N° 219 Eerste Blad Zaterdag 17 Maart 1917. BIJITFNLAND._ KOLONIËN. BINNENLAND.' abonnementsprijs Per maanden vooi Amersioort f 1.30. Idem Iranco pei post 1*89- Per week (met'gratis verzekering tegen ongelukken) - O. J Afzonderlijke nummers - 0.05» Wekehjksch bijvoegsel „D* Hollandseh* huisvrouw' (onder redactie van Thérèaa Hoven) per mnd. 50 ets. Webeliiksoh bijvoegsel 9 Wereld rem*'' per S mnd. 52 els. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERT EN TIEN Van 1—5 regols f O. SO. Elke regel meer0.15» Dienstaanbiedingen 15 regels..0.50* Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. M MARIE VAN VERSENDAAl. Hoofdredactie. Mr Q j VAN SCHAARDENBURO. «O Kennisgevingen. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort doen te weten dat door den Raad dier ge meente in zijjie vergadering ven 27 Februari 1917 is vastgesteld de volgende verordening: Verordening ter beperking van het tabaks verbruik door kinderen. Artikel T. Het is aan verkoopers van tabaks-artikelen en hunne vervangers verboden, in de uitoefening van het beroep, tabak, sigaren of sigaretten te verkoopen of op andere wüze te verstrekken aan kinderen beneden den leeftijd van veertien jaar. Artikel 2. Het is aan kinderen beneden den leeftijd van veertien jaar verboden in het openbaar tabak% te rooken, of te pruimen, of bij zich te dragen. Artikel 3. Overtreding van de bepalingen dezer veror dening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. Artikel 4. Met ingang van T Januari 1918 wordt v£or „veertien jaar" in de artt. T en 2 gelezen vijf tien jaar; met ingang van 1 Januari 1919: zes tien jaor. Artikel 5. De opsporing van overtredingen van de be palingen dezer verordening wordt in het bijzon der opgedragen aan de dienaren der Gemeente politie. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht volgens hun bericht van den 5 Maart 1917 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 17 Maart 1917. Burgemeester 'en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Voorzitter, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. BEKENDMAKING. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend dat door den Gemeentelijken Keuringsdienst is geconstateerd, dat brood, door E. de Cat, Lieve" Vrouwe Kerkhof No. 11, den 5 Maart verkocht en te koop aangeboden, te licht van gewicht was. Amersfoort, 16 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Do atxlic-atic van den czaar. Petersburg, 16 Maart. (R.) De Czaar heeft afstand gedaan ten gunste van grootvorst Michaël; maar deze heeft zijne rechten op den troon prijsgegeven. Het bevel over het Russische leger heeft de Czaar overgedragen aan grootvorst Ni- colaas. New-York, 16 Maart. (R.) De Asso ciated Press bericht uit Petersburg: De kei zer heeft te middernacht de abdicatie on derteekend voor zich en voor den cznre- witsch ten gunste van grootvorst Michael. Deze heeft heden namiddag om 2.30 ook afstand gedaan. Dit brengt de dynastie Romanov/ tot haar einde. Londen, 16 Maart. (R.) Aan het ein de van de zitting van het Lagerhuis ver klaarde Bonar Law in antwoord op een vraag, dat er een telegram van de Britsche legatie ontvangen was, meldend, dat het vo rige bericht over den troonsafstand van den czaar en de benoeming van grootvorst Mi chael tot regent niet geheel juist is geble ken. De troonsafstand van den czaar en de be noeming van den regent is nog niet ten uitvoer gelegd, hoewel er door het uitvoe rend comité toe besloten is. Wij hebben later nog een telegram ont vangen, waarin gemeld wordt, dat het niet bekend is, waar de czaar zich bevindt. De revolutie In RusIhimI. Petersburg, 16 Maart. (Tel.-ag.) Het uitvoerend aoema-comité maakt de vol gende lijst bekend van het nieuwe nationale kabinet: President van den ministerraad en minis ter van binnenlanasche zaken prins Lwow, president van den zemstwo-bond; Milroe- kow, afgevaardigde van Petersburg, minister van buifenlandsche zaken; Kerenski, afge vaardigde van Saratow, justitie; de vice- president van de doema Nekrassow gemeen schapsmiddelen; Konovalow, afgevaardigde van Kostroma, handel en nijverheid; Manioe- 3ow,_ hoogleer aar aan de universiteit te Mos kou, onderwijs; Goetschkow, lid van den rijksraad, oud-voorzitter van de derde doema en president vaft de vereenigde comités der gemobiliseerde industrie, minister van oor log en waarnemend minister van marine; Schingarew, afgevaardigde van Petersburg, landbouw; Terestsjenko, afgevaardigde van Kiew, financiën; Godnew, afgevaardigde van Kazan, staatscontroleur. Petersburg, 16 Maart. (R.) De ge delegeerden van de werklieden en het uit voerend doema-comité zijn tot overeenstem ming gekomen over de bijeenroeping van eene constitueerende vergadering op den grondslag van het algemeen stemrecht. Londen, 16 Maart. (R). Wij hebben van Russische diplomatieke zijde het volgen de vernomen: Rusland heeft eindelijk den weg vrij voor zich. Hij is breed en de nieuwe regeering moet zorgen, dat zij hem veilig en zoo snel mogelijk volgt. De taak, die is te vervullen is die eene reorganisatie van alles inhoudt; is groot en vordert tijd. De geheele zaak is op touw gezet ten behoeve van een betere voortzetting van den oorlog. De ondoeltref fendheid en onverantwoordelijkheid van het oude regime hebben de wijziging ^onver- mijdelijk gemaakt. Het yolk kreeg zijne eischen niet ingewilligd. De corruptie ging onverminderd haar gang, zonder dat de mo gelijkheid bestond haar aan de kaak te stel len. Deze beweging is eene van het Russische leger, gesteund door het Russische volk. Zij is niet tegen de dynastie gericht, maar tegen de onverantwoordelijke en in sommige ge vallen oneerlijke regeering, die den oorlog op volmaakte ondoelmatige wijze voerde en het volk belette voedsel te krijgen, hetgeen meer een gevolg van hare onbekwaamheid dan van iets anders was. De daad van den czaar is eene van groote vaderlandsliefde. Hij heeft niet geaarzeld zichzelf op te offeren in het belang van zijn land. Er is nooit sprake van geweest dat Rus land den oorlog moe was. Het heeft er „steeds naar verlangd; vol te. houden en zich van het Duifsche juk te bevrijden, dat het was opgelegd. Wat geschied is, is de bevrijding van een groot rijk van de boeien, waardoor het ge kluisterd werd, en kan beschouwd worden als een nieuwe waarborg, dat Rusland den oorlog met nog grooter energie zal voeren om het doel te bereiken, dat het met zijne bondgenooten voor oogen heeft. Het door het volk gekozen kabinet bestaat uit man nen, die blijk gegeven hebben van hunne vaderlandsliefde en van hunne bekwaamheid om een goede organisatie in het leven te roepen. Aan enkele bladen worden uit Londen dé telegrammen geseind, door den Times-cor respondent uit Petrograd gezonden. Hij schreef ze gedurende de omwenteling van dag tot dag, bijna van uur tot uur en daar om geven ze een bijzonder goed overzicht van de ontwikkeling der gebeurtenissen. Donderdag eerst, toen de orde weer in de Russische hoofdstad hersteld was, kon de berichtgever, met toestemming van het nieu we bewind, zijn telegrammen doorkrijgen. Vrijdag 7 Maart reeds begonnen de hon geroproeren en Zondag, terwijl een drukke menigte zich op de Newsky Prospect be woog, werden zij onverhoeds door soldaten beschoten. De bevelvoerende kolonel werd kort daarop door een als officier vermom den student danig toegetakeld, hetgeen i n de stad aanleiding gaf tot geruchten van opstand in het leger. Maandagochtend vernam de Doema, dat de zitting was verdaagd tot „niet later dan midden-April", Rodzianko vormde daarop het uitvoerend comité der Doema, bestaan de uit twaalf leden, te weten 2 socialisten, 2 conservatieven, 3 gematigden en vijf ka- detten en vooruitstrevenden. Dit comité diende in de eerste plaats om de voeling tusschen Doema en volk en leger te her stellen. Het kon toen reeds rekenen op den steun van ongeveer 30.000 man. Hoe Rodzianko daarop aan den Czaar seinde en geen antwoord ontving, werd reeds gemeld. Ook toen echter nam de Doe ma nog geen definitief besluit, want Rodzi anko werd opgebeld door den ministerraad, met het verzoek een vergadering bij te wo nen in het Mariapaleis. Hij voldeed aan dit verzoek en in een gepantserde automobiel, omgeven door soldaten, ging hij naar den ministerraad, waar ook grootvorst Michael zich bevond. Het meerend.eel der ministers scheen geneigd het bijltje er maar bij neer te leggen en grootvorst Michael tot regent te benoemen, slechts de minister van oor log, Bieljajef, verklaarde zijn eed van sol daat 'niet te kunnen breken en den strijd te zullen voortzetten. Rodzianko vertelde den heeren echter waar het op stond en keerde" terug gelijk hij gekomen was. Daarop eerst nam deJAoe- ma het besluit om de ministers gevangen te nemen. Toen ze nter naar het. Maria- paleis trokken, waren de heeren verdwe nen en hadden hun toevlucht gezocht in de prefectuur, gelegen naast het gebouw van de admiraliteit. Hier nu ontbrandde de groote strijd en de Timescorrespondent heeft het nieuws uit de eerste hand gehad, want zijn bureau is gelegen naast de prefectuur. De revolutionnairen reden met gepantser de automobielen door de stad en wisselden schoten met de troepen uit Nowgorod, wel ke het oude regime trouw gebleven waren. Deze bezetten in de admiraliteit een sterke stelling, want vanaf den toren van het ge bouw bestreken zij de Newski. Ook elders in de stad werden hevige gevechten ge voerd. Politieagenten en gendarmes bevon den zich op de daken der huizen en schoten met mitrailleurs of wierpen met handgra naten. Zij maakten bij deze omwenteling de meeste slachtoffers. Om het bezit van het Winterpaleis werd een verbitterde strijd ge voerd. De stations van Nicglaas en Tsjar- koje stonden in brand. Ten slotte kregen de revolutionnairen overal de overhand. Zij bezetten ook de St. Peters- en Paulsvesting, waarin zich de graven der Romanow's bevinden. Vandaar uit bestreken zij de geheele stad en de over gangen der Newa. Het kabinet werd gevangen genomen cn in he-: Taurische paleis ondergebracht. Deze gevangenneming heeft nog aanlei ding tot eenige zonderlinge tafereelen ge- igeven. Galitzin vroeg telefonisch ontslag aan de Doema en werd daarop afgehaald. Protopopoff kwam zich zelf heel rustig bij het comité melden. Dobrowolski werd van het Italiaansche gezantschap afgehaald in een automobiel, welke Rodziankö vriende lijk ter beschikking had gesteld. Toen de vroegere minister van oorlog, Sochomlinoff werd binnengebracht, wilden de soldaten zich vpn hem meester maken, om hem recht te doen wedervaren. Met de grootste moeite kreeg men gedaan, dat zij zich met een degradatie tevreden stel den. Zij rukten den ex-minister .de epaulet ten van den schouder, wat hij gedwee toe liet. Maklakof, die in zijn broeder (lid der Doema), steeds den grootsten tegenstander vond, werd als gevangeneaan dien broeder overgeleverd.„Gorcmikin, de aarts- reactionnair, werd in een sleepersauto als gevangene binnengebracht. Donderdag morgen, nadat steeds meer troepen zich hadden aangesloten, was de orde hersleld, waren de branden gebluscht èn de winkels geopend. Ook de treinenloop en het verkeer per telefoon en telegraaf was hersteld. Daken en zolders werden onderzocht, om de poli tieagenten en gendarmes gevangen te ne men, die vandaar uit de stad nog bedreig- den. Aldus in het kort de loop der geheime nissen volgens den Times-correspondent. Omtrent den toestand seinde Reuters bi- zondere dienst op 15 Maart 11.55 's avonds. Nog steeds wordt er in de straten gevuurd, daar de politie door van de daken der hui zen, te schieten, hare schuilplaatsen bekend maakt. Veje lieden worden nauwkeurig on derzocht en wanneer onder hen politie-be- ambten ontdekt worden, dan maakt men met dezen korte metten. Overal ziét men roode linten dragen, o.a. ook aan de lansen, geweren en petten der soldaten. Voortdurend hebben er optoch ten van allerlei aard, zoowel van troepen der land- en zeemacht als van burgers plaats. Veelal dragen dezen vlaggen met het opschrift: „vrijheid, gelijkheid en broeder schap" mede. Dagelijks verzamelen zich massa's bur gers en militairen om het Doema-gebouw. Alleen een Carlyle zou het woelige ge doe in de wandelgangen, de dringende menschenmenigte, de ernstige gesprekken, de toespraken, tot het -volk, de opwekking tot deelneming aan het patriotische werk en tot zelfopoffering, en ook de beschuldi gingen aan het adres der dynastie en alles wat met het oude regime samenhangt, kun nen beschrijven. Hier liggen stapels zakken meel, ginds staan massa's kisten met patronen en lig gen een half dozijn soldaten te slapen. Bij den ingang staat een tafel met geneesmid delen en benoodigdheden voor eerste hulp. Aan een andere tafel zijn een aantal stu denten en soldaten bezig aanteekeningen te maken. Onder dé bezoekers aan de gemeen schappelijke kamer der journalisten wak ook de grijze politieke gevangene Lopati- be, lid van de oude „Vereeniging van den Volkswil", die twintig jaren in de Schlüs- selburg-gevangenis heeft gezeten en die nu naar Petersburg heeft kunnen tefcigkeeren. De oorlog. Van de verschillende fronten geen nieuws van belang. C h rd s t i a n i a, 15 Maart. (\V. B.) Morgenblade't bericht, dat het Noorweegsche stoomschip Dana, waarvan reeds werd be richt, dat het in den grond is geboord, den 9en Maart beneden Lerwick is getorpedeerd, ofschoon het onder geleide was van Engel- sche oorlogsschepen. Berlijn, 16 Maart. (W.-B.). Drie En- gelsohe stoomschepen van respectievelijk 5197, 2836 en 1073 ton, een Japansch stoomschip van 3060 ton, voorts negen Ita liaansche zeilschepen, een Portugesch zeil schip en drie Engelsche visschersstoom- schepen werden door duikbooten in den grond geboord. B e r 1 ij n, 16 Maart (W. B.) In de maand Februari zijn in 't geheel 368 han delsschepen, met een inhoud van 781,500 bruto registerton, tengevolge van de oorlogs maatregelen der Centrale mogendheden ver loren gegaan. Hiervan zijn 292 vijandelijke schepen, met een inhoud van 647,000 bruto registerton, en 76 neutrale schepen, met een inhoud van 137,500 ton. Van de neutrale schepen zijn 61 door duikbooten tot zinken gebracht,^:lus T6.5 van het totaal over Fe bruari, tegenover 20 %-der neutrale verlie zen dooreengenomen in de laatste vier maan den. Londen, 16 Maart. (R.) De admira liteit bericht, dat een torpedojager van oud type op een mijn is gestooten en gezonken. Alle officieren werden gered en een man gedood; 28 worden vermist; zij zijn waar schijnlijk verdronken. Weenen, 16 Maart. (W. B.) De Duit- sche rijkskanselier is heden morgen hier aangekomen, om den keizer zijne opwachting te maken en het bezoek van den minister van buitenlandsche zaken Czernin en van den minister-president Clam Martinitz te beantwoorden. B e r 1 ij n 16 Maart. (W.-B.). Uit Por tugal wordt bericht, dat de tot heden afgezon den Portugeesohe troepen zonder wapenen en munitie zijn ingescheept, die verstrekt worden door Engeland en Frankrijk. De meeste officieren, die voor_ het expeditie korps bestemd waren, weigeren in Frankrijk te strijdenzij worden nu naar Afrika ge zonden. De uitzending van nog 5000 man, die in het plan lag, is achterwege gebleven ten gevolge van den versoherpten duikboot oorlog, waarover in Lissabon groote onge rustheid heerscht. Londen, 15 Maart. (R.) In het lager huis diende Bonar Law een voorstel in tot het verleenen van een suppletoir crediet voor het loopende dienstjaar van 64 mil- lioen, waaronder 18 millioen voor tarwe, 23 millioen leeningen aan de 'bondgenooten en de Dominions en 23 millioen voor munitie en voor schepen. Het voor schepen aange vraagde geld zal door den controleur 'van de scheepvaart aangewend voor de aanschaf fing van meer schepen. Het is ongewenscht aanwijzingen te geven betreffende de wijze waarop dit geld zal worden uitgegeven; maar het zou een reden van voldoening zijn, wanneer wij sneller handelsschepen krijgen dan verwacht-werd. Rome, 15 Maart. (StefaniIn de Ka mer heeft de minister van de schatkist Cor- cano, de quaestie der wisselkoersen uitvoe rig besproken. Men kan niet ontkennen, verklaarde hij, dat het Engelsche invoerver bod voor fruitsoorten en vooral voor zijde- stoffen, ernstige schade toebrengen aan het economisch leven van Italië. De minister sprak echter zijn vertrouwen uit, dat Enge land ter clezer zake aan de Italiaansche be langen tegemoet zou komen. Carcano wees ten slotte op de onmiskenbare moeilijkhe den, de nooden en offers die een gevolg van den oorlog zijn, maar het vertrouwen in het succes vindt steun bij den wil des volks en bij de overeenkomsten met de bondgenooten. Konstantinopel, 15 Maart. (W. B.) Bij de Kamer is een wetsonlwerp inge diend IDt oprichting in het ministerie van oorlog van een oorlogsspoorwegdepartement. Dit departement zal worden belast met het beheer over den Hedjaz spoorweg, die tot heden onder het beheer was van het yakoef- ministerie, en van alle aan Fransche en En gelsche maatschappijen behoorende spoor wegen en tramwegen en havenwerken in Syrië en in het vilaiet Smyrna, die sedert het begin van den oorlog door de regeering in b?s!ag genomen zijn en nu genaast zullen worden. Konstantinopel, 16 Maart. (Wt B.) De Senaat heeft eene met de Bagdad- spoorwegmaatschappij gesloten overeen komst goedgekeurd over den aanleg van het Taurus- en Amanus-gedeelte van den Bng- darispoorweg. Sofia, 16 Maart. (Buig. eg.) De re geering heeft bij de sobranje ingediend eene met de Compagnie des chemins de fer orien- taux gesloten overeenkomst betreffende do naasting van het recht van exploitatie van den spoorweg Moestapha Pacha—Dedeo* gatsah voor een bedrag van 25 millioen francs. Christian ia, 16 Maart. (W. B.) Do Engelsche autoriteiten hebben aan 1900 werklooze Noorweegsche zeelieden, die zich! in Engeland bevinden, de uitreis geweigerd. Par ij s, 1 6 M n a r t. (Hav.ts). Het ,Trooto Noorweegsche schip Lars Sastmaes, dat an New-York naar Rotterdam onderweg v. met eene lading graan voor hel Amerikaans ho steuncomité ten behoeve van Bclgic, is ge torpedeerd. Verder schijnt het Spaansohe gezantschap te Berlijn, welks tusschenkomsl door het steuncomité was gevraagd om een vrijgeleide te krijgen voor de schepen met levensmiddelen, volstrekten onwil te ontmoe ten van de zijde van Duiischlond, want de vraag om een vrijgeleide is gedurende elf dagen onbeantwoord gebleven. N e w-Y o r k, 16 Maart. fR.) De ver- eenagingen van spoorwegpersoneel hebben een ultimatum gezonden. Zij verklaren dat zij Zaterdag zullen staken, ils niet de spoor wegmaatschappijen den achtuurs-werkdag toestaan met betaling van de overuren. Men bericht, dat Wilson bereid is tot interventiei hij zal van beide parlijen concession verlan gen. Oost-lndfë. Indische verlofgangers. Uit Batavia wordt d.d. 9 Maart geseind* Bij gouvernements-besluit d.d. heden wordt aan alle gouvernementsdicnaren, aan wie verlof wegens ziekte of pensioen wordt ver leend, dan wel eene bijzondere zending op gedragen is, toegestaan om via Amerika naar Nederland te vertrekken, op gouverne ment?1 en hunne huis^f.r-nen. TWEEDE KAMER. Bestendiging Slaat van Beleg. In eene Nota naar aanleiding van het verslag nopens het wetsontwerp tot bestendiging van den staat van beleg, zegt de regeering, dat in derdaad de bestrijding van den smokkelhandel gebaat zou worden door het in staat van beleg verklaren van het geheele land, althans van de groote steden. De regeering acht echter zoodanigen maat regel niet gerechtvaardigd alleen om toezicht uit te kunnen oefenen op de briefwisseling van hen, die als de voornaamste uitlokkers van den smokkelhandel zijn te beschouwen. Tegenover den wensch van hen, die dien maatregel aanbevelen, staat de klacht, dat d« censuur in de in staat van beleg verklaard® grensplaatsen wordt misbruikt, om particuliere brieven van commercieelen of familiairen aard te lezen te krijgen. Deze klacht lijkt niet gegrond. Overal toch, waar de censuur moet worden uitgeoefend, zal men gedwongen }ijn ook van andere brieven kennis te nemen dan van die^ waarin waardevolle gegevens voorkomen. Ga- beurt dit, dan mag niet aan plagend optreden gedacht worden. In de wet is het uitoefenen van de censuur niet beperkt tot een bepaald doel; men zal der halve hare werking moeten loten ofhangen van de buitengewone omstandigheden, waarin het in staat van beleg verklaarde gebied verkeert. Fis cale oogmerken, welke ook in normale omstan digheden bestaan, behooren dus niet door d® censuur gediend te worden. Maar bij de bestrij ding van den smokkelhandel zijn thans medo fiscale oogmerken betrokken, welke van bijzon- deren aard zijn en waarvan de bereiking ook door de censuur bevorderd mag worden. Nederland en de oorloa. linze Scheepvaart. Nu het verbod tot vertrek der graansche pen door de Regeering is opgeheven, zou hedennacht een deel der te Rotterdam ge reed liggende sctiepen uilvaren. I>e Sindoro. Volgens door de directie van den Rot- terd. Lloyd uit Gibcaltar van den gezagvoer der ontvangen telegrar* d.d. 13 dezer, zit bet stoomschip „Sindoro" nog in denzelfden toestand. Het kan echter worden vlot e- bracht, waarvoor bergers alle maatregelen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1