ZONNEWEELDE. N* 238 IS"" Jaaraany. „D E EEMLANDE R". Woensdag 11 April 1917 Paaschcongres. FEUILLETON. m Tr'r ^v- Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. I Mr. D. VAN SCHAARDENBÜRO. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: maanden vooi Amersfoort.» t> f 1*30« Idem franco per post Per week (mot gratia verzekering tegen orgelukken) - O.l 4». Afzonderlijke nummers0.05. Wokeljjksch bijvoegsel „D$ Bollandschê Huitvrouw (onde* redactie van Thérèae Hoven) per 3 mud. ÖO ets» Wekelijksch bijvoegsel n WereJdrevUe' per 3 mnd. 52 cl». PRIJS DÈK ADVERTENTIRN Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bedr\ji bestaan zoor voordeoligo bopalingen tot hot herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eene «sirculairo, bovattondo do voorwaarden, wordt oj» aanvraag toogezondon. i Als gewoonlijk hebben de sociaal-demo- a-aten met Paschen hun congres gehouden. Het ging er niet zodspannend toe als andere jeren wel geschiedde, er was geen dreunen de botsing van inzichten, geen taaie oppo sitie die bij stemming wel overwonnen, doch tot zwijgen niet gebracht kon wordenmaar aan duchtige critiek heeft het niet ontbroken. En opmerkelijk verschijnsel voor 'n groot deel was deze critiek dezelfde welke ook in de vrijzinnige gelederen tegen de leidslieden gehoord wordt. Dat bewijst tweeërleiten eerste dat er in die beide partijen gezond, opgewekt leven 'heerscht, en geen verstarring of versteening waarvan men onwillekeurig den indruk krijgt op deputatenvergaderingen of andere, waar het geheele program in -hoera-s temming afgehandeld wordt, hoogstens verstoord door schuchtere critiek welke minder zakelijke dan wel persoonlijke quaesties raakt. Maac ten tweede bewijst die gelijkluiden de critiek, dat de sociaal-democratie, zoodra zij zich weer h&rer verantwoordelijkheid be wust wordt en afdalend uit hare hooge lucht paleizen zich op den beganen grond gaat voortbewegen? dezelfde paden bewandelt, be wandelen moet, als de vrijzinnigen. Geen wonder dat zij die daar boven op de wolken achterbleven, zich over dit vreemde schouwspel verbazen. Bijna alle grieven en griefjes door da af gevaardigden tegen de partijleiding en kamerfractie geuit, zijn gemakkelijk te ver kleren door de opvollende tegenstelling tus- schen de woorden en de daden der sociaal democratie. t En hare woordvoerders kunnen dan ook niet anders dan uit den treure herhalen, dat zij, bekneld tussohen hun verantwoordelijk heidsgevoel en de tijdsomstandigheden, wel gedwongen waren zich met het bereikbare tevreden te stellen. Precies dus 'het vrijzinnige standpunt. Of men dan ook de soc.-dem. of wel de vririnnige leiders zich tegen de vaak breed uitgemeten politieke grieven verdedigen hoort; de argumenten zijn dezelfde, men moge het hebben over de onderwijspacifica- tie of%de levcnsmicdelenpolitiek, over minis ter Posthuma of min. Bosboom, over de hou ding tegenover de regeering, de pension nee ring der Kamerleden, het onvoltooide vrouwenkiesrechtvraagstuk, of over wat dan ook, steeds zal men hoorén in de gegeven omstandigheden konden wij niet anders, is oereikt wat bereikt kon worden. Vliegen zelf kwam er rond voor uit het betrof de onderwijspacificatie dat men na 15 jaren tot andere inzichten komen kan. En niemand minder dan Trosislra maar daar is hij da ook revisionist voor onder- ment en gemeenteraad zelve haar zaak te verdedigende vrouwen kunnen nu toonen wat zij tot stand kunnen brengen. 't Belangrijkst was wel de discussie over de houding van partij én fractie ten opzichte van de levensmiddelenpoliMek. Daarover moesten .de leiders natuurlijk heel-wat hoo- ren. De mensohen schijnen maar niet le wil len gelooven dat er oorlog is, alles en Ieder een stellen zij mede-aansprakelijk voor de schaarschle der levensmiddelende minis ters, de burgemeesters, <te kamerleden, de burgerij die denkbeeldige voorraden ver bergt, ja wie niet al. Scherpe woorden-hebben de soc. leids lieden moeten hoorenzij mochten nu de vruchten proeven die de kleinere propagan disten overal gezaaid hadden. Waarom in de Kamer niet scherper opge treden tegen min. Posthuma en niet meer gebruik^ gemaakt van hqt recht van initiatief? Waarom 'n Amsterdamsche deputatie naar den minister kortweg verboden? Waarom zoo vaak achter de fe-ilen aan geloopen Waarom in 'het Volk de actie voor algemeene inventarisatie en dgemeene rantsoeneering tegengewerkt Zoo pruttelden de bedillende stuurlui-aan- den-wai. Maar wie 'n vreemdeling is in het politieke Jeruzalem zal niet gelooven dat het 'n soc.-dem. is die bij monde van Schaper op al deze en dergelijke vragen het ant woord gaf. Men vergete niet zoo sprak hij dat minister Posthuma een taak heeft die boven de krachten van een minister gaal. Deze man doet reusachtig veel werknooit is er wel licht een minister geweest wien zulk een zware taak op de schouders was gelegd. Wat men dezer» minister moge verwijten, hij is 'n eerlijk man, die in ieder geval alles doét om ons volk aan voedsel te helpen. Ook aldus ging hij voort worden vele moeilijkheden geweten aan den minister van landbouw, waaraan niemand schuldig is. Zoo heeft men den minister hard gevallen, dat er in Januari geen steenkolen waren. Maar men weet niet, dat de buitenland^ohe mogendheden rond uit geweigerd 'hebben, ons in staat le stellen een reserve te vormen: men krreg slechts mondjesmaat. Ook wordt gezegder wordt nog steeds uitgevoerd, maar men begrijpt toch eens, dat er geen ton steenkool inkomt, zonder dat de Duitschers er iets anders voor terugont vangen. Men denke toch niet te licht over ai die dingen. Ook Troelslra verweerde zich tegen de» aansporing om scherper tegen de regeering op te treden. Hij vreesde dat bij omverwer ping van dit ministerie zeker geen beter mi nisterie in de plaats zou komen, dat er geen betere was die Posthuma zou^kunnen vervan gen, terwijl minister Bosboom een van de den stoot had gegeven, aan de in Rusland streepte die meening met de woorden „we meest vredelievende Nederlanders was, het- j heerschende kringen eene waarschuwing Natuurlijk wordt het ook voorgesteld alsof al het goede, dat minister Posthuma ver richtte, tot stand kwam onder drang van de S. D. A. P. Men kent nu eenmaal het poli tieke Chantecler-geloof van die partij. Wij zullen wel dichter bij de waarheid zijn als wij veronderstellen, dat de regeering meer rekening houdt met de schier dagelijks wis selende omstandigheden en met de ervarin gen van de praktijk dan met de eischen der soc.-dem., al spreekt het van zelf dat deze wel eens met gene zullen samenvallen. Maar dat kan natuurlijk op 'n Congres der S. D. A. P. niet gezegd worden, vooral niet als de geest ven critiek zoo vaardig is. Ook over het militaire viae tuk beslomj lang geen eenstemmigheid. Op elk ander punt zou het misschien mogelijk zijn, dat de soc.-dem. de politieke wijsheid in pacht heb ben, maar dat kan toch niet het geval ge weest zijn toen zij vroeger, tegen de oorlogs- begrooting plachten te stemmen. Men behoeft geen socialist te zijn om af schaffing, althans sterke beperking van het militarisme voor te slaan en te bepleiten, maar als de soc.-dem. van weleer, jnet ne geering van de internationale situatie hun zin gekregen hadden en ons leger in 1914 totaal verwaarloosd was geweest, dan zou ons mooie land thans als België vertrapt en ons gelukkige volk als de Belgen vermorzeld zijn. Toen eindelijk inderdaad de reeds lang dreigende oorlog uitbrak gingen de oogen van de soc.-dem. leiders open en begrepen dezen dat er gered moest worden wat er te redden viel. Sinds stemden zij vooi de mili taire maatregelen, maar den minderen go- bakens moeten worden verzet als het getij verloopen is. Nu zijn zij het slachtoffer ge worden van hunne eigen kortzichtigheid. Van een juister inzicht in wat de tijd eischt, getuigt de aanschrijving, die de Duit- sche keizer, koning van Pruisen, aan zijn eersten raadsman, den rijkskanselier en mi- nister-president in Pruisen, heeft gericht en waarvan de tijding als een blijde Paasch- boodschap aan het volk is kond gedaan. Se dert jaar en dag heerscht in Pruisen eene stijgende ontevredenheid met de bestaande staatsinrichting, die dateert uit 1851, den tijd van reactie na het revolutiejaar 1818. Nu heeft de keizer zelf het initiatief geno men tot eene daad, waardoor hij zijn woord er voor verpandt, dat met het einde van den oorlog een nieuw tijdperk van binnenlandsch politiek leven in Duitschland en spe ciaal in Pruisen zal beginnen.'Aan de volks vertegenwoordiging zal een grootere invloed op het bestuur gegeven worden in het rijk cn ook in Pruisen, de grootste van dc bondsstaten waaruit het lijk is samenge steld. Voor Pruisen komt er nog bij eene hervorming van de beide huizen van den landdag. Beiden zullen cp nieuwe grondsla gen worden opgebouwd. Men houdt er aan vast, dat het werk van deze grondwetsherziening eerst na den vrede moet worden aangepakt. De mannen, die nu in het veld staan, hebben er recht op mee te werken tot dc nieuwe inrichting van het Pruisische staatsgebouw. Maar men wil al vast het noodige doen om dat werk voor te bereiden, opdat het, als de tijd daartoe ge komen zal zijn, terstond zal kunnen wor den aangevat en binnen den kortst mogelij mogen van onze resoluties geen afgodsbeel den maken". In zake het vrouwenkiesrecht wees Troel stra er op, dat 'het niet zoo weinig is wat de vrouwen hebben verkregen, men denke toch niet te gering over hun recht om in parie geen in de tegenwoordige omstandigheden zeer veel waard is. Wie het uitvoerige congresverslag leest, zal óm de haverklap uitlatingen ontmoeten, welke de benaming van ,,gouvernementeele socialisten" alleszins wettigen. den in de partij beviel dat niet; die bleven ken ,en einde gebracbt. En tevens nor- even kortzichtig en schijnen zelfs nu nog al- den ()e hoofdlijnen aangegeven, die bij het tijd te meenen, dat hun heerlijk idealisme verrichten van'den voorbereidenden arbeid oldoendc waarborg is om ons land tegen de moetcn WOrden gevolgd. wereldvprdwazing te beveiligen, - De kerzer zegt, wat het huis \an afge\aar- RIIBTï^Mï AMn digden betreft„Na de ontzaglijke verrich- ILÏ fl J 8 e n -1 b a jiu I x! ILP* lingen van het geheele volk in dezen onl- zettenden oorlog, is er, "naar mijne overtui ging, voor het klasse-kiesrecht in Pruisen geen plaats meer. Het wetsontwerp zal ver der de directe en geheime verkiezing der af gevaardigden moeten invoeren." Voor de hervorming van het heerenhuis wordt het richtsnoer aangegeven in deze woorden „Het 'heerenhuis zal aan de reusachtige eischen van den komenden tijd beter kun nen voldoen, wanneer het in breederen en gelijkmatiger omvang dan tot dusver, uit de verschillende kringen en beroepen leidende maimen, door de achting van hunne mede burgers onderscheiden, in zijn midden ver- eenigt." Het heerenhiris is thans zeer eenzijdig samengesteld, waardoor het groole grondbe zit er den overheerschenden invloed uitoe fent. De verkiezingen voor het huis van afge vaardigden geschieden indirect. De kiesge rechtigden kiezen de leden van het huis niet rechtstreeks, maar wijzen bij openlijke stem ming kiesmannen (Wahlmanner) aan, die de afgevaardigden hebben te benoemen. Politiek Overzicht. BmnenPandsche hervorming in Duitschland. Eene maand geleden hebben wij in Rus land de autocratie in elkaar zien zakken. De czaar en zijn gezin bevinden zich in gevan genschap. De grootvorsten zijn van alle openbare ambten ontzet; hun inyloed op het openbare leven is vernietigd en met hen zijn verdwenen de elementen, die vroeger hun stempel drukten op den gang van zaken en den toon aangaven voor de richting, waarin het landsbestuur vOerd geleid. Eenige jaren geleden had de revolutie, waartoe de ongelukkige oorlog met Japan gegeven, die, als zij haar ter harte hadden genomen, hen misschien zou hebben gered van den ondergang. Zij hebben die waar schuwing niet willen begrijpen. Mogelijk waren zij niet in staat de waarheid te besef fen, die is uitgedrukt in bet woord, dat de De keuze van de kiesmannen geschiedt naar hei drieklassenstelsel, dat bedoelt een even wicht te scheppen tusschen de drie standen, van de vermogenden, den middenstand en dc onvermogend en, maar in de praktijk aller zonderlingste ongelijkheden schept; dikwijls geeft het aan enkele zeer vermogenden een drukkend overwicht, en terwijl 't soms arme slokkers toerust met de macht van kiezers le klasse, doet het elders gegoeden in de massa van de 3e klasse opgaan. Een sterk sprekend staaltje leverde in den tijd toen vorst Hohenlobc-Schillingsfürst rijkskanse lier was, eene verkiezing te Berlijn; in het district waar het paleis van den rijkskanse lier ligt, werd het stemrecht in de le en de 2e klasse uitgeoefend telkens door één groot belastingbetaler- cn de rijkskanselier kwam met eenige ministers cn staatssecretarissen, die evenals 'hij daar hunne dienstwoningen hadden, in de. derde klasse terecht. Dit kiessstelsel is nu ten doode opgeschre ven het is bestemd te verdwijnen Nbij het binncnlandsohe hervormingswerk, dat in Duitschland en Pruisen staat te worden aan gevat, en 'het initiatief tot het ondernemen van dien arbeid neemt keizer Wilhelm II, die hel besef heeft, dat aan czaar Nicolaus ont brak, en door te handelen naar den stelregel, dat met het veranderen van het getij fle bakens moeten worden verzet, den band tus schen votst en volk op nieuw versterkt. De aorOog. Washington, TO April. (R.) Oud- president Roosevelt, heeft Wilson een be zoek gebracht. Men meent, dat dit in ver band staat met het zenden van een expedi tiekorps naar het front in Europa. Washington, 10 April. (R.) Er is een wetsontwerp ingediend bij de beide Ka mers tot instelling van eene gemeenschap pelijke commissie uit de beide Kamers, die zitting zal houden gedurende de vacantie van het congres om toezicht te houden op den oorlog. Dc Senaat heeft zonder debat een regec- ringsvoorstel aangenomen om straf le be dreigen, gaande tot 30 jaar gevangenisstraf tgen personen, die in oorlogstijd oorlogs- motcrieel van de Vcreenigde Staten ver nielen. N e w-y o r k, 10 April. (R.) De auto riteiten, die beslag hebben gelegd op het Oostenrijkschc stoomschip Francoriia ver klaren dat de machines op dezelfde wijze beschadigd werden als de Duitsche. De autoriteiten hebben beslag gelegd op alle Oostenrijksche schepen^in de Ameri- kaonsche havens. Washington, 10 April. (R.) De de mocratische leiders hebben besloten Don derdag bij het huis van vertegenwoordigers een wetsontwerp in te dienen tot uitgifte van schatkistbons voor een bedrag van 5000 millioen dollars. Men gelooft, dat het plan nu is drie milliard tc leenen aan de geallieerden en twee milliard in het land zelf te gebruiken voor oorlogsujtgaven. Alles zal worden aangewend om de wet gevende maatregelen te verhaasten, ten ein- Er zijn vele deugdzame en eerbare vrouwen, sommige van nature, andere om dat' ze geen gelegenheid hebben anders te ziin. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. „Wat scheelt je, mijn jongen wat scheelt •ie Hij was gi^en. „Men zal mij gehoorzamen" stiet hij uit, „gehoorzamen zal men Hij wist nu zelf niet meer wat hij wilde. Hij herhaalde niets anders dan dat eene woord: «Gehoorzamen gehoorzamen Het scheen hem toe, dat Gareto hem uit lachte... dat de grootc man daar, met hel reus achtige hoofd op den brceden stierennek, lachte, of monsieur lachte met den puntig ge- jdraaiden knevel, of de meiden daar achter de •deur Jachten cn onder de ramen het was hem alsof zij allen te zamen een enkel monster, een kolos Vormden een kolos, dien hij moest overweldigen door zijn wil, en als 't niet anders kon met de kracht van zijn vuisten. En weer, evenals straks in den tuin. richtten Garclo's oogen zich aandachtig op den slan ken blonden man, met dc krampachtig zwoe gende borst, met de zenuwachtig bevende, lol vuisten gebalde handen. Met een kalme beweging schoof hij den ver suften, ouden man terzijde, nam plaats aan de piano en speelde een wals. Een lang- zamen, kinderlijk ecnvoudigen wals mis schien den' cenigcr», dien hij kon spelen cn steeds dezelfde acht malen, de eenige, die hij onthouden had. „Wal bclcekent dat T* stamelde mevrouw Vidal. „Wat beteekent dat Zij steunde zich aan het instrument. Haar gelaat was als versteend van ontzetting. „Hij kan niet tegen hel klimaat/' zei Garclo droogjes. „ZalMadlon Homcn, lieveling," fluisterde Suzanne Oberwall intusschcn. „Zeg, moet ze komen?" Zij zou haai' in zijn armen hebben gedre ven. in tegenwoordigheid van Lou, van de ge heele wereld. Als hij maar niet zoo strak en aschgroen voor haar bleef staan, baar aange beden jongen, haar lieveling, haar cenigc. Gerhard antwoordde niet. Een glas ijswalcr stond bij hem. Hij goot het in één teug naar binnen. Hel zweet stond hem in fijne pareltjes in den nek. Uil de kamer cr naast klonken maar steeds dezelfde acht malen. Ilij glim lachte. „Lieveling waL scheelde je toch?'' Lou boog zich over de tafel, zocht zijn oogen en stak haar hand naar hem uil. Van haar rood kruis spatten vonken uit in het schijnsel der kaarsen als grootc bloeddroppels op haar wit kleed. „Doe dal kruis af/' fluisterde hij. Zonder haar oogen van hem af le wenden, met bevende handen, trok Lou de ketting af, waaraan het was bevestigd* „Wat scheelt je toch?'' Gerhard streek met zijn hand over zijn voor hoofd, legde zijn vingers legen zijn kloppende slapen; zonder Lou aan te zien liep hij naar dc deur. „Ik ga buiten een sigaret rooken.'*- „Zal ik meegaan?"' riep Mémèrc. „Neen waarom De deur viol achter hem loc. De kaarsen flikkerden op. Dc piano verstomde. Scnor Bajadoz knipoogde met onnoozele, slaapdron ken oogen en monsieur Olivier schreef iels in zijn notitieboek met zwart gevernist loeren omslag. Mevrouw Vidal kwam, langzaam en moeie- lijk op haar si^k gaande, binnen. „Ik ga naar mijn kamer; stuur Madlon bij rnij boven, professor!'' Suzanna Oberwall had den naam opgevan gen. Madlon grootje wal moet die bij u? „Er uit moet zij anders niets. Zij beeft hier niets meer te maken.' Suzanne Oberwall keek onrustig naar "Lou en fluisterde opgewonden: „Waarom toch? En als dc jongen naar haar vraïigt? Zij was zich de bcteekenis van haar woor den niet bewust; zij stond maar steeds met uitgebreide armen voor liaar zoon, 'opdat er niets gebeuren zou, wat hem leed kon doen. Mevrouw Vidal antwoordde niet cn verliet hel vertrek; Suzanna Oberwall weixl zeer bleek, „Wat is er?'1 vroeg Lou. Voor het eerst onvriendelijk,- stiel ïncmèrc dc fijne, tecrc hand van Lou terug. Vraag het Grootje vraag hel haar maar Madlon moet weg hel is onzinnig hel is „Hel wordt lijd, dal wc aan naar bed gaan denken," zei Scnor Bajadoz .cn geeuwde luid. Gareto slak een sigaret aau een der kaarsen aan. Zijn donkere oogen bleven op Lou rusten, op haar licht krullend haar, dat in het gele schijnsel van de lichten als goud glansde. Hij was er aan gewoon met wouwen van aanzien lijke hccren om te gaan. En er was oen duide lijk onderscheid, in zijn loon, of hij mei dc dames van liet huis of met Lou sprak. „Uw echtgenoot is in den tuin. Mag ik mij bij u aansluiten, als u hem tegemoet gaat'? „Gaarne/' wildé Lou antwoorden. Maar Suzanne Oberwall legde haar arm om den schouder der jonge vrouw, trok baar van dc tafel, alsof zij haar uit dc nabijheid van Garclo wilde brengen. „Dank u Scnor, mijn schoondochter is moe: zij heeft nu rust noodig, niet waar hartje, nu ga je liggen? Maar mijn zoon zal zich verheu gen als u hem gezelschap höudl.'' Gareto hoog even. Langzaam, met zware knieën; ging Lou dc trap op naar haar kamer. Zij slak do lamp niet aan, maar nam dc vliegenhor uit lic-h raam Dc lucht.'die haar tegen woei was nog zwoeler dan in dc kamei Een grootc kever vloog gonzend langs hel raam, kwam liet raam binnen, klapte legen den muur en vulde vertrek -met zijn prikkelend, gebrom. Twee glimmende slippen bewogen zicli lang zaam aan hel einde van liet smalle tuinpad, kwamen nader, steeds nader, totdat Lou haar man herkende en Garclo, die rookend cn pra lend, naast elkaar liepen. Eensklaps drong, 'l was niet uil tc maken vanwaar, een doffe, onderdrukte kreet lot haar door. Lou trad* terug in dc diepte van de kamer. Zacht strom pelend ging iets dc trap af. Lou deed zacht de deur ópen. „Madlon Madlon Niemand antwoordde. Van beueden drong liet gelach .Aan dc opruimende meiden naar boven; daarna strompelde Scnor Bajadoz met een kaars in dc hand dc trap op, monsieur Olivier volgde cn viel'met een vloek legen den pachter uit: „Pas toch op, gc maakt mijn pak vol kaars vet toil deed de deur weerdicht, en schoor <kn grendel er voor. Tie volle werke stem van Mcmórc /ei: professor heeft zijn kamer aan u afge staan Senor Gareto; ik wensch 11 goede nacht rust onder ons dak Mevrouw Vidal voegde er aan toe: II; denk, dal cr vannacht onweer komt! lick heelt reeds tweemaal gerommeld. Heiligt» ^Moeder Gods!'' Lou zag eensklaps den tuin als in een laaiende vlam gehuld en bijna gelijktijdig schokte een ontzettende donderslag liet ge heele huis. fWordt vervolgd.!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1