154,e Jaarqang, E EEMLANDER' Woensdag 30 Mei 1917. BUITENLAND. Strijdende Zielen. N° 278 WÊ i Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. De Zegelwet. FEUILLETON. •>-) Ir V. V 1 fj -■/ fjW-"J vJ ggTrEl 1 gSfl I MARIE V^H VBRSENOAAu Meowreaactie. M|> Q VAN SCHMRDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF ft Co, r i.M. J. SO. ABONNEMEN TSFB IJS: ^iur maanden tooi Amersfoort.. !'ïïcm fianoo per poeti'fZ; Per week (met gratie verzekering tegen otageiokkraj O. l Afzonderlijke nummer.O.O®. Wek.lyksoh brroegsel ,D* Eollandicht BvinrowS' (out'er redactie v.n Thérèe. Hoven) per 8 mnd. SO ©l*. Wekelijksch bijvoegeel ,Wtrildrniu" per 8 mnd. o4«. Intercomm. Telefoonnummer 66. PHIJS DEK ADVEKTENTIEN Van 1—5 regola I9 f O.MO» Elke rogol meor- 0.15. Dionstoanbiodingon 1—6 rogels.. 0.50. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingoa tot het herhaald advortoeron in dit Blad, by abonnement» Eene oiroulaire, bovattende do voorwaordou, wordt op aanvraag toogezondeu. Onze lezers zullen ongetwijfeld met ge paste belangstelling kennis genomen heb ben van ons overzicht van de voornaamste bepalingen der nieuwe Zegelwet in ons Za terdagavondnummer. Wij mogen dat nog wel aanvullen- met het ^olgende, meer speciaal voor "hen die wel eens wissels of quitanties afgeven. Ie. Dat geenerlei zegelrecht verschuldigd ds voor quitantiën etc. die betrekking heb ben op sommen tien gulden of minder be dragende, mits hiervan uit de stukken blijkt en de sommen niet strekken in mindering of tot afdoening van grootere bedragen. 2e. Dat wissels met 14 dagen looptijd onderworpen zijn aan het evenredig zegel recht (5 ct. per 100 tot 500, boven 500 tot 10.000 25 ct. per 500, bo ven 10000 50 ct. per ÏOOO). 3e. Dat wissels oorspronkelijk tot het kort papier (d. z. wissels betaalbaar op zicht of -vertoon of wel uiterlijk 8 dagen na dato) behoorende, aan het evenredig zegelrecht onderworpen zijn, indien ze verlengd wor den. Volgens de oude wet kon een wissel bo ven 100 veertien dagen worden uitge steld zonder dat er een hooger zegelrecht verschuldigd was dan 5 ct., indien de eer ste vervaldag van den wissel maar niet later was dan 8 dagen na den datum van uit schrijving. Met 1 Juni is deze gunstige be paling vervallen. Wordt een wissel groot 500, die op 8 dagen na dato is uitge schreven, veertien dagen uitgesteld, dan moet er vóórdat de tweede aanbieding mag plaats hebben, voor 10 ct. zegels worden bijgeplakt (de wissel is reeds met 5 ct. ge kegeld en volgens het evenredig zegelrecht ds 15 ct. verschuldigd). Daar het zegelreoht, behoudens beding van het tegendeel, door den trekker of uitgever van den wissel moet worden betaald, zal de kassier die den wis sel doet aanbieden daarvoor eerst machti ging van. den trekker behoeven en den wis sel waarschijnlijk terugzenden. Wil men dus voorkomen dat wissels boven 100, waarop veertien dagen uitstel mag worden ver leend, terstond na de eerste aanbieding wor den teruggezonden, omdat de betrokkene van zijn recht tot uitstel gebruik maakt, dan moet men deze wissels bij het uitschrijven van evenredig zegel voorzien. In boven staand geval had men dus bij het uitschrij ven met 15 ct. moeten zegelen. Politiek Overzicht De wereldstrijd aan het Isonzofront. Den 23en Mei was het twee jaren geleden, dat Italië als deelgenoot van de Entente in den oorlog ging tegen zijne beide voormali ge bondgenooten in den driebond, het Duit- sche rijk en Oostenrijk-Hongarije. In Milaan is men voornemens geweest dien dag op ge paste wijze te herdenken; Gabriele d'Annun- zio, de groote strijder voor het „onverloste" Italië met de pen en met het zwaard, was uit- genoodigd de feestrede te houden. Dit num mer van het programma is echter geschrapt moeten worden, want d'Annunzio heeft voor de uitnoodiging bedankt, omdat hij als sol daat op het oorlogstooneel werd vastgehou den; hij voegde daaraan toe, dat de tweede verjaardag van de oorlogsverklaring zijne waardige viering zou krijgen door de zwaar bevochten overwinning. Men was toen midden in den strijd, die voor de tiende maal sedert Italië zich onder de oorlogvoerenden schaarde aan de zijde van de Entente, aan de Isonzolinie was ont brand. Nu zijn wij weer een week verder, en de zware strijd heeft een ander karakter aan genomen Het Oostenrijksche hoofdkwartier berichtte eergisteren, dat de Isonzogevechten merkbaar afnamen. Ten noorden van het Wippachdal bleef het gevecht wederzijds tot geschutvuur beperkt; op het Karstplateau ontbond de Italiaansche aanval zich in wat plaats en tijd betreft van elkaar onaf hankelijke partieele aanvallen. Het is dus geen algemeene aanval meer, die daar wordt gevoerd; de verschillende afdeelingen van de aanvalstroepen gaan ieder voor zich te werk. De kracht van den aanval is gebro ken. Het doel van dezen tienden Isonzoslag is hetzelfde als dat van de negen, die zijn voor afgegaan met kortere of langere tusschen- ruimten in den nu twee jaren durenden oor log: de Italianen willen naar Triest. Het too- neel van den strijd ligt tusschen de zee en Tolmein aan de Isonzo en strekt zich van Noord naar Zuid, van Tolmein naar Görz, uit langs de rivier, om dan den boog, dien de Isonzo in haren benedenloop maakt, dwars over het Karst-plateau of te snijden en over Kostanjevitza en Monfalcone de zee te be reiken. De weg langs de zeekust is door de Her- mada-stelling afgesloten. Hier is nog iedere aanval mislukt. Als hoofdinvalspoort blijft dus het dal van de Wippach, een zijstroom, dien de Isonzo een weinig beneden Görz in zich opneemt. Ten zuiden van de Wip pach voeren verscheidene wegen en paden door de Karst. De Italianen hebben in vroe gere stormaanvallen daar eenige ruimte ge wonnen; maar zij kwamen daarbij in steeds hooger gelegen terrein, dat aanhoudend grootere moeielijkheden bood voor hun ver der komen. Hun hoofdaanval richtte zich daarom tegen den Faiti Hrib, d. i. de berg aan den zuidelijken oever van de Wippach, ten noorden van Kostanjevitza. De noor delijke oever van de Wippach is beter voor den opmarsch geschikt; men heeft daar con centrisch naar Domburg leidende wegen. Hier is het „strijdgebied ten oosten van Görz", namelijk het terrein tusschen den Fajti-rug en den bergrand, die dit bekken van Görz in het noordoosten afsluit en waar van de westelijke vleugelpunt de Monte Ga briele is. De Italianen hebben getracht van Görz naar het oosten vooruit te dringen in de richting van Domberg. Maar daarin zijn zij niet geslaagd. De reden daarvan is, dat de met hoogten, bezette rand van het bek ken van Görz van het Wippachdal uit niet kon worden genomen, terwijl zonder dit be zit de opmarsch in het dal gevaarlijk, zoo niet onmogelijk is. Daarom werd in de eer ste periode van het tiende offensief de hoofdstoof van Cadorna gericht tegen den Isonzo-sector van Plava ten noorden van Görz, om het groote hoogtemassief in den driehoek Auzza—Plava—Monte Gabriele te bestormen. De aanval is aldus verricht: Hij begon op omstreeks 40 K.M. frontbreedte op de ge- heele linie van Tolpiein naar de zeekust, waaruit zich dan als hoofdstrijdtooneel ont wikkelde de kromming van de Isonzo bij Pava. Tegen dit front werd een concentri sche aanval gedaan. De linkervleugel van de Italianen ging bij Log over de Isonzo en trachtte naar het zuiden vooruit te dringen; het centrum liep in de streek van Plava storm op den berg Kuk; de rechtervleugel trachtte in een frontoanval den Monte San to te winnen. In den eersten aanval ging voor de Oostenrijkers de Kuk verloren en de Italianen kwamen vooruit op den kam naar de Vodice; maar het gewichtigste deel daarvan, de Monte Santo, bleef voor de ver dedigers behouden. Een tegenaanval in den sector Canal eAuzzaLog wierp de Italia nen op den anderen rivieroever terug. Daarmee werd de linkervleugel uitgescha keld. De rechtervleugel werd door de ver dedigers van den Monte Santo in bedwang gehouden. Alleen in het centrum (aan den berg Kuk) hadden de Italianen eenig suc ces, dat echter plaatselijk begrensd is en ,jn den algemeenen toestand geene wijziging brengt. Daarmee was r'e eerste periode van den strijd geëindigd. Na een korte rustpoos is een tweede aanval begonnen. Ditmaal lag het zwaartepunt van den aanval ten zuiden van Görz in den sector tusschen de Wip pach en de zee. Hier hebben de verdedigers op het geheele front hunne stellingen be houden, behalve op een klein gedeelte aan den top van den .hoek, die in de richting naar Monfalcone in de Italiaansche liniën vooruit springt. Op dit gedeelte, bij Jamiano, zijn de Oostenrijksch-Hongaarsche liniën een Kilometer naar het oosten verlegd. De eerste strijdperiode heeft eene week geduurd, de tweede vier dagen. Op den tweeden Pinksterdag is een derde algemee ne aanval ondernomen. Deze derde aanval heeft niets opgeleverd; het geheele Oosten rijksche front heeft stand gehouden tegen de pogingen van de Italianen. Ook deze tiende Isonzoslag heeft dus niet tot het doel geleid. De Oostenrijksche liniën zijn op een paar punten een weinig inge drukt; raaar zij hebben ook deze poging om ze door te breken, weerstaan. Jriest, het doel waarvoor de Italianen zooveel offeTS hebben gebracht, blijft voor hen onbereik baar. De oorlog, In Brazilië heeft de Kamer de regeering gemachtigd hare onzijdigheidsverklaring in den oorlog tusschen Duitschland en de Ver- eenigde Staten en tusschen de Entente- staten en de centrale mogendheden in te trekken. Ber 1 ij n, 2 8 Mei. (W. B.) Officieel be richt. Door nieuwe duikbootsuccessen in het Engelsche kanaal en de Noordzee zijn 27.000 ton vrachtruimle in den grond ge boord. Washington, 29 Mei (R.)* Het huis van vertegenwoordigers heeft hejt eerste van de wetsontwerpen der regeering voor de voedselvoorziening aangenomen. Het ver leende machtiging tot het uitgeven van na genoeg 15 millioen dollars voor het aan schaffen van voorraden levensmiddelen. B e r 1 ij n, 2 9 M e i. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. In den Wytschaeteboog was gisteren de vuurstrijd levendiger. Ook aan het kanaal van Labassée en in eenige sectoren aan bei de zijden van de Scarpe bestreden de beide artillerieën elkaar met kracht. Verkennings ondernemingen van de Engelschen misluk ten op verscheidene plaatsen. Aan het front van de legergroep van den Duitschen kroonprins was over dag de ge vechtsactie slechts gering. Des nachts be proefden de Franschen aan de hoeve Hur- tebise en bij den molen van Vauclerc over vallen, die dank zij de waakzaamheid van on ze loopgraafbezettingen mislukten. Ook Fransche afdeelingen, die aan de oostelijke helling van den Pöhlberg, in Champagne, uit kwamen tegen onze nieuwe loopgraven, wer den afgewezen. Aan het legerfront v&n hertog Albrecht geene gebeurtenissen van betcekenis. P a r ij s, 2 9 Mei. (Havas). Namiddag communiqué. Gisteren tegen het einde van den dag was er een hevig bombardement in de streek van Hurtebise. Daarna deden de Duitschers twee aanvallen, die door ons vuur werden teruggeslagen. Alle Fransche stellingen wer den ongeschonden gehandhaafd. In Champagne waren patrouillegevechten in de sectoren ten zuiden van Moronvilliers. Onzè batterijen verrichtten krachtdadige be schietingen tegen Duitsche inrichtingen en gemeenschapswegen. Op den rechter Maasoever namen wij een kleinen Duitschen post ten noorden van Va- cherauville en maakten gevangenen. Overal elders was de nacht rustig. Den 28en werden zeven Duiische vlieg tuigen neergeveld in luchtgevechten door onze vliegers. Twaalf machines werden ern stig beschadigd en gedwongen in de Duit sche liniën neer te komen. Avond-communiqué. Er is niets te melden, behalve een artil lerie-duel, dat nu en dan hevig was, in de streek van Moronvilliers. Londen, 29 Mei. (R.) Bericht van; maarschalk Haig. Ten zuiden van Lens werden nachtelijke invalstroepen van den vijand afgeslagen. Wij verrichtten met succes raids ten noorden van het Ploegsteertbosch. Londen, 29 Mei. (R.) Er wordt nu officieel berioht, dat Folkestone de stad was, waar in den luchtraid van verleden Vrijdag het grootste aantal menschenlevens verlo ren ging. Het aantal dooden in Folkestone is 66. Berlijn, 29 Mei. (W. B.) Den 27en wierpen onze bomvliegers in talrijke nacht en dagvluchten 10.000 KG. ontplofbare stoffen neer. De tegenstander verloor li vliegtuigen en 2 ballons. Op den tweeden Pinksterdag is er in den Isonzoslag een derde algemeene aanval var de Italianen geweest. De strijd heeft ditmaa. korter geduurd; als uitkomst meldt het Oos tenrijksche hoofdkwartier, dat het geheele Oostenrijksche front onwrikbaar heeft stond gehouden. B e r 1 ij n, 2 9 Mei. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. In den Tsernaboog herleefde de vuur- actie. Aan den westelijken Vardaroever sloe gen Bulgaarsche voorposten verscheidene Engelsche compagnieën terug. Londen, 29 Mei. (R.) Communiqué over Macedonië. Engelsche vliegers deden verscheiden ge slaagde raids. Zij wierpen bommen neer in Drama, waar een vlieghal schade leed, en ook in Livunow, ten noorden van Petric, en in verscheidene plaatsen ten westen van het Doiranmeer. L o n d e n, 2 9 Mei. (R.) Officieel com muniqué. In Egypte heeft ons geschut verscheidene vijandelijke kanonnen vernield. Overigen* is er niets te berichten. Londen, 29 Mei. (R.). Officieel beo richt. Het Engelsche hospitaalschip Dover Castle is om zes uur in den avond van den 26en zonder waarschuwing getorpedeerd. Om ha# negen werd het weder getorpedeerd eb iff den grond geboord. Alle zieken, de hospi* taaichef en de bemanning, zijn gered op ze* personen na, die vermist worden. Zij zijn waarsohijnlijk door ontploffingen gedood. De bewapende hulpkruiser Hilary is torpedeerd en gezonken in de Noordzee. Vier personen zijn gedood door een ont* ploffing. Een Engelsche torpedojager is door aanvaring gezonken. Er zijne geene men schenlevens verloren gegaan. P a r ij s, 2 9 Mei. (Havas.) De bijzondere correspondent van de Petit Parisien seint uit Washington, dat de reserve, die Duitser^ land in acht neemt in zijne politiek tegen* over de Vereenigde Staten wel eenige ver* wondering wekt. Geen enkele aanval tegen de kusten, geen enkel complot, geen enke le ernstige beweging aan de MexicaanscHn Sommigen zijn liever knoeier in 'n ander vak dan meester* in hun eigen vak. Roman van Helene Dickraar. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. VAN DER LINDEN-VAN EDEN. Want hel moest erkend worden dat het huis der Mivilles een solied, welgeordend en correct huis was. Ieder ding op zijn rechte plaats, alles op den juisten lijd. Conservatief en uit goede tradities stammend was alles ingericht naar Engelschen trant Wani uit zijn langdurig verblijf in Engeland had Richard een groote bewondering meegebracht voor al .wat Engelsch was, en zijn be3t gedaan om zijn éigen thuii naar da' voorbeeld te ordenen in <lc vertieeling van den dag en het huiselijk Tcrkecr. Sn, als zoo menig man, die in zijn jeugd >eiuig regelmaat gekend heeft, voelde hij nu tfen drang in zich om zich zeiven en zijn om- geding \oigenj vaste regels in de samenleving L» sdiakeien en in rijn huiselijke omgeving hij zich niet ongaarne In een zekeren pstrurchaJen nimbus gehuld. .ivemioeid 2ia(j jjjj ey <jaaron, Y00r gC. dat geen deur kon krakenden dat geen verschil van meening lot een wanklank kon overslaan. En nu na den dood van zijn schoonvader, nu hij dc groote zaak alleen moest besturen, begon er ook in het openbaar leven groote kracht van hem uit te gaan; hij werd leeds genoemd voor lid van liet Storthing 1 zoo dat het nu ook niet meer dan natuurlijk was te verlangen dat in dc huiselijke, machinerie alles even glad en onhoorbaar van stapel zou loopen als dit vroeger steeds het geval was geweest. Zoodoende kon hij niet alleen tamelijk onge duldig worden, maar zeer verwonderd, als er iets niet in orde was met het eten of de kinderen, Sigrid op de sofa lag of andere omstandigheden die storend op den gang .van het huishouden werkten; zoorlnt deze soort verrassingen hem zooveel mogelijk bespaard werden. Zoo rooskleurig was dc toestand niet in de tweede etage, waar deze i3rcn ook groote ver anderingen hadden gebracht. Wanneer II a raid ru oin drie uur uit dc stad kwam, ontmoette hij meestal wanneer het weer niet te slecht was een kleine optocht op den straatweg. Een bejaarde kindermeid met een paar lieve, bruine oogen, die met de ééne hand een kin derwagen vooruitschoof waarin een blond, fraai gekleed meisje zat, en aan de andere hand liep een ien.een van vier jaar. die zich dadelijk los maakte en he:n tegemoet snelde zoo gauw zijn. kleine, dikke beentjes hem konden drager. Dan gingen rij naar huis, Ilarald vooruit met der. jongen die zonder op houden bobbelde. Soms h: :!:u zij paardengetrappel én zij zagen een hceleii sleet dames en hceren in vollen draf naar de stad rijden... „Mama", riep clan dc' kleine jongen met een schelle slem tot de ruiters, cn een slanke dame in rijcosluum groette glimlachend met haar zweep... En dan stond de knaap met een vuur rood gezicht, met stralende oog^n en open mond dc paarden na te staren, geheel op gaande. in liet heerlijk looneél vóór hem. Maar over zijn vaders gelaat gleed een eigenaardige uitdrukking, terwijl een paar diepe rimpels zich tusschen de zware, wenk brauwen plooiden jen er een pijnlijke uitdruk king kwam in zijn oogen, die donkerder en grooler waren geworden. O. hoe haatte hij. die rijtoeren! Die waren oorzaak dat Ragnhild noch huis vrouw noch moeder was. Hoe stond het hem togen haar naam in de couranten vermeld te zien als van de „innemende en ervaren paard- rijdster, een vrouw die vóóraan stond op dit gebied.'' Mij ontwaakte uit zijn gedachten door een ongeduldige beweging van ccn kleine hand uit de zijne cn de driftige, verwijtende jongens stem naast zich. „Papa papa!" „Ja, ja. wat is er, mijn jongen?'' -Dc kleine beenen draafden zoo snel als zij konden om gelijken tred lc houden met zijn eigene, die hij onwillekeurig versneld had. „Gaf ik je geen antwoord, Karei?" „Papa, waarom hebt u geen paard? Waar om rijdt u niet, papa? Ep ik wou ook zoo graag een lief, klein paardje hebben." En zijn slem klonk zoo lief cn smcckcnd. „En dan .^uden wij beiden met mama kunnen rijden... iedercr. (ag, nlhmnal. hu, hu!"... Even Inter t Ilnv-.'.d alléén in zijn kamer met papier gereed en een opgeslagen bock onaangeroerd vóór zich. hij was met zijn gedachten in een andere wereld, als in een geheime kamer, waarin hij met pijnlijke nauwgezetheid zijn leven overdacht. Ilij trachtte dc rekening op te maken van winst en verlies; wat in de zes laatste jaren zijn huiselijk en maatschappelijk leven voor hem opgeleverd had... Ook Ragnhild had na de eerste dagen van haar huwelijk haar mceningen gevormd. Zij was tol de ontdekking gekomen dat kleino kinderen en huiselijke bezigheden een nadee- ligen invloed op het humeur uitoefenen en veel van iemands krachten vergen en dat het meer lastig dan aangenaam is, een „begaafd" man te hebben. Toen zij verloofd was en in den eersten tijd van haar huwelijk had zij hierover heel anders gedacht heel anders! Maar nu! Wat beteekende eigenlijk die zoo genaamde begaafdheid! Moest je zooveel eer bied voor iemand hebben, omdat hij schrijven en dichten en ccn paar schoolboeken maken kon? Dit betwijfelde zij sterk. Hoe stil en gedwongen werd 't meestal in dc kamer, wanneer Ilarald in gezelschap met vuur sprak over één zijner lievclings-ondcr- werpen en Richard hein dan vastzette, zoo als men dat noemt. Hè, wal kon dal vervelend zijn! Het was merkwaardig hoe weinig Ragnhild meer gaf om de geestelijke meerderheid van Jfarald, waar tegen zij vroeger toch wel hoog had opgezien. Zij gevoelde nu niets dan een zekere onrust omdat zij nooit zeker was wat Harald zeg gen, schrijven cn doen zou en wat niet in dc smaak van de menscheu zou vallen... Ja. zij moest nu dikwijls denken aau wat Richard! eens had gezegd nu wel niet juist met lief oog op Harald „dat begaafde menschen bijna altijd onberekenbaar en vol verrassiq* gen waren". En Richard was nu ontegenzeggelijk vcor Ragnhild een autoriteit geworden; dat wil zeggen: in alles wat de wereld betrof, de maat^ schappelijke vormen en meeningen, de poli-* lieke partij waartoe men moest beliooren, dd brandende vragen van den dag, die merf moest steunen of bestrijden, had Richarrf voor haar een onbetwist gezag. V. „Wees nu stil, Karei! Zit stil, zeg ik je, ctt eet je bord leeg." Ragnhild stond bij de ontbijttafel en schonk thee. „Harald. k a n je het niet laten, om de krant onder het ontbijt te lezen. Het is eert vervelende gewoonte van je alsjeblieft, hiert is je thee," „Wij zijn nog niet begonnen je komt juist binnen Harald nam het kopje aan en lei de krnai weg. Ragnhild antwoordde niet, maar zuchflc en streek zich over het voorhoofd, voordat zij zich zelf thee inschonk en ging aan den ande ren kant van de tafel zitten, tegenover hr.i&r man Hij keek naar haar. Zij zag bleek cn ha& donkere kringen onder dc oogen. „Is je hoofdpijn nog even erg?" ^Natuurlijk ik zal van avond wol ulcf naar Morts kunnen gaan." Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1