DE EEMLANDER" BUITENLAND ABONNEMENTSPRIJS E? 73" .Z S EERSTE BLAD Van week tot week. p* We Jaargang, No. 146 ft! potl f 1001 per week (met gratis verzekeriog tegen ongelukken) f 0.14. afionderlijke nummer» f O03. Wekelijkscb bijvoegsel «De HolUncUcht Hukrtmnr* (onder redécüe van ThÉris. Hoven) rtr 3 maanden 50 cent. Wekelljksch bijvoegsel •IFereUrevuee per 3 maanden 60 cent. AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt HOOFDREDACTEURM.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS i VALKHOFF t C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoek UT»ecmt»CN„T«. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 12 Januari 1918 dienstaanbiedingen 1-S regels f 0.50, grootc leHern naar plaatsruimte. Voor handel ca bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald jdvu» tccren in dit Blad, by abonnement Eene circulaire, bevittende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De nieuwe staatsleening. De nieuwe staatsleening van 500 millioen is polleekend, en zelfs meer dan dat; cr is voor B25 millioen ingesclirijven. Dat is verblijdend. Er blijkt nog voldoende jgeld beschikbaar te zijn ondanks de talloozc jfcmisSies der laatste maanden, en bovendien blijkt de bevolking den ernst der lijden vol doende te beseffen om, hoewel voofdeeligcr ibelegging niet moeielijk zou zijn, deze leening jtoch niet tot 'n mislukking te doen worden. Toch is het resultaat minder veelzeggend ïlan het schijnt. Dat het bedrag volleckend werd, is ongetwijfeld goeddeels te danken aan de stok achter dc deur, de gedwongen 3 leening, welke bij niet volteekening allen be dreigde die achtergebleven waren. Voor het Rijk mocht het voordeeliger zijn, als 'n gedeel te van de 500 millioen tegen 3% was geplaatst geworden, maar overigens ware het 'n veeg teeken geweest, wanneer het dien kant had moeten uilgaan. Het was dan 'n teeken van 'onvermogen, van gebrek aan vaderlandslief de, van egoisme, dat trouwens z'n eigen straf meebracht, van- lamlendigheid geweest, als 'deze leening niet volleckend was. Gelukkig blijken er nu slechts weinigen te zijn die er op gespeculeerd hebben dat anderen die 500 mil lioen wel bijeen zouden brengen, zoodat zij celve hun geld voordeeliger konden beleggen. Of hun belegging ook op den duur secuurder zal zijn, moet blijken-, maar beter kan zij zeer zeker niet zijn. ook al gold het steun van de Nederlandsche industrie. Want hoe zou men z'n geld beter kunnen beleggen dan door mee te werken om ons volk den kop boven water te helpen houden? De jacht naar (Oorlogswinst. In het weekblad „dc Vrijzinnig-Democraat" wordt weer eens gewezen op dc moreele in zinking. de verwording der zeden, welke deze oorlogstoestand heeft doen ontstaan. Het oor deel des onderscheids tusschen goed en kwaad, tusschen reclil en onrecht verstompt. Eenige van de meest verfoeilijke, uitingen zijn o. a. de smokkelarij, waaraan vóórdat de regeering krachtig ingreep, niet alleen tien duizenden grensbewoners maar ook burgers uit hel centrum, .ja zelfs soldaten en grens beambten zich schuldig gemaakt hebben; ver der de speculatieve veeuitvoer, welke het vleesch hier onbetaalbaar maakte, de pluim vee-geschiedenis, het geknoei op de groente veilingen dezen zomer, den kettinghandel (het met steeds meer winst van hand tot hand ver- koopen van voorraden), dc vervalsching vap waren, het prijsopdrijven van tal van waren, zooals lucifers, cacao, tabak, papier enz. Als 'n typisch staaltje varfdit laatste wordt verhaald hoe onlangs *n vertegenwoordiger eener firma bij**n .klant 'n buitensporigen prijs voor eenig artikel bedong, als reden opgevend dat een der grondstoffen reeds tot f 17 per kilo was gestegen. De klant was evenwel op de hoogte en bood op zijn beurt aan om de grondstof te leveren voor.... f 4. De klant maakte geen oorlogswinst, en de firma, welke het artikel ten slotte leverde tegen aanmerke lijk lageren prijs, zag zich de verwachte o. w. ODtglippen. Onze aardappelen. In menig gezin wordt het middagmaal be dorven door het gemopper over dc aardappe len. Het zijn de veen-aardappelen die zoo het misnoegen opwekken. We hebben altijd over vloed van goede eetaardappeien gehad, zoo redeneert men; de soorten, welke wij tegen woordig op tafel krijgen, kwamen vroeger nooit op onzen disch, doch in dc fabrieken te recht. zelfs werden er*nog goede aardappelen uitgevoerd. Dc uitvoer is nu stopgezet, hoe is hef dan mogelijk dat er 'n tekort aan eetaard appeien bestaat? En bij boosaardige mcnschen komt zelfs de vraag op: zouden ze dan toch. stilletjes over de grens gaan? Het Hdbl. geeft 'n antwoord. Hel begint met te verklaren dat er niet éón aardappel ge- schikt voor de winlerdistribulie voor export bestemd is. Wat er nu nog gesmokkeld wordt, 5s op het totaal zéér onbeduidend. Wel werden er vroege aardappelen uitgevoerd, maar van die waren er over; door hun zeer geringe duurzaamheid konden ze toch niet bewaard blijven. Het tekort zal juist zijn van dc latere. Daarbij komt dat wij thans missen dc vroege Malta-aardappelen, terwijl de beperkte rant soenen, vooral op het platteland hel aardap- pelverbruik zeer deden toenemen. Het week- rantsoen is thans 4 K.G.; er is geenritwestie van dat deze hoeveelheid vóór den oorlog ver bruikt werd. Door al deze omstandigheden is cr 'n tekort aan gewone consumptie-aardappelen ontstaan. Voor dat tekort zijn we nu aangewezen op aardappelen die anders vermalen werden tot meel. Waren zij bewaarbaar, dan konden zij dienen als reserve om, als er een surplus mocht zijn, later nog vermalen te worden: ze zijn echter niet bewaarbaar en moeten dus thans gegeten worden. Waren de aardappelen nu in den vrijen handel gebleven, dan zouden de menschen in 't begin van 't seizoen eerst dc lekkere aard appelen gekocht en gegeten hebben; de slechte zouden bewaard en.... bedorven zijn en na eenige^ maanden zou er geen eetbare aardap pel meer te vinden zijn geweest. Daarom heeft de regeering de geheele oogst opgevorderd en in distributie, gebracht; de regeering moet hel in haar macht hebben den toevoer naar de verschillende gemeenten te regelen, om te kunnen zorg dragen dat er overal voldoende voorraad is en tegelijkertijd de minder goede kwaliteiten evenredig ver beeld worden; in verband met de verkeers moeielijkheden moest ook het vervoer zoo economisch mogelijk geschieden. De regeering heeft zelfs te laat ingegrepen. Het gevolg daarvan is dat verscheidene parti culieren nog aardappelen hebben kunnen in- elaan, gedeeltelijk goede aardappelen die zij dan te vroeg opaten, gedeeltelijk minder duur zame, welke zij bewaarden en zagen beder ven. In beide gevallen ten schade van het eco nomisch verbruik der voorraden, zoodat thans inderdaad voor Mei of Juni het gevaar van 'n tekort bestaat. V r ij z i n n i g-D emocraten en Soc. Dem, 'n Zeer interessant artikel van Mr. Marchant over dit onderwerp. Het standpunt der soc. dom. als de partij der arbeidersklasse tegenover alle „burgerlijke" partijen is onhoudbaar gebleken. Zij wilden geen verantwoordelijkheid dragen en beperk ten zich tot critiek en propaganda. De ministe- riëele portefeuilles werden in 1913 geweigerd maar achter de groene tafel namen de rood- baadjes den eencn zetel na den anderen aan. Dc wereldoorlog heeft het proces verhaast, liet nationale bewustzijn bleek sterker dan het proletarisch bewustzijn. Daarmee verkregen de landsgrenzen 'n grooter belang en werd daarbinnen de tegenstelling tusschen de vroe ger zoo scherp gescheiden klassen van minder ingrijpende beteekenïs. Men kreeg waardee ring ook voor „burgerlijke democraten en begon in te zien dat door deelneming aan de regeering de taak van de democratie verlicht en het resultaat bevorderd werd. Het verschil in beginsel blijft hetzelfde. Tiet historisch materialisme als er nog wat van over is verwerpen dc vr. dem.; zij nemen niet aan dal de mcnsch~~i\ produet is der eco nomische omstandigheden, noeh dat de maat schappij door 'n aanstaande overwinning van hel proletariaat en opheffing van het privaat bezit communistisch ingericht in den gemeen schapszin 'n voldoende prikkel zou vinden voor het in gang houden der voortbrenging. Vandaar dat" de vr. dem niet van plan zijn nu maar alvast dadelijk dc socialisccring van grootbedrijven als wenschelijk tc dccrplecren, terwijl nog 'n onderzoek zal moeien lecren of hel wenschelijk en nuttig zou zijn. In het alge meen heeft hel overheidsbeheer in dezen oor logstijd wel geleerd dat de leiding van het maatschappelijk verkeer en leven door den Slaat op zich zelf niet den waarborg geeft voor afdoende verbetering; eer het tegendeel. Bovendien heelt het denkbeeld van den marxistischcn klasse-strijd zich te vast gezet in dc hoofden dan dal dc partijgangers zich zoo maar bij 'n hieuw beleid der partijleiders zouden aanpassen. Maar Ier zake van vrouwenkiesrecht, van het finanliëele vraagstuk en dal der defensie' zouden bij streng omschreven waarborgen in de soc. dem. bondgenooten te vind n zijn. Politiek Overzicht De republiek Finland. Als eerste vrucht van de beidé revolu- tien, die Rusland in 1017 heeft doorge maakt, is Finland in de rij der zelfstandige staten van Europa getreden. De besturende hoofdcommissie van de S^'ets in Peters burg heeft de zelfstandigheid van Finland erkend. De drie Skandinanvische staten heb ben niet gedraald met hunne erkenning van den nieuwen staatsrechtelijken toestand van Finland. Zweden heeft het voorbeeld gege ven, Noorwegen en Denemarken zijn ge volgd. Het Duitsche rijk is de eerste van de groote mogendheden geweest, die de onaf hankelijkheid der republiek Finland heeft erkend. Maar ook bij de andere groep der oorlogvoerenden schijnt de zelfstandigheid van Finland sympathie te viriden; uit Parijs is bericht, dat Frankrijk heeft verklaard Fin land te erkennen. Dit is het blijde slot van een lange tra gedie. De bange, dikwijls hopelooze strijd, dien Finland gedurende vele jaren heeft moeten voeren tegen de onderdrukking van zijn recht en zijne vrijheid, ligt nog verself in de herinnering. Deze slotperiode van de Russische heerschappij over Finland staat in volstrekte tegenspraak tot het begintijd perk. Czaar Alexander I, tijdens wiens regee ring Finland van Zweedsch in Russisch be zit overging, was allerminst bedacht op het leggen van een dwangjuk op zijne nieuwe onderdanen. Hij heeft op den landdag te Borga in eene „verzekering, aan alle inwo ners van Finland" van 27 Maart 1809 „den godsdienst en de wetten van het land met de rechten en privilegiën, die iedere stand tot dusver had genoten, bevestigd en be krachtigd". Naar de bedoeling van dezen czaar zou zijne „voor eeuwige tijden gege ven belofte" niet alleen gelden voor hem maar ook voor zijne opvolgens. In dezelfde bewoordingen hebben ook Ni- colaas I, Alexander II en Alexander 111 bij hunne troonsbeklimming de rechten van Finland en de door den eersten Alexander aanvaarde verplichting bekrachtigd. Ook Ni- colaas II bevestigde in het begin van zijne regeering de grondwet ven Finlan^. Maar onder dezen zwakken, steeds aan den in vloed van den sterkste toegevenden heer- scher is zij stelselmatig geschonden en ten slotte brutaal op zijde gezet. Op tweeërlei oogmerk was van den aanvang af het doel van het Russische nationalisme op den Fin- schen grond gericht: samensmelting van de Finsche legerinrichting met de Russische en uitbreiding van de geldigheid der Russi sche wetten over Finland. Ook beslist reac tionaire neigingen waren mede in het spel; de vrijzinnige staatsinrichting van Finland moest aan de willekeur van het absolutisme onderworpen worden. De schrik, djen de revolutionaire beweging, welke onder aen indruk van de nederlaag in den oorlog met Japan het hoofd opstak, aan de machthebbenden in Rusland inboe zemde, bracht aan Finland een korten tijd van verademing. Den 4en November 1905 besloot de czaar den toestand zooals hij hem bij het begin van zijne regeering had gevon den, te herstellen en met dit doel den land dag van Finland bijeen te roepen. Het land dagstatuut van 20 Juli 1906 was daarvan de vrucht; als grondslag voor de samenstel ling van den landdag werd daarbij aangeno men een algemeen en gelijk kiesrecht, waar bij ook vrouwen stemgerechtigd en verkies baar zijn. Op den nieuwen grondslag had eene verzoening tusschen Finland en Rus land tot stand kunnen komen, wanneer be loften en verbintenissen van Nicolaas D bin dende kracht hadden gehad. Maar reeds in 1907 kreeg de reactie in Petersburg weer de overhand. Een nieuw tijdperk begon, waarin de „rijksbelangen" als voorwendsel werden aangegrepen om Finlanu te maken tot een Russisch wingewest en elke neiging tot zelfstandigheid te onderdrukken. Vruch teloos trachtten de Finlanders voor hun goed recht op te komen. Nog in het begin van 1914 hebben zij wederom in een nadrukke lijk gesteld verzoekschrift aan de regeering te Petersburg verzocht een einde te maken aan de rechtsverkrachtingen, waaronder zij te lijden hadden. Te vergeefs. Er was be sloten, dat Finland gelijk moest worden aan Rusland, en daarbij moest het blijven. Wanneer het czarisme als overwinnaar uit dezen wereldstrijd was gekomen, dan zou Finlands politiek? zelfstandigheid voor goed begraven zijn. Maar met den val van het czarisme in Rusland brak voor Finland de dageraad van het herstel zijner vrijheid aan. De revolutie in Rusland heeft voor Finland het dreigende onheil afgewend. Zij plaatste echter de Finsche staatslieden voor bui tengewoon moeielijke vraagstukken. Hun land was en is nog heden bezet door een groot aantal 'Russische troepen, die zich aan ernstige uilspattingen overgeven eigen machtsmidelen om die te keeren, ontbreken. Daarbij komen de scherpe verschillen tus schen de burgerlijke en de socialistische staatsopvattingen, die in Finland eene kloof teweegbrengen weinig minder diep dan die, welke het Russische voik scheidt in onverzoenlijk tegenover elkaar staande par tijen. Tegenover Rusland echter zijn alle partijen één ven zin; het door den nieuw gekozen landag den 7en December 1917 genomen besluit, dat de onafhankelijkheid proclameert/is met algemeene stemmen ge nomen. Hiermee heeft Finland zich op eigen voe ten geplaatst. Voor dat besluit, dat onge twijfeld den wH van 't geheele volk van Fin land uitdrukt, is n" de toestemming verkre gen van de regeering. die feitelijk het gezag in Rusland uitoefent. Verschillende regee ringen van buitenlandsche staten hebben Finland als vrije enonafhankelijke staat erkend en daarmee, verklaarddat zij in vrede en vriendschap wenschen te leven met den nieuwen staat, die met zijne 3,'_ millioen inwoners en zijne nog weinig ontwikkelde economische omstandigheden geene andere cf&n bescheiden eischen om te leven kan stellen, maar op het groote staatslichaam, waarvan het zich heeft afge scheiden, dit voor heeft, dat het voor zijne buren en voor de wereld geen gevaardrei gend element zal zijn. D© ©orSog. Van de oorlogstooneelen niets nieuws. Uit het vérslag van de alge meene vergadering der vredesgevol- machtigden van eergisteren te Brest- Litowsk: Nu door het derde universal van de Ukrai nische centrale rada van 7/20 November hare stelling als staat is bepaald, hervat de Ukrainische volksrepubliek op het huidige oogenbik haar'internationaal bestaan, dat zij voor meer dan 250 jaren verloren had, en treedt thans in den vollen omvang van de baar op dit gebied toekomende rechten in internationale betrekkingen. Op grond hier van beschouwt het algemeen? secretariaat der regeering van cïe Ukrainische volksrepu bliek het als juist bij de tegenwoordige vre desonderhandelingen eene zelfstandige stel ling in te nemen en heeft het de eer aan de regeeringen van de hier vertegenwoordigde staten de volgelTde nota te overhandigen: „De regeering van de Ukrainische volks republiek brengt hiermee aan alle oorlogvoe rende en neutrale staten het volgende ter kennis. Door middel van universal no. 3 van de Ukrainische centrale rada van 7/20 Nov. 1917 werd de Ukrainische volksrepubliek ge proclameerd en door deze staatshandeling de volkenrechtelijke stelling van deze repu bliek bepaald. Strevende naar de vorming van een federatieven bond van alle op het gegeven oogenbük op het gebied van het voormalige Russische keizerrijk ontstane re publieken, knoopt de Ukrainische volksrepu bliek door haar algemeen secretariaat tot aan het tijdstip der vorming van eene ge meenschappelijke bondsregeering in Rus land en de regeling van de volkenrechtelijke vertegenwoordigingskwestie tusschen de Ukrainische volksrepubliek eencrzijds en de bondsregeering van den toekomstigen sta tenbond anderzijds zelfstandige volkenrech telijke betrekkingen aan. Het secretariaat-generaal beschouwt het daarom als onvermijdelijk noodig alle staten en volken der wereld in kennis te stellen van de houding der Ukrainische volksrepu bliek tegenover de vredesonderhandelingen, die nu in Brest-Litowsk beginnen tusschen de vertegenwoordigers van den centralen raacl der volkscommissarissen eencrzijds en de regecringen van de tegen Rusland oor logvoerende staten anderzijds, en on wrikbaar er aan vast te houden, dat de tegenwoordige oorlog voor alle sta ten, inzonderheid voor de arbeidende klas sen van iederfcn staat het zwaarste kwaad beteekent, dat all^ oorlogvoerende staten van veroveringsplannen behooren of te zien en onverwijld vredesonderhandelingen zou den moeten inleiden. De Ukrainische cen trale rada, het parlement van de Ukrainische republiek, heeit het onvermijdelijk noodig geacht terstond na de afkondiging van de Ukrainische republiek eene actieve politiek in de vfedeskwestie in te leiden. De Ukrai nische centrale rada heeft daarom, nadat zij in haar derde universal de noodzakelijkheid van het onverwijld sluiten van den vrede had verkondigd, het als onmisbaar beschouwd te streven naar het sluiten van een wapenstil stand. Tot dit doel weiden vertegenwoordi gers van het generaal secretariaat gezonden naar het zuidwestelijke front en ook naar het Rumeensche front, die thans tot een en kel Ukrainisch front onder leiding der regee ring van de Ukrainische volksrepubliek ver- ee.iigd zijn. Gelijktijdig heeft de Ukrainische centrale rada het generale secretariaat opge dragen de verbonden stoten van deze onder handelingen in kennis te stellen, hetgeen destijds ook door het algemeen secretariaat is gedaan. Toen later de raad der volkscommissaris sen in overleg met de regeeringen van de tegen Rusland oorlogvoerende staten de zaak van den wapenstilstand aan alle fron ten van Rusland ter hond had genomen, heeft het algemeene secretariaat zijne ver tegenwoordigers naar Brest-Litowsk gezon den voor controle en informatie. Hierbij acht het algemeene secretariaat het noodig te doen uitkomen, dat de vertegenwoordigers van den raad der volkscommissarissen, of schoon zij in kennis gesteld waren van de aankomst der gedelegeerden van de regee ring der Ukraine, den olgemeenen Wapenstil stand zelfstandig zonder eenig overleg met de Ukrainische volksrepubliek gesloten hebben. Zich bewust van 't feit, dat de raad der volkscommissarissen, overeenkomstig het laatste punt der voorwaarden van den olgemeenen wapenstilstand, vredesonder handelingen met de regeeringen van Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije gaat beginnen, verklaart het al gemeene secretariaat in naam van de Ukrai nische volksrepubliek het volgende: 1. De regeering van den dcmocratischen Ukrainischen staat streelt naar beëindiging van den oorlog in cle gansclie wereld, den vrede tusschen alle tegenwoordig oorlog voerende staten, den algemeenen vrede. 2. De tusschen alle staten te sluiten vrede moet democratisch zijn en iederen, ook den kleinsten staat, net volle, door niets beperk te recht van zelfbepaling verzekeren. 3. Voor het mogelijk maken van de werke lijke wilsuiting der volken moe^n behoor lijke waarborgen gegeven worden. 4. Derhalve is iedere annexatie, d.w.z. ie dere gewelddadige inlijving of overgave van eenig landsdeel zonder toestemming van zijne bevolking, ontoelaatbaar. 5. Even ontoelaatbaar is van het stand punt der belangen van de arbeidende klas se iedere oorlogsschadevergoeding, welke vorm er ook aan moge worden gegeven. 6. Aan de kleine volken en staten, die tengevolge van den oorlog aanmerkelijke schaden of verwoestingen hebben geleden, moet overeenkomstig regelen, op het vre descongres uit te werken, materieels hulp verleend worden. 7. De Ukrainische volksrepubliek, die te genwoordig op haar gebied het Ukrainische front bezet houdt en in volkenrechte lijke zaken, ertegenwoordigd door hare re geering waaraan dc bescherming van de Ukrainische volksbelangen is opgedragen, zelfstandig optreedt, moet evenals de overi ge staten aan aite vredesonderhandelingen, congressen en comerentiën kunnen deel nemen. 8. De macht van den raad der volkscom missarissen strekt zich niet over geheel Rjis- land en dus ook niet over de Ukrainische volksrepubliek. Deze kan derhalve den uit de onderhandelingen met de tegen Rusland oorlogvoerende staten eventueel voortko mende vrede voor de Ukraine slechts dan als verplichtend beschouwen, wanneer de voorwaarden van dezen vrede door de re geering van dc Ukrainische volksrepubliek aangenomen en onderteekend worden. 9. In naam van geheel Rusland kan slechts die regeering (en wel uitsluitend een bondsregeering) vrede sluiten, die door alle republieken en als staat georganiseerde ge bieden van Rusland erkend zou zijn. Wan neer echter zulk eene regeering in den eer sten tijd niet gevormd zou kunnen worden, kan deze vrede slechts gesloten worden door de vereenigde vertegenwoordiging van die republieken en gebieden. Aan het beginsel van een democratischen vrede onwrikbaar vasthoudende, streeft het algemeen secretariaat gelijktijdig er naar, dat deze algemeene vrede zoo snel mogelijk worde verkregen; het hecht groote waarde aan alle pogingen, die zijne verwezenlijking dichterbij kunnen brengen. Het beschouwt het daarom als onmisbaar 2ijne vertegen woordiging op de conferentie in Brest- Litowsk te bezitten, daarbij tevens hopeilde, dat de definitieve oplossing van de zaak des vredes op een internationaal congres zal geschieden. De regeering van de Ukraini* sche volksrepubliek noodigt alle oorlogvoe. renden uit daarheen hunne vertegenwoordi gers te zenden. De president .van het algemeent secretariaat, WINNITSJENKO. Da staatssecretaris voor interna tionale zaken, SJOELGIN." In antwoord op het betoog van den UkraL nischen staatssecretaris stelde de voorzitter, staatsecretaris von Kühlmann, voor de Ukrai nische nota als gewichtig1 historisch docu ment bij de akten van het congres te voe gen. De vertegenwoordigers van de verbon den staten begroeten de in Brest-Litowsk verschenen Ukrainische vertegenwoordigers; zij behouden zich voor stelling te nemen tegenover de bijzonderheden van de verkla ringen der Ukrainische gedelegeerden. In verband hiermee drukte de voorzitter den wensch uit eenige vragen te stellen om een grondslag te krijgen voor het door de ver- bonden staten te nemen besluit. Tot dusver werd met de vertegenwoordigers van do Petersburgsche regeering over alle het Rus sische gebied betreffende zaken onderhan deld. Daarom moest tot den voorzitter van de delegatie dép Petersburgsche regeering da vraag gericht worden of hij en zijne delegatie ook verder voornemens waren diplomatiek op te komen voor de zaken van geheel Rusland. Trotzlcy legde hierop de volgende verkla ring afKennis genomende hebbende van de door de Ukrainische delegatie bekend ge maakte nota van het algemeen secretariaat van de Ukrainische volksrepubliek, verklaart de Russische delegatie harerzijds, dat zij in volle overeenstemming met de principieelc erkenning van het recht van zelfbepaling van iedere natie tot aan de volledige afschei ding geen beletsel vindt voor de deelneming van de Ukrainische delegatie non de vredes onderhandelingen. Over de beteekeni^-van deze verklaring ontstond eene vrij lange discussie, die ten slotte werd samengevat in de vraag of de Ukrainische delegatie eene onderofdeeling, eene tusschendelegatie, vormde of wel in diplomatiek opzicht als de vertegenwoordi ging van een zelfstandigen, staat moest wor den behandeld. De vraag van Trotzki is in dien zin be antwoord, dat zij als afgedaan is beschouwd, omdat de Ukrainische delegatie als zelfstan dige vertegenwoordiging hier optrad, omdat deze vertegenwoordiging door zijne dele gatie erkend is en omdat van geene zijde een ander voorstel is gedaan. De voorzitter van de Ukraiifische delegatie dankte hierna de Russische vertegenwoordi gers voor dit stelling nemen en voor do wijze waarop dit was ontvangen. Hii nam aan, dat daardoor de zelfstandige stelling, dio zijne delegatie bij de vredesonderhandelin gen moet innemen, bepaald is: namelijk dal de Ukrainische en de Russische delegatie twee afzonderlijke, zelfstandige delegation van dezelfde partij vormen. Nadat staatssecretaris von Kühlmann met instemming van de vergadering had ver klaard, dat deze preliminaire kwestie eerst tusschen de delegatiën van de verbonden staten zou worden behandeld en hare verdere behandeling in de algemeene vergadering voorbehouden bleef, nam de eerste gedele geerde van de Russische delegatie Trotzky het woord. Tot inleiding verklaarde hij, dot het noodig was eerst een misverstand uit den weg te ruimen, dat zich in de onderhande lingen had ingeslopen. De Russische dele gatie stelde vast, dat het officieele in do Duitsche bladen gepubliceerde protokol van de zitting van 27 Decenvbr 1917 in het ge« deelte, waarin de rede van den voorzitter der Russische delegatie was weergegeven, beantwoordde aan wat in deze zitting was ge beurd. Wat het aan de Russische delegatie geheel onbekende werkelijke of fictieve tele gram van het Petersburgsche telegraafagent- schap betreft, waarop de Duitsche pers en staatssecretaris von Kühlmann zich berie pen, daarover moest de Russische delegatie eerst inlichtingen inwinnen. Trotzky gaf zijn leedwezen te kennen, dat dit misverstand, dat in geen verband stond met de werk zaamheden van de delegatie, was ontstaan. Wat het door de militaire vertegenwoor digers van de drie andere delegatiën onder steunde protest van generaal Hoffmann te gen artikelen in de pers, draadlooze tele grammen, oproepen, enz. betreft moest hij verklaren, dat noch de voorstellen van den wapenstilstand, noch de aard van de vredes onderhandelingen de vrijheid van d^ pers en van het woord beperken. Na deze voorafgaande opmerkingen ging Trotzky in op den inhoud van de door de voorzitters der Duitsche en .O.-H. delegatiën afgelegde verklaringen; hij zeide: Allereerst verklaren wij, dat wij in v$lle overeenstem ming met het vroeger genomen besluit de vredesonderhandelingen verder willen voe ren, geheel afgezien van de vraag of de staten van de Entente zich al of niet aan sluiten. Wij nemen akte van de verklaring der delegatiën van den vierbond, dat da grondslagen voor den algemeenen vredey die in hare verklaring van 25 December ge formuleerd waren, nu vervallen zijn omdat de landen van de Entente gedurende den tiendaagschen termijn zich niet hebben aan»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1