BUITENLAND." N° 261 l5',c Jaargang. „DE EEMLANDER". Uitgevers: VALKHOFF Co, Dinsdag 8 Mei 1917. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. lntercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. FEUILLETON. Een Toorieel-yoorstelling in een LimhorgscSi dorp. AMERSFOORTSCH Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: maanden vooi Amorsloort f 1«30. Idem franco por poet.. Per week (metgratie verzekering tegen ongelukken) - O.IS®. Afzonderlijke nummers0.05. Wekelijksoh biiroegael „Dé HollaHdecJt* Bwwrouv" (onder redactie van Tbérène Hoven) per 3 tand. ets. Wotelyluch bijvoegtel „Wtrcldrtvke" per 3 mnd. 62 c€i» PRIJS DER ADViüUTENTIÈN. Vnn 1—5 regols.. ,4 f Ó.NO. Elko rogel meer..«.15. Dionatnanbiedingoa 1—5 regels., Grooto lottere naar plaatsruimte. Yoor handel on bearijt bestaan zeer voordeoligo bopahngou tot het herhaald advortoorou in dit Blad, b(j abonuomeut. Eeno circulaire, bevattende de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. De Burgemeesier der gfemcente Amersfoort maakt hekend, dat De Minister van Landbouw, .Nijverheid en Hendel, ter algemcene kennis 'brengt, dat in ijne be schikking van 23 April j.l. No. 31185, afdeeling Hendel (Nederlondsche Staotscouront No. 94) onder b. bij den moximumkhinhandelprijs voor aardappelmeel (pakmeel) inpluats van lli ct. per pakje van K.G. gelezen moet worden - ai* ct. per pakje van i K.G. Amersfoort, 7 Mei 1917. Do Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. (RDKS)VEEVOhüERBUREAU „UTREC^iT." De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat hij de volgende circulaire heeft ontvangen van het Rijksveevocderbureau te Utrecht. Dislributieprijzcn van voeder artikelen, die in de maand Mei worden toegewezen. De minister van landbouw, nijverheid cn han del meakt bekend, dat granen en vcevoedcrar- tikelen, die in de meend Mei worden toegewe zen, tegen de volgende prijzen dcor de regec ring zxa.cn worden afgeleverd: Mais I 17.'2o per 100 K.G. Voenhaver J 20 per 100 K.G. Boóncn 2j per 1U0 K.G. Amerik. lijnkoeken 200 per 1000 K.G. basis onbepaalde merken vun Lu Plalazaad geslagen, bepaald-u merken cn soorten, ook sdvilfers naar cic gewone verhouding. Al deze artikelen te leveren vrijboord opslag plaats der regecring. Reinigir.gs producten afkomstig .uit de hui- tenlandsche granen,/7 18.30 per 100 K.U. Inclusief baal, netto gewicht af fabriek. De voor Mei toegewezen percentages zijn voor muis, gerst en tarwe 18 voor havezr en bconen 33a voor tarwe alval producten niets. Ameisioort, 7 Mei 1917. Dc Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Bezuiniging in de Keuken. (Nadruk verboden.) Het dozijn artikeltjes, dat ik mij op ver zoek van onze commissie voor de Volksvoe ding had voorgenomen te schrijven, zal met dit laatste praatje voltooid zijn. En waar ik nu elf keeren zelf aan het woord ben geweestdaar zou ik dezen twaalfden keer van methode willen veranderen en het woord willen geven aan enkele onder de lezeressen, die zoo vrien delijk waren mij haar ervaringen mee te deelen in verband met zuinigheid, aanpas singsvermogen, enz. Dat ik hiertoe in staat ben, dat mijn cor respondentie gedurende deze drie maanden bepaald zéér uitgebreid is geweest, doet mij meer genoegen dan ik zeggen kanim mers uit deze feiten blijkt, dat ik mij niet vergist heb, toen ik in mijn inleiding een beroep meende te mogen doen op het soli dariteitsgevoel van de huisvrouwen in Ne derland dat ik het bij het rechte eind had, toen ik van „vereende krachten" hulp ver wachtte, in dezen moeilijken tijd. Om te beginnen dan een zeer praktische oplossing voor de brandstoffen-bezuiniging bekend misschien aan sommige huisvrou wen, in streken waar veel turf gestookt wordt, maar voor vele andere wellicht een middel, waaraan ze nog niet hadden ge dacht. Mijn correspondent schrijft„Eens in de „drie weken heb ik met de groote wasch het „fornuis aanik doof dan alle kooltjes, die „doorgebrand zijn, dadelijk uit en kook daar „verder die drie weken weer alles op; behal ve de aardappels, die ik even op een pe troleumstel kook (gas hebben we niet). Dit „is misschien een manier voor weinigen om „na te volgen, want doofpotten, theestoven, ,en vuurpotjes zijn haast alle afgeschaft „maar ik vind het werkelijk voordeelig „en smakelijk, omdat alles lang en zacht „stooft". Mij dunkt, al zijn we inderdaad voor het meerendeel niet meer gewend aan thee stoven en vuurtesten, we kunnen er in de zen tijd zeker weer naar terugkéerende uitgaven bovendien zijn bij dien overgang niet groot,, want een lest in het eerste het beste eardewerkkeldertje verkrijgbaar is maar een kwestie va.n eenige.centen. Als 'n gerecht dat op deze wijze zeker uitstekend tot zijn recht zal komen, noemt dezelfde huisvrouw o.a. gortpap met karne melk, van welker bereiding ze een beschrij ving geeit, die mij bizonder praktisch voor komt. We zullen haar maar weer zelf aan het woord laten. „Twee kopjes gort (voor 2 personen) „laat men liefst den vorigen dag in ruim „water met wat zout langzaam gaar worden. „Drie eetlepels bloem mengt men aan met „1 L. karnemelk, brengt het mengsel al roe iende aan de kook en voegt er dan de „gort bij. Op deze manier schift de pap „nooit en is de hoeveelheid méér". Is dit geen bereiding, die navolging ver dient? Een andere huisvrouw (evenals de vorige een Zwolsche), bracht mij op het idéé, dat ik bij het bespreken van de hooikist verge ten heb te wijzen op de bezuiniging, die deze methode ksn geven bij het bereiden van eenvoudige warme puddingen (rijst-, vermecelli-, beschuit-, enz.), 't Is daarom hier misschien een geschikte gelegenheid om deze fout te herstellen en u te verzeke ren, dat zulke gerechten zich uitstekend in de hooikist laten bereiden. Men kpokt den pudding b.v. Vu uur au bain-rr.arie, zet hem dan met pan en al in de hooikist (of in kran ten, wat natuurlijk op hetzelfde neerkomt) en Iaat hem daarin nog b.v. 4 5 uur rustig staan; het gas, dat op deze wijze bespaard wordt, is de hoeveelheid, die anders in 1'6 uur gebruikt zou zijn, want die pudding had dan 2 uur au bain-marie moeten doorkoken. Mede in verbond met de hooikist moet ik een meening herroepen, waaraan ik tot dus verre steeds had vastgehouden. Een leze res uit Zutfen n.l. schrijft„Ik kun de bewe ging, dat aardappels niet in de hooikist ge- „kookt kunnen worden, niet deelen daar „ik dagelijks mijn aardappels met goed ge volg in de hooikist kook. Ik doe 't op de „volgende wijzeaardappels aan de kook „brengen (evenals de meeste groenten „even laten doorkoken, 2 u 3 minuten); ruim „twee uur in de kist, daarna afgieten, op ,/t gas even laten opdrogen". Ik ben de inzendster (die aan de Zutfen- sche lezeressen haar ervaring reeds door middel van de Zutfensche Courant bekend maakte) zeer dankbaar voor haar opmer king, die ons vertrouwen in dc hooikist nog slechts vaster maakt, 't Is een sprekend be wijs voor het feit, dat dit bezuinigingsmid- mc! in dezen tijd op zijn juiste waarde wordt geschat en dat men er niet tegen op ziet om verschillende proeven ermee te nemen. Een ander bewijs, waaruit blijkt hoe eigen initiatief de huisvrouw leidt tot dikwijls zeer praktische resultaten, voert ons even naar de gezouten haringen terug. Waar cle raadgeving van der. kok uit de centrale bakkerij luidde, de visch vóór het schoon maken gedurende 48 juur uit le zouten, ze daarna open te spouwen en dan le bakken, daar blijkt, dat hét resultaat beter te be reiken is, wanneer men de haringen eerst "op de wijze van bakbokking openspouwt en ze daarna laat weeken. Det de te zoute smaak op die manier beier weggenomen wordt, laat zich begrijpenik zou echter ge dacht hebben, dat de visch te veel uit el kaar geweekt zou zijn en dit nu blijkt juist in 't geheel niet 't geval te zijn. Misschien dus weer een raad, waar vele anderen hun voordeel mee kunnen doen. Een lezeres van de Haarlemsche „Stads editie" schrijft„Verwondert heeft het mij, „dat u daarbij (bij het behandelen van rijst- bereidingen n.l.) n':_*aan de hand deed de „eenvoudige manier van droge rijst koken „in een in de pan hangend zakje, op de zelfde wijze als men nog wel koffie zet in „een zakje. Vooral ten platte lande kan men „deze manier nog waarnemen, èn voor kof- „fie èn voor rijst. Zoodra ik van deze mij tot dusverre inderdaad niet bekende methode hoorde, heb ik er natuurlijk een proef mee geno men en ik kan slechts verklaren dat ze mij uitstekend heeft voldaan. Het denkbeeld is hetzelfde als dat van den „rijstbol", maar de onkosten zijn ze ker minder, want een eenvoudig' zakje kan iedereen zich zonder kosten aanschaffen, terwijl een rijstbol een tamelijk groote uit gave met zich brengt. Het zakje moet met de goed gewasschen rijst ongeveer half gevuld worden, het wordt dan bovenaan dichtgebonden, zoodat de korrels voldoende ruimte hebben om te zwellen, of wel, het blijft gewoon open. On der in de pan met ruim kokend water woidt een schoteltje of bordje gelegd (evenals b.v. een ketelkoek tegen het aanbranden van het zakje), in het water wordt wat zout ^gedaan, en het zakje kookt dan geduren de hoogstens 20 minutèn in mee. Het wordt uit het water genomen, even op een vergiet gelegd om uit te lekken,* en de rijst kan er dan mooi droog worden uitgeschud. Bij de proefneming bleek ons web dat verschillende rijstsoorten ook dikwijls een verschillenden kooktijd noodig hebbende regeeringsrijst werd bij een kooktijd van meer dan 15 ft 20 minuten pappig, terwijl andere ((mooiere) rijst door een half uur te koken volstrekt nog niet te week was. Men moet dus met de eerste proef wat oppassen en na een kwartier de korrels maar vast eens op hun gaarheid onderzoeken. En hiermede heb ik dan weer zoo onge veer de ruimte gebruikt, die mij voor mijn artikeltjes is toegestaan, méér nog-: ik heb thans over al de plaats beschikt, die mij in Januari welwillend door de verschillende bloden der „Locale Pers" was toegevoegd. Er blijft mij dus slechts over van mijn vriendelijke lezeressen afscheid te nemen, met dc verzekering echter dat ik ook bui ten de dagbladen om mij steeds gaarne tot haar beschikking zal stellen, waar mijn hulp gewenscht mocht zijn. MARTÏNE WITTOP KONING. Bussum. Bij de Nutsuitgeverij te Zaltbommel is een boekje verschenen, waarin de stof be handeld is, welke ook door mevr. Mai tine Wittop Koning verwerkt is in haar artikelen over „Bezuiniging in de keuken", waarvan hierboven het laatste is afgedrukt. Dit boek je, getiteld „Op rantsoen", is voor velen een meer blijvende herinnering dan de losse kranten-artikelen zouden zijn. Pejitiek Overzicht. Rusland en de vredes- strooming. TL Uit Petersburg zijn door het telegraal"- agentschap, waarvan dc voorloopige regee ring zich bedient, evenals hare voorgang ster dit vroeger deed, om het buitenland in te lichten over wat in Rusland gebeurt, ver schillende berichten verspreid, die bestemd zijn den indruk te verwekken, dat daar alles naar wensch gaat. Er wordt bericht, dat de raad ven arbeiders- en soldaten-afgevaardig den met eene meerderheid van 35 stemmen eene motie van vertrouwen heeft aangeno men; volgens eene nadere mededeeling was de stemmenverhouding 34 tegen 10. De be doeling zal wel ziin, dat dit votum van ver trouwen de voorloopige regeering geldt, die door de doema is ingesteld en die zich de controle van dezen raad moet laten welge vallen. Men had dat echter wel er bij mogen voegen. Er is ook bericht, dat groote betoogingen zijn gehouden ten gunste van de geallieer den voor de Britsche, Eransche en Italiean- sche ambassades en dat de Britsche gezant bij die gelegenheid het woord heeft gevoerd en. de bevolking heeft opgewekt de/ voor* loopige regecring te steunen, die de wore en oprechte verdediger is van de belangen van het volk. Dat klinkt zeer* vleiend vooi de voorloopige regeering in Rusland. Er is geen reclen om er aan te twijfelen, dat het geen hiermee is medegedeeld aan de waar. heid getrouw is. Eene andere vraag is echter of de mededeeling de volle u aarheid bevat, want er zijn ook betoogingen ge weest, die eene tegenovergestelde strekking hadden. Uit dezelfde bron is ook het bericht of- komstig, dat de nota, die door den minister van buitenlandsche zaken Miljoekow aan de vertegenwoordigers van Rusland bij de ove rige leden der Entente is gezonden om Rus- londs bondgenooten gerust te stellen over het Russische oorlogsdoel en hun te verze keren, dat Rusland zijne tegenover de bond genooten aangegane verbintenissen stipt zal eerbiedigen, na langdurig en grondig over leg met algemeene stemmen is goedge keurd. Dc geheele voorloopige regering staat dus achter Miljoekow en heeft op hare beurt een votum van vertrouwen van den raad von arbeiders- en soldatenafgevaardig- den ontvangen. Alweer is het echter de vraag of hiermee niet eene al te gunstige voorstelling van den toestand wordt gegeven. Over deze nota is namelijkreeds vóór hare verschijning en ook daarna veel te doen geweest. Uit Ko penhagen wordt daarover, op grond van mededeelingen van het telegicafagentschup bericht, dat in de Russische hoofdstad ern stige onlusten zijn voorgekomen in verband met deze nota. Zoowel arbeiders als ook soldaten trokken door de straten en riepen, dat Miljoekow en dc minister van oorlog Goetschkow moesten aftreden. Verzwegen werd in dit bericht, dat ook anti-Eng elsche en onti-Amerikaansche beloogingen zijn ge houden. Wel is bericht, dat de nota van Miljoekow in arbeiders- en soldaten kringen eene groofe beroering heeft verwekt. De uit voerende commissie van den raad van ar beiders- en soldatenafgevaardigdén hield in den nacht van 3 Mei eene zitting, die tot in den morgen duurde. Er werd besloten bij de regeering er op aan te dringen, dat zij on verwijld opheldering zou geven over hare plannen, en er werd voorgesteld, hiervoor eene gemeenschappelijke zitting met de re geering te houden. Later kreeg de uitvoe rende commissie bericht, dat de nota van Miljoekow ook in het leger eene groote be weging had verwekt. Een regiment uit Fin land verscheen voor het gebouw van de doema met vlaggen, die tot opschrift droe gen: Weg met Goetschkow! Weg met Miljoe kow! Andere legerafdeelingen en eene groote volksmenigte sloten zich bij het de- monstreerende regiment aan; maar het ge lukte aan vertegenwoordigers van den arbei ders- en soldatenraad, de volksmenigte te bewegen uiteen te gaan' en de soldaten naar hunne kazernes terug te keeren. De uitvoerende commissie besloot hierna ern stige stappen' bij de regeering te doen. Nu schijnt het gelukt tc zijn, het gevaar, Eerst dan begint 'n vrouw te gelooven dat zij oud wordt, als ieder ander het reeds weet. door Cir L. II. J. «L a m b e r t s II u r r e 1 b r i n c k. „Zek, wie is 't Baars, begint ct noe- nog neet?"' een stem van een in de nevelwolken ©nzichlbarcn tooneelliefhebber. „Jè, i<h zal ins goon kieke, wie wiet me vrouw met de keuningin is," terwijl hij door een achterdeur verdwijnt. Na enkele oogcnblikken keert bij weer terug, schreeuwend: ,.'t geit direk beginne ijonges, 't is biekans veerdig, nog c paar steek «Ier." ..Es ich uch waor hierc," lol ons „dan zou ich mèr d'r nao tou gaon, dat geer gooi plaatse höbt, want 't zal vol zien; dc burge- meister en <lc boer van d'n Lcicnhoof zien er ouch al „Good Baars, 't is zeker hei achter dc café." '„Justement hier.'" Gevolgd door mijn vrienden cn bediende schrijd ik over het modderige erf, langs groote hokken, waaruil luid varkensgesnorje. schel hondengeblaf en lokkend lcippcngeknkcl, naar klein lichtje, dof glimmend achter hel gordijn van den immer neervallenden regen. Bij den ingang, groote scheefgezakte poort, half open. twee iftanriën achter gore tafel, waarop kleine, vettige lamp niet gebarsten kap, wazig belichtend hoogc hoopjes van vierkante. gekleurde papiertjes en verschil lende bokjes met zilveren nikkelen en -kope ren munten. „Zes'' vraag ik. terwijl ik cvcnzoovcel mar ken neerleg ik heb mijn koetsier ook de eer waardig gekeurd onze ranggenoot te zijn en terwijl een der beide controleurs de geldstukken werpt in den voor groot zilver bestemde bak, reikt mij de andere een zestal papiertje*, waarop mei groote, als graphlsche. lijnen stijgende en dalende letters. Eerste Rang" begeleid van vricndelijken blik," als dank voor deze koninklijke bijdrage zes mark in één keer n van den hartelijkcn wcnsch „amuseert, uch mer good, hiere." Nu in den kunsttempel, een langwerpige houten loods; in gewone lijden ten deéle kegelbaan, merkbaar aan den blauwen vier kanten steen, waarin de negen galen, aan de negen dikbuikige sehilfersplintcrigc kegels in een hook op elk?.ar gepvrnmicd, ten deelc schuur, zooals duidelijk bewijzen de slroo- halmen. welke niettegenstaande zorgvuldig bozemgeweg zich bobben vastgehecht in dc reten tusschcn dc bollende planken. Een drietal walmende olielampen, welke neerhangen aan de wi [geverfde balken, ste vige schragen van hel spitsuitloonend pan nendak; in hei midden roodgloeiende pol- koebel, omcirkeld door hek van slordig ge vlochten ijzeren draadwerk. Vooraan ecu der tigtal slroomallcn stoelen met ongcscflionden zittingen „eerste rang" de gehee!e-M uk- plaatsen. bestemd voor gemeentehoofd met wettige cga en kroost, dan voor Emmikho- ven's aristocratie, waarvan de voornaamste dc boer Van den Leienhof, wiens knecht voor koning speelt, eindelijk yoor kapitalisten zoo als wij; mijn vrienden, mijn eigen persoonlijk heid en ïn'n koetsier, die ons dc woelde kun nen veroorloven op één avond zestig hcele centen te verleren, zelfs zonder het .genot vnn gins bier of dru.pkc dat zijn nog extra onkosten. Deze voorname categorieën ..macht, adel cn kapitaal" worden gescheiden van dc minder, slechts voor dc helflwaardigen, dc halfmnr- kers, door dik touw aan beide zijden van den Muzen tempel bevestigd: ju deze ruimte ecu honderdtal vieze goorbevlokte houlen stoelen, waartusschen-hicr en daar een strooroalton zetel met rechtopstaande sprieten; dan weer een koord als afscheiding van hel plebs, voor xvien slechts eenige ongeschaafde grenenhou ten planken, rustend op enkele leege bierton nen als zitplaatsen. Een Emmikliover heeft, vol eerbied cn ont zag voor ons, de voorname bezoekers uit Roosdaal, dc louwen omhoog getrokken, waaronder wij met.gebogen hoofden en ge kromde ruggen voortschrijden naar dc .voor ons bestemde zetels op de allereerste rij, naast den burgemeester. Ook van dezen een vriendelijke verwelko mende groet, onmiddellijk gevolgd door de vraag: „Zeet geer ouch ins komme kioke?'-- „Jao, ich höb gehuurd, dat cl zoe schoen zal zien" antwoord ik en l is geen lengen, want de kastelein heeft hel mij zoo even ver zekerd. „Prachtvol, monier. magnifiek, waal ich uch zek; ze zulle d'r mil op c concours goon en dan komme zc truk mit d'n icrslc prics, d'n ierste, waal ich uch zek: ich höb de le^lc. repetitie mitgemaak: I waor inhabitant, neet le bcgfiepo, dat el mèr simpele boerejongeus cn mccg0) waore", hetzelfde wal de waard mij ook al lieetl verklaard; „ze höbbc zich Quch gei meuile of koste d'r vcur gespaard: „•zeel ins c gans nuij dook" terwijl hij mij hel (óoneelgordijn wijst: „Willcnis, geer wit wel, o'ozc liocsschildcr, heel el gemaak, wirk ve.n een artics rnenicr" cn zijn Edel Achtbare vraagt mijne bewondering voor een blauwsel- blauw doek, waarop ongeveer in het midden een grijskalkerigc vrouwenfiguur in lang plooicrig nachthemd; hel stijve als van hout gesneden hoofd niet strakke oogen, bedekt met gepleislerdcn helm. ..Dal is Taulia, de godin van de conjedinn- (c li rnenicr" legt mijn verteller mij uil; „er heet et oei e book, dal de pastoer cm geliend heel; is dat noe nccl ct wirk van c vc ril abele arlies? „Rembrandt waor d'r c kladschilder bij antwoord ik hem. „Dat zou ich alevel ouch' mcinc, laol cr mer ins cine tem naodoen, laotc ze mèr ins lege ii'em opkomnie, dè Rembang of ene andere.- wee ouel», cs' zc dc courage in hun donder höbbc." Meiden. Ik heb Emmikhovcus burgervader niet ver teld, dut Renlbrahdt niet bij machte was om aan die uitdaging gehoor le geven, dat dc wereldberoemde schilder die courage in z n donder niet meer kon hébben, omdat hij sinds een paar eeuwen geen donder meer had. Is inmiddels vol geworden; allen in dc herberg aanwezigen hebben den raad van den kastelein cn hel voorbeeld \:in ons ge volgd; ook zij 'hebben zich wadend door het slijkmocras, langs dc honden, varkens en kip pen begeven naar dc zaal, waar weldra Gcno- veva van Brabant haar plechtige intrede zul doen. De plankenrijen tusschcn de tonnen buigen onder de zware zildeclcn der tegen elkaar geplakte dertig pfennigers; ook de stoelen voor dc halfmarkers zijn allen bezet; hel aan tal der volle markers1 is door de onderneming overschat; nog verschillende ledige stoelen met weinig kans, dal zc nog zullen worden ingenomen l is bijkans acht uur cn alle notabelen Iiebben at blijk gegeven van hunnt belangstelling cn zijn aanwezig. CWordl vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1