N' 228 15,Ie Jaarnang. „DE EEMLANDER". Woensdag 28 Maart 1917. Nabetrachtinq nvfir de Raads vergadering BUITENLAND." KOLONIËN. FEUILLETON. ZONNEWEELDE Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAl. Mi. D. J. VAN SCHAARDENBURQ. Uitgevers: VALKHOFF C> A BONN KM ENT3PR1J 3. maanden vooi Amersfoort l.Sö. Idem t ran co pui postI Per week (met gratis verzekering togon ongelukken) J Afzonderlijke nummers - <M)Ö. Weke lijk soli bijvoocsel Holland scht Huisvrouw' (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 50 ct«. Wekeljjksoh bijvoegsel WercldrevUeper 3 mnd. 52 cl». Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADV ERXENT1EN Van 1-5 roRolsf o.SII. .Llko rogol meertt «11.15' Dienstaanbiedingen 1—5 regels.. olttöl Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijl bostaan zoor voordooligo bopabn --n tol hot herhaald adverteoren in dit Blad, bu abonuoment. Eono oirculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester der gemeente Amersfoort jmaki bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel Gezien artikel 2 en 8, derde lid. der Distri- fcutiewet 191C; heeft goedgevonden met wijziging van het ter zoke bepaalde bij zijne beschikking van 22 Januari 1917, No. 7010, afdeeiing Handel, vast te stellen de ravolgende Biaximuinprijzen 1. Voor zachte Zuiderzeebokking (bakbokking) zonde' staartvin Groothandeisprijsf 2.50 per tal van 200 stuks. Tusschenliandelprijsf 3 per lal van 200 ■stuks. Kleinhandelprijs2 ets. per stuk. 2. Voor harde ZuiderzecbokKiag zander steart- «n Groothandelprijs f 3.25 per tal van 200 stuks. Tusschcnhandelprijs 3.75 per tul van 200 stuks. Kleinhandelprijs 2a ct. per stuk. Te bepalen, dut bovenbedoe.de maximum- groothandeiprijzen zijn te verstaan banco sta tion van uizending, met eene verhooging van 4 voor dekking der administratie kosten van het Centraal Bureau voor den alzet van vis- scherijproducten. Amersfoort, 23 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd^ VAN RANDWDCK. HIINujekw'ET. Burgemeester'cn Wethouders van Amersfoort, Gelet op arlb 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door 1. de Groot inged.cnd verzoek, met bij lagen, om vergunning lot het oprichten van eene inlichting tot het sortexren en bewaren van lom pen en het drogen van haze- en konbneyellcn, in het perceel alhier aan de leut No. 44, bij her Kadaster bekend onder sectie B, No. 4815, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Dinsdag den 10. April aanstaande, des voormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt g'egeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beïoep, bedoeld in uit. 15, lc lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebe stuur of één of meer zijner leden zijn verschenen ♦eneinde hunne bezwaren mondeling 10e te lich ten. Amersfoort, den 27. Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester, A. R. VE.CNSTRA. v. RANDWIJCK. Wie na 'n jaar afwezigheid weer eens 'n vergadering van dq Amersfoortsche Doema nveemaakt, vindt daar heel wat veranderd. Niet in de publieke bedstee, waar slechts eenige banken bijgezet zijn; iets meer in de raadkamer zelve, waar de statige gaskroon vervangen werd door 'n eenvoudige plafond lamp; maar het meest op de edelachtbare ze- Iels. Daar heeft *n jonger geslacht plaats ge nomen; de oude garde is sterk gedund, men mist er terstond de karakteristieke koppen van Gerritsen, v. Achterbergh. Wie elders in hooge mate oneenbiedig den Raad wel eens met 'n oudemannenhuis vergeleek, zal zich hier eerder in 'n Jonchelingsvereeniging ver zeild geloovön. Wat al nieuwe gezichten! Zelfs de oude bekenden schijnen zich ver jongd te hebben. En te midden v8n die jeugd troonen als politieke pa's de oude getrouwen Tromp van Hólst, v. Kalken en Hofland, de haar-kapjtalist. Een oogenblik kreeg ook de heer v. Ralken jeugdbevliegingen, hij wilde herinneringen uit z'n jongelingsjaren opha len, maar de voorzitter, misschien bevreesd dat het te pikant zou worden, weerhield hem er nog nel van. Maar de andere bejaarde leden zijn ver huisd naar de andere zijde van de groene tafel, waaraan voor 'n vijfden wethouder heusch geen plaats meer te vinden~zou zijn. Daar zit nu ook, onschadelijk gemaakt, de getemde dr. Jorissen. Ook het bodencorps is aan de verjongings kuur niet ontsnapt. Van Maarten is verdwe nen, de eenige die nooit één raadszitting oversloeg. Maar wat niet veranderd' is, dat is de wel bespraaktheid wij zeggen niet: de welspre kendheid der leden. Kroes, Leinweber, Oosterveen, Houbaer, v. Kalken, versterkt met v. Nynatten, zongen hun hoogste lied. De benjamins Overeem, Nieuwendijk en het juridisch element gedroegen zich zeer be scheiden, wij konden nog geen indruk van hen krijgen. Twee zaken schenen onze raadsleden zeer bizonder te intei^esseeren: de benoeming van 'n directeur vah den reinigingsdienst en de closets van 'n te stichten kiosk aan het Stationsplein. Over beide onderwerpen ge raakten ze niet uitgepraat. Met die benoeming loopt het niet vlot. Op den eersten oproep kwamen liefhebbers genoeg en van öllerlei slag; maar onder die 29 was er maar één, die de gewenschte man scheen. Ongelukkigerwijze echter heeft hij r.a z'n benoeming bedankt, voornamelijk om financieele redenen. B. en W. stelden nu voor 'n nieuwen oproep te doen en om de functie wat aanlokkelijker te maken het sala ris van 2500 tot -2800 te verhoogen. Sommige leden vonden dat geen zuivere koffie, zij achtten het 'n verkapte wijze om den teruggetreden benoemde te^en" hooger salaris hier te krijgen en mr. Stadig sprak zelfs eenige onvriendelijke woorden over den eerst benoemden sollicitant, die bedankte en na 'n vóordeeliger oproep weder zou sollici- teeren. Wethouder Veis Heyn wees op de nood zakelijkheid, dat de reorganisatie van den reinigingsdienst nu eindelijk toch eens ter hand genomen werd; 'n herhaalde oproep tegen 2500 salaris zou slechts vertraging maar niet de noodige reorganisatie bren- j gen; hij gaf de verzekering, dat men aan den vorigen beroemde geenszins getrouwd was, doch volkomen vrijheid had 'n keuze te doen uit de nieuwe sollicitanten. Na veel gehaspel kregen B. en W. ten slotte hun zin. Minder gelukkig waren 2ij inet hun kiosk- voorstel. Gelijk men v:eet' zal het plantsoen tje aan den Stationsweg bij het plein opge ruimd worden om den weg en het trottoir te verbreeden. Daar zal ook, op z'n groote- slads, 'n kiosk gebouwd worden. En nu werd er, op z'n kleinestads, zwaar gediscussieerd of in die kiosk ook.'n closet zou komen. Het nut er van werd beurtelings betwijfeld en verdedigd op nie$-onvermakelijke wijze. Maar het zal er toch komen. Wandelaars, ontfermt u over de nieuwe inrichting! De heer Hofland kwam eerst bij de rond vraag uit z'n tent. Hij hield op hoogst be zadigde wijze 'n requisitoir tegen de distri butieregeling in deze gemeente, klaagde over inferieure qdaliteit van ontvangen re- geeringsartikelep, over dè onpraktische wijze, waarop de maaltijden verstrekking plaats gevonden had, over fouten begaan bij het onoordeelkundig bewaren van 'n aardap- pelvoorraad en over het ongewenschte van de combinatie der functies van directeur van den keuringsdiersl cr directeur van het le- vénsmiddelenbedrijf. De geheele regeling van de distribueering geschiedde z. i. te veel uit de studeercel; hij drong nogmaals aan op instelling van 'n levensmiddelencom missie, waartegen de burgemeester slechts dogmatische, staatsrechtelijke bezwaren had. De .voorzitter onderstreepte de eigen woorden van den interpellant, dat veel van diens klacht over zijn hoofd heen moest gaan; men is zeer afhankelijk en mag-al blij zijn als men wat krijgt. Er wordt wel dege lijk geprotesteerd als inferieure kwaliteit ontvangen wordt. De mislukking van de maaltijden-verstrekking was voornamelijk te wijten aan den afkeer van de bevolking zelve. Toen er wee.', aardappelen kwamen, daalde het verbruik plotseling ven IOO por ties tot resp. 18, 32 en 16. Thans is deze zaak bij het Steuncomité aanhangig. Voor alle klachten heeft de burgemeester steeds oor. En wat de gewraakte combinatie be treft, die bestaat in tal van groole gemeen ten. Tegen 'n commissie blijft de burgemees ter bezwaar hebben. De uitvoering van de distributiewet is nu eenmaal opgedragen aan Burg. en Weth.; de ervaring leert dat bij niet goede onderscheiding van de'bevoegdheden van den raad, van B. en W. en van den bur gemeester het bestuur ras in de wür zou loopen. Deze rustige, zakelijke gedachtenwisseling was zeer interessant, maar leidde tot niets. De heer Hofland, woordvoerder van de stuurlui-aan-de-wal, zei geen boe of ba meer. Wat ons wel verwonderde. Maar evenmin begrijpen wij de onverbiddelijkheid van den burgemeester. Er bestaat hier zeker misnoe gen over de distributieregeling; er wordt 'n agitatie gevoerd, zelfs politieke munt uit ge slagen. Aan dit alles zou 'n eind komen door het in het leven roepen van 'n levensmid delencommissie. Wij gelooven wel niet dat de regeling dientengevolge veel beter zou worden, maar onrust en ontevredenheid der bevolking werden dan bezwaren en dat is toch ook veel waard. De heer Kroes bracht 'n verzoek-wan win keliers over om voortaan Zaterdagsavonds tot 26 Mei de etalage weer met 1 pitje te mogen verlichten. De wethouder wilde daar van niet veel hooren, van 1 tot 25 Maart be droeg het percentage der gasbezuiniging slechts 30.1 in plaats van 35; men dient dus zeer angstvallig te zijn met verruiming van het verbruik. De revolutie In Raslnud. Par ij s, 27 M a a rt. (Havas). Men meldt uit Petersburg aan de Temps: De nieuwe regeering heeft een aanvang gemaakt met de reorganisatie van het le- geropperbevel. Een door minister Goetsch- kow aangewezen comimssie, onder voorzit terschap van generaal Poliwanof, oud-mi nister van oorlog, heeft een plan ingediend, waarin deze reorganisatie in algemeene trekken is vastgesteld. Aan dit plan ligt het stelsel ten grondslag, dat ook in Frankrijk gevolgd is. Het opperbevel berust bij een oorlogs commissie, samengesteld uit de ministers van oorlog, marine, financiën en buiten- landsche zaken. De opperbevelhebber staat onder deze commissie, maar behoudt volle vrijheid op het gebied van de oorlogsopera- tiën. Rodzianko ontving een delegatie van het actieve leger, die hem verklaarde, dat alle officieren en soldaten de Doema tot hun batsten druppel bloed zullen steunen, dat zij de voorloopige regeering trouw zullen gehoorzamen en dat zij tot den laatsten man tegen de Duitschers zullen strijden. De oorlog. Pek'ing, 2 5 Maart. (R.) De Duitsche gezant en zijn staf zijn vertrokken naar Sjanghai, waar zij zich zullen inschepen aan boord van het Nederlondsche stoomschip Rembrandt, met bestemming naar San Fran cisco. Vandaar zullen zij over land naar de oostkust gaan, en verder waarschijnlijk naar Holland. Londen, 27 Maart. (R.) Wij verne men, dat aan de Duitsche diplomatieke en consulaire ambtenaren in China een vrijge leide is toegestaan. Het eerste bewapende Amerikaansche passagiersschip is van New-York te Liver pool aangekomen, zonder een duikboot te hebben ^nlmoet. Christian ia, 27 Maart. (W. B.) Vol gene een telegram uit Liverpool is het stoomschip Korems den 24en Maart van Bardicy Island (Wales) door een Duitsche duikboot in den grond geboord. Het stoom- sphip. was van Saint-Malo naar Liverpool onderweg. Den 22en is de Noorweegsche bark Si- j rius, met eene lading graan van Buenos Aires noar Nyborg onderweg door een Duitsche duikboot opgeblazen. Twee aui* boord zijnde Decnsche leerlingen werden gered. Het in Chrisüonia thuis behoorende stoomschip Grunnar is Zaterdag door ge schutvuur tot zinken gebracht. Volgens een telegram uit Cherbourg" is het stoomschip Hugin door een Duitsche duikboot in den grond geboord. Londen, 2 7 Maart. (R.) De admira liteit bericht, dat het Engelsche hospitaal schip Asturias, dat voer met alle lichten op en alle Roode kruis-onderscheidingsteeke- n nen, werd in den nacht van 20 op 21 Maart zonder waarschuwing getorpedeerd. De vol gende persoonlijke verliezen zijn geleden: militaire personen 11 dooden, 3 vermisten, waaronder een ziekenverpleegster, 17 ge wonden; bemanning 20 dooden, 9 ven.lis ten, waaronder een hofmeesteres, 22 gewon den. Londen, 27 Maart. (R.) De admirali teit bericht, dat in het Kanaal een Engelsche torpedojager op een mijn gelöopen en ge zonken is. Een andere torpedojager is heden gezonken na eene aanvaring tegen een stoomschip. Bij deze botsing heeft een man het leven verloren; maar andere ongelukken zijn niet voorgekomen. In het westen is de lerugmarsch van de Duitschers nog steeds niet tot staan geko men. Londen, 27 Maart. (R.) De Daily Express verneemt, dat prins Friedrich Karl van Pruisen, wiens vliegtuig in den loop van een luchtgevecht boven de Engelsche liniën werd neergeveld, aan zijne wónden is be zweken. Konstan tinopel, 27 Maart. (W. B.) De Kamer heeft met algemeene stemmen van de 175 aanwezige leden <le Turksch- Duitsche verdragen en overeenkomsten goedgekeurd. De Pruisische regeering heeft gisteren in het heerenhuis verklaard, dat zij zich één van zin voelt met het huis in waordeering van den U-boot-oorlog en ook hierin, dot het onwrikbare vertrouwen op het bevech ten van een zegevierenden vrede een niet te overwinnen steun vind in de heldendaden van de strijdmacht te land en ter zee. Met een beroep op het keizerlijke opperbevel weigerde zij in te gaan op een bij de ver gadering aanhangig gemaakt voorstel, dat wenken inhoudt over den aard van den te sluiten vrede. Oo9t-lndlë Pokken ln Indië. Aan de Tel. wordt geseind, dat naar het Soerabajasche Handelsblad mededeelt; op Amboina een pokken-epidemie is uitge broken. In verschillende kampongs sterveit de menschen bij massa's; Vijfhonderd van de achthonderd aangetasten zijn reeds over leden. Een gelukkige jeugd ruischt als een •choone melodie door het gansbhe leven. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie uertaald door Hew. I. P. WESSEtiNK- VAN ROSSUM. 77 De professor speelde stijf cn hord een kleine sonate vair Haydn, die Lou ook gespeeld bad, toen zij een kind was en piano-onder- aricht kreeg. Een weemoedige glans kwam in baar oogen. „Speel als je blieft, speel zei zij, toen bij wilde ophouden! En hij haalde muziek te voorschijn, "zocht ijverig met bevende handen naar kleine, naive «nodestukjes uit lang vervlogen dagen. Hij speelde speelde onzeker, hakkelig en hard, waarbij bij zacht met het hoofd wiegde en sijn lippen spitste. Daarna sloeg hij een wals aan. En heel zacht gleed hij over de toetsen, terwijl hij angstig naar de geopende deur gluurde en met de voelen de maal sloeg: ..Een, twee, drie een, twee, drie Onder de gramophoonplaten in de Rauch- •trasse was deze oude wiegelende wals ook geweest. En Lou hncl op de melodie er van in lichte, schitterende .kamers gedanst met Ger hard, cn met Robert Taj'sen. Weer werden de herinneringen haar te machtig. Tranen welden in haar oogen op. De oude man liet dc roode handen met de gezwollen aderen in den schoot vallen. „Ik v/as vier en twintig jaar, toen ik hier kwam. En eik-jaar dacht ik: het volgend jaar ga je terug naar Duitsoiiland. En nu ben ik acht en zestig Lou fluisterde: „Hoe heeft u het uitgehouden?'' „Eerst had ik geen .geld, toen kreeg ik er een lief en toen had ik weer geen geld". Hij glimlachte cn staarde voor zich uit. „Men houdt hier nooit over, en lijdt hier nooit gebrek. De feestdagen verslinden al het geld en menschen als wij verdienen weinig bij deze hitte. Al twintig jaar ben ik hier op het landgoed. Eerst zijn de menschen bang voor mij geweest, later zijn ziL aan mij ge woon geraakt. Liefgehad hebben zij mij nooit. Zelfs de meisjes niet. Al schonk ik ze ook nog zooveel doeken en rozenkransen... ik bleef een vreemdeling voor haar. En zij schaamden zich als zij met mij gingen Slapeloos lag Lou in het groote, breede bed der Vidals Den volgenden Zaterdag kwam Gerhard terug verbrand en met breede, snelle bewe gingen. „Nu, lieve kleine spitsmuis, ben jc blij?*' Hij nam haar gezicht tusscheii zijn honden. „Je smelt weg, pas op, weldra blijft er niets van je over.'' „En we hebben haar toch zoo goed gevoed," zei siémère» „Ja ook mei muziek,' voegde mevrouw Vidal er aan toe. Hij kuste de beide vrouwen cn lachte: „Ik wil u niet ophouden, de menschen moe ten nu immers hun loon hebben, en ik moet mij ook weer eens duchtig wasschen. Sapper loot wat raakt men daar onder het vuil." Het erf werd langzamerhand gevuld met de menschen en luin eigenaardigen geur. Hij knikte hen toe. „Nu lot weerziens kinderen. Het is mij bij jelui best bevallen ik kom gauw terug 1" Als een lichte, kleine vogel fladderde Lou naast hem dc trap op. Haar hart klopte van vreugde. Nu was hij er weer. Nu kon zij in de taal van haar gcBborteland boven in liun kamer met hem spreken zij kon hem weer voor .zich alleen hebben, een heel uur, totdat de meid zou komen voor hel eten. In de woonkamer was het schemerachtig en naar het Verhard toescheen koel. Lou had een schrijftafel voor hem ingericht, een paar mooie, gesneden plankug. legen den muur aangebracht en daarop boeken ge plaatst. O-er de tafel lag als looper eeil dichte zijden sjaal en op een der kisten waren bont gekleurde cn met groote steken geborduurde kussens opgestapeld. In een glas prijkte een vurig roode ruiker klaprozen. „Is hel niet erg gezellig?" vroeg zij. Weer lachte hij, trok haar op 2ijri school cn wond baar blonde haren om zijn vingers. „De bloemen heb je zeker tér cere vair mij neergezet, kleine ïmiscli!" „Om een beetje natuur in de kamer te bren gen kijk, kijk! Maar jij, dom kereltje, ge loof je, dat ik vandaag; zie wat er in dc kamer staal? Jou. wel maar overigens Hij sprong weer op, rekte zich en spreidde zijn armen uit. „Dom meisje, ik lieb acht dagen lang in dc armen van de natuur zelf gelegen. Zalen heb ik gehad in rotshallen. Bloemtapijten mijlen ver o mooi was het!" Hij keek de kamer rond cn glimlachte spot tend. ;,En intusscben heb je voor mij een studeer kamer ingericht, als voor een brave, kléine jongen. En nu d,enk je zeker, dat ik aan deze schrijftafel zal gaan zitten en al die mooi ge ordende brieven zal beantwoorden, is het niel?" Weer lachte hij, greep haar' vast cn trok haar tegen zich aan. Een gevoel van onbehagen maakte zich van haar meester. „Wil je je niet verkleeden, Gerhard? Ik heb allcs-voor je klaar gelegd." liet was haar onbegrijpelijk, hoe deze anders zoo verfijnde man het kon uithouden in hel vuile, slcchtrickende hemd.^j^ de be vlekte, onooglijke broek. Hij knikte. - „Ja, water, spitsmuis veel water. Het is het eenige, wat daar buiten ontbreekt. Maar men merkt hel ternauwernood, omdat men in de frisscheTucht baadt. Toen ging hij in de naaste kamer en dade lijk daarop hoorde zij hem plassen en proesten als een rob, die onderduikt en weer omhoog springt "in zijn clement. Toen hij terug kwam mei vochtig haar, had hij een van zijn zijden ochtcndcostuums aan en bewerkte zijn nagels met den polijster. Lou had. inluss'chcn snel een klein ontbijt ia. «„Ho gemaakt: de'gebrüikelijke tomatensalade, olijven, visch in olie, boter, brood cn eeiS flesch wijn. Zij zei niet, dat zij hem dit uur voor zich wilde hebben. Dit eene uur Hij at met grooten cetlijst, dronk bijua de gebecle flesch wijn leeg, zijn oogen straalden en hij praatte met vollen mond, en zoo luitS, alsof hij niet in de gesloten kamer tegenover zijn vrouw zat, maar zijn woorden nog allijdL over het vrije veld ver in hel rond moest laten klinken. „Het mooiste was, Lou, als ik zoo op het paard voortjoeg urenlang! Zoo in het blauwe, weet je. Alleen maar om het leven inl mij te voelen. Daarbij ben ik eens middeu in dc kudde stieren geraakt." Hij vond het prettig, dat Lou daarbij in plot- selingen schrik haar armen om hem heen leg de. Achteraf kreeg hqt avontuur daardoor een dubbele bekoring. Ilecl opgewonden zei hij: „Dal was geen grap, zeg. Het scheelde maar een haar. of het was daar verkeerd met mij gegaan. Daar komt zoo n kerel op mij of een twee-jarige met bokkesprongen cn met dc horens naar den grond Het paard was ver standiger dan ik Dc paarden zijn daar niei bang voor dc stieren zc zijn te zamen op gegroeid. Ik druk mijn laarzen in zijn zijden, om hem te beduiden, dal hij er vandoor moet gaan. Maar hel beest verroert zich niet. Staat als vastgemetseld, hinnikt cn schudt det manen. Je weet toch, de manen zijn als een lange dichte mantel. Ik buk mij cn de manen vallen over mij heen, heel toevallig, cn bedekken'geheel mijn bovenlijf. "Dal was eett vervloekt onaangename positie. Ik had geen slok. geen v a 1, ni-Es. Alleen een kort me» oiu brood te snijden. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1