1Srt* «laaroang. N° 2SS Vrijdag 4 Mei 1917. BUITENLAND. FEUILLETON. ZONNEWEELDE. I'RIJS DER ADVBETENTIËN: Van 1-ïr.soUo.so. ±.Iko regel motirtt «0.15. Dionstajoitiodingea 1—0 regels.,o.tft), Groote letter* naar plaatsruimte. A oor hando 1 on boarijt basUau zeur voordooliga bepalingen tot hot herhaald advortooroji in dit Blad, by abonueraout, Eono circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toogezondon. M v MARIE VAN VERSENDAAu Hoofdredactie. Mf D yAN SCHAARDENBUR0> ABONNEMENTSPRIJS: Par maanden voor Ameralooct f 1«80, "Idem franco per post.. 1»80, Por week (metgratie verzokering togen ongelukken) 0.18*» Afzonderlijke nummersO.05. Wekelykaoh bhroegsel „D* HoUaMith* (onder redactie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. 6© cla« Wekelijkseh bijvoegsel Wéreldretite" per 8 mnd. 5S ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT Intercomm. Telefoonnummer 66. 46. Politiek Overzicht De Duitsche regeering en de vredesstrooming. Niet alleen tot de regêering van Oosten rijk-I longarije heeft de Duitsche sociaal- democratie de vraag gericht, eene ofïicieele verklaring af te leggen over haar standpunt tegenover den vrede zonder schadevergoe ding. Ook de Duitsche regeering is aange zocht te verklaren of zij bereid zou zijn van gebiedsinlijving en van schadevergoeding af te zien, ten einde tot den vrede te komen. Haar antwoord klinkt anders don dat, wat in Weenen gegeven werd. Zij zegt, dat zij alles wat door haar over het oorlogsdoel kan worden gezegd, heeft medegedeeld en te genwoordig geene verdere verklaringen kan geven. Er zijn in Duitschland verschillende stroo mingen, die in richting tegen elkaar ingaan. De eene, die in de verklaring van de sociaal democratische partij hare uitdrukking vindt, verlangt een vrede zonder annexatiën en oorlogsschadevergoeding. Dat is het stand punt van de nota van 12 December 191 die het voorstel van den vierbond aan de tegenportij inhield om gemachtigden te be noemen tot het voeren .van besprekingen over het herstel van den vrede. De andere strooming verlangt van den rijkskanselier, dat hij zich beslist tegen de sociaal-demo cratische verklaring zal verzetten. Men vindt dat verlangen uitgedrukt in het door hel Duitsche conservatieve partijbestuur be kend gemaakte besluit. De Duitsche regeering is noch tot het eene, noch tot het andere bereid. Zij ver klaart, dat zij, zonder zich van de wijs te laten brengen door het dringen van beide zijden, den weg verder zal gaan, dien haar geweten en verantwoordelijkheid voor het land haar voorschrijven. Hare taak is het, zoo spoedig mogelijk den oorlog tot een gelukkig einde te brengen. Daaraan staan vóór alles de krankzinnige oorlogsdoel- eischen van Duitschland's westelijke vijan den in den weg. Tegen de vredesformule van de sociaal-democraten heeft de regee ring de grief, dat daarin niet in rekening is gebracht de bij de vijanden bestaande nei ging om bij alles wat in Duitschland gebeurt er op te letten of er van partij kan worden getrokken om het te gebruiken tot opmon tering van de eigen, zwaar lijdende be volking. Wanneer nu echter aan de andere zijde geschreven wordt van een afgrond, waaraan Duitschland staat en waarin de sociaal-democratische partij het land wil sleuren, dan is ook die toon een, die slechts schade kan aanrichten. Zoo staan de zaken in Duitschland niet en in zulk een licht moest men ze ook niet voor het buitenland laten voorkomen. Eene krachtige, tot de overwin ning leidende politiek verlangt eensgezind heid in het binnenland en die bestaat in den ikrachtigen wil tot de zegevierende verdedi ging van het vaderland. Velen die zich over kleine onaangenaam heden geweldig opwinden, weten groote smarten gemakkelijk te dragen. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald dcor Mevr. I. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. IOC - - Mémère keek hem mei Week gelaat vlak ia de half uiige blus elite oogen. Mevrouw Vidal legde haaj* slok op zijn schouder en dwong hem zijn oogen ook op haar te richten, zijn gezicht waaruit zij steeds gelezen had, als uit een open boek ook in dien tijd, toen zij niet lezen mocht cn niet lezen dorst, wat daarin stond. De oude man trok het verband weer over zijn oogen, en liet zijn hoofd "diep op zijn borst zakken. „Waar zal zij haar man anders zoeken de kleine gravin? Ilier is hij toch bijna nooit haar man Mémère vouwde haar handen als lol een gebed. „Zij is naar haar man zeker, zij is naar haar man stamelde zij. De regeering wil dus tusschen de beide stroomingen het"juiste midden bewaren en met een koel hoofd doen wat de hand te doen vindt om den oorlog tot een gehikkig einde te brengen. Het is wel jammer, dat dit koele hoofd haar heeft ontbroken bij eene vroegere gelegenheid, toen zij had te beslis sen wat haar te doen stond nadat het vredes aanbod, dat in de nota van 12 December 1916 was vervat, door de tegenpartij was afgewezen. Het besluit om den duikbootoor- log verder te voeren op eene wijze, die niets en niemand ontziet, is indertijd ook geno men met de bedoeling, den duur van den strijd te bekorten. Maar van de gevolgen, die uit het besluit konden voortvloeien, heeft de Duitsche regeering zich blijkbaar niet voldoende rekenschap gegeven. Had zij die gevolgen goed doordacht, dan zou zij zijn teruggeschrikt voor den storm, die van dezen maatregel te verwachten was. Geen besluit, dat door de Duitsche regeering ge nomen is in de. 33 oorlogsmaanden, die reeds verloopen zijn, heeft aan Duitschland grooter nadeel, moreel en materieel, toege- gebracht dan dit. Wij 2ijn er aan gewend, dat van Duitsche zijde de uitkomsten van de verscherpte duikbootoorlogvoering uit bundig geprezen worden. Nog Weinige da gen geleden heeft staatssecretaris Helfferich in de hoofdcommissie van den rijksdag ver kondigd, dat de uitkomsten van den U-boot oorlog de verwachting ver hadden overtrof fen. Maar een afdoend antwoord daarop is door Lloyd George gegeven, die volledig toegaf, dat vele kostbare' schepen door de U-booten naar den bodem der zee zijn ge bracht, maar daaraan toevoegde: „Zij heb ben Amerika aan onze zijde in den oorlog gebracht; wij kunnen dus tevreden zijn." Het bevel, dot aan de U-boot-commandan ten is gegeven om alles wat zij in het Duit sche spergebied ontmoeten in den grond te boren, is gegeven met de bedoeling het einde van den oorlog te verhaasten. Maar de uitwerking van dat bevel zal juist daar aan tegenovergesteld zijn; het einde zal er door worden vertraagd. Duitschland heeft het aantal van zijne vijanden er door ver meerderd en hun eene nieuwe aansporing gegeven om te volharden in den strijd; het heeft aan zijn aanzien bij de onzijdigen een afbreuk gedaan, die haast niet te herstellen is. En wat nog het ergst van allés is: de kans om de strijdende partijen tot elkaar te brengen voor het overleg, dat aan den vrede moet voorafgaan, is er door bemoeie- lijkt en verschoven lot een tijd, die mis schien in lang nog niet in het gezicht zal komen. Inderdaad, er is voor Duitschland reden om te betreuren, dat het koele hoofd bij de Duitsche regeering zoek is geweest, toen zij stond voor de beslissing wat cr na de afwijzing van het vredesaanbod van 12 December jl. moest worden gedaan. De oorlog. Be r 1 ij n, 3 Mei. (W. B.) Hier is erTuets van bekend, dat de gezant van Chili zijn paspoort heeft gewaagd. Mevrouw Vidal steunde op haar stole en richtte zich op: „Waar zou zij ook anders zijnT' zei zij luid en kalm. Hel was drie uur, toen mevrouw Vidal den stalknecht bevel gaf in te spannen. „Waar rijdt u heen, mevrouw Vidal?' vroeg de professor. En mevrouw Vidal zei mei de opgeruimd heid van vroegere jaren: «Wij gaan naar de stad" een gast afhalen en onze kinderen bezoeken." Er klor.k gejubel In de arena, gejuiclï en handengeklap, toen de „jonge mijnheer Vidal" zich over de barrière zwaaide cn den knecht het roode, met gaten doorboorde doek uit de handen rukte, om daarmede den stier te plagetr. Hij was een slanke, knappe kerel, deze jonge mijnheer, met den Duilschen naam, dien men niet kon en niet wilde onthouden. Zijn moeder had men ook altijd „de jonge mevrouw Vidal" genoemd, ofschoon zij ge trouwd was met den Duilschen graaf, die vele jaren geleden zoo stijf als een Engclsch- man en zoo voornaam als een hertog bij de Vidal's tc gast was geweest. Lieve, fatsoenlijke Provcnr aalsche lieden waren de Vidals; vroom cn trouw aan de zeden van dit land. De oude mevrouw Vidal was wel is waar uit Languedoc; daar; waai de Spanjaarden zich genesteld hadden met dc goedkoopc prijzen, het slechte werk, de misdadige lichtzinnigheid en de afschuwelijke wreedheid. Maar niemnnd kon haar ooit wal voor de voeten werpen. Een zeer achtens waardige, voorname vrouw was zij, die den rijkdom van haar mau nog had weten te Londen, 4 M e i. (R.) 33 overlevenden van het Amerikaansche stoomschip Rocking- ham zijn in een boot in Ierland aan land ge komen. 14 van de bemanning worden ver mist. De Rockingham werd Dinsdag getor pedeerd. Berlijn, 3 Mei. (W. B.) Officieel be richt. In den nacht van 2 Mei werd een vijan delijke torpedomotorboot door strijdkrachten van onze voorposten van de Vlaomsche kust in den grond geboord. Een tweede boot werd zóó zwaar beschadigd, dat de vernie ling waarschijnlijk is. B e r 1 ij n3 Mei. (\\7. B.) Over de be schieting van Dover en het nachtelijke ge vecht voor Duins van 21 April wordt nader bericht: Een Duitsche torpedobootflottile, onder aanvoering van den korvetkapitein Gautier, voer in den nacht van den 26en April tusschen 12 en 1 uur het Engelsche kanaal binnen en kwam el manoeuvreeren- de dichter bij Duins. Ongeveer om half twee begon de beschieting van Dover, waaraij het terrein met lichtkogeis verlicht werd. Nadat met het gewenschte succes van de beschie ting kon worden gerekend, voer de flottille tot dicht bij de op de reede voor anker lig gende bewakingsstoomschepen, waarvan een met vernietigend succes onder artillerie vuur genomen werd. De zoeklichten van Dover trachtten de aanvallers te ontdekken, maar zonder succes. Hierna werd terugreis begonnen; doch na 2 uur werd nogmaals de steven gewend en koers op Duins genomen. Omstreeks 2.40, omstreeks 4 zeemijlen zuidoostelijk van South Goodwin, kreeg men een vijandelijk schip met gedoofde lichten in 't gezicht. De flottille ging dadelijk tot den aanval over. Spoedig kwamen ook een of twee verdere vijandelijke schepen \ti het gezicht. Er ont spon zich tusschen de eerste drie Duitsche en 2 5 3 vijandelijke torpedojagers een scherp gevecht. Om 2.45 kreeg het vijan delijke schip, dat de leiding had, een torpe do-treffer onder de commandobrug. Het fonk onder een sterke ontploffing in de diepte weg. Nu kwam een ander vijandelijke torpe dojager voor een ramstoot toe op de voorste Duitsche groep af. Onze achter aan varende boot ontweek de ramstoot door een handige manoeuvre, zoodat de vijandelijke torpedo jager tusschen de beide andere booten in geraakte en door deze met vuur overstelpt werd. Er werd een aanzienlijke schade vast gesteld. In de duisternis kwam daarop de tegenstander buiten gezicht. Ondertusschen had tusschen de achterste Duitsche flotille cn verscheidene vijandelij ke torpedojagers een gevecht plaats. Bij een poging tot rammen werd een vijandelijk schip driemaal getroffen. Een andere torpe dojager, die een torpedoschot kreeg, vloog in brar.d. Onmiddellijk daarop werd een Duitsche boot door een torpedo getroffen en brok door midden. In ditzelfde gevecht werd waarschijnlijk ook de tweede Duitsche boot vernietigd. Toen er nog meer vijandelijke vermeerderen, zonder hardvochtigheid of gierigheid. En daarom was liet te begrijpen, dal men hem vriendelijk begroette, den „jongen mijnheer Vidal". toen hij den roodendoe.k voor het eerst in de blauwe lucht omhoog liet fladderen. Hel was/aardig van hem, dat hij deelnam aan de onschuldige spelen van zijn geboorteland. En men bewonderde dc be valligheid van zijn slanke verschijniug ril het sneeuwwitte overkleed, met den breeden, zwarten gordel om liet middel cn de zwarte Lavallièrc; men bewonderde zijn behendige bewegingen, dc zekerheid en bevalligheid van zijn standen, de riugheld, waarmede hij de potsierlijke aanvallen van den mooien, witten slier pareerde. Alsof het gele zand van de arena een schcrmzaal was, waarin hij mei een correct tegenstander ecu sierlijke partij op den degen len beste gaf. - En men Jachtje over dc verbrande, knappe Arler jongemannen, die in de jacht naar dc kokarde nu eens languit neervielen, dan weer gebukt onder de barrière verdwenen. Gerhard Oberwall wist niets van wat in hel, hart der mooir Arler meisjes omging die hem zagen. Hij keek slechts omhoog daar,, waar de laatste rijm steenen zitplaatsen om den muur liepen cn zocht Madlon. Madlon stond daar werkelijk. Op dezelfde plaats, waar zij den kaatsten keer had ge staan. Zij knikte heul niet eens loe. Stijf cA onbeweeglijk stond zij- daar beven met haar wapperenden borsidoek, liet flad derende zwarte, haar om de slapen, dat als koper in de zon glansde. Zie je mij. Madlon ja, zie je mij jij Weerbarstig, brutaal ding'; schepen in het gezicht kwamen, trokken do Duitschers zich terug. De meening, die is verkondigd, dat de geheele strijd heeft plaats gehad tusschen zes Duitsche en slechts twee Engelsche tor pedojagers, is geheel onjuist. De tegenstan der had integendeel eene aanzienlijke over macht aan zijne zijde. Londen, 3 Mei. (R.) Een Duitsch zee vliegtuig van het nieuwste type is gevonden in de Noordzee en door de marine-autoritei ten naar een haven in Kent gebracht. L o n d e n, 3 M c.i. (R.) Bericht van de ad miraliteit. Het Engelsche transportschip Arcadian, met troepen, aan boord, is den 15en April in. de oostelijke Mzddellandsche zee getor pedeerd. Het zonk binnen vijf minuten. Er worden 279 personen vermist, die vermoe delijk verdronken ziin Londen, 4 Mei. (R.) In verbond met het in den grond boren van'het stoomschip Geno door een uit een Duitsch zeevliegtuig afgeschoten torpedo bericht de admiraliteit, dat deze aanvalsmethode in Augustus 1915 met succes werd toegepast door vliegers in dienst van de Britsche vloot, dien verschei dene-schepen in de Dardanellen op die wij ze tot zinken hebben gebracht. Berlijn, 3 Mei. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. Op den aanhoudenden artilleriestrijd van de laatste dagen is op de beide oevers van de Scarpe heden morgen trommelvuur gc volgd. Daarna zijn op een breed front nieu we Engelsche aanvallen begonnen. Aan het legerfront van den kroonprins bereikte de strijdactie van de artillerieën en de mijnwerperS gisteren bij voor waarne mingen gunstige omstandigheden eene gioote sterkte, vooral aan hot hergfront. Tusschen Vauxaillen en -Craonne, langs het Aisne-Marnekanaal en aan de hoogtestellin gen ten noorden van Prosnes was- de vutrr- strijcl hevig. Aan het front.van hertog Albrecht geene bijzondere gebeurtenissen. Berlijn, 3 Mei. (W. B.) Avondbericht uit het groote hoofdkwartier. Aan het front van Atrecht is de her nieuwde^ poging der Engelschen om door ons front heen te breken onder zware ver liezen voor den vijand mislukt. Aan de Aisne en ten Noorden van Reims duurt de hevige artilleriestrijd voort. P a r ij s, 3 M e i. (Havas.) Namiddag communiqué. Er was artillerieactie en talrijke patrouil legevechten in de geheele streek van den Chemin des Dames. In Champagne hebben de Franschen Duitsche overvallen terugge slagen in een bosch ten westen van den Mont Corillet en op de hoogten ten oosten valT den Mont Hout. In laatstgenoemde streek hebben de Franschen een geïsoleerd weerstandspunt genomen, waarvan-de bezet- ting gevangen werd gemaakt. Negen officie ren en 210 manschappen zijn in onze han den gevallen. Het was. alsof hij den rooden doek naar haar omhoog wilde werpen cn daarmede al zijn vcrwensehingen cn vurige begoc- rige gedachten. Laf he!) jc mij genoemd'? Je ziet mij voor laf aan? Nu wacht zeg. wacht —I Hij wierp den doek weg, stiel een jonge man on zij. nog een tweedén, een derden, allen, die hem in den weg stonden, en "naar den slier toewilden. Neen die zouden de kokarde niet krij gen die behoorde hem hem alleen! Het was toch geen kunststuk dit tamme; alleen wat hang en boosgemaakte dier te naderen. Dan waren zij anders, de wilde stieren in de Camarguc —1 En zelfs voor die was hij niet bang geweest. Niet eens voor.dic! Met een vaste greep pakte hij de beide horens, zwaaide zich door de lucht cn zal, voordal men het bemerkte, op den breeden, witten rug, waarop hij zich in bedaarden en potsierlijken draf door de arena liet dragen. Daarna sprong hij af, luchtig, met een lichte beweging van het bovenlijf, dal geleek op groeten. De toeschouwers schreeuwden en trappel den „Bravo bravo Vidal bravo Vidal!" De vrouwen waren opgestaan óm beter tc zien. De borstdoeken gingen op cn neer, zij staken hem haar handen toe. „Bravo Vidal Bravo 1c gas!..." Maar hij sprong verder op zijn teenen, onverschillig, alsof hij een tennisbal wilde op rapen voor den tweeden keer den stier tegemoet, die hem niet uitpuilende oogen aan keek, don vijand in hem speurde, de oore'n stijf hield, met zenuwachtig schokken als bij het steken van een vlieg. En dc zon straalda Op den linker Maasoever zijn Pransch© nfdeelingen gedrongen in de Duitsche loop- graven in het bosch van Avocourt! Op den rechter oever waren patrouillegevechten in de richting van Damloup en Bezonvnux. Op eenige punten van het front, met na* me in den sector Saint-Michiel, was bij u«s- schenpoozen kariormade. Avondcommuniqué. Aan de Aisne levendige crtilleriestrijd. De Duiischers bombardeerden hevig Reims. Wij deden een geslaagden overval bij Bray- er.-Laonnois en maakten 40 gevangenen. Vier Duitsche vliegtuigen werden gisteren neergeveld, vijftien beschadigd naar den grond gebracht. In den nacht van 29 April deden w ij een luchtraid naar Thionville, den len Mei bombardeerden wij met succes bet vliegerkamp te Sissonncs. L onden', 3 M? i. (R.) Maarschalk Ilaig bericht, dat langs hel geheele front oen zwaren strijd gevoerd wordt van de Hinden burglinie ten zuiden van de Sensie-rivier tot den weg AchevilleVinrsy. Onze troepen maken vorderingen; zij hebben een aantal sterke vijandelijke stelingen genomen. Avondbericht. Br werd den geheeien dag hevig gesirc- den. De vijand bracht groote reserves in het vuur; hij dcecl herhaalde malen tegenaan vallen op bijna het geheele front en leed zwaar door ons vuur. Wij drongen in den sector van de Ilindcnburglinie tén vosten van Quéant, maakten vorderingen in de buurt van Cherisy, namen Fresnoy en de stellingen ten noorden en ten zuiden op een front van twee mijlen en kregen voet in de loopgraven ten noorden van Oppy. Wij maakten verscheidene honderden gevange nen. Zurich, 3 Mc i. (W. B.) De Stampa schrijft d.d. 2 Mei over het westelijke front- De openbare meaning in Italië interesseert zich voor de Duitsche maatregelen van het westelijke front evenzeer als voor die van de bondgenooten. De Engelschen cn Fraqscluvi bobben de bctcekonis van cL marschen te genover de machines zeer onderschat. B e r 1 ij n, 3 M e i. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. De vliegersactie was boven en achter de stellingen bij dag en bij nacht zeer leven dig. D;? vijand verloor in luchtgevechten 8, door noodlanding 1, door afweervuur van de: aarde 7 vliegtuigen, voorts nog 1 kabelbal lon. B e r 1 ij n, 3 M e i. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. De algemeene toestand Is onveranderd. Tusschen hel Susita en het Putnadol is een Russische aanval met verlies in ons vuur in- eengevallen. W e.enen, 3 Mei. (Cor.-b'ur.) Officieel bericht van heden middag. Een aanval van verscheidene vijandelijke compagnieën tegen onze stellingen in het Putna-dal is onder bloedige vijandelijke ver liezen afgewezen. Op de overige deelen van het front hier en daar ccn levendiger artil lerieactie. neer op den jongen man in hel sneeuwwitte hemd. en op het trillende dier mei het Hchf gespikkelde vel. Nu Madlon, nu komt er wat zeg? Een korte blik een blik waarin haat,, woede cn wild bcgeeren lag, school van hel gele zand der arena naar haar omhoog. Als een beeld stond zij daar, onbeweeglijk in den stroomenden zonnegloed, lernauwcr-»" nood rooder dan anders, met lichten hoon onï dc mondhoeken. liet bloed schoot hem itaar hol hoofd, in da oogen. Hij zag rood zoo rood als de zooi was zoo rood als haar lippen gloeiden -V, zoo rood als dc kokarde, die scheef op do horens van den stier zat. Niemand builen hem was nog in de arena. - De jonge mannen hadden den strijd opgege ven cn stonden rondom de barrière, licton kleine vuurpijlen knallen, zwaaiden met doe* ken, om hel dier aan tc vuren, opdat hel 't den vreemdeling, den jongen mijnheer Vidal jiict) le gemakkelijk zou maken. Gerhard glimlachte nu. De koude, spoiten- dc lach van dc Obcrwalls was het. Daarmede wilden zij het bevende, angstige, steeds meer terugwijkende dier ophitsen?. Zoo hitste men een hond op, om hem te laten keffen cn in dc broekspijpen bijten, totdat dc angst hem te machtig werd en hij met d* staart tusschen de pooien wegsloop. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1