O UDERS immeims rJ rS* ,r es DE EEMLANDER" BUITENLAND NMiimraiiBx S2 FEUILLETON. Astrid Ehrencron-Müller. fr We Jaargang, Wo. 1W M*1 t too, per week (met gretii eeriekerinf w- ongelukken) f 0.11 «iionderlijke uuamtn 0j05. tkelijksch bijvoegsel »De HolUndscht Hulivrouivo (onder redictie v»n TUrtee Hoven) W, J maanden 50 cent Wekelljkatb bijvoegsel ilTerelAwee per 3 maanden <0 cent numeral dagblad Maandag 21 Januari 1918 HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN 9CHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, no.k ut.echtichh.t.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 dienstaanbiedingen 1—J regels f 0.50. groote lettert naar plaatsruimte. Voor bandcl en bedrijf bestaan -eer voordeelige bepalingen tot het herhaald adver» teeren In dit Blad, bij abonnement. Eene drculaiic, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht r De vredesonderhandelingen •- Toen in het begin van de tweede periode j Be onderhandelingen te Brest-Litowsk de Russische gevolmachtigden zich bereid ver- Idaarden tot intrekking van hun van Peters burg uit gedaan voorstel om voor het voeren 4» ider verdere onderhandelingen eene plaats cl In het onzijdige buitenland aan te wijzen, S meende men dit te kunnen opvatten als een gunstig teeken voor den verderen loop der 5" «aak. Twee bezwaren, waarop de vrede reeds ean het begin van de onderhandelingen Breigde te 2ullen mislukken, zijn uit den weg geruimd: het geschil over de plaats der on- - Iderhandelingen en de afwijzing van het door de centrale mogendheden gedane voorstel Over de ontruiming van de bezette gebi°- 8 53en. Rusland heeft er in toegestemd, dat de gevolmachtigde onderhandelaars blijven in Brest-Litowsk, het heeft het in de eerste pe- riode der onderhandelingen genomen besluit als bindend erkend en zich gezind getoond tot medewerking om te tTachten in eene commissie de meeningsverschillen over de ■.y politieke en de territoriale kwestiën uit den weg te ruimen. Die commissie is is nu sedert Vrijdag II l' Januari aan het werk, maar resultaat van haren arbeid ziet men nog niet. In lange ver- 'r gederingen is over de verschilpunten gede bntteerd, maar tot een rapport, dat als grond slag kan dienen voor de beraadslagingen in de algemeene vergadering der gevolmach tigden, is de commissie nog niet gekomen, v De aanwezigheid in Brest-Litowsk van Trotzki, het lid der regeering te Petersburg, l die het departement van buitenlandsche za ken onder zijn beheer heeft, werkt eerder «torend dan bevorderend; onder zijne leiding Ss de Russische delegatie, wier medewer king in de eerste periode der onderhande lingen viel te roemen, een factor, die den voortgang van het werk meer tegenhoudt dan vooruitbrengt. Ontdaan van alle bijwerk, komen de ver schillen over de ontTuimingskwestie hierop neer: De Russische delegatie verklaart, dat de oude grenzen van het voormalige Rus sische keizerrijk verdwenen zijn. Nieuwe grenzen moeten worden gevormd door een vrij besluit van de betTokken volken. Opdat echter de volksstemmingen over de nfeuwe organisatie in volkomen vrijheid kunnen plaats hebben, verlangt zij, dat vooraf de vreemde legers de gebieden zullen ont ruimen, welker bevolking krachtens het recht van zelfbepaling haar eigen lot in handen zal nemen. Verder zullen de regeeringen van Duitschland en Oostenrijk- Hogarije nadrukkelijk moeten verklaren, dat bij hen alle aanspraken ontbreken, zoowel op gebiedsinlijvingen als op zoogenaamde grensverbeteringen. Daartegenover heeft de tegenpartij als baar standpunt doen kennen, dat zij de Rus sische bemoeiing met de zaken van de be zette gebieden afwijst. Zij motiveert deze af wijzing zoowel uit politiek oogpunt als uit een oogpunt van bestuurstechniek. Zij beroept zich er op, dat de bevolking van de bezette gebieden reeds duidelijk en ondub belzinnig uitdrukking heeft gegeven aan haren wensch naar afscheiding van Rusland. Verder voert zij tegen den eisch tot dade lijke ontruiming aan, dat de ontruiming van Koerland, Litauen, Riga en de eilanden in de Rigasche golf de bevolking aan anarchie zou prijsgeven. Al die streken bezitten geene bestuursorganen, geene organen van rechtspleging en rechtsbescherming, geene spoorwegen, geen telegraaf- en postdienst. Dit alles is Duitsch bezit en in Duitsch be heer. Ook zijn deze landen in afzienbaren tijd niet in staat tot de oprichting van een eigen volksleger of militie. Over het tijdstip vsn de ontruiming der andere bezette gebieden strekte het Duitsch- Oostenrijksche voorstel dit te binden aan 't tijdstip, waarop Rusland zijne strijdkrachten zal hebben gedemobiliseerd. De ontruiming van het bezette gebied aan de voltooide de mobilisatie van de Russische strijdkrachten te binden is zoo wordt aan die zijde betoogd hierom noodig, "omdat het ge vaar bestaat, dat Rusland, voordat het zijne sKjjdkrachten heeft gedemobiliseerd, ten al len tijde in staat zou zijn bij verandering van zijn regeeringsstelsel en van zijne bedoelin gen weer offensieve operatiën uit te voeren. De Russische gevolmachtigden drukten hier tegenover den wensch uit, dat de *>ntruirning van de bezette gebieden parallel met 't ver loop van de wederzijdsche demobilisatie zal zijn uit te voeren, waarover nadere regelin- gij zouden zijn te treffen. De ontruiming, waarvan hier sproke is, heeft eenerzijds be trekking op 't Russische gebied, voor zoover het niet voor de vorming van nieuwe staats organismen in aanmerking komt, en ander zijds op de landstreken van Oostenrijk-Hon- garije, Turkije en Perzië, die door Rusland bezet zijn. Hierop komen de zakelijke geschilpunten neer. De debatten daarover zijn niet altijd gevoerd op een toon, die voor eene zake lijke behandeling de meest gewenschte schijnt. Zoo heeft de Duitsche militaire ge volmachtigde, generaal Hoffmann, aan de gedelegeerden van Rusland op een toon van verwijt toegevoegd, dat zij spraken alsof zij zegevierend in het Duitsche gebied stonden en hunne voorwaarden konden voorschrij ven, terwijl juist het tegendeel waar was en hel zegevierende Duitsche leger stond in het Russische gebied. In een schriftelijk ant woord op de van Russische zijde gestelde eischen wordt gezegd, dat slechts in de on derstelling, dat de bedoeling bij Rusland aanwezig is om de zaken niet eenzijdig te bezien en ook *de. vraag van de tegenzijde uit te beschouwen, nog aan de hoop op eene vreedzame bijlegging van het geschil kan worden vastgehouden. Men zou daaruit den indruk kunnen krijgen, dat het met deze on derhandelingen slecht staat. Intusschen ver zekert het Fremdenblatt, het orgaan van het Oostenrijksche departement van buitenland- sche *okcn, dot die Indruk onjuist is. Ook uit Berlijn wordt verzekerd, dat de bezwaren niet onoverkomelijk zijn en dat, ondanks de voorloopig nog sterke afwijkingen in de op vattingen der beide onderhandelende par tijen, op eenige punten eene zekere toena dering kan wordeA vastgesteld. De oorlog. Niets nieuws van de oorlogstooneelen. De Engelsche admiraliteit bericht, dat gis termorgen in een strijd aan den ingang van de Dardanellen de Turksche lichte kruiser Breslau gezonken en de Turksche slagkrui ser Goeben in de straat op strand gezet is. Aan Engelsche zijde zijn verloren de monitor Raglan en de kleine monitor M 28. Weenen, 20 .Jan. (Corr.-bur.) Uit Brest-Litowsk wordt van den 17en bericht, dat blijkens een door den consul-generaal von Hempel uit Petersburg ontvangen be richt het tot dusver sleepende verloop der ^praadslagingen in de Pelersburgsche com missie in de laatste dagen een gunstig ver loop neemt. Het is gelukt bij de bespre king van de opening van het particuliere post- en dagbladverkeer met Rusland de moeielijkheden, die tot dus\ er bestonden, uit den weg te ruimen. Er kan reeds worden overgegaan tot de formulecring van de bepa lingen, die zijn overeengekomen. Tot bespreking van de wederkeerige uit wisseling van geneesmiddelen werd een subcommissie ingesteld, die den 16en Ja nuari met hare werkzaamheden is begonnen. Weenen, 17 Jan. (Corr.-bur.). Ver traagd overgebracht. In de begrotingscom missie van den rijksdag heeft minister-pre sident von Seidler,in overleg met den minister van buitenlandsche zaken Czernin eenige mededeelingen gedaan over de on derhandelingen in Brest-Litowsk. De daar onderhandelende partijen zijn 't er over eens, dat het te doen is om het sluiten van een afzonderlijken vrede met Rusland en dat de besprekingen worden gevoerd op de grondslagen, die zijn neergelegd in het op 25 December gegeven antuocyd van de cen trale mogendheden op de voorstellen van de Russische regeering. De onderhandelingen worden gevoerd zoowel met de delegatie van de regeering •der volkscommissarissen als ook met de Ukrainische delegati^, gedeeltelijk in alge meene vergaderingen, gedeeltelijk in be sprekingen van dclegotie tot delegatie, ge deeltelijk ook in commissiën. Eene groote beteekenis komt toe aar de beraadslagingen van de commissie, die zich bez*g houdt met omtrent de onderhandelingen wantrouwen te koesteren. De minister van buitenland sche zaken moet den troef, dien hij door de militaire successen der verbondenen bezit, niet uit -handen geven en gedachtig blijven aan de hulp, welke het Duitsohe Rijk gebo den heeft. De afgevaardigde Niklas (Christelijk- sociaal) verklaart, dat de voornaamste oor zaak van de moeilijkheden te Brest-Litowsk gelegen is in de pogingen der Bolshewiki, om hunne ideeën in ons land over te plan ten. In zake de Poolsche kwestie laat zioh het feit niet verhelen, dat de zelfstandigheid van het Poolsche Rijk door militaire daden bereikt is. Niklas bepleit het instellen van een democratischen Landdag, die tot taak heeft, Polen te organisceren en namens Polen te spreken. Hij wenscht de vertegen woordiging van Polen bij de onderhandelin gen te Brest-Litowsk. Hiermee eindigden deze besprekingen. B r e s t-L i to w s k, 1 Q J a n. (W. B.) De wegens lichte ongesteldheid van graaf Czer nin gedurende twee dagen onderbroken be sprekingen der commissie tot -egeling van politieke en territoriale kwestiën werden be den in Jen voor- en namiddag voortgezet Met betrekking tot de reeds »n de iauSie zitting rer tafel gebrachte kwestie van den t terugkeer van de tijdens den oorlog uitge- de regeling van de pol.üeke en terr.tor.aie llit de bczeUc gebit(),A( >r!.„ kwestiën in de betrekkingen tusschen Oos- tcnrijk-Hongariie en Duitschland eenerzijds en Rusland anderzijds. De beraadslagingen van deze comhnissie bevinden zich tihans in het stadium van het formuleeren van de wederzijdsche standpunten. Hierbij zijn de meeningen reeds zoodanig tot klaarheid gebraoht, dat dit tegenover den stand van de onderhandelingen op 27 December als' een werkelijke voor uitgang moet worden aangeduid. Aan den anderen kant blijkt uit de communiqués, dat wél is waar nog niet de lijn is te onder kennen, waarop de van beide zijden ^net gelijken ernst nagestreefde vereffening zal geschieden. De moeielijkheden, die in den loop van deze onderhandelingen nog moe ten worden overwonnen, mogen niet onder schat worden. Het geheelc streven van den minister van buitenlandsche zaken is or op gericht, in den zin van het door hem in zijne verklaringen ingenomen en openlijk verkon digde standpunt te komen tot eene over eenstemming. steunende op het standpunt van den vrede zonder annexatie cn schade vergoeding, en die «^lijktijdig met inacht neming van de gezichtspunten der tegen partij voor de eigen belangen opkomt. De minister van buitenlandsche zaken ziet de verdere ontwikkeling der beraadslagingen met vertrouwen tegemoet en twijfelt niet, dat het zal gelukken de onderhandelingen tot een bevredigend einde te brengen, dat de ontwikkeling der betrekkingen van goede buurschap met onzen oostelijken buurman voor de toekomst verzekert. De minister-president drukte ten slotte den wensch uit, dat hij spoedig in staat zou zijn den rijksraad nog gunstiger beriohten mede te deelen en verzekerde, dat hij niet in gebreke zou blijven die te verschaffen. In de debatten sprak de Duitsch-nationale afgevaardigde Kraft twijfel uit omtrent de doelmatigheid van de publiciteit der onder handelingen te Brest-Litowsk. De Czech Kudlak waardeert de buiten gewone eigenschappen van Czernin cn hoopte, dat Czernin de Pruisische methode niet zou overnemen. De Duitsch-radioaal Wolf protesteerde tegen gebeurtenissen, die er toe zouden kunnen bijdragen den vrede te vertragen en den oorlog te verlengen. Er is z.i. geen reden staatssecretaris von Kühlmir.i, \it de 0?n- t.olen in beginsel met bei denkbee'd van den terugkeer accoord gaan en dot de proo tische uitvoering van deze repatrieering het bést zou kunnen worden toevertrouwd aan de commissie die met de uitwisseling von civiele gevangenen is belast. Op een vraag van Kühlmann, of het de Russische regeering mogelijk zal zijn, de be wijzen te leveren, dat de uitgewekenen vóór hun emigratie in de betrokken gebieden geleefd hebben, antwoordde Trotzky, dat deze vluchtelingen en geëvacueerden des tijds onder de dlstritcsbesturen stonden, die ongetwijfeld in staat zouden zijn de ver lengde legitimatie te verschaffen. Aangezien dit punt hiermede op bevredi gende wijze wos afgehandeld, ging de com missie over tot bespreking van de staatkun dige toekomst der bezette gebieden, waar aan Rusland het zelfbeschikkingsrecht toe staat. Ven Duitsche zijde werd betoogd, dat het een goede oplossing zou zijn, wanneer de in deze gebieden bestaande vertegenwoor digende lichamen dooi verkiezingen op breeden grondslag zoodanig zullen worden aangevuld en uitgebreid, dat zij inderdaad als vertegenwoordiging van de geheele be volking zullen kunnen worden aangezien. Daartegenover voerde Trotzky aan, dat de Russische delegatie haar voorstel hand haaft, dat slechts een referendum over de staatkundige toekomst van deze landen zal beslissen. De besprekingen worden voortgezet. Staatssecretaris von Kühlmann wees op het streven der Centrale mogendheden, om de groote massa in de bezette gebieden meer invloed op politiek gebied te geven. In de eerste plaats dient de orde gehandhaafd in de overgangsperiode en belet, dot de revo lutie zich uitbreidt over deze streken, die reeds zoozeer door den oorlog geleden heb ben. De verdere bespreking van deze zaak werd uitgesteld. Men ging vervolgens over tot artikel II van het Duitsch-Oostenrijksch concept. Op verzoek van den voorzitter legde ge neraal Hoflrnnnn eene kaart over, waarop de aanlèekeningen voorkwamen voor het ge bied tusschen de Oostzee en Brest-Litowsk. Nadat opgemerkt was, dat op deze kaart niets aangegeven stond voor het gebied te* Zuiden van Brest-Litowsk, omdat hierover met dc afgevaardigden der Ukraine onden* handeld werd, verklaarde Trotzky naar aan leiding daarvan het volgende: „Zooals ik reeds tweemaal heb opge merkt, en wel in verbond met het erkennen der Ukrainische delegatie, is het proces van het zelfbestemmings»«echt der Ukrainiërs nog niet zoover gevorderd, dat de zaak van de grensafbakening tusschen ons en de nieuwe republiek als opgelost kan worden be schouwd. Reeds destijds heb ik opgemerkt, dat deze aangelegenheid geen moeilijkheden in de onderhandelingen zou ojfleveren, daar de grenzen volgens onze grondstellingen be paald worden door den wil van de groote massa der bevolking, die daar belang bij heeft. In ieder geval is er afzonderlijk o\ ere in stemming noodig tusschen ons en de Ukrai nische delegatie. Dit heeft natuurlijk ook be trekking in zijn vollen omvang op het ge bied ten zuiden van Brest-Litowsk." In verband hiermee besprak de voor ter an dc Oostenrijksch-Hongaorsche dclega: het thema van de door O.-H. troepen be zette gebieden en verzooht te worden inge licht of de hierop betrekking hebbende on derhandelingen met de Petersburgsche ie- geering of, zooals de Ukranisthe delegatie wenscht, slechts met deze alleen zullen wor den gevoerd. Ook hierop antwoordde Trotzki, dat aan de Ukrainische delegatie de eenzijdige en zelfstandige behandeling van deze kwestie niet kon worden toegestaan. Graaf Czernin behield zich daarna de verdere bespreking van deze kwestie voor tot na de te verwach ten uitspraak over de bevoegdheids! :wes e tusschen de Russische en de Ukr.-ir che delegatie. In den loop van de voormiddagbc kin- gen verzooht staatssecretaris von Kühlmann opheldering over de betrekkingen v;>n den Kaukazus tot de Pelersburgsche regt g. Trotzki gajf daarop deze inlichting Het K kazusleger staat in zijn vollen omvan-' on der het bevel van superieuren, die onvoor waardelijk den raad der vóHcscornmissarissc a zijn toegedaan. Dit werd omstreeks twee weken geleden bevestigd op hot algemeene congTes van gedelegeerden van het Kac! - zrsohe front. Bene onder^, vraag van von Kühimann had de Aalandseilanden tot onderwerp. Hij verklaarde, dat de kwestie van de Aalands. eilanden voor Duitschland van gewicht waf als eene der mede-onderteekenaars van een oud' verdrag'. Eerst is er een prealabele kwestie op te lossennamelijk of deze kwestie, zooals tot dusver, door de regco ring te Petersburg behandeld kan worden, dan wel de nu door verscheidene sta en erkende republiek Finland internationaal is te beschouwen als gereohtigd om op te tre den in de Aalandseilanden betreffende, kwestiën. Nadat Trotzki had verklaard, dat de uit roeping van Finland als een onafhankelijke staat tot heden nog geene verandering had gebracht in de kwestie der Aalandseilanden, wees von Kühlmann er op, dat uit hol Aalands verdrag, welks onderteekening uil eene zuiver historische constellatie, name lijk den Krimoorlog, is te verklaren, voor Duitschland individueele rechten voort vloeien, welker erkenning in het vredesver drag een Duitsohe eisch zou zijn. Rusland zou door die erkenning niets prijsgeven van wat het voor den oorlog bezeten had, tenzij men mocht willen beweren, dat de met hel verdrag strijdige versterking van de eilan den gedurende den oorlog een nieuw recht ind eze kwestie had doen ontstaan. Voor hei overige is het in het belang van de hand- Wie zichzelf niet weet te beheerschen kan niets goeds tot stand brengen. Uit het Deensch door Betsy Bakker—Nort, 15 Maar het allerheerlijkst van alles was, dat incn daar ginds zoo echt merlclc, dat men vol wassen en jong was. O, wat had ze 0p een dag een -vreugde gevoeld, toen ze door de vestibule naar de tuindeur liep. Ze had me vrouw Nörup in de woonkamer liooren vra gen: ..Petra, was Ove, die daar binnen kwam?'' Nee, mevrouw," had hel meisje toen ge zegd, „het was een van de jonge meisjes/' Ze had kunnen gillen van blijdschap. Ze moest terug loopen. mJü, ja, ik ben het," had ze geroepen vol vreugde, alsof ieij- haar voor den eersten keer bij haUï echten naam had genoemd. Nu wist ze het dus. Ze was jong, een jong meisje. Ze moest het veel malen in zich zelf fat^rhalen, toen ze dien avond in bed lag. Thuis, daar heette hel altijd ^zoo'n kiud"« of „jij, groot meisje", dat was iets heel anders. Thuis, daar wns 'men.óf een kind óf een oud, verstandig mcnsch zooals haar ouders; daartusschen lu tond niets. Die kamers pas ten immfcrs geheel niet voor jonge menschen. Maar wat hield ze toch van die oude ka mers, waarin ze opgegroeid was. Al verlaugde ze ook nog zoo dikwijls om er uit te komen. Haar wortelen waren tocli daar, en hoorden daar, evenals moeders geslacht voor haar. Daar in de groote kamer met dc zware eiken balken en zware meubelen, waar de duisternis vroeg inviel, en de stille bleef hangen, en waar haar ouders zaten, elk in een hoek van de sofa, en haar beschermden. Maar er was iets feestelijks over Kongslev- gaard, dat men niet weerstaan kon, Dat wa ren de witte gelakte meubelen, de lichte gor dijnen, en de groote doorzichtige glazen scha len op de tafeltjes, gevuld met jasmijn en aca ciabloesem. De geur daar binnen was bijna te sterk, maar aan zoo iets dacht men daarginds nooit. En dan het allermeest de prachtige, groote vleugel, die mevrouw Nörup's zuster bespeelde, als ze er logeerde. Wat hield ze toch verbazend veel van mu ziek; ze had er van gehouden van dat ze heel klein was. Maar haar onderwijzeres had haar het niet kunnen leeren, en zoo was ze geheel aangewezen geweest op moeder's onderwijs. En deze had haar slechts gamma's en ouder- wetsche, eeuwig lange vierhandige walsen ge leerd, die ze samen in hun jeugd gedanst had den, vader en zij; en weemoedige liedjes, die ze samen eens geneuried hadden. Meer kende ze zelf niet, en meer verlangde ze ook niet van haar leerling. En Mathilde had met ver driet ook dat tooverland zien verdwijnen, dat in het begin zich voor haar vertoond had achter de spoedig gekende noten. En terwijl ze dnar zal, cn haar vingers op hief en neerdrukte in centouige, plechtige schrijdende tweede stem \an de ..Valse inélan- cholique". terwijl moeder sierlijk de eerste stem speelde, de dunne, schrille ionen van het klavier, precies in de maal tellend ïpel haar: Een, twee en drie en een, twee en drie en droomde Mathilde van dc groote sonaten van Schubert, dc etudes van Chopin, die zc van vreemde kunstenaars liad hooren spelen op^Jrr concerten van Ilolslchro's handwerklie- denverceniging. Ingeborg speelde ook wel, maar dal was altijd een potpourri van al het mogelijke door elkaar, zonder noten, tot haar moeder riep: „Maar houd toch als hel je blieft op, Inge borg/' haar van het krukje duwde, cn zelf een van de liederen van Mendelssohn spc Hdc in een heel langzaam tempo. En over 't gtheel geno men, stil stond de vleugel den geheelen dag niet, want er was niet een van de gasten die voorbij kon gaan zondfcr te spelen, of hij hel kende of hiel. Een revue of een dansje kenden zc bijun allemaal v St. Johannisavond wist Ingeborg te bewer ken dal Mathilde daar 's avonds mocht blijven. Ze zouden 's avonds dansen, en dan was hel zoo vervelend als zcjnidden in de piel moest opbreken. Ze kreeg de kkinc fbgeerkamer aan den tuinkant, naast die van Julie. Het was een zachte, stille nacht. 'I Was over cenen, voor ze in bed lag. Maar er was geen sprake van te kuunen slapen, zoo veel plcizier had ze gehad. Ze was jong, en ze had gedanst ze was jong, jong, jong bleef hel in liaar zingen. Het raam stond aan de luinzijde open, ze rook den geur van lavendel cn nachtviolcn. Hel maanlicht zweelde over de bloemperken in liet groote grasperk; beneden waar de laan begon, werd het samen gedrukt en gleed als een sneeuwbui tusschen dc zwarte stammen. In het grasperk regende,-en regende dc fon tein. Het was niet zoo'n soliede, gemetselde fontein, als zij thuis hadden in den hof, maar een rond, glad steencn bassin met een elegan te dame, die coquet haar rokken ophield met een parapluie boven haar hoofd. En vau alle acht baleinen van de parapluie stroomde het water neer. Hel was erg aardig. Plotseling hoorde Mathilde een merkwaar dig geluid als van voetstappen, zonder schoe nen, cn plassen van naakte voeten op den rand van hel bassin zc vloog uit haar bed naar het taam. Maar God bew are het was Julie, Julie vol komen naakt in den maneschijn. Ze liep een paar keer langs den rand van dc fontein, cn sprong toen in het water met een behagclijk geproest. „Maai Julie, Julie, hooi dan toch, beu je dwaas, Juliet" Julie keek op. „Ssf- zei zc cn Uocg naar haar niet drui pende handen. „Houd toch in Godsnaam je mond. Ik kon het niet uithouden van dc warm te. O o!" Zc ging op de hurken zitten, telkens en tel kens weer. „Zoo, dat is nog eens een afkoc- ling." Mathilde hing uil h?l raam, ze Spiedde en spiedde naar alle kanten. „Ben je dwaas, Julie? Ik weet zeker, dal de knechten vaak 's avonds door den tuin loo pen. Je loopt alle kans, dal een van. hel volk ..Onzfn," zei Julie ze stond opgericbi ^an den kanf, cn sloeg hel v ater uit haar dikke plecht„als zc wal anders zien dan Onze lieve Heer geschapen heeft, laten «e dan maar. schreeuwen!" Op hetzelfde oogenblik sprong zc in hei gras, en vloog, druipend en geel in den nian<^ schijn, dwars over het grasperk cn zoo dool» haar raam. Zc zag er werkelijk heel tenger uit, zoo meè al haai- klecrcn uit, ze leek een jonge bosch«' nimf, die door een zeegod achtervolgd werd, cn nu met groote sprongen vluchtte. Maar dc sierlijke dame op de fontein ja» liet leek werkelijk alsof zc haar japon wat dichter om zich toetrok, cn de parapluie wat lager liet dalen afcsof ze zich schaamde. Mathilde kroop weer in bed. Ze was l« wat koud geworden, zoo in haar dunne nacht hemd voor het open raam Geschiedde zoo icU dikwijls in dc geheim zinnige lange nachten? Deden de incnschea dikwijls zulke vreemd dingen waaraan ze overdag niet dachten? En werd dal door cod looverslag mooi, alleen omdat maan cn naclu het beschenen? Buiten in de bcrbcrislruiken zal een vink l« slaan. Drie luide tonen en <lan een pauze, En dan drie korte slagen opnieuw. O, wat geurde de tuin toch! Zc was tocb slaperig en moe. Jtrt <dic vogel nu maar stl? wilde zijn. Wat was zc toch moe Wat lekker z0® neer te zinken en tc zinken. Maar op hetzelfde oogenblik is h-t haar of zc mevrouw Ilögh in de deur ziet slaan i® haar witte nachtehenid. Haar rood haar rol zwaar en lang over de schouders. (Wordt vervolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1