Macht-Veiligheidsdienst Zaterdag 21 April 1917 „DE EEMLANDER". N* 247 Eerste Blad. BUITENLAND. 1 BINNENLAND." Eerste Amersfoortsche Gecontroleerde ABONNEMENTSPRIJS: f*er 4 maanden vooi Amereloort f 1.30» Idem franco per post.. I.80. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.138. Afzonderlijke nummers o. "Wekeliikach bijvoegsel ..De HoUoucisché Huisvrouw (onder redactie van Thérèae Hoven) per o mod. ets. "Wekelijksch bijvoegsel ^Wereldrcviu" per 3 mnd. 03 cl». Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. lntercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AÜVERTENXIÉN Van 1—6 f o.s». Elko rogel uiodrt# O.lfl. Dionstaanbiedingen 1—5 rogela., 0.9'J» tiroot-e lottoro naar plaaUruiinto. Voor handel on bearijl bestaan zeor voordoolige bepalingen tot hot herhaald advertoeren in dit Blad, bjj abonnomonfc. Eeno ciroulairo, bovattondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. MARIE VAN VERSENDAAu wooiareoacuei D j. VAN SCKAARDENBURO. Mr. W. H. de Beaufort 40 jaar Kamerlid. Maandag a. s. zal onze afgevaardigde, Mr. W. H. de Beaufort, den dag herdenken dat •hij 40 jaar geleden voor de eerste maal tot ftd der Tweede Kamer gekozen werd. Het was 't district Ti el, dat hem op 32-jari- gen leeftijd in 1877 het eerst naar de Twee de Kamer zond. Na 6 jaar, in 1883, verhuis de hij naar de Eerste Kamer als vertegen woordiger van Zuid-Holland. Dooh daar bleef hij slechts kort, reeds in November van, het volgende jaar verscheen hij weer inde Twee de Kamer, thans voor Amsterdam. En de hoofdstad bleef hem trouw tot 1897. Omge keerd bleef ook hij trouw aan de 'hoofdstad want zoo vaak hij ook in andere districten gekozen werd in 1894 zelfs in 3 tegelijk Delft, litre bh t en Amsterdam opteerde hij steeds voor Amsterdam. Toen kwam z'n ministerschap van 1897— 1901 in het groote ministerie van Pierson- Borgesius. Mr. de Beaufort had de porte feuille van Buitenlandsche Zaken en die was in die jaren van veel belang. In die periode viel immers de Eerste Vredesconferentie en aan niemand kon beter dan aan mr. de Beau fort toevertrouwd zijn de oud-Hollandse he gastvrijheid hoog te houden. Van 1901 tot 1913 vaardigde Amsterdam VI hem naar de Tweede Kamer af en ook bij de laatste verkiezingen werd hij in dat dis trict met flinke meerderheid verkozen. Maar in datzelfde jaar koos ook Amersfoort hem tot z'n vertegenwoordiger. Het behoeft wel geen 'betoog dat het stellig evenzeer de can- dklatuur-de Beaufort als wel de vrijzinnige zaak was welke dit onwinbaar geachte dis trict, een 'der weinige boven-Moerdijksche, waar nog nooit één liberaal verkozen werd, •deed ,.om" gaan.- Toen werd do heer de Beaufort ontvoerd aan de hoofdstad. De Amsterdamsche kie zers zullen hem niet kwalijk nemen dat hij de laatste jaren van z'n parlementaire leven het district wilde vertegenwoordigen waar geboren was en nog steeds op z'n rustig buiten, de Treek, het liefst vertoefde. Juist dezer dagen kwam het bericht dat de grijze Staatsman de veteraan der Kamer, zelfe de 10 jaar oudere Lieftmck werd 2 jaar later dan hij tot Kamerlid gekozen, in 't zelf de jaar als de weldra 80-jarige Lohman van z'n voornemen om in 1917 de Kamer te veriaën, teruggekomen is en zich voor de periodéjp9171918 wederom wil laten can- dideeren. De veelzijdigheid van mr. \V. H. de Beau fort's talenten heeft hem er voor behoed om ondanks 40-jarige politieke loopbaan „ver politiekt" te worden, 'n Politiek leider mag hij niet genoemd worden, maar juist daarom misschien he "t zijn woord zoo groot gezag, vaak meer dan van erkende- politieke leids lieden. In den partijstrijd is hij niet op z'n plaats, in 's lands vergaderzaal kan hij niet gemist worden. Bij vriend en tegenstander geldt mr. do Beaufort als het symbool yan politieke eerlijkheid. -Zoo was hij steecis een der eerbiedswaar- digste vertegenwoordigers van het liberalis me. Hij nam z'n.plaats in aan den rechtervleu gel van de Vrijz. Concentratie, maar daarom mag hij niet fyj de conservatieven gerekend worden. De evolutie van fiet 19e eeuwsche liberalisme naar de vrijzinnigheid van thans heeft hij meegeleefd, en zonder politieke oogmerken, doch dank zij z'n frisschen geest en helder inzicht in de ontwikkeling der dingen, heeft hij zich steeds weten aan te passen aan de nieuwere, denkbeelden. Van geloovigen huize en orthodox uit overtuiging heeft hij zich steeds afkeerig ge toond van het politieke christendom der co alilie en van het monsterverbond tusschen *oomsch en gereformeerd. Kerk en gods dienst schatte hij te hoog om als politiek wapen in den partijstrijd misbruikt te wor den. Trouw was hij steeds aan de openbare school. Toen de onderwijspacificatie aan de orde kwam, was hij een der weinigen van z'n fractie, die terstond begrepen dat in deze aware tijden de hoogste belangen van land en volk de tempering van den binnenland- schen partijstrijd, de opruiming van oude ge schilpunten eisbhten, ook al was dot ten kos te van geliefde idealen. Thans zal mr. W. H. de Beaufort, een dei* 5 veteranen van de Grondwetsherziening van 1886, ook die van 1917 meemakèn. Dan zal hij zich na meer dan 40-jarigen parlemen tairen dienst uit het politieke leven terug trekken. Mcge zijn gezondheidstoestand hem ver- oorloven ook z'n laatste parlementaire dfenstjaer met opgewektheid te voltooien. Politiek Overzicht. De revolutie in Rusland en de wereldstrijd. IV. (Slot). Het keizerlijke Rusland heeft in zijne zucht naar verovering en machtsuitbreiding eene groote drijfkracht uitgeoefend om den wereldstrijd te doen uitbreken. Uit den mond van de mannen, die na den val van het czarisme de regeeringsmacht in Rusland uit oefenen, is het eerste woord vernomen, dat wijst op geneigdheid tot den vrede ook in de landen, die men gewoon is onder den algemeenen naam van de Entente-landen samen te vatten. Dat de centrale mogend heden en de met hen verbonden staten be reid zijn tot het sluiten van den vrede mede te werken, weet men uit het door hen in hunne nota van 12 December 1916 gedane voor stel, dat gemachtigden van alle oorlogvoe renden zich aan de conferentietafel zouden vereenigen om overleg te plegen over de mogelijkheid om tot het herstel van den vrede te komen. Nu komt er eene stem, die duidt op gezindheid om de vraag van het herstel van den vrede onder de oogen te zien, uit een der landen van de Entente. De regeering van het keizerlijke Rusland heeft meegewerkt tot de in de nota van 30 December 1916 vervatte hooghartige afwij zing van het vredesvoorstel van den vier bond. Maar het keizerlijke Rusland is door den revolutiestorm weggevaagd, en de nieuwe regeering toont, dat zij van gansch andere bedoelingen bezield is. Zij streeft niet naar veroveringen; zij gaat niet uit op be- rooying van andere volken van hun vaderlijk erfdeel en op gewelddadige bezetting van vreemd gebied. Veeleer ver klaart zij, dat zij een vrede tracht tot stand te brengen, <3ïe duurzaam zal zijn en zal steunen op het, recht van de volken om zelf hun lot te be palen. Wanneer zij nog blijft deelnemen aan den strijd, dan geschiedt dat omdat niet kan worden geduld, dat het vaderland vernederd en geschokt in zijne levensvoorwaarden uit den grooten strijd te voorschijn zal treden. Het is dus een verdedigingsstrijd, dien Rus- iand voortaan zal voeren, een strijd waaraan elke gedachte van verovering en annexatie vreemd is. Het is eigenlijk niet noodig te wijzen op de gewichtige verandering, die hiermee ge komen is in de positie van de beide oorlog- vperende partijen. De verandering moet ieder in het oog vallen. Het programma van eischen, dat de Entente in hare nota van 30 December 1916 stelde voor het tot stand komen van den vrede, drukte op den strijd aan die zijde den stempel van een zuiveren veroveringskrijg." Voor ieder van de deelge- nooten was een aandeel bestemd in den buit, dien men gezamenlijk daoht te beha len. Nu verkondigt Rusland, dat het voor zich op buit geen prijs meer stelt. De Rus sische regeering heeft zich tegenover het liohaam, dat het naast zich als controle- orgaan moet dulden, verbonden hare bui ten! andsefvë* politiek niet te baseeren op pogingen tot gebiedsuitbreiding, maar een gemeenschappeïijken vrede voor te berei den zonder a%exatiën en oorlogsschadever goedingen. Daarmee vervalt voor Rusland elke prikkel om zijne bondgenooten te hel pen in 't geen dezen door den oorlog ho pen te bereiken; de steun, dien rij van Rus land verder te venvachten hebben op het oorlogstoone-el, zal dus niet veel meer kun nen beteekenen. Het programma van de oorlogsoogmer ken der Entente zal dus herzien, moeten worden. De Echo de Paris wijst daarop met de bedoeling Rusland, te waarschuwen en_ zegt, dat het oude Rusland de uitdrukkelijke belofte van de Entente had gekregen, dat Frankrijk en Engeland zich niet zouden ver zetten tegen de inlijving van Konstantinopel bij het Russische rijkwanneer nu Rusland deze inlijving niet meer verlangt, dan krijgen ook Frankrijk en Engeland de handen vrij om den toestand op den Balkan op andere wijze te regelen. Van die vrijheid zullen zij zeker gebruik maken, niet zonder een zucht te slaken over de ontzettende offers die zij zonder vrucht gebracht hebben ten behoeve van Rusland voor een doel, dat Rusland nu zegt niet meer te begeeren. Maar n-iet dit ééne punt van het Entente-programma zal moeten worden herzienook de andere pun ten zullen aan eene herziening onderworpen moeten worden, en het sfaat te bezien wat er van hunne verwezenlijking zal terecht ko men, nu Rusland zich aan den actieven oor log onttrekt en zich slechts tot den verdedi- gjngsstrijd wil bepalen. Wat uit de revolutie in Rusland zal voort Reclame. Stel Uit perceel onder onze bewakiu® ter VOORKOIlI\G r ran ongeregeldheden. Tarief I, per week 25 cent. Speciale bewaking billijk tarief. Soeaterwecr 32, De Directie, Doek Stations»!raat. J. W. VAN KI JI1-KF<\ A Co. Abonnementen per week, maand of kwartaal. komen, is onmogelijk te voorzien. De ont wikkeling, die de zaken zullen nemen, is in wording en ligt in het duister, zoowel wat den binnenlandschen toestand betreft als wat de betrekkingen met het buitenland aangaat. Uit Washington is door de Associated Press bericht, dat daar verzekeringen zijn ontvan gen, dat de voorloopige regeering, voor zoo ver nu is te voorzien, onder geene voorwaar den zal toegeven aaft Oostenrijksch-Duitsche en socialistische voorstellen over een afzon derlijke vrede. De toevoeging „voor zoover nu is te voorzien" verzwakt de stelligheid van die verzekering. Men kan inderdaad op de toekomst niet vooruitloopen. Maar 't feit, dat de revolutie in Rusland heeft bewerkt, dat voor het eerst door een lid van de Entente woorden zijn gesproken, die wijzen op ge neigdheid tot den vrede anders dan door vernietiging van den tegenstander, is op zich zelf van groot gewicht en rechtvaardigt de verwachting, dat de verdere ontwikkeling der zaken in Rusland onder alle omstandigheden ons dichJ is die -•«•y JJ misschien'nu nog in een ver verschiet. De oorlog. Op het Fransche gedeelte van het weste lijke front blijft de hevige strijd aanhouden, maar de uitkomst is steeds niet in even redigheid met de groote inspanning. Aan beide zijden wordt melding gemaakt van aanvallen en tegenaanvallen, waarin het na deel is voor de tegenpartij; maar de voor de elen schijnen vrijwel tegen elkaar op te wegen en de vorderingen, die worden ge meld, zijn gering. Blijkens het Duitsche avondbericht Heb ben zich in Champagne, tusschen Prosnes en het dal van de Suippes, gisteren in den namiddag nieuwe gevechten ontwikkeld; de uitkomst is nog niet bekend. De Frahschen geven als nadere uitkomst van de lijst der sedert den löen gemaakte gevangenen h-et getal 19.000 op. Op het Engelsche frontgedeelte rust de strijd. In Mesopotamië hebben de Engelschen in den nacht van Dinsdag op Woensdag den overgang* van de Shatt-el-Adhaim gefor ceerd. In den loop van Woensdag werd een Turksche strijdmaoht in eene het station Istabulet, 12 mijlen zuidoostelijk van Sa- marra, op den rechter-oever van de Tigris, dekkende stelling aangevallen en uit elkaar geslagen. De Engelsche minister van buitenlandsche zaken Balfour is aan het hoofd van een bui tengewoon gezantschap naar Amerika on derweg; gister is hij in Halifax (Nieuw- Schotland) aangekomen. Rome, 20 April. (Stefani). Gisteren heeft in Saint-Jean de Maurienne eene bij eenkomst plaats gehad tusschen Boselli, Sonnino, Lloyd George en Ribot. De be windslieden waren vergezeld door den ge zant Barrère, den secretaris-generaal van het departement van buiten-landsche zaken Salva Goraggi, de kabinetschefs van de beide Ita lia an sch'e ministers de Martino en Cancel- lieri, graaf Aldrovandi, generaal Macdonald en kolonel Hankey. De gesprekken kenmerk ten zich door de grootste hartelijkheid en schonken opnieuw de gelegenheid om te constaleeren, dat tusschen de geallieerden volkomen eensgezindheid bestaat. P a t ij s, 2 0 April. (R.) Ribot e»n Lloyd George, die zich naar Saint-Jean de Mau rienne hadden begeven voor een onderhoud met Boselli en Sonnino, zijn hier terugge keerd. Sofia, 20 April. (Buig. ag.) Wij zijn gemachtigd mede te deelen als antwoord op de verklaring van de voorloopige regeering van 10 April, zooals ook Oostenrijk-Konga- rije en Duitschland reeds hebben gedaan, dat de bondgenooten noch de begeerte koes teren, noch er belang bij hebben, dat het Russische volk vernederd of geschokt in zijne levensvoorwaarden uit dezen oorlog te voorschijn komt. Rusland heeft van Bulga rije niets te vreezen voor zijne vrijheden. Bulgarije heeft den oorlog niet verklaard aan het Russische volk; het heeft hem ondergaan omdat het zijne politieke en nationale vech ten durfden verdedigen tegen den wil der almachtigen van het Russische ancien régi me. Het is ook een verdienste voor de re geerders van Bulgarije, dat het steeds gast vrijheid heeft bewezen aan de in balling schap zijnde voorvechters van de Russische vrijheid. Bulgarije is bereid eiken stap, die tot den vrede kan leiden, te steunen, maar het is niet minder vast besloten in overeenstem ming met zijne bondgenooten tot het einde toe den strijd voort te zetten, die het de vol ledige vereeniging van zijne geheete natie zal verzekeren. Weenen, 2 0 April. (Gorr.-bur.) De voorzitters van de Centrale Industrieele Bonaen van öoswiuijk iieooen uen »nm-.v. van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat zij zich volkomen kunnen vereenigen met de stappen, welke de minister heeft gedaan om heiWuiten ie bevorderen vön éen eervollen vrede, die het bestaan en de eer van de oorlogvoerende staten waarborgt. B e r i ij n, 2 0 A p r i 1. (W. B.) De bonds raad heeft in zijne zitting van 19 April goed- gekeurdgekeurd het besluit van den rijks dag tot opheffing van de wet van 4 Juli 1872, waarbij de orde der Jezuïeten uit het gebied van het Duitsche rijk is uitgesloten. Ook heeft de bondsraad zijne toestemming verleend tot- het besluit van den rijksdag om uit de rijk^vereenigingswet van 1908 de^be- paling over de taal waarin in openbare ver gaderingen het woord mag worden gevoerd, te schrappen. P a r ij 2 0 April. (Havas.) De verga dering van de algemeene raden geeft een voorbeeld van den geest van solidariteit, die de Fransche departementen bezielt. De al gemeene raad vat\ de Bouches du Rhone heeft met algemeene stemmen een subsidie van 250.000 francs toegestaan voor den wederopbouw van schoolgebouwen in Ver dun. De algemeene raad van de Seine Infé rieure heeft 200.000 frs. gevoteerd voor de bevolking van de teruggewonnen gedeelten van ons gebied. Bern, 20 April. (Zwitsersch telegraaf- agentschap.) Gisteren, op den officieelen dag van de Zwitsersche mis, werd op het door de Bazelsche overheid gegeven feest maal het woord gevoerd door den bondspre sident Schulthess. Deze legde nadruk op den vasten wil van Zwitserland om zijne on schendbaarheid en onafhankelijkheid te genover iedereen te handhaven. Hij eindig de met den wensch dat een sterk, offervaar dig volk. zich zijn heil zal verdienen door eensgezindheid, kratht en vaderlandsliefde. Met rijn „leve Zwitserland!" stemde <Je vergadering vol geestdrift in, waarna staan de het volkslied werd gezongen. Washington, 20 April. (R.) De legercommissie van den Senaat heeft rap port uitgebracht over het wetsontwerp op den dienst bij het leger. Het rapport keurt het stelsel van den vrij willigen dienst af als onzeker en niet beantwoordend aan de be hoefte en beveelt het plan van de regeering aan, dat zekerheid verschaft, dat de leger macht van 600.000 man, die wordt gevor derd met-de grootst mogelijke vlugheid zal worden op de been gebracht en op sterkte gehouden. Na te hebben herinnert aan vroe- 'gere oorlogen, waarin de Vereenigde Steden het stelsel van vrijwillige dienstneming on bevredigd en duur -hebben gevonden, wijst het rapport op de ondervinding van Groot- Brittannie in den tegenwoordigen oorlog en zegt: „Het zou dwaasheid voor ons zijn om zoo laat in den tijd met de Britsche onder vinding voor ons to beginnen, waar Enge land is begonnen. Washington, 21 April. (R.) Wil son en het kabinet hebben de kwestie be sproken der regeling van de graamxitvoerenr naar Noord-Europa met het doel om te voorkomen, dat voedsel uit de Vereenigde» Staten Duitschland bereikt. Men verneemt' daarover, dat welke politiek ook moge woev den aangenomen, de verschepen naar de onzijdige landen er niet door zullen lijden, tenzij Duitschland daarvan voordeel mochl hebben. Tijdelijke schorsing van Biet oulM'paald (klein) Tcrlol der huid* wecrlichtingen 1907. I90N. 1909, 1910, 1911, 1912 en 191». De Opperbevelhebber van land- en zee* macht, daartoe gemachtigd bij ministerieele beschikking van den minister van Oorlog van 18 April 1917, maakt bekend, dat de landweerplichtigen der landstormlichtingen 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913, behooren- de tot de infanterie, de h o s p i t a a 1- soldaten en de ziekendragers en deel uitmakende van de bataljons en reser ve-bataljons landweer-infanterie, in het loo- pende jaar voor een tijdduur van vier dagen heen- en terugreis van en naar de woonplaatsen inbegrepen onder de wapenen zullen worden geroepen en v. cl ge durende de tijdperken en op de standplaat sen, in onderstaande opgave vermeld. De landweerplichtigen der aangeduide lichtingen, deel uitmakende van de land weer grens- en kustwacht, zullen, op nader bekend te maken plaatsen moeten opkomen in v hetzelfde tijdperk, waarin het bataljon, waartoe zij behooren onder de wapenen komt. van de landweerplichtigen der aangeduide lichtingen en geen deel uitmakende van do bataljons en reserve-bataljons landweerin- fanterie en van de landweer grens- en kust wacht, alsmede de tijdelijke opkomst van de landweerlichtingen 1907 en 1908 (deze laatste vermoedelijk slechts voor één dag) zullen bij een tweede bekendmaking ter ken nis worden gebracht. Verlofgangers, die met toestemming van den minister van Oorlog in het buitenland verblijven of de buitenlandsche zeevaart uit oefenen, rijn vrijgesteld van opkomst, indien hun verblijf buitenslands samenvalt met het tijdperk, waarin zij onder de wapenen zou den moeten komen. Deze bekendmaking geldt uitsluitend als een voorloopige kénjH&geving; iedere land- weerplichtige, die onder de wapenen wordt geroepen, zal daartoe een persoonlijke op roeping van zijn militairen commandant ont vangen. Nummer v/h Bat. Tijdperk Standplaats of res bat. land- van woor inTantorio opkomst 1 4— 7 Juni O 23—2G Juli 3 9—1*2 Juli 4 11—14 Juni 5 9—12 Juli 6 21-24 Moi 7 25 Juli 8 18—21 Juni 9 16-19 Juli ^10 4—7 Juni 11 21—24 Moi 19» 18—21 Juni 18 1114 Juni 14 47 Juni 15 2-5 Juli 16 25 Juli 17 23—26 Juli 18 11—14 Juni 19 23—26 Juli 20 21—24 Mei 21 9—12 Juli 22 4—7 Juni 23 1114 Juni 24 18—21 Juni 25 2—5 Juli 2G 11—14 Juni 27 18—21 Juni 23 9—12 Juli 29 30 Juli-2 Aug. 30 11—14 Juni 81 18—25 Juni 32 4—7 Juni 33 47 Juni 34 4—T Juni 35 2—5 Juli 36 2-5 Juli 37 1114 Juni 38 21 24 Mei 39 4—7 Juni 40 25 Juli 41 18—21 Juni 42 9—12 Juli 43 2—5 Juli 44 21—24 Mei 45 4_7 Juni 46 11—11 Juni 47 30 Juli-2 Aug. 46 18—21 Juni nabij Assen idem idem idem Utrecht idem As3en idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem Zwolle idem idem idem idem idem idem nabij Arnhem of Ngmegea idem Naarden idem Arnhem of Nijmegen idem Utrecht idem idem idem idem idem Volzen idem idem idem idem idem idem idem idem nabij Velzen Den Helder nabij Den Melder idem Utrecht idem idem idem idem Eiland Voorne en Puttoa nabij Utrecht Eiland Voorne en Putten nabij Utreoht idem idem idem idem Eiland Voorne en Putten Eiland Walcheren idem idem nabij Willemstad idem idem ide a idem idem Roermond idem idem idem idem idem idem idem Utreoht idem Roermond

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1