wn wanna ÏMIHEITSFIIIS TTsÓ." iT DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND EERSTE BLAD Van week tot week. 16® Jaargang, No. 152 pa p0„ 2.00. pet «eek v"i gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.11. alionderlljke nummer* '001 Wekelijkse! bijvoegsel »Dt Hollandsebe Httüvroa»* .onder redacUc van Thirêse Hoven) ta 3 maanden 50 cent Wekelljksch bijvoegsel tVtrtlcrtvutt pet J maanden 60 cent. AMERSFÖÖRTSC Zaterdag 19 Januari 1918 ff HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, Hoe»uTaacHTeeHearn. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1-J regel, f 0J0, groot- letten naar plaatsruimte. Voor handel en bedrlü bestaan leer voordeelige bepalingen tot het herhaald advc» teeren In dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Laat zitten wat zit. 'n Wet is er om ontdoken te worden. En om ontduikingen te voorkomen is weer 'n Mkuwe wet noodig. Dat zien wij nu met dc Huurcommissiewct, welke diende om dc schrikbarende huurop- 'drijving tegen te gaan. Zij heeft menigen goe den dienst bewezen, misschien vooral wel bij wijze van afschrikking. Maar overigens moet het wel 'n zeer slechte wet geweest zijn, want aelden werd 'n wet zóó ontdoken. Ontduiken was misschien niöt altijd het luiste woord, men wist zich er aan te „onttrek- jcce en wel door huuropzegging. De huisbaas mocht de huur niet verhoogen, welnu dan zeg de hij de huur op en vroeg van 'n volgenden huurder 'n hoogere huursom. Dat was voor den huurder nog wel zoo on aangenaam. Tien legen een dof hij nog liever wat meer huur betaalde dan bij den overal herrsehenden woningnood verplicht te zijn tot verhuizing. Daarom komt de overheid den huurder op nieuw te hulp Hij wordt thaus beschermd tegen huuropzegging. Heeft jle huurder ten allen tijde z'n verplichtingen nagekomen, dan wordt het den huisbaas niet toegestaan hem dc huur op te zeggen. Zóó zou die bepaling wel wat erg straf zijn voor den verhuurder. Daarom geldt zij ook niet voor het geval dat de huisbaas zelf in het huis wil komen wonen en in die gemeente geen andere woning vinden kan. Maar om zich daarop te kunnen beroepen, moet-de ver huurder bewijzen, dat hij óf reeds in die ge meente wonende, gedwongen is z'n tegenwoor dige woning te verlaten, óf wel, zoo liij elders, woonachtig was, door benoeming of anders zins verplicht is in die gemeente te komen wonen. Wil hij zich uit vrije keuze in die ge meente vestigen, dan heeft hij geen recht zijn huurder de huur op le zeggen. Elk speciaal geval wordt door den kantonrechter beoor deeld. Men ziet dus wel dat de rechten van den huisheer sterk ingeperkt worden om den huur der te kunnen beschermen. Eén gevaar blijft den huurder nog bedreigen, nl. ais 'n huis heer 'n uitgebreide familie lieell. Want de vrijstellingen van het opzeggingsverbod gelden behalve voor den verhuurder ook voor diens bloedverwanten. NederJandsclie Bolsjewiki. De Russische Bolsjewiki maken ook in Ne derland school En dan denken wij niet aan' hun natuur lijke geestverwanten, de Tribunisten of Wijn- koplapen. Ook van anderen kant staan bewon deraars op. Over het algemeen hebben de Bolsjewiki hier niet die antipathie der ordelievende bur gerij ondervonden welke men voor 'n dorge- lijke anarchistische en ultra-revolutionaire groep zou hebben kunnen verwachten. Dat is niet omdat men zich er weinig om bekom mert" wal er in het verre Rusland geschiedt, integendeel het Russisch bankroet of liever dc milHocnendicfslal der Russische regeering is de zwaarste slag welke onze algemeene wel vaart tot heden toegebracht is. Maar men zag in het optreden' der Bolsjewiki 'n grootcn stap naar den vrede en dat maalde ons goedgezind en verguldde de bittere pil, welke Rusland ons te slikken gaf. Maar een is er die zich werkelijk schaart aan de zijde der Bolsjewiki,een die hun ultra- revolutionaire beginselen omhelst e-n van de door hen gestichte anarchistische chaos heil verwacht voor de menschhcid. Dat is mr. Wicssing, dc hoofdredacteur van de Nieuwe Groene. ,,Hoe grootsch tegenover het fijne en pathe tische spel van Wilson cu tegenover de trucs der Duitschers, verschijnt thans het optreden der Russische maximalisten: die tot de volke ren zich gewend hebben en blijven wenden, niet(zooals Wilson doet, opdat hij de vijandige regieringen cn hun cveniueele opstandig ge worden volkeren des te beter houdt binnen de perken die hij stellen wil, maar opdat gelijk berechtigd naast de Russische volkeren die vreemde volkeren kunnen leven. ..Niet alleen een opstand van de Ooslcn- rijksch-Hongaarsche en Duitsche arbeiders «al onze wereld redden kunnen, die redt ons van het Duitsche imperium, dat ook zonder zulk een opstand, den Hemel zij dank op den duur nu wel ten onder gnat. Wat ons redt is de boodschap der maximalisten, die vraagt: verzet overal en op grondslag van aigeheele vernieuwing der wereld." Als wij zien boe die „aigeheele vernieu wing der wereld" in Rusland plaats vindt, «OU dot vooruitzicht stellig niet aanlokkelijk •zijn. Maar moet dc „durehhalten"- en „Jus- qu'ar. bout-politiek" der oorlogvoerenden niet onvermijdelijk tot 'n Bolsjewikische ontknoo ping leiden? Of zullen d< oogen der verant woordelijke personen nog tijdig open gaan? Het Op'enbani- Ouderwijs in L i m b 11 r g. Het openbaar onderwijs in het Zuiden is nog niet doodgedrukt. Nog lang niet. Maar aan pogingen daartoe ontbreekt het niet. In Maastricht wilde de Gemeenteraad het treffen door te weigeren 'n school te houwen in 'n wijk waar deze beslist noodig was; en-de Gedcp. Staten hebben gepoogd hen er onder te krijgen door de finantiëele positie der openbare on derwijzers onmogelijk tc doen worden. Die poging dateert van eerst kort. Aanvan kelijk schenen Ged. St. juis>t le willen meewer ken tot verbetering van de situatie der onder wijzers. Zij hadden de voorstellen van het Rijkstoezicht overgenomen en aan al de Ge meentebesturen bet verzoek gericht om 'n nieuwe salarisregeling te maken en die vóór 1-Aug. oan^hun goedkeuring u onderwerpen. Ma ar alras schenen Ged. St. van hun eigen daad geschrokken te zijn. Misschien ook was ver. nog hoogere zijde hun hel ongepaste van dit optreden onder het oog gebracht. Zooveel ïéiter, dat toen bijna alle Gemeente besturen zich om het verzoek van Ged. St. niet bekommerden en de zaak blauw-blauw lieten of zich er met '11 minieme verhooging van af maakten, Ged. St. cr niet meer aan dachten om aan de regelingen van die gemeenten hun goedkeuring te onthouden. Ja, erger nog, zc deelden den gemeentebesturen zelfs mee dat dergelijke regelingen, zoo die werden aange boden, zouden worden goedgekeurd, waarmee ze dus indirect in overweging gaven maar niet boogcr le gaan. Grootc verontwaardiging onder dc voorstan ders van dc openbare school, die wel begre pen dat er invloed geoefend was door de lei ders van het bizondere onderwijs. En op 'r vergadering le Roermond is duchtig gepro testeerd en gevequesteerd en besloten om niet te sollicileeren naai^ gemeenten waai- de sala rissen beneden peil 2ijn. Of de actie direct veel nuttig effect zal op leveren, is zeer twijfelachtig, daar door de omstandigheden veel onderwijzers helaas ge noodzaakt worden om desnoods togen een veel te iage bezoldiging hun diensten aan te bicden, maar dc wrok. in dc onderwijzerswereld ge wekt legen de leiders van het bijzonder onder wijs, die zc beschouwen als de oorzaak van de ellende waarin ze gedompeld bleven, kan voor de toekomst zeer ver strekkende gevolgen heb ben. Wordt ons volk ondervoed? De vraag is aan de orde van den dag. Twee Amstcrdamsche artsen hebben 29 willekeurig gekozen gezinnen, niet van dc armste, gecon troleerd en onrustbarende ontdekkingen ge daan. Ook elders wordt druk geëxperimen teerd. Tn hel tijdschrift „Gemeentebelangen" wordt hel vraagstuk besloten en komt dc schr. tot deze conclusie: „Wij kunnen in de eerste plaats een ver meerdering van d£ totale sterfte in ons land waarnemen,» een vermeerdering, die in 191G grooter was dan in 1915. Het zou te voorbarig zijn reeds nu te concludeeren, dal die vermeer dering een gevolg is van de buitengewone om standigheden,- maar toch is die oorzaak als mogelijkheid, cn-zelfs als waarschijnlijkheid, niet weg tc cijferen. „Ook nu blijkt, dat, evenals reeds lang, de sterfte op het platteland hooger is dan in de steden, een gevolg van de hygiënischs maat regelen, daar genomen. Maar, de toename van de sterfte in de laatste jaren komt hoofd zakelijk ten laste van de groote steden, in de jaren 1915 en 1916 is de toename van de sterfte in de groote steden bijna vijfmaal grooter ge weest dan op het platteland. Daar nu de overige omstandigheden voor de steden en het platteland gelijk zijn gewijzigd, maar de voeding in de steden belangrijk meer heeft ge leden dan op hel platteland, is de conclusie gewettigd, dat de gevolgen van dc ondervoe ding van ons volk reeds merkbaar zijn in dc vermeerderde sterfte." 'n Gevaar voor he t M. O. Als illustratie bij de salarisactic der leeraren aan de Rijks H. B. Schelen zendt men ons 'n circulaire van het Hoofdbest. der Ver. v. Leeraren M. Owaarin mei voorbeelden aan getoond wordt welke gevolgen de lage salaris sen hebben voor liet onderwijs zelf. Gemeenten, die hoogere salarissen geven dan het Rijk, onttrekken aan dc Rijksscholen uitnemende leerkrachtenen dat, terwijl bet leeraarsambt toch al hoe langer hoe minder begeerd wordt wegens de lage bezoldiging^ in vergelijking met andere betrekkingen. Om in de vacatures te voorzien, moeten óf niet volkomen bevoegden aangesteld worden of onervaren beginnelingen... op hoop van zegen. Het II B.deelt vervolgens de resultaten eener enquête mee. Aan enkele scholen kon den tengevolge van vacatures eerst ongeveer half October alle lessen geregeld gegeven wor den; aan één school stond bet onderwijs in een vak aan de beide afdeelingen van een klas stil, terwijl het in 'n andere klas tot de helft ingekrompen moest worden. Voor wis kunde waren in het geheele land geen vol doend aantal leeraren te vinden Vele leeraren werden daardoor overbelast. Elders kon nog iemand-zonder eenige ervaring opgediept cn terstond met 'n belangrijk aantal lesuren be las! worden. Hier viel 'n lecraar die reeds 5 jaar gepensionneerd was, weer in, ginds Weef 'n juist gepensionneerde nog in functie om de zaak op gahg te houden. Onderwijzers met hoofdaete doceerden aardrijkskunde, 'n schei kundig ingenieur nat. historie, 'n civ. ing. scheikunde enz. enz. Aan één school solliciteerden 4 leeraren naar 'n gemeentelijke- H. R S.. 2 naar 'n Bijz. en 1 naar 'n Gymnasium. Wel 10 maal werd ver leden jaar gesolliciteerd, schreef '11 directeur. Elders 3. 5. 6, oi 8, meestal naar gemeentescho len. Begrijpelijk is dan de klacht over hel tel kens verbreken van den geregelden gang van het onderwijs ten gevolge van deze sollicita ties, cn van het ontbreken van vaste methoden in het onderwijs. De stemming tegenover hei Rijk is bitter en dit kan niet gunstig werken op bet onderwijs. Van dc eind-examinandi gaan steeds minder zich bekwamen voor lecraar. De belangen van het M. O. staan op het spel; gedurende 50 jaar is liet van te groote betee ken is geweest voor ons volk dan dal men lij delijk zou mogen toezien dat hel tbans^wordt ondermijnd. Politiek Overzicht De Russische schuldenlast. Uit Rusland komen steeds nieuwe berich ten, die aanduiden, dat bij de tegenwoordige Russische regeering de gedachte levendig is het land te bevrijden van den geweldigen schuldenlast, die het drukt. Het reeds vroe ger verspreide bericht over het voornemen tot vernietiging van de buitenlandsche schuld, is nog eens in stelligen vorm her haald; volgens een Reuterbericht uit Peters burg hebben de volkscommissarissen aan het centrale uitvoerende comité van de Sov jets ter bekrachtiging een besluit voorge legd tot vernietiging van alle buitenlandsche leeningen onvoorwaardelijk en zonder uit zondering. Een ander bericht, reeds eenige dagen oud, betrof de binnenlandsche schuld en kondigde daarvoor een maatregel aan, die ten doel zou hebben het Russische en buitenlandsche grootkapitaal te treffen, maar de kleine spaarders eenigszins te ont zien. De Russische regeering zou voorne mens zijn het bezit harer onderdanen van hoogstens 10.000 roebels staalsleening te erkennen. Wie meer bezit zal daarvoor geen rente krijgen en zelfs het bezit van 10.000 roebels zal slechts 3 pet. rente dragen Al leen de heel kleine spaarders met een bezit van hoogstens 1000 roebels krijgen 5 pet. rente. Over het bedrag van de Russische staats schuld en hare vei (feeling over binnenland en buitenland wordt opgegeven, dat vóór den oorlog de Russische staatsschuld bedroeg 8.8 milliard roebels. Hiervan waren, volgens eene betrouwbare raming, ongeveer 2.8 mil liard, dus een deFde, in het buitenland on dergebracht. Deze cijfers betreffen echter slechts de zuivere staatsschuld. De totale schuldverbintenissen van Rusland waren be langrijk hooger, want daartoe behooren ook de door den staat gewaarborgde spoorweg waarden, die een zeer aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen. Bovendien heeft het bui tenland nog aanmerkelijke financieele be langen in Rusland, voortkomende uit de be leggingen van Fronsch, Duitsch en Engelsch kapitaal in de Russische industrie. In eene van vóór den oorlog dateerende ra ming is de geheele kapitaalbelegging van het buitenland in Rusland (staatspapieren, spoorwegwaarden, industrieele inrichtingen enz.) op 25 milliard roebels berekend. Gedurende den oorlog is de Russische staatsschuld op reusachtige wijze toegeno men. Tot aan 1 September 1917 becijferde de Russische minister var. financiën do oor logskosten op 41.392.7 millioen roebels. Tot einde 1917 moeten, volgens eene deskun dige berekening, de oorlogskosten minstens het bedrag van 55 milliard bereikt hebben, zoodat de geheele schuldenlast nu 64 mil liard roebels in' ronde cijfers zal bedragen, Van de oorlogskosten van Rusland heeft tot dusver het vijandelijke buitenland een gedeelte gedragen. Naar schatting komen van de Russische oorlogskosten op Engelond 7 milliard. Frankrijk 2 Amerika 1 Japan 0.5 Finland 0.5 andere landen 0.3 Tezamen 11.3 milliard roebels Verreweg het grootste gedeelte van de Russische oorlogskosten blijft dus in het land zelf, al zijn de bondgenooten krachtig bijgesprongen. Eene aigeheele vernietiging van de buitenlandsche schuld zou Rusland slechts van een zesde gedeelte van zijne staatsschulden bevrijden. Welke maatregelen Rusland in werkelijk heid zal nemen, is thans nog niet te zeggen. Men kan nog niet beoordeelen of de tot dus ver ontvangen berichten op een tastbaren grondslag steunen. Maar wat Rusland ook doet, daarmee zal zeker niet het laatste woord in deze zaak gesproken zijn. Daarop wijsft de Neue Freie Presse in deze woor den: „In vroegere jaren zou de ontroering, die moet worden verwekt door het waardeloos maken; van meer dan 50 milliarden, de vol ken tot het bewustzijn gebracht hebben, dat zij bij elkaar behooren. Hoe sterk ook de verdeeldheid in den oorlog is, de algemeene vrede zal niet gesloten worden, zonder dat er waarborg verkregen is voor het openbare crediet, dat voor de uitbreiding van den menschelijken arbeid, voor de vermeerde ring van de levensmiddelen en voor den toe vloed van grondstoffen onmisbaar is. Zeker, de nietigverklaring van de staatsschuld zou zijn de losscheuring der Russen van het westen en het volledig opgaan in de politiek van den partieelen vrede. Maar zelfs in het tijdperk van een Lloyd' George kan het ge voel niet verdwijnen, dat aan gene zijde van den oorlog toch weer een Europa zal op staan en dat alle volken te zamen geen beter werktuig voor den wederopbouw hebben dan het openbare crediet, het beginsel van trouw en geloof en het vertrouwen op het woord van den staat. Rusland zal moeten betalen. De waan, dat een land voor zich alleen de poging zou kunnen wagen de milliarden af te schudden en aan vreemde schuldeischers hun geld en goed te ontnemen, zal spoedig erdwijnen. Wanneer dat mocht gelukken, zou ook de overige wereld zoo ingericht moeteti worden. Deze soort van economi- schen oorlog zal Lloyd George niet passen. Het ophouden der betalingen zal ten slotte slechts eene stremming in de betalingen ziin." De oorlog, In de Duitsch-Oostenrijksch-Russische commissie, die te Brest-Litowsk is belast met de voorbereiding der regeling van de Terri toriale en politieke kwestie, heeft de voorzit ter van de Russische delegatie voorgesteld de vertegenwoordigers van de bezette gebie den toe te laten tot het leveren van het be> wijs van hun recht om hunne volleen te ver tegenwoordigen. Dit voorstel weTd echter weer ingetrokken, omdat de Russische gede legeerde niet kon ingaan op de door de andere zijde gestelde voorwaarde, dat het verschijnen van deze vertegenwoordigers in Brest-Litowsk in zich zou sluiten, dat het staat worden van deze gebieden ook van Russische zijde althans presumtief werd er kend. Een verzoek, door de Duitsche delegatie gedaan om de ex-keizerin van Rusland en de andere leden van de keizerlijke familie, die bij den czaar vertoeven, te vergunnen zich naar Duitschland te begeven, is volgens een dagbladbericht geweigerd. De ex-keizerin is eene prinses uit het groothertogelijke huis van Hessen. Sofia, 1 6 J a n. (Buig. ag.) Eene delega tie van het nationale congres, dat onlangs in Babadag is gehouden, heeft aan den ko ning en de regeering kennis gegeven van het besluit van de Dobroedsjn om voor goed vereenigd te blijven "met Bulgarije. Londen, 18 Jan. (R.) Wij vernemen, dat de Engelsche regeering vertoogen heeft gericht tot de Spaansche regeering over'het zinken van de Rewa. Met betrekking tot de laatste Duitsche verklaring, dat de Rewa tot zinken is gebracht door een in het Britsche kanaal gelegdé mijn, is buiten eiken twijfel vastgesteld, dat het schip door een duikboot in den grond is geboord. Uit een met zorg ingesteld onderhoek is gebleken, dat er in d? buurt van de plaats van het onheil geen E gelsche of Duitsche mijnen zijn. L o n d e n, 1 8 J e n. (R.) Er is een memo randum uitgegeven over de reorganisatie van den Board of trade. Daarin wordt de splitsing in twee departementen in overwe ging gegeven: een departement van handel cn nijverheid en een departement van be stuur van openbare diensten. Londen, 1 8 J a n. (R.) In het lagerhuis heeft Hayes Fisher bij het voorstel om over te gaan tot de tweede lezing van het wets ontwerp tot wijziging van de inschrijving voor den nationalen dienst gezegd, dat deze maatregel ten doel heeft de wet op den nationalen dienst „up to date" te maken. De oorspronkelijke wet bevatte geene bepa ling over de inschrijving van de personen, die na 5 Augustus 1915 den 15-jarigen leef tijd hebben bereikt. Er wordt ondersteld, dat er thans 750.000 jongelieden zijn tusschen 15 en 17*4 jaar. De bedoeling is niet jonge lieden onder 19 jaar naar het front te zenden; mam* zij kunnen ven nui zijn voor in dustrieele doeleinden. Ook bestaal het voornemen tot inschrij ving van personen, behoorende tot leger en vloot, die, ofschoon niet bekwaam tot ver der strijd voeren, in staat en gezind zijn voor industrieel werk. Een nieuw beginsel wordt niet gehuldigd. Stockholm, 18 Jan. (W. B.) De Ser vische regeering heeft een gezantschap in Stockholm opgericht. De benoemde zaakge lastigde Rakitsch is door den koning ontvan gen om ziin geloofsbrief te overhandigen. B e r 1 ij n, 18 Jan. (W. B.) De regent- schapsraed van het koninkrijk Polen heeft op zijne terugreis, na op Poolsch gebied te zijn teruggekeerd, telegrammen gezondèn aan den keizer en den rijkskanselier, waarin donk betuigt wordt voor de genoten ontvangst en de overtuiging wordt uitgedrukt, dat de ge- dacntenwissel'ng, die heeft plaats gehad; van goeden invloed zal zijn op de vestiging van goede betrekkingen en wederzijdsch vertrouwen. Rome, 1 8 J a r-.. (Stefani). De opperbe velhebber, generaal Diaz, heeft een dezer dagen in Rome deelgenomen aan een minis terraad cn aan twee zittingen van het oor logscomité. Hij is nu weer naar het oorlogs- tooneel vertrokken. Lissabon, 17 Jan. (R.) Heden nicht zijn huiszoekingen gedsan in dc volkswijken. Talrijke wapenen werden in beslag genomen. De clubs van de extremisten en van Affonso Costa blijven gesloten. P a r ij s, 18 J a n. (Haras.) Uit eene be kendmaking van de Parijsche Kamer van koophandel blijkt, dat de steenkolen-produc tie in Frankrijk in de eerste zeven maanden van 1917 is geweest 15,515,058 ton, tegen 12,398,313 in dezelfde maanden van 1916, zijnde eene vermeerdering van 36 pet. Washington, 17 Jan. (R.) Het bevel betreffende de sluiting van de industrieën ten oosten van de Mississippi met het doel de schaarschte van kolen te verminderen is onderteekend en tieedt in den nacht van 17 op 18 Januari tn werking. Staten-Oeneraal Beschikbaarstelling van levensmiddelen. Bij de Tv.ced- Komcr is thans ingekomen de uitvoerige Memorie ver. Antwoord von d»-n mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel, nor pens hei voorstel tot verhooging zijner begroo tingen voor 1917 en 191S betreffende de beschik baarstelling van levensmiddelen. Alvorens over te gaan tot de beant woording «er gemankte opmerkingen, deelt 'le "miniet. mede, dal zijn antwoord is veriraeerd teug Een parlementaire enquête. Voorts verklaart de minister in antwoord of ccn opmerking van den heer Marchont in du homervergadering van 12 December, dat hij be reid is oon een commissie uit dc Kamer alles voor te leggen, omdat in het crisisbehcer nieti valt te verbergen. Blijkt de Komcr dc voorkeus to geven aan een parlementaire enquctc-commiatf sie, doch zonder dat door hoor instelling van eenig wantrouwen in het gevoerde beleid zou blijken, dan heeft de minister ook daartegen geen bezwaar en zal somenwerking met deze com* missie hem hoogst aangenaam zijn. Opgaven omtrent dc voorraden. Na uiteengezet te hebben door welke oor zaken de wetsontwerpen niet eerder konden wor den ingediend, gaat do minister over lot een in net Voorloopig Verslag gevraagde opgave dei voorraden van die voedingsmiddelen, welke d« regeering door vordering onder directe betrouw» bare controle heeft, zoodot voor deze gegevens verantwoordelijkheid kan worden aanvaard, ta weten graan, rijst, peulvruchten, veevoeder en aardappelen. Graan. Wat de granen betreft, voor menschelijke voe ding geschikt, wordt vermeld, dat do voorrader aan buitenlandsch groon op 1 Januari 1918 ware als volgt Tarwe 77.889000 ICG. Meel 14.751.000 K.G Mois 4.000.000 K.G Totaal: 96.013.000 K.G. Voor broodvoeding komen van onzen Cigcn oogst alleen in aanmerking tarwe en rogge, *an deze zullen naar raming verkregen worden zelfde hoeveelheid als van den oogst 1916 vet"^ gen zijn, t.w. 70.000.000 K.G. tarwe cn r).000.000 K.G. rogge: hierbij is er rekening mede gehouden, dut 10 pet. van den oogst ge reserveerd moet blijven voor zaaizaad en dat trots vordering, uitgebreide contróle en 'n uitzicht gestelde strenge straffen steeds zekere hoe veelheden worden ochtergeho u v den, h e t z ij voor eigen gebruik, h e t- zij voor voedering aan het vee. Van de bovengenoemde hoeveelheden van den inlandschen oogst 1917 zijn op 1 Januari 1918 aan de regcering geleverd en vprbruikt 23.500.000 K.G. tarwe en 80.000.000 K.G. rogge, zoodal nog ie wachten "zijn -16.500.CMJO K.G. tarwe cn 40.000.000 K.G. rogge. In totual zullen we dus^ tn rekenen van 1 Januari 1918 af, aan brood- koren kunnen beschikken over 183.113.000 K.G. Voor de broodvoeding van de burgerlijke en mi litaire bevolking zijn bij de tegenwoordige rant- socnecring voor drie broodkaarttijdvakken 33 dogen noodig circa 50.000.000 K.G. De aanwezige voorraad (96.6-13.000 K.G.) is dus niet voldoende om de broodvoorziening volgens het huidige rantsoen voort tc zetten tot 1 Maori e.k., wanneer voor de bereiding von het brood uit sluitend graan gebezigd wordt, zoools feitelijk behoorderekent men dc hoeveelheden tarwe en rogge, die nog te wachten zijn, mede, dan is de broodvoedmg volgens de aangegeven wljzl slechts tot het laatst van April gedekt. Doordien voor de bereiding van brood niet alleen graan, doch ook aardappelmeel worden gebezigd, is het mogelijk de broodvoorziening langer te doen strekken don hiervoren is aan gegeven. Op 1 Januari 1918 kon beschikt wor den over 30.000.000 K.G. aardappelmeeldeze stellen in staat de broodvoorziening tot om streeks half Mei voort te zettenverder dan tot dezen termijn is de voorziening niet verzekerd. Blijft aanvoer van buitenlandsch graan achter wege, dan zal het bijgevolg noodig zijn het broodrantsoen opnieuw in te krimpen, indien v/ii den nieuwen oogst willen halen. De minister schrijft, dat hij na het voorgaande nauwelijks behoeft te zeggen, hoe/vei' het vraag stuk eer broodvoorziening dugeliiks ziin vollfl zorg heeft. Veevoeder. Wat de overige granen, gerst cr» have» aan- guat, die hoofdzakelijk voor veevoeder dienen, al worden de daartoe geschikt partijen ook ge bezigd voor menschc-lijke voeding (gort n ha vermout) kan worden medegedeeld, dal larven aanwezig waren op I Januari 10T8 uan l'u'ilen- landsche gerst en haver resp. 3.720.000 K.G, en 4.759.000 K.G.. terwijl in eigen land ver moedelijk verbouwd zijn aan gerst 40,000,000 K.G. en aan haver 242,000.000 K.G. Van de hier- genoemde hoeveelheden komen niet voor algemeen gebruik beschikbaar 10 pCt. zaai goed, benevens de nan de verbouwers voor de voedering van den eigen veestapel gelaten par tijen. Hoeveel dit laatste bedroe?', is r.og niut door de veevoeder-burcau's opgegeven; nar schatting bedraagt zulks circa 250,000,000 K.G., waorbij inbegrepen zijn de veldboonen, van welke ten onzent circa 52,000,000 K.G. verbouwd zijn. Van hetgeen beschikbaar kom', zul cn .riten- dance een belangrijke hoeveelheid ontvangen, terwijl de rest wordt gebruikt voor go. -, haver mout- en glstfobricage, en dec's voor tie vee- vocderdisiiibutic. Gelijk uk het voorgaande vuil al leidén, zijn de beschikbaar komenue hoeveelheden op verra na niet voldoende voor dc behoefte. Per jaar toch is voor dc gort- cn gistfabricagc noo dig ten minste 50,000.000 K.G. gerst; voor do havermoutfabricüge ten minste 15,000,000 K.G. haver; de gist- en koekfdbricage behoeven ver der 50,000,000 K.G. rogge, u rwiü voor de voe dering van bedrijfspaorden bij ccn behoorlijk runtsocn maandelijks c.a. 0,000,000 KG. ha ver vereischt worden. Eer. en ander verklaart, waarom v.\ s ge-t brek can veevoeder sedert ge-ruimen kill oor varkens, jong hoornvee cn landbouwpuard' n geen veevoeder gedistribueerd wordt cn oojc voor pluimvee niet dan uiterst karige hoeve - heden verstrekt zijn geworden. Wat ander veevoeder (lijnkoeken cn .- dc.e krachtvoederkoekcn) aanguut, kan worden mede- - gedeeld, dat de voorroden daarvan een voortge zette distributie op zeer matige schaal lot de g.s. weiperiode mogelijk doen achten. Op de hnsiV der laatste distributie worden in de '1 c-n weidestreken maandelijks 10 K.G. en in dé zandstreken 15 K.G. per koe verstrekt; een en van een onderhoud mei de Commissie van Rap r-- porteUrs, dat eerst de17an December kon I ander vereischt per maand c.a. 12,000,000 K.Ci* plöots hebben. I 19W «anweiik non Am.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1