeelen." Aldus de Baseier Nachrichten. Hare op vatting zou er toe kunnen leider\ het gevaar, dat uit Amerika dreigt, minder ernstig In te zien. Het is echter de vraag of dit Zwit- sersche orgaan niet door het optimisme van den rijkskanselier zich in eene andere rich ting tot een meer optimistischen kijk op de dingen heeft laten verleiden, dam waartoe de toestand aanleiding geeft. De oorlog. N e w-Y ork, 12 Maart. (R.) De corres pondent van de Associated Press te Washington deelt mede, dat naar-de mee ning van het staatsdepartement bij het bloo- te verschijnen van een Duitsche duikboot of een Duitsche periscoop een Amerikaansch bewapend koopvaardijschip bevoegd zou zijn alle maatregelen te nemen om zich te beschermen op het vermoeden van vijande lijke bedoelingen van de Duitsche duikboot, Volgens deze opvatting zouden de Ameri kaansche bewapende stoomschepen op een Duitsche duikboot kunnen vuren, onmid dellijk nadat zij haar in het gezicht krijgen. Deze opvatting steunt op, het door Duitsch-^ land kenbaar gemaakte voornemen om bin nen zekere zónes olie schepen op het eerste gezicht in den grond te boren, onverschillig of zij behooren aan neutralen of oorlogvoe renden, passagiers- of vrachtschepen, con trabande of andere goederen vervoeren. Washington, 12 Maart. (R.). Het staatsdepartement heeft bepaald, dat vreem de koopvaardijschepen in de Amerikaansche havens mogen uitklaren, zelfs wanneer zij aan voor- en achtersteven bewapend zijn. Tweede telegram. Hét staatsdepar tement heeft aan alle buitenlandsche verte genwoordigers alhier' medegedeeld, dat Amerikaansche schepen, die het door de Duitsche duikbooten versperde gebied pas- seeren, een bewapening zullen voeren voor de bescherming van het schip en de levens der personen aan boord. Het is niet duide lijk of de bewapening verplichtend zal zijn, maar het departement van Marine zal aan alle schepen, die daarom vragen, een be wapening verschaffen. Kopenhagen, 12 Maatr. (Ritzau). Het stoomschip Frederick VIII, met Bern- slorff en de Duitsche consulaire beambten aan boord, is hedenvoormiddag te half elf uit Amerika te Kopenhagen aangekomen. De Duitsche gezant alhier, graaf Brock- dorff zu Rantzau, gebruikte met Bernstorlf aan boord het ontbijt. Bernstorff en de con sulaire beambten blijven waarschijnlijk ann boord, totdat zij morgen per extra-trein naar Berlijn vertrekken. Lo n d e n, 12 Maart. (R.) De dagbla den berichten, dat de gewezen gezant dol" Vereenigde Staten te Berlijn Gerard, Dins dag in Havana is aangekomen. B e rl Ij n, 1 2 M a a rt. (K. N.) Uit Weenen wordt aan het Berl. Tageblatt geseind, dat de Amerikaansche gezant Penfield met echt- genoote naar Semmering zijn vertrokkeiv om rust te nemen. De eerste secretaris vai het gezantschap, de gezantschapsraad Grew, heeft zijn edhtgenoote uit Weenen laten' overkomen. Al moet men ook de diploma* tieke beteekenis van dergelijke particulier^ genoegens niet overschatten, zoo wijst dStj toch niet er op, dat het antwoord van Oos* tenrijk in de duikbootquaestie, dat evety. vriendschappelijk als duidelijk gesteld is, da De mensch die 't onbereikbare begeert, vergeet zich zeiven. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. 1. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 64 Nog martelender dan de gedachte aan Ger- Jiard Oberwall was de gedachte aan haar vader. Zij schreef aan hem bevriende collega's.'moest vasthouden! 'Men antwoordde haar verbaasd en onlwij- (kend. Men veronderstelde, dat hij op reis was. .Ooi hem niet door verder navragen te bcda- Ideelen, staakte zij haar pogingen om inlich tingen in te winnen. Zij was een uitgestootene. Seraphine senreef Öeohls zelden en dan drukte zij zich nog zeer ongemakkelijk en onduidelijk uit. Op zekeren dag raapte zij al haar moed jtrtjeen en reisde zelf naar Berlijn. Dominee Taysen had haar voorgesteld met haar mee U gaan. „Neen, liever niet, dominee liever niet Zij had haar moedig lachje van vroeger |Brug, dat allen en dikwijls ook haar zelf zoo i misleid had omtrent 't geen zy van haar krachten kon vergen. Vroeg begaf zij zich op weg; tegen haar gewoonte had zij een voile voor, uit angst, dien zij zich zelf niet beken nen dorst, voor ontmoetingen. „Heel Berlijn" was toch in Rauchstrasse gekomen. Als zij uit ging, ontmoette zij meestal een dozijn kennis sen. Zelfs nu in het vroege uur kwam zij bij de Polsdammer Platz twee officieren tegen, die door mevrouw Sina lachend „haar voordan sers" werden genoemd. Haar hart klopte alsof het zou springen; zij riep een auto en wendde hot hoofd om. De ramen in de Rauchstrasse waren alle gesloten. In de benedenétage, waar de ont vangkamers lagen, waren de jalouziën neer gelaten. Het huis lag als uitgestorven.^ij bel de, eerst zacht, daarna steeds harder en aan houdender. Niets bewoog zich. Zij keek naar boven, naar het raam van Seraphincs zolder kamertje. Ook daarvoor hing wit papier. Zij werd heel bleek. Haar knieën knikten, zoodat zij zich aan het witte gesloten tralie- UiFde garage kwam een man, in hemdsmou wen, met een stukje sigaar tussdhen de lip pen Zij kende hem niet. .iWie zoekt u?" vroeg hij loom. Zij had nauwelijks de kracht den naam van Seraphine te noemen. „Ach zoo de huishoudster. Die is gisteren avond met haar reismand vertrokken." „Hoe zoo vertrokken! Waarheen dan?" Geheel in de war staarde Lou den man aan. Hij haalde de schouders op. Tja dat wist hij niet. Maar weg was zij. Zij had gezegd in twee, drie dagen terug te zullen keeren. „Wie heeft n hier aangesteld?" „Nu. de huishoudster, maar Hej uitvragen verveelde hem blijkbaar. Hij wendde zich af en stak rijn- stukje sigaar weer aan. Lou stapte weer in de auto. „Dorotheenstrassel" riep zij den koetsier toe. Het was haar ingevallen, dat Seraphine van een advocaat ln de Dorotheenstrasse had ge sproken. Den naam was zij vergelen. Daar zou zij uitstappen en de naamborden lezen. Misschien herinnerde zij zich den naam, als zij die op een der naamborden las. Hij zou haar stellig kunnen inlichten. Eindelijk had zij hem gevonden. Toen zij naar hem vroeg, luidde hel antwoord, dat hij heden, Zaterdag, niet op zijn bureau was. Tot Maandag was hij op reis. Bij hel afgaan van de trap drukte zij haar zakdoek tegen haar oogen. Zij had kunnen schreien als een 'klein kind. Al haar moed en willen was ver geefs geweest. Nu moest zij wachten. Wach ten tot Maandag of totdat Seraphine het goed Klacht haar weer een verwarden brief te schrij ven. Zij liep de straat op en keek uit naar een auto. Een man liep haar voorbij. Zij schrok. Een vage herinnering had zij aan een man, die er zoo had uitgezien, die mét haar had gesproken en iets van haar had willen hebben. Wachmann het was de agent Wachmann. De man, wiens eisch de aanleiding was ge weest tot de catastrofe ln het liuis van haar ouders. Zij b'ep den man na. .Mijnheer .Wachmann mijnheer Wach- mannl" De man bleef slaan en herkende haar, toen zij haar voile terugsloeg. „Juffrouw Hörselkamp, niet waar?" „Ja." Zij overwon haar verlegenheid en vroeg op den man af: „Mijnheer Wachmann weet u kunt u mij het adres van mijn vader geven Hij keek haar verbaasd aan, een beetje onzeker. „Ik geloof, dat uw vader niet wil, dat men zijn verblijf weet; hij werkt, hij wil niet ge stoord worden. Zij viel hem in de reden, hartstochtelijk en opgewonden, terwijl groote tranen over haar wangen rolden. „Aan mij kunt u het wel zeggen, mijnheer Wachmann ik zal hem niet storen ik wil plleen ik bezwéer u, mijnheer Wach mann „Nu, op uw eigen verantwoording dan, juf frouw Hörsclkamp." Hij had medelijden met haar, nu hij haar zoo terugzag op de straat, met de grootste wanhoop op het fijne, bleekc gelaat, en het tragisch gebaar van haar slanke, bevende handen. Wat hadden die enkele weken van het trotsche, harde, afwerende meisje ge maakt I Hij nam een papier uit zijn zak en schreef er een adres op. „Dan moet u naar builen, naar Steglilz rijden. Ifleel ver buiten. Daar heb ik op mijn naam een atelier voor hem gehuurd." Daar hij den schrik op'haar gelaat las, voegde hij er sneDaan toe: „U begrijpt toch, juffrouw, zoo bekend als hij is niemand behoeft toch te weten, dat de beroemde Hörselkamp buiten werkt" Zij stak hem plotseling de hand toe. „Ik dank u, mijnheer Wachmann ik dank u." „Nu nu er is geen reden voor neen, neen, werkelijk niet"- Heel verlegen hield hl) Haar Hand bi zijne; hij waagde het niet den druk te bean#f woorden en voegde er weer stijver aan to« ,.0p uw verantwoording. Juffrouw." En na een poosje keek hij om en zag zij in een auto den hoek omging; hij trok aaf zijn slappen, zwarten hoed en vervolgidï hoofdschuddend zijn weg. Eindeloos scheeifcLou Hörselkamp den wed door de nu steeds voller wordende straten, hg het stof van die zware vrachtwagens, die ftI eindelooze reeks de Schöneberger hoofdstraf, optrokken, onder de stralen van de Melzoi^ die af en toe, stekend als een onweer, door dé wolken braken. Eindelijk stond die auto stil ln een smaUf straat met twee rijen boomen; aan beide ka»< ten lagen nog open bouwterreinen tussched enkele haastig en luchtig opgetrokken huur« huizen. Toen zij naar het atelier Wachmanife vroeg, verwees men haar naar een groote bin* nenplaats, vanwaar men door het achterhui!- in een verwilderden tuin kwam, aan welbij einde zich een kastachtig, laag gebouw vei*1 hief met een breeden glazen wand. Tusschen twee boomen was een koord ge* spannen, waarover eenige heerenkleereu hi»* gen, die Seraphine Juist krachtig met e&t borstel bewerkte. De borstel viel uit haar hand, toen rij Loq op zich zag toekomen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1