Nacht-Veiligheidsdienst N° 255 15"* Jaargang. „DE E EM LAN DER". Dinsdag 1 Mei 1917. BIJITFNI .AND. Eersto Amersfoortsche Gecontroleerde FEUILLETON. ZONNEWEELDE. MARIE VAN VERSENDAAu Woowreuactie. M|_ D VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: maanden voce Amereloort f Idetn franco per poetJ'"®' Par week (met gratis verzekering tegen ongelukkan) - O.ljB»* Afzonderlijke nummers 0.05. Wok#l(jkaoli bijvoegsel „Dt EoUandtoht Buüvnv»" tonder redactie van Thérèae Horen) per 3 mnd, 50 ets. Wekeljjkaoh bijvoegsel wWere1drtvü*" per 8 mnd. 5Ü ®0» Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Tflefoonnummer 65. PK IJS DER AÜVERTENTIfiN: Van 1—5 regelsf 0.80. Elko regel moer0.15. DioasUaiibiedingon 15 rogole.. 0.50. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bostaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald advortoeren in dtt Blad, bij abounomenL Eene oirculairo, bovattondo de voorwaardon, wordt oj» aanvraag toegezonden. Noodlottige vergissing. 'n Dapper vliegenier vloog uit om in het vijandelijk land heldendaden te gaan ver dichten. Urenlang "glijdt hij door de nachtlucht, 'breekt door wolken en nevels; en eindelijk ontwaart hij diep beneden zich het doel van zijn koenen tocht, 'n militaire versterking, 'n gebouwencomplex, heerlijk mikpunt voor z'n dood- en verderf brengende bommen. De held strooit ze kwistig uit, hij ziet ze doel treffen, rook en vlammen stijgen op, en voldaan omdat zonder twijfel vele vijanden door z'n moedige daad den dood vonden, keert hij huiswaarts en rapporteert het nieu we succes van den luchtoorlog; Maar de vliegenier had zich vergist. Het was geen militair werk dat hij bestookte, het was 'n slapende stad. Het was geon kazerne of station of op slagplaats welke hij met één slag vernietig de, net was de vreedzame woning van rus tige burgers. Het waren geen booze vijanden, die hij voor goed onschadelijk maakte, het was 'n vader, 'n moeder en 'n klein kind. En dan nog het allerergste, het was geen vijandelijk land waar hij deze bloedige krijgslauweren plukte, maar het was 'n land dat in uiterste vredelievendheid met zijn wik in vriendschap leefde, al moest het dan ook dag in dag uit rtieuw onrecht zich laten welgevallen. Dat land was ons land. Maar hij die de misdaad beging, bleef on bekend. Wij weten niet of hij'Duitscher dan wel Engelschman was, maar wel weten wij dat wij ook tegenover deze daad machteloos staan. Wij mogen de vuisten weer ballen in den zak, wij mogen 'n onderzode vragen naar den schuldige, wij mogen misschien als onze vriendelijke na- of overbuur welwil lend is, maierieele schadevergoeding aan nemen; maar het leed kan niet ongedaan gemaakt, de onschuldige slachtoffers niet in het leven teruggeroepen wórden. En het ge vaar blijft beslaan, dat 'n andere verdoolde Jïeld 'n zelfde of nog afschuwelijker mis drijf begaat. Zijn wij niet reeds gewoon ge raakt aan 'n nog veel ernstiger misdaad, de opzettelijke torpedeering van onze handels schepen? Wij moeten berusten. Deze „vergissing" waarschuwt ons wat ons lot zou zijn, als ons land ooit o p z e 11 e 1 ij k doelwit van derge lijke vliegtochten mocht worden. Het is gevaarlijk wonen in 'n wereld waèr waanzin cn misdaad regeeren. Politiek Overzicht De nieuwe koers in Oostenrijk. II (Slot). Als gids en leidsman in den nieuwen koers, dien in Oostenrijk het schip van staat zal nemen, treedt keizer Karei op. De keus van de mannen, die aan het hoofd staan van de regeering, is zijn persoonlijk werk. Hij heeft graaf Czernin aan het hoofd van het departement van buitenlandsche zaken van Oostenrijk-Hongarije geroepen en aan graaf Clam MaTtinitz het ambt van minister-presi dent in Oostenrijk opgedragen. In Hongarije is graaf Tisza aangebleven als hoofd van de regeering; maar het gisteren opgenomen schrijven, dat het Hongaarsche kabinet uit drukkelijk in het ambt bevestigt, getuigt er van, dat dit besluit de vrucht is van een nauwgezet onderzoek, dat den keizer tot de overtuiging heeft gebracht, dat Tisza de meest geschikte man is om zijne denkbeel den over het regeeringsbeleid in de daad om te zetten. Ook in den loop, dien de nu tot oplossing gebrachte partieels ministerkrisis in Oosten rijk heeft genomen, is de hand van keizer Karei duidelijk te bespeuren. Hèt is blijkbaar zijn wensch geweest, dat de rijksraad na drie jaren van rust weer zou worden bijeengeroe pen om deel te nemen aan den wetgevenden arbeid, die in den tijd, die voor Oostenrijk in het verschiet ligt, van meer dan gewone beteekenis moet zijn. Dat is uitgedrukt in het antwoord, dat hij heeft gegeven aan de afgevaardigden van de Duitsche partijen in den rijksraad, die tijdens de krisis door hem ten gehoore werden ontvangen. Hij heeft tot hen gezegd „Het is mijn voornemen den rijksraad binnen kort bijeen te roepen. Aan het weder beginnen van het parlementaire leven na jarenlangen stilstand komr op dit oogenblik eene buitengewone beteekenis toe. Ik verwacht van het doorzicht van alle partijen, dat zij met achting afdwingenden nadruk voor de hoogste staatsbelangen en staatsbehoeften zullen opkomen. Ik reken daarbij op de Duitschers in Oostenrijk, aan wie als bebouwbare aanhangers van de siaaiseenhcjd bij de-regeling von de toestan den, die reeds gedurende den oorlog werd voorbereid en nadat hij zal zijn geëindigd met vaste hand moet worden uitgevoerd, eene groote taak ten deel valt, welker ver vulling ik van hen met vertrouwen verwacht. Mijne regeering zal aan het doel, dat haar is gesteld, onwrikbaar vasthouden. Ik reken er vast op, dat in het parlement de overtui ging van de noodzakelijkheid eener een drachtige samenwerking der vertegenwoor digers van alle volken van Oostenrijk de beraadslagingen zal beheerschen en dat daardoor de voorwaarden voor eene geluk kige toekomst van Oostenrijk verkregen zul len worden." Hiermee wordt aan den rijksraad het richtsnoer voor zijne handelingen in de toe komst aangewezen. In het verleden viel over de opvatting, die de volksvertegenwoordi ging in Oostenrijk had van hare taak, waar lijk niet te roemen; in plaats van door een geest van samenwerking te zijn bezield, scheen er veeleer een geest van tegenwer king te heerschen, die eiken vruchtdTagen- den arbeid onmogelijk maakte. Maar de jonge monarch, die keizer Frans Jozef op Reclame. Stel iff perceel onder onze bewaking; ter VOORKOMING ran ongeregeldlae«lcu. Tarief I, per week 25 cent. Speeiale bewaking billijk tarief. Soesterweg 22» Tel. 205 De Directie, Hoek Stationsstraat. J. «V. VAN KIMEKKN «V Abonnementen per week, maand of kwartaal. Co. den troon is opgevolgd, heeft van de toe komst eene beteTe verwachting. De zware beproeving, die Oostenrijk in de oorlogsja ren heeft doorgemaakt, heeft opvoedend ge werkt op de volksstemmen, die er naast el kaar wonen, en bij hen het bewustzijn ver sterkt, dat zij bij elkaar behooren. Gezamen- liik hebben zij weerstand geboden aan de aanslagen, die tegen het Oostenrijksche staatsgebouw werden gericht, en een weer standsvermogen ..aan den dag gelegd, dat een reden van verbazing is geweest voor vriend en vijand. Nu is het gevaar, dat het bestaan van dè Oostenrijksche staat be dreigde, zoo niet geheel weggenomen, dan toch belangrijk verminderd, en keizer Ka- rel en zijne raadslieden in de regeering kunnen de hoop koesteren, dat het zal wor den afgewend. Dit is het oogenblik, dat wordt gekozen om den rijksraad in Oostenrijk uit den staat van rust tot een nieuw leven op te wekken. Het land Staat aan het begin van een nieuw tijdperk in zijne geschiedenis Nog is het einde A an "den strijd niet geko men, waarin Oostenrijks ondergang, althans zijne verzwakking in die mate dal het zijne beteekenis als groo»e mogendheid zou ver liezen, het verklaarde-doel van Oostenrijks vijanden was. Maar het laat zich toch reeds aanzien, dat het einde van den strijd Oosten rijks vernietiging niet zal brengen en dat Oostenrijk daaruit te voorschijn zal komen, innerlijk versterkt door den geest van ge meenschapszin, het gevoel van bij elkaar t behooren, dat het gezamenlijk doorgestane en met vereende krachten overwonnen ge vaar heeft géwekt. Onder deze omstandig heden wordt de rijksraad weder tot de ar beid gbroepen in de verwachting, dat voort aan eene nieuwe geest het oude lichaam zal bezielen en zal aansporen., voor zijn deel bii te dragen om door vruchtbaren arbeid de ^belangen van staat en gemeenschap te be hartigen. De oorScg. Londen, 30 April. (R.) Wij verne men, dat het Amerikaansche olie-stoomschip Vacuum, den 28en April door een Duitsche duikboot in den grond is geboord. De eerste officier en 17 man, waaronder drie Ifanon- niers van de Vereenigde Staten, zijn uan land gebracht. Een andere boot, met den ka pitein en de rest van de bemanning, alsmede een luitenant ter zee en negen kanonniers, wordt nog vermist. B e r 1 ij n, 3 O April. (W. B.) Voormid- dagbericht uit het groote hoofdkwartier. Na de mislukking von den grooten aanval op den 28en ondernamen de Engelschen gis teren slechts partieele aanvallen tegen Oppy, ten noorden van den weg Douai—Atrecht. In een vier malen herhaalden aanval legen dat hevig betwiste dorp putten zij hunne krach ten uit; het dorp bleef in onze handen. Op de beide oevers van de Scarpe hield de sterke slrijdactie van de artillerie aan. Eene voorzichtige schatting bepaalt het cijfer der verliezen van de Engelschen op den 28en April op meer dan 6000 man, die in en Voor onze stellingen gevallen zijn. Bo vendien zijn meer dan 1000 gevangenen en 4-0 machinegeweren door onze troepen in geleverd en 10 pantserauto's verhield. Door met geweld ondernomen verkennin gen trachtten de Franschen gisteren het suc ces van hun verrüelingsvuur tegen onze stel lingen bij Berry-au-Bac, aan de Brimont en ten noorden van Reims vast te stellen. Onze loopgraafbezettingen wezen de aanvallen af. Óp het middaguur was met weinige pau zen de vuurstrijd van Soissons tot de Suippe weer gestegen; hét bereikte in de avond uren zijne grootste hevigheid, hield in wis selende kracht gedurende den nacht aan en steeg bii het kriéken van den dag tot de sterkste werking-. Op het front van hertog Albrecht niets be langrijks. Den 28en April verloren onze westelijke tegenstanders elf, den 29en 23 vliegtuigen, bovendien drie kabelballons. Vliegers en af- weerkanonnen dcelen samen in deze uit komst. Verkennerstochten en vluchten tot het neerwerpen van bommen brachten onze vliegers tot diep in het Engelsche Frankrijk tusschen. de Sofnme en de zee en van het Aisnefront tot over de Marne naar het zui- I den. F o rijs, 3 0 April. (Uavas.) Namiddag- communiqué. Gedurende den nacht was er eene vrij he vige artillerieactic ten zuiden van Saint- Quentin,-en in de streek van Troyon, Ilurtc- bise en Craonne. De Fransche batterijen zetten hun vernielingsvuur voort op de Duit sche werken op het rotsmassief van Moron- villiers. Verscheidene Duitsche pogingen op Fransche loopgraven en kleine posten in den sector Hurtebise, bij den Mont Cornillet cn bij Chambrettes mislukten onder het Fran sche vuur. Overal elders was de nacht rustig. Londen, 30 April. (R.) Bericht van maarschalk Haig. Door eene kl<ine plaatselijke operatic tusschen Monchy-le-Preux en' de Scarpe mankten wij eenig'e gevangenen en verbe terden onze stelling. Ook deden wij een ge slaagden raid ten noorden van Yperen. Londen, 30 April. (R.) Avondbericht van maarschalk Haig. Een aanval van den vijand op onze nieuwe stellingen tusschen Monchy-le-Preux en de Scarpe is volkomen teruggeslagen. l a r. ij s, 3 0 April. (1 lavas.) Namiddag- comréunhjué. In den loop van den nacht wierpen Duit se'.c Hicgtuigen verscheidene bommen in de streek van Duinkerken oh in do streek van Naooy tot Belfort. Er weiden goenc slachtoffers gemaakt cn slechts onbciockc- nendc schade aangericht. Ook Chaions en Epcrnay werden gebom bardeerd. Hier werden verscheidene slacht- off< rs gemaakt onder de burgerlijke bevol king. In den nacht, van 28 op 2Q April, ver richtten de Fransche bombardement-vlieg tuigen verschillende operatiën. Een kabel ballon werd naar den grond gebracht. Ba rakken werden gebombardeerd;, er werden branden en ontploffingen waargenomen. Verder kregen de stations Pont Foverger en Bethenyville en de bivaks bij Epoye talrijke projectielen. P a r ij s 3 0 April. (Havas). Dc benoe ming van generaal Pétain tot chef van den grooten generalen staf, een der meest popu- lairc legerhoofden, wordt door de gehecle openbare meening en door het leger naar waarde geschat. Zijne dapperheid, beslist heid, vastheid van karakter en militair talent stempelen hem met recht tot een van de mannen op wie Frankrijk volkomen kan re kenen. Dc dagbladen wenschen de rcgce- ring en den minister geluk met het besluit tot deze benoeming, waarvan zij zeei' gun stige uitkomsten verwachten. Rome, 30 April. (Steïarii.) Officieel communiqué. In het Camonico-dal deed een vijandelijk detachement een onverwachten aanval op een van onze vooruitgeschoven posten aan den Tonale-pas. Toen versterkingen te hulp kwamen, werd de post onmiddellijk geheel veroverd. Den 29en April waren de artilleriegevecK- Om de ziel van een volk te kennen, moet men het niet in zijn leven van eiken dag doch op groote tijdstippen van z'n geschie denis beschouwen. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie r/ertaald dcor Mevr. I. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 103 Zij grendelde dc deur, leunde er legen, om dat haar \octcn_haar den dienst weigerden. Wat beteckende dit alles? Was Gerhard krankzinnig geworden. Was hij alles veigeten zijn vrouw, zijn vader, zich zeil? Dacht hij niet aan hel •kind. dat zij onder het hart droeg, haar hart, dat het met zijn wilde, wanhopige, angstige slagen zou kunnen dooden? Had deze ontzet tende, onbarmhartige zon alles in zijn herin nering uitgebrand, zijn hersons uitgebraud! Zijn ziel —I Er werd aan de deur geklopt. „Ik heb hoofdpijn ik zou graag slapen." Niemand verbaasde zich daarover. Mémère beval wat ijs uit den kelder te halen voor het geval zij compressen zou verlangen. Maar zij verlangde niets. Pas toen dc vrouwen haar middagrust hiel den, kwam zij naar beneden. Heel zacht op haar kousen sloop, zij in het smalle vertrek naast dc woonkamer. „Professor Ilij lag aangekleed op bed met hel voch tige verband om de oogen. En een glimlach gleed over zijn oud gelaat, toen hij de stem hoorde, die in oude, vertrouwde klanken van hel geboorteland lol hem sprak. „Jo -?" „Hoe lang zou het wel duren, voor men te voel in Aries komt" vroeg zij ais terloops en legde zijn kussens recht. „Te voet Ja, lieve God, hoe kan ik dal nu nog weten? Ik denk dat het een uur of zes zal zijn. Toen ik jong was, ben ik er dikwijls in het voorjaar heen geloopen, of in den herfst. Maar nu kan men alleen bij nacht gaan, of bij het ochtcndgrauwen zooals Madlon, toen zij van hier weg moest..." „Madlon ja Zij wist eensklaps van wie de brief was. Madlon was een goed meisje; zij was dank baar voor de paar geschenken, die zij had gekregen. Ilicr was toch alles anders de menscben gyaren anders hel land was anders. „Het wordt ook hier weer gauw mooi,'" ze.i dc oude. „Over acht of tien dagen, kleine gra vin -- dan komt de mistral over de bergen cn waait ons wolken langs -den hemel cn koelte dan komt er regen en koele, frissclie morgen lucht dau ontwaakt alles. De boomen wor den weer groen en het gras en de men scben worden weer vroolijk. Dan spelen de mannen in dc dicnstbodcnhal op de harmo nica en dc dienstmeisjes dansen op het erf en ieder krijgt zoeten appelwijn of licht bier. En ooft is er dan, manden vol vruchten en men doet zich le goed in den tuin dc vruch ten worden ingemaakt, en dc champignons gekookt cn dan ruikt het overal zoo goed, en allen zijn \roolijk en zingen Dc oude man had zijn brandende oogen en dc koortshitte vergeten, die zijn oude lede maten neerdrukte, dc droge kecljen de ge spleten lippen liij dacht aan den mistral, die nu spoedig in groote vlagen over de ber gen zou komeu en vol verwachting glim lachte hij. zalig, gelukkig en geduldig. Toen zei hij plotseling weer nadenkend cn droomerig: „zes uren ja, in zes uren komt men er, als men weet naar wicn men heen wil— maar men moei hel weten en niet meer kunnen wachten „Zes uren zes uren Deze zes uren wilde zij gaan. De stad in, met beide armen dc knieën van haar man omvatten, zooals dc meid het destijds in den tuin had gedaan; zij wilde hem onder tranen bidden, hem bezweren at' te zien van zijn plan, dat de dames Yidal alleen maar geamu seerd zou hebbén.. En daarom mochten zij ook niet welen, dal zij naar hem loc wilde. Niemand mocht het vernemen. Men zou haar immers maar uit lachen of haar niet laten gaan haar terughouden jnel tecdere smeekbeden cn strenge vermaningen, mei liefde, zelfs met ge weld, alleen maar, opdat het genoegen van den jongen, den lieveling niet zou worden gestoord. Stil en kalm zat Lou bij hel avondeten tus schen dc twee vrouwen in de bedompte woon kamer. De nachtvlinders fladderden weer legen het fijne gaas van dc vliegenhor en dc lamp walmde, terwijl de dienstbode de spij zen aandroeg. „Je bent nog altijd een beetje bleek, hartje, ontzie je wat, denk aan hel kind," zei Mémère en streek Lou inet /.aclilc hand over het haar. Zij had steeds aan anderen moeien denken. Eerst aan haar vader. Daarna aan haar man. Nu aan haar kind. „Ik denk aan hel kind,zei Lou cn glim lachte. Mevrouw Yidal knikte haar loc. „Je man komt spoedig terug. Dan is dc vreugde groot! „Ja," zei Lou weer. Zij liet zich door Mémère op beide wangen kussen. Zij kuste mevrouw Vidal op de bol derende luie van haar witte muts. Toen ging zij. „Uit haar wordt men ook niet wijs," fluis terde mevrouw Vidal cn legde beide handen zwaar op het gebloemde zeildoek. Mémère zuchtte diep cn wendde dc oogen af. .,Als~zij hem maar lief hoeft..." Toen kwam Kaspc-r. En dc vrouwen ston den op cn maakten heel wat bereddering om dfcn ouden, zieken „professor", die ondanks dc goede verzorging niet gezond wilde wor den. Ondanks dc beste verzorging. Het was drie uur in den morgen, toen Lou douker en luchtig .gekleed, met een brecden slroohocd^op het blonde haar dc geopende poort van het erf uilsloop. Een koude, dorre hand streek over haar schouder. Een zachte gesmoorde kreet ontsnapte aan haar lippen. „Ik ben hel ik U behoeft niet te schrik ken. Ik weet het, jonge vrouwen wordt het dikwijls' le benauwd in warme kamer-.." Hel was de blinde. Hij waakte dikwijls, als allen sliepen. Want branden waren niets ongewoons in dc zwoele nachten van die zomermaanden, waarin het scheen, of hel hooi door den zon negloed alleen reeds kon ontvlammen, en slechte mens dien waren er overal. Maar hij had weinig slaap noodig en bezat den speur zin van een jachthond. Daarna stapte zij flink door, steeds dieper dc uitgestrekte vlakte van dc Provence in, met haar vervallen ruïnes, haar grijze stee- nen golvingen, haar donkere, ernstige cypres- scn. Als een zilverachtige, lichtblauwe band slingerde zich aan den horizon dc Bhone tusschen dc lichtgrijze olyfboomen door en als een tgroenc sluier welfden zich de tecrc takken der hrcedc, groene wilgen over hel glinsterende water. Maar zij liep langs den landweg daar. waar het gras verwelkt was cn bruinachtig en de boomen wil waren alsof zij met fijne suiker waren be strooid. Donkerder kleurde xich het melkachtigs wil des hemels, cn daarna flitste er een pur per rood overheen als een vlammenzee, cn dc zon schoot haar stralen over het uitge droogde land als vurige schoten. Zes uur had de oude man gezegd, bel was maar zes ui>en naar de stad. (Wordt, vervolgd,}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1