IAGBLAD DE EEMLANDER" I OUDERS niBiBiwmmflri'r'iïa BUITENLAND FEUILLETON. Astrid Ehrencron-IVlüüer. IQ» Jaargang, No. 160 pa pot f 2.00. ptr vctk imet gratis vtrcckenng «gn aaeelukken) f 0.14. atonderlijke nummer» 0J8 Weltl^kach bgvoegiei »Di HolUndscht riammi i (onder redactie rail rhérèic Hoven) pa 3 Baanden J0 cent. Wekelijkicb bijvoegsel »WmiUrtrv— P« 3 maanden «0 cent. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoskuraecHTaCHiaTR. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Dinsdag 29 Januari 1018 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50. groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrit bestaaa reer voordeelige bepalingen tot het herhaald advet» tecren In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt toegezonden. op aanvraag Onze Politieke Partijen. VIL I De Christel ij k-H istorischen De Christ.-Historischen rijn van dc par'ijen der rechterzijde de meest gematigde misschien Juister gezegd de meest politiek-onverschil- Sgc en kleurlooze. Vandaar dan ook dat hun tftidjdaten dikwijls de klandizie hebben van die Wezers, die in de Chr. Hist, dc laatste gebutsengeï van het conservatisme zien tegen dr wassende democratie Ook is deze partij «gen wil en dank 'n toevluchtsoord voor dic- genen, die bij het „omgaan" van de kamcr- -«K-erderheld van 'n reehtseh ministerie hulpe er uitkomst verwachten voor hun aspiraties 31;.nr dorpsburgemeester- en «choolopzicncr- •chappen. Oprechter aanhangers heelt «leze parlij ou de. hen die aan den ccncn k^nt wel ooren Ik &en voor de antithese-leuze roaar aan den anderen kant toch afgeschrikt worden hetzij Van 'n samengaan met de roomschcn. hetzij tan al te nauwe aanraking met dc Gerefor- Wj.trde half-broeders in de anti-rcv partij, pnderen \an dc doleantie De Chr 1 list. doen Ook wel mee ami dc coalitie en draven, als 4ef moet, ook wel achter de anti-reaan, dat doen zij dan niet onder biddend op- j§kn tot den leider doch veeleer met 'n halve terwensching op de lippen Bovendien slaat hè' hun vrij zoo vaak zij willen aan hun ergcr- ilucht tc geven en dat maakt dan straks het gehoorzamen weor gemakkelijker. Meer dan eenige andere 'Ou men dc Chr. Bist. partij die van het politieke onvermogen kunnen noemen. De Unie heeft wel 'n program wrarin zwaar getheoretiseerd wordt maar n ri« htsnoer voor practische politiek voor dc pr (Ijk geeft het niet. In de omschrijving van he; doel wordt dan ook gezegd, dat het niet tr doen is om de majoriteit niet om hel succes v?n dc partij, doch om autoriteit, (gezag van hr» woord Dods) en om de macht van het be ginsel l Men zou dc Chr Hist, dan ook niet in groo- ter verlegenheid kunnen brengen dan door haar bijv in 'n tijd als dezen de meerderheid tin de Kamer tc verschaffen en haar tc nood zaken om ..naar Chr Hist, beginselen" tc regeeren. Hoe bekwame en hoogstaande man nen deze nartij niogc tellen wij vreezen dat 'n bestuur, dot uitging van miskenning van «len tegen woord igen democratischen tiid. on vermijdelijk moest uitloonen on 'n navolging van de Russische Devolutie in Nederland. Haar program heeft voornamelijk oog voor kerkelijke of politiek-kerkelijkc zaken Het gaat i>it van het in 'n land met zoo gemengde bevolking als het onze onhoudbare standpunt dat „Nederland moet bestuurd worden als een Christelijke Staat in P r o t c s t a n t s c h e n zin.' Dc in de H. Schrift geopenbaarde ordc- miog Gods geeft de regel waarnaar het gezag in den Staat moet worden uitgeoefend Om tc beoordeclcn wat die ordening Gods is dient tc worden gelet op de stellige uitspraken der H. Schrift maar ook op hel oordeel der Christ*. Kerk en op dc leiding Gods. waargenomen m de geschiedenis der volken. ..De overheid is als zoodanig Gods dienares r*e.> in beginsel alleen verantwoordelijk legen- i over Hem nan wi'en zij haar gezag ontleent. Men begreep dat ook dit beginsel in praktijk ie straf was en deed dus wat water in den wijn door de volgende, concessie: dit belet evenwel niet, dat de personen met,uitoefcning fvan de taak der overheid belast voor hare handelingen aan andere, niet van haar afhan kelijke personen (bijv Staten-Gcnci aal) ver antwoordelijk kunnen worden gesteld." Dat .bijv. Staten Gen", lunchen haakjes, is kostelijk if Is het wonder dal 'n partij, welke dc regee- -j*iog „bijvoorbeeld ook tegenover de Staten ËGen." verantwoordelijk wil stellen, niet kan Komen niet desiderata van practische "staat kunde, welke zouden passen in den democra- tdschen ontwikkelingsgang van onzen lijd? Evenmin als de anti-rcv. of dc r. kath. weet Idan ook de chr. hist, unie bij de uitwerking ifrarer beginselen enkele forsche lijnen te trek ken waarlangs onze staatkundige ontwikke ling zou kunnen geleid worden Ook hier geen kloeke schets van volkswenschen doch 'n beetje gespeel met kerkelijke belangen en ker kelijke wcnschjes: bevordering van de Zon dagsrust; bewaking van de openbare zedelijk heid; geen gedwongen vaccinatie; de overheid bchandelc de kerk als van eigen rechte, niet als verceniging doch als openbaring in het volksleven sui juris, zij bescherme de uit oefening van den cercdienst, eerbiedige ver kregen historische rechten en beschcrme ieders recht om zich van de kerk los te maken; vrijlating van het bizonder Hooger Onderwijs, aan de Onenb Universiteit doe de overheid op wetenschappelijk gebied belijdenis van de christelijke religie door de instelling eener faculteit van godgeleerdheid; de overheids- school behoort te voldoen aan de eisehcn eener christelijke opvoeding en waar dit zwa righeid ontmoet blijve het onderwijs in han den der locale overheid welke rekening hou'de met de godsdienstige rirh'i^gen ter plaatse, wordt aan de ouders rech'matigen invloed toegekend en aan de hizondere school dezelfde finant. steun toegekend als aan de openbare; de overheid bevorderc dc oprichting van bij zondere scholen; het strafrecht ga uit van het beginsel dat het recht om tc straffen van Godswege is toegekend doodstraf niet uitge sloten; dc wetgever houde rekening tpc.' den groen van het sociale leven de overheid is niet geroepen ieder 'n behoorlijk beslaan te verschaffen doch het verkrijgen daarvan tc vergemakkelijken; hel kiesrecht worde ver leend aan bij de wet aan te wijzen personen; dc regeering zij /ich bewust van hare roeping nis christcliike overheid tegenover h"l heiden dom en rnohamedanisme. zie toe dal de zendingen elkaar's werk niet verstoren; bij de belastingen worde rekening gehouden met de draagkracht zonder bevoorrechting van eenigen maatsehapncli'ken kring; staatsbe moeiing slechts daar waar zij onvennjjdrliik is; de krijgslasten hlüven tot hef noodzakelijke beperkt en de overheid bevorderc in kazerne en on de vloot het leiden van 'n eerbaar en ordelijk leven. Ziet daar de verschillende punten van het program dor Christ. Iïisl Unie! Het is 'n bont gezelschapje dat zich onder i den Chr. Hist mantel beschutting zoekt legvn den democratischen wind Talrijk is hun aantal en groot lum invloed nooit geweest e.n de toekomst ziet er voor ben nog somberder uit. Dc beste uilkomst zal wel ziin hercenigiug met dc anli-rev. partij, maar deze zal eerst moge lijk ziin als dc beide antagonistische leiders. L oh ui an en Kuvpcr van het politieke looncel verdwenen zijn Iloe eerlijk cn sympathiek de mannen der Chr. Hist. Unie persoonlijk mogen zijn. bel is te hopen da» hun Invloed niet groot worde en hun partij bliive wat zii is Want gelijk elke on-doinocr&ttache partij zou ook zij remmend en sloi'enU kunnen werken op onze staatkun dige ontwikkeling en door het niet begrijpen van dc teeVrnen des tiids onrust wekken en ten sin"" "-"""-r-r/ion Vn- ii«^ »n volk Reclame. Politiek Overzicht De vredesonderhandelingen I. Heden is de termijn verstreken ven h l uitstel, dat men op verzoek van het hoofd der Russische delegatie, wiens tegenwoor digheid in Petersburg gevorderd werd, heeit laten intreden in de onderhandelingen over den vrede te Brest-Litowsk. Stadssecretaris von Kühlmapn en graaf Czernin, die zich dit uitstel ten nutte gemaakt hebben om over den stand van zaken inlichtingen te geven aan de bevoegde commissiën van de ver tegenwoordigende lichamen van D,'ilschland en Oostenrijk-Hongarije, bevinden zich weer op hun post en ook Trolzki, de hoofdgevol machtigde van Rusland, is int Petersburg op reis gegaan; de draad der onderhandelingen kan dus weer werden opgevat. Zoowel uit Berlijn a's uit Weenen hebben wij vernomen, dat men daar niet zonder Op vereereml verzoek en door hel n«**er dan Imitcii cewone nucces met «leze film behaald, wordt dn vertoonlos VHU ..I>E CLOWN** uos één das seprolowreord. Heden avond dn*i i»«^ trh 7 tot eu van O l«t II imr« o vhi:rkoeijrli.i k Toorliet lanid. !Wen liceft liet zl<di 7.4-11 te ni|l»-n hIh m«*n Dier zegt ,.Hnd Ik deze lil<n int ook maar zeilen moed is over het resultaat van deze onder handelingen. De rijkskanselier heeft ver klaard, dat hij vasthoudt aan dc hoop, dat men met de Russische delegatie tot een goed einde zou komen. Dat is ook de meening van graaf Czernin, die heeft gezegd, dat de verschillen bij de beide standpunten niet crToot genoeg zijn om een mislukken van de onderhandelingen te kunnen rechtvaardigen. Maar beiden hebben er nadruk op gelegd, dat er nog moeielijkheden zijn te overwin nen. Van welken aard die moeielijkheden 7ijn, daarover heeft staatssecretaris von Kühlmann uitvoerige inlichtingen gegeven in de rede, die hij verleden Vrijdag in de vergadering van de commissie van den rijks dag gehouden heeft. Die rede is door de tele graaf zeer slordig behandeld en onvolledig overgebracht;, wij hebben er eerst uit de Duitsche dagbladpers behoorlijk kennis van kunnen nemen. Intusschen is het van belang de bezwaren te leeren kennen, waarvoor de onderhandelaars van den vierbond in de nieuwe phase der onderhandelingen, die he den begint, zich bevinden. Die bezwaren komen in de eerste plaats voort uit de persoonlijke verhouding t«?s- r.chen de beide onderhandelende partijen. Daarover zegt de heer von Kühlmann: „De atmosfeer van de beide helften der tot dusver gevoerde onderhandelingen was totaal verschillend. Terwijl wij in het eerste gedeelte den indruk hadden, dat aan Russi sche zijde een voor den Duitschen aard vriendelijke grondstemming heerschte, terwijl 'olie hecren van de Russische delegatie ook builen de zittingen vriendschappelijk met ons omgingen, aan de gemeenschappelijke maaltijden in het casino deelnamen en onge twijfeld door deze ongedwongen meenir.es- uiting ook de zakelijke betrekkingen belang rijk in de hand werkten, was er na de aan komst van den heer Troizki eene geheele omkeering in de houding van de Russische delegatie vast te stellen. Het v.as als dag en nacht. Ook de geheele manier van onder handelen was een geheel andere geworden. Onze tegenstanders waren er veel meer op uit, taktische voordeel en te behalen, punten te winnen die agitatorisch geschikt waren tot verspreiding in het buitenland, dan door praktische voorstellen en toenaderinr tot datgene wat wij onzerzijds geformuleerd had den, werkelijke resultaten Te bereiken." Daarnaast doen zich andere bezwaren gel den van zakelijken aard. Om daarvan een juist begrip te geven, slaat von Kühlmann een blik op het reusachtige geraamte van datgene wat wij gewoon ziin onder den nnam Rusland samen te vatten; hij zegt; „Ons allen staat voor den geest het Rus sische rijk, dat als machtige, sterk geüni formeerde eenheid aan onzen oostgrens lag. Tusschen dat Rusland en het hedendaag- sche Rusland bestaat een groot onderscheid. Het czaristische Rusland was reeds lang voor dezen oorlog in zijne binnenste grond vesten ondermijnd. Reeds na de nederlaag, die Rusland door Japan leed, vlamde het revolutionaire vuur in Rusland krachtig op. Het gelukte echter de czaristische heer schappij dit nog eenmaal te onderdrukken. De machthebbenden van Rusland wisten zeer goed hoe ernstig bedreigd hunne stelling was. Op grond der inlichtingen van een zeer grondigen kenner der Russische toestanden, die mij in den laatsen tiid zijn geworden, ge loof ik, dot als men de motieven van dezen oorlog nagaat, de overtuiging van de Russi sche machthebbenden, dat zij öf door een grooten buitenlandscnen oorlog afleiding naar buiten moesten verschaffen óf door de revolutie in het binnenland zouden worden verslonden, er zeer belangrijk toe heeft bij gedragen aan de Russische politiek de rich ting te geven, die tot dezen wcrelclstrijd heeft geleid. Onder de zware slagen, die de Duitsche legers aan Rusland hebben toegebracht, is in Rusland de eenheid van het rijk volkomen verdwenen. Het huidige Rusland is grooten- deels eerst in de laatste 150 jaren opge bouwd, en wanneer ook onder het czaristi sche régime eene zekere uitwendige eenvor migheid bereikt was, zoo waren toch de ver schillende, in 't reuzenrijk opgenomen volden volstrekt niet in elkaar overgegaan. Zoodra aan de centrale het vaste steunpunt verlo ren ging, kwam allereerst als sterkste dissol- venle factor het nationnliteitenclement op den voorgrond. Rusland begint zïMi in eene reeks nationale republieken te ontbinden. Gelijktijdig echter met dit nationalistische ontbindingselement zijn ook sociale elemen ten als ontbindende kiemen opgekomen en verbrokkelden hunnerzijds deze nationalis tisch afgescheiden afzonderlijke iichamen in hunne onderbestnnddeelen. Men beleeft dat in Finland, waar de Finsche republiek reeds weer door bolshcwistische intriges onder mijnd wordt; men beleeft het in de Ukraine, waar de centrale rada, die tot voor korten tijd zonder twijfel ook van Russische zijde als de wettige vertegenwoordiger van de Ukrainische belangen" werd beschouwd, harerzijds door revolutionaire organisation ondermijnd en van het noorden uit door de bolshewistischc republiek in Petersburg in een grooten oorlog met wapengeweld wordt aangevallen. Dat is een der geduohtste be- moeielijkingen voor den diplomaat, die tot taak heeft de kwestie in het oosten op le lossen. Men staat niet tegenover een vast organismehel geheele lichaam is in gisting overgegaan. Later zullen zich weer vastere vormen consolideerenvoorloopig echter ziet het er zoo uit, alsof het proces van ont binding en verbrokkeling zich nog voor lange tijden zal voortzetten." Met deze moeielijkheden van persoonlij ken en van zakelijken aard heeft men te rekenen bij de onderhandelingenwaarvan heden de derde periode begint, die den vrede tusschen Rusland en den vierbond moeten brengen. Do oorlog. Van het Italiaansche oorlogstooneel wordt een strijd gemeld von ernstiger aard dan sints weken het geval was. In' verband met Tta!iaansche aanvallen zijn in het gebied tus schen Asiago en Brenta hevige gevechten ontbrand. B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.) Over den ar beid van de in Petersburg in verbond met de bepalingen van het verdrag over den wapenstilstand werkzame commissie wordt bericht, dat zij zich gesplitst heeft in twee subcommissiën: eene voor de gevangenen en de andere voor economische kwestiën. Dc eerste subcommissie houdt zich bezig met het vervoer huiswaarts van burgerlijke., gevangenen en invaliede krijgsgevangenen en de behandeling van de achterblijvende krijgsgevangenen. Voor de uitwisseling van gevangenen is van Russische zijde vrijwillig tegemoetkoming toegezegd; met zekerheid kan echter nog niet er op gerekend worden, dat de inrichting van transporten van eeni gen omvang op den landweg reeds spoedig zal zijn te verwezenlijken. Over de uitwisse ling van invnlieden is in hoofdzaak over eenstemming verkregen; met de uitwisse ling van burgerlijke gevangenen is men nog niet zoo ver gevorderd. Intusschen is reeds in beperkten omvang met het naar huis zen den begonnen. Meenningsverschillen van principieelen aard zijn verder bij de beraadslagingen over dc behandeling van krijgsgevangenen op getreden. Behoudens de toestemming van de we- derzijdsche regeeringen, werd principieelc overeenstemming verkregen over de hervat ting, zoo spoedig mogelijk, van het directe post-, telegTuaf- en spoorwegverkeer door het front. Door instelling van deskundige commissiën aan de overgangspunten zal de uitvoering van de overeengekomen maatre gelen en de uitbreiding van de verkeersin- rlrhtingen naar dc- behoeften zeker gesteld worden. Op het gebied van de post is over eenstemming verkregen, dat het brieven en pakkettenverkeer door het front in het algemeen is toegelaten. Dit is tegelijk een aanmerkelijke verbetering van den toestand der gevangenen, die nu kunnen rekenen op een spoediger ontvangst van hun post dan tot dusver. De verzending van gedrukte stukken is nog aan zekere beperkingen on derworpen. Er is voorts overeenstemming verkregen, dat particuliere telegrammen, waartoe ook de perstelegramrpen behooren, weer alge meen verzonden mogen worden. Voor het spoorwegverkeer komt het er op aan de door den oorlog verbroken aanslui ting \an dc wederzijdsche spoorlijnen te herstellen. De principieelc toestemming tot het verrichten van de daarvoor noodige voorbereidends werkzaamheden werd gege ven van Russische zijde. Overeenstemming over de punten, waar met de hcrstellings- werkzaamheden zal worden begonnen, kon Intusschen nog niet verkregen worden. De ccnsuur-kweslie werd aan beide zijden als eene interne aangelegenheid van do contracteerende partijen erkend. De loop tot dusver van de onderhandelin gen der economische commissie doet ho pen, dat eene met de belangen von beide partijen rekening houdende overeenkomst over de in behandeling genomen onderwer pen tot stónd zal komen en dat in de prak tijk overeenstemming zal worden verkre gen zonder groot tijdverlies, ondanks do vele onmiskenbare moeielijkheden. Heden hervat in Brest-Litowsk de com missie, die belast is met het voorbereidende vyerk van de onderhandelingen over dc poli tieke en de grenskwestiën, haren arbeid. Do hoofdgevolmachHgden zijn ollen weer op hun post. P a r ij s, 2 8 Jan. (R.) Het stoomschip Dróme, dat oorlogsmaterieel vervoerde, en het visschersvaartuïg ï^erbihan zijn in het ge zicht van Marseille op mijnen geloopen. Van de opvarenden worden 40 vermist. Londen, 2 8 J a n. (R.) Lloyd George en de Italiaansche premier Orlando zijn uil Londen vertrokken naar Parijs. P a r ii s, 2 8 Jan. (Havas). Bij speciaal besluit is aan de consuls van Frankrijk op gedragen lijsten op te maken voor de irv» Ais de eene hand de andere wascht, wor den soms beide vuil Uit het Deensch door Betsy Bakke r—N ort 21 Dat was ook zoo met Ingeborg. Ze kon nog zoo wild en uitgelaten zijn, ja. ze kon dingen zeggen, die werkelijk op het kantje af waren toch kon men haar nooit weerstaan. Nee, dat zou haar nooit gelukken. Het paste im- .mers hecleman] niet bij haar, had mevrouw .Högh gezegd. Het stond haar niet en dat was toch de een-ige keer, dat ze geprobeerd j had even vroolijk en uilgelaten te zijn als de enderen. En ze had toch gelijk gehad, me- .wouw Högh. het paste haar het best, dc doeh- j Ier van haar ouders te zijn in het oude huis. Ais ze in den spiegel keek, dan kon ze im- nwrs zeM wel zien, dat ze er volstrekt niet uit- x^a^ als mevronw Högh. noch als Ingeborg. Ze bk veel meer op een boerenmeisje. Ze had y.uler's rond, vol gezicht,, cn moeder's een wei- uj«; gebogen, wat massieve neus. Maai* ook had xe haar dik haar, dat allcf, uoo bewonderden en waarvan allen zeiden „Wat een haar, ik wilde dat ik het had." Alsof ze haar niet e - korden gunnen hel tc behouden," het ei ,jc rnoo wa .1 bad. Zij hadden al hel Aixtkre, al Lei auderel Maar Goddank, dat mevrouw Ilögh een woordje voor haar gesproken had. Ilaar schuld was hot, dat Mathilde op een koudep dag in Maart, om zes uur 's morgens, de poort uitreed, vóór het nog licht was, ter wijl het leven juist begon te ontwaken in dc stallen van het oude landgoed. Een grauwe wollige schemering lag over alles, de maan stond oneindig ver, maar sloot nog als een bleek zegel den gehcimzinnigcn nacht nf. Op den zandweg door de plantage viel een regen von verdorde denncnaalden in de wagensporen achter hen. en hel zand dempte het geluid van de wielen, alsof nie mand mocht weten waar ze neen reed. De ^gels begonnen te ontwaken' en te jamme ren tegen de morgenkoudc. Mathilde begreep nog niet goed dat hel nu ernst was, dat ze nu echt op reis was, de we reld in. Ze moest voortdurend denken dat zij. a's zoo menig keer vroeger, slechts op reis was naar Wiborg, naast haar vader, met moe der's groote eierenkist achter in den rug cn de ruimte in de banken gevuld met leege fles- schen voor den "winkelier. Wat lag het stationnetje toch laag cn be scheiden tusschen de dennen, en nooit zou het van zijn plaats komen en alles zien, waar heen de trein gleed, voorbij het steenen per ron. Daar tegenover slechts de coöperatieve boerenverecniging met zijn zwart geteerde schuren, en de woeste heide achter de den nen langs de rails. Ingeborg was er al, trippelend van koude, de pelskraag van haai' mantel hoog opgeslagen om de ooren, dc handen, diep in de zakken. Ze knabbelde op een bonbon en was precies zooals anders. Mathilde mocht wel eens weten, of Inge borg ook niet dat zelfde weeë gevoel had, pre cies aEüf jc op een schommel telken* -uj die naar beneden gaal Alsof de grond en alles plotseling kon verdwijnen, en men niet wist waar men zou terecht komen. Als ze toch maar vertrokken. Telkens als ze tegen vader wilde spreken, moest zc naaf lucht happen, cn dan midden in den zin bleef zc steken. Och, was ze toch maar thuis gebleven Nu ontwaakte alles in den hof, cn begon het dagc- lijksclie leven weer. o het gewone kven, zon der onrust, zonder hel onbekende. Ja. haar ouders hadden zeker gelijk, slechts thuis cn in het eentonige leven waren rust cn geluk. Maar nu kwam dc trein eraan op zij! Glad gleed hij over dc rails en bleef met veel •holdeï^bolder staan. Mathilde moest denken aan een geweldig groot bocrcnpaar. dat in een galop voorop danste, terwijl hel zand onder hun zware schoenen knarste. „Vaarwel, vaarwel, vader, groet moeder -- ja, ja ik zal voorzichtig zijn en schrijven ja „Dc plaid Mathilde. de plaid Hij schoof die naar binnen door het raampje. Toen begon de trein opnieuw steunend ver der le rollen, de lange gelederen van dc loco motief trokken on trokken Goddank, nu w*s het dus geschied. En ze kon er niet meer uitspringen, al wilde zc ook nog zoo graag. Nu beslisten anderen voor haar, zoo als ze gewoon was. Nu was ze prijsgegeven, nu moest zc maar hel was toch een wonderlijk bedwel mend gevoel, zoo op eigen hand uit le zijn, en al verder en verder de wereld door te trek ken. En ze zou vanmiddag en vanavond niet weer luuis zijn. Niet eens vannacht zou zc op Iifi:ir gt-wpon bed liggen. x i kaar, pi' zc. den aardbol yooi; zich zy£ ontrollen als een machtige spiraal in dc voor bijvliegende landschappen met hun nieren en heuvels, met hun boomlooze vlakten en witte boerderijen heel in de verte, die als witte lok- renden zwommen in de lente-groene vijvers der rogge. Voorbij kleine huisjes vlogen zc, waar een kind met lang uitgekamd haar den neus cn den wang legen het raam drukte om den trein met verlangend oog le volgen. O, hoe vaak had zij ook niet achter een ruit gezeten. Ze begreep plotseling niet, dat het kind daarbin nen kon leven, als het niet mee kwam, als het niet begon le hollen, mijl na mijl. tot een «taliou waar hel op den trein kon komen om mee le gdan. Iïoe had zc het toch zelf kunnen v. 'houden? Nu zc vooreen oogonblik vrij was, nu voelde ze eerst recht, hoe lang ze opge sloten had gezeten. Maai' nu vloog zc uit. Zc had haar vlechten rondom hel hoofd gelegd, en ze was jong. En verder vloog de trein, voorbij glinste rend witte sneeuwvelden, waar slechts dc be vroren boerenkool uit dc sneeuw stak, als ver groeide dwergkastanjes met hangende blade ren, cn dwars over de lurfbruine heide, die zich scheen om le wenden en hen langzaam na le kijken. Elk oogenblik bleef de trein staan bij een klein station, om een paar minuten le rusten, terwijl dc locomotief geweldig naar adem snakte, proestte cn hijgde na hao»- 1 aart. Als die dan weer een tijdje gestaan had, kon zij het opnieuw' uithouden, dan begon zij te stam pen, te stampen en den damp uit te proesten, alsof zij een hceten aardappel in haar langen hals naar beneden had gcslikL En dan oleep zij de rails weer, alsof alle zeisen van Jutland te gelijk op den slijpsteen waren; en vloog weg haar geweldige adem bleef als wolken in dc lucht han£ea» O]) het veer bleef Mathilde voortdurend op de bank bij de reeling ze had gehoord dnt men in de kajuit kans had zeeziek tc worden, En ze moest voor Ingeborg trachten té ver* bergen, dat ze nog nooit vroeger op hel wa ter was geweest, behalve in Paul Boyes kleine boot op de fjord. '1 Was daar ook zoo verruk kelijk friscb zitten. Ifet water was zilvergrauw met een brcedc, diepgroene streep als ceu' rivier, waar de boot doorgegaan was. Een groote schaar meeuwen hing boven in den grauwen hemel, als oen dikke sneeuwbui, die niet naar beneden kon komen. Maar toen de boot eerst een goed eind van den wal was, daalde de hecle schaar plotse ling naar beneden cn volgde stijgend en da lend langs de "«-hecle groene streep, zoodai het scheen dal hel schip gedragen werd door witte meeuwen vleugels. Wat een leven was er op hel dek. Het rook zoo IiuiStlijk naar koffie cn sigarendamp, kleine kindcfen lagen op hun knieën op de bank met dc kin op dc reeling naar hel ziilo schuim tc kijken, dat voortdurend om de kiel kookte. Of ze liepen naar hun moeder om brood lo halen voor de meeuwen. Dikke vrou wen met een mand met proviand aan de voe ten vertelden elkaar wat z^-WT Kopenhagen to doen hadden. Handelsreizigers in jassen tot hun schoenen, liepen heen en weer hun havanna te rooken; ze zetten hun beencn zoo wijd van elkaar, om aan te tooen dat zc^ zich even thuis gevoelden op het dek, als bij een overdadigen hotclmaaltijd. Zc hadden zeer elegante reistasschcn en dikke plaids, waar zé nu en dan eens heengingen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1