lacht-Veiligheidsdienst „DE EEMLANDER". Woensdag 2 Mei 1917. BIMTF.NI.AND. ZONNEWEELDE. 15,Ie jaargang. N* 256 Eerste Amersfoortsche Gecontroleerde FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie. Mr D f yAN SCHAARDENBURa. ABONNEMENTSPRIJS: 3 maanden too* AuMMfooct f 1.30. 'Idem Iranoo per pogt1.80. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.lfi*. 4tfwaderlijke O.Otf. ,Wekel(jksch bijvoegsel Dt Botton'.iuk* Huitvrouw' (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 50 ets. ^ekelijksch bijvoegsel „WtreidretUe" per 3 nand. 53 C4«. Bureaut UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTEN TI EN Van 1—5 revoltf O.gO, Elko regol moer- 0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 regels.. - 0.50. Qroote letters naar plaatsruimte. Voor handel on bodr(jt bestaan zeer voordoeligo bepalingen tot het herhaald advoiteeron in dit Blad, b(i aboiinomeut. Eono circulaire, bevattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozonden. S. H. „Help maar 11 zeil, zoo lielpt u Gort". (Ingezonden). „Wat beteekenen toch die letters S. H. op dat insigne, dat u daar op uw jas draagt", ceoo vroeg mij laatst iemand, die tegenover mij in de spoorweg-coupé was gezeten. Hoewel ik de vraag niet nauwkeurig ver stond, begreep ik uit de gebaren van mijn overbuurman toch wel, dat hij nieuwsgierig was naar de beteekenis van genoemde let ters en antwoordde: „Die letters beteekenen „SI echt-Hoorena" en duiden op het gebrek •van hem of haar die het insigne draagt. Het is ingesteld door de „Vereeniging tot be vordering der belangen van sledithooren- den". „Ik wist niet, dat er zulk een vereeni ging bestond", was het antwoord, „zou u mij daar iets meer van willen vertellen? U moet weten, ik h.eb een broer, die erg aan dat ge-. brek lijdt, misschien op den duur wel heele- maal dool wordt. Hij heeft voor eenigen tijd ontslag uit zijn betrekking moeten nemen en dat v il wat zeggen voor iemand met een huisgezin en betrekkelijk .nog zoo jong nog geen 40 jaar. Niet alleen is zijn maat schappelijke positie gebroken, maar ook zijn zenuwgestel heeft een geweldigen knak ge kregen. Vroeger nam hij een werkzaam aan deel aan bet maatschappelijk leven; nu is hij overal uit en 't is of hij'menschenschuw is geworden. Ik weet niet wat dat op den duur worden moet". „Ik heb diep medelijden met uw broer, maar mij dunkt, dat hij toch niet goed doet, zich zoo van alles terug te trekken. Ik weet wat het zeggen v/il, zoo gaandeweg, nu van dit en dan van dat te moeten afstand doen". Het spreekt van zelf, dat een S. H. slechts op zeer bescheiden schaal aan het openbare leyen kan deelnemen en wat zijn arbeid betreft, ligt er maar een zeer beperkt ter rein voor hem open. Wij moeten dit alles echter gewillig aanvaarden en daarbij voor al niet vergeten zelve de har.d aan de ploeg te slaan in volle vertrouwen op Gods hulp. En veel kracht kan de S. H. vinden, door zich bij zijn lotgenooten aan te sluiten; alle valsche schaamte op zij te zetten en open lijk voor zijn gebrek uit te komen; daarbij blijmoedig en dankbaar elke zonnestraal op te vangen, die zijn leven kan verhelderen. Veel zal hij kunnen leeren en vinden in onze Ver., die nu reeds over de 1300 leden telt. Wat .die Ver. al reeds gedaan heeft? In de eerste plaats noem ik de school voor Slechthoorenden in Amsterdam met speciaal voor het doel ingerichte leermid delen en waar ook het onderwijs in „het af zien van den mond" z.g. „liplezen" een ruime plaats inneemt. Hoeder men het in die kunst kan brengen, leert ons mej. Tine Marcus, de ziel. onzer Ver., die, hoewel stok doof, vrijwel een geregeld gesprek met u kan voeren, mits ge langzaam spreekt. Dan „Ons Landhuis" te Lunteren, waar S. H. die rust behoeven een heerlijk plekje vinden, om weer op krachten te komen. De kweekerij daaraan verbonden is bestemd voor werkverschaffing aan S. H. De Commissie voor arbeidsbemiddeling heeft reeds menig S. H. aan zich verplicht. Een proefkist met-tal van gehoorinstrumen- ten is steeds beschikbaar voor de leden. In verschillende kerken zijn op haar initiatief telefonen voor S. H. aangebracht. Bekwame oorartsen dienen de Ver. van advies. Niet lang geleden hield de Ver. een Tentoonstel ling, van alles, wat op haar werk betrekking heeft, te Haarlem, Hengelo en Enschede. Binnenkort worden deze gevolgd door een expositie te Utrecht, n.I. van T2 tot 21 Mei, Nobelstraat 12. Het door de Ver. uitgegeven „Maandblad" is zeer interessant ook voor goedhoorenden. Mij dunkt dat ieder S. H. of doove in zijn eigen belang lid der Ver. moest zijn; dat is nog heel wat meer waard, dan die luttele stuiver in de week." - Politiek Overzicht De nieuwe koers in Oostenrijk en de vredesstrooming. Gelijk alles wat wij thans zien gebeuren, staat ook de nieuwe koers in Oostenrijk met den wereldstrijd in verband. Het getuigt van de kracht van de strooming, die zich in Oos tenrijk doet gelden om den oorlog 1e beëin digen, dat zij ook op de binnenlandsche po litiek een overwegenden invloed uitoefent en een factor is geweest, die heeft bijgedra gen tot het besluit om den rijksraad te her stellen in de plaats, die hem in het constitu- tioneele raderwerk toekomt. Een der getrou wen van den Oostenrijkschen minister-pre sident, het -lid van het heerenhuis graaf Nos- titz, heeft hierover eene opmerkelijke verkla ring afgelegd. Hij begint met te erkennen, dat het parlement is bijeengeroepen, zonder dat vooraf zekere „Staatsnotwendigkeilen" bij keizerlijk besluit, dus buiten medewerking van den rijksraad, werden afgedaan. Maar tot toelichting van dit besluit, waartoe men is gekomen in atwijking van wat vroeger was bepaald, zegt hij „Aan hen, die opmerkzaam ons parlemen tair leven gadesloegen, kon het echter niet ontgaan, dat door het uitbreken van de Rus sische revolutie ook de binnenlandsche poli tieke toestand van Oostenrijk en Duitsch- land aan zekere er op inwerkende invloeden was blootgesteld en dat men met de moge lijkheid van een naderenden vrede heeft te rekenen. Als draagster van de vredesgeaach- te vertoont zich in Rusland de Russische de mocratie en de sociaal-democratie. De cen trale mogendheden zijn ijverig aan het werk, hier een aanknoopingspunt te zoeken en in den geest van de door de verbonden regee ringen afgelegde verklaringen te komen tot overleg. Tegenover deze voor onze toekomst beslissende gebeurtenissen moeten natuur lijk alle andere gebeurtenissen op den ach Reclame. Kiel Cw perceel ouder onze bewaking: ter TOOKliOHIIVG Tan ongeregeldheden. Tarief I, per week 25 cent. Speciale bewaking billijk tarief. SocRterweg 33, Tel. 205 De Directie. Hoek Stationsstraat. C. J. IV. VAN UIHEKEV «V Co. Abonnementen per week. maanrt oi kwartaal. wmmMBMBi tergrond treden. Wanneer de door alle lagen der bevolking reikhalzend verwachte vrede werkelijk in aantocht is, dan hebben alle toongevende factoren van onze buitenland- sche politiek het beslissende woord. Wan neer deze er nadruk op leggen, dat het par lement eene groote en gewichtige rol speelt als vertegenwoordiging van de vrije volken van Oostenrijk,,wanneer zij met den vinger aanwijzen, dat het bijeenkomen zoo spoedig mogelijk van den rijksraad eene onafwijs bare voorwaarde voor eene gunstige afwik keling van de vredesgedachte is, dan moet iedere gedachte zwijgen, die door de bestuur ders van de binnenlandsche politiek tegen eene niet met waarborgen omgeven zitting van het parlement zou kunnen worden aan gevoerd." Het zijn dus voor een goed deel overwe gingen van buitenlandsche politiek, die de mannen, in wier banden bet hoogste gezag in Oostenrijk berust, bewogen hebben tot het aannemen van den nieuwen koei's in het biiTnenlondsche -^geeringsbeleid. Men verwacht van het parlement steun bij de pogingen tot het verkrijgen van den vrede, dien men voelt naderen. Men vertrouwt, dat van den rijksraad een krachtige drang zal uitgaan ten gunste van den vrede. En opdat die drang zich ten volle zal kunnen doen gelden, wil men het parlement, na de on vrijwillige rustpoos die het is opgelegd, weer tot den arbeid roepen, omgeven van het volle aanzien, dat het toekomt als orgaan van cle wetgevende macht. De bedoeling is aanvankelijk geweest, vóór de bijeenroeping van den rijksraad, eenige organieke maat regelen, van gewicht voor den binnenland sche vrede dien men nastreeft, vast te stel len bij keizerlijk besluit, dus buiten mede werking van het parlement. Daarin was de nawerking te bespeuren van de in 't verle den opgedane ondervinding, toen de rijks raad, in plaats van den wotgevenden arbeid te bevorderen, veeleer als Temschoen werkte en van zijne laak eene opvatting had, die het afdoen van de' zaken op wet gevend gebied tegenhield. Maar als men daaraan was blijven vasthouden, dan zou men op den tot een nieuw leven geroepen rijksraad een stempel van minderwaardig heid gedrukt hebben, door hem als mee werkende factor bij het tot stand brengen van maatregelen, die den binnenlandschen vrede trachten te bevorderen, uit te scha kelen. Dat is nu vermeden, en door den rijksraad in zijne volle waarde als orgaan op het gebied der binnenlandsche wetgeving te erkennen, is tevens zijn aanzien naar bui ten weer op hel goede peil gebracht. Sterk door den steun, dien zij van den rijksraad verwacht, zal de regeering met des te groo teren nadruk hare pogingen tot herstel van den buirenlandschen vrede kunnen voort zetten. In die pogingen zij haar van harte succes toegewenschl. De oorlog. Washington, 1 M ei. De Senaat heeft met algemeenc stemmen het voorstel goed gekeurd, bepalende dat de regeering gerech tigd is bezit te nemen van vijandelijke sche pen in de Amerikaansche havens en ze in gebruik te nemen onder de hoede van de Shipping board. B e r 1 ij n, I Me i. (W. B.) Behalve de tot dusver bekend gemaaakte U-boot-suecessen in April zijn in het Kanaal, den Atlantischen oceaan en de Noordzee wederom 112,000 bruto-registertonnen vrachtruimte van han delsschepen door onze duikbooten in den grond geboord. C h r i s t i a n i a, 1 Mei. (W. B.) Het Noorweegsche telegraafbureau bericht, dat vier zeilschepen en de stoomschepen Virjo en Hidelven in den grond geboord werden 13 personen worden vermist; een Deensche zeeman is verdronken. Drontheim, 1 Mei. (W. B.) Het dag blad Dagesposten bericht uit Berlevaag, dat hei Russische stoomschip Oio Avrida, groot 2400 ton, van Newcastle naar Kola met ko len onderweg, op 80 miilen afstand van de Noordkaap in den grond geboord is. De U-boot, die het schip tot zinken braqht, was van de nieuwste constructie. Volgens de verklaring van den kapitein bevinden zich 16 U-booten tusschen de Noordkaap en de Moei-manRust. Ook van gisteren zijn geene gewichtig® strijdhandelingen gemeld. Intusschen valt daaruit zeker niet af te leiden, dut men reeds aan het ^inde van den strijd is. Sedert ver scheidene dagen reeds staat het postverkeer met Duitschlond stil; de Duitsche dagbladen blijven nagenoeg alle achterwege. Dot is vroeger ook wel voorgekomen en was.toen het gevolg van een groot vervoer van troe pen, dat het gewone verkeer stop zette. Ook nu zal dat wel het geval zijn. Londen, 1 Mei. (REerste minister» Lloyd George, is heden avond naar Frank rijk \ertrokken. V' e e n e n, 1 Mei. (W. B.) Grootvizier 1 aluat Poeha is heden morgen uit München hier aangekomen. Hij werd aan het station feestelijk ontvangen. W e e n e n, 1 Mei. (W. B.) De keizer ontving heden namiddag om half een, de keizerin om kwart voor twee den Turkschen grootvizier Talaat Pacha in Laxenburg in bij zondere audiëntie. In den namiddag waren de Turkschö grootviezer en zijne geleiders, de Turksche gezant met de heeren van de ambassade.en de minister van buitenlandsche zaken graaf Czernin <lc gasten van H.H. M.M. aan tafel. Washington, 1 Mei. (R.) Vivioni en Joffre zijn heden in den Senaat ontvangen, die het debat over het ontwerp van de lcger- wet staakte om de aanzienlijke gasten te begroeten. Londen, 1 Mei. (R.) Aan de leden van de rijks oorlogsconferentie, den maharadja van Bikanir, generaal Smuts, Sir Edward Morris, Sir James Meston en Sir Salyendra Sinaa, vertegenwoordigers van Indië, werd heden in de Guildhall het e ereburgers chap van de City van Londen toegekend. Generaal Smuts, de maharadja van Bika nir en Sir Edward Morris voerden hierbij het woord. Aan de lunch, die op deze plech tigheid volgde, vestigde de minister Austen Chamberlain de aandacht op het belang van deze bijeenkomst van rijksafgevaardigxlen, op een tijdstip, waarop de vooruitgang der wereld van het einde van den strijd afhangt. Dit was- nog niet in het gezicht, maar hij hoopte, dat men vóór het einde van do ambtstermijn van den lord-mayor (9 Novem ber) te zamen de vredespijp zou kunnen roo- ken, na eene overwinning, die het doel, dat allen voor oogen hadden, zou verwezenlij ken. Saloniki, I Mei. (Havas). Prins Alexander van Servië heeft bij gelegenheid van het orthodoxe Paaschfeest een dagorder gericht aan het Servische leger, waarin l\ij zijn onvoorwaardelijk vertrouwen uitdrukt in de toekomst van het Servische vaderland en zegt, dat dioor den wil van God de eind overwinning en de bevrijding van Servië en van alle Serviërs meer en meer zeker wordt. Ber 1 ij n, 1 Mei. (W. B.) Aan den op roep van het bestuur van de sociaal-demo. cratische partij en het algemeen comité van vakvereenigingen in Duitschland; waarin den Zoodrat de enkeling in een gemeenschap wordt opgenomen, doet hij afstand van zijn persoonlijkheid en het meest zelfzuchtige wezen wordt in staat zijn leven te geven voor de triumf van de overtuigingen, welke hem zijn aangepraat. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie r/ertaald door Mevr. I. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 104 Zii vlei afgemat "in het gras om uit te rusten. De zes uren moesten al lang voorbij *ijn haar voeten konden haar ternauwer nood meer dragen. Zij tastte naar haar arm band piet hel kleine horlogetje zij had het ivergeten. Zij had gedurende deze maanden .verleerd naar de klok te kijken. De uren zei den haar niets meer zij at wat chocolade, jflie zij had meegenomen, liet een stukje sui ker in haar mond smelten, om haar dorst te Jesschen. Daarna stond zij op en liep verder. 'Zij moest van den goeden weg zijn afgeraakt het was niet anders mogelijk meermalen Jladaen wegen elkaar gekruist en zij was f©chts gegaan en eens links, omdat daar de breedste weg was omdat alleen de groote, breede weg naar de „groote stad" kon leiden. Anders trokken wel vrachtwagens over den heirweg heden lag hij als uitgestorven, en slechts karren half gevuld met roode klei, waaruit aluminium werd gewonnen, stonden daar, verlaten door de arbeiders, die hun rustdag hadden. Niemand was er wijd noch zijd to zien, aan wie zij had kunnen vragen en nog onduide lijk waren de sporen van breede wielen in het fijne, witte zand. Zij beproefde die sporen te volgen, stapte In het diepe zand rond steeds rechtuit, de heuvels voorbij met de roode aarde, steeds dieper het land van de Provence in. Steeds dieper in den gloed van den dag. Nu omzoomde geen wit gras meer de breede wegen, maar grijze losse sleenen en de gele kiezelbedding van een uitgedroogde beek. Groote, blauwe distels bleven aan haar rok hangon en aan haar kousen reten haar huid bloedend open, zoodat zij zich moest bukken en met vermoeide vingers de bolletjes losmaken. Jk moet nog verder ik moet Zij zei het luid bij zich zelf, alsof zij zich zelf moest overtuigen, en alsof de klank van deze woorden haar den moed kon terug geven, die haar wilde begeven. Zij moest verder verder, tot aan de warme stad, om haar man tot bezinning te brengen hem er aan te herinneren, wie hij was welken naam hij droeg. Dat was haar plicht. Dien had zij met den naam Oberwall op zich genomen.... Rood gloeiend rood kroop de vurige bal nader nader, steeds nader, zond haar stra len op de doode steenen, zoodat zij als zen gende zwaarden in de aarde boorden, tus schen het dorre gras en liet witte stof. Lou kon niet verder. Ilaar voeten waren opengereten, haar. becncn. wilden haar niet meer dragen zij kon niet weg" uit deze doode steenhoopen, niet naar de beek, die slaperig cn zoo dun als een draadje tusschen de groote, gele kiezelstecnen siepelde. Slechts weg uit de zon. Uil de hel van dezen wit gloeienden, laaicnden gloed! En daar spookachtig nevelig en reus achtig groot als een grijs wolkgevaarte, verhief zich voor haar door dc zon vermoei de en ontstoken oogen de stad! De warme stad. Dc warme stad. Zij slak haar armen uit als kon zij ze grijpen, met de handen, grij pen, al die muren, alsof zij ze zoo binnen kon vliegen in beschuttende bescherming van do schaduwverbreidendo huizon. Mot hijgenden adem strompelde zij over de puntige sleenen, waadde door wit, difc slof, steeds hooger op, dc kronkelingen van den weg volgend, de zon tegemoet. Zij waagde het ternauwernood naar de spookachtige, grijze muren tc .kijken, die haar nu toeschenen als een deel der grijze, zich hoogverlicffendc rot sen. Misschien waren deze muren een zinsbe goocheling, zooals schipbreukelingen ze had den op de zee, of karavanen in de woestijn, of ook wel de herders in dc Camarguc, als in den herfst dc moerasnevels over aardheu- vels en weiden trokken. Maar neen neen daar keek een huis, een werkelijk huis uit do sleenenmassa der rotsen uit en daar een tweede cn daar een derde, een vierde. Aan beide zijden van den weg stonden zij, de grijze, groote huizen huizen zonder ramen huizen zonder poorten cn deuren huizen zonder daken, aan ontzaglijke urnen gelijk. En daar tusschen muren, afgebrokkeld, ver weerd en knoestige boomstammen, die or zich aan vastklemden, als met verminkte, reusachtige vingers; bosjes leere, blauwe klokjes straalden uit spleten en scheuren, van de vervallen muren als een droomerige lacli. En Lou wankelde rond tusschen de doode huizen van deze doode stad met haar doodon blik, die niets meer zag, met afgematte lede maten. die niets meer voelden. En toen drukte de zon haar op den grond, veegde haar met haar heete stralen in een verborgen hoek van het laatste huis van deze verlaten, doode stad, die sedert vele honder den jaren weerstand bood aan de vernieti ging van de vlammende zon en den wnrrelen- den wind van, dc Provence. Iloe lang zij zoo had neergehurkt in deze akelige eenzaamheid wist zij niet. Misschien had zij haar bewustzijn verloren, misschien had zij ook geslapen, uitgeput van vermoeid heid en angst. Een ding wist /ij slechts, zij moest verder moest naar haar man. Maar telkens als zij zich naar voren waagde, dan was het haarj alsof dampende golven haai in het gelaat sloegen en zij viel weer terug op den koelen, gelen leemgrond, die door deze grijze oude muren omsloten werd als een graf. Nog eens beproefde zij haar zwakte^ te overwinnen, nog eens vermande zij zich. In dc verte op den landweg palden witte stofwolken samen en het geluid drong door de luclit van het getrappel van paardenhoe ven. „Halt]'' riep zij. „Halt ...1'? Zij schreeuwde het mcl ccn stem, die haar bijna begaf; zij hief beide armen op, strekte haar handen uit, alsof zij dc paarden bij den teugel wilde grijpen. „Halt halt Onder een wit linnen dak zat een jong echtpaar. Grondbezitters uit den omtrek. „Ik moet naar Arles ik ben verdwaald neem mij mee!'' Zij verzocht niet, zij eisclite. Zij keek de menschcn niet aan, zij greep zich aan den wagen vast, alsof zij eerder de wielen over zich licen zou laten gaan, dan haar handen loslaten. „Graag", zei de man. En hij hielp er haar in. „Hoe ver is het nog naar Arles?" „Drie uren," antwoordde de vrouw en maakte plaats voor haar naast zich. Toen sprak niemand meer. En het paard met zijn broeden, gelen hoed draafde ver der, langzaam cn afgemat onder dc zachte aanraking van de zweep, die de groote brom vliegen verjoeg, welke zich vastzogen op den van het zweet glanzenden bruinen rug. Gehuld in witgloeiende stofwolken reden zij verder, den weg terug, dien Lou geloo|>eii had tusschen grijze stccnen en wit gras. „Dat was het Helledal," zei dc man. „Om vyf uur zijn wij in Arles." „Om vijf uur!" Als een kreet ontsnapte het aan haar lip* pen en zij keek met verglaasde oogen naai den raao. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1