N° 299 Eerste Blad. „D E E EM LAN DER". 15de Jaargang. Zaterdag 23 juni 1917. I bijitfn LANDT "BINNEN LANPr marie van versendaal. Hoofdredactie: D> j yan schAARDENBURQ. Uitgevers: VALKHOFF Co, abonnementspkus P^f maanden root Amerstoort Idem franco par poet.. ".il Per week Afzonderlijke nummers Wekelijkaoh bijvoeg®» Bolland$cho Hwwrouw redactie van Thérèa® Hoven) per a mod. ÖO «I». Wekeli.iksob b^Toegael Wtreldrtvus" per 3 mod. 58 cU. f l.Stk l.tto. O.I 8*. - 0.O5. (onder Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS BEU ABVEKTENTIEN: Van 1—5 renol.f O.HO. Elk» io^ol meer- 0.15.' Ihensta*ubi«dlngoi^ 16 roffels.. 0.34*. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bedriji bestaau zeer voordelige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, b\j abonaomontj Eeue circulaire, bevattonde do voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. AARDAPPELEN. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat Dc Minister van Landbouw, Nijverheid en Han del; Gezien de Distributiewet 1916; Heeft goedgevonden 1. in te trekken, voor zoover aardappelen be treft, zijne beschikkingeA van 9 September 1916, No. 72235, Afdecling Handel, 3 Maart 1917 No. 15874 en No. 15S75, Afdecling Handel, houdende aanwijzing van goederen ingevolge art. 1 der Distributienet 1916 2: in te trekken zijne beschikking van 3 April 1917, No. 28600a, Afdeeling Handel, voor zoo ver betreft vaststelling van oen maximum-in koopsprijs voor aardappelen ingevolge art. 3 der Distributiewet 1916; 3. in te trekken zijne beschikking van 3. April 1917, No. 28600b, Afdeeling Handel, voor zoo ver betreft vaststelling van maximumprijzen voor aardappelen, ingevolge art. 2 en art. 8 der Distributiewet 1916 4. in to trekken zijne beschikking van 22 Fe bruari 1917, Directie van den Landbouw, No. 4880, Gde Afdeeling B, houdende verbod van af levering en vervoer van aardappelen; 5. in te trekken zijne beschikkingen van 14 en 15 Juni 1917, No. 49677 en No. 50568, Afdee ling Handel, houdende verbod van aflevering en vervoer van vroege aardappelen 6. Vast te stellen ingevolge artikel 8 der Dis tributiewet 1910 o. voor aardappelen van een oogst 1916 een maximum-groothandelprijs van f 3.20 per H:L. een maximum-tusschcnhandelprijs van f 3.45 per H.L. en een maximum klejphondelprijs von cent per K.G. b. voor vroege aardappelen van den oogst 1917 een maximum-kleinhandelprijs van 14 cent per K.G. gedurende den tijd van 21—24 Juni 1917 en van 13 cent per K.G. voor den tijd van 25 Juni 1917 tot nadere aankondiging. Amersfoort, 22 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDOTJCK. Politiek Overzicht Rusland en de vraag van oorlog off vrede. l De binnenlandsche anarchie in Rusland oefent -htre zou het anders «kunnen? hare werking uit zoowel aan het oorlogs front als Irr de betrekkingen tusschen Rus land ert zijne bondgenooten. Het Russische leger ondervindt den invloed van de revolu tie, die het oude régime heeft weggevaagd, in de alles overheerschende bandeloosheid, die het uit zijne voegen brengt. Misschien zal uit het ziekteproces', dat het leger thans doormaakt, op den duur zelf het genees middel voortkomen, dat het leger weer ge zond en sterk'zal maken, en wanneer dan In Rusland een tweede Carnot opstaat, de „organisateur de la victoire" uit den tijd der groote Fransche revolutie, zal men mogelijk Rusland de leiding zien op zich nemen in den strijd, dien de Entente altijd nog h^opt tot het zegevierend einde te kunnen bren gen. Maar die hoop staat op zwakke voeten. Zooals de zaken zich nu laten aanzien, is van Rusland geen hulp tot het behalen van de overwinning te verwachten. Veeleer is Rusland een struikelblok, dat aan de over winning in den weg staat. Kolonel Repington, de militaire medewer ker van de Times, geeft aan zijne teleurstel ling daarover in deze "woorden lucht: „De geheele veldtocht van 1917 was opgebouwd op de toezegging van het Russische leger- hevel, dat de Russische legers in Europa en Klein-Azië krachtig zouden ingrijpen. De geallieerden hadden op deze verzekeringen des te meer vertrouwd omdat de toestand van-het Russische leger in het begin van Maart van dit jaar over 't geheel genomen zeer gunstig was en de geallieerden aan Rusland in den loop van den winter hon derden kanonnen cn millioenen granaten hadden gezonden, die zij zelf goed hadden kunnen gebruiken. Ir. het beslissende oogen- blik is echter de Russische hulp, die werd verwacht, uitgebleven en-daarmee de groot ste kans van het veldtochtsplan voor 1917 ■meengevallen." Deze schrijver drukt de verwachting uit, dat de Russische revolutie den oorlog zeker met een jaar zal verlengen. Het zou er slecht Voor de wereld uitzien, wanneer die ver wachting werd verwezenlijkt. Maar men kan tegenover die verwachting eene andere stel len de meening, dat de Russische revolutie In hare gevolgen, er toe zal leiden dat de strijd wordt verkort. De nieuwe Russische regeering, die in de plaats is gekomen van cle regeering van den czaar, staat tegenover gangster. Zij heeft hare denkbeelden over het, dogl, dat men door dezen oorlog moet trachten te bereiken, uiteengezet in het ma nifest, dat zij den 27en Maart, terstond na haar optreden, tot het Russische volk heeft gericht, en heeft in de beide nota's van 20 April en 3 Me? 1917 de aandacht van Rus- land's bondgenooten op dat manifest geves tigd. Enkele dagen geleden nog heeft zij hare meening nader samengevat in eenè nota, die de minister van buitenlandsche za ken Terestsjenko aan den Franschen minis ter Thomas voor zijne terugreis heeft mee gegeven. Deze nota'is door het PetersbuTg- sche telegraafagentsclwp bekend gemaakt; zij luidt aldus-: „De Russische revolutie is niet slechts eene verandering van de binnenlandsche bestuursinrichting van Ruslandzij is ook, en wel in de eerste plaats, een factor van moreelen aard, een factor, die den wil van het Russische volk blootlegt tot verwezenlij king van zijn ideaal van vrijheid, gelijkheid en recht niet slechts op het gebied van de binnenlandsche politiek van het land, maar qok in de internationale betrekkingen. Deze wil is de bron, waaruit de Russische revo lutionaire regeering haar kracht put. Hem te^dienen is haar eerste plicht en hare zen ding. Rusland verdedigt bij den strijd met den vijand de groote gedachte der vrijheid en heeft als oorlogsdoel de vestiging van een algemeeenn vrede op grondslagen, die elk gewèlddadig. optreden van één kant, welke die ook moge zijn, en evenzeer iedere imperialistische poging in welken vorm ook, |enraad t0J <*ne alg«neene conferentie heb- uitsluiten. Rusland koestert geene verove ringsplannen en kant zich beslist aan tegen elk dusdanig streven. Aan deze beginselen getrouw, is de Russische natie vast besloten de imperialistische oogmerken van den vijand, openlijke en heimelijke, te bestrij den, zoowel op politiek gebied als op het gebied van de financieele of economische belangen. Wanneer zich niettemin zekere meeningsverschillen tusschen onze regeering en de geallieerde regeeringen over de oor- logsoogmerken konden vormen, don twijfe len wij niet, dat de nauwe vereeniging, die tusschen Rusland en zijne bondgenooten bestaat, eene volledige overeenstemming zal zekerstellen op grond van de beginselen, waarvan de Russische revolutie bezield is. Onverbrekelijk met de gemeenschappelijke zaak van de geallieerden verbonden, begroet de Russische democratie met levendige vreugde het besluit van die geallieerde sta ten, die zich bereid hebben verklaard aan den wensch van de voorloopige regeering te voldoen en de overeenkomsten, die de definitieve oorlogsoogmerken betreffen, aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Wij geven met dat doel eene bijeenkomst van vertegenwoordigers der geallieerde stater, in overweging, die eerlang zou kunnen plaats hebben, zoodra daarvoor gunstige omstan digheden aanwezig zijn. Maar ééne van de overeenkomsten, die welke op 5 September 7914 in Londen onderteekend en later be kend gemaakt is en die de mogelijkheid van het sluiten van een afzonderlijken vrede door een der geallieerde staten uitsluit, moet op die bijeenkomst niet in discussie gebracht worden." De oorlog, Washington, 22 Juli. (Havas.) Pre sident Wilson besloot, onmiddellijk de wet in werking te stellen, die hem machtigt be slag te leggen op allen uitvoer van levens middelen. Een verbod van uitvoer zal wor den uitgevaardigd voor artikelen zonder uit- voerconsenten, uitgegeven van staatswege. Wilson geeft in de betreffende proclamatie de artikelen aan, die onder controle worden gesteld, en de landen, waarnaar zij mo gen worden uitgevoerd met consent. Een commissie is belast met de uitvoering, die volgens aanwijzingen van de betrokken de partementen zal handelen. B e r lij n, 2 2'J u n i. (W. B.) Officieel be richt. In den Atlantischen oceaan zijn weer een aantal vijandelijke handelsschepen met waar devolle lading door onze U-booten vernie tigd. Daaronder zijn: het Engelsche bewa pende stoomschip Drumcliffe (4072 ton) met oorlogsmaterieel naar Rusland, de Parthenic (5160 ton) met haver en de Esneh (3247 ton) met stukgoed. P a r ij s, 2 2 Juni. (Havas.) De Duit- schers houden zich slecht aan de waar heid bij hunne beweringen, dat de gevol gen van den diiikbooten-oorlog steeds groo teren omvang krijgen. In den loop der laat ste week bedroeg het totale verlies van de drie handelsvloten der Entente 44 schepen, verkeer op de havens aanzienlijk is toege nomen. Van de verschillende oorlogstooneelen zijn wederom geene berichten ontvangen, die bijzondere aandacht verdienen. In Oostenrijk heeft minister-president Clam Martinitz het verzoek om ontslag, dat hij reeds namens het geheele kabinet had gedaan, herhaald en verzocht te worden ont heven van d^opdracht om het kabinet te reconstrueeren. Het kabinet Esterhazy heeft zich aan den Hongaarschen rijksdag voorgesteld. Het hoofdpunt van zijn regeeringsprogramma is de hervorming van het kiesrecht. De daartoe strekkende voorstellen zullen vóór alle an dere aan de orde gesteld worden. Washing to iv, 2 2 Juni. (R.). Bakh- metiew, het hoofd van de Russische missie, erkent in eene tot het Amerikaansche volk gerichte verklaring, dat Rusland zich aan den oorlog met de Duitsche autocratie tot het einde toe moet wijden. Slechts door de overwinning kunnen een duurzame wereld vrede en de vruchten van de Russische revo lutie verzekerd worden. Het Russische volk begrijpt en is geheel overtuigd, dat het vol strekt noodfg is de autocratische beginselen uit te roeien, die zijn neergelegd in het Duit sche militarisme, dat den vrede, de vrijheid en het geluk van de wereld bedreigt. Stockholm, 23 Juni. (Tel.-bur.) Op1 .tegen 56 in de voorafgaande week. Hierbij, ^gesteld als voor de gewone jaarlijksche ope- öen oorlog geheel anders dan hare voor- dient men in aanmerking te nemen, dat hftt ning dei zitting van de-Staten-Generaal. ben verscheidene socialistische en arbeiders partijen rfch tot de Nederlandsch-Skandina- vische commissie gewend over de vraag der bijeenroeping van een algemeen oongres van alle bij de Internationale aangesloten partijen. De commissie heeft geantwoord, dat de vraag niet voor goed kan worden be slist voordat zii zicS heeft verstaan met de aangekondigde Russische vertegenwoordi ging, die volgens particuliere berichten spoedig uit Petersburg in Stockholm zal aan komen. Dan zullen de voorwaarden en de definitieve datum der bijeenroeping vastge steld worden. Petersburg, 22 Juni. (R.) Anarchi- ten hebben zich meester gemaakt van het landhuis van generaal Dournovo in de voor stad Viborg. De voorloopige regeering beval hun het weder te ontruimen, en waarschuw de, dat zij zoo noodig de gewapende macht zou doen optreden. Eene menigte, sterk eenige duizenden personen, omringt het huis, onder verklaring, dat zij de anarchisten wil verdedigen Londen, 2 3 J u n i. (R.) De London Ga- zette bevat eene nieuwe lijst van buitenland sche firma's, waarmee 't verboden is handel te drijven wegens hunne betrekkingen met het buitenland. Op de lijst komen voor zes Nederlandsche firma's en negen, die in Nederlandsch Indië gevestigd zijn. Berlijn, 22 Juni. (K. N.) Door het rijksbureau voor groenten en ooft wordt met betrekking tot den groenteoogst aan het Berl. Tageblatt gemeld, dat de vooruitzich ten in het algemeen heel goed zijn. In het westen van Duitschland, waar herhaaldelijk veel regen gevallen is, kan men op over vloedige groenten van allerlei soort rekenen. In het centrum ziet het er minder gunstig uit. Daarentegen staat de oogst in het noor den' er bijzonder goed voor. Ook luiden de berichten uit Zuid-Duitschland gunstig, zoo dat op een goede verzorging van de bevol- king gerekend kan worden. Een onderbre king van de aanhoudende droogte zou de vooruitzichten in het algemeen natuurlijk "belangrijk vergrooten. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (K. N.) Het Berl. Tageblatt verneemt uit Munchen, dat het project van de staatskinderenverzekering op het punt staat verwezenlijkt te worden. Het Beiersche handelsministerie is met de voorbereidende maatregelen thans zoover gereed, dat nog dezen herfst het voorstel aan den Landdag zal kunnen worden inge diend. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister van Buitenlandsche Zaken zal op Vrijdag 29 Juni a. s. niet plaats heb ben. De opening dêr Staten- Generaal. De Staatscourant bevat het programma voor de opening van de zitting der Staten-Generaal op Donderdag 28 dezer, des namiddags te 1 uur. Het programma is op gelijke \vij«£ samen- H. M. de Koningin tal vergezekbzijn van Z. K. H. Prins Hendrik. De stoet rijdt door de Heulstroat, het Lange Voorhout (Schelppad) over den Korten Vijverborg naar het Binnenhof en zal langs denzelfden weg naar het Palels in het Noordeinde terugkeeren. De Eerste Kamer der Staten-Generaal zal Donderdag 28 dezer, na de opening der buitengewone zitting, eene openbare verga dering houden des namiddags ten 314 ure. Hr. Ms. Zeeland. Aan het de partement van Marine is via kaap Race be richt ontvangen, van Hr. Ms. „Zeeland", d«i alles wel is aan boord. J. T. Crcm cr over I n d i30 Juni a.s. wordt de heer J. T. Cremer 70 jaar. De hoofdredacteur van „Haarlem's Dagblad", dc lieer J C. Pcëreboom vond in dit feit aanlei ding den aanstaanden jubilaris een bezoek tc brengen en had gelegenheid hem daarbij ook cenigè vragen te stellen over Indië en Indië's toekomst. Op de vraag: „Wal is uw oordcel over Indië's toekomst", antwoordde de heer Cre mer: - „Ja, dat land gaat wel degelijk vooruit in strijd met de beweringen van sommige poli tici, die het met hun voortdurende ontkenning maar moeilijk maken aan de regeering en aan dc mensrhen, wélke hun best voor lndic doen. De decentralisatie in Indië begint zich al aardig uit tc breiden en de Indische krach ten willen graag met ons samenwerken, uit gezonderd dan enkele schetlcraars, maar die zijn overal. Die goede Indische krachten be grijpen, en zc zeiden het hier ronduit in 't openbaar dat zij hei intellect en het kapitaal uit Europa nog niel kunnen missen cn in (lc evolutie van lndic schuilt voor Nederland geen gevaar wanneer wij er maar-aap mede- helpen. om die in de goede banen tc leiden." „Hoe is uw meening over de verdediging van Indië door de inlanders?*' „De inlander is er zeker voor geschikt, om het land mee tc helpen verdedigen. Dat too- nen immers de inlandsche krachten in het tegenwoordige huurlingen-leger ook! En er is geen andere manier om een groot leger te vormen, dan met behulp van de bevolking. Nu de loorien in Nederland hooger zijn gewor den, is dc dienstneming voor het Indische leger hier afgenomen. Natuurlijk is het eene Indische ras krijgshaftige? dan het andere, maar ooi: de Javanen zijn goede soldaten." hec-fl altijd op het verspreiden van ken nis over Indië aangedrongen. Is u tevreden Mcr wal nu bereikt is?" y „Geheel tevreden ben ik nog niet. Nog altijd is de Hoogere Burgerschool wat eenzijdig, als voorportaal van Delft. Dc belangstelling in Nederland voor hel uitzenden van jongelui moet toenemen. Maar vooruitgang is cr. De Indische Landbouwschool te Deventer ont wikkelt zich snel; allerlei cursussen voor vak onderwijs van a.s. ambtenaren van speciale diensten zijn ingesteld. Het Koloniaal Insti tuut werkt samen met de onderwijzersgenoot schappen en verschillende Indische verceni- gingen h t. 1.; het heeft nu met deze een com missie gevormd om het verspreiden van ken nis over ïndië .beter te organisecren en vindt bij de onderwijzers groeiende belangstelling, waar de groote verzameling films en plioto- grafieën, die het Instituut uitzendt, toe 'mee- merken. Ook de minister van Koloniën doet zeer veel in deze richting. Het Instituut heeft een cursus gesticht om jongelui, die naar Indië" gaan. kennis van land cn volk bij tc brengen. Die leergang wordt tweemaal 's jaars gehouden, de eerste loont ten einde en heeft reeds veel nul opgeleverd, ofschoon sommige jongelui hem niel lot het slot konden volgen,, omdat zij gebruik moesten maken van een scheepsgelegenheid, die zich voordeed. „Het is tegenwoordig', zeide dc heer Cremer. met een lachje, „maar niet als vroeger, toen ieder een plaats op dc boot bestelde tegen het tijd stip, dat hem het beste paste." D. J. Steyn Parv'é. f De te 's Gravenhage op bijna 63-jarigen. leeftijd overleden hoofdingenieur-directeur van 's Rijjcs Waterstaat D. J. Steyn Parvé, stu- dedrafe aan de Polytechnische school te Delft en behaalde daar in 1875 het diploma van qiviel-ingenieur. In 't zelfde jaar reeds trad hij in den dienst van 's Rijks waterstaat, waarbij hij in onderscheidene rangen diende ter standplaatsen Gorkum, Hoek van Hol land, 's Hertogenbosch, Zwolle en Haarlem, totdat in 1913 zijne aanstelling volgde *tot hoofdingenieur-directeur 2e M. in de eerste directie (algemeene diensl).- - Nederland en de oorlog. De brooil8aiai«'iistellfujg> De minister van landbouw heeft be paald, dat mei ingang van .25 Juni onder regeeringsbloem zal worden verstaan een mengsel van 56 inlandsche tarwebloem, j 24 maisbloem, bij 20 Amerikaansqhe bloem en dat onder regeeringsmeel zal won den verstaan een mengsel van 70 onge» build tarwemeel en 30 ongehuild mais» meel. Het aanhouden van de Boeton. Naar aanleiding van de „Boeton" van de maatschappij „Nederland" in volle ze« door Engelsche oorlogsvaartuigen werd uil IJmuiden gemeld, dat de reden daarvan was, dat dit stoomschip niet te Halifax of in eenige andere Engelsche haven het gebrui kelijke onderzoek had ondergaan. Naar wij vernemen is dit niet juist. Met toestemming der Engelsche autoriteiten is het schip te Kington (Jamaica) binnenge- loopen en daar uitgeklaard. De nieuwe aardappelen. Gistermorgen waren te Amsterdam ongeveer 1000 zakjes aangevoerd, schrijft het Hbld., dit wil dus zeggen, dat er nog verscheidene winkeliers waren, die niets ontvingen. Vooral in de volksbuurten was eergisteren en gisteren geen nieuwe aard appel te zien. Hoe allerdwaast de regeling op dit oogen- blik nog is, hoe weinig rekening wordt ge houden met de gewone wetten van vraag en aanbod, moge blijken uit het feit, dnt één Amsterdamsche grossier een week ge leden, vóór het vervoerverbod, op één dag reeds 80 manden van H.L. omzette te gen 40 cent per K.G. Diezelfde hondelaar had gisteren voor zijn cliëntele 20 halve H.L. disponibel voor 14 cent per K.G. Het varkensvleesch. Naar „Het Volk" uit 'vertrouwbare bron verneemt wordt de verstrekking van versch varkensvleesch eerstdaags gestopt wijl door de duurte en schaarschte van het varkens voeder de varkensmesterij dermate vermin derd is, dat de varkens opraken. Veevoeder. In den vervolge zal door de Regeering een zekere hoeveelheid veevoeder beschik* baar worden gesteld onder de navolgende voorwaarden: I. a. dit veevoeder (in nader te bepalen soorten^ wordt ter beschikking gesteld uit sluitend van veehouders, d.w.z. allen die voor de voeding van hun paarden, run deren, schapen, varkens, pluim- en andei vee,^ veevoeder noodig hebben; b. deze personen moeten dit betrekken: voor zoover betreft pluimvee, volgens een regeling, vastgesteld bij afzonderlijk be sluit (Pluimveebesluit 1917); voor zoover ander vee betreft, door be middeling van een aankoopvereeniging of andere dergelijke organisatie, of door be middeling van een handelaar in veevoeder, alles door invulling en onderteekening van een bestelbijet op daarvoor beschikbaar gestelde formulieren; ifitvoer van ganzen. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft den termijn, gedurende wel ken de uitvoer van geslachte jonge tamme ganzen was toegestaan, verlengd tot 15 Juli 1917. De turf productie. Op vragen van den he%r Sannes betreffen de de turproductie heeft minister Posthuma geantwoord: De moeilijkheden, welke zich bij het turf graven hebben voorgedaan, zijn, afgezien van de omstandigheid, dat de strenge en langdürige vorstperiode den aanvang der werkzaamheden aanmerkelijk heeft ver traagd, van drieërlei aard geweest: a. de zeer langdurige werkstakingen, welke in de venen hebben geheerscht; b. de onttrekking van tal van veenarbei ders aan hun gewone taak, ten gevolge van hun opkomst onder de wapenen; c. de mreilijkheid om den veenarbeiders voldoende voedsel te verschaffen. Wat de eerste moeilijkheid betreft, zoo heeft de ondergeteekende onmiddj|}lijk na het uitbreken dezer werkstakingen al het mogelijke gedaan, om partijen er van te overtuigen, dat het wenschelijk was, den ar beid onmiddellijk te hervatten, onder voor waarde, dat de loonen zouden worden vast gesteld door een onpartijdig scheidsrechter. Met zeer veel moeite en niet zonder per soonlijken aandrang is zulks op de meeste plaatsen gelukt; in Valthermond heeft de werkstaking voortgeduurd tot op het oogen- blik, dat de veenbrand vanzelf eiken arbeid onmogelijk maakte. Eerst na het blusschen van dezen brand hebbep, de arbeiders eindelijk, onder den in druk van dit onheil, besloten, de werkzaam heden aan te vatten, onder dezelfde loons voorwaarden als. die in de omgeving gelden. De onder b. genoemde moeilijkheid is met medewerking ^'an den minister van Oorlog, zo er zulks eenigszins met de belangen der defensie overeen te brengen was, opcelosta

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1