'buitfni.and. Zaterdag 16 Juni 1917. 1Bde Jaargang. BINNENLAND. ^STADSNIEUWST ai '-5 8 1820 2 IJ 11 Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 46. N°<293 Eerste Blad. Politiek Overzicht ABONNEMENTSPRIJS: maanden rooi Amereloort f 1«3<£ Idem franco per post.. Per week Afzonderlijke nummera <»*G5. Wekelijkaoh bijvoegsel vDt HolUindschs fluuwtw (onder redactie van Thérèae' Hoven) per 8 mnd. 50 cis. Wekeliiksoh bijvoegsel Wtrtldreviu" per 8 mnd. 53 ets. Intercomm. Telefoonnummer. 66. P li IJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-5 regel. f O.MO. Elke regel meer 0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 rogels0.51). Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordeeligo bepalingen tol hot herhaald adverteereu in dit Blad, bi| aboiinoment» Eene circulairs, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. SfïIV«NVSCRHAARtoBURo. „DE EEMLANDER". 'n Gemakkelijke overwinning. Het echec van de tegenstanders is volko men geweest. Niet enkel in het district Amersfoort, maar in alle districten waar candidaten ge steld waren. Bijna overal zijn, ondanks de slechte opkomst van de te vol goed vertrou wen zijnde kiezers, de aftredenden met over weldigende meerderheid herkozen. Slechts in Amsterdam II heeft die slechte opkomst herstemming noodig gemaakt tusschen 'n S. D. A. P.'er en 'n A. T. A. G.'er. In Gro ningen moest de eenige groote leider van het verzet tegen de grondwetsherziening, de 80-jarige% Staatsman Van Houten, die dit district vroeger jarenlang vertegenwoordig de. het finaal afleggen. Slechts 1660 van de 11000 kiezers schaarden zich onder z'n vaandel. In Amsterdam heeft de Telegraaf-actie de cijfers van de A. T. A. G. wat opgedreven. Het blijkt nu echter wel dat de invloed van dat blad zich beperkt tot enkele duizenden van de honderdduizend kiezers der hoofd stad. Dat de herkiezing van mr. de Beaufort ons speciaal verheugt behoeft wel geen betoog. In ons district zijn de tegenstanders er wel het bekaaidst afgekomen. Zonder Baarn had de heer Baerveldt ternauwernood 100 stem men behaald; dr. v. Wijhe behaalde hier het geringste aantal stemmen van alle candida ten in den lande. Toch zal de S. D. P. over het algemeen niet teleurgesteld zijn. Alom is haar stemmenaantal zeer sterk toegeno men. In de Amsterdamsche districten, waar zij er in 1913 nog geen 200 behaalde, bracht zij het nu tot meer dan 1000 en 1200. Zelfs het 100-tal in Amersfoort-staa mag verras send heeten. Er groeit in de schaduw van de oude S. D. A. P. 'n nieuwe partij, welke, hoe klein zij nog zijn moge, 'n toekomst voor zich kan hebben. Het gewone verschijnsel trouwens.' Of nu de totale uitslag de geheele ver kiezingsrompslomp gerechtvaardigd heeft? Eenig resultaat is er wel behaald, zij het 'n geheel ander dan de uitlokkers gehoopt hadden. De bedoeling was protest, uiting van on tevredenheid. Welnu, de uitspraak van de stembus be- teekent juist het tegenovergestelde. De overweldigend groote meerderheid der kie zers heeft het zegel gehecht aan de grond wetsherziening, vertrouwen uitgesproken in Regeering en Kamer; zij heeft getoond de groote beteekenis der herziening voor onze staatkundige ontwikkeling te beseffen en de verdere democratiseering van Nederland te willen. In plaats van de regeering en de grond wetsherziening, heeft de oppositie zich zelve onthalsd, 'n Zeër gering percentage heeft zich daartegen uitgesproken. Slechts de door haar zoo scherp bestreden evenredige ver tegenwoordiging zou het haar mogelijk ma ken haar stem in de Kamer te doen hooren. O bittere ironie van de stembus! De regeering staat sterker dan vóór deze verkiezingen. Want toen bestond nog altijd Je onzekerheid over den omvang, de betee- cenis van het verzet in den lande. De oppo sitie heeft thans zelf aan het licht gebracht hoe onbeduidend zij is. Dat geeft den burger moed. In dezelfde richting kan n a het thans aangebroken jaar van politieken wapenstilstand voortgegaan worden. Moge dat zijn onder 'n regeering, welke even vooruitstrevend als de tegenwoordige •is. Moesten wij in 1918 'n behoudzuchtig bewind krijgen, de groote hervorming van thans zou er slechts een op papier blijken te zijn. Het Italiaansche optreden in Albanië en Epirus. De mogendheden, die zich tooien met den naam van beschermers van Griekenland, hebben eene zeer eigenaardige opvatting van wat zij ii^ die kwaliteit hebben te doen. Daarvoor bewijzen aan te dragen zou zijn „enforcer une porte ouverte"; men kan vol staan met te 'wijzen op het allerlaatste feit, waarin de „bescherming", die aan Grieken land wordt verleend, zoo zonderling aan den dag komt: cjg opdracht, die aan den hoo- gen commissaris der mogendheden is gege ven, om den in Thessalië te velde staanden 3°gst geheel onder de controle van de En tente te brengen, ten einde hem te doen dienen voor de voeding, niet van de bevol king van Griekenland, maar van het leger »an generaal SarraiL Indien het anders ware en er eene nor male opvatting bestond van wat de bescher ming van Griekenland meerbrengt, dan zou er nu gelegenheid zijn om voor de belan gen van Griekenland op te komen, naar aan leiding van eene daad, die door Italië is verricht. Italiaansche troepen hebben, of schoon er geene militaire noodzakeliikheid voor bestond, Janina bezet, de hoofdstad van het gewest Epirus, dat sedert 1913 tot Griekenland behoort. Dit heeft zelfs de te genwoordige Grieksche regeering, die ad ders de lijdzaamheid zelve is, genoopt, hare bezwaren te doen kennen; het hoofd van het kabinet Zaimis, heeft aan deputatiën uit Noord- en Zuid-Epirus, die hunne smart be tuigden over de bezetting, verzekerd, dat die slechts tijdelijk zqu zijn en dat hij niet aan het bewind zou blijven, wanneer de bezet ting als definitief moest worden aangemerkt. Eene protestnota is in de maak. In verband hiermee staat een tweede feit, dat Italië heeft verricht. Eene proclamatie roept de onafhankelijkheid van Albanië uit en stelt dit land onder Italiaansch protecto raat. Het is merkwaardig, dat voor die han deling het oogenblik is gekozen, waarop de nieuwe regeering in Rusland tot de verbon den regeeringen het verzoek heeft gericht de tusschen hen gesloten verdragen en over eenkomsten te herzien in den zin van een algemeen prijsgeven en verloochenen van alle veroveringsplannen. Italië interpreteert die uitnoodiging op hoogst eigenaardige wijze. Met de verkondiging van „de eenheid en onafhankelijkheid van eeheel Albanië onder het schild en de bescnerming van het koninkrijk Italië", legt het de hand op Al banië en stelt de andere betrokken partijen voor een voldongen feit. Het blijft intusschen af te wachten hoe de bondgenooten van Italië deze stappen zul len opnemen. Janina en het meer zuidelijk gelegen Prevesa zijn feitelijk Grieksch be zit en nog nooit is op Epirus aanspraak ge maakt voor Albanië. En wat de beschikking over Albanië zelf betreft, heeft men zich tot dusver volstrekt niet geneigd getoond hierin Italië de vrije hand te laten. Ook nu schijnt daartoe geen geneigdheid te bestaan. De Fransche pers maakt vrij eenstemmig eene reserve tegen deze stap. Het Journal des Dé- bats merkt daarover op: „De verklaring gaat enkel uit van Italiaansche zijde. Zij moet als een voorloopige maatregel beschouwt wor den, die door oorlogsoverwegingen Werd in gegeven. Zij regelt den staat van Albanië echter niet voor goed." Het blad stelt aan Italië de vraag hoe ver het verkondigde Italiaansche protectoraat over Albanië zich moet uitstrekken. Of het ook geldt voor dié deelen van het kustgebied, die door het ver drag van Londen, dat de onderteekening ook van Italië draagt, aan Servië, Monte negro en Griekenland zijn toegekend. En waar men met Essad Pacha en zijne voor loopige Albaneesche regeering blijft. Het Journal des Débats zou over al deze punten opheldering wenschen en drukt de hoop uit, dat Rome „deze opheldering zal geven in overeenstemming met de door de Entente aangegane verplichtingen en met de begin selen, welker voorvechter te zijn het zich tot eene eer rekent." Ook in Engeland neemt men niet-kennis van dezen stap der Italiaansche regeering met het voornemen er in te berusten. Reu- ter's bureau veiklaart te hebben vernomen, dat de verkondiging der onafhankelijkheid van Albanië een"zuiver militaire maatregel is. De, toekomst van het land hangt verder af van de besluiten der Londensche confe rentie. In Italië zelf wordt den minister van bui- tenlandsche zaken Sonnino verweten, dat hij in de Albaneesche kwestie autocratisch ge handeld heeft zonder overleg met zijne ambtgenooten. Van den strijd, die daarover is ontstaan, zal men wel een naklank hooren warneer in de volgende week het parlement te Rome zijne zittingen hervat. De oorlog, Over den strijd in het westen maakt het Duitsche hoofdkwartier slechts melding van yuuractie .van wisselende sterkte en mis lukte Engelsche aanvallen bij Loos en Bullecourt. De Engelschen zijn daarte'gen- over nogal tevreden met de uitkomsten van die aanvallen, waardoor een verder deel van de Hindenburglinie, ten noorden van Bullecourt, veroverd is. Rio de Janeiro, 15 Juni. (Havas) De afgevaardigde Nabuco heeft bij het bondscongres een wetsontwerp ingediend, dat strekt aan de regeering op tc dragen met Frankrijk te or.derhardelen over het zenden van' eene commissie van Braziliaan- sche officieren *an alle wapenen om ce ope- ratiën van het Fransche leger Ui te wonen. Londen, 1 5 Juni. (R.) In het lager huis aeide lord Robert Cecil, in antwoord op eene vraag, dat de volgende landen de di plomatieke betrekkingen met Duitschland hebben afgebroken: Rusland, Frankrijk, Bel gië, Groot-Brittannie, Seivië, Montenegro, Japan, Portugal, Italië, Rumenië, de Ver- lenigde \Staten van Noord-Amerika, Cuba, Panama, China, Brazilië, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Liberia, Haiti en Sint- Domingo. Van de hier genoemde landen zijn de der tien eersten (Rusland tot Panama) in oorlog met Duitschland en moeten beschouwd wor den als zijnde in bondgenootschap voor dat doel. B e r I ij n, 15 Juni. (W. B.) Officieel .be richt. In den Atlantischen oceaan zijn weer vijf stoomschepen en twee zeilschepen met 23.000 ton vrachtruimte in den grond ge boord. P a r ij s, 1 5 J u n i. (R.) In de Kamer zette Ribot uiteen, dat de beschermende mogend heden van Griekenland verplicht zijn voor 't constitutioneele stelsel, dat geschonden was, op te komen. Jonnart had de waarde van een beslissend handelen uiteengezet. Hij juichte de verklaring van Wilson over het oorlogsdoel toe en eindigde met de woorden: „Wij wijken niet en zullen overwinnen. De Engelsche regeering heeft genade voor recht laten gelden tegenover de veroordeel den in verband met den opstand in Ierland van het vorige jaar. Met het oog op het bij eenkomen eerlang van de conventie, die moet trachten eene oplossing te vinden voor de Iersche kwestie, is hun kwijtschelding ver leend van hunne verdere gevangenisstraf. Hongarije heeft een nieuw ministerie, dat door graaf Moritz Eslerhazy is samenge steld uit leden van alle politieke partijen behalve de nationale arbeidsparty, die in het parlement de meerdemeid heeft. Petersburg, 15 Juni. (R). Uit het station Jaloetorowsk van den Omsk-spoor- weg (Siberië), zijn 28 wagons meel afgezon den, die de boeren als geschenlPvoor de sol daten hebben bestemd. Het graan is versierd met opschriften: „Vertrouwen in de voorloo pige regeering." Petersburg, 15 Juni. (Tel.-og.). De algemeene vergadering van het de front spoorwegen bedienende personeel heeft eenstemmig besloten te protesteeren tegen de poging om eene staking te organiseeren, omdat de staking van den dienst honger bij het leger zal veroorzaken. Een dergelijk be sluit werd genomen in de algemeene verga dering van het personeel der op Petersburg uitkomende spoorwegen. Petersburg, 15 Juni. (R.). Kirsa- now (provincie Tambow) heeft zich tot eene autonome republiek uitgeroepen. In een ge vecht tusschen de stedelijke bevolking en de vertegenwoordigers van de voorloopige regeering zijn acht personen gedood en velen gewond De president van Kiisanow is gevangen genomen. Verspreide Berlohten. N e w-Y ork, 15 Juni. (R.) Hedeff mor/ gen waren de werklieden van de Amerikaan- sche suiker-raffineeringsmaatschappij bezig met het verrichten van ladingswerkzaamhe den voor den uitvoer, toen eene ontploffing voorkwam in het gebouw, waar de mengin gen gebeuren. Men gelooft, dat 20 werklie den onder de ingestorte muren bedolven en gedood zijn. Valsche broodkaarten in Duitschland. De Kölnische Lokal An- zeiger meldt, dat vijf millioen valsche brood kaarten in omloop zijn, waardoor 364 mil lioen K G. levensmiddelen in verkeerde handen ziin gekomen. Inlichtingen omtrent de nieuwe Zegelwet. De minister van Fi nanciën maakt bekend, dat particuliere per sonen en instellingen, die wenschen te wor den ingelicht omtrent de toepassing der Zegelwet 1917 of Registratiewét 1917 zich daartoe mondeling of schriftelijk kunnen wenden tot een der inspecteurs der registra tie of een der ontvangers der registratie of van het zegel, binnen, den kring van wiens divisie of kantoor deze personen en instel lingen wonen of gevesligd zijn. Biicven van zcodar.igen aard rechtstreeks gericht csn het departement van Financiën worden voortaan niet meei beantwoord. Uitslag; verkiezingen voor «le Tweede Kamer. In alle districten zijn de afiredende leden herkozen, behalve in Amsterdam II, waar herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Gerhard en Kamerlingh. Nederland en de oorlog. Onze scheepvaart. Het stoomschip „Vulcanus" van de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij, dat 15 De cember van Amsterdam via Lissabon naar Amerika vertrok, is gisteren met een lading gerst van New-York in IJmuiden terugge keerd. Onze aai-dnppclen naar liet Buitenhuid. Het Haagsche Corr.-bureau meldt Wij vernemen, dat ons land verplicht is ingevolge een gesloten overeenkomst in verband met anderen export, een groote hoe veelheid aardappelen van den ouden oogst naar Engeland uit te voeren. In plaats dat nu de nieuwe oogst binnen onze grenzen blijft, zal er een zeer aanzien lijke uitvoer van nieuwe aardappelen naar Duitschland plaats hebben. Het is ons be kend, dat enkele kamerleden de regeering inlichtingen zullen vragen en de kans is zeer groot, dat onmiddellijk na het bijeenkomen van de nieuwe Tweede Kamer een interpel latie over deze aangelegenheid zal worden aangekondigd. Chilisalpeter. De Kunstmest-Commissie verzoekt drin gend de aandacht van belanghebbenden er op te vestigen, dat personen, die thans Chilisalpeter ontvangen en deze op het oogenblik niet noodig hebben, deze salpeter in hun eigen belang moeten bewaren en in geen geval mogen overdoen of verhandelen. Personen, van wie de Kunslmest-Commissie zulks ter oore mocht komen, zullen onver biddelijk van verdere leveringen van kunst meststoffen voor het seizoen 1917/18 wor den uitgesloten, buiten en behalve de boete, welke de Commissie hun zal opleggen. Indien ieder in eigen kring aan deze me- dedeeling de noodige bekendheid geeft, kun nen vele onaangenaamheden worden voor komen. Prijzen hol te Hamburg. Men meldt aan het Hbld. uit Hamburg Het Prijzenhof heeft gisteren het in Sep tember j.l. naar Zeebrugge opgebrachte stoomschip „Niobe" van de Kon. Nederl. Stoomboot-Mij. verbeurd verklaard. Het meerendeel der lading wordt in beslag ge nomen, slechts een klein deel wordt ter beschikking der eigenaren gesteld, Alle reclames werden van de hand gewezen. Eveneens werden van de hand gewezen de verzoeken om teruggave van katoenen goederen uit het Nederlandsche stoomschip „Caledonia". M e 1 k s 1 ij t e r s. De. Nationale Bond van Melkslijters heeft te Amsterdam vergaderd e"h, na een reeks van klachten' te hebben aangehoord over den toestand van de melkhandelaren, in een motie er bij den minister van Landbouw op aangedrongen, dat er voor den bjjslag meer dan 7 millioen wordt uitgetrokken op de be-' grooting, opdat er een behoorlijke winst marge kan gemaakt woorden Kan men daarop niet ingaan, dan moet zoo spoedig mogelijk overgegaan worden tot verhooging van den consumptieprijs in de groote steden met een cent, waardoor meer geld vrijkomt om aan andere afdee- lingen een behoorlijke winstmarge te ver zekeren. De hout-speculatie. De regeering overweegt, naar de Haag sche correspondent der Tel. meld, maatrege len tegen den toenemenden onmafigen han del in hout, waarvoor groote bosschen wor den" aangerand. Duitsche militairen. De territoriale bevelhebber te Overijsel heeft voor de grensgemeenten de volgende verordening, welke 16 Juni in werking treedt, vastgesteld- Het is den herbergiers en winkeliers ver boden in een der in hoofde genoemde ge meenten te verkoopen of van hunnentwege te doen verköopen aan Duitsche militairen, die de Duitsch-Nederlandsche grens over schreden hebben met de blijkbare bedoeling daarna weder naar hun vaderland terug te keeren. Eveneens is het genoemden herbergiers en winkeliers verboden militairen in hun pond of op hun erf toe te laten. De herbergen en de winkels van de over treders van een dezer verboden zullen door. het militair gezag voor korteren of langeren tiid gesloten worden. Inbraak bij Begeer. Door de po* litie te Amsterdam zijn thans, behalve da drie verdachten vaff*de inbraak, nog drie fa* milieleden van den verdachte B. gearres* teerd. Mede is gearresteerd zekere H., dia verdacht wordt als tusschenpersoon bij den verkoop van het gestolene te hebben dienst gedaan. Verder is de politie er in geslaagd nog een groote partij goud op te sporen, van de in- braak afkomstig. Dit was door den stiefvodei van B. \\ilig opgeborgen niet veilig ge noeg echter voor* den speurzin der politie, die de goed verborgen waarden wist op te sporen e.n in beslag te nemen. Tel. '-v Kind in brand geraakt. Te Deventer is door het spelen met lucifers het 5J4-jarig zoontje van den heer B. in brand geraakt en aan de verwondingen overleden. Kind overreden. Een 154-jarig kindje werd gisteren in de Keizerstraat te Scheveningen door een met paard bespan nen wagen overreden, met het noodlottig gevolg dat het kind kort daarna overleed. Onder den wagen. Doordat het paard schrok, geraakte de landbouwer G. B. te Echterveld gistermorgen onder den wa gen. Hij was dadelijk dood. V r d r o n k e n. Te Charlois is een per soon, die vaak aan toevallen lijdt, te water geraakt cn verdronken. Hoewel men hem Onmiddellijk op het droge haalde, bleek hij reeds overleden. Al spelende te water. Te Maastricht is de 8-jarige A. D. bij het spe len in het Kanaal gevallen en levenloos daaruit opgehaald. .Schip vcrhcanil. Te Ulst is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in het tjalkschip von P. Jellema, uit Sneek. Twee kinderen, jongetjes van 5 en 6 jaar, zijn verbrand, terwijl de schipper en zijn vrouw zoo ernstige brand wonden bekwamen, dat ze naar het zieken huis te Sneek moesten worden vervoerd. Het lialksqhio is «rootendeels uitgebrand. Tii merverklexing. Uitslay van do gisteren gehouden verkiezing voor oen lid der Tw«edo Kamer in het kies district A mei stoort: o o z tc -6® o 3 «j - - t ej -*-> K £.2 ~z a to O li c. •- 1) ÏQ O >o5 Amersfoort I 1782 514 •tl 422 43 id. II 478 20 32 410 16 id. III U2S 436 19 23 376 18 Hoogland 698 842 7 3 332 0 Maarn 200 80 2 6 70 2 Doorn 599 288 7 13 265 3 Woudenberg 468 223 9 204 8 Zeist 2158 801 19 53 712 20 Bunschoten 686 46 4 0 40 2 Maartensdijk 460 75 5 4 62 4 Baarn 1580 613 94 497 18 1210 359 9 23 315 12 Leusdeir. 872 205 4 •4 196 1 Stoutenburg 106 1J> 3 114 1 do Bilt. 762 -£94 2 26 255 Kemnes 818 89 4 7 77 1 Westbroek 193 41 1 1 39 9 Achtticnhov.- 115 25 0 0 25 0 Totaal. 11218 5034 129 312 1411 Gekozen Mr. W. H. DE BEAUFORT (lib. aftrj. Raadsverkiezingen. Het bestuur van de Vrijz. Kiesvereen. Amersfoort's Gemeentebelang heeft beslo ten te trachten bij de a.s. periodieke raads verkiezingen den stembusstrijd te vertnijden op den grondslag dat alle aftredenden niet bestreden worden en in de vacature-Ren- gers door A. G. een ook voor de andere partijen aannemelijk, vooruitstrevend candi- daat gesteld wordt. Examen. Onze stadgenoote, mej. S. M. C. van Veen slaagde gisteren aan de universiteit te Utrecht voor het semi-arts-examen. Eindexamen Gymn. De uitslag van het eindexamen aan het gymnasium was bij het ter perse gaan van. dit blad nog niet bekend. Wij zullen den uitslag hedenavond aan ons bureau bekend maken. Populaire Muziekavond. De sohoone zomeravond had gisteren weer een overtalrijk publiek naar Birkhoven getrokken, waar het Mandoline Ensembls Depot X een uitvoering gaf. De goede in druk den eersten avond gemaakt werd nu Bevestigd. Het ensemble speelt dan ook

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1