ABQNREMENISPKI1S Z« Tm „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND NB'!!» KOLONIËN. 16e Jaargang. Wo. 161 per post 2j00, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.14. afzonderlijke nummer. CLQ5 Wekeljjksch bijvoegsel *pt Hoüandxht HaiMvnaw* (onder redactie van TT.ért« Hoven) per J maanden 50 cent Wekelljkach bijvoegsel •VereJdrvruee per 3 maanden 60 cent AMERSFOORT Vrijdag 18 Januari 1918 HOOFDREDACTEUR: M.. D.J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hob. UTRseHTscHssra. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1-5 regels f 0.50. groote letter, naar plaatsruimte. Voor handel en bedrljt besta.,n zeer voordeellge bepalingen tot bet herhaald ad vu. teeren In dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De boodschap van Lansing. IV. (Slot). De voetstappen drukkende van zijn chef, den leider van de buitenlandsche politiek der Vereenigde Staten, heeft de Amerikaansche gezant te Rome bij eene plechtigheid, die moest dienen om Amerika te huldigen voor den steun, dien het door zijne Roode kruis verenigingen aan Italië verschaft, gezegd, dat die steun de voorhoede van een steun van anderen aard is, en verklaard, dat het eenige vraagstuk thans was: den oorlog ie winnen en den wereldvrede te verzekeren in den korst mogelijken tijd. Uit den mond van secretaris Baker, het hoofd van het Amerikaansche oorlogsdepar tement, hebben wij vernomen, welken steun van anderen aard Amerika aan de Entente zal kunnen verschaffen. De sterkte van de Amerikaansche strijdmacht, die op 31 De cember voor uitzending naar Europa be schikbaar was, kan worden gesteld op een half millioen manschappen. Dat is in dezen wereldstrijd met zijne millioenenlegers een zeer bescheiden cijfer. In het Engelsche lagerhuis heeft de minister van den nationa- len dienst eene berekening gegeven, vol gens welke door het uitvallen van Rusland -de centrale mogendheden aan het westelijke front, het Italiaansche front inbegrepen, 1-.Ö00.000 man meer in het vuur zullen kunnen brengen. Het valt in het oog hoezeer -daardoor voor de Entente de toestand on gunstiger is geworden en dat de hulp uit Amerika op verre na niet toereikend zal zijn om dat te vergoeden. Gelijk tot dusver, zul len de Ententestaten ook verder in hoofd zaak op hunne eigen krachten aangewezen zijn In dezen strijd. De toestand is voor hen zelfs nog ongun stiger dan de hierboven medegedeelde cij fers uitwijzen, want die geven jlechts aan hoeveel Amerikaansche soldaten voor uit zending beschikbaar zijn. Maar om aan den steun uit Amerika werkelijk iets te hebben, moeten die troepen naar de overzijde van den oceaan overgebracht worden. Die trans portkwestie is altijd eene zeer moeielijke zaak geweest, die maakt, dat de steun uit Amerika voor dê Entente een uiterst on zekere factor is. Dit werd reeds drie maan den geleden door de New-Yorksche Evening Post betoogd, die in het begin van October 1917 schreef. „Voor iederen Amerikaanschen soldaat Is een scheepsruimte van minstens 5 ton noodig. Daarin is begrepen het vervoer van voeding, kleeding en bewapening en ook de uitzending van een man, die den soldaat moet vervangen als hij sterft of gewond wordt. Het onderhouden van een leger van een millioen man in Europa zou dus de be schikking over eene scheepsruimte van vijf millioen ton noodig maken. Nu is de vraag of de beschikbare tonnage tot zulk eene hoogte kan worden opgevoerd. Terwijl in het jaar 1913 op de Britsche werven nog sche pen van te zamen drie millioen ton nieuw gebouwd werden voor de handelsmarine, ging in de beide jaren 1915 en 1916 dit getal terug tot in 't geheel 1 250.000 ton. Er wordt mee gerekend, dat Engeland in 1917 2 millioen en in 1918 3 millioen ton nieuwe schepen kan bouwen, terwijl de Amerikaansche werven in den tijd van Juni 1917 tot einde 1918 schepen van te zamen 3 millioen tonnen inhoud moeten leveren. Tegenover dezen nieuwen aanbouw slaat echter de U-bootoorlog met zijne vernielin gen van schepen, en al zijn de dreigende verliescijfers van April tot dusver niet weer bereikt, zoo zullen toch de successen van den Uboot-oorlog nog zeer vèel kleiner moeten worden, voordat men met eene wer kelijke toeneming van de totale tonnage voor de tweede helft van 1918 kan rekenen. Een millioen soldaten, waarmee vooreerst wel de grens van het militaire hulpbetoon ▼an Amerika 2ou worden bereikt, vormen in den tegenwoordigen oorlog geen al te be duidenden factor. Er zal dus onder de te genwoordige omstandigheden nog een ge ruime tijd .moeten verloopen, voordat de Amerikanen in staat zullen zijn, in Europa betliftsend op te treden." Sedert, dit geschreven werd, nu drie maan den geleden, heeft de transportkwestie nog ©en ongunstiger aanzien gekregen. Een Reuter-bericht uit Washington van 11 Jan. K. flfuttreert dit op .eigenaardige wijze, eerin wordt medegedeeld, dat de Ameri kaansche regeering voornemens is nog 90 millioen bushels graan uit te voeren naar Europa, boven de reeds verstrekte hoeveel heid, om te voorzien in de in Europa heer- Bchende schaarschte aan voedingsmiddelen. Alles zal worden gedaan om den toestand Europa te verlichten, zelfs op het gevaar «f, dat in Amerika vóór den volgenden oogst gebrek aan meel zou ontstaan. J4aar op deze Inleiding, waarin Amerika zich zulk een Bchoon getuigschrift geeft van zijne bereid- Willigheid om de noodlijdenden in Europa hij te staan, volgt een slot, waarin wel eenig venijn verscholen is; er wordt namelijk ge legd. „De vraag of door deze nieuwe schik kingen afbreuk wordt gedaan aan het tus- ic en de geallieerden overeengekomene •ver het transport van Amerikaansche troe pen, zal in de hoofdzaajj aan de geallieer den zelf overgelaten blijven. Eenige ambte naren van de Amerikaansche rfegeering zijn van meening, dat de geallieerden voor het oogenblik de voorkeur zouden geven aan het verschepen van levensmiddelen boven het verschepen van troepen." Hier wordt aan de geallieerden de keus gelaten wat zij liever willen: transport van levensmiddelen of transport van troepen, en ondanks de voorzichtige formuleering, komt toch duide lijk uit, dat de Amerikaansche regeering voor zich tot het besluit is gekomen, dat de voorziening tegen het gevaar van den hon gersnood moet voorgaan. Daarvoor moet het troepentransport achtergesteld worden. Wanneer men dit alles in aanmerking neemt, dan verschijnt de boodschap van staatssecretaris Lansing, dat Amerika voort gaat met den oorlog en dat het moet en zal overwinnen, in een zonderling licht. Men voelt zich geneigd te twijfelen of die bood schap als ernstig gemeend kan worden op gevat. In ieder geval wordt men versterkt in de opvatting, dat de Entente eene nieuwe teleurstelling zal hebben te wachten, wan neer zij al te vast vertrouwt op deze verze keringen, op hoe stelligen toon zij ook wor den gegeven. De oorlog. Van de oorlogstooneelen niets nieuws. Londen, 17 Jan. (R.) Bericht van de admiraliteit. In de laatste week zijn 2106 schepen in de Britsche havens aangekomen en 2184 uitgevaren. Zes schepen van boven de 1600 ton en twee daar beneden zijn tot zinken ge biecht, vijf zonder succes aangevallen. Twee wsschersschepen zijn in den grond geboord. Tegen den koning van Rumenië is door de Bolshewiki-regeering een bevel van in hechtenisneming uitgevaardigd. Aan het centrale uitvoerende comité van de Sovjets is door. de volkscommissarissen een besluit ter bekrachtiging voorgelegd, dat strekt tot vernietiging, onvoorwaardelijk en zonder uitzondering, van alle buitenlandsche leeningen. Peters burg, 17 Jan. (R.). De avond bladen beridhten, dat een werkelijke veld slag aan den gang is in de straten van Odessa tusschen llkraine-fcroepen en maxi- •malistische soldaten en matrozen. De Ukrai- ners bezetten den schouwburg en onder steunen de radazij heben machinegewe ren geposteerd in de Pus'ljkanskajastraat. Het geweervuur verspreidde zioh door de gefoeele stad. Het hoofd van de roode garde is doodelijk gewond. Het pantsersohi-p Sinope en andere oor logsschepen zijn op de re ede verschenen en heibben het vuur geopend. Sommige be- riohten melden, dat de maximalisten -het arsenaal hebben veroverd; andere berich ten spreken dat tegen. Tokio, 17 Jan. (R.)_ Communiqué van het ministerie van marine. Een oorlogsschip is naar Wladiwostok ge zonden tot bescherming van de belangen der vreemdelingen. Washington, 17 Jan. (R.) Met het doel in de schaarschte aan kolen te voor zien, heeft de bestuurder der brandstoffen het bevel uitgevaardigd, dat alle nijverheids- mi ichtingen gesloten moeten worden, som migen gedurende vijf dagen, anderen iede ren "Maandag gedurende tien weken. Uitge zonderd zijn de inrichtingen, waar voeding stoffen bereid worden. Dit besluit is van toe passing op alle staten ten oosten van de Mis sissippi en ook op Minnesota en Lousiana. Dagbladen mogen slechts kolen gebruiken voor ééne uitgave per dag. Kantoorgebou wen mogen vijf dagen per week verwarmd worden; op Maandagen en feestdagen moe ten zij sluiten. De schouwburgen zullen ge durende tien weken des Maandags gesloten moeten worden. Men denkt door deze maatregelen 30 mil lioen tonnen kolen in tien weken besparen. Bij het departement van Koloniën is van den gouverneur van Curasao bericht ontvangen, dat de administrateur van Finan ciën te Willemstad, de heer Zeppenfeldt, al daar is overleden. De Staatscourant No. 14 bevat de volgende Kon. besluiten benoemd met ingang van 16 Maart 1918, tot genees heer, waarnemend geneesheer-directeur, aan 's-Rijks krankzinnigengesticht te Woensel, dr. Th. W. Polet, geneesheer aan het krankzinni gengesticht te Poortugaal met ingang van 1 Mei 1918, tot geneesheer, tevens belast met de leiding van het laborato rium, aan voornoemd krankzinnigengesticht, dr. L. H. J. Mestront, geneesheer aan het krankzin nigengesticht te Vught bevorderd, met ingang van 1 Jan. 1918 tot ingenieur van den Rijkswaterstaat der 1ste klasse, de ingenieur van den Rijkswaterstaat der 2de klasse D. A. v. Heyst tot ingenieur van den Rijkswaterstaat der 2de klasse, de ingenieur van den Rijkswaterstaat der 3de klasse^P. J. van Voorst Vader; tot technisch ambtenaar van den Rijkswater staat der 2de klasse, de technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat der. 3de klasse F. C den Hartigh j tot bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat der 1ste klasse, de bureclambtonaren van den Rijkswaterstaat der 2de klasse J. C. Remigius en A. A. L. Vroom tot bureelambtenaor van den Rijkswaterstaat der 2de Idasse, de bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat der 3de klasse J. P. Visser met ingang van 24 Jan. 1918, herbenoemd tot plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Lochem, J. A. A. van de Garde, ontvanger al daar met ingang van II Januari T918, aan mr. F. J. M. I. baron van Hövell tot Westerflier, te Eist, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Ebt op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk, provinciën Noordhol land en Utrecht,.aan C. J. Hackö van Mijnden, te Loosdrecht Koninklijk bezoek aan Spaarndam. Wij lezen in de O. H. Ct. Dinsdagmiddag had onze gemeente de eer H. M. de Koningin in haar midden te zien. Het Koninklijk bezoek was niet offici eel. Hare Majesteit kwam speciaal om een kijkje te nemen in de militaire school, ge legen op de Kolk. Precies vier uur verscheen de Koninklijke auto, gevolgd door een twee tal andere. Jhr. C. L. W. Queries v. Ufford, kapitein der artillerie, ontving Hare Majes teit aan de Kolkbrug en begeleidde, baar naar de school. De burgemeester had voor de goede orde gezorgd ori was zelf op de Kolk aanwezig, waar de Koningin zich eenl- gen tijd met hem onderhield. Hierna trad H. M. de eenvoudige schooi lokaliteit binnen, waar een 25-tal soldaten aanwezig waren. Verschillende teekeningen en andere werken m'h'tairen werden be zichtigd. terwijl H. M. met verschillende sol daten zirh vriend el iik 'hield, o.a. met den sergeant-onderwiizer, die les gaf. De Koningin wilde ook de bibliotheek zien, di'e boven was. Het zag er alles eenvoudig en netjes uit. Herhaaldelijk gaf de Koningin haar tevredenheid te kennen. Na een kwartier verliet de Koningin de school. r De minister van Lhndbouw, Nijverheid en Handel, de heer Posthuma, nam gister avond deel aan het diner dat door het be stuur van de Gemeenschappelijke Tentoon stelling der Nederl. Pluimveevereeniglngen, ter gelegenheid van de te Den Haag te hou den tentoonstelling gegeven is. Het nieuwe Dep. van Land bouw. Door een aantal leden van de Tweede Kamer werd Woensdag het nieuwe gebouw van het departement Van Landbouw, Nijverheid en Handel bezichtigd. Tegen hedenmiddag zijn de leden van de Algemeene Rekenkamer en tegen Zaterdag voormiddag de leden van dén Raad van State uitgenoodigd tot het bezichtigen van het nieuwe departementsgebouw. Tweede Kamer. De afdeetingen zijn gisteren niet gereed gekomen mei het onderzoek der reeks van wetsontwerpen, welke voor behandeling in de secties was aangewezen. Het wordt heden voortgezet, zoodat eerst a.s. Dinsdag te half een de Tweede Kamer we der in het openbaar vergadert. Geheime not,a. De Minister van Oor log heeft uit&Iitend ter inzage van de leden, aan de Tweeoe Kamer doen toekomen een ge heime nota, locgezegd in de Memorie van Ant woord naar aanleiding van het 7c lid van het Voorloopig Verslag nopens het voorstel tot verleening van een buitengewoon crediet voor 1917. Daarbij wets aangedrongen op volledige me- dedeelingen, wat van regeeringswege sinds het begin van de mobilisatie is gedaan om de uitrusting en gevechtswaarde der troepen te verhoogen. Autoverkeer in het leger. Ter tegemoetkoming aan den wensch ven den minister van Oorlog heeft de opperbe velhebber van land- en zeemacht aan de autoriteiten, die automobielen te hunner be schikking hebben, opgedragen, het automo- bielverkeer geheel stop te zetten, met uit zondering van die vrachtvervoeren, welke dringend noodzakelijk zijn. Voorts kan op beperkte schaal met automobielen geoefend worden bij het depót motordienst, den étap- pedienst e.a., terwijl het bestaande personen vervoer voor autoriteiten mede nog "op be scheiden voet kan worden gehandhaafd. Dierenbescherming. Met bet oog op de klachten over het vervoer van vee en het gebruik van paarden en honden als trekkracht, heeft de minister van Justitie een circulaire gericht tot de procureurs generaal der gerechtshoven, waarin hij ver zoekt de aandacht van de onder hen ressor- teerende justititeele en politionaire ambte naren er op te vestigen, dat voor zoover mogelijk en noodig naarrfiate van de om standigheden een gestTeng toezicht behoort bevorderd en gehouden te worden bij het in laden en bij het vervoer van vee, alsmede bif het gebruik van dieren als trekkracht. Op een krachtig optreden der genoemde ambtenaren en een gestrenge handhaving van de terzake bestaande wettelijke bepa lingen wordt aangedrongen. De Nederlanders te Guate mala. Blijkens het Departement van Bui tenlandsche Zaken, naar aanleiding van de aardbeving te Guatemala, ontvangen bericht van onzen consul aldaar, bevindt zich de Nederlandsche kolonie in veiligheid. Journalistiek. Tt/t hoofdre dacteur der Alkmaarsche Courant is be noemd de heer Tj. N. Adema, -thans hoofd redacteur der Goesche Courant. W. P. v. StockumJ r. Men meldt ons uit Den Haag De heer W. P. v. Stockum Jr., oud boekhan delaar-uitgever te 's Gravenhoge, <?io zich sedert een 15-tal jaren terugtrok uit de bekende zaak op het Buitenhof, vierde gisteren rijn zeventig- sten verjaardag. Eene commissie had zich ge vormd om den oud-boekhandelaar, die daarna zijn tijd met groote liefde en ijver besteedde aan bibliografischen arbeid, op dien dag hulde te .brengen. De commissie was samengesteld uit vertegen woordigers der besturen van vereenigingen van boekhandelaren en daorbuiten, aan welker bloei Van Stockum onvermoeid had medegewerkt, els lid en als bestuurder, terwijl hij van ver schillende dezer vereenigingen korteren of lan- geren t d geleden eere-lid was geworden. Een groot aantal vrienden en bekenden kwa men hem gistermiddag gelukwenschen. De heeren dr. A. G. C. de Vries, namens on geveer 300 menschen van allerlei richting, moor allen vrienden, de heer A. B. van Holkema. na mens de Vereeniging ter bevordering van de be langen van den Bockhandelde heer Jan Tadc- ina namens den Nederlandschen Uitgeversbond dr. Hofstede dc Groot namens „Die Hagho"de heer J. W. Couvée uit naam van de 'sGraven- haagsche Boekhondelaars-Vereeniging. Ook „Oefening kweekt Kennis", waarvan v. Stockum cerelid en voorzitter is, brachten dr. H. Blink en dr. Burger den jubilaris hulde In den nomiddag vereenigde de jubilaris de commissieleden er eenige naaste kennissen aan zijn tafel. Nederland an da oorlog ..Si icniV'iiuidterilH m". Het stoomsohip „Nieuw-Amsterdam" is nog steeds niet vertrokken. De oorzaak van het oponthoud heet thans, dat het schip een partij gemunt zilver voor Nederl.-Indië aan boord heeft gekregen, .voor welker vervoer de benoodigde formaliteiten nog niet zijn vervuld. De passagiers mogen niet van boord. Behalve de gezant, mr. Aug. Philips, en zijn gezin, zijn, naar het H b 1. meldt^ o. a. ook aan boord jhr. H. Beelaerts van Blok land, bestemd voor ons gezantschap te Pe king, en jhr. dr. W. H. de Beaufort voor het gezantschap te New-Yorkvoorts onze con sul-generaal te Manila, de hber P. K. A. Meerkamp van Embden, en familie. Ook de scheep vaartwereld is goed ver tegenwoordigd, daar, behalve de heer A. Gips, directeur der HollandAmerika-iijn, en de heer H. L. Bekker van de Rotterdam- sdhe Lloyd met hunne edhtgenooten, ook de heer D. Hudig van de Kon. Ned. Stoom boot-Mij. de reis meemaakt. Naar de Ned. verneemt, zijn met de „Nieuvv-Amsterdam" ook vertrokken de ten vorigenjare geslaagde surnumerairs van de Indische Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst, die hun opleiding ontvingen aan de Indische Pestschool te Leiden. Een drietal geslaagden is eohter in ons land achtergebleventwee daarvan hadden bezwaren om onder de huidige omstandig heden de reis over zee te maken, en onze Regeering, deze bezwaren eerbiedigend, stond aan deze twee surnumerairs toe, dat zij later naar Indië zullen mogen vertrekken. De derde van het drietal is eohter moeten achterblijven, omdat de Amerikaansche le gatie, om welke redenen werd niet medege deeld, aan dezen persoon een pas heeft ge weigerd. Naar Petersburg. Volgens de Tel. zijn mevrouw Henriëtte Roland Holst en dr. Pannekoek uitgenoo digd te Petersburg te komen. Goud voor de R»inne»laiidsc!ie iaidnstrse. Naar wij vernemen, zijn dour de Neder landsche Bank nieuwe voorwaarden vastge steld, waartegen door haar goud voor dc bin- nenlandsche industrie wordt beschikbaar ge steld. Het doel van het stellen dezer voorwaar den is om te voorkomen, dal het goud een andere dan de bedoelde bestemming verkrijgt. In de vrije markt worden thans voor goud abnormaal liooge prijzen betaald, zonder dat kan worden nagegaan, waaraan deze plotse linge vraag is toe te schrijven. Alle aanvragen om :^an De Nederlandsche Bank goud temogen betrekken voor industrieel gebruik zullen thans door bemiddeling van banken en commissionnairs moeten worden ingediend, die op verbeurte van een boete er voor moeten instaan, dat het goud door hunne afnemers In eigen bedrijf verwerkt wordt en Nederland niet wordt uitgevoerd. Aanvragen om onder de nieuwe voorwaar den goud te mogen betrekken, kunnen van. heden af door bankiers en commissionnairs bij De Nederlandsche Bank worden ingediend. Invoer van Duitschland in Nederland. - De Minister van Buitenlandsche Zaken vestigt er de aandacht van belanghebben den op, dat de invoer uit Duitschland van goederen, afkomstig uit of vervaardigd uit grondstoffen afkomstig uit landen in oorlog met Duitschland, slechts wordt toegelaten wanneer eene verklaring is ove"gelegd van den consul-gcr.eraaL hoofd van de afdeeling Handel van het gezantschap der Ncderlai^ den te Berlijn, blijkens welke de in tc voex ren goederen of derzelver grondstoffen niei zijn oorlogsbuit en niet zijn gerequireerd op bezet gebied. De verklaring moet eene opgave bevatten van den persoon aan wien de goederen vóól den oorlog toebehoorden en van de plaats waar zij zich toen bevonden, of, voor het ge. vol de goederen ë"erst na het begin van den oorlog zijn ontstaan, van feiten waaruit blijkt, dot de goederen of derzelver grond* stoffen niet zijn oorlogsbuit of gerequireerd op bezet gebied. Ten einde de voorloopige aanhouding de* goederen door de Nederlandsche grensaut<h riteiten te voorkomen, verdient het aanbe veling, dat de belanghebbenden zich van te voren rechtstreeks tot het verkrijgen der vereischte verklaring wenden tot voormel den consul-generaal en de verklaring bij den invoer aan de grensautoriteiten doen oven leggen. Bniteulanilsch meel. Woensdag werd te Rotterdam in het Graan huis aan de Wijnhaven een vergadering gc« houden door agenten in buitenlandsch meel, welke vergadering tengevolge had, dat is op-| gericht de Vereeniging van Tusschenperso* nen bij den Handel in Buitenlandsch Meel/ gevestigd te Rotterdam. In het voorloopig bestuur werden gekozen de heeren A. H. de Jonge A.Hzn., te Rot- terdam, voorzitter; A. M. Vreeswijk, te Utrecht, penningmeester; F. Oly, te Rotter- dam, secretaris; verder de heeren G. van def Knoop, te Rotterdam;.,Th. Verhoeff, le Rot* terdam; Jan Geertman Jr., te Rotterdam, etf C. L. Benz, te 's Gravenhage. Samenstelling Regeering s- bloem en -meel. De Minister van Landbouw heeft be- pauld, dat met-Wngang van 15 Januari zal worden verstaan onder Regeeringsbloem: 60 pet. tarwebloem en of roggebloem; 30 pet. aardappelmeel; 10 pet. Amerikaansche bloem, en onder Regeeringsmeel: 70 pet. ongebuild tarwemeel en of roggemeel; 25 pet. aardappelmeel; 5 pet. gries en of grind, met dien verstande, dat zich in het Regee ringsmeel hoogstens 35 pet. roggemeel zal mogen bevinden. Kosten Centraal Broodkantoor. De minister van Landbouw enz. heelt bepaald, dat de kosten van het Centraal Broodkantoor worden voldaan uit eyene heffing ten bedrag® van f 1.10 voor iedere 100 K.G. tarwebloem respectievelijk regeeringsbloem en voor iedere^ 100 KG. van rogge afkomstige grondstof ten g®- bruike voor de bereiding vn zoet roggebrood of koek, welke in de daarvoor door den minister van Landbouw aangegeven verhoudingen uit de te verstrekken .grondstoffen wordt gemalen; d«' prijs van de af te leveren hoeveelheden granen wordt verhoogd met het voor deze heffing be noodigde bedrag. De heffing op do af te leveren grdrten voor de bereiding van tarwebloem, wordt door tus- schenkomst van Van Stolk's Commissiehandel te Rotterdam, de heffing op de af te leveren rogg« wordt, voor zoover het inlandsche rogge betreft» door tusschenkomst van den regeeringscommisr saris belast met de rijksgraanverzameling, vootf zoover het Amerikaansche rogge betreft, door tusschenkomst van de Commissie voor den Graanhandel te Amsterdam en/of het Comité van raanhondclaren te Rotterdam afgedragen. De groente n-v o o r z i e n i n g. Dc Nederl. Vrouwencommissie van Uit' voering in zake de Distributiewet heeft een telegram gezonden aan den Minister van Landbouw, waarin dringend verzocht wordt zoodanige maatregelen tc nemen, dat Amster dam ten spoedigste voorzien wordt van groen ten. daar de winkels in de volkswijken rcods eenige dagen zonder kool, wortelen, uien, om zijn. l>e KaaNTercenittln,,'. Hel bestuur der kaasvereeniging beeft ouder den titel „De Melkvoorziening, de Export Centrale, de Kaasdistributie en de Kaasvereeniging" een uitvoerig stuk doen uit geven naar aanleiding van de voor enkele weken in de Tweede Kamer gehouden be sprekingen, welke voor e^n groot gedeelte be trekking hebben op de Kaasvereeniging. De gehouden besprekingen en bcschouwln- gon, gingen naar bet oordeel van het bestuur der Kaasvereeniging, veelal uit van een voor stelling van zaken, welke geheel in strijd met dc werkelijkheid, zoodat genoemd bestuur zich verplicht acht den werkclijkcn gang van zaken Ier kennis te brengen van allen, die daar belang in stellen. Het geeft daarom dé feiten kort weer zonder in nadcr<v beschou wingen le treden. De bijlagen bij het stuk ge-, ven de documenten, welke op de drie genoem* de punten betrekking hebben. De kaas distributie via dc g r o siers. Naar liet Ned. Weekblad voor Zuivclb'es, reiding en Veeteelt verneemt, wordl dc kaas* distributie door bemiddeling van de grossier» heden hervat. De vroeger bestaan hebbende condities blij* ven in hoofdzaak dezelfde. Met het oog op het feit, dat Rijk en gemeen* len gezamenlijk het verlies op de kaas dragcifc zullen de grossiers alleen schriftelijk kunnen bestellen. Deze bestelbiljetlen moeten doo* den burgemeester der gemeente, waarin grossier is gevestigd, worden gefiateerd. Overigens blijven dc «ljze van bestelling ca de administratie in hoofdzaak onveranderd) Bevroren en gesouten vleesch. J De Vee- en Vleesd\hosdel verneemt, 'Jat dc regeei ing ven-plan Is maatregelen te tretjl I fen, dal, behalve het bevroren vloesch, ot»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1