ibkioïmbeütï* es „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD BUITENLAND PRIJS DER AOmïlL«r,Umget;o°L Db vrouw en bet Parlement. 16e Jaargang, No. 158 po port T 2.001 per week (met grztls ventolins Mgtn ongelukken) t 0.14. afzonderlijke nummer* t 0.05. Wekelijkscb bijvoegsel »0« HolUndscha Hafevrouw* (onder redactie van Thfatoi Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkad» bijvoegiel ilPerWdrmm per 3 maanden 60 cent AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VAUKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK utrichtschsstr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 20 Januari 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50, groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan aeer voordeebge bepalingen tot het herhaald advet» teetcn in dit Blad, bij abonnement Eene circulair*, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. y. Het feit dat eepigc vooraanstaande vrou {.wen 'n candidatuur bij de a s. Kamerverkie zingen geweigerd hebben, heeft sommigen concludecren dat de vrouwen heel wei- ai? happig waren op 'n Kamerzetel en nu het fcr op aan komt er voor terugdcoinzcn om dc kroon op hun arbeid te zetten. l>at is onjuist. De vrouwen, die in de beweging voor het ürsrecht 'n hoofdrol speelden, hebben niet I. gf-treden om zelf 'n Kamerzetel te bemach tigen, zij streden om voor d e vrouw gelijke rechten met den man te veroveren. Nu hun rfe: d i gelukt is ten opzichte van het passief kies recht, mag men ze toch niet verplicht achten om ook zelf zich voor 'n Kamerzetel beschik baar te stellen. .Vis de mannen aan den stembusstrijd actief Bed nemen, wil dat toch ook niet zeggen, dat fejj zich verbinden event, zelf 'n candidatuur •tc anvaarden. Te minder mag dit geëischt rden, wanneer gelijk met de beide bedoelde vrouwen het geval was, cr respectabele rede- r.en beslaan om voor het Kamerlidmaatschap te bedanken. Niet alleen wat betreft persoon lijke bekwaamheid ook de lcvcnsomsiandig- Khedi n stellen in dezen strengere cischen aan dc vrouw dan aan dcu man. Dc vrouw wordt nicer dan de man door huiselijke beslomme ringen in beslag genomen, slechts énkelen zul- 1' n zich aan den parlementairen arbeid kun- i hen geven. En vooral in dc ccrsle jaren zal h optreden der vrouw in het parlement zóó- I van haar kennen en kunnen vergen, dat i niemand veVwondcrcn zal als menig barer voor «ie verantwoordelijkheid terugschrikt en rich tegen de groote taak niet opgewassen acht. Er zijn nu stemmen opgegeven om den par lementairen arbeid van de vrouw niet in de Tv.code doch in de Eerste Kamer te doen aan- Tüugéii. Bij wijze van voorbereiding voor de ei-onlijke taak. Terecht wordt daartegen verzet aangelce- kend; «lal zou 'n avcrechtsche politiek zijn, zegi mevr. v Baaien—Klaar, 'n andere bekende figuur uit dc vrouwenbeweging. Dc vrouw moet in de volksvertegenwoordiging, opdat naast het oordcel der mannen het practisch en speciaal vrouwelijke inzicht der vrouw ge steld worde. Vooral in de komende lijden van veranderde economische omstandigheden en gewijzigde maatschappelijke verhoudingen, zal het aan de~\gemeenschop ten goede komen als man en vrouw te zomen beraadslagen Iloe meer deze beraadslagingen vallen op practisch gebied, des te meer voordeel zal men er heb ban van de medewerking der trouw. Dc werkzaamheid der vrouw is dus van meer nnl in de Tweede dan in de Eerste Kamer. De vrouw die hare intrede in de Kamer doet z,al tegen critick bestand moeten zijn en 'n dui delijk besef hebben van hare groote verant woordelijkheid Maar dat zijn zaken die slechts li;.ar en base kiezers aangaan Dwang om in te gaan bestaat er niet. evenmin als er ver plichting bestaat om bepaalde personen, mevr. a" of mevr. B. af te vaardigen. Maar de vrouw lal in 1918 in de Tweede Kamer moeten verschijnen Politiek Overzicht De ontbinding van de Constituante in Rusland. De geschiedenis van de groote Fransche omwenteling bewaart de herinnering aan eene verzuchting, die madame Roland den Ben November 1793 slaakte op het schavot: r,0 vrijheid welk een misbruik wofdt er be dreven in uwen naam". Men kan dat woord als motto plaatsen boven de beschrijving der gebeurtenissen, die zich thans in Rus land afspelen. In naam van de vrijheid heeft het bewind van de volkscommissarissen te Petersburg het besluit genomen, waardoor 'de leeningen die door de vroegere Russische b' regeeringen zijn-gesloten in het buitenland en in het binnenland, nietig worden ver klaard. In naam van de vrijheid heeft dit- 5I «elfde bewind de constitueerende vergade- fc* zing, die in Petersburg was bijeengekomen, •V ontbonden verklaard. Door de revolutie van 12 Maart 1917 is Üe czaar onttroond en het regeeringsstelsel, v dat in zijn persoon belichaamd was, afge schaft. Voor het oude régime, dat verdwe nen was, moest een nieuw in de plaats ko men. Dat kon niet met een handgebaar ge- beuren. Uitdrukkelijk werd verklaard, dat de regeering, die in plaats van het gevallen bewind optrad, slechts voorloopig het gezag - uitoefende. De vaststelling van de nieuwe «taatsinrichting bleef voorbehouden aan j eene Constituante, als hoogste „vertegen- V voordiging van het vrij geworden Rusland, tot welker verkiezing de bevolking in aLhore r geledingen zou worden opgeroepen. Wat is er van deze schoone beloften ge worden? De gebeurtenissen te Petersburg I Pp 18, 19 en 20 Januari geven het antwoord *>p deze vraag. Den 18en Januari om 4 uur namiddags had de openingszitting van de j Constituante plaats; den T9en om 4 uur in tien morgen werd de vergaderzaal van de Constituante ontruimd door gewapende ma- jhozen en soldaten, die de toegangen tot het uaurische paleis onder hunne bewaking na men; den 20en werd een besluit van het be wind der volkscommissarissen afgekondigd lot ontbinding van rle Constituante. e eiste zitting van de .Constituent* is dus tevens de laatste geweest. In de geschie denis der Fransche omwenteling liggen tien jaren tusschen de opening van de nationale vergadering en de gewelddaad van den 18en brumaire, toen de bajonetten van Bonaparte de vergaderzaal der volksvertegenwoordiging schoonveegden. De Russische revolutie ver richt dat werk vlugger; zij jaagt na enkele uren reeds de afgevaardigden weg, die van het land het mandaat hadden ontvangen om de nieuwe inrichting van het Russische staatsgebouw tot stand te brengen. In het ontbindingsbesluit wordt met cyni sche openhartigheid de reden uiteengezet, waarom aan het bestaan van de Constituante bijna terstond nadat zij in het leven was getreden, een einde is gemookt.Het be wind der Sovjets verscheen voor de ver gadering met den eisch, dat zij haren ar beid zou begirtnen met de erkenning van 't £jeen de door de revolutie van 7 Novem ber (nieuwe stijl) aan do regeering gekomen partij had verricht: de besluiten over de ver deeling van den grond en de macht' van de arbeiders en vooral 't gezag van de Sovjets der arbeiders, boeren en soldaten. Toen deze eisch werd afgewezen, verklaarde de minderheid, die het bewind van de Sovjets wilde steunen, dat er voor haar geene plaats meer was in deze vergadering, en verliet de zaal. Daarmee was ook het vonnis van de meerderheid geveld, die door de bajonet ten der gewapende aanhangers van dit be wind uit de zaal gedreven werd. Het be sluit motiveert die gewelddaad aldus: „In de op 18 Januari geopende consti tueerende vergadering bleek, op grond van de aan allen bekende omstandigheden, de meerderheid te ziin aan de partij der recht- sche sociaal-revolutionairen, de partij van Kerenski, Awxentjew en Tsjernow. Het is duidelijk, dat deze partij weigerde het vol komen heldere, nauwkeurige, geene ver keerde uitleggingen toelatende voorstel van het hoogste orgaan der Sovjet-regeering, het centrale uitvoerende comité der Sovjets, aan te nemen als grondslag voor bespreking van hef programma van de Sovjet-regeering, en de verklaring der rechten van het arbei dende en uitgebuite volk, de October-revo- lutie en het gezag der Sovjets te erkennen. Daar hierdoor de constitueerende verga dering elke verbinding tusschen zich en de Sovjet-republiek van Rusland heeft afgebro ken, was het heengaan van de partijen der Bolshewiki en linksche sociaal-revolutionai ren, die thans de groote meerderheid in de Sovjets bezitten en het vertrouwen van de arbeiders en van de meerderheid der boeren genieten, uit de constitueerende vergade ring onvermijdelijk. De partij van de meerderheid der consti tueerende vergadering, voert een openlijken strijd tegen het gezag der Sovjetszij roept in hare organen op tot den strijd tegen de Sovjetregeering, om die ten val te brengen, en steunt hierdoor, objectief beschouwd, het verzet van de uitbuiters tegen den over gang van het land en van de fabrieken in de handen van de arbeidenden. Het is duide lijk, dat het overgebleven deel van de con stitueerende vergadering op grond daarvan slechts eene rol zou kunnen spelen om den strijd van de bourgeoistische tegenomwen teling tegen het gezag van de Sovjets in de hand te werken. Daarom besluit het centrale uitvoerende comité, de constitueerende ver gadering \e ontbinden." Om h*t kort uit te drukken De constitu eerende vergadering heeft getoond, dat zij niet een gewillig werktuig in de hand van de Sovjetregeering zou zijn. Daarom moest zij verdwijnen, want die regeering erkent geen andere vrijheid, dan die welke zij voor zich zelve opeischt om de regeering te voeren op de wijze zooals haar goeddunkt. Zoo is in Rusland, in naam de vrijheid, maar in wer kelijkheid de onvrijheid aan het bewind. Na de ontbinding van de constitueerende vergadering werden door den raad van volks commissarissen krasse maatregelen geno men om het uitbreken van eene contra revolutionaire beweging te onderdrukken. Alle burgerlijke bladen werden verboden, de organen van de gematigde socialisten en van de sociaal-revolutionairen daaronder be grepen op de drukkerijen werd beslag ge legd en het redactiepersoneel gevangen ge zet. De raad beschikt over 60,000 gewa- penden. In de haven van Petersburg liggen 26 torpedobooten, kannonnerbooten, mijn- zoekers en andere hulpschepen. Talrijke ma- trozen-afdeelingen zijn aan den wal' ge bracht. Iri Petersburg heeft de raad van volks commissarissen dus de macht in handen. Dat wordt ook erkend in het^esluit, dat de meerderheid der Constituante genomen heeft om te protesteeren tegen het ontbindingsbe sluit, dat door haar niet wordt erkend. Daar in wordt gezegd, dat men wel is waar in Petersburg moet wijken voor het geweld, maar dat de mogelijkheid bestaat in Moskou de constitueerende vergadering te doen bij een komen. Dit alles draagt bewijzen bij, dat Rusland steeds verder gaat op den weg der anarchie. Men had gehoopt, dat het bij eenkomen van de Constituante zou werken als een symbool tot aaneensluiting en weder oprichting. Maar eerder het tegendeel is er van te verwachtenhare ontbinding brengt het land nog verder in den chao^ De oorlog, ^Jn het slot van de rede van den Duitschen rijkskanselier, dat nu ook onder onze oogen is gekomen, verdient inzonderheid de aan dacht de uitnoodiging tot de tegenstanders om hun vredesprogram nogmaals te herzien, als zij werkelijk tot den vrede geneigd zijn. Het standpunt, dat hen doet spreken als over winnaar tot den overwonnene moet voor goed worden losgelaten. Met verwijzing naar den militairen toestand, die nog nooit zoo gunstig voor Duitschland is geweest als hij thans is, deed hij uitkomen, dat dit zelf misleiding is. Een gewijzigd program zal Duitschland gaarne met ernst onderzoeken, want ook Duitschlands doel is geen ander dan het herstel van een duurzamen en vlge- meenen vrede. B e r 1 ij n2 4 Jan. (W. B.) In de zitting van de hoofdcommissie van den rijksdag sprak na den rijkskanselier de afgevaardig de van het centrum Trimborn, die de verkla ring van den rijkskanselier in al hare dee- len begroette. Ongetwijfeld waren de laatste redevoerin gen van Lloyd George en Wilson zachter in toon. Onaannemelijk z in de eischen van Wilson betreffende Elzas-Lothoringen. Aan de regeling van de Belgische kwestie staan bij loyale uitvoering van het program „niet annexeeven" geene onoverkomelijke moeie- lijkheden in den weg. Aan staatssecretaris von Kuhlmar.n druk ken wij onzen oprechten dank uit voor zijne omzichtigheid en geduld bij de onderhande lingen in Brest-Litowsk. De rede van gene raal Hoffmann sloeg hooggaande politieke golven. Ik neem aan, dat hij in overleg met de diplomatieke vertegenwoordigers heeft, gehandeld. Wat den toon betreft, was het( wel gepast tegenover de Bolshewiki eer? een ernstig woord te zeggen. Wat den materieelen inhoud van de daar gevoerde onderhandelingen betreft, hun uit gangspunt was het recht van zelfbepaling der volken. Daaraan is vastgehouden. In de bezette gebieden zullen de landsraden uit gebouwd en in zelfstandige volksvertegen woordigingen herleid worden-. De militaire ontruiming kan uitgevoerd worden, wanneer onze veiligheid dat toelaat en de binnen - landsche toestand in het betrokken gebied het veroorlooft. Scheidemann (s.-d.) keert zich tegen de intriges van de Alduitschers en het drijven van de annexionistische pers. De verklaring van een der onderhèr-'lelears te Brest in de zitting van 27 December TOT7 had liever achterwege moeten blijven: ik geloof niet, dat zij door Kühlmann of Czernin is uitgè lokt. Zij heeft de uitwerking, althans den schijn van dubbelzinnigheid te weeg ge bracht. De regeering moet zich van deze kringen beslist losmaken. Van het grootste gewicht is een verge lijk over de Belgische kwestie. Een Elzas- Lotharingsche kwestie bestaat voor ons niet. Dat Duitsche gebieden bij Polen zullen ko men, daarvan kan evenmin sprake zijn. Met betrekking tot onze positie tegenover Oos- tenrk, stem ik in met hetgeen de rijkskan selier heeft gezegd. Wanneer Lloyd George of Wilson over het zelfbeschikkingsrecht der volken spreken, dan moet ook van de vol ken gesproken worden, die Engeland onder worpen heeft, van Ierland, Egypte enz. De onaantastbaarheid van ons gebied moet on der alle omstandigheden gewaarborgd wor den. Wij staan schouder aan schouder met onze bondgenooten. Stresemann (nat.-liberaal) voert aan, dat de Engelsche regeering er zich voor be hoedt een nauwkeurige mededeeling te doen over den economischen toestand in Enge land. De Engelsche bladen vertellen echter hoe zeer de levensmiddelen zijn geslonken en hoe moeilijk de voorziening in de behoef ten des volks is geworden. Dit is de uitwer king van de duikbootactie. Het is te betreu ren, dat bij ons de leidende staatslieden zich zoo zelden in het openbaar over de rede voeringen van vijandelijke staatslieden uit laten. In de redevoering van Lloyd George is geen vredesgeneigdheid te zien. De Elzas- Lotharingsche kwestie is voor ons niet voor discussie vatbaar en kan ook niet op inter nationale congressen behandeld worden. De onschendbaarheid van Turkije moet gewaar borgd blijven. De rijkskanselier heeft ge zegd, dat wij geen annexatie van België na streven. Dit is volkomen in overeenstem ming met wat mijne vrienden wenschen, zooals reeds Bassermann indertijd heeft be toogd. De Vlaamsche beweging streeft ech ter naar zelfstandigheid van Vlaanderen. De regeering moet deze beweging steun ver- leenen. Tegen de politiek van 5 December 1916 betreffende Polen hebben wij reeds vroeger ernstige bezwaren ingebracht en elke ver antwoordelijkheid daarvoor afgewezen. De voorgenomen oplossing brengt het gevaar ven eene Poolsche irredenta. Wat de kwestie van het recht van zelfbe paling door middel van gelijk kiesrecht be treft, moet worden bedacht, dat eene poli tieke opvoeding in Litauen niet aanwezig is en dat daar 70 80 pet. analfabeten zijn. De constitutioneele vertegenwoordiging, die bij het treden in de vredesonderhandelin gen in de oostelijke grenslanden bestond, moet voldoende zijn '.oor de uitdrukking van het zelfbeoalingsrecht. Het gedrag van de Russische regeering in hare telegrammen is ongehoord. Generaal Hoffmann heeft met zijne rede in Brest geen vredesobstructie gevoerd, maar is opgeko men tegen het onbetamelijke optreden van de Russische vertegenwoordigers. Handhaving van het bondgenootschap met Oostenrijk is van zelf sprekend. Duitschland kan zeer goed aan het oordeel der weteld onderwerpen wat het voor en met Oostenrijk heeft gedaan. Wij willen spoedig den algemeenen vrede en de schuld, dat die er niet reeds is, volt niet op onze regeering. Vrijdag voortzetting van deze beraadsla gingen. Dan zal staatssecretaris von Kühl mann het eerst spreken. W e e n e n, 2 4 Jan. (Corr.-bur.) In de commissie van buitenlandsche zaken voor de Oostenrijksche delegatie ontwikkelde de minister van buitenlandsche zaken, graaf Czernin, een getrouw beeld van de verschil lende phasen en de resultaten der vredes onderhandelingen. Hij wees er in het bijzon der op, dat de openbaarheid der te Brest- Litowsk gevoeide onderhandelingen, waarin de centrale mogendheden hebben toege stemd, omdat zij niets te verbergen hebben en omdat het een verkeerden indruk gemaakt zou hebben als aan de tot dusver gevolgde methode van geheimhouden werd vastge houden, het noodzakelijk maakt, dat men kalme zenuwen behoudt. De par|jj moet koelbloedig ten einde toe worden gespeeld en zij zal tot een goed ein de leiden, als de volken der monarchie hun ne verantwoordelijke vertegenwoordigers op de vredesconferentie steunen. De minister verklaarde, dat hij van den grondslag, waar op de onderhandelingen werden gevoerd, door Oostenrijk-Hongarije met de verschil lende nieuw ontstane Russische lijken, d. w. den grondslag „zonder compensaties en zonder schadeloosstelling", niet zal afwijken, dat hij geen vierkanten meter grondgebied en geen cent' van Rusland verlangt, en dot, indien Rusland zich, naar het schijnt, op een gelijk standpunt stelt, de vrede tot stand moet komen. Nimmer zal hij een vrede slui ten, die den hier gestelden grondslag over schrijdt. Indien echter zij, die zich het lot von Rusland aantrekken, van ons gebieds- afstand of oorlogsschadeloosstelling zouden verlangen, zou hij tien oorlog voortzetten, ondanks, het v redes verlangen dat hij even zeer koestert als zij, of hij zou aftreden, als hij zijne meenjng niet kon doen gelden. De minister iegt echter nogmaals den nadruk er op, cfaf voor de pessimistische meening; dat de vrede mislukken zal, geen reden be staat, want de onderhandelende gecommit teerden zijn het eens geworden over den grondslag om geen schadeloosstelling te eischen. Slechts nieuwe instructiën der ver schillende Russische regeeringen of hun verdwijnen zouden dezen grondslag kunnen verschuiven. De voornaamste moeilijkheden, ten ge volge waarvan de onderhandelingen met Rusland niet een zoo snel verloop hebben, als wij gaarne zouden zien, bestaan daarin, dat wij met verscheidene nieuw ontstane Russische rijken hebben te onderhandelen, n.l. met een Rusland, door Petersburg ge leid, met de Ukraine, met Finland en met den Kauknsus, met de beide eerstgenoem- den direct en met de beide anderen, welke op dit oogenblik le Brest-Litowsk nog niet vertegenwoordigd zijn, indirect. Met de delegatie van de Ukraine zijn wij het wat de onderhandelingen betreft reeds zeer ver eens geworden. Wij hebben tót overeenstemming kunnen geraken over een basis „zonder annexaties en schadeloos stellingen" en in groote trekken is het dui delijk geworden, dat wederom handelsbe- trekUngen met de Ukraine kunnen worden opgevat en hoe dit zal geschieden. De moei lijkheid bestaat echter in het van het Ukrai- nische standpunt afwijkende standpunt der Russische delegatie. Maar de Ukrainers zijn gereohtigd tot zelfstandige onderhandelin gen. De minister is van meening, dat bij de binnen eenige dagen weer te hervatten on derhandelingen de weg hiertoe gevonden zal worden. Hoe de zaak thans staat weet hij niet, want hij heeft gisteren van den voorzitter dér Rus sische delegatie Joffe een telegram ontvan gen, volgens hetwelk de arbeiders en de boeren-regeering van de Ukrainische repu bliek, zetelend te Charkow, het algemeen secretariaat van de Ukrainische Rada te Kiew in geen geval als vertegenwoordigers van het geheele Ukrainische volk erkent, maar veeleer bijzondere gevolmachtigde ver tegenwoordigers naar de vredesonderhande lingen te Brest-Litowsk zendt, waarbij Joffe de opmerking maakte, dat de Russische de legatie bereid zou zijn, deze Ukrainische vertegenwoordigers te erkennen. Dat is in ieder geval een nieuwe moeilijk heid, want wij kunnen en willen ons niet in de binnenlandsche aangelegenheden van Rusland mengen. Is echter deze weg een- maal^vrij, dan zal zich verder geen moeilijk heid voordoen. Wij zullen in overeenstem ming met de Ukrainische republiek constatee ren, dat de oude grenzen tusschen Oosten- rijk-Hongarije en het vroegere Rusland ook tusschen ons en de Ukraine gelden. Wat Polen aangaat, welks grenzen overi gens nog niet nauwkeurig zijn vastgesteld, wij willen in het geheel niets van dezen staat. De bevolking van Polen moet vrij en zonder iemands invloed" haar_eigen lot kie zen. Ik wil slechts een vrijwillige aansluiting van Polen en zie slechts dódrin een waart borg voor harmonie, voor blijvende overeen* stemming. Ik houd onherroepelijk vast aan het stand< punt, dat het Poolsche vraagstuk het slutyt ten van den vrede niet één enkelen dag mag vertragen. Wil Polen na het sluiten van dei\ vrede toenadering tot óns zoeken, dan zul^ len wij die gaarne aannemen. De vrede mag| en zal door het Poolsche vraagstuk geen gevaar loopen. De minster zou gaarne hebben gezien, dal vertegenwoordigers van Polen aan de vre- des-onderhandelingen hadden deelgenomen.' Aangezien echter de Petersburgsche regee^ ring de tegenwoordige Poolsche regeering niet al bevoegd beschouwt, om uit naam van hoar land te spreken, hebben wij daar- van afgezien, om niet een conflict in hel leven te roepen. Het vraagstuk is onge twijfeld belangrijk doch nog belangrijker lijkt mij het uit den weg ruimen van alle moei lijkheden die het afdoen der onderhandelin gen zouden vertragen. Een andere moeilijk-1 heid bij de onderhandelingen bestaat in het niet te ontkennen meeningsverschil tusschen onze Duitsche bondgenooten en de Peters-, burgsche regeering over de uitlegging van het zelfbeschikkingsrecht der Russische vol-: keren in dc door de Duitsche troepen bezet te gebieden. Ook Duitschland is niet voornemens op gewelddadige wijze gebied van Rusland te verkrijgen. Maar het staat op het gerecht vaardigde, door de Russische regeering ech ter zoowel voor Koerland, Litauen als de Poolsche provinciën voorloopig nog afgewe zen standpunt, dat de talrijke wilsuitingen voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de zijde <fer wetgevende lichamen, ver tegenwoordigers van gemeenten enz. als voorloopige grondslag voor de volksmeening moeten gelden, welke later door een volks referendum op breeden grondslag nader moeten worden bekrachtigd. Een ander ge schil heeft betrekkihg op de door de Rus sische regeering verlangde terugtrekking van alle Duitsche troepen en bestuursorganen vóór de uitbrenging von het volksrcferen- dum, waardoor echter onherroepelijk anar- chj'e en nood zouden ontstaan en in werke lijkheid een feitelijk onhoudbare toestand zou worden geschapen. Deze geschillen, waarvoor een middelweg moet worden gevonden, zijn niet groot ge noeg om het mislukken der onderhandelin gen te kunnen rechtvaardigen. Maar zulk» onderhandelingen worden niet in één nacht ten einde gebracht; daarvoor is tijd oodig. „Zijn wij eenmaal met de Russen tot vred© gekomen, dan is", aldus ging Czernin voort, „volgens mijne opvatting de algemeen* vrede niet lang meer te verhinderen, on danks alle inspanning van de staatslieden der Westelijke Entente-mogendheden. Hoe wel ik er mij zelf geen illusie over maak, dat de vrucht van den algemeenen vrede niet in één nacht rijp zal worden, ben ik toch overtuigd, dat zij aan het rijpen i s, en dat het slechts een kwestie van volhouden Is, of wij den algemeenen, eervollen vrede zullen krijgen of niet. In deze meening word ik ook door het vredesaanbod van Wilson versterkt. Natuur lijk kan een dergelijk aanbod geen. uitge werkt program zijn, dat in alle onderdeden aannemelijk sfchijnt, want in een dergelijk geval zouden onderhandelingen volkomen overbodig zijn. Maar ik aarzel niet te ver- klare^, dat ik in de laatste voorstellen van Wilson een belangrijke toenadering tot het standpunt van Oostenrijk-Hongarije zie, en dat daaronder enlde voorstellen zijn, die wij zelfs met groote vreugde kunnen begroeten. Ik moet echter dit vooropstellen: 1. Voor zoo.ver de voorstellen betrekking hebben op onze bondgenooten er is daarin sprako van het Duitsche bezit, van België en van het Tqrksche rijk verklaar ik, dat ik vast besloten ben, trouw aan de op ons geno men bondsplichten, voor de verdediging on zer bondgenooten tot het uiterste te gaan, Den staat van het grondbezit onzer bond-* genooten, zooals die voor den oorlog was, zullen wij verdedigen als ons eigen grond bezit. Dat is« het volkomen wederkeerige standpunt der vier bondgenooten. In de tweede plaats moet ik raadgevingen, hoe wij in ons eigen land moeten regeeren,' beleefd maar beslist afwijzen. Er is geen zoo democratisch»parlement in de wereld als het Oostenrijksche, dat uit geheim en gelijlc' kiesrecht is voortgekomen, en dit parlement met de overige constitutioneel bevoegde or ganen, heeft alleen het recht over de bin nenlandsche aangelegenheden van Oosten rijk te beslissen. Tegen het afschaffen van de geheime diplomatie, indien daarmede ge meend is, dat geen geheime verdragen meet mogen bestaan, zonder dat het publiek ze kent, heb ik niets in te brengen, al geloof ik ook, dat de openbaarheid van onderhan delingen van politieken aard, in het bijzon* der van overeenkomsten betreffende de han-| delspolitiek, een vredelievend samenleven bezwaarlijk kunnen bevorderen, maar inte gendeel wrijvingen tusschen de staten moe ten vermeerderen. j Betreffende de vrijheid der zeeën spraKj Wilson ons allen naar het hart Dezeri wensch van Amerika onderstreep ik volko men en geheel. Ook dat ^''ïlson definitief tegen een toekomstigen oorlog is, is zot* juist en zoo verstandig, dat het reeds dikwijls door ons werd verlangd en dat ik daaraan niets heb toe te roegen. Punt 4 van WH-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1