buitenland "binnenland O UDERS „DE EEMLANDER" ilSXREMtilTSPSIIS foort f 1.50. Idem franca MHIHfflBlBxat;;» De Politieke invloed der Vrouw. n. FEUILLETON. Astrid Ehrencron-Mölier. 16© Jaargang, No. 149 nCr 3 maanden voor Ameis* B« post i 2.00. per week (mei gratis verzekering Sn, ongelukken) f 0.14. afzonderlijke nummer. f OjO5. Wckelijkseb bijvoegsel »üt HollandseM Hmtsvtouw* (onder redactie van Thérès» Hoven) j maanden 50 cent Wekelijkse]» bijvoegsel «Jfm-etdrcvue* per 3 maanden 60 cenl AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 18 Januari 1918 HOOFDREDACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C» BU REAUARN H EMSCH E POORTWAL, HOIK utrkchtschistr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 dienstaanbiedingen 1-J regels f 0J0, groote letten naar plaatsruimte. Voor bandcl en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen tot het herhaald adver» teeren in dit Blad, bij abonnemenL Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De vrouwen hebben jarenlang gestreden tm het kiesrecht te krijgen. Zij wenschten, volkomen terecht, dat ook zij politieken in vloed zouden kunnen oefenen. Het zal thans moeten blijken in hoeverre «3ie wensch ernst was en de vrouwen ook inderdaad invloed zullen.... willen oefe nen Deinzen zij op 't laatste oogenblik terug, toonen zij zich, zelfs nu vrouwen candidaat gesteld mogen worden, onverschillig, wie de a.s. Kamerleden zullen zijn, onthouden aj zich van hei oeferten van invloed op de keuze dei candidaten en laten zij deze toch weer geheel over aan de mannen evenals vroeger-dan zal zulks door de tegenstan ders van vTouwenkiesrecht stellig uitgebuit worden tot 'n krachtig argument om den ernst van de beweging in twijfel te stellen en de rijpheid^ der vrouwen voor kiesrecht voor alsnog te ontkennen. Blijven de vrouwen thans inderdaad on verschillig, dan brengen zij de zaak van het actieve vrouwenkiesrecht in groot gevaar. XFant moeilijk zal het den voorstanders zijn om tegen de leiten in, zich op den ernstigeu wil van de vrouwen naar kiesrecht te be roepen. Toont dus dien ernstigen wil, gij vrouwen! Morgenavond zal de vrijz.-dem. kies ver een. Amersfoort's Gemeentebelang verga deren de belangrijke agenda vermeldt o.a. opmaken van de groslijst voor candidaten voor de Tweede Kamer. Wij hopen dat de vrouwen die tot nu toe aarzelden, heden nog zich zullen aansluiten om morgen invloed te kunnen oefenen. Het is 'n critiek oogenblik voor de bewe ging. Dal zij het toch niet onbenut oorbij Iften gaan! Politiek Overzicht De boodschap van Lansing. Niet minder dan voor Frankrijk, is het voor Engeland een blijde boodschap ge weest, die de Amerikaansche staatssecreta ris Lansing, als hoofd van het staatsdeparte- ment te Washington de rechterhand van president Wilson, bracht toen hij verkondig de: „Wij gaan voort met dezen oorlog. Wij moeten overwinnen ter wille van de mer.sch- heid en wij zullen overwinnen". Ook in Engeland gaat men gebukt onder de zorg voor den toestand, dien het heden te zien geeft, en de nog groote re zorg voor wat de toekomst zal brengen. Diepe neer slachtigheid spreekt uit den terugblik, dien de hoofdredacteur van de Daily News heeft geworpen op het jaar 1917, waarvan hij zegt: „Het zou niets zijn dan een ijdele poging tot bemanteling van de waarheid, voor te geven, dat het afgeloopen jaar iets anders geweest is dan een jaar van teleurstellingen." Hij wijst tegenover de ééne lichtzijde van het .treden van de Vereenigde Staten in den oor log op de schaduwzijde van het uittreden van Rusland, de_ verlamming van Rumenië, de Italiaansche catastrophe en de ontwikke ling van de U-boot-bedreiging tot een punt, waar het bestaan van de Entente bedreigd werd en nog bedreigd is. Daarbij heeft het vermogen van den vijand om den strijd ook in het binnenland vol te houden, alle bere keningen te schande gemaakt. Er bestaat geen vaste grond voor de opvatting dat Duitschland niet in staat zal zijn het ko mende jaar economisch evengoed door le staan als dit in de afgeloopen drie jaren het geval is geweest. Bittere kritiek voert deze schrijver tegen het 'beleid van de Britsche admiraliteit, die niet in staat is geweest het U-bootgevaar te overwinnen. Hij zegt: „De ervaringen van dit jaar hebben ons niets geleerd. Indien eene beslissing mogelijk ware, had zij in dit jaar moeten zijn verkregen, nu het Britsche leger zijn jnaximum aan sterkte had bereikt. Wanneer dus de politiek van volhardend afwachten hare uitwerking zal hebben, dan is het noodig, dat de U-boot bedwongen wordt. Geschiedt dit niet, dan moet men het feit onder de oogen zien, dat wij ons in het grootste gevaar bevinden, in een gevaar dat door niets wat op het vaste land ge beurt, in belangrijke mate verminderd kan worden. Zelfs het bouwen van handelssche pen, van hoeveel gewicht het ook moge zijn, kan niets meer dan een tijdelijk redmiddel zijn. De werkelijke oorlog wordt tusschen de Düitsche U-boot en de Britsche handels marine uitgevochten. Men heeft ons dikwijls verzekerd, dat de U-boot is overwonnen. Maar wij weten, dat dit n i e t het geval is en dat het nooit het geval zal zijn, zoolang niet een nieuwe en krachtige geest zijn ift- tocht heeft gedaan in onze admiraliteit. Men behoeft niet in de dagbladpers te zoeken of onder het volk te gaan om de teekenen uan te wiizen van het steeds meer doordringende besef, dat de offers, die deze wereldstrijd vergt, te zwaar zijn om ze op den duur te kunnen volhouden. Men vindt ze in de eigen woorden, waarmee de man nen, die aan het bewind zijn, zich richten tot het volk. In het laatst van de vorige weck heeft de minister van marine aan een maal tijd, waar ook de gezant der Vereenigde Staten was aangezeten, -een rede gehouden, die van het begin tot het einde klinkt als één noodkreet. Hij wijst op de offers, die reeds zijn gebracht door de geallieerden. Zij hebben 12 millioen soldaten in het veld ge houden en 3 a 4 millioen dooden té bekla gen. Hunne gelden hebben zij uitgestort. In richtingen van industrie en financieele in stellingen werden bij menigte vernietiigd door dezen gruwelijksten van alle oorlogen. Maar nu heeft Goddank Amerika de zaak der geallieerden tot de zijne gemaakt en zich tot den vertegenwoordiger van Ameri ka wendende, zegt Churchill: „Bouwt sche pen, want dat alleen kan uw machtige, on metelijke kracht vrijmaken! Geeft uw crediet in den vorm van oorlog smaterieel, want daaidoor alleen kan onze volle steHcte ge handhaafd worden. Laat alle beschikbare scheepsruirwte gebruikt worden om afge werkte of half-afgewerkte producten liever dan grondstoffen te vervoeren. Vervoert lie ver staal dsn erts, liever granaten dan staal, liever ontploffingsmiddelen dan de bestand- deelen, waaruit zij worden samengesteld. Gebruikt de daardoor bespaarde scheeps- ruimte om de aankomst van uwe flinke sol daten te vergemakkelijken en te bespoedi gen." Daarop wordt met smart gewacht. Dat ziet men ook uit de rede, waarmee Sir Auckland Geddes, het hoofd van een der ministerieele departementen, die aan den oorlog hun ont staan te danken hebben, in de eerste zitting van het lagerhuis in het nieuwe jaar de be handeling heeft ingeleid van het reeds aan gekondigde wetsontwerp, dat strekt om weer nieuwe mannenkracht voor het voeren van den oorlog beschikbaar te stellen. 450.000 mannen zullen uit de burgerlijke maatschap pij aan het leger moeten worden afge:.~an. Dat is het absolute minimum, dat dadelijk noodig is; later zullen er nog meer noodig zijn. Maar een klein half millioen mannen worden terstond gevorderd, want men heeft meer mannen noodig voor het leger, totdat Amerika aan het front kan optreden, waar mee nog eenige maanden gemoeid zullen zijn. Wederom dus eischt <ie oorlogsgod een nieuw, zwaar offer van de levenskrachten der natie. Als men er toe besluit, dan zal het zijn omdat men hoopt, dat de hulp uit Amerika zal bewerken, dat de strijd zich ten slotte ten goede zal keeren en de vurig ver langde overwinning zal brengen. De oorlog. Op de oorlogstooneelen in het westen blijft de nagenoeg volkomen rust aanhou den. Aan het Italiaansche front schijnt de strijd weer wat op te leven. De laatste berichten gewagen vön een hevige artillerie strijd tus schen de Brenta en de Pi ave en van aanval len der Italianen op de stellingen aan den Monte Azolone en aan den Monte Pertica. Yarmouth is eergisteravond uit zee gebom bardeerd gedurende vijf minuten. Een twin tigtal. granaten vielen in de stad. Het Engelsche lagerhuis heeft bij de her vatting van zijn werk na de nieuwjaarsva- cantie zich dadelijk bezig gehouden met het reeds aangekondigde «wetsontwerp tot ver sterking van het mannenmateriaal voor den nationalen dienst. Er zullen dadelijk 420 tot 450.000 mannen aan de burgerlijke maat schappij onttrokken moeten worden om de legers aan het front op peil te houden en den vloot- en luchtdienst uit te breiden. Maar dit cijfer moet als een volstrekt mini mum beschouwd worden; later zullen er nog veel meer noodig zijn. Ten minste als het dan nog oorlog is. Londen, 15 Jan. (R.) Een officieel Britsch telegram uit Petersburg deelt mede, dat de staf van de Rumeensche legatie in hechtenis is genomen en in de Peter en Paulvesting opgesloten is. Weenen, 14 Jan. (Korr.-Bur.) De voor malige (Servische) minister van oorlog, ge neraal Radomir Wesnits, heeft zich met zijn aanhang, waarbij zioh ook de gewezen Mon- tenegrijnsche minister van justitie Philoslaw bevindt, ter beschikking van de O.-H. over heid gesteld en de wapens ingeleverd. Zij be vinden zich thans bij het districtscommando te Andryevica. Daar zij zich binnen den ge stelden termijn hebben aangemeld, vallen zij onder de door den keizer ter gelegenheid van zijn geboortedag afgekondigde begenadiging Londen. 15 Jja;(R-) De in de laatste week door de Bank of England en de post kantoren verrichtte verkoopen van oorlogs- leening hebben een totaal» bedrag van 36 millioen bereikt, hetgeen meer is dan in een der vorige weken is bereikt. Gedurende vijf tien weken zijn 266 millioen in oorlogs honds belegd. Rome, 15 Jan. (Stefani). De minister van de schatkist Nitti heeft in eene rede na druk gelegd op den plicht van alle Italianen om ruim in te schrijven op de vijfde oorlogs- leening. Hij zette dé voordeelen uiteen van de nieuwe leening, die een rente geeft van 5.78 -pet. Er zijn nieuwe vormen van in schrijving uitgedacht, waarbij men partij heeft getrokken van 't nationale instituut van levensverzekering. Dit instituut biedt oen levensverzekeringspolis aan, waardoor de vrijstelling van de inschrijvingen, die door geleidelijke stortingen worden gekweten, ge waarborgd wordt in het geval van overlijden van den inschrijver voordat alle stortingen zijn verricht. Die bijzondere waarborg wordt verleend voor een lire per 100 lire nominale waarde. Het instituut neemt ook a pari titels van de vijfde leening aan* als storting van kapitaal voor lijfrenten ten gunste van perso nen boven de 60 jaar. Stockholm, 13 Jan. (W. B.) De En gelsche gezant te Petersburg Sir George Buchanan heeft aan een vertegenwoordiger van de Stockholms Tidningen verklaard, dat naar zijne meening de Bolshewiki er in ge slaagd zijn, zich zulk eene positie te verwer ven, dat niemand thans in staat is hen te ver drijven. Vooral de vrede, de algemeene oor logsmoeheid zijn hun triomf. Zij wenschen aan het roer te blijven totdat zij al hunne beloften vervuld hebben. De Entente kan hen niet als vertegenwoordigers van Rusland er kennen, omdat zij wel de macht in honden hebben, maar hun aanhang tot het noorden beperkt is. Over de vooruitzichten van de vredeson derhandelingen in Brest-Litowsk is niets met zekerheid te zeggen; maar Trotzki werkt met alle kracht aan het tot stand brengen van den partieelen vrede. Over 't geheel moet men zeggen, dat Rusland zijne rol als actief deelnemer aan den wereldstrijd heeft uitge speeld. Stockholm, 14 Jan. (Havos). Uit Pe tersburg wordt bericht, dat een nieuwe zelf standige staat in wording is in het uiterste noorden met Archangelsk als hoofdstad. Ze ven gouvernementen zullen deel uitmaken van dezen nieuwen staat, die vzich zal uit strekken tot in de buurt van Moskou; o.a. /.ui len de gouvernementen Kostrama, Wiatka en Perm er deel van uitmaken. De totale be volking zou zijn omstreeks 15 millioen. Verspreide Berichten Voor vrijheid en bescha ving. Naar wij in de Parijsche editie van de „New-York Herald" van 5 Januari lezen, werd Benjamin Kunnen, een Duitscher, die van het begin van den oorlog af steeds ui ting had gegeven aan zijne pro-Duitsche gevoelens, dezer dagen door een menigte burgers uit Fremont in Michigan in een auto geworpen en naar een meer in de buurt ge reden. waar men hem met een strop om de hals dwong eene verklaring te teekenen, waarin hij zijne loyaliteit tegenover de Ver eenigde Staten betuigde. Intusschen had een van de mannen met een schaar een ijzeren kruis in zijn haar geknipt. Nadat men het woord „Hun" op zijn voorhoofd geschil derd had, werd hij naar huis teruggevoerd. De „New-York Herald" schrijft boven het bericht: „How they do it in Michigan", en schijnt dit dus eene zeer prijzenswaardige manier van optreden te vinden. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Dinsdag werd verder de behandeling van 't ontwerp betreffende den waterweg van DondreoKt naar zee uitgesteld toit WoeRsdag, omdat de minister van water- slaat door famiiie-omsfeandigheden verhin derd is heden de vergadering bij te wonen. Na installatie van den heer de Zeeuw, het nieuwe Aid voor Rotterdam II, is het ontiwerp tot onteigening" van perceelen voor de ver breeding bij de Gevangenpoort te 's Gra- venhage aan de orde. Na eenig debat wordt het ontwerp aange nomen met 47 tegen 16 stemmen, waarna zonder beraadslaging of stemming worden aangenomen de begrootingen der lands drukkerij en het bouwfonds bin- nenlandsche zaken. Aan de orde is nu de begrooting van Bin- nenlandsche Zaken. De heer Van der Molen (a.-r.) dringt aan op wettelijke maatregelen tegen het bi oscoopgevaar, nu de gemeentelijke verorde ningen van Rotterdam en Den Haag door een arrest van den Hoogen Raad buiten we king zijn gesteld. De heer Fleskens (r.-k.) betoogt de noodzakelijkheid van verbetering der bur gemeesterssalarissen en wil, dat de gemeen ten worden ontlost van de kosten voor on derwijs, armenzorg en militie, terwijl het na deel der gemeenten in de dishihut>ekostcn over een reeks van jaren verdeeld, door het rijk moet worden terugbetaald. De heer Van Be»esteijn (v.-d.) sluit 7ich bij den spreker uan ten opzichte van da buifjemeesterssalarissen. De heer Hugenholtz ts.-d.) dringt er op aan voor de militairen het kiesrecht niet te schorsen bij de aanstaande verkiezingen en we' maatregelen tg nemen om hun de gelegenheid te geven om het kiesrecht uit te oefenen. De heer K eerekooper (s.-d.) maant tot loorzicht'gheid aan ten aanzien van de wettelijke bepalingen tegen het bioscoop gevaar. Veel beter is 't het volk tot ware schoonheid op te voeden. Spieker betoogt voorts de noodzakelijkheid van benoeming van bekwame burgemeesters, zonder te let ten op richting en vraagt ten slotte of da minister de inmenging van militaire autori teiten b;j de vrijheid van het woord wil af. keuren. De heer Schaper (s.-d.) verzoekt een noodwetje om de, kiezers, die op den stem mingsdag niet in hun woonplaats kunnen zijn, toch gelegenheid te geven hun stem uit te brengen. De heer De Knnter (u.-l.) vraagt in- lichtingen omtrent hei toekennen van het aandeel der gemeenten in de Oorlogswinst- belasrng. De heer Ter Laan (Den Haag) sluit zich bden vorigen spreker aan. De heer Lobman bepleit ook de wette lijke bestrijding van het bioscoopgevaar. De Minister, de heer Cort vonder Linden, meent, dat de gemeenten het bi oscoopgevaar moeten bestrijden, doch zal, zoo noodig, daartoe een wijziging in de ge meentewet overwegen. De quaestie van de burgemecsterssalaris- sen is een zaak van de gemeente en provin ciale besturen. l'olitie, armwezen en onderwijs kunnen z.i. niet geheel ten loste van het rijk komen. Ten aanzien van de toekenning van aan deel in de Oorlogswinstbelasling van de ge meenten is spr. geneigd tot milde toepas sing. Een besluit tot schorsing an het kies. recht van de militairen is niet te wachten. Er zal zooveel mogelijk verlof moeten ge geven worden om te gaan stemmen. Of een noodwetje, inzake het stemmen van hen, die niet in hun woonplaats kunnen zijn mo gelijk is, wordt nog overwogen. Te 5 uur 15 zijn de beraadslagingen ver daagd tot heden halfeen. Buitengewoon •orlogaervdiet 1017 In zijn Memorie van Antwoord op het ofdeo- lingsverslag over de suppl. Oorlogsbegrooling 1017 (buitengewoon crediet) zet de Minister ui».' een, welke de oorzaken zijn van de late uidieR,' ning ven dit wetsontwerp, woorover in de aldo«« lingen was geklaagd. Hoofdzakelijk is deze vei. traging te wijten aan den wensch om te voldoeri aan het verlangen naar meerdere specificatie^ van oe verschillende bedragen. Er zijn ruim 15.000 geweren en karabijnen meer 1 geleverd dan geraamd was. Uitgetrokken was f jtJ5 millioen voor 100Q Amerikaansche mitrailleurs met affuit, vcrwissdki stukken enz. De wapens waren aan den ver< tegenwoordigfer von het Departement van Oorlog in Amerika afgeleverd en door hem betaald, toca de Amerikaansche Regeering er beslag op legda. Hoe de onderhandelingen staan omtrent de de»«; wege verschuldigde schadevergoeding, is op hot De oogen moeten door vele tranen ge- jrasschen worden om helder te kunnen zien. Uit het Deensch door Betsy Bakke r—N o r t. 12 „Gaat ie, Tilde?'' vroeg ze met het bcslc oor legen <Je plaat. .,Kan jij hooron, of ie gaat?" Ik kan hel hooren!" riep hij, van zijn stoel Springende, „tik-lak, tik-tak, zegt hij. Ja, groot moeder, hij gaat!" Op een avond trof de domincc-hem daar. Hij kwam daar zijn veertiendaagsch spelletje •chaak spelen. Hij was een weduwnaar met huishoudster, die altijd mee gevraagd „Dat is een lieve, kleine jongen," zei hij. Dvc bij de kin pakkend. „Van wie is hij?" „van de Norups." -Zoo!" Mathilde kon dadelijk zien, dat Mevrouw fcomp en Ingeborg niet lol -dominees gunste lingen behoorden. wal zo^. 2e zouden er wel even fe ukkig om zijn. Zooveel Mxonders was €T •au hem zelf ook niet Als Ingeborg in eenigen tijd er niet geweest was. dan vonrl Malhildc het buiten zoo spook achtig stil en afgelegen. Zoo eenzaam en stil was het hier toch nooit geweest. En zoo donker en weemoedig. De groene wingerd dekte de ruiten .van de woonkamer loc als met groene luiken. De geluiden kwamen daar gedempt door, altijd dezelfde, van ploeg, slaletnmers en klompen. Het knarsen van een eenzamen wagen door de diepe wagensporen in de plantage, jammerend in de vecren en wielen, enkele oogenblikken lang, verstikt door de duinen en hel zand; het liclsche ge fluit van den trein op een kwart mijl afstand, klinkend als de kreet van een wilden vogel, daalde en stierf weg. Maar 's middags, als haar ouders en hot volk sliepen, (fan waren er slechts drie geluiden, de slijpsteen in don hoek, waar Jörgens zeisen en keukenmessen sleep, Belt-Ande's mondharmonica van uit den koestal, en het tikken van dc oude Bornholmcr klok nan. den muur. Al die geluiden keerden tot zich zelf terug.' vermengden zich niet met elkaar ze kwamen cn gingen, steeds op nieuw, en bleven altijd zich zelf. En <Ian op eens daartusschën het zachte steunen van grootmoeder. „Och ja, lieve hemel ja! Of Geertrui's grove mannenstem: „Op Calharinedal." 4 Harvey was in April vertrokken. Vader had groote oogen opgezet, toen hij om verlof vroeg, midden in tien tijd te mogen vertrekken. „Je kunt zeker wel blijven tot de vrije •week," had hij gezegd. Nee, dat kon hij juist niet; anders kon hij nooit president worden, want daarvoor moest men van zijn achttiende jaar in dc Vereenigde Staten gewoond hebben. Toen had vader genieend, dat hij zijn ver stand verloren had, of dal hij hem voor den gek hield. Ten-slotte vond hij 'l liet verstan digst om te doen alsof hij hem niet begreep. „Dus je blijft je lijd uil!" herhaalde hij. „Ja," antwoordde knecht, „als de baas liiij presidenlstraclcnient vafi mijn dertigste jaar ai wil betalen." Toen had vader de deur open gemankt, en hem verzocht, vóór de avond viel, van de plaats le zijn. Malhildc kreeg in den loop van <ldh zomer een briefkaart van hem, gezonden uit St. Fran cisco. Er stonden slechts twee Chineesclic kin deren op, die er heel slecht uitzagen. Hij waichti goudstof daar ginds met zijn vader, dal was herd werken, cn ze verdienden slechts weinig. „Maai* wij moeten hier allemaal van onder op beginnen," schreef hij. Muthilde dacht, dat hij er even slecht zou uitzien als de Chineesclic kinderen. Ze durfde dc kaart nooit aan b.iar ouders laten zien. „Denk je, dat jelui oogstfeest zult heb ben," vroeg Ingeborg op een dag. Mathilde keek haar aan;* nee dat dacht ze niet, dat hadden ze nooit gehad, zoo lang ze zich kon herinneren, 's Avonds vroeg ze haar ouders er naai". Maai* vader trok de schouders op, en zette een gezicht als gebeurde er iets zeer onaan genaams. „.Nee, meisje, daarvoor zijn we te oud ge worden, 'l is veel gemakkelijker hot volk geld te geven, dat hebben ze waarachtig liever. T Andere is zooveel drukte- -Vroeger ja toen was: het een andere kwestie, dat was ceu heel andere rijd, toen wij jong waren.'i En -toen geraakten hij en moeder samen aan het spreken over het dansen, zooals zij in hun jeugd gedanst hadden. E11 Mathilde hoorde van oogstfeesten, met de schuurdeuren wijd open in den lichten nacht, terwijl de heele lucht vol was van geuren van het hooi en van vlier, en de bonte, papieren lampions heen en weer wiegden aan den zolder, in den wind. Ja toen dat was nog iels toen zij jong wa ren. Toen zij jong waren, ja, maar nu was 7. ij jong, telde zij dan m het geheel niet mee? Zij kon het toch niet helpen, dal zij in een ande ren tijd leefde; waarom gunden ze haar dan niet om te dansen en zich te vermaken, alleen oipdat zij oud waren? Zij kon hel toch niet helpen, dat ze zoo laat getrouwd waren. Maar toen werd ze loeh weer geroerd. Haar gunnen 0, hoe kon ze zoo slecht van haar ouders denken? Ze waren zoo onbe- schrijflijJc goed jegens haar en gunden haar anders alles. Beiden hadden zoo getrouw bij haar bed gewaakt, toen ze het vorige jaar longontsteking had, en ze hadden altijd zulke aardige geschenken voor haar. Ze wisten het immers niet, en zij kon hel hun niet zeggen, hoe ontzettend graag zij uit wilde tusschen andere menschcn. En het was toch immers alleen, omdat ze zoo veel van liaar hielden, dat ze haar altijd thuis wilden houden bij zich. Anders hadden zc haar immers wel la ten gaan. „Ja, volgend jaar, -dan willen wc gasten in dc vacantie hebben wat Petersen zegt cn doet En dan zou Mathilde eens prei TTehben, dan zou het een leventje zijn." De winter was dit jaar buitengewoon koud. Hoe lichter de dagen tegen Maart werden, hoe strenger dc vorst werd; dc wagensporen wa ren hard bevroren, zoodat de wielen knarsten» en ze speelden golf op de fjord. Ingeborg en Mathilde reden met gekruiste armen schaats, heel lot aan Ilarback, terwijl j dicht bij den oever kleine Ove op zijn vijf* jarige beentjes spartelde, om in evenwicht te j blijven, en toch eindigde het er altijd mee, dat hij op zijn rug met de béenen In de hoogte lag. Zijn moeder liep aan den kant, en lachte cö riep: „Langer slagen maken, Ove, denk er aan, de handen vrij, anders kan je immers niet om je heen grijpen. Lange slagen Ove, nu. maar/'i daar ligt'hij waarachtig weer." liet was het eerste jaar dal Mathilde schaat- scnrced. Ingeborg leerde het haar. en schonk haar een paar oude schaatsen. Haar ouders hielden cr niet van, vooral moeder niet. „Nu ben je nooit meer thuisl" zei zc. „Wij 1 meenden, dal we het zoo prettig zouden krip- j gen met een volwassen dochter, die bij on*4* thuis zou zijn. Ik moebt waarachtig niet altij<l zoo builen zijn, toen ik zoo oud was als jij." Ja, maar, men moest toch profiteeren van het ijs, zoo lang het er was, zelfs al vricsde he* dagen achtereen. Als het dooide, dan was het ook in eens uit. „Laat haar toch gaan!*' zei vader, ofschoon Mathilde wist, dat hij er wat angstig voor was. Hij zei niets -anders, maar later sprak moe der er nooit weer over. Bijr Ingeborg, daar ging liet heel anders toe. Daar zei Ingeboig* moeder altijd, als ze rinkelend met haar schaatsen binnenkwam. „J3, ga maar» kindje. En stoor je maar niet otn he* eten. da« komt als jij komt." (Wordt veroludJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1