N° 286 15"e Jaargang. DE E EM LAN DER". Vrijdag 8 Juni 1917. BUITENLAND. FEUILLETON. Strijdende Zielen. MARIE VAN VERSENDAAu Hoofdredactie! M|_ D f VAN SCHAARDENBURa ABONNEMENTSPRIJS: f 1.80. 1.80. O.I 3». Afzonderlijke nummers 0.05. Wekeljjksoh blWoegsel ,0» lloUimlicIn Ilulmou*" (onder redactie vzn Ihérèee Horen) per B mod. 50 clK. ^Yekelpksoh b(jroegsel WirildttrUt"' per 8 mnd. 58 Cl». V maanden voo? Amersfoort Idem franco per J>oet Mali •*>- For week Bureaui UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co, PRIJS DER ADVERTENT1EN V»n 1-B regel.O.(jo. Elke regel meer «0.182 Fionstaanbiodingen 1—5 regols., 0.&<W Urooto letters naai plaats ruimte. "Noor handel en bedryl bestaan zeer voordoolige bepalingoa tot het herhaald advorteoron in dit Blad. bij abonnomeut. Eene circulaire, bevattende de Yoorwaurduu, wordt on aanvraag toegezonden. Wie 'n keil graaft voor een ander De Anti-Rev. „Rotterdammer" bevat het Volgende driestarretje „Het donkere „Tien tegen één dat de „beschaafde" Ne derlander invultHet donkere Zuiden. „Daar heerschen de zwartrokken, daar IDefent de Kerk haar loodzware heerschap pij, daar is de vrije gedachte in oneere, tiaar is het al onwetendheid bij een op laag peil van moraal staande bevolking. „Maar ziet in de laatste dagen zijn uit het Noorden droeve berichten gekomen. „De veenbranden brachten Drenthe in op spraak. „Een burgemeester met wonderlijke op vatting van zijn magistrale taakf „Schier hondsche ontvangst van wie zich ^ïit Den Haag opmaakten om hulp te brengen „Een bevolking, die in tartend egoisme weigert een hand tot redding uit te steken „Verwildering van allen kant. „En dat in streken waar liberalisme en modernisme welig tieren, waar de Kerk de geesten niet verdomt, waar de vrije gedachte eich onbelemmerd kan ontplooien. Vaste waarborg voor zedelijke verhef fing ligt alzoo \n de anti-clericale zege ningen niet. „Dat heet het donkere Drenthe." Het bovenstaande 6chijnt niet onaardig opgemerkt, zal door de geheele clericale pers wel de ronde doen. Jammer echter dat «de schrijver zich zoo deerlijk ln de vingers prikt. In de eerste plaats bestaat de bevolking Van het door dezen brand geteisterde ge bied voor het overgroote deel uit niet-Dren- ien, 'n samenraapsel uit alle streken, sterk vermengd met Duitschers. Het zijn niet de beste elementen welke naar de venen trek- Icen 1 Daar weet de rechtbank van Assen van fnee te praten. Drenthe's ongunstige plaats In de statistieken is niet te wijten aan dé Inheemsche bevolking, welke met al hare eigenaardigheden toch inderdaad meer ver licht en meer beschaafd, dan de plattelands bevolking van elders mag heeten, doch grootendeels aan de vreemde indringers. Maar nog meer vergaloppeert dé a.-r. Rot terdammer zich als zij het liberalisme er bij haalt. Wat dit blad „het donkere Drenthe" noemt is juist die streek, waaruit het cleri- calisme z'n krachten put. Al die vreemde elementen in Drenthe zijn meerendeels niet liberaal. Het is juist in de venen dat het Drenthsche liberalisme door rechts be sprongen wordt. Gansch Drenthe is over wegend linksch, met uitzondering van een aantal dorpen in de venen en Hoogeveen. Hier komen de rechtsche candidaten dan ook steeds met stijgend stemmenaantal uit de stembus. „Van je vrienden moet je het maar heb ben", zullen de Drenthsche clericalen wel zeggen els zij dat lieve sfukje in het a.-r. orgaan lezen. Politiek Overzicht De strijd voor den vrede. Uit de discussiën over het oorlogsdoel, die nu overal in vollen gang zijn, komen verschillende typen van den vrede, dien men tracht te bereiken, aan den dag. De eene is die van den vierbond, waarvoor in Weenen de formule is aangegeven van we- derzijdsche erkenning van de roemrijk ver dedigde machtsstelling en die kan worden aangeduid alseen vrede op de basis van de oorlogskaart. De andere is die van de Entente, die de oude leusVae victïs I in den mond voert, altoos met dien ver stande, dat men zich den vierbond denkt als de overwonnene, die de volle zwaarte van de nederlaag moet ondervinden. Frank rijk heeft nog juist die leus uitgedrukt in de eischenbevrijding van de overstroomde gewesten, terugkeer van Elzas-Lotharingen tot het moederland en rechtvaardig herstel van de geleden schade, die in het besluit van de Kanjer zijn genoemd als de eischen, die Frankrijk verbindt aan zijne toestemming tot het herstel van den vrede. Naast deze twee formules is er nog een derde: de vrede zonder annexatiën en scha devergoedingen. Dat is de formule van de sociaal-democratie. Op de beide anderen heeft zij dit vooruit, dat er reeds sints vrij geruimen tijd pogingen aan het werk zijn om voor een aan deze formule beantwoor- denden vrede propaganda te voeren en voor die propaganda organen te vinden in alle landen, die onder den oorlog direct en in direct hebben te lijden. Als middel daartoe wil men zich bedienen van de conferentie te Stockholm. Het voorbereidende werk tot bijeenroeping van die conferentie wordt ver richt door de Nederlandsche en Skandina- vische vertegenwoordigers van de Interna tionale. De uitnoodiging tot bijwoning van deze conferentie zijn enkele dagen geleden verzonden door de uitvoerende commissie van den raad van arbeiders- en soldaten- afgevaardigden te Petersburg. Van deze commissie gaat dus dit werk uit, en daar deze raad ln het Russische ministerie ver tegenwoordigd is en zijne opvatting over oorlog en vrede ln de met zijne medewer king vastgestelde richtingslijnen van het coalitiekabinet heeft doorgezet, kan men zeggen, dat de tegenwoordige Russische regeering met deze beweging in nauwe voe ling is. De oproepingsbrief tot de conferentie, die gericht is tot de socialistische partijen en de hoofdvakvereenigingen der wereld, verdient in zijn geheel gekend te worden; hij luidt aldus „Den 28en Mei richtte de arbeiders- en soldatenraad een oproep tot de volken der wereld, waarin hij de Europeesche volken opwekt tot een beslissend en gezamenlijk optreden ten gunste van den vrede. De ar beiders- en soldatenraad en met hem de geheele democratie heeft op zijne banier een vrede zonder annexatiën en schadevergoe dingen geschreven, die steunt op het recht der volken om zelf Tiun lot te bepalen. De Russische democratie heeft de eerste voor- loopige regeering tót de erkenning van dit programma gedwongen er. aan de eerste voorloopige regeerin.g niet toegestaan daar van af te wijken, zooals de gebeurtenissen van 3 en 5 Mei bewezen hebben. De tweede voorloopige regeering plaatste op aandrin gen van den arbeiders- en soldatenraad dit programma aan het hoofd van hare verkla ring. Den 9en Mei besloot de uitvoerende commissie van den arbeiders- en soldaten raad de opwekking te geven tot het bijeen roepen van eene internationale socialisti sche conferentie, en den 15en Mei richtte de arbeiders- en soldatenraad een oproep tot de socialisten van alle landen, om hen tot den gemeenschappelijken strijd voor den vrede uit te noodigen. De arbeiders- en soldatenraad is van mee ning, dat het einde van den oorlog en het tot stand brengen van den wereldvrede door de gemeenschappelijke eischen van de arbeidersmassa's en van de geheele mensch- heid gfevorderd wordt- Dit kan de socialisti sche democratie slechts door de vereenigde internationale bemoeiingen van de arbei derspartijen en syndicaten van de oorlog voerende en onzijdige landen in het belang van een krachtigen en volhardenden strijd tegen de algemeene slachting bereiken De eerste noodzakelijke en beslissende stap tot het in gang brengen van zulk eene internationale beweging is de bijeenroeping van eene internationale conferentie, welker hoofdtaak is eene overeenstemming tusschen schen het socialistisch proletariaat ten aan zien van de politieke afrekening met de „ge heiligde verbinding" tusschen regeeringen en imperialistische klassen te verkrijgen. Eene internationale overeenstemming voor de afrekening met deze politiek is in het algemeen de noodzakelijke voorwaarde voor de organisatie van den strijd op bree- den en internationalen grondslag. De bijeen roeping van de conferentie wordt evenzoo gebiedend door de gemeenschappelijke levensbelangen van het proletariaat als van alle volken geëischt. De partijen en ver- eenigingen van de arbeidersklasse, die deze meeningen deelen en beieid zijn hunne po gingen te vereenigén om ze te verwezen lijken, worden door den arbeiders- en sol datenraad uitgenoodigd aan de door hem bijeengeroepen conferentie deel te nemen. De arbeiders- en soldatenraad kiest als plaats van de conferentie Stockholm en als tijd der bijeenroeping de dagen tusschen den 28en Juni en den 8en Juli." De oorlog, B e r 1 ij n, 7 Juni. (\V. B.) De zaakgelas tigde van Haïti te Berlijn heeft den staats secretaris van buitenlandsche zaken een nota overhandigd, waarin geprotesteerd wordt tegen den onbeperkten duikbootoor log. Tevens wordt vergoeding verlangd voor de schade, welke -de handel van Haïti gele den heeft door het in den grond boren van verschillende schepen. Buitendien hebben hierbij Haïtiaansche staatsburgers het leven erloren. Ten slotte worden in de nota waar borgen voor de toekomst verlangd. Daar de eischen der Haïtiaansche regee ring in ongewonen vorm gesteld zijn, en in williging veflangd wordt binnen een termijn, gedurende welke het zelfs niet mogelijk zou zijn de aangegeven motieven e onderzoeken, heeft de Duitsche regeering zich genoopt ge zien den Haïtiaanschen zaakgelastigde on middellijk. zijn passen ter hand te stellen. B e r 1 ij n7 J irn i. (W.-B.): Officieel be richt. In de noordelijke spergebieden zijn door Duitsche duikbooten in den grond geboord twee in ballast varende schepen, een diep geladen stoomschip van 5000 ton en twee schepen van 1200 en 2000 ton. Van de verdere schepen bleef de grootte onbekend, omdat het in den grond boren des nachts geschiedde. In de Middellandsche zee zijn weer een 8antal Stoom- en zeilschepen tot zinken ge bracht, met een inhoud van 34,900 tonnen. Washington, 6 Juni. (R.). Het staatsdepartement bericht, dat er reden is om te gelooven, dat een Duitsche duikboot in den grond is geboord door een bewapend Amerikaansche stoomboot. In het westen zijn dc Eng eischen op nieuw het offensief begonnen- In het voor- middagbericht van gisteren van het Duitsche hoofdkwartier werd dat begin reeds aange kondigd. Als uitkomst van den eersten stoot wordt van Engelsche zijde bericht, dat Mes- sines (Meessen), Wytschaete en andere plaatsen op een front var. negen naijlen ge nomen zijn. Men heeft hier eene voortzet ting van het groote voorjaarsoffensief, maar op eene andere plaats. Nadat de poging tot doorbraak bij Atrecht is mislukt, zoekt men zijn geluk meer noordelijk op Belgisch ge bied in de streek tusschen Yperen en#den Wytschaeteboog. Londen, 7 Juni. (R.) Bericht van de admiraliteit. Een eskader zeevliegtuigen wierp gister een aantal bommen op het aerodroom te Nieuwmunster, 15 mijlen Z.Z.W. van Blan- kenberghe. Een groote loods werd bescha digd. Verscheidene bommen vielen dicht bij twee machines van het aerodroom. Vier vijandelijke vliegtuigen vielen de terugkee- rende raiders aan, maar werden teruggedre ven. De onzen keerden allen behouden terug. Weenen, 7 Juni. (Convbur.). Offici eel bericht van heden middag. Aan de Isonzo zette de vijand gister zijne pogingen om de den 4en hem ontno men stellingen tot eiken prijs te heroveren, met de grootste harnekkigheld voort. Het sbgveld van Jamiano was wederom de plaats van eene allerhevigste worsteling. De Itali anen leden de nederlaaghunne massa aan vallen vielen overal onder, zware verliezen ineen. Wederom zijn 30 officieren en 500 man in onze handen gevallen, woordoor het geheele aantal der sedert 12 Mei ingelever de gevangenen de 27-pOO overtreft. In het Gaildal is *n Itnliaansche twee dekker neergeschotende beide leden der bemanning zijn ongewond in gevangenschap geraakt. Gister was er levendig ltoliaonsch ge schutvuur. in het Sugonadal en op de hoog vlakte ded Sette Communi. Rome, 7 Juni. (Stefani). Officieel com muniqué. Langs het front in Trente hadden de ge wone artillerie-gevechten en ontmoetingen tusschen- verkennings-nfdeeliiTgen plaats. In den nacht van 5 op 6 Juni deed de vijand een krachtigen aanval op onze liniën in het kleine dal van Bacher (Sexten), maar werd onder verliezen teruggeslagen. Aan het Julische front werd de vijande lijke artillerie krachtig door de onze beant woord. Zij richtte als gewoonlijk haar vuur hoofdzakelijk op Görz en eenige andere be woonde centra in de vlakte. Op het Karst-plateau bleef de werkzaam heid van den vijand, die met groote troepen machten versterkt was, ook gisteren zee* levendig. Een* zeer hevige aanval werd on dernomen tegen onze stellingen van hoogte 247, ten zuiden "van Versie, tot de huken op hoogte 31 ten osten van Jamiano, die dapper verdedigd werden door de infante rie van de 61ste divisie. De verwoede strijd duurde met wisse lende kans bijna den geheel en dag door, maar 's avonds was de vijand volkomen te* ruggevvorpen en de stellingen bleven vast in ons bezit. Ben andere aanval, die bij Floridar werd ondernomen in de richting van Sablici, werd door ons vuur tot staan gebracht, voordat hij tot ontwikkeling kon komen. ïn de verschillende gevechten in den loop van den dag maakten wij 102 krijgsgevan genen, onder wie vier officieren Twee van onze vliegtuigeskaders deden gister vliegtochten, waarbij met succes bom men werden geworpen op militaire werken nabij Mezzo Lombardo, ten noorden vaü Trento, en op het spoorwegknooppunt San Pietro en de lijn van Lubiona Al onze vliegtuigen keerden behouden terug. P a r ij s, 6 Juni. (Havas). Heden namid dag om twee uur is in den Senaat de be handeling begonnen van de interpellatie van Regismanset over de houding der regeering ten aanzien van het plan der conferentie te Stockholm. Regismanset huldigt het werk van Ribot als minister van financiën en daarna al9 leider der regeering. Hij roert de kern def bespreking aan en herinnert aan Frankrijk'9 ongerustheid nopens de verschillende stadia van de revolutie in Rusland. De ongerust* he id wasB groot, zé^T hij, teit opzichte valt het plan*van zekere? Eranschen. om te Stoclè*- Na menig oorlogsbericht vraagt men zich afhoe is het nu, heeft de verliezende partij gezegevierd of is d% zegevierende partij -Overwonnen Roman van H e 1 e n c Dickmar. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. VAN DER LINDEN-VAN EDEN. 17 Maar enkele woorden van Richard klonken nog in zijn ooren na. Zij lieten hem niet los „geen deugdelijk staal in je karakter". Ha, Iha! Ja, die was goed. Ja, daar kwam de heele redevoering over de zonden der tijden, die Richard daar zoo even had gehouden, op neer. Ja, ja, zekerI Zijn fijn gevormden mond plooide zich tot een bitteren glimlach. Zou deze zelfzuchtige, oppervlakkige levensbeschouwing de macht bezitten om hem iets te ontnemen? Dat deel waarheid, dat toch ook aan d i e izijde bestond verontrustte nu ongetwijfeld zijn gemoed... Och, alsof de kostbaarste bezittingen .van het leven van hun waarde beroofd kon- iflen worden, alleen omdat een ander die loochende? Ja het gif van den twijfel was iiandaag wel dn zijn bloed gedrongen... Wal keteokende die ééne stem van Richard voor hem! Ach, hij schudde hel hoofd, het betee- kende wel iets, want Richard was de stem van velen, van bijna allen... Sterk stonden deze menschen, met hun levensopvatting. Overtuigd dat het bestaande goed is zooals het is, twij felen zij geen oogenblik aan de juistheid van hun beschouwing en vergeten daarbij hoe zij hem wonden en treffen, die de dingen nu een maal anders moet zien. Harald stond op eens stil. Hij moest lachen, werkelijk lachen om zich zeiven. Waarvoor toch maakte hij zich eigenlijk warm? Voor hetgeen toch niet te hereiken viel, een zoeken en tobben dat misschien zijn armzaligen oorsprong vond in de teleurstel lingen en de smart van zijn eigen leven! Ja, ja. dat zou wal moois zijn! Alles samen geno men: wat beteekende dan deze levenssmart, wat was zij eigenlijk? De idealen wat waren zij, luchtlcasleelen? De ideecn maakten de ideeën dc menschen beter, nutti ger, bekwamer, christelijker? Och allen te vreden te willen stellen! Laat ieder zijn plicht doen en daarmee basta. En hij zag als het ware hoe zijn idealen terugweken, zich bukten voor-de overmacht Hoe zij ineenkrompen die iels nieuws, iets anders wilden hoe zij zoodoende veran derden in anisnoegde, oproerige wezens.... GeeslelijJee hoogmoed! Lichtvaardigheid! Humbug! Zoo oordeelde de wereld! Ach,wee wij vredeverstoorders, wij oproer makers, wij, de misdadigers van de maat schappij! Ja, maar komt ons niet te na! Wij kunnen van ons afbijten, stop onze monden, of sla ons dood! Dal is het veiligste. Wanneer het namelijk in alle stilte kan geschieden; zonder inbreuk te maken op de wet, natuurlijk- Hij had zijn haastige wandeling in de kanier hervat. Een stoel stond hem in den weg. Hij schopte hem terzijde. Ja. sluit hun mond 4- buig hen terneer laai hen kruipen... De gestalte van Richard en zijn woorden stonden levendig voor hem. O. dc prachtige zekerheid, dat geestelijk zelfbehagen, deze correctheid... Wat had hij daar volkomen, op zijn gemak gezeten met zijn gesoigneerd voor komen, zijn witte, sterke tanden. Bij hem was alles in orde! Was Richard dan niet verantwoordelijk? Was op zijn karakter niets te zeggen was zijn levenswandel zonder smet? Hij maakte het zich zoo druk om gedragslijnen te trekken voor anderen, voor vrouwen en mannen, voor hun plichten en verbintenissen. Droeg hij ook niet1 zijn deel der schuld aan dit zodon- bederf, de moreele verslapping van het ge slacht? Had ook Richard er, toen hij jong was, niet aan mee gedaan om de vrouwen hun plicht te doen vergeten in ieder geval er aan mee geholpen 0111 enkele van haar ge slacht te beroovcn van de achting en van de hooge plaats, die zij in het heiligdom van het familie-leven hadden kunnen innemen? Dit was toch van algemeene bekendheid. O goede God hoe blind waren dc men schen cn hoe grof besnaard. En zoo onbarm hartig-. Hij balde de vuisten. Een gloeiende toorn, een machleloozc woede greep hem aan. Moest, zou alles ten eeuwigen dage zoo hopeloos onveranderd blijven? Hopeloos, altijd hetzelfde? Ach, voelen, zien ze dan niets, al die tevre dene. koude menschen.... Wanhoop toekende rich aï od zijn gelaat. Hij strekte dc handen voor zich uil. Ach zij kunnen niet, zij kun nen niet... Zij zijn niet vrij! Dc ontwikkeling gaat een slakkengang Ileere. Ilcerc. hoe lang nog! En 't was hem als kreeg hij een visioen: Duizenden en duizenden jaren^verHepeii in onrechtvaardigheid, in duisternis, in lijden- en de ontwikkeling, de beschaving was als een zwak schijnend licht, dal zich langzaam voort bewoog even onzeker als een eenzame mon nik, die in vroegere eeuwen des avonds van licht cn olie voorzien hel slagveld doorzocht wanneer hel rumoer van den slag was ge stild langzaam voortschrijdend tusschen de dooden de gewonden op het wijde, wijde slagveld vanhel leven.,.. Hij wierp zich in zijn stoel neer. steunde zijn hoofd in de handen cn sloól zijn oogen Op zijn voorhoofd stonden groote zweetdrup pels. Daar hoorde hij stampende voetstappen op de trap liet was of. iemand- een vracht hout droeg c-n telkens een blok liet ballen. Harald onlwadkte. Op zijn gelaat vertoonde zich een lichtglans, die hem opeens jonger en gezonder deed schijnen. liet was Karei met zijn nieuwe modderlaarzen aan. Terstond daarna 1 ammclde er iemand aan de deur en dc deurknop werd door onge oefende handen rond gedraaid. DAar stond hij een flinke, vierkante ge stalte in 2ijn donkerblauw matrozenpakje met de gele ankerknoopen en den dichten blonden haarlok op zijn voorhoofd onder zijn blauwe, gebreide muls uit Maar Karei zag er vandaag verdrietig uit. Zijn slem was heel anders dan wanneer zij de zwakke zenuwen van h huis op dc proef stelde. Zijn heek- persoontje zag er,wal ge havend uit, een knoop hing aan één draad langs zijn blouse. Zijn groote, nieuwe 1 aarzeS zaten niet alleen vol slijk, maar zelfs zljjf. matrozenpak tot aan den kraag toe en do anders zoo stralende, levendige kindcroogctf keken nu heel donker onder de bruine wenk? brauwen uit. Zijn wangen droegen duidelijk de sporen van tranen, die met een vuil handje waren afgedroogd deze zelfde kleine handy die nu een groolcn stok vasthield, alsof dezrf een schat was, voor hel bezit waarvan hij to$ hel uiterste moest strijden. En hij heeft gestreden, dc kleine Karei. Het verslag van zijn strijd komt er hortend; en stootend. driftig uit. Hij had gekibbeld met Herbert Miville, zijn neefje van de eerste* étage die was wezenlijk erg ondeugend vervelend. Hij wilde nooit meer met hem spe» lcn. want hij, Karei, had den stole hel eerst gevónden... Hij was dwars op den leunstoel gaan zitten waarin Richard zooeven zat cn keek cetf oogenblik zwijgend voor zich uit met diepe rimpels midden op zijn voorhoofd. Opeens zegt hij kortaf: i 7 V „Ik heb mijn mes verloren." Hij trekt den knoop van zijn blouse af Clf wijst op de ledige plaats. „Ik kan het niet helpen hij viel cr va» zelf af ik wou hem vastmaken..." (Woidt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1