16d* Jaargang. DE EEMLANDER". Zaterdag 14 Juli 1917. "~~B1JITF.NI AND." BINNENLAND." N° 12 Eerste Blad. Arenlied AMERSFOORTSCH Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS- Per 3 maanden vooi Amersfoort f Idem franco per post ,2* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) i Afzonderlijke nummers - 0.05. Wekelijbsch bijvoegsel „De tiollamtsche Huisvrouw' (onder redactie van Thérèse Hoven) per X mnd. 50 ets. "Wekeliikseh bijvoegsel Wtreldrtvue' per 3 mnd. 52 eU. Bureau: U TRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÉN Van 1-5 reeelsf 0.80. Elke rogel moor #t 0.15. DionstaAnbiedingen 1—6 regels., j 0.5oI Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordoolige bepalingon tot het herhaald advorteoron in dil Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattonde do vobrwa&rdon, wordt op aanvraag toogozonden. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders der gemeente Amersfoort maken bekend, dat in de week van 16 tot en met 22 Juli 1917 zal worden verkrijg- iar gesteld op bon No. 25 Rijst Gort Groene erwten Bak- en braadvet Zeep Regeeringsvarkcnsvlcesch (gezouten); Kaarsen u 50 cents per 500 gram Schemerlichten ii 50 cents per doos plus 10 cent per glaasje. (Voor lichtlooze gezinnen op een bewijs dat 3©an de gasfabriek kan worden afgehaald boven dien op geneeskundige verklaring in hoogst- Izakelijke gevallen. Laatstgenoemde verklaring moet op het ivensmiddelenbureau 'worden afgestempeld en ingevuld). Hondenbrood is verkrijgbaar op honden- broodkaarten (verkrijgbaar op het -Levensmid- delenbureau) a 0.25 per K.G. bij de volgende (•winkeliers Greeve Co. Van Genderen. Ven Gent Co. Oosterveen. Wijnberg Co. Amersfoort, 15 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De w.n. Secretaris, De Burgemeester, K. KAAN Jz. VAN RANDWIJCK. ;<3 door «Y Mevr. E. H. du Quesne—van Goóh. '"t Brood dat sterkt, De hand die werkt. Door den zwarten grond bedekt, Door een zonnestraal gewekt, Bleef het graan in de aard' geborgen Tot een blijde ontwakingsmorgen. Ziet, hoe staat het opgericht, Beurt de'halmen naar het licht, Hoe de storm en regenvlagen Langs de slanke aren vagen. 't Fluistert door den arenvloed, 't Flikkert als van blijden moed Nimmer blijft des Gevers zegen Bij den arbeid achtèrwegef Snijdt de sikkel 't rijpe graan, Splijt de korrel onder 't slaan, 't Brood zal in het einde sterken Veler handen naarstig werken. Donkert ook de zomerdag, Flonkert nog de sterrenpracht Doet het veld in schoonheid bloeien, Bij der starren lieflijk gloeien 't Ruischt en ruiselt door de aren, Als door gulden Harpesnaren I Politiek Overzicht Regeering en parlement in Itaiië en Frankrijk. De Italiaansche Kamer heeft de door de regeering ingediende credietwet aangeno- 7 men. Zij heeft daarmee aan de regeering de gelden toegestaan, die zij behoefde om het ~7 hestuur des lands te blijven voeren en den oorlog voort te zetten. Maar tot een uitdruk- kelijk votum van vertrouwen is de Kamer ditmaal evenmin kunnen komen als eenige dagen geleden na afloop van de geheime ",3 z,ttinÉ>en; zij heeft zich eenvoudig bepaald tol de verklaring, dat, gehoord de regeerings- «A verklaringen, tot de stemming over de cre- jftdietwet zou worden oi&ergegaan, en daarop ,de aanneming laten volgen. Evenmin wordt de Fransche regeering door de Kamer verwend met uitdrukkingen van haar vertrouwen. Wel is aan het einde J van de dagen achtereen eerst in co- C mité-generaal en later in de open- bare zitting gevoerde debatten over het regeeringsbeleid eene stemming gehouden, die als een votum van vertrou- t> wen kan worden aangemerkt. Mavar 150 af- j'gevaardigden hebben zich van meestemmen over deze motie onthouden. Aan de"*eind- s stemming over de motie is nog eene tus- schenstemming voorafgegaan, waarin met 261 tegen 226 stemmen elke aanvulling van de door de vertrouwensmannen dér meerderheid voorgestelde formule gewei- gerd werd. 226 leden hebben dus de motie, zooals zij aan de eindstemming onderwor pen wérd, voor onvoldoende verklaard en noodig geacht, dat zij zou worden aange- vuld. De 261 leden echter, die 't bij den li ^oor^este^en tekst wilden laten blijven, hebben zich daarbij vooral laten leiden door e °verweging dat eene beslissing moest worden vermeden, die gevaar zou kunnen brengen aan het kabinet en aan de „union 1 sacrée", hetgeen met dreigende waarschijn lijkheid was te verwachten, wanneer daarte gen niet werd gewaakt. Dit votum van de Kamer is dus voor de regeering geene overwinning, waaruit zij sterkte kan putten. Het kabinet is overwin naar gebleven, maar de oppositie is niet ont wapend. Het Journal des Débats waarschuwt dat uit de wandelgangen in de Kamer vele gevaren de regeering dreigen. Van welken aard deze gevaren zijn, is in de debatten duidelijk aangegeven. Die debatten zijn voor 't grootste gedeelte met gesloten deuren ge voerd; maar uit de in het openbaar gevoer de discussiën blijkt voldoende waar men heen wil. Een der sprekers voerde eene scherpe kritiek over het offensief van April van dit jaar, dat niet gelukt was omdat de regeering geen voldoende controle had uit geoefend; hij verlangde bestraffing van de schuldigen, zelfs al waren het ministers£ Een andere spreker ging nog verder; hij betrok den president der jepubliek persoonlijk in 't debat en zeide„Boven ons staat eene ge heimzinnige, niet tastbare macht, die het land leidt. Men zal over dezen boozen geest (génie malfaisant) spoedig het vonnis vel len". En hij liet hierop volgen de voorlezing van de artikelen 6 en 12 van de grondwet, die handelen over het doen van aanklachten tegen den president der republiek door de Kamer. Dit thema werd later nog weer opgevat door den afgevaardigde Raffin-Dugens, een onafhankelijke socialist, die reeds een jaar geleden heeft gewaarschuwd tegen verder nutteloos slachten van Het Fransche leger. Hij zeide„De oorlogsraad in Compiègne, die den 6en April plaats had onder voor zitterschap van het hoofd van den staat, was het voorspel van het moorddadige of fensief, welks uitkomsten het land zoo le vendig verontrust, het moreel van sommige afdeelingen van het leger zoo zwaar ge schokt hebben. Allen, die aan dezen oorlog deelnamen, zijn naar mijne meenlng even zeer verantwoordelijk. De eenen heeft men veroordeeldik bedoel de generaals. Ik vraag mij af waarom ook niet de anderen veroordeeld zijn, namelijk de burgerlijke personen, die naast de officieren zaten.' Met het mislukken van de vier groote tot dusver ondernomen offensiefs, die aan Frankrijk wat zijne legerreserves betreft de noodza kelijkheid opdrongen nieuwe offers aan menschenlevens te vermijden, offers die misdadig zijn wanneer zij»nutteloos worden gebracht, had het in Compiègne aanwezige hoofd van den staat tot de ministers en de generaals, die het offensief verlangden en aankondigden, dat daarmee de bewegings- strijd zou worden hervat, het volgende moeten zeggen ..Men zal of de overwin- Reclame. Zaterd»<: en ^liiand»ï- nvoml, 1-1 en 16 Jnll, van 'sjivondn 7 tot II nnr, rioorl. voorstellingen (aanvang 2do voorstelling 9 nnr). Zondag 15 Juli van 6 tot ÏO (aan vang 2de voorstelling 8 nnr), gaat in de Bioscoop „De Arend" als hoofd nummer vODETTE", drama ln 4 afdeelingen met voorspel, naar den beroemden roman van VICTORl*EN S1RDOII. In de hoofdrol de bekende en gevierde Fllin-Artiste FRANCESCA BFRTINI. Voor het overige pro gramma en de prijzen, zie affiches. De maatschappijen voor molest-verzeke- ring hebben 341 millioen kronen betaald aan schadeloosstellingen voor op mijnen ge- loopen of getorpedeerde schepen. Weenen, 13 Juli. (W. B.) De Neue Freie Presse bericht, dat gisternamiddag de Duitsche gezant Wedel in het departement van buitenlandsche zaken eerie lange be spreking heeft gehad met den minister Czernin. B e r 1 ij n, 13 Juli. (W. B.) Officieel be richt Op bevel van den keizer zijn maarschalk von Hindenburg en generaal Lüdendorff hedenvoormiddag te Berlijn aangekomen. De Duitsche rijksdag heeft zijne zitting van heden, waai men verwachtte de uitkom sten te zullen vernemen van de sedert 5 Juli in gang zijnde overleggingen, verdaagd. De voorzitter is gemaohtigd de leden bijeen te roepen voor eene nieuwe zitting, die echter niet zal plaats hebben vóór a. s. Donderdag. In verband hiermede loopen nieuwe geruch ten, dat Bethmann Hollweg toch zal aftre den als rijkskanselier. De nieuwe Duitsche rijkskanselier Berlijn. 14 Juli (W.B.). Wiet officieel. Waar met stelligheid wordt gemeld is de Pruisische staafsconi- missaris voor voedingswezen, de vroecere sfaats secretaris aan het ministerie vnn financien,dr. Mlcliae- lis, benoemd tot Rijkskanselier. Budapest, 13 Juli. (W. B.) Het huis van afgevaardigden heeft eenstemmig een wetsontwerp aangenomen tot instelling van vier nieuwe ministerieele departementen De oprichting van deze departementen, die zullen dienen tot afdoening van de met den overgang van den oorlog tot den vrede ver band houdende kwestiën, zal bij regeerings- besluit geschieden. Athene, 12 Juli. (Havas). Volgens de Kairi worden de besprekingen voortgezet ning hebben, óf den dood, wanneer de slag tusschen de Grieksche en Servische regee- maar half gelukt." Met deze taal, die in ring over de vernieuwing van het tusschen 1793 het land redde,%moest men de offi-beide landen gesloten verdrag, dèt verlengd eieren tot voorzichtigheid manen. Misschien zou dan dit offensief niet hebben plaats ge had. Men heeft echter niet zoo gesproken. Ik heb op mijn eer en geweten de overtui ging, dat dit eene misdaad tegen het vader land was." Men heeft dezen spreker, die onder klim mend rumoer het woord voerde, niet laten uitspreken. Het woord is hem ontnomen; de mond is hem gesnoerd. Dat belet echter niet, dat zijne woorden eene waarschuwing bevatten, eene aankondiging van wat men in de toekomst misschien zal zien gebeu ren; zij illustTeeren het gevaar, dat de re geering in Frankrijk boven het hoofd hangt. Tn het oude Rome bevond zich naast Jjet Kapitool de Tarpejische rots, als vermaning van wat regeerders hebben te wachten, die de gunst van het volk hebben verbeurd. De oorlog, Van de oorlogstooneelen ditmaal niets bijzonders. In het oosten is ten zuiden van de Dnjestr bij geringe strijdactie de toestand onveranderd. Christiania, 12 Juli. (Havas.) De National Tidende bevat een uittreksel van een redevoering van Mowinc&el, president van het Storting, op de negende interparle- zal worden. Hierdoor zullen de banden tusschen Grie kenland en Servië nauwer worden toege haald. Washington, 12 J u li. (R.) De mili taire commissie van het huis van vertegen woordigers heeft eenstemmig een gunstig rapport uitgebracht over het voorstel tot het bouwen van eene groote vloot van vliegtui gen. Op verzoek van het departement van oorlog werden geene bijzonderheden bekend gemaakt over den voorgenomen maatregel. De secretaris van oorlog Baker verscheen met eenige deskundigen in de vergadering van de commissie om de onmiddellijke nood zakelijkheid aan te toonen der vermeerde ring van de luchtstrijdkrachten der verbon den natiën. Kopenhagen, 12 Juli. (W. B.). De Deensche afgevaardigde voor de socialisten conferentie te Stockholm, redacteur Borg- bjerg, seinde uit Stockholm aan zijn blad, dat tusschen de Russische deputatie en het SJcandinavisch-Hollandsche comité overeen stemming is verkregen. De Russische arbei ders-en soldatenraad roept de internationa le socialistische vredesconferentie op naar Stockholm tegen Augustus 1917; de agenda van de conferentie zal zijn: „De wereldstrijd en de middelen om hem spoedig ten einde mentaire conferentie, waarin deze verklaar de: „De duikbootoorl(\g heeft vormen aan-te brengen." De oproep voor de conferentie genomen, die wij niet voor mogelijk zoudenwordt heden aan de socialistische partijen hebben gehouden. Onze verliezen waren op van aIle landen verzonden in de Duitsche, het einde van Mei gestegen tot 512 sche- Russische' Fransche en Engelsche talen, pen, samen metende 800.000 ton en een De Russische gedelegeerden zullen nu naar waarde vertegenwoordigende van 473 mil- bonden, Parijs en Rome^reizen om de soci- lioen Kr. Wij hebben een vierde gedeelte van onze schepen en 30 pet. van onze ton nage verloren. De waarde der gezonken goederen bedraagt 10 procent meer dan die van onze geheele vloot voor den oorlog. alistische partijen in de Entente-landen per soonlijk uit te noodigen tot bijwoning van de vredesconferentie. Weenen, 13 Juli. (Corr.-bur.) Offi cieel wordt medegedeeld, dat het departe Bij de verschillende torpedeeringen heb- ment van oorlog aan de bevoegde Russische ben 585 Noren het leven gelaten, autoriteiten het voorstel heeft laten over brengen om de in het buitenland geïnter neerde neutrale leden van de beide legers, die als invalieden zijn te beschouwen, te ontslaan en naar huis te laten teruggaan. De Russische regêering heeft dit voorstel aange nomen. De burgeroorlog in Chinó woedt thans in de straten van de hoofdstad. Gisteren in den vroegen morgen is Peking door de republi- keinsche troepen, die de stad omsingeld hiel den, aangevallen. De vreemdelingen zijn er tot dusver goed afgekomen; van de troepen der keizerlijken zijn 3000 man gevangen gemaakt. Verspreide Bertohten. R a ri g o o n, 1 12 Juli. (R.) Het Brilsch- Indische stoomschip Chilka, dat den 30en Juni uit Madras naar Rangoon is vertrok ken, is in brand geraakt, waardoor het noo dig werd het te verlaten. Er waren 15 Europeesche en 1600 1700 dekpas sagiers aan boord. Er zijn geene nadere bij zonderheden bekend, maar men bericht, dat vele menschenlevens verloren zijn gegaan. Londen, 13 Juli. (R.) Bericht van de Britsche admiraliteit. De Vauguord is in den nacht van 9 Juli gpoeblazen, terwijl zij voor anker lag, als gevolg van eene inwendjge ontploffing. Het schip is onmiddellijk gezonken. Er zijn drie overlevenden, twee manschappen en een of ficier, van wie de laatste later nog gestor ven is. 59 man van de bemanning waren niet aan boord toen de ontploffing plaats had. Er is een onderzoek bevolen. Tweede telegram. Het totale aantal der aan de ramp ontkomen leden van de bemanning is 97, want een aantal offi cieren en manschappen waren aan de wal toen de ontploffing plaats had. Slaten-Generaal. De exporl-eeiilriile. Blijkens het Verslag betreffende het wetsont werp tot vaststelling van bijzondere maatrege len ten aanzien van het goederenverkeer niet het buitenland heeft de kennisneming der Me morie van Antwoord de Commissie van Rappor teurs aanleiding gegeven de Ministers van Land bouw, Nijverheid en Handel en van Financien uil te noodigen tot het houden van een monde ling overleg. Aan deze uitnoodiging gaven de Ministers met de meeste bereidwilligheid gevolg. Ten aanzien van de gehouden besprekingen wordt in het Verslag door de Commissie o. m. het volgende medegedeeld Een van de redenen, waarom de commissie een overleg met de Regcering nader de vraag te bespreken, of voor de beoogde cenlralisee- ring van den uitvoer inrichting van een cen traal regeeringsbureau niet boven oprichting eencr particuliere, onder toezicht der Regeering werkende, maatschappij de voorkeur verdient. Hetgeen hieromtrent in de Memorie van Ant- word gezegd wordt, kwam der commissie niet geheel overtuigend voor. De Ministers verklaar den nader, dat indien onderhandelingen werden gevoerd door een regeeringsbureau, het voor de Regeering moeilijk is, zich te verklaren tegen hetgeen door hare ambtenaren werd afgespro ken. Worden de onderhandelingen door de op te richten uitvoer-maatschoppij gevoerd, dan verkrijgt men als het ware eene behandeling in twee instanties. Zijn de onderhandelingen der maatschappij afgeloopen, dan staat nog aan de Regeering, aan de gemaakte afspraken al dan niet hare goedkeuring te geven. Een centraal Regeeringsbureau zou onder één departement moeten ressörleeren, terwijl de door het bureau te verrichten werkzaamheden voortdurend over leg met andere departementen zou vereischcn. Deze wijze van werken zou ongetwiifeld veel omslachtiger zijn dan va'n eene particuliere maatschappij, waarvan het college van commis sarissen regeringscommissarissen van alle be trokken departementen zou bevatten. Waar in de Memorie van Antwoord gesproken wordt van aan de aanstelling van vele tijdelijke ambtenaren verbonden moeilijkheden had de regeering het oog op het feit, dat, indien de diensten der amb tenaren eerst na ettelijke jaren kunnen gemist worden, de beantwoording der vraag, of zij daar na zonder meer kunnen worden ontslagen, den kelijk tot groote moeilijkheden aanleiding zou geven. Van de zijde der commissie v/erd opgemerkt, dat hoewel dit blijkbaar van den aanvang de be doeling was, in het wetsontwerp van oprichting eener Uitvoer-Maotschoppij in het geheel niet wordt gesproken. Bij de memorie van antwoord zijn wel ontwerp-statuten overgelegd, maar er bestaat geenerlei zekerheid, dat de statuten over eenkomstig dat concept zullen worden vastge steld. De commissie vroeg, of niet het wets ontwerp zoo ware te wijzigen, dat daarbij de Regeering gemachtigd wordt, in overeenstem ming met aan het wetsontwerp toe te voegen ontwerp-statuten, hare medewerking te verlee- nen voor de oprichting eencr naanilooze ven nootschap, welke zich ten doel stelt onder toe zicht der Regeering werkzaam te zijn, ovcre komstig het bepaalde onder a en b van art. I. Van de zijde der RegcVring werd hierop geanN woord, dat het niet wenschelijk ware de statuten in de wet vast te leggen. De inhoud daarvan moet immers afhangen van de omstandigheden, welke telkens groote verandering vertoonen. Do Regeering verkluarde zien intusschen bereid het* wetsontwerp zoo te wijzigen, dat daarin van de oprichting der nnamlooze vennootschap en van haar doel melding wordt gemankt. De Commissie van Rapporteurs stelde verder de vraag, of het niet gcwenscht ware de zorg voor den invoer in gelijke mate als die voor dei} uitvoer aan de op te richten vennotschap óp te drogen. Van de zijde der Regcering word deze vraag in ontkennenden zin* beantwoord. Blijkens het wetsontwerp zal de vennootschap ook voor den invoer maatregelen kunnen nemen, wanneer deze in verband stoot met den uitvoer. Verder te gaan en de vennootschap te belasten niet de zorg vocfr invoeren, welke buiten ver band staan met den uitvoer of goederen betref fende, ^welke zoonis het wetsontwerp het uit drukt, hier te lande niet benodigd zijn, achtten de ministers niet gcwenscht. Voorts vroeg de commissie, of de taak van het Landbouw Export-bureau bij inrichting der Uitvoer-Mantschappij niet zou vervollen. De Re geering antwoordde, dut inderdaad dit bureau door de oprichting dór maatschappij zijn reden von bestaan zou verliezen. Nog vroeg de commissie, hoe voorkomen zal worden, dat de Nederlandsche Overzee-Trust- maatschappij bij hore afspraken omtrent invoer van goederen ook afspraken over den uitvoer maakt. Van de zijde der Regcering werd hier op geantwoordt, dat die maatschappij geene af spraken maakt omtrent den uitvoer van goede ren. Wel komt het voor, dat eene buitenland sche mogendheid voor het doorl -ten van goede ren naar ons lond de voorwaarde stelt, dat de uitvoer vond ie of andere goederen wordt ver boden, beperkt of bevorderd, moor of dit laatste zal geschieden, heeft niet do maatschappij, moor de Regeering te beslissen. In verbond met de Moiporie von Antwoord kwam ook de positie van de commissie van bij stond ter sproke. De Regeering verklaarde, dat eerstgenoemde commissie is ingesteld door dc N. O. T. en dnt dournuost vertegenwoordigers van de verschillende bij den uitvoer betrokken departementen ene interdepartementale commis sie vormen om het onderling overleg der depar tementen te vergemakkelijken, terwijl de beide commission te zomen vergaderenvorts dat voor deze commissie geene instructie is vastgesteld. Ten aanzien van de commissie van bijstond werd medegedeeld, dot zij werkt niet naar eene in structie, maar naar de huar door den minister van landbouw, nijverheid en handel verstrekte opdrachten cn dat zij niet zelfstandig naar bui ten optreedt. Ook bleek, dat leden dezer com missie in den raad van commissarissen der Uit- voer-Moatschoppij geene zitting zullen verkrij gen. IV. In de Memorie van Antwoord wordt ge zegd, dat de export-centrale ten aanzien van producten, waarvan bekend is, dat met den uit voer daarvan overwinst boven een onder de tegenwoordige omstandigheden redelijk winst cijfer kan worden gemaakt, voor de schatkist een deel der winst zal opeischen en aan het con sent tot uitvoer voorwaarden van geldelijken of anderen aard zal verbinden. De commissie vroeg, wat als redelijke winst zal worden be schouwd cn of don handel niet eenige zekerheid kon worden gegeven omtrent het bedrag, dot voor het vcrkr-j/cn von een consent zal worden gevergd. Van de zijde der regcering werd hierop ge antwoord, dat liet van de omstandigheen zal afhangen, wat olsd reeJijko winst zal zijn te beschouwen en dat bij de bepaling van dit be drag inzonderheid zal gelet moeten worden oj het risico, aan den uitvoer verbonden en den algemeenen toestand der bedrijven, waarvan de Regeering vrijwel op de hoogte is. Op het oogenblik maken dc meeste industrieën niet meer don een redelijke winst. De bedoeling der Regeering is den exporteurs een zoodanig per centage van de overwinst te laten, dat de on dernemingsgeest niet wordt gedoofd. De op richting der Export-Centrale zal bevorderen dat alle belanghebbenden op gelijke wijze worden behandeld. T^n gerieve van den hondel bepaalde bedra gen vast te stellen welke voor de afgifte, van consenten zullen worden geleverd, kwam der Regeering niet mogelijk voor. De bedoeling is dot de Export Centrale in een niet voor alle gevallen zooveel mogelijk gelijk, maar niet vooraf te bepalen percentage der netto-winst zal bedingen, dat bij veerande- ring van omstandigheden over de geheele lijn verhoogd of verlaagd zal worden. Voorts bracht de Commissie in verband met de verklaring der mem. van antwoord, dat tegen beslissingen omtrent uitvoer beroep kon worden ingediend bij den min. van L., N. en H. nader de vraag ter sprake, of voor deze beroepen niet een on- afhonke'ük college zou kunnen worden inge steld. Van de zijde der Regeering werd geant woord, dat het h. i. noodig is de beslissing van beroep aan den- minister van L., N. en H. te laten, moor dat zij bereid was voor deze beroe pen een commissie van advies in 't leven tee roepen, waarin* geen personen zitting hebben, op wier advies ^de beslissingen, waartegen de beroepen zijn gericht, waren genomen. In de Memorie van Antwoord wordt gezegd# dat de Uitvoer-Haatschappij hare schuldbrieven zoo weinig mogelijk pu' k zal imitt maar J>ij voorkeur in betaling geven aan de exporteurs, die haar buitenlandsch kredietoa*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1