„DE EEMLANDER". Zaterdag 9 Juni 1917. BtITF.NI.AND. N° 287 Eerste Blad. 15d" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFP Co* Stbmbusavonturiers. Mr. W. H. de Beaufort. KOLONIËN. MARIE VAN VERSENDAAl. Hoofdredactie: Q VAN SCHAARDENBÜRQ. ABONNEMENTSPRIJS: maanden voor Amoreloort f 1.30, Idem franco per poat.l u P«rweek U-*®6- Afzonderlijke nummers tM>5. Wekelijksoh bijvoegsel DHoUandsch* Euitvrcuw' (onder redactie van fhérèse Hoven) per 3 mnd. 50 cl». Wekelijksoh bijvoegsel gWtrttdmUê" per 3 mnd. 52 Ct8. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRLJS DER ADVERTERXIËN: Van 1—5 reqol. f O.SO, Elko regel raeert( M 0.15. Diensteer, biedingen 1—6 regels.. 0..H». Qrooto letters naar plaatsruimte. Yoor handel en bedrit bestaan zeer voord oei ige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, b(i abonnement» Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op De kiezers zullen dus toch naar de stem bus moeten. In precies de helft van de districten heeft het compromis tusschen de 7 groote politie ke partijen om bij deze Kamerverkiezingen elkander's aftredenden niet te bestrijden, ge leid tot herkiezing bij enkele candidaatstel- lin g. Daar was alles voor te-heggen. De nieuwe Kamer zal slechts één jaar zitting hebben. Haar taak zal zich beperken tot de loopende zaken en de afdoening van de gronwetsher- ziening. Deze grondwetsherziening zou dus het punt van strijd bij de a.s. verkiezingen heb ben kunnen zijn. Edoch, er bestaat geen ver schil van meening over de revisie; met uit zondering van één unie-liberaal lid gaan alle partijen er mee accoord. Alle reden tot on- derlingen strijd verviel daarmee. En men spaart z'n krachten dus tot de verkiezingen van.volgend jaar onder de nieuwe kiesrecht- „bedeeling. Voor de beschuldigihg van „ge konkel" is geen zweem van grond aanwezig. Stembusstrijd tusschen de politieke partijen ware gewoon ondenkbaar geweest. In 50 districten heeft deze afspraak ge faald, in zooverre dat de herkiezing van de aftredenden niet bij enkele candidaatstelling geschiedde. Gingen de politieke partijen over de revi sie accoord,. niet aizoo 'n aantal ontevreden elementen, meerendeels buiten die partijen staande, tot 'n georganiseerde oppositie wa ren zij niet te vereenigen, daar zij te hete rogeen en hun bezwaren te verschillend wa ren. Daar zijn de aanhangers van den grijzen staatsman Van Houten, de oer-conservatie- ven, die zelfs door den loop van de gebeur tenissen niet overtuigd konden worden van de noodzakelijkheid, rioem het- desnoods on vermijdelijkheid van het algemeen stem recht. Daar zijn de revolutionaire socialisten, die met leede oogen de opruiming van zoo veel brandstof en dus vermindering van de kansen voor hun revolutie zien. Daar zijn de al te hardnekkige voorstan ders van de openbare school, die het be staansrecht van de bijzondere schgol niet erkennen en nog steeds ijdele hoop hebben op de zegepraal van het openbaar onder wijs; niet tevreden dat voor dit laatste al thans de noodige waarborgen vastgelègd zijn, vergeten zij in hun kortzichtigheid ae machtspositie van rechts, welke vooral in de onzekere toekomst onder het nieuwe kies stelsel geenszins de onmogelijkheid uitsluit van 'n rechtsche meerderheid, welke dan wel eens'n veel. minder bevredigende oplos sing van den schoolstrijd kon brengen. Daar zijn verder malcontente kiesrecht- vrouwen, die liever 'n lëege dop dan 'n half ei hebben; dat het algemeen vrouwen kiesrecht niet in de grondwet vastgelegd is doch slechts dé"*beletselen weggenomen zijn, vinden zij zoo onvoldoende, dat zij den strijd aanbinden.om dus die beletselen zelve tc handhaven. Daar zijn er voorts die zich het hoofd op hol hebben laten brengen door de Telegraaf- kliek, welke de Nederlandsche regeering hare -strikte neutraliteitspolitiek nooit ver geeft en haar dus a tort et o travers be stookt. Daar zijn er die al het goede in de grondwetsherziening niet achten op te we gen tegen het bezwaar, dat de mogelijkhek bestaan blijft dat te eeniger tijd 'n DuitscW prins onzen troon bestijgt. Al deze stroomingen en stroominkjes er zijn er nog wel meer zijn eenigermate georganiseerd in de S. D. P., het Verbond van Religlense socialisten, de Alg. Staats partij, het Comité van Actie tegen de Grond- wetsheTziening, de Neutrale Vëreen. voor Vrouwenkiesrecht, en in enkele streken komt daar zelfs nog 'n agrarische Platte landspartij bij. Deze heterogene massa wil nu 'n storm loop wagen tegen 50 aftredende Kamerle den. Dat is huir recht. Al is het dan ook de vraag of het taktisch is 'n veldslag te leve ren met*'n wisse nederlaag in het vooruit zicht. 'n Goed veldheer doet ongetwijfeld anders. Wij mogen met deze strijdlustigen geen4 consideratie hebben. Zij hebben 'n nutteloo- zen strijd uitgelokt, zij hebben de gemeen schap op hooge kosten gejaagd, zij hebbèn "het personeel van de secretarieën, waar zoo veel dringender zaken reeds alle werkkrach ten in beslag nemen, de geheele verkiezings- dan hebben zij ook volkomen verdiend om geducht op hun kop te krijgen. In andere omstandigheden zouden wij mis schien schouderophalend op hun 'ijdel po gen toegezien hebben, maar nu moeten wij den kiezer opwekken om hun op gevoelige wijze kenbaar te maken hoe weinig hij ge diend is van deze politieke relletjes en van dit gebrek.aan gemeenschapsgevoel. Kiezers van elke richting dusf, niet omdat de zetel van mr. W. H. de Beaufort gevaar loopt,* doch om tegen deze stembusavontu riers 'n krachtig protest te doen hooren en hun duidelijk te maken hoe bitter weinig in stemming hun optreden vindt, moet gij allen Vrijdag 15 Juni uw stem uitbrengen op Politiek Overzicht De strijd voor den vrede. De Senaat van Frankrijk heeft met alge- me^ne stemmen een besluit genomen, dat zich aansluit bij het door de Kamer uitge brachte votum van vertrouwen in de regee ring. Het geheele Fransche parlement staat dus achter het kabinet-Ribot, dat verklaard heeft, dat slechts dan in den vrede mag wor den toegestemd, wannéér hij aan Frankrijk, met de ontruiming van de bezette gewesten, brengt de teruggave van Elzas-Lotharingen en vergoeding van de oorlogsschade. De En- gelsche regeering heeft zich hierbij aange sloten; zij heéTt in het lagerhuis verklaard, dat in Engeland de regeering, het parlement en het land met den Franschen bondgenoot in volkomen overeenstemming zijn op alle aangegeven punten. Voor deze beide leden der Entente blijft dus nog steeds de leus: geen vrede zonder overwinning. Op hen past de verklaring, die de Oostcnrijksche regeering den keizer in den mond' heeft gelegd, dat voorloopig de strijdwil niet zal verlammen en't zwaard niet stomp zal worden, die nader werd bekrach tigd in het woord: T^Wij blijven bereid een goed einde van den oorlog, dat wij gaarne te danken zouden hebben aan het doorkomen van het verstand, zoo noodig met de wape nen af te dwingen." Intusschen blijft het eene open vraag wat het nu opnieuw bekrachtigde besluit om den oorlog voort te zetten tot aan de eind overwinning, zal uitwerken. Daarop zal de verdere loop der zaken in Rusland een grooten invloed hebben en met iederen dag wordt het duidelijker, dat de zaken daar niet gaan naar den zin van de beide andere leden van het bondgenootschap, met wie Rusland nu welhaast drie jaren geleden in den oorlog is gegaan. Van de uitvoerende commissie van den raad van arbeiders- en soldaten-af gevaardigden te Petersburg zijn de uitnoo- digingen uitgegaan om gemachtigden te zen den naar de Stockholmsche conferentie. De drie vertegenwoordigers van de georgani seerde arbeiders in de westersche Entente- landen, die naar Rusland gezonden zijn om een oog in 't zeil te houden, hebben hunne bezwaren doen kennen tegen het deelnemen aan eene conferentie waarheen ook uit de vijandelijke landen afgevaardigden zullen worden gestuurd. Zij hebben gevraagd om een mondeling onderhoud tot toelichting van die bezwaren. Zal hét hun baten? Er is reden om het te betwijfelen. Achter de conferentie te Stockholm staat de raad van arbeiders- en soldatenafgevaardigden, die in de Rus sische regeering een machtige stem heeft. Die wil deze conferentie gebruiken als mid del van propaganda voor hare formule van een vrede zonder annexatiën en schadever goedingen. Met die formule kan zij bij Rus- land's bondgenooten, Engeland en Frankrijk, niets bereiken. Het zou dus niet zoo vreemd zijn, wanneer juist het bezwaar, dat de bond- genooten hebben tegen de toelating van Duitsche gemachtigden tot de conferentie te Stockholm, voor haar eene aansporing was om er prijs op te blijven stellen, dat met die gemachtigden van gedachten kan worden gewisseld, want onder dezen zal zij mis schien den steun kunnen vinden voor haar streven om het einde van den strijd teweeg te brengen, die haar van de andere zijde ont houden wordt. Volgens den correspondent van de Cor- riere della Sera te Petersburg kan men thans in Rusland, v^t den oorlog betreft, drie stroomingen onderscheiden. Conserva tieven en liberalen en diegenen onder de volgen, zijn voor handhaving van de ver dragen en voortzetting van den oorlog. De - verder links staande socialisten, die nu in de rompslomp met willen besparen - rvelmT Tegeering vertegenwóordigd zijn, zien, dat ofln hphhon 11aaI. -11 -rv. _i de binnenlandsche moeilijkheden een lan ceren duur van den oorlog niet toelaten. en wenschen hem daarom slechts te voeren tot aan den „vrede zonder annexatiën en schadevergoedingen". De uitersten, die door Lenin geleid worden, en wier orgaan de Prawda is, verlangen den dadelijken vrede en verzetten zich tegen een nieuw Russisch offensief. Een factor, die niet buiten rekening mag worden gelaten, is, volgens dezen corres pondent, de innerlijke ontbinding, die aön- houdend verder gaat. De ministers spreken elkaar openlijk en voortdurend tegen, en dit gevoel-van stijgende verwarring maakt voor de massa het uitzicht op een dadelijken vre de steeds aantrekkelijker en verlokkender. Terwijl Tseretelli in Moskou en Kerenski in Odessa tucht en oorlog prediken, verklaart de Iswestija, het orgaan van den arbeiders- en soldatenraad, dat natuurlijk het leger moet worden gereorganiseerd, om bij de vredesonderhandelingen een wapen in de hand te hebben en niet alles te moeten aan nemen, niet" om nogmaals het offensief te hervatten. Bij eene dergelijke in Rusland heerschen- de stemming is het geen wonder, dat men zich in Parijs van den verderen steun van Rusland in den strijd geene groote illusiën maakt. De Temps wijst de vredesvoorwaar den van de Russische revolutie- met bitte ren spot af en schrijft„De Russen meenen op deze wijze het ei van Columbus te heb ben gevonden, maar wij zien niets dan nieu we Duitsche divisiën, df£* van het oostelijke front aangevoerd worden. Voor het Russi sche volk is het misschien van waarde de gehèele traditioneele politiek van zijn rijk prijs te geven, maar voor Frankrijk is eene dergelijke herziening van de politiek een terugtred. Frankrijk kan nooit in eene dis cussie over Elzas-Lotharingen treden en zij, die zijne rechten door verdragen tot erken ning brachten, hebben zich verdienstelijk gemaakt voor het vaderland. De tegenwoor dige regeering kan niet anders handelen." „La France continue", zoo eindigt de Temps. Ja, maar Rusland doet daaraan niet mee, en dit maakt, dat het jongste besluit van Frankrijk om door de overwinning tot den vrede te komen, niet meer den indruk maakt van de vroegere besluiten in dien geest. De oorlog, Londen, 8 Juni. (R.) Officieel be richt. Geneeraal Prshing en zijn staf zijn heden morgen aangekomen aan boord van de Baltic, een stoomschip van de White Star lijn. De generaal is bij zijne aankomst ont vangen door-vertegenwoordigers van het War Office. Eene afdeeling Walsh Fuse liers vormde de eerewacht. Londen, 9 Juni. (R.) Wij vernemen van kolonel Alvord, adjudant-generaal van het Amerikaansche leger, dat de staf, die met generaal Pershing in Londen is geko men, bestaat uit 186 leden en den gehee- len staf uitmaakt van het hoofdkwartier van het eerste Amerikaansche leger in Europa. De staf zal naar Frankrijk vertrekken. Alvord zeide nog, dat hij niet kan zeggen wanneer het Amerikaansche leger zal over komen. Wel kan hij zeggen, dat Amerika besloten is in dezei* oorlog zijne uiterste krachten in te spannen. Toen de oorlog werd verklaard, was onze voorbereiding ze ker niet beter dan die van Groot-Brittannie. Maar wij haasten ons zooveel wij kunnen. P a r ij s, 8 J u n i. (Havas). De eerste Ame rikaansche oorlogsschepen zrjn aan de Fran sche kust verschenen. De Matin zegt, dat eskaders torpedojagers en patrouillesche pen verwacht worden, die bestemd ^ijn in samenwerking met de onzen te opereeren in het Kanaal en in den oceaan. De Ameri kaansche marine zal weldra medewerken aan het schoonvegen van de zeeën. B e r 1 ij n, 8 Juni. (W. B.) Officieel be richt. In het Kanaal en den Atlantischen oce aan zijn door de werkzaamheid van de U- booten 20.500 ton vrachtruimte vernietigd- P a r ij s, 8 Juni. (R.) Een duikboot ka nonneerde het Argentijnsche zeilschip Ori- cina en boorde het in den grond. Een Fransch schip heeft de bemanning gered. Gteter is er op het nieuwe strijdveld in het Belgisch-Fransche grensgebied niets van belang gebeurd. De beide partijen leg gen dat in hun voordeel uit. Maarschalk socialisten, die de leiding van Plechanow, Haig zegt„De vijand deed geene poging UAlfTOn lün l nn J 1 -11"i. 1 ...*1 om de verloren stellingen te hernemen"; uit het Duitsche hoofdkwartier wordt geseind „Met de gister tot den aanval ingezette krachten hebben heden de Engelschen den strijd in Vlaanderen niet kunnen voortzet ten," De verklaring van deze rust, die zoo spoe dig op <Jen hevigen strijd is gevolgd, is dat het Duitsche legerbevel zijne troepen uit de boogstelling, die bezet werd gehouden ten zuidoosten van Yperen, heeft teruggenomen en eene nieuwe stelling heeft bezet in de koord van den boog. De Engelschen rich ten zich in in de door hen veroverde stel lingen. B e r 1 ij n, 8 Juni. (W. B.) Ter gelegenheid van een demonstratie van een nieuwe afweer- mclhode in het westen, heeft de Keizer een toespraak gehouden tot een Brandenburgsch infanterie-regiment, waarin hij zeide: „De tegenstander tracht naar een beslissing. Wij wachten haar af, die beslissing, met de hulp van God die ons tot dusverre zoo genadig be schermd heeft. "Een beslissing zal hij krijgen. Hij zal zoolang zijn mcnschcn moeten inzet ten tot er voor hem geen inzet meer is, tot hij, uitgeput, de wapens laaf zakken. Daarvoor hebt gij zorg te dragen. Wanneer dit geschiedt weet slechts Hij duarboven. Maar als dat oogenblik aanbreekt, zult gij voor het Duitsche volk de positie veroverd hebben die het toekomt. „De vrede zal door u gedicteerd worden." B e r 1 ij n, 8 Juni. (K. N.) Naar een be richt in den Temps duren de wijzigingen in het Fransche opperbevel voort en werd de brigadegeneraal Tivan in de plaats van den brigadegeneraal Toqueray benoemd tot lei der van het wapen der cavalerie bij het mi nisterie van oorlog en de brigadegeneraal Jullien in de plaats van den divisiegeneraal Chavallier tot leider van het wapen der genie bij het ministejie van oorlog. De generaals Rectier en Arnonille, die belast waren met de leiding van het vliegwezen bij het mi nisterie van Oorlog, werden belast met com mando's aan het front. Weenen,8 Juni. (Corr.-bur.). Het kan als zeker worden aangenomen, dat in de heden te verleenen audiëntie Wekerle zal worden aangewezen als minister-president. Budapest,8Juni. (Hongaarsch corr.- bur.). De koning is heden morgen hier aan gekomen. Hij zal staatslieden van verschil lende partijen ontvangen. De beslissing over de samenstelling van het kabinet wordt algemeen voor morgen verwacht. De dag bladen weten te berichten, dat waarschijn lijk de oud-minister-president Wekerle zal worden belast met de samenstelling van het ministerie, dat meerendeels zal worden ge vormd uit buiten de partijen staande man nen. 9 Juni. De koning heeft graaf Moritz Esterhazy met de samenstelling van het ka binet belast. B e r 1 ij n, 8 J u n i. (K. N.) Naar de Voss. Ztg. uit betrouwbare bron te Stockholm ver neemt, zal Plechanow als opvolger van Is- wolski tot ambassadeur van Rusland te Pa rijs worden benoemd. De man, die tien ja ren lang door het czarisme vervolgd en ver bannen werd, zal dus in de plaats komen van den man, die als de ziel werd be schouwd van de voorbereiding van den te- genwoordigen oorlog en van het werk der Entente. Stockholm, 8 Juni. (W. B.) Aan de Nederlandsch-Skandinavische commissie is door de Deensche socialisten eene motie toegezonden, die den 5en Juni, den Deen- schen vrijheidsdag, 'in meer dan honderd vergaderingen is aangenomen. Daarin wordt de onvoorwaardelijke aansluiting uitgedrukt aan den arbeid van de commissie tot herstel van de Internationale; zij eindigt met de woordfen: Leve het socialisme, dat aan de wereld den vrede zal geven. Londen* 8 Juni. (R.) De Daily Tele graph bericht, dat het bestuur van de LabouT Party het besluit tot he/ zenden van drie gemachtigden naar Petersburg heeft be krachtigd. Zij zullen Branting in Stockholm ontmoeten, maar zullen de vergaderingen van de Internationale niet bijwonen en ook geene vijandelijke socialisten ontmoeten. George Roberts heeft, met het oog op de veranderde omstandigheden, er weer in toe gestemd gedelegeerde te zijn. Londen, 8 Juni. (R.) In het lagerhuis deelde lord Cecil mede, dat als er om werd gevraagd, de regeering paspoorten zou uit geven voor Petersburg aan vertegenwoordi gers van de meerderheid en de minderheid van de arbeidende klassen in Groot-Brit tannie, maar met de bepaalde bedoeling, dat de houders der paspoorten geen deel zullen nemen aan de internationale conferentie te Stockholm, veel minder rechtstreeks in ge meenschap zullen zijn met vijandelijke on derdanen in Stockholm of elders. Tweede telegram. In antwoord op een vraag, betreffende de passen voor Ram say Macdonald en Jowett, zeide lord Cecil, dat het oorlogskabinet na rijp beraad tol het besluit gekomen was, dat het wensche- Tïjk was deze paspoorten te verstrekken, al9 zij werden aangevraagd, omdat de Russin sche regeering herhaaldelijk en met klem den wensch te kennen had gegeven, dat ver tegenwoordigers zoowel van de minderheid als van de meerderheid der arbeiders ven* lof zouden krijgen Petersburg te bezoeker^ waarbij zij uitdrukkelijk de Independent La bour Party noemde als een van de lichamen voor wie zij deze gelegenheid wenschte. Het oorlogskabinet had van personen, die tot oordeelen bevoegd waren, o.a. van den gezant Buchanan en van Henderson verno men, dat een weigering bij de Russisch® bondgenooten tot zeer ernstig misverstand zou leiden en zeer ontmoedigend zou wer ken op diegenen in Rusland, die verlangend zijn den strijd voor de vrijheid met de uiter ste kracht voort te zetten. Als er paspoorten verstrekt worden, zul len zij alleen voor Petersburg worden gege ven. Zij zijn niet bestemd om de houders er van in staat te stellen deel te nemen aan eenige conferentie te Stockholm, laat staan zich direct of indirect in verbinding te stel len met vijandelijke onderdanen te Stock holm of elders. Slechts op- deze uitdrukke lijke voorwaarde zullen de paspoorten wor den verleend. Londen, 8Juni. (R.) De unionistische raad van Ulster, die heden vergaderde, heef! besloten de uitnoodiging van de regeering aan te nemen om gemachtigden te zenden naar eene conventie tot regeling van de Iersche kwestie. Londen, 9 Juni. (R.) In de London Gazette is weer een lijst opgenomen van bui- tenlandsche firma's, waarmee 't verboden is handel te drijven wegens hunne betrekkin gen met den vijand. Op deze lijst komen voor drie Amsterdamsche cn twee Rotteiw damsche firma's en 15 firma's uit Neder* landsch Oost-Indië. Twee Rotterdamsche en twee Indische firma's zijn van de lijst ge schrapt. Petersburg, 8 Juni. (Tel.-ag.) In d% zitting van den ministerraad van den 5en gaf de minister van financiën Shrngarew een exposé van de kwestie der voedselver- zorging, dat een gunstig karakter had. De indrukken, die hij had opgedaan op een« reis door Rusland, stelde hem in staat ta concludeeren, dat de organisatie van da voedselverzorging op den goeden weg is e» dat er geen reden is om eene ernstige krisll te vreezen. Weenen, 8 Juni. (Corr.-bur.) De Buk gaarsche minister-president Radoslawov* heeft in een interview aan een medewerker van de Neue Freie Presse verklaard, dat dit nieuwe oogst in Bulgarije buitengewoon! groot belooft te worden. Washington, 7 J u n i. (R.) Er wordt een voortdurende stijging geconstateerd in deft uitvoer van voedingsmiddelen uit Amerika, na de inzinking in het begin van den onbeperkt ten duikbootenoorlog van Duitschen kant. Officieel wordt medegedeeld, dat de hoe< veelheid verscheept voedsel over de maanie April in totaal een bedrag van 98 millioen dok lars heeft beloopen, welk bedrag 16 millioen; hoogcr is dan voor Maart en 18 millioen doV lars hooger dan voor Februari. Het bedrag waarvoor over April voedse*. werd uitgevoerd is slechts 7 millioen dollart lager dan voor Januari, welke maand voer/ het land het record sloeg Verspreide BeHohten. San Juandel S u r (Nit aragua), 8 Juni, (R.) Een telegram uit San Miguel (SalvddorJ bericht, dat de hoofdstad San Salvader, een stad van 60,000 inwoners, totaal verwoesé is door een aardbeving of vulcanische uit barsting. Volgens een telegram uit Teguci galpa zijn nog zes andere steden verwoest. Tweede telegram. De laatste te legrafist, die uit het tooneel van de ramp heeft geseind om 9.30 voormiddags, bericht dat alles is vernield in een kring van 30 mijlen. De bewoners van San Salvador kanw peeren in de straten en de parken. Men onderstelfT dat de ramp veroorzaakt is door eene uitbarsting van den vulkaan, aan welks voet de stad is gelegen. Oost-Indlë. Dircctenr Tan Justitie in Indtë. Tot directeur van Justitie is benoemd da heer mr. H. J. Schcuer»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1