Nacht-Veiligheidsdienst buitenland. De eemlander". ZONNEWEELDE. N° 254 ÏS"£' Jaaraang. Maandag 30 Aptfl 1917. 30 April. Eerste Amersfoortsche Gecontroleerde FEUILLETON. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFP Co, AB0NNEMENTSPKIJ8: £er o maanden voor Amersfoort f 1.30. s Idem franco por post.. 1.80. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.135, Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijkach bijvoegsel vDe HoUatidachs Huisvrouw*' (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 mnd. 50 ets. Wekelijksoh by voegsel Wwe&drevkê" per 3 mnd. 53 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. ..'I PKIJS_ DEK ADYEKTENTIEN Van 1—5 rebels f 41. so. Hike rogol nicer 0.13; Dionstaanbiediugón 1—5 rogels0.5O. Groote lottere haar plaatsruimte* Voor handel en bedrijl bc3lnan zoef voordeelige bepalingon tot hot herhaald advortoerou xn dit Blad, bij abonnement. Eeno oirculaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Kennisgevingen. HINDERWET, iurgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artt. 6 cn 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door J. G. Fontein, Directeur der N.V. Fijn houtbewerking en kunsthandel ingediend ver- roek, met bijlagen, om vergunning tot het plaatsen van een draaibank, een fraisbank, een lintzaag, een vlakbank, een van dikte bank en een boorbank, gedreven door een electro motor -van 4 H. P. cn een dito van 5 H. P. en dienende tot het fijn-houtbewerken van meube len en schilderij-lijsten in een bestaand fabrieks gebouw in het perceel alhier gelegen aan de Muurhuizen No. 91 bij het «Kadaster bekend onder Sectie E, No. 4575 op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Vrijdag den 11 Mei aanstaande, des voormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van dc inrichting iu te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebe stuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, 27 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, brengen ter algemoene kennis, dat bij hen van Gedeputeerde Staten dezer provincie in afschrift is ingekomen een verzoekschrift van Daniël Grimmelikhuyzen, kellner, wordende alhier, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van ver koop, uitsluitend aan logeergasten voor de be neden conversaticzaal van het perceel Utrecht schestraat no. *41 te Amersfoort; dat een ieder binnen twee weken na dagtee- kening dezes schriftelijk bezwaren bij hen kan indienen tegen het vcrleenen der vergunning. Amersfoort, 27 April 1017. Burgemeester cn Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. Prinses Juliana viert heden haar achtsten verjaardag. Vele wenschen zullen op dezen dag uitge sproken worden, vele gedachten naar haar uitgaan. Het is voor koningskinderen geen gunstige tijd, de tronen wankelen. Het koningschap is teruggedrongen tot de kleinste 'helft van Europa. De republikeinsohe gedachte breidt zich verder en ver-dér uit, won in onze dagen Portugal, en de reusachtige rijken China en Rusland. Drie kwart van de wereld 'heeft thans reeds den republikeinschen regeeringsvorm aan vaard. En nog zijn er kronén die niet vast meer drukken op koninklijke of keizerlijke voorhoofden. Maar de troon van Koningin Wilhelmina •staat onwrikbaar. Wij Nederlanders ervaren van hot koningschap slechts de voordeelen. Z'n macht is geringer dan van menigen pre sident. Er zullen er daarom weinigen hier zijn die 'n presidentschap met den onver- mijdelijken en onverkwikkelijken partijstrijd zouden verkiezen. De opvattingen welke onze Koningin van haar hoog ambt heeft, de traditioneele Oran jeliefde welke ons volk in het bloed zit, en de liberale staatkundige ontwikkeling van Nederland hoezeer misschien door ultra monarchisten verfoeid, hebben het koning schap hier hechter gegrondvest dan ii\ een-ig ander land en het gevrijwaard voor die gevaren waaraan het zich zelf ondermijnend absolutisme het bloot stelt. De toekomst biedt voor ons Oranje-Huis, voor Koningin. Wilhelmina en hare afstam melingen niets onzekers. Slechts als vreem de prinsen tot de troonopvolging geroepen moesten worden, zou Nederland moeielijke dagen kunnen beleven. Maar daarom wenscht ook ieder vader lander des te oprechter dat Prinses Juliana eenmaal Koningin Juliana zal mogen worden. Doch hij verbindt daaraan den even oprechten wensch dat dit nog in 'n verre, Politiek Overzicht De nieuwe koers in Oostenrijk. i. De drie leden van het Oostenrijksche ka binet, die ontslag hadden gevraagd uit het minister-ambt, zijn op hun besluit terugge komen. Him aanblijven is medegedeeld in den vorm van een keizerlijk besluit, inhou dende het bericht, dat hun verzoek om ont slag niet kan worden anngereornoru Die vorm is niet zonder beteekenis, want daarin komt tot uitdrukking, dat de keizer zelf in de op lossing van de krisis de hand heeft gehad. De brief van den keizer aan den eersten minister, waarin hij hem en het geheele ka binet verzekert van zijn vertrouwen en steun, levert daarvan nader eene uitdruk kelijke bevestiging. Tegelijk met de mede- deeling van het aanblijven van deze drie ministers is ook het besluit bekend gemaakt, waarbij de rijksraad den 50en Mei, na drie jarige rust sedert den zomer van 1914, tot eene nieuvye zitting wordt bijeengeroepen. Te zamen geven deze besluiten den nieu wen koers aan, waarin het Oostenrijksche schip van staat voortaan zal worden ge stured. De eerste aanwijzing daarvan -is te vinden in het optreden van het kabinet C!am Martinitz in December van het vorige jaar. Dit'kabinet, dat eenige weken nadat de jon ge keizer Karei zijn hoog bejaarden oud-oom Frans Jozef op den troon der Habsburgs was opgevolgd, aan het bewind is gekomen, had op,met een duidelijk omschreven pro gramma. Het wilde den weg banen tot- de verzoening tusschen de verschillende rassen en volksstammen, die in Oostenrijk: naast Reclame. Stel Vw perceel ou«ler ouze bewaking ter VOOKiïOMüVG van ongeregeldheden. Tarief I, per week 25 cent. Speeiale bewaking billijk tarief'. Socsleriteg 33, Tel. 295 j>c Directie, Hoek Stationstraat. C. J. W. VA* KDiEltKX A Co. Abonnementen per week. maand ot kwartaal. elkaar leven. Met dat doel wHje het een einde maken aan den onzaligen strijd tus schen de Duitschers en de Czech en in Bo- hemen, die gedurende tientallen van jaren het openbare leven in Oostenrijk heeft ver giftigd. Daarnaast zou uitvoering gegeven worden aan het nog onder den vorlgen kei* zer uitgevaardigde besluit, waarbij in ver band met de aan de bevolking van Congres- Polen toegezegde politieke onafhankelijk heid, aan de Polen in Galicie eene zoo rui me zelfstandigheid was beloofc! als met hun blijven in het Ocfetenrijksche staatsverband vereenigbaar was. In de personen der nieuwe ministers was dit programma belichaamd. Naast graaf Clam Martinitz, het hoofd van het kabinet, een lid van een geslacht dat altijd vooraan had gestaan in den strijd van de Czechen voor de erkenning van hunne rechten, had den in het kabinet zitting de ministers Bacrnreither en Urban 3ls vertrouwensman nen van de in Bohemen gevestigde Duit schers. De aanwezigheid van Jen Pool, Bo- br.ynski \ws aan te merken als een waar borg, dat de Polen de hun toegezegde auto nomie werkelijk zouden krijgen. Om. zeker te zijn, dat het programma van het kabinet Clam Martinelz tot uitvoering zou komen, lag het in de bedoeling, dat met gebruikmaking vjn art. 14 der grondwet, het bekende noodartikel, dat aan het uit voerend gezag de bevoegdheid verleent, wanneer dc rijksraad niet bijeen is, op eigen gezag maatregelen te nemen op wetgevend gebied, regelen zouden worden gesteld voor de aanwending van het Duitsch als taal van de regeering in Oostenrijk, voor eene nieuwe bestuursindeeling in Bohemen tot waarborging van de wederzijdsche rechten van de Czechen en de Duitschers, en voor de autonomie van Galicie. Eerst daarna zou de rijksraad worden bijeengeroepen, die dus geen invloed zou kunne>n uitoefenen op het tot stand komen van deze gewichtige orga nieke maatregelen, maar enkel geroepen zou worden er naderhand en bloc zijne sanctie aan te geven. Intusschen heeft zich later in den boezem van de regeering eene strooming doen gel den, die geleid werd door de overweging, dat vóór alles moest gaan de bijeenroeping va» den rijksraad. In ieder ander land met een parlementairen regeeringsvorm zou het als van zelf sprekend zijn beschouwd, dot wetgevende maatregelen van zoo ingrijpend gewicht niet zouden mogen tot stand komen zonder daadwerkelijke medewerking van het parlement. Anders echter in Oostenrijk. Daar is de herinnering nog versch aan de lange ja'ren van onvruchtbarén strijd, waarin de obstructie van dwars drijvende elementen de parlementaire machine stop zette. Het kabinet-Stuergkh heeft in 1014, kort voor dat de oorlog uitbrak, aan dien strijd een einde gemaakt door den rijksraad naar huis te zenden en sedert is in Oostenrijk de rr- geering gevoerd buiten het parlement om. De vrees, dat men het oude onwaardige spel weer zou zien beginnen, heeft de regeering- in Oostenrijk gedurende den ganSchen oor logstijd weerhouden den rijksraad bijeen le roepen. Ook nu was het voornemen tot bij eenroeping van den rijksraad voordat de rhierboven genoemde punten van het regee— ringsprogramma bij keizerlijk besluit, steu nende op art. 14 van de grondwet, waren vastgesteld, voor de drie ministers, die als vertrouwensmannen yan de Duitschers en de Polen zitting hadden in het kabinet, een reden om hun ontslag te vragen. Zii zijn daarop echter teruggekomen, en de om standigheden waaronder dat is geschied, ge ven recht om te zeggen, dat met de oplos sing, die deze regeeringskrisis heeft gekre gen, een tweede stap is gezet in de richting van den nieuwen koers, waarop met het op tieden van het kabinet Clam Martinitz de eerste stap is gezet. De oorlog. Washington, 28 April. (R.) In de Britsche ambassade zijn officieus verschil lende handelskwestiën besproken. Tot de dringendste vragen behoort die van het voortgaan met het rantsoeneeren van Neder land en SkandinaviÖ in zoodanige mate, dat wordt voorkomen, dat die landen goederen verschaffen aan Duitschland. Eene andere vraag betreft het tegengaan van de Duitschc propaganda door het controleeren van den handel met Zuid-Amerika. Washington, 28 A p ri 1. (R.) Het huis van "vertegenwoordigers heeft met 200 te gen 08 stemmen het amendement betreffen de-de vrijwillige dienstneming op het door de regeering ingediende wetsontwerp om oen leger door conscriptie op de been te brengen, verworpen. Washington, 29 April. (R.) De Senaat en het huis van vertegenwoordigers hebben het wetsontwerp .op den legerdienst aangenomen: het huis met 507 tegen 21, (R Senaat met 81 te;,en 8 stemmen. De Se naat heeft met 56 tegen 51 stemmen een amendement aangenomen, dat Roosevelt machtigt vier division infanterie voor den dienst in Frankrijk op de been te brengen. Tweede t e 1 e g r a m. De legerv.ct, die door het congres is aangenomen, geeft aan president Wilson het recht om het staande leger en de landweer te brengen op het maximum van hunne sterkte, 62,500 vrij willigers op te roepen en een half millioen manschappen door conscriptie onder dc wa penen te roepen. Daar er eenige verschillen zijn tusschen de door den Senaat en door het Kuis \an vertegenwoordig eis gevoteer de wetsontwerpen, zal er .eene gemeen schappelijke zitting van ce beide huizen noodig zijn. Men hoopt, dat binnen eene week alle kwestiën geregeld zullen zijn, zoo dat het wetsontwerp in zijn eindvorm aan Wilson ter onderteekening kan worden i - voorgelegd. De verschillen betreffen in de c.rsto .plaats den leeftijd van de dienstplichtigen, dien de Senaat bepaalt op 21 tot 27 jaar en het huis op 21 tot 40 jaar. Verder de vraag of Roosevelt met troepen naar Europa zal worden gezondere De Senaat geeft mach tiging tot het 'uitzenden van. vier division, hel huis weigert die machtiging. Parijs, 2 8 April.' (R.) Een telegram uit Guatemala bericht officieel, dat de. di plomatieke betrekking en. met Duiisthkmd zijn afgebroken. Washington, 28 A p r i 1. (R.) Een. officieel bericht van het Anierikaansche ge-# znntschnp in Guatemala meldt, dat president Estrada als reden om met Duitschland te bre ken opgaf de wensch om de Vereenigde Staten bij te staan in den strijd voor de de mocratie en het behoud van het volkenrecht. Zijne raadslieden hebben hem geadviseerd zich te voegen bij de familie der natiën te gen de Pruisische autogratie. B e 11 ij n, 2 9 Apr*. (W. B.) Officieel bericht. Ir\ de-maand Maart zijn volgens definitie ve opgaven in totaal 450 handelsschepen niet 885.000 bruto registerton door de oor logsmaatregelen der centrale mogendheden vernietigd. Hiervan waren 545 vijandelijke schepen met te zamen 689.000 ton. Bij de ze waren Engelsche schepen met een totaal van 536.500 ton. Verder werden zes sche pen, waaronder drie vijandelijke met te za men 39.500 Ion zwaar beschadigd, zoodat, zij voor langen tijd uit het handelsverkeer moeten blijven. Sedert het begin van den De vrouwen zijn geschapen om bemind, vliet om 'begrepen te worden. ROMAN VAN OLGA WOHLBRüCK met autorisatie v/ertaald door Mevr. I. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 102 Zij wuifde met ecu zakdoek, wierp een bloemruiker omlaag, en haar handen sloeg zij in elkaar van prei. Het was hem, alsof hij zich zelf over de heining moest werpen, alleen, opdat haar. ©ogen hem zouden zien opdat zij hem zou herkennen. Hij werd opzij geduwd, terugge worpen hij stikte bijna in het gedrang. Hij vallc bij den uitgang post, greep haar bij den pols, toen zij hem voorbijging, zonder hem te zien. 9,Waarom kom jc niet, als ik jc roep? „Gij zijt mijn heer niet meer," antwoordde ïij kort, bijna vijandig. Hij liet haar niet los. „Dal zullen wij eens zien", mompelde hij dreigend. „Wij zullen eens zien, of ik uw meester béu of niet. Zij lachte smalend, beleed^gend. „Gij Een die bang is! Bang voor een grootmoeder! Gij hebt hel niet eens gewaagd een goed woord voor mij tc doen, toen ik er u op beide knieën om bad! Hij schudde haar arm, dat zij hel even uit schreeuwde. „Omdat je mij onverschillig waart, daarom heb ik geen woord gezegd. Daarom! Versta je. Niet uit angst. Jij dom ding, dat jc bent! Spottend lachte zij hem met haar oogen toe. ,En nu hebt gij mij weer lief? Ja? Ja, nu hebt ge weer moed, ja?" Met alle kraclil zocht zij zich uit den stevi- gen greep te bevrijden. Hij l^iet niet los. En alleen om geen opzien te wekken, ging zij verder naast hem voort, met van woede ver wrongen gelaat, met plotseling bleek gewor den wangen. „Lat" 2ijt ge vérslaat ge dal? Laf Iedere domme jongen, iedere boerenpummel heeft' meer moed dan gij „Zeg neem u in acht. Ze schrok plotseling. Dc toon was nieuw voor haar. Iels ontzettends lag er in. iels wat dronken slagersjongens hadden, als iemand hun in de kroeg in den weg kwam. Nijdig, prevelde zij: „Laat mij los.*' „Ik laat je los, als jc me belooft den vol genden "Zondag in de arena tc komen cn op mij le wachten zooals ik nu op jou heb ge wacht. Heb jc Verstaan Zij haalde dc schouders op. „Ik hen er Zondags altijd, zoolang ik in dc siad ben." „En je wacht op mij?" Toornig eh nieuwsgierig keek zij hem aan. „Wal wil jc van mij?'i „Niels, dan dal je wacht. Dat jc terug neemt, wat jc me daar alles hebt gezegd." Dc druk van haar hand werd losser. Maar zij liep naast hem voort, keek van onder haar lialf gesloten oogleden naar hem op met haar vurige oogen. „Wilt ge werkelijk over dc barrière?" Zij lachte heel zacht. „Laat dal liever, hel is mets voor fijne hec- ren." „Dat is mijn zaak", snauwde hij haar toe. Zij wikkelde beide handen in haar smalle, zwarte boezelaar, vertrok de roodc volle lip pen tot een spottenden lach. „Als mevrouw Yidal dat hoort. Haar arm raakte den zijnen aan. „liet zou mijn grootmoeder amuseeren. k' „Ook als zij wist, dat gij het om mij deedt!"? Hij was heel bleek en keek haai* somber aan. „Zeg neem jc in acht herhaalde, hij nog eens. Ilij zou haar hebben willen vastgrijpen op dc openbare straal cn haan slaan, worgen haar keel met heide handen toedrukken, dc keel, waaruit haar spottende, prikkelende lach kwam. Zij liep weg, ging den hoek om en liep weg zoo hard haar stevige beenen haar konden dragen. Zij greep naar haar hals, onwille keurig omdat zij plotseling, doodsbang voor zijn oogen was geworden. Wat was dal voor een man, heilige jonk vrouw. Wat was dat een man die knappe, blonde, fijne mijnheer die haar had ge kust in den ouden tuin der Yidals omdat hij haar heer was en omdat hij haar beviel met zijn zachte, blauwe oogen, En dien avond schreef liij voor den Iwec- dcirkeer. Maar alleen aan zijn mopder: het ging hem beter*Over acht of tien dagen zou hij naar huis komen. Heel onderaan ternau wernood leesbaar: „Vele groeten aan Lou. Lou wachtte op haar man. Stil cn rustig, zooals hij hel van haar verlangde. Stil er. rustig, zooals dc dames Yidal het ook van een volgzame, fatsoenlijke vrouw verwacht ten. Zij wachtte ook op een brier van dominee Taysen. Maar dc postbode kwam maar twee maal in de weck uil Arles hierheen in een klein, open karretje, «dat meestal het land goed voorbij reed. Het ontstemde mémèrc, dat Lou het wagentje soms tegemoet ging Het zou haar nog eens opbreken. En dan het paste ook niet. Jonge vrouwen behooren geen brieven le krijgen, waarvan haar mail niets wist. Mevrouw Yidal schudde het hoofd, toen zij Lou den landweg weer zag opgaan, op den lijd. dat de postwagen gewoonlijk voorbij kwam. Maar het was Zaterdagavond. Dc herders wachtten op dc uitbetaling cn dc dames Yidal hadden het druk. Nu vooral, daar dc pro fessor ziek was 'cn- mevrouw Yidal zelf het geld uitbetaalde met harde vingers en oplet tende oogen. Lou ging onder ccn boom staan cn wachtte, totdat bel paard in zijn langzamen sukkel draf naderbij kwam. „Niets voor ons? Dc postbode, wit als ccn molenaarsknecht van het fijne, kalkachtige slof, tastte in zijn tasch. „Daar Een groot couvert mol letters van een onge oefende hand viel ip I.ou's omhoog geheven handen. „Dc blonde, jonge mevrouw Yidal," stond op hel couvert. „Is toch voor li vroeg de port bode, cn wikkelde een met water gevulde flcsch uit natte doeken en koolbladeren. „Ik moet het slof wat naar beneden spo4K len. Dc Heer heeft den zomer gczlfend, «tal? moet men er voor over hebben." Lou luisterde niet. Zij draaide don vrecn* den brief licen cn weer. Hij droeg liet posl< stempel Arles. Haar hart klopte, alsof hel zon springen. Zij scheurde het couvert open. Gccni onderteekening. Alleen dc woorden: „Als u niet will, dat uw man morgen over de'br. rrièrc in dc arena springt, kom dan. Hij zegt, dal liet dc oude dames zoo amuseert" Eerst begreep zij het niet Zij las de woor den nog eens en steeds weer, totdat zij iranem in dc oogen kreeg. Toen stak zij den brie§ tusschen haar kleedje en waadde langzaam door het ccn voethoog liggende witte kalk* slof. Zij bemerkte niet, dat het laken vaoi haar schouders was gegleden, evenmin, dal dc gloed van dc middag/on haar lichliblomV krullend haar zengde, dat het als dor slrotf om haar slapen lag, toen zij eindelijk in haai* kamer kwam. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1