wmmmmiasihuia buitenland binnenland „DE EEMLANDER" 10e Jaargang, No. 14S pa post f 2jOO. p« weck (m<t gi»ti» «riekering 1 tegen ongelukken) f 0.14. ifaondetlljke nummers f OOi. Wekelljkseh bijvoegsel «De Holhndsche Huuvrotw (onder eedectie na Thirèse Hoven) pa 3 meenden 30 cent Wekelijkscb bijvoegsel •Vereldrevuee pee 3 maanden 40 cent JUeSFDORTSCII Vrijdag 11 Januari T918 HOOFDREDACTEUR: M-. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAUARNHEMSChJE POORTWAL, KOEK utrechtscheste, INTERCOMM. TELEFOONNUMMER S13 dienstaanbiedingen 1-i regels f 0J0. groote icttecs naar plaatsruimte. Voor handel en bedriil best.: m zeer voordecligc bepalingen tot het herhaald advet. tecren in dit Blad, bij abonnement. Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. - Politiek Overzicht In afwachting van nieuwen strijd. Ook in Italië, op het tweede groote oor logstoon eel, dat nog is'overgebleven, rust thans de strijd. Het dagelijksch bericht van het Oostenrijksche hoofdkwartier bepaalt xich reeds sints eenige weken tot de lako- ni-eke vermelding, dat er niets van belang gebeurt. Het Italiaansche opperbevel heeft Jong getracht de ficrie in stand te houden, dat er ernstig gestreden werd, maar is er ten slotte mee opgehouden aan onbeduidende dingen een glimp van gewichtigheid te geven. Van beide zijden vernemen wij nu, dat feitelijk de strijd tot rust is gekomen. Dat zal ook wel zoo blijven, zoolang de winter heerscht in het hooggebergte, dat nu het strijdperk vormt, en gebiedend dwingt tot staking van grootere offensieve operatiën. Maar de heerschappij van de wintervorst is slechts tijdelijk. Wanneer de" zachtere temperatuur de sneeuw heeft doen smelten, komt er gelegenheid tot hervatting van den strijd. Dan is de toestand zoodanig, dat voorshands de strijd nog in het gebergte gevoerd zal moéten worden. Ten westen van de Brenta staan troepen van het leger van maarschalk Conrad, tusschen de Brenta en de Piave de tot het leger van von Below be- hoorende legergroep-Krauss. Het naaste doel 'van de aanvalsbeweging is de verove ring van den gebergferand. Nog slechts een smalle maar uiterst bezwaarlijke bergstrook scheidt de aanvallers van de Venetiaansche vlakte. In die strook bevindt zich de Italiaan sche hoofdstelling. De taktiek van de aan vallers heeft in de eerste plaats tot taak den uitgang van èe Brentakloof en van het weste lijke gedeelte van het Piavedal (ten zuiden van Alano) te ontsluiten. Dat vordert het bedwingen van het Grappamassief. Het wes telijke gedeelte van dit massief flankeert ook in het gebied ten westen van de Brenta den toegang naar Valstagna door het Frenzola- dal. De troepen van Conrad hebben de Me- lettagroep bedwongen en zijn dientenge volge tot dicht bij Valstagna vooruitgerukt. Wat zij verder hebben te verrichten, kan slechts in samenwerking met de legergroep- Krauss bewerkstelligd worden. Deze leger groep, die den oostelijkenipijler van het Grappamassief reeds seden geruimen tijd 'heeft aangepakt (aan den Monte Tomba) tracht uit de richting Caprile—Asolone den 'hoofdtop (Monte Grappa) te omsluiten. Hier zal dus de strijd weer worden Inge zet: namelijk als het komt tot de hervatting van het offensief. Dat schijnt nog onbeslist te zijn. Een deskundige schrijver levert in •de Nordd. Allg. Zeitung een betoog, dat er niet meer naar eene beslissing in Italië ge zocht behoeft te worden, want die beslissing is reeds lang gevallen. Met den doorbraak van Flitsch en Tolmein en met het oprollen van het gebergtefront, was Italië's kracht en vertrouwen op de overwinning reeds ge schokt; zij werd door den rusteloozen op- marsch van de Duitsch^Oostenrijksche legers in Friaul en door het gevangen nemen van meer dan 200.OtJO man en het buit maken van 3000 stukken geschut verder gebroken. De haast onbelemmerde zegetocht van de Duitschers en Oostenrijkers over de Taglia- mento naar de Piave en door het gebergte tot aan zijne uitgangen tusschen Brenta en Feltre deed het overige. Het weerstandsver mogen van Italië is nu voor twee derden vernietigd. Het aanvalsfront van de centra- 3en is tot twee vijfden van de oorspronkelijke lengte ingekrompen. Eene verdere voortzetting van de opera tiën in de vlakte zou, volgens dezen schrij ver. voor het Duitsche legerbevel zeer ge makkelijk zijn. Maar hij betwijfelt of zij noo' dig is. De strategische toestand wordt er ■Veinig door beïnvloed of de Italianen aan de Piave of aan de Brenta staan, en of de strijd aan deze of aan de andere linie in den stellingstrijd overgaat. Eenmaal moet dit toch gebeuren, want het is voor de beslissing van den oorlog zonder belang, het Italiaansche leger van rivierlinie tot rivierlinie verder naar" het westen te drijven/ nadat de beslis- sing gevallen is. Bij de vraag in welke liniën de overgang naar den stellingstrijd de groot ste voordeelen biedt, schijnt de thans be reikte linie beschouwd te kunnen worden als eene, die zeer gunstig is voor de Duitsch- Oostenrijkschè' wapenen. Tot bevestiging van deze opvatting wordt nog aangehaald het oordeel van de Züricher Post, die schrijft: „Met de mogelijkheid van het afbreken van het offensief in Italië moet steeds rrie^r ge rekend worden. Hindenburg heeft een nieuwe sterke bekorting van de fronten bereikt en de Italianen in e^ne stelling gedrongen, die defensief ongunstig en offensief bijna hope' loos is. Wij onderschatten de waarde van de vlakte tusschen de Piave en de Adige vol' strekt niet; of haar bezit, echter heden de •offers waard is, die een doorbraak juist nu y.ou eischen, is twijfelachtig. De Plavesfelling is voor de Italianen in ieder geval ongun stiger dan de Brentalinie." De oorlog, bi de gisteren gehuuden algemeene ver gadering van de wederzijdsche gevolmach tigden hebben de Russisch0 gedelegeerden verklaard bere"!d te zijn de vedesondei h *n- Het incident, ontstaan door 't van Russische 7/ide gedane voorsel om den zetel der onder handelingen over te brengen naar eene plaats in het neutrale buitenland, is hiermee voor goed van de baan. Aan het afleggen van de Russische verklaring gingen vooraf verklaringen van de gevolmachtigden der andere zijde, waarin er nadruk op werd ge legd, dat de voortzetting der onderhandelin gen te Brest-Litowsk was in overeenstem ming met wat vroeger in bindenden vorm was overeengekomen. Ook heeft men duide lijk doen uitkomen, dat het thans alleen nog maar gaat om onderhandelingen over een afzonderlijken vrede tusschen Rusland en den vierbond. Washington,lOJa n. (R.) De Times bericht, dat onmiddellijk nadat president Wilson zijne boodschap had gelezen, maat regelen zijn ppnomen om er de ruimst mogelijke verspreiding aan te geven in Duitschland, Oostenrijk-Hortgarije, de Bal- kanlanden en Rusland. De boodschap werd gezonden naar ieder land, dat met de tele graaf kon worden bereikt. Een millioen exemplaren werden in eene Duitsche verta ling verspreid. Er zijn maatregelen geno men op eene schaal, die tot dusver zonder voorbeeld is, om dit programma van een duurzamen vrede onder de oogen te bren gen van ieder menschelijk wezen in deze werelcT, die kan lezen. Berlijn, 10 Jan. (W. B.) De Nordd. Allg. Ztg. schrijft: De 14 punten van Wil son's wereldvredeprogram vormen, in tegen stelling tot het opschrift, dat Wilson er een geeft, niet een programma van den wereld- VTede, maar een ware symfonie van den wil tot onvrede, inzettende met hoopvol klin kende schalmeien van vrijheid der scheep vaart en andere dingen, waarover men het eens is in de gansche wereld, al is men t niet eens over de methodes om ze te verwe zenlijken. Hier was het ingrijpen van Wil son niet noodig geweest. Daar, waör hij ge legenheid zou hebben gehad den vrede te dienen, is hij niet alleen te kort geschoten, maar heeft hij de bedoeling van het tegen deel duidelijk uitgedrukt. Met een beroep op het zelfbepalingsrecht der volken matigt hij zich de bevoegdheid aan om in te grij pen in de binnenlandsche aangelegenheden van Oostenrijk-Hongarije. Ook voor de ver deeling van Turkije vindt hij motieven, zoo als slechts een man kan verkondigen, wiens politiek ten doel heeft volken en gedeelten van volken, die bijeen behooren en zich daarvan ten volle bewust zijn, tegen elkaar uit te spelen. Londen, 9Jan. (R.) In'de laatste week rijn 2085 schepen in de Britsche havens aangekomen en 2244 uitgevaren. 18 sche pen boven 1600 ton en drie daar beneden zijn in den grond geboord. Elf schepen zijn zonder succes aangevallen, vier visschers- vaartuigen zijn tot zinken gebracht. Londen, 10 Jan. (R.) De Dally Mail kondigt eene hervorming aan van de admi raliteit, waardoor men een grooten stap dichter zal komen tot het ideaal van een werkelijken generalen staf van de vloot. Met behoud van de oude titels zal een groote verandering worden verkregen. B e r 1 ij n, 10 Jan. (W. B.) De Duitsche arbeidsmarkt toont in het tweede half jaar van 1917 eene opmerkelijke versterking van de aan het work zijnde mannen. Het aantal mannelijke arbeiders steeg van Augustus teft November 1917 met 37.000, terwijl het in denzelfden tijd van het vorige jaar met 193.000 verminderd was. Daarentegen zijn de vrouwelijke werkkrachten veel minder toegenomen. In 't geheel steeg het aantal aan 't werk zijnden met 151.000, terwijl het in het vorige jaar met 39.000 daalde. Terwijl Frankrijk zijne terug gestelde ar beiders uit landbouw en industrie weer naar het front zendt, bewijst deze aanmerkelijke vermeerdering van den Duitschen arbeiders- stam, dat-in Duitschland de volkskracht on gebroken in het oorlogsjaar 1918 treedt. Ook het hoogerhuis heeft zijne goedkeu ring verleend aan de bepalingen in het ont werp van de nieuwe Engelsche kieswet, die het aan vrouwen te verleenen stemrecht re gelen. t Londen, 01 Jan. (R.) De voorzitter van de wol-exportcommissie Th. Jon^s heeft in de maandelijksche conferentie met veite- genwoordigers van den handel vetklaard, dat de dag niet ver af was, waarop de vijand het onmogelijk zou vinden zijn leger in on der laken dan van de allerminste kwaliteit te kleeden. De correspondent van de Manchester Guardian te Petersburg kondigt'aan, dat eerstdaags _een besluit zal verschijnen tot vernietiging \an de geheele Russische staatsschuld. Zoowel dè buitenlanaschevHls de binnenlèndsche houders worden daar door getroffen; voor de laatsten wordt alleen deze uitzondering gemaakt, dat hun bezit beneden 10.000 roebels in stand blijft en rente blijft dragen, voor zoover het 1000 roebels niet overschrijdt 5 pet. en overigens 3 pet. Madrid, 10 Jan. (R.) De koning heeft het besluit tot ontbinding van de cortes op nieuw onderteekend. De verkiezingen voor de nieuwe cortes zijn bepaald op 24 Febr. Washington, 10 Jan. (R.) Het voe- din ^departement zal in eene verhouding, M Ml K MC VI UVIIUI(!fc>, delingen Brast-LitowsR voort te zetten, i 30 pet. niet ie boven gaande, den voorraad aankoopen van alle graanmolens in de Ver- eenigde Staten, om te voorzien in de be hoefte var» leger en vloot en in de aanvra gen van de geallieerden. Peking, 9 Jan. (R.) Het geheele pas sagiers- en goederenverkeer is geschorst tusschen Peking en Tengsjeng, het tegen woordige eindpunt van den spoorweg Pe kingSinjuon, omdat een met pest besmet te persoon gevonden is, reizende van Ta- kingfu naar Tengsjeng. Er zijn vele pest- gevallen op weinige miiien afstand van Tengsjeng. Verspreide Berichten Steeds meer vrouwenar beid. Vóór den oorlog waren bij de Duit sche spoorwegen bijna 10.000 vrouwelijke personen werkzaam. Thans is dit cijfer reeds tot ruim 100.000 gestegen Kameroverzicht Eerste Kamer In de zitting an Done' jrdag kwam aller eerst aan de orde het ontwerp Dividend- en Tantième-Belasting. De heer Smits oppeit verschillende be zwaren tegen het ontwerp en aoht een tan tièmebelasting een uitwas, waardoor het ont werp inconstitutioneel wordt. Spr. zal echter niet tegenstemmen. De heer DeGijselaarzal vóór het ont werp stemmen, omdat het geen zakelijke be lasting is. De tantième-belasting beschouwt spr. als onlogisch. De Minister van Financiën betoogt, dat het hier gevolgde systeem practisch alleen mogelijk is en zet uiteen, dat deze belasting wel degelijk een zakelijke be lasting is. Het doel van dit ontwerp was, de belasting der vennootschappen. De heer Stork zal tegenstemmen, om dat het ontwerp onbillijk is. Het ontwerp wordt aangenomen met 30 tegen 6 stemmen. Wijziging inkomstenbelasting 1914. De heer Van Holthe tot Echten zou gaarne nadere inlichtingen ontvangen. De heer Verheyen zal tegen het ont werp stemmen, omdat het onbillijk' is. De Minister van Financiën beantwoordt de sprekers, waarna het ont werp wordt aangenomen. Hierna wordt de vergadering verdaagd tot Vrijdagmorgen 11 uur. Berichten De Staatscourant van 10 Januari bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: aan den tijdelijk als zoodanig benoemden reserve-kapitein der infanterie F. I. Muller eervol ontslag verleend uit den militairen dienst; benoemd, bij het reserve-personeel der land macht, bij het personeel van den geneeskun digen dienst, tot reserve-officier van gezond heid der 2de klasse, de heer A. van Det, «arts. II. M. de Koningin ontving gisternamid dag dc navolgende zaakgelastigden van vreem de Bijleen te 's Gravcnhage, met de aan de legaties verbonden heeren: Van Servic de heef Mil.an G. Miloyevitch; van Chili: de heer G. Risopatrou Barros; van Perzië Mirza Mahmoud Khnn. der Benysa- gapb; van den- Pauselijken Stoel: Mgr. J. F. Vallega; van Denemarken: de heer P. V. Bigler; wan Noorwegen: de heer E. Huitfcld; van Uruguay: de heer Masson, en van Bclgic: Prins Albert dc Ligne. Onze nieuwe gezant in Ame rika. De minister van Buitenlandsche Zaken heeft dezer dagen den naar zijn post vertrek- kenden Nederlandschén gezant te Washing ton, mr. Aug. Philips, en diens echtgenoote een afscheidsmaaltijd aangeboden, waaraan mede aanzaten de Amerikaansche geznt bij het Nederlandsche Hof, de heer W. Garrett en zijne echtgenoote. Met het stoomschip Nieuw- Amsterdam zal de^ benoemde gezant- schapsroad bij de Nederlancjsche legatie te Washington, mr. W. H. de Beaufort, zich naar zijn post begeven. Met hetzelfde schip vertrekt mr. Westra, adjunct-lolk bij het Nederlandsche gezant schap te Tokio, naar zijn post. Coiisul te Maagdenburg. Naar wij vernemen is bij Koninklijk besluit de' heer G. A. Bomke benoemd tot cortsul der Nederlanden te Maagdenburg, zulks zonder bezwaar van de schatkist. Het besluit van het consulaat omvat de provincie Saksen (met uitzondering van het tot het ressort van het consulaat te Weimar behoorende gedeelten) en de gedeelten An- halt Zerbst en Anhalt Köthen van het her togdom Anhalt. Het nieuwe gebouw van „L a n d b o u w". Vóór den aanvang van het bezoek dat de leden der Eerste Kamer gis termiddag, op uitnoodiging van den Minis ter van Landbouw brachten aan het nieuwe gebouw van zijn Departement, heeft de Mi nister de heeren, die aan de uitnoodiging hadden gevolg gegeven, in zijn kabinet ont vangen en hen den rijksbouwmeester, den heer Knuttel, voorgesteld. De heeren wer den rondgeleid door den heer Knuttel en den chef van 's ministers kabinet en van den inwendigen dienst, den heer Fievez de Mali nes van GinkeL De leden der Tweede Kamer zullen in de volgende weck in de gelegenheid worden gesteld het gebouw te bezichtigen. onveilige zóne op onzijdige schepen, die ii\ de nieuwe onveilige streek mochten geww ken, zonder, dat zij van de verHuin dnnv omtrent weten of kunnen weten. ▼erlh'nen tui» «|p vlsacViersi toot- Naar de N. R. Ct. meldt, ziin in 191) 25 visschersschepen van leden van «le Ree^ dersvereeniging, voor de Nederlandsche ha* ringvisscherij verloren gegaan, waarvan beJ kend is, of aangenomen wordt, dat ze to College Curatoren Land bouw h o o g e s c h o o 1. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, de heer Posthuma, heeft gisterochtend in zijn depar tement geïnstalleerd het College van Cura toren over de Landbouwhoogeschool te Wa- geningen, bestaande uit de heeren: Jhr. mr. G. L. M. H. Ruvs de Beerenbrouck, Com- j gronde gingen door een oorlogsongeval, ei missaris van de Koningin in Limburg; jhr. S j wel 10 uit Scheveningen, 7 uit Vlaardingen, van Citters, Commissaris der Koningin in 5 uit Maassluis, 1 uit Katwijk, 1 ui' Noord Gelderland; mr. H. F. Hesseling van Suchte- Ien, burgemeester van Wageningen; F. B. Löhnis, oud-inspecteur van het Landbouw onderwijs, en J. Sihinga Mulder, lid der Tweede Kamer. Clique- en sirodreusi Bij Kon. Besluit is bepaqld, dat de wet van 29 .Juli 1916, houdentïe aanvulling van de wet tot regeling der brievenposterij (instel ling van. een potchèque- en girodienst), 16 JaniTari in werking zal treden. De directeur van den postchèque en giro dienst maakt bekend lo. dat na de opening van den dienst alle door het Rijk verschuldigde gelden, aanne mingspenningen, traktementen, pensioenen, grootboekrenten, subsidiën enz. per postgiro voldaan zullen kunnen worden, wanneer zii aan wie betaald moet worden, bij het post- giroverkeer ziin aangesloten, d. i. rekening houder zijn geworden 2o. dat zij, die wenschen dat de hun toe- komendeg elden op hun postrekening wor den bijgeschreven, zich onder opgaaf van het nummer 'van hun postrekening moeten wenden tot het departement van algemeen bestuur, dat taot nu toe voor de betaling zorgt. C. Thorenaar. t Te Waarde (Zeel.) is op 64-jarigen leeftijd plotseling overleden de heer C. Thorenaar, sedert 1902 burgemeester dier gemeente; voor dien tijd jarenlang wethouder. Nndorland en de oorlog Het uetHoatncrp lietrciTeinle «le IcTen.smiflilelen-TOoi'zleiiliiK* Men meldt ons uit Den Haag: Met het oog op den grooten omvang van dit regeeringsantwoord naar wij verne men omvat het stuk nu reeds meer dan 80 pagina's heeft de indiening van de Me- .morie van Antwoord van minister Posthuma op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer nopens de ontwerpen waarbij ette lijke milllioenen voor de levensmiddelen- voorziening worden aangevraagd, eenige vertraging ondergaan. Vermoedelijk zal deze memorie thans de volgende week bij de Kamer inkomen. De „Tele^rjuil" tegen Nederland De Parijsche correspondent van het Handelsblad seint uitvoerig hoe de heer Schroder, hoofdredacteur van de „Tele graaf", in een interview met het „Petit Jour nal" op de bekende en gebruikelijke manier van zijn blad onze regeering aanvalt omdat zij zwak is tegenover de „boches" en de „bochophilen" steunt en zegt dat men zich toch niet verwonderen kan dat Engeland met represaille-maatregelen tegenover óns land voortgaat. Die „represaille" maatrege len keurt de heer Schröder zelfs goed, om dat zij een eind maken aan „verachtelijke speculaties"! De NcderlandseHe schepen in Amerika. Naar de Rottcrdamschc Correspondent der Tel. verneemt, werd in de gisteren op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken ge houden bijeenkomst, waarbij alle reeders wa ren uitgenoodigd, wier schepen in Amerika worden vastgehouden, meegedeeld, dat de Amerikaansche Regeering het volgende heeft bedongen: een deel onzer schepen zal varen voor dc Belgian Relief; een tweede gedeelte zat gebezigd worden voor de Arqfrikaanscbe kustvaart. Ingeval daarin wordt toegestemd, zullen eenige vaartuigen verlof krijgen tus schen Nederland en Amerika te varen voor den aanvoer van benzine, olie, graan en vee voeder voer ons land bestemd. De onderhandelingen wordén op het oogen- blik te Londen voortgezet. onvetliere z6ne «ItsrcbreMl. Blijkens officieele mededeeling van het ministerie van buitenlandsche zaken, .heeft de Duitsche regeering aan de Nederlandsche regeering mededeeling gedaan van de uit breiding der onveilige zóne, rondom de Kaap-Verdische eilanden, Dakar en rondom de Azorische eilanden. Aan de omschrijving van het nieuwe on veilige gebied wordt in de mededeeling het volgende toegevoegd: De Duitsche regee ring heeft bepaald, dat de feitelijkheden, waartoe zij last heeft gegeven ten aanzien van schépen in de onveilige zóne, niet zullen worden toegepast op onzijdige sche pen, die ten tijde van de publicatie dezer kennisgeving, vertoeven in havens van de omschreven onveilige streken, indien deze schepen vertrekken voor 18 Januari en langs den koristen weg koers zetten naar de „vei lige zóne". De Duitsche regeering deelt voorts mede, dat zij voorzieningen heeft gemaakt tegen toepassing binnen een voldoenden termijn wijk en 1 uit IJmuiden. Daarenboven ver loor de IJnuiidensche treilei vloot 18 troilcrs, waarvan 11 verdwenen zijn zonder nig spoor na te laten. Hoogstwaarschijnlijk ziin dus door oorlogsongevallen niet minde don; 43 visscheisvaartuigen in één jaar rijds ver loren gegaan. Meer dan 100 personen heb ben bij deze scheepsrampen het leven ver loren. Geblokkeerde telegrammen. Toen in October j.l. de Engelsche re geering een „blokkade" op Nederlandscha handelstelegrammen invoerde, heeft het on geveer een week geduurd, alvorens dit feif hier te lande te alTemeener kennisse kwam. In dien tusschentijd hebban bankiers, han delslieden etc. vele vaak zeer dure telegram men ter verzending aangeboden, waarvoor de aanbieders der telegrammen zijn belast, maar welke dépêches niet zijn doorgezon den. Naar het HbJd. verneemt, heeft het be stuur der Vereenigir.g voor den Effecten handel, dat in de bedoelde week enkelo grocte telegrammen had verzonden, betref fende de reorganisatieplannen der Missouri Pacific enz., het initiatief genomen om la trachten, de kosten der niet-doouezonden telegrammen vergoed te krijgen. De direc tie van de rijkstelegraaf bleek in principo hiertoe bereid. Op grond hiervan mag wor den aangenomen, dat ook anderen, die in hetzelfde geval verkeeren, hun geld zullen kunnen terugkrijgen, indien zij zich wenden tot den directeur van het telegraafkantoor te Amsterdam, onder overlegging van een brief van den geadresseerde, waaruit blijkl dat telegrammen in quaestie, welker ver zending schriftelijk was bevestigd hun be stemming n;et hebben bereikt. Uitvoerverbod. Met ingang van gister is de uitvoer verboden van hop. Groenten-Ven Fru it-Centralen. De minister van Landbouw, Nijverheid ep Handel heeft goedgevonden te benoe men tot lid van de Rijkscommissies van Toe zicht op de Vereeniging Groenten-Lentralo en op de Vereeniging Fruit-centrnle den heer W. C. J. J. baron van Voorst tol Voorst, hoogheemraad van Delfland, t* 's Gravenhage. De 38e broodkaart. De directeur van het Centraal Broodkan toor maakt bekend, dat de broodkaart van het 38e tijdvak loopt van 12 tot en met 23 Januari. De m e 1 k r a n t s o e n e e r i n g t e A m's terdam. Gisteren hebben vertegenwoordigers van de verschillende melkinrichtingen te Anv sterdam een onderhoud gehad met Ministe# Posthuma. Zij overlegden den Minister de gegevens omtrent de verliescijfers van de diverse on dernemingen, tengevolge van de invoering der melkrantsoeneering en vroegere toezeg ging van den Minister, dat hunne bedrijven door de Regeering schadeloos zouden won* den gesteld. De Minister van Landbouw deelde do deputatie mede, dat de Regeering aan hef verlangen der melkinrichtingen niet kon voldoen, terwijl Z.Exc. hun adviseerde da bedrijven te centraliseeren, waardoor de oi* dernemingen economisch beter zouden won» den ingericht. De vertegenwoordigers wezen Z.Exc. er evenwel op, dat door deze centralisatie een groot gedeelte van het personeel der melk inrichtingen ontslagen zouden moeten won» den en dat deze arbeiders dan weer de steun van de Regeering zouden erlangen, waarop de Minister ten antwoord gaf, dat de slacht offers van dezen maatregel zich voor even- tueele steun tot het Steuncomité zouden kunnen wenden. Naar bekend is, zullen ce arbeiders in het melkbedrijf met een gedeeltelijk ontslag geen genoegen nemen, daar zij op de dezer dagen gehouden vergadering van den Trans-f portarbeidersbond juist besloten hebben, bi) ontslag van een gedeelte van het personee^! allen het werk te staken. In antwoord op het dezer dagen gezon den telegram van den Centralen Bond vatl Transportarbeiders aan den Minister van Landbouw met het verzoek in audiëntie to mogen worden ontvangen, is het bestuur van dien bond uitgenoodigd tot een onder* houd met minister Posthuma tegen Vrijdag middag. Naar men weet is deze confer^aan gevraagd in verband met het a.s massa- ontlag van het peroneel der melkinrich tingen tengevolge van de invoering def melkrantsoeneering. De oorzaak der melk- schaarschte. Naar aanleiding vat* d« dio van de feitelijkheden waartoe zij last heeft moeilijkheden bij de melkyoorziening, l® gegeven, ten «anzien van schepen in de1 te Amsterdam tot een criiicken. to.s an

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1