Contant ST. EMILION stadsnieuws/ Betaalt Uw Brood N" 225 Eerste Blad. 15"e Jaarcang, „DE EEMLANDE R". Zaterdag 24 Maart 1917. "BUITENLAND/! "BINNENLAND." PER ANKER.f34.00 PERFLESCK. f 0.85 Wijnhandel 1. A. Schoterman l Zoon- - Utrechtschsstraat 34, Telefoon 143 UIT DEN OMTREK. Hoofdredactie! MARIE VAN VERSENDAAt- Mr. D. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF C o ABONNKU ENTSPK1JS maanden vooi Amerbioort f 1.80. Idem franco per post Per week (met gratis vortekeruu» tegou ongelukken)- Ataonderlyke nummer» - <MI5. Wekelnksch bijvoegsel „De HoUnndsch* Huiwomt (on dor redactie van 1 hérèw Hoven) per 8 mud. 50 cl». Vekehikacl» bijvoegsel rWtrtldtevue" j^r Ji rund. 52 Cis. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. 7 PRIJS DUR AD VRUTENTIliN Van 15 regels Elke regel meer Dienstaanbiedingen' 15 rogels.. Groot o letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijl bestaan zeor voordooligo bepalingen tot het herhaald advertderoii in dit Blad, bij abonnomont, Eene circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt aan vraag toegezonden. f o.so, - o. 15, - 0.50. op Kennisgevingen. 1\_. V *J. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien art. 41 der Gemeentewet, Brengt ter kennis van o.e ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op Dins dag den 27sten Maart aanstaande, des namid dags ten 2 uur. Amersfoort, 23 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. WIJZIGING DER KIEZERSLIJST. Burgemeester en Wethouders var» Amers foort maken bekend, dat de op neden door hen, door afvoering en toevoeging ingevolge de wet van 30 December 1910 (St bi. no. 5S1), lot tijdelijke afwijking van de Kieswet, gewij zigde kiezerslijst, benevens ce aiphabctische lijsten deT namen en voornamen van hen, die met betrekking tot een of meer ^cr verkiezin gen van de Kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop rijn gebracht, van 23 Maart tot en met 21 Apill ls. ter gemeente-secretarie (oldecling III) voor een ieder ter inzage worden neem gelegd, en liegen betaling der kostén in afschrift cf afdruk verkrijgbaar worden gesteld. Tot en met 13 April a.s. is een ieder bevoegd Mi he« gemeentebestuur verbetering van de ge wijzigde kiezerslijst te vragen, op grond dat hii zelf of een ander, in strijd met dc wet, daarop voorkomt niet voorkomt of niet behooriiik voor komt. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier vorden gesteld. Amersfoort, 22 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dc Secretr/ris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA v. RANDWIJCK. Burgemeester der gemeente Amersfoort ■makt bekend, dat de prijzen van brood zijn vastgesteld als volgt Waterbrood Melkbrood vastgesteld 9—2—17 4C') gram 12.5 cent. 15 cent BOO grom 25 cent. 30 cent. Amersfoort, 24 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Heeft goedgevonden, te bepalen, dat de Regeling voor de consumptie-melk- voorziening in den winter 1916,17 gepubliceerd Sn de Nederiandsche Staatscourant van 25 Oc tober 1916, No. 251, ook voor de maand April 1017 zal gelden. Amersfoort, 23 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, v"\N RANDWIJCK. Oe oorlog. De berifchlen over den strijd in het westen vermelden niets wat bijzondei' de aandacht trekt. Het Duitsche avond-bulletin gewaagt van voorpostengevechten in het gebied van de Somme en de Oise. Uit de berichten van de andere zijde ziet men, dat de opmarsch tot bezetting van het door de Duitschers prijsgegeven gebied verder gaat zonder bij zondere incidenten. De verloren gewaande vlieger uit het ge slacht Hohertzollern is terecht; prins Frie- drich Karl van Pruisen bevindt zich in En gelsche gevangenschap. De ondergang van het linieschip Danton ■torch van Fransche zijde bevestigd. De gezanten van Engeland, Frankrijk en Italië fe Petersburg hebben kennis gegeven van de erkenning der voorloopige re?ee- rïng in Rusland door hunive regeeringen. Die erkenning zal in plechtiger! vorm ge schieden wanneer de Engelsche gezant Bu chanan, die nu lijdende is aan influenza, hers^'d z*»ï z'in. Kameroverzicht. Eerste Kamer. De Voorzitter deelt in de zitting van Vrijdag mede, dat hij 's ochtends de depu tatie van het comité „Indië Weerbaaront- vingyTter overhandiging van de bekende mo tie. Hij dankte de deputatie namens de Ka mer voor het bezoek en sprak de beste wen- schen voor Indië als loon harer bemoeiingen «rit. Daarna kwam" in behandeling de Huurcommissiewet. Dit ontwerp wordt bestreden door den heer Van der Hoeven, die den groo- ten omslag en de kosten als bezwaar noem de, en een algemeenen noodtoestand ont kende. Aangenomen zijn de wetsontwerpen be treffende het renteloos voorschot aan de waterleidingmaatschappij Tholen en de be- grootingen Bouwfonds Bimenlandsche Za ke» en Landsdrukkerij 1917. De heer B e r g s m a achtte de aanneming der huurcommissiewet dringend geraden. Veel z. i. wordt thans ongedaan gelaten door de verhuurders, wat bij de verwerping der wet zal geschieden. Ook de heer Polak bestreed de bezwa ren van den heer Van der Hoeven. De heer Stork uitte bezwaren tegen het ontwerp, maar erkende dat er preventieve werking van kan uitgaan en de verwerping dan ook verderfelij'ken invloed zou kunnen oefenen. Nadat de heer Stork nog een paar vra gen tot den minister had gericht verdedigde de Minister van Justitie het ontwerp. De Minister deelde mede, dat de wet zal worden opgeheven, zoodra het verkeer tusschen de volkeren zal zijn hersteld. Daarna is het ont werp aangenomen met 25 tegen 10 stem men. Tweede Kamer. In de zitting van 23 Maart werd verder gegaan met de Indische begrooting. Minister Rambonnet bestrijdt de meening dat hij niet alles zou hebben gedaan om den bouw van onderzeeërs te bespoedi gen. Onderzeekruisers, dienende voor een handelsoorlog op grooten afstand, zijn voor ons niet dienstig. Het amendement-Bichon om niet over te gaan tot den bouw van depotschepen voor onderzeeërs, werd door den minister afge wezen. Depotschepen moeten dienen als ver plaatsbare kleine werf en verplaatsbaar 'vliegstation en zijn onmisbaar voor den on derzee-oorlog op grooten afstand van vaste basis. Het amendement werd verworpen met 33 tegen' 19 st. De heer Gerhard licht een motie toe om de noodzakelijkheid uit te spreken van algeheel alcoholverbod voor de inlandsche bevolking en daarmede gelijkgestelden, welke motie hij indient ter vervanging tfan e envroeger ingediende, die onderzoek naar de wenschelijkheid van een alcoholverbod vroeg. De Voorzitter stelt behandeling op een nader te bepalen dag voor. De heer Gerh ard wenscht evenwel da delijke behandeling. Het voorstel-Gerhard wordt evenwel ver worpen met 43 tegen 12 st. De Indische begrooting wordt daarna zon der stemming aangenomen. Bij de stemming over het hoofdstuk mid delen in Nederland, verklaren de heeren Heeres en Boissevain geacht te wil len worden te hebben tegengestemd. Op een wenk van den Minister vraagt de heer D u y s stemming, waaroo het hoofd stuk wordt aangenomen met 59 tegen 3 stemmen. Behalve de heeren heeres en Boissevain is ook de heer Eerdmans tegen. I^e voorzitter deelde mede, dat de afdee- lingen tot voorzitters hebben gekozen de heeren Van Raalte, Nolens, Limburg, Mar- chant en Rink en tot ondervoorzitters de heeren Roodenburg, Van der Voort van- Zijp, Patijn, Eland en De Beaufort. De volgende week zal Djndsdag- en zoo noodig ook Donderdagavond worden verga derd. V 't Is de bedoeling de Paaschvacantie op Vrijdag te doen ingaan. Daarna was aan de orde Wijziging art. 113 Indisch-Regeeringsre- glement (inlandsche militie). De heer Dresselhuys begroette het ontwerp met instemming. Volgens spr. zou het misdadig zijn de weermacht van Indië nog langer te blijven verwaailoozen. Spr. maakte het ontwerp evenwel los van de toelichting, die z. i. in tweeërlei opzicht niet ver genoeg gaat. Vooreerst wil de spr. namelijk blijven voortgaan met het uitzenden van vrijwilli- gerstroepen uit Nederland. Verder achtte spreker het verkeerd eerst alleen met de Europeesche militieplichtigen te beginnen. Z. i. moetenf ook dadelijk meer ontwikkelde inlanders worden opgeroepen, ten einde uit hen en uit Europeanen kader te vormen voor eene verdere opleiding. Spreker drong aan op de uitzending van een bekwaam officier, teneinde de verdere uit werking en uitvoering der plannen zoo spoe dig mogelijk te doen geschieden. Hij achtte het gewenscht dat de belanghebbenden in de kosten zullen bijdragen. De heer Troelstra zeide in de ont stane beweging eene agitatie van de familie van FJeutz te zien, opgewekt door de op dracht van den minister aan de Indische re geering, om zonder kostenverhooging ver andering te brengen in de defensie van in dië, eene uiting van impe-'^l ^me van een I kleine groep, kapitalisten, die den rooftocht Reclames. pins t 1.50 per anker accijnK Amersf. R. Patr. Ver. in Indië willen voortzetten onder bescher ming van de politieke en militaire macht van den staat. Spreker achtte de verdediging van Indië een onbegonnen werk. Als er verandering is gekomen in de psyche van de inlandsche bevolking dan is het er een die ons op onze hoede moet doen zijn tegen inlandsche militie. Spr. beroept zich op tal van deskundigen die ongunstig dachten en denken over de verdediging van Indië te land. Te kwart over 4 worden de beraadslagin gen. verdaagd tot Dinsdag half 12. Berichten. Audiënties. De gewone audiën tie van den minister van btiitenlandsche za ken zal op Vrijdag 30 Maart niet plaats heb ben* Nederland en de oorloa. I»c Auiü(<'K1"tuw getorpedeerd. Het Nederiandsche stoomschip „Amstel- stroom" (metende 1413 ton) van de Holland- sc'ne Sloómb. Mij., is op weg naar Londen gisternacht op 35 mijl ven IJmuiden door een Duitschen onderzeeër getorpedeerd. Een Scheveningsche logger heeft elf man, waaronder de kapitein, te IJmuiden geland. Een tweede sloep met dertien personen is nog niet binnengekomen. De in Engeland liggende Neder- laiTdsche koopvaarders. De Nederiandsche Reedersveregniging hield gistermiddag te Den Haag een ver gadering" met de marine-overheid, in ver band met het vraagstuk der thuisvaart van in Engeland liggende Nederiandsche koop vaarders. D.uitsch stoomschip Het Duitsche stoomschip „Vesta", dat sinds het uitbreken van den oorlog te Am sterdam heeft opg.elegen. vertrok gistermor gen van IJmuiden naar Rotterdam. Mails uit Indië. Naar aanleiding van ingekomen vragen deelt het Hbl mede. dal dc mail van de Grotius'.' reeds einde Januari is binnenge komen; die van de Sindoro" is te Gibraltar gelost om naar ons land te worden gezonden; de mail van de Prinses Juliana" zou men, naar men ons meedeelde, trachten tc lossen te Suez en dan door te zenden. Beperking van «len verbouw gewassen. Dc minister van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt in de Slaatsct. het volgende Ier algemeene kennis: Hit verschillende deelen des lands zijn be richten ingekomen waaruit blijkt, dat de maat regelen lot beperking van den verbouw van gewassen ingevolge art. 7 der Distributiewct 191G niet overal met de noodige nauwgezet heid worden nageleefd. Tn verband hiermede zij ter algemeene ken nis gebracht, dat eerlang in alle provinciën organisaties met plaatselijke vertakkingen in hot leven zullen worden geroepen, welke op de jtiisle naleving der betreffende voorschrif ten toezicht zullen uitoefenen. Belanghebbenden worden derhalve nog maals gewezen op de ernstige gevolgen waar aan zij zich blootstellen, indien zij in strijd met de wettelijke bepalingen handelen. Verbouw van grove tuiabou w- gewassen. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt in de Staatsct., het volgende ter algemeene kennis: Bii de beschikking van 19 Februari is be paald, dat de verbouw van peen, koolrapen, knollen, kool, spinazie, snij- en sperzieboonen als tusschen- of nagewas yan bloemboll/n of vroege aardappelen niet beperkt is. Uit verschillende ingekomen berichten blijkt, dat sommige verbouwers zullen trach ten van deze bepaling misbruik te maken, met het doel meer van de gewassen neen koolrapen enz. "te verbouwen dan waarop zij recht hebben. In verband hiermede, zij er dc aandacht op gevestigd, dat een teelt slechts dan als tusschen- of nalcclt kan worden be schouwd, indien de verbouw plaats vindt op do algemeen gebruikelijke rationeele wijze, waarbij zoowel vóór- als nngewas, zoomede de gelijktijdig vertouwde gewassen behoor lijk tot hun recht komen. Wordt de cultuur net op zoodanige wijze gedreven, zoo is de verbouw van het nagewas niet vrij en maakt men zich aan een overtre ding schuldig. De Broodrantsoeneering. Naar de Msb.' verneemt, zal het brood rantsoen, dat, gelijk bekend, moet worden ingekrompen, binnenkort vah 400 op 300 gram per dag en per hoofd worden ge bracht. Regeerings-banket- b a k k e r s b 1 o e m. De minister van Landbouw, Nijverheid en Hanlel heeft den groothandelprijs van regee- rings-banketbakkersbloem, uitsluitend in het groot te verstrekken op bestelkaart, bepaald op 33.50. Hierin is begrepen 1.40 per 100 K.G. ten bate van het Centraal Brood- kantoor. Geen brood. Te Heerenveen is sedert Donderdagmor gen geen wit en ook geen bruinbrood te krijgen, oipdat de bakkers geen meel heb ben. De tramdienst te Amsterdam. Naar De Tijd verneemt, bestaat het plan, om den tramdienst opnieuw in te krim pen. Reeds nu is er los personeel afgedankt of deels op half werk gezet. Waarschijnlijk zal de inkrimping van den dienst ten ge volge hebben, dat ook het vaste personeel gedeeltelijk tijdelijk buiten werk komt. Er worden echter maatregelen beraamd om voor conducteur en wagenbestuurders tijde lijk andere bezigheden te vinden, zoodat zij niet geheel werkloos behoeven te blijven. Engelsche geïnterneerden omgekomen. In het Engelsche interneeringskamp te Groningen is bericht ontvangen, dat met de „Copenhagen" eenige (naar men vermoedt met verlof van Engeland terugkeerende) Engelsche geïnterneerden zijn omgekomen. (Het s.s. „Copenhagen" werd 5 Maart, op reis zijnde van Londen naar Rotterdam, in den grond geboord Duitsche kinderen. Gistermiddag kwamen weder 300 Duit sche kinderen uit Duitschland te Arnhem aan, met beslemming naar verschillende plaatsen van ons land; 30 ervan bleven te Arnhem. Vergadering Liberale Unie uitgesteld. Naar^de Tel. verneemt, heeft het hoofdbestuur van de Liberale Unie besloten de algemeene ledenvergadering, die op 31 Maart a.s. te Amsterdam zou plaats hebben, tot later uit te stellen in verband met de klachten uit verschillende afdeelin- gen, dat er te weinig tijd is geweest, om zich op de behandeling van de agenda voor te bereiden. Openbare keukens. Te Leeuwarden is, vanwege de Ned. Vereen, van Huisvrouwen, een openbare keuken op gericht, in het geböliw der voormalige schip- persschool. waar spijzen voor den kostenden prijs 0.15 middagmaal van 1 L., verkrijg baar zijn gestald. Ook te Vlissingen worden maatregelen genomen om. ingaande 29 Maart, in een centrale keuken klaargemaakt eten, tegen den kostenden prijs. verkrijgbaar te stellen. Misdaad te Gem er t.*In aanslui ting aan het bericht omtrent een vermoede lijke misdaöd te Gemcrt wordt gemeld, dat de vrouw gevonden werd zittende op een stoel met een strop om den hals, waarvan het einde aan dc deurklink was vasfge* maakt. Uitgemaakt schijnt, dat hier geen sprake is van zelfmoord De verdenking viel op den echtgenoot, doch het onderzoek bracht aan het licht, dat de man afwezig is geweest en dus de daad riet kan ge pleegd hebben. De Roermondsche justitie heeft een onderzoek ingesteld. N e k k r a m p. Er is een geval van nek kramp vas'gesteld een 61-jarigen land- bouw éi le Rumen (Dr.J. Maarssen. In de spoedeischende raads vergadering van Maorssen en Maarsseveen van Vrijdagmorgen is besloten 20 H.A. grond te huren en deze in eigen beheer te nemen ter bebouwing van voedingsproduc ties. Ook zal men trachten meerdere grond te huren, die aan particulieren zal worden verhuurd in gedeelten van 100 roeden. De exploitatie in het financieele gedeelte zal worden behartigd door de Levensmidde lencommissie. De schouwburgbrand te Bus- sum. Nader meldt men, dat de oorzaak van den hevigen brand, waardoor de schouwburg Novum te Bussum werd vernield, onbekend is. Den vorigen avond had een militaire opc- rette-vereeniging repetitie gehouden; de(cen trale verwarming werd evenwel niet ge stookt. Verzekering dekt de schade. Het is zeer jammer, dat het aardig inge richte schouwburggebouw, dat ongeveer vier jaar geleden gebouwd werd. verloren is ge gaan. AGENDA voor de openbare vergadering van den Raad der Gemeente Amersfoort op Dinsdag 27 Maart 1917, des namiddags ten twee Uur. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Benoeming van een onderwijzeres in de Nuttige handwerken aan de openbare Lage re school H. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot het verleenen van eervol ontslag, als onderwijzer aan de openbare Lagere school H, aan R. Frantsen. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot aanvulling der Verordening op het Herhalingsonderwijs in verband met hef geven van onderwijs in het «koken. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders in zake den duurtetoeslog voor onder wijzers. 6. Voorstellen van Burgemeester en Wet houders tot aanvulling der Verordeningen op de heffing en de invordering van schoolgeld voor het openbaar Lager onderwijs in ver band met de opening van een school, letter H. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot verkoop van een perceel bouwter rein aan de Emma-laan, groot 700 M2, aan H. J. Goudswaard, voor den prijs van 2.25 per M!. 8. Voorstel "van Burgemeester en Wethou ders tot verkoop van een perceel bouwter rein aan de Pieter Both-laan, groot 527 M\ voor 2.per M5, aan N. Heylijgers. 9. Voorstel, van Burgemeester cn Wethou ders tot verhuur van een tuin met koepel, ge legen aan de Bloemendalsche poort, aan J. G. Haas. 10. Voorstel van Burgemeester en Wet houders lot verhuur van het huis „Berg en Dal" aan het Rijk. 11. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om machtiging te verleenen tot verbouw van aardappelen op terreinen der Gemeente. 12. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot het verleenen van machtiging aan hun College, de tramrails op te breken en te verkoopen of voor de Gemeenje te ge bruiken. 13. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot vaststelling van het profiel voor den Ouden Utrechtscheweg. 14. Voorstellen van Burgemeester en Wet» houders tot ruiling van perceelen aan de Kamperbinnenpoort met J. van Dijk. 15. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot omlegging van een gedeelte van den Stationsweg bij het station. 16. Voorstellen van Burgemeester en Wet houders, tot aanwijzing van het perceel Kleine Koppel 2 als woning voor den Haven meester. tot verhuur van het kantoortje in de Koppelpoort aan het Rijk, en tot het ver leenen van eervol ontslag aan J. van de Lijke als tijdelijk Havenmeester. 17. Voorstel van Burgemeester*en Wet houders, overeenkomstig het verzoek van B. B. van Iperen aan Hare Majesteit de Ko- ning'n te verzoeken, Burgemeester en Wet houders te machtigen om voor een lokaliteit van het perceel Stationsplein 6 als buiten gewone inrichting voor maatschappelijk ver keer eene vergunning tot verkoop van ster- kendrank boven het vastgestelde maximum te verleenen 18. Af ij'.end advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van de Amers- foortsche Vereeniging tot Bestrijding der ti ose om een subsidie van 120' i Itj. VooiStel van Burgemeester en

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1