ZONNEWEELDE N° 216 15ne Jaaraang. DE EEMLANDER". Woensdag 14 Maart 1917. B1JITF.NI.ANP. FEUILLETON. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAl. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. 5» Uitgevers: VALKMOFF C Ot A13 0NNEMENT3PRIJ3: l£er 4 maanden vooi Amersfoort f 1«3<K Idem franco pei post 1«Ö0» Per week (metaratie verzekering tegen ongelukken) 0.12&# Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksch bijvoegsel nD* HoUandtehs Buiwrou*' (onder redactie van 'lherèae Hoven) per 8 mnd. 50 ©Is. Wekelijksoh bijvoegsel ^Wereldrev-lie" per 8 mnd. 52 Cta. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERXENT1EN Van 1-5 «nel.o.ao. Elks rBgol rouér0.1 a. Dienstaanbiedingen 15 rogels0.50« Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bednjl bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. bootoorlog in 't leven geroepen nieuwe con stellatie aan Engeland de gelegenheid om zijn plan weer op te vatten. Ditmaal ge schiedt het met meer kans op succes, want de omstandigheden schijnen nu gunstiger te zijn, hetgeen de Schr. aldus verklaart: „Se dert den dood van Juansjikai mist het Chi- neesche staatsschip een krachtigen stuur man. President Lijuanhung is geen politie- Politiek Overzicht China en de wereldstrijd. Uit Peking is het bericht ontvangen, dat het huis van vertegenwoordigers van China in eene geheime zitting met eene rr^erder- heid van ruim 300 stemmen de diplomatieke ke kop. Hij bezit geene energie en is een I politiek van de regeering, het afbreken van speelbal van de binnenlandsche partijen, de betrekkingen met Duitschland daaronder Zijn plaatsvervanger, de vice-president Feng- begrepen, heeft goedgekeurd. Een dergelijk kwotsjang, die wel geschikt zou zijn in votum is ook door den Senaat uitgebracht.1 Juan's voetstappen te treden, heejt zijne po- Dit bericht is een vervólg op- eenige vroe- sitie ivpg niet voldoende kunnen bevestigen, gere mededeelingen, die ten doel hebben China drijft tegenwoordig in het Zuid-Chi- ons er op voor te bereiden, dat de wereld- neesche anarchistisch-republikeinsche vaar- «trijd nog niet aan de uiterste grens vanwater, dat ondanks de oppositie van tijd hare uitbreiding is gekomen. Er werd be-tot tijd van het noorden tegen de Japansche richt, dat de regeering van China een pro-intriges sterk Japansch gekleurd is. De test in ongewoon scherpen vorm had laten geldnood van de regeering is, zoo mogelijk, uitgaan tegen de Duitsche aankondiging van nog erger dan een jaar geleden. De kassen den verscherpten duikbootoorlog. Daarop zijn leeg. Eindelijk heeft men ditmaal niet zijn mededeelingen gevolgd over een tus- meer te doen met een eenzijdigen Engel- schen den president der republiek China en schen, maar met een door de geallieerden, zijne ministers bestaand verschil over de vraag of China dit als aanleiding zou gebrui ken om aan Duitschland den oorlog te ver klaren. Het. kabinet was voor -het afbreken van de betrekkingen met het Duitsche rijk els voorlooper van de oorlogsverklaring; de president echter wilde de ontijdigheid van China in stand houden ey gaf te verstaan, ■dat hij de man was, die hierover had te be- dus collectief, uitgeoefenden druk op de Chineesche regeering." Dat ook Japan zich bij dezen druk heeft aangesloten, plaatst den Schr. voor een raad sel, waarvoor hij geene oplossing weet te vinden. Z. i. kunnen uit de aansluiting van China bij de Entente voor Japan geene voor- deelen voortkomen, maar slechts nadeelen. De oplossing van dit raadsel zal zich echter slissen. De strijd hierover heeft er toe ge- wel niet lang laten wachten. Inmiddels moet leid, dat de ministers hun ontslag vroegen, men er mee rekenen, dat voorspellingen op De president heeft toen den Wice-president het gebied van de Oost-Aziatische politiek, uitgezonden om de ministers van hurTvoor- j vooral gedurende dezen oorlog, die alles nemen terug te brengen, hetgeen dezen is ondersteboven haalt, een waagstuk is, waar- gelukt, omdat hij hun de tijding kon bren-aan men zioh liever niet moet wagen. gen, dat de president van zijne aanvanke- Wanneer China zich schaart onder de lijke meening was teruggekomen en bereid vijanden van de centrale mogendheden, dan was in het zog van zijne ministers mee te I beteekent dat uit een militair oogpunt zeer varen. Nu bekbcji wij vernomen, -dat ock weinig, want China is op militair gebied een de gro-ote meerd'erheid van de vertegenwoor-non-va!eur. Dat zal echter voor hun handel d'iging het politieke beleid van de ministers en voor de vrijheid van hunne m China heeft goedgekeurd, het afbreken van de be trekkingen met Duitschland daaronder be grepen. Wanneer dit alles in zijn werk is gegaan «ooals het hier is geschetst, dan zal eerst daags het officieele bericht zijn te verwach ten van het., afbreken der diplomatieke be trekkingen tusschen China en Duitschland en zei dit weldra worden gevolgd' door de oorlogsverklaring van de zijde van China, die wel niet enkel tegen hef Duitsche rijk m*ar ook tegen Oostenrijk-Hongarije ge recht zal zijn. Hoe is dit in zijn werk gegaan? "U" beantwoording van die vraag herinnert een Oostènriffcsche diplomaat in ruste, de levende burgers zeer gevoelige gevolgen hebben en ook voor den algemeenen toe stand in het verre oosten niet zonder betee- kenis blijven. De Schr. spreekt zich daar over aldus uit „Vooral zullen de zoogenaamde Settle ments hebben te lijden. Het recht van be stuur en de bevoorrechte stelling van de eigen bitrgers in deze volkplantingen zullen aan de centrale mogendheden ontnomen worden, hunne handelsinrichtingen in beslag genomen of tot likwidatie gedwongen wor den. Mog-elijk bedreigt hen de interneering. Een ander gevaar is de inbeslagneming van de handelsschepen en de indienststelling CHict gezant Von Kuczynski, er aan, dat in van dezen voor de oogmerken van de En- het najaar van 1915 Engeland eene eerste tente. Het aantal in de Chineésche havens poging deed om China door-beloften aan de zijde van de Fntente e brengen, ten einde gedaan te krijgen, dat het den oorlog ver klaarde aan de centrale mogendheden, waar door de handel van dezen in Oost-Azië zou kunnen worden vernietigd. Dat plan is toen afgestuit op den tegenstand van Japan Thans levert de door den verscherpten duik geborgén Duitsche handelsschepen is niet gering. Van de Oostenr. Lloyd liggen drie van de mooiste schepen in Sjanghai. De En tente zou op deze wijze met één slag vele tonqen scheepsruimte winnen, die voor haar van \t meer waarde is, omdat zij dadelijk kunnen worden gebruikt voor het vervoer van de in de Australisohe en Indische ha vens opgelegde graan- en andere voorraden, die tot dusver te vergeefs wachten op de ge legenheid om te worden verscheept" De oorlog. Washington, 13 Maart. (R.) De ar- beidersorganisatiën in het land hebben door hunne vertegenwoordigers eenstemmig hun ne diensten aangeboden voor iederen arbeid in het veld, wanneer de Vereenigde Staten mochten worden gedreven in den oorlog. Key West, 13 Maart (R.) Gezant Gerard is hier aangekomen. Hij gaat per spoor verder naar Washington. Kopenhagen, 13 Maart. (Ritzau.) Graaf Bernstorff is heden morgen naar Ber lijn vertrokken. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.) De gewe zen Duitsche gezant in de Vereenigde Sta ten, graaf «Bernstorff, is hedenavond hier aangekomen, vergezeld van zijne echtge- noote en het personeel van de legatie en het consulaat-generaal, in 't geheel om streeks 150 personen. Behalve vertegen woordigers van het departement van Bui- tenlandsche Zaken, waren ook vele vrien den van de uit Amerika teruggekeerden in het station aanwezig. Hamburg, 13 Maart. (W. B.JPGraaf Bernstorff heeft in Kopenhagen een gesprek gevoerd met den hoofdredacteur va f het Hamburger Fremdenblatt, dat hoofdzakelijk liep over de bekende instructie aan den kei zerlijken gezant in Mexico, die door zijne hand is gegaan. Hij vindt het- natuurlijk, dat de bekendmaking van die instructie in Ame rika eene groote ontroering heeft verwekt; maar hij verzekert ten stelligste, dat zoolang hij den post in Washington heeft bekleed, nooit iets tot zijne kennis is gekomen wat aanduidde, dat .Jjne regeering de politiek van de Midden- en Zuid-Amerikaansche sta ten, in 't bijzonder van Mexico, heeft trach ten te beïnvloeden in een aan de Unie vijan delijken zin. Steeds zijn uitsluitend econo mische doeleinden nagestreefd. De Mexi can-^<-he regeering zou uit een Duitschen mond nooit iets vernomen hebben van wat de instructie inhield, voordat de oorlogsver klaring van de Vereenigde Staten aan Duitschland een voldongen feit was gewor den. Maar dat de Duitsche regeering er op bedacht was maatregelen te nemen om, als Amerika dien stap deed, hem naar moge lijkheid te pareeren, was niet alleen haar goed recht, maar haar schuldige plicht te genover het Duitsche volk. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.) Staats secretaris Helfferich heeft tegenover den ver tegenwoordiger van het Hongaarsche dag blad Az Est zijne goede verwachtingen uit gedrukt over de uitkomsten van den ver scherpten duikboot-oorlog. Hij heeft speci aal zich er op toegelegd, aan de hand van de door den Engelschen eersten minister Lloyd George afgelegde verklaringen le doen uitkomen op welk een smalle basis de hoop van dezen staatsman berust, dat het hem zal gelukken deze grimmigste bedrei ging van Engeland baas te worden. Het in voerverbod, dat hij wil uitvaardigen tegen artikelen, die gemist kunnen worden, zal slechts eene besparing in scheepsruimte ge ven van 3 pet. van den invoer in vredestijd. Tot besluit zegt Helfferich: „Ik geloof, dat wij goedsmoeds mogen zijn, wanneer de Britsche grootspraak zoo klein begint te worden." Peking, II Maart. (R.) De Senaat heeft met 158 tegen 37 stemmen de diplo matieke politiek van de regeering goedge keurd, het afbreken van de betrekkingen met Duitschland daaronder begrepen. B e r 1 ij n, 13 Maart. (K. N.) Volgens door Berlijnsche bladen ontvangen inlichtin gen geeft de Kokumin Shimben een uiteen zetting, dat het Japansche volk en ook de Japansche groote wereld geen belang zou den hebben bij een oorlog met Amerika. Tengevolge van de jongste onderhandelin gen, die tusschen Japan en Amerika gevoerd werden zal aan Japan de meest uitgebreide macht in Oost-A-zië gelaten worden, hetgeen aan zijn ontwikkeling slechts bevorderlijk zal zijn. Te Berlijn heerscht de meening, dat Ame rika, door aan Japan vrijheid van beweging toe te staan op het vasteland van China en het achterland, Japan verwijderd wil houden van het Amerikaansche gebied. Christiania, 13 Maart. (Noor- weegsch telegraafbureau). Het stoomschip Lars Fostenaes, het zeilschip Silas, het stoomschip Gebjörn en het zeilschip Spar tan zijn buiten het spergebied in de Noord zee of de gevaarzóne in den grond geboord, B e r 1 ij n, 13 Maart. (W B.) Voormidi dagbericht uit het groote hoofdkwartier. Ten zuiden van Atrecht deden Engelsche afdet'ingen, na een voorbereidend vuür. op breeden grondslag een aanval bij Beaurains, die met verlies mislukte. Aan de Ancre, tus schen de Awe en de Oise, ten zuiden van Soissons, in Champagne en op de beide Maasoevers was de strijdactie levendig. Ten noorden van de Awe drongen Fransche com pagnieën op tegen onze stellingen; zij wer den door ons vuur voor de versperringen ge dwongen om te keeren. Ten zuiden van Ri- pont vielen de Franschen, na een trommel vuur, onze stellingen weer aan. In taaie te- 'genweer werd de hoogte 185, het voorwerp van een zoo heeten strijd, tegen overmach tige strijdkradhten in bezit gehouden. De geringe terreinwinst aan de zuidwestelijke helling werd door den vijand met bloedige offers gekocht. Berlijn, 13 Maart. (W.-B.). Avond- bericht uit het groote hoofdkwartier. Er was heden levendige «gevecjitsactie in het Ancre-gebied, ten zuiden van de Avre en in Champagne. P a r ij s, 13 Maart. (Havas). Namiddag communiqué. Tusschen de Awe en de Aisne verrichtten Fransche afdeelingen gisteren tegen het einde van.den dag drie overvallen op Duit sche loopgraven, die door hun vuur ontred» derd werden; zij brachten gevangenen terug. De Duitschers zetten gedurende den nacht het bombardement van Sois&ons voort. Op den weg naar Crouy werd een sterke Duit sche troep, die de Fransche liniën trachtte aan te randen, teruggeslagen. Meer- naar het oosten mislukte eene andere Duitsche poging in de streek van Beoulne en Chivy, onder ons vuur. De artilleriestrijd is tame lijk levendig geweest in den sector Troyon. Ten westen van Maisons de Champagne deden de Duitschers gisteravond een hevi- gen tegenaanval op hoogte 185, dta werd gestuit door ons vuur. Wij handhaafden ons in al onze stellingen. De nacht was rustig en slechts door artilleriestrijd gekenmerkt. Op den rechter Maasoever werd een Duitsche overval op een Fransch werk in de streek van Louvemont met granaten afgesla gen. Avondcommuniqué. Krachtig artillerieduel in de sectoren Mat- sons de Champagne en Massiges. De Duit schers deden gedurende den dag wuchte- looze bomaanvallen tegen hoogte 185, die wij blijven bezetten. Aan beide oevers vap de Maas levendige artillerie-arbeid.. Lonclen, 13 Maart. (R.) Bericht van maarschalk Haig. Ten gevolge van ons bombardement ont ruimde de vijand gisteren het voornaamste verdedigingswerk langs de voorste kam van den heuvelrug ten Westen van Bapaume, over een front van 3Ja mijl. In den loop van den dag hebben onze oprukkende troepen de vijandelijke achterhoede in deze streek teruggedreven over een diepte van één mijl en het dorp Grevillers en het Loupart-bosch bezet. Wij maakten ook nieuwe vorderingen ten oosten en ten noordoosten van Gommc- court, over een front van ongeveer een rnijb Londen, 14 Maart. (R.) Onze bijzon dere correspondent aan het Britsche front bericht, dat de Duitschers den 13en onder een hevig bombardement gedwongen waren hunne teruggaande beweging te hervatten. In den afgeloopen nacht en heden morgen zijn zij teruggedreven langs een front van 4000 5000 yards. Het is niet mogelijk' reeds op te geven tot welke diepte. Onze troepen avanceerden door een reeks sterka stellingen in het Loüpartbosch; zij namen ook het dorp Grevillers. Berlijn, 13 Maart. (W.-B.). Voor- middagbericht uit 'het groote hoofdkwartier. Front prins Leopold. Verscheidene sec toren lagen bij heldere atmosfeer onder de werking van de Russische artillerie, die krachtig beantwoord werd. Ten noorden van den spoorweg'lloezowTarnopol voer den onze stormcolonnes met omzichtigheid en flinkheid eene onderneming uit, waarbij- 3 officieren en 320 Russische soldaten ge vangen genomen en 13 machinegeweren buitgemaakt werden. Ook bij Bzzezany en aan de Nazajowka leverSen onze invallen in de Russische liniën winst in gevangenen en buit. Wie steeds met velen omgaat, zal vele wonden ontvangen. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie "ertaald v door Mevr. I. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 65 „Haasje, wat doe je? Hoe' kom je hier wat is er gebeurd?'* Opgewonden en verwijtend antwoordde Lou: .Eerder zou ik jou kunnen vragen, wat er gebeurd is!" De oude vrouw legde de vinger op haar lip pen. „Sst Haasje. Vanmiddag had ik naar je toe willen komen. Je weet wel. dat het met liet schrijven zoo moeilijk gaat Nu kom fnaar, mijn Haasje. Een stoel zal wel voor je fce vinden zijn..." „Waar is Papa?" Zij wilde dadelijk de oude vrouw voorbij en paar het huis tocloopen Maar deze greep kaar bij haar japon vast. „Niet doen Papa slaapt nog. Als hij je (det. begint hij misschien te schelden. Laat mij begaan kom Zij trok Lou als een klein kind aan de hand met zich mee, opende rechts een deur, die naar een klein slaapkamertje leidde, waarin een veldbed, een waschtafel, een tafel en een stoel de geheele meubileering vormden. Daar na trok zij voorzichtig de deur achter zich dicht, „Kun je gelooven, Haasje, dat je vader in dit kombuis heeft geslapen?" Zij vertelde met van opwinding trillende stem wat er was gebeurd. Enkele dagen te voren was Höi*9elkamp in dc Rauchstrasse gekomen. Het tweede meisje, de eenige van al de vrouwelijke dienstboden die waren overgebleven, had hem open ge daan. Hij liep regelrecht naar 'het atelier en sloot zich daar op Het meisje was het haar komen zeggen. Maar ofschoon zij zonder op houden aan de deur had geklopt, d?ed hij niet open. Zij zei het meisje weer aan het werk te gaan en bleef meer dan twee uur voor de deur op den loer staan. Niets bewoog zich. Eindelijk hoorde zij het omdraaien van een sleutel. Zij had zich in. een diepe nis van de gang verscholen en hield den adem In. Ilör- selkamp kwam naar buiten; vijf groote tee kenbladen met touw omwonden, droeg hij onder den arm. Zonder om te kijken, bijna op de teenen, ging hij de gang door, lot aan de kleine deur, die naar den tuin leidde. Zachtjes sloot hij de deur open en sloop naar buiten. „Ik, mijn Haasje, ik hem na. Zonder hoed, zonder doek zooals ik daar was; met de groote vilten pantoffels aan de voelen. Niet één keer heeft hij omgekeken, maar hij kwam maar. langzaam vooruit met die groote kar tons. Tot aan de Friedrich-WiIhem rasse zeulde ik achter hem aan. Daar stapte hij in een rijtuig en ik in een ander. Toen liet ik riiet meer los, dat begrijp je Nu, toen zijn de rijtuigen achter elkaar aan gereden, tot aan het einde der wereld. Eindelijk waren we er. Je vader stapt uit en betaalde den koetsier en had het zoo druk met zijn kartonnen dingen, dat hij mijn rijtuig in het geheel niet zag. Maar toen ik ook uitstapte, verlangde~"de kerel betaling en ik had geen geld bij mij. Nu, luister, Haasje dat was me een geschier denis! Zoo'n oude vrouw zonder hoed. op pantoffels, niet eens een omslagdoek om. En mijn bril had ik ook niet bij mij nu, ik zeg niets. Maar dat vergeet ik van mijn leven niet En er kwamen menschen bij, die mij aangaap ten en een sprak er al van het politiebureau en ik weet niet, wat al meer Nu, Haasje dat was toch niets voor mij. Ik schold er dus op los, op de hcele bende. En ik heb ze precies gezegd, waar ik heen wilde. Naar den beeldhouwer Ilörselkamp. En.dat ik daar wat -le bestellen had. En zoo meer. Nu, en toen werden ze stil, want dat er een beeldhouwer woonde, dat wisten ze, maar den naam wisten zij niet. En stel je nu voor, Haasje, daar gaat die oude draak van een koetsier met een paar menschen met mij mee en anderen passen op zijn rijtuig. Dat was me een geschiedenis. Zulke oogen heeft je vader opgezet zij ^be schreef met haar vingers twee cirkels als soep borden toen hij mij rög met mijn gezel schap. Nu, wat zal ik je er meer van vertel len, Haasje? Ilij heeft het rijtuig betaald, maar toen bcgón hij met zijn voeten te stampen en met zijn vuisten te slaan en hij wensente mij naar den duivel. Maar ik heb er mij niets van aangetrokken. Ik ben kalm op een oude kist gaan zitten en ik heb bij mijzelf gedacht zoo aanstonds bedaart hij wel weer. 'loen gaf hij mij een glas wijn en zei, dat ik drinken moest, om weer kleur op mijn gezicht 'e bren gen. Zie je zoo ben ik bij hem gebleven." Zij vertelde nog, dat zij een paar meubelen uit haar eigen kamer naar hier had laten •brengen om zijn woning wat op te knappen. Naast het atelier was nog een heel klein aardig kamertje met keuken. En nu kookte zij ook voor hem en hield zijn kleeren in orde en twee maal in de week ging zij naar de Rauchstrasse, om te zien of alles in orde was en de brieven te halen, die daar mochten zijn gekomen. Maar in het atelier laat hij niemand binnen. Lou was de oude vrouw met geen enkel woord In de rede gevallen. Nu zette zij haar hoed af, alsof het lichte stroo haar ondrage lijk drukte en toen zei zij met doffe stem: „Ik zou mijn vader willen spreken." Seraphine knikte en streek bezorgd langs haar kin. „Maar zeg hem. Haasje, dat je het niet van mij weet, dat hij hier woont. Anders slaat hij wat stuk en loopt nog eens weg. Hij lijk» nu wel een woesteling..." Lou glimlachte vermoeid. Zij was niet bang voor haar vader. Hoofdschuddend, met een langen zucht, ging de oude vrouw heen Het scheen Lou toe. dal er een eeuwigheid voorbij was gegaan, voordat zij de deur eindelijk weer opende en fluisterde: „Ga maar naar hem toe. Ik moest eerst den boel bij hem opruimen. Wees maar heel kalm, Haasje','hoor je laat hem schelden hij doet je niets Toen tou binnenging, was het haar, alsof zij de kamer van Seraphine zag in de Rauch- sl'-asse. Het deed haar goed de bekende meu belen, gordijnen en platen terug te zien, maar dat de groote, slanke gestalte van haar vader daar midden in stond, scheen haar vreemd toe. „Papa, lieve Papa." Met uitgespreide armen vloog zij op hom toe, toen zij zijn scherp geteckcnd, gladge schoren gelaat weer zag, en snikkend verborg" zij haar hoofd tegen zijn borst. Maar hij verroerde zich niet, legde zijn. armen niet om haar heen, hij staarde haar aan, bijna vijandig, met somber gefronste wenkbrauwen. „Wat wil je van mij? Waarom heb jc gepro beerd uit tc vinden, waar ik ben? Wie stuurt jc hier naar toe?" „Niemand. Papa, werkelijk niemand. Ik kon het niet meer uithouden ik moest u zien Hij duwde haar weg, voorzichtig maar tocfii -beslist „Jc hadt mijn wil moeten eerbiedigen. Ik 'heb toch ook» nog dan jfi\, is het niet?" Zijn stem, eerst ruw en afgebroken, klonk nu luid en toornig. „Heg je geld noodig? Ja? Ik zal zien geloof, dat ik nog wal heb Hij haalde zijn portefeuille le voorschijn en trok er een paar blauwe biljetten uit. Met witte, bevende lippen antwoorde Lom „Ik hob geen geld noodig." En op hetzelde oogenblik viel het haar voor het eerst in, dat zij van alle middelen-ontbloot was en op kosten van vreemden leefde. Stamelend herhaalde zij: „Ik heb geen geld noodig Hij wierp dc biljetten op de tafel en weiwk de zich af. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1