|fc DE EEMUANDER" BUITENLAND, BINNENLAND EERSTE BLAD ik KOLONIËN. t6e Jaargang, No. 184 IIONHEMIRTSPRDS THÏ SZ tZ ya post t 2.00. per week (met gratis eerxekering ttgcs ongelukken) f 0.14. afionderlijke oummt» f OjM tPekeliikseb bijvoegsel 'Dt HolUndscht Hauntmw .ondet redactie van Tbtrt» Hoven) per 3 maanden 30 cent Wekeigkscfc bijvoegsel iWirtMmuf per 5 maanden «0 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD ft HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOF-F Ca BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, KOEK utrechtschestii. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 2 Februari 1918 piiisofimmiiiiitiiz'i^ta dienstaanbiedingen I—5 regels f 0.50, grootc letters naar plaatsruimte Voor handel en bedrtil bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverv teeren In dit Blad. bij abonnement Eene circulair^ bevattende de voorwaarden, arordt op aanvraag toegezonden Roode Bloempjes. Wij hebben bet wel vaker uitgesproken, dat de sociaal democratcn-van-de-goedige-soort (S D A. Pin de praktijk, nl. daar waar zij telf nan het roer zitten, zich in niets onder scheiden van 'n vooruitstrevend vrijzinnig be stuur. V De soc. dem. heer van Eizinga heeft dezer ?rdagen nog gezegd, dat het r. kath. program ..fan gemeente-politiek eigenlijk 'n gewoon .(oud-) liberaal program is met wat roomsche i franje. Maar met niet minder recht kan men de soc dem. gemeente-politiek doodgewoon frij2 democratisch noemen met wat roode tierelantijntjes. Zaandam bewijst dat wel telkens. Zaandam telt onder z'n inwoners 2 socia listische Kamerleden, de een is burgemeester, de ander wethouder; cn de socialisten hebben de meerderheid in den raad. Toch is het leven er geen zier beter dan elders. Er hccrscht daar evengoed ontevredenheid als elders Hoe aou bet ook anders kunnen in zulke hevige getijden Onlangs nog hebben de arbcidersvrou- wen geürotesteerd wegens hun onheuschc bc- Kandeling ten stadhuize. En zien wij nu weer eens naar de Centrale Keuken Ook daar gaat men thans progressieve prijs regeling invoeren. Maar terwijl hier in het „burgerlijke" Amersfoort de prijzen, 7. 10. 13 en 20 cent bedragen zullen zij voor Zaandam, dt soc dem heilstad in Nederland, 12%, 15, 17% en 20 cent zijn. Als wij uitgebuite arbeiders'* waren, zou den we liever in Amersfoort wonen en van de C IC. eten dan in Zaandam! In 'n ander opzicht heeft Zaandam *n rege- wig getroffen, welke wèl navolging verdientf Daar gaat men nu rekening houden met de grootte der gezinnen waarop ook wij reeds menigmaal aandrongen. Die regeling is zóó. dal 'n gezin in 'n lagere klasse ingedeeld wordt naar gelang het nan- tal kinderen Wie biiv in de klasse van 15 cent behoort, wordt, als hij 4 kinderen heeft, over geplaatst in de klasse van 12% cent. Dat is beter dan hier waar 'de kleine ge zinnen die het niet noodig hebben mee profi- teeren met de behoeftigen en uit de gemeen tekas geheel overbodig 'n aanzienlijke toe lage ontvangen. Maar de laagste klassen in Zaandam zijn er niet mee gebaat, want beneden 12% cent gaat <k prijs niet. Men heeft bier aangevoerd dat 'n dergelijke regeling Ic veel moeite zou veroorzaken. Men kan nu profiteeren van de ervaringen, welke 2anndnn> zal opdoen en dan kan men ver gelijken of dat stelsel zooveel omslachtiger is dan ons eenvoudig stelsel met al z.'n „vergis singen" Dc proefneming van onze nieuwe prijsrege ling zal. naar het schijnt, het tekort voor de nemeeafc nog sterk vergrooten, zoodat her ziening niet zal kunnen uitblijven. Het zou dan wê)l>cht mogelijk zijn door combineering jjjfan ons uriisstelsel mcl het Zaandamsche ge- zinnensysteem voor groolere gezinnen de prijzen te houden als thans en voor kleinere ze wat te verhoogen. Dezelfde heer v Eizinga, wiens naam wij boven noemden, heeft ook gezegd ,.het ver vloekte kapitalisme heeft geheel de maat schappij in oorlog gezet en hitst de menschcn Sc.^en elkaar op.'' m Die bewering schijnt 'n nieuwe, pakkende «tcmbuslcuze en stembus leugen te moeten worden. Toch is zij door en door vaisch. Je ^Reinste volksvernipgelarij. I Deze oorlog is voor het kapitalisme juist de grootste ramp Wat het socialisme in 'n eeuw niet zou bereikt hebben, de vernietiging van het kapitalisme zal thans misschien aan den porto? of 5 'oren gelukken. Het schijnt althans dat de oorlogszuchtigen in alle landen hem" zullen rekken °l"emccne bankroet. Voor de soc democratie huL-U ch orlog verrassende winsten opgeleverd, maar voor het kapitalisme bluft hu 'n doodelijkc bed rei-, ging Het is 'n al te doorzichtig roclaroemiddel om den oorlog aan het kapitalisme le wijlen. Onder de oorlogszuchtigen in alle landen treft men kapitalisten zoowel nis socialisten cn al wal daar tussehen ligt Maar onder de paci fisten van alle tijden waren het van oudsher en met reden! ocr-kapitalisten die zich het meeste roerden en volstrekt niet in vrede- tevendheid onderdoen voor dc soc. dem. Wij noemden de heeren van de S. D. A. P. 'Socialisten van dc goedige soort, ffl. Ei zijn ook kwaadaordigen, bewonderaars en navolgers van de Russische Apachen of jewel bolsiewiki Daar hebt ge bijv. die 5 over spannen jongelingen, die het kruithuis bij Amsterdam in de lucht wilden laten vliegen. Dat gevaarlijk volkje is gefokt door de Soc. Dein. Partij. En die partij gaat voort de revo- futic voor te bereiden, welke de bourgeosie 'van de wereld moet wegvagen Openlijk Bespoort zij reeds aan tot sabotage. Haar parlij- blad de Tribune ruit de huismoeders op om i de bijbetaling voor het gas te weigeren. Men zal u dan afsluiten, schreef het blad, doch er «ijn te Amsterdam slechts 300 doppen voor afsluiting beschikbaar; en die beteekenen nog Biels daar zij slechts met 'n dun ijzerdraadje T» estigd worden en dus terstond weer afge- maar! bunnen "worden, gaat dus uw gang I- Politiek Overzicht De chaos in Rusland. ■s Het gebied, waarover de regeering der Sovjets te Petersburg sints de revolutie van 25 October/7 November 1917 men kan moeielijk zeggen regeert, maar dan toch de macht uitoefent, omvat Petersburg en Mos kou en vrijwel het gpheele gebied, dot men gewoon is te rekenen tot Groot-Rusland, het oude Moskovietische rijk. Het instrument, waarop zij hare macht steunt, is het leger en de vloot. Een deugdelijk instrument lijkt dat intusschen niet, wanneer men ziet wat er sedert den val van hM czarisme van leger en vloot geworden is. In een telegram van den chef van den staf van het opperbevel, generaal Bentsch Bruyewitsch, wordt over den toestand aan het front gezegd, dat die de volkomen mach teloosheid van hetleger kenschetst. Vele deelen van het front zijn ontbloot. Op het westelijke front komen op-de werst slechts 160 bajonetten. De reserven Ir—en hunne kameraden in de looperaven niet af. Een reusachti? aantal ervaren militaire superieu- rer zijn door de verkiezingen, wenrdoor de staven nieuw rttp samengesteld, uit het leger verwijderd; de steven zijn nu spme^^esteld uit mannen zonder eenige ondervinding. De staf en de bevelhebbers zullen spoedig met werken uitscheiden, want niemand kan nu meer werken. Officieren van den generalen staf zijn niet aanwezig. De arbeidcvoorwaar den in de staven ziin ontzettend. Econo misch heerscht er volslagen ontbinding. De geoefendheid en de tucht v»n de troepen zijn niets waard; er bestaat geen tucht meer in het leger. Bevelen worden niet uitge voerd. Desertiën vinden in massa plaats. Verlofgangers komen niet terug. Het ver band tussehen de troepen is op vele plaat-, sen verbroken, de paarden worden verwaar loosd, de versterkingen in de stellingen zijn vervallen, de draadversperringen zijn, om de verbroedering in de hand te werken en den handel te vergemakkelijken, verwijderd. Het telegram eindigt met de woorden: „Het zou onmogelijk zijn een aanval van den vijand uit te houden. De eenige redding van het leger is de terugtocht achter de natuurlijke grenzen." De bevestiging van deze mededeellngen brengt eene verklaring van den opperbevel hebber Kryïenko zelf, die in het blad Armiii i Flot woordelijk zegt: „Er bestaat reeds vrede aan het front." In de Nash Wjek wordt Krylenko verweten, dat hij zelf het verval van het Russische leger heeft bewerkt. De troepen zijn voor geene militaire werkzaam heid meer te gebruiken. Elke militair, die eenigê bijzondere bekwaamheid heeft ge toond, is terzijde geschoven. De soldaten worden door p»T>voprrl<>rs geleid.-die zij *elf hebben gekozen en die hun kennis uit hol- shewikische bladen hebben geput. Het Rus sische le^er is het strijden verleerd. Een tegenhanger van deze schildering van den toestand in het leger levert een besluit, dat het Petersburgsche telegraaf- agentschap. het orgaan van de Sovjetregee- ring, heeft bekend gemaakt over de clemo- cratiseering vön de vloot. Men leest daar in- „Het personeel van de vloot der Russi sche republiek bestaat uit burgers, die ge lijke rechten hebben en leden der marine van de oorlogsvloot der Russische repu bliek" genoemd worden. Het personeel der marine bestuurt de strntegischeOen techni sche en gezamenlijk met de gekozen com- missiën, de admin'stratieve en bestuursza ken van de vloot. Alle leden van de mari ne voeren de titels, die beantwoorden aan hunne betrekking als commandont, machi nist of artillerist. Ieder lid van de marine heeft het recht tot iedere"rakvereeniging, po litieke partij of godsdienstige vereeniging te behooren en zijn geloof openlijk te belijden. De centrale commissie van de marine en hare militaire afdeeling met een voorzitter en twee onder-voorzitters van het algemeen bestuur van de strategische en technische zaken oefent hare bevoegdheden gezamenlijk uit met de bestuurs-, de ecenomische en de politieke afdeelingen. Het geheele personeel der superieuren wordt op grond van eene algemeene stem ming gekozen en in zijne dienstbetrekking door de centrale commissie der marine be krachtigd. De rommissiën van toezicht op het bevelvoerende personeel hebben het recht, onder beroep op de centrale commis sie, de afzetting van een superieur te ver langen. De afzetting vindt plaats op grond van een besluit, genomen met eene meer derheid van twee derden, door eene con ferentie van de centrale commissie met de vertegenwoordigers van de commissie. De vacante plaats moet door eene nieuwe ver kiezing vervuld worden. Afgezette leden der marine worden ontslagen of bij de reserve ingedeeld." Met zulke bepalingen is het geen wonder, dat leger en vloot in Rusland een ondeugde lijk instrument zijn geworden in den strijd te gen den vijand. Eigenlijk moet men zich er over verbazen, dat zij aan de Sovjetregeering een betrouwbaar middel kunnen leveren om zich in de macht te handhaven. Men krijgt den indruk, dat de dictatuur van het prole tariaat en van het armste boerenelement in Rusland" niet op sterke beenen kan staan, als hare heerschappij machtmiddelen steunt. op zulke zwakke De oorlog, In de algemeene vergadering der vredes- gevolmachtigden te Brest-Litowsk heeft Trotzki, de hoofdgedelegeerde van Rusland, het bericht tegengesproken, dat hij op het derde congTes van de arbeiders-, soldaten- en boerenafgevaardigden zou gezegd heb ben, dat de Russische delegatie geen afzon derlijken vrede zou sluiten. Juist het tegen deel is door hem gezegd. Lord Lansdowne heeft opnieuw zijne stem laten hooren ten gunste van het in zijn brief van 29 November door hem verkondigde denkbeeld om een weg te zoeken tot beëin- diging van den oorlog cp andere wijze don door vernietiging of door uitputting van den tegenstander. Als weg om daartoe te komen, doet hij aan de hand eene combinatie van alle staten (niet eene coalitie van de eene groep tegen de andere groep), waaronder allen zich verbinden internationale geschil len te onderwerpen aan een soort internatio naal gerechtshof met uitoefening van dwang tegen misdadige of ongezeggelijke leden van de combinatie. De stakingsbeweging, die naar het in Oos tenrijk gegeven voorbeeld in Duitschland is begonnen om uiting te geven aan den wensch naar beëindiging van den oorlog, heeft de overheid aanleiding gegeven tot het nemen van krachtige maatregelen tot bewaring.van orde en rust. De opperbevelhebber in de Marken heeft de verschernte bepalingen van den staat van beleg voor Groot-Berlijn afge kondigd, volgens welke overtreders voor eene buitengewone militaire rechtbank zijn gebracht. Het houden van vergaderingen is verboden. Het lid van de rijlcsdarfractie der onafhan kelijke socialisten Dittnumn heeft^eene ver volging tegen zich uitgelokt, door in eene met overtreding van dit verbod belegde ver gadering het woord te voeren. P a r ij s. 2 F e b r. (R De autoriteiten heb ben het Petit'Journal in beslaggenomen. M a d r i d, 3 I J o n. (R Oo de beurs deed het gerucht de ronde, dat de Spaansche bank eene leening van 500 millioen aan Frankrijk had toegestaan, waarvoor Fransche waarden als waarborg zijn aangenomen. Dit veroor zaakte een rijzing van den Franschen wissel koers, die steeg tot 7A en bij de sluiting van de beurs bleef op 73 '30. Lon d en, 1 F t. o (R.) De controleur van de voeding lord Rhoudda heeft aan eene deputatie van spoorwegmannen gezegd, dat weldra een nationaal rantsioneeringsstelsel zal worden ingevoerd, waarbij zii, die harden handenarbeid verrichten, een grooier rant soen krijgen dan de met zittend werk bezige personen. Londen, 1 Febr. (R.) De Dailv News bericht uit Petersburg, dat een nieuwe aan slag tegen het leven van Lenin is gedaan. Een jonge man, als student gekleed, drong in het Smolny-instituut en schoot pen re- olver af, zonder schade aan te richten. De doder is in hechtenis genomen. Petersburg, I Febr. (V. D draadloos) Uit Sebastopol wordt gemeld, dat de steden Kertsch, Theodosin en Jolta in bonden d»r Sovjet-troepen zijn gevallen. Bij Simferopol boden 7000 Tortnarsche soldaten tegen stand. Ieder oogenblik kan de inname van "Orenburg worden venvacht. Petersburg, 1 Febr. (Tel.-ag.) De Sovjet-troepen hebben Orenbeng genomen. De kozakken onder Dutow zijn op de vlucht gegaan. Stockholm, I Febr. (Zweedsch tel.- bur.) Aangezien het Finlandsche telegraaf bureau gesloten is, seint onze bijzondere correspondent, dat het in Helsingsfors steeds rustig is. De Russische burgerlijke personen vertrekken. De strijd tussehen de roode en de witte garde is thans bij Libba aan den gang; de uitslag is onbekend. De bescher mingskorpsen strijden overal met ïoem; zij beschikken over kanonnen. In den nacht van Maandag op Dinsdag had een nieuwe strijd plaats bij het station Kae- maere. 82 roode garden werden gedood, 127 gewond, terwijl de witte garde 8 dooden en een gewonde verloren. Stockholm, 1 Febr. (W. B.) Het Finlandsche gezantschap ontving Donder dagavond een telegram uit Helsingfors, dat Russische soldaten en leden van de roode garde leden van den landdag en bankdirec teuren arresteerden. Trotzki en Lenin hadden gedreigd, dat zij drie regimenten naar Wiborg zouden zenden om de veiligheidskorpsen, de zoogenaamde witte garde, te vernietigen. W a s h i n g t o n, 1 Febr. (R.) Er zijn maatregelen beraamd van uitgebreide finan- cieele operatiën in verband met het oorlogs doel in een conferentie tussehen Mc Adoo en de leiders van het congres. Er is beslo ten, dat Maandag gelijktijdig in*de beide huizen van het congres een wetsontwerp zal worden ingediend om een groot oorlogs- financielichaam te creëeren met 500 mil lioen dollars kapitaal en er is machtiging gegeven tot de uitgifte van vier milliard dollars noten met korten omloopstijd, waar mee men particuliere industrieele operatiën zal financieren. Londen, 1 Febr. (R.) De Daily Mail bericht uit Washington; Alles wordt aange wend om zoovele Amerikaonsche soldaten als mogelijk is naar Frankrijk te brengen. 16 groote Duitsche mailstoomers, met troe pen geladen, hebben, naar bericht wordt, Frankrijk bereikt. Ondanks de verstopping op de spoorwegen waren de schepen met kolen gebunkerd voor de reis heen en terug. Men spant zich zeer in om alle mogelijke manschappen en munitiën naar het front te brengen voordat het dreigende Duitsche of fensief begint Washington, 1 Febr. (R.) De secre taris van de marine Daniels deelt mede, dat het Amerikaansche marinedeportement' met Henry Ford gecontracteerd heeft voor den aanmaak van een nieuw type duikbootbestrij ders, die zullen worden gereed gemaakt in de fabriek van Ford in Detroit, terwijl de be- standdeelen aan de zeekust in elkaar gezet zullen worden. Washington, 1 Febr. (R.) Het nieu we type van duikbootbestrijders van Purd wordt beschreven als een middending tus sehen een torpedojager en een duikbootja- ger, uitgerust met de laatste ontdekkingen tot bestrijding van de duikbooten. Er zijn contracten gesloten voor de levering van verscheidene dozijnen. Washington, 31 Jan. (R-.) Het scheepvaartdepartement deelt de benoeming van een comité mede, dat het hoogste gezag yitoefent over de Amerikaansche, geallieer de en onzijdige scheepvaart uit de Ameri kaansche havens. Deze schikking roept een „pool" van sche pen in het leven en de goederen, die voor de overzeesche landen bestemd zijn, zullen de beschikbare schepen worden geladen, Amerikaansche of geallieerden. Met behulp van het spoorwegbestuur zal het scheepvaartdepartement veel goederen, die tot nu toe de haven van New-York ver stopten, naar zuidelijke havens afleiden cn de binnenkomende schepen zullen door mid del van draadlooze telegrammen worden ge dirigeerd naar havens, waar de belangrijkste benoodigdheden op verscheping wachten. Washington, I Febr. (R.) Wilson heeft in eene boodschap aan de landbouwers van de Vereenigde Staten, die» vereenigd zijn in eene conferentie te Ubano (Illinois) hun steun voor het komende jaar ge vraagd. Hij verklaart, dat het doel van den oorlog, waarin de Vereenigde Staten gewik- kèld zijn, het grootste is, dat vrije mannen ooit ondernamen hebben. Het is te voorko men, dat het leven van de jvereld wordt be paald en het geluk der mënschen overal wordt geschaad door kleine groepen militaire meesters, die hun eigen belang zoeken cn de zelfzuchtige beheersching van de wereld door de regeeringen, die zij ongelukkig thans in hunne macht hebben. De boodschap zegt, dat van allen moet verwacht worden, dat zij zullen bijdragen den oorlog le win nen, en voegt daaraan toe: „Gij zult u er van bewust zijn, evenals de staatslieden aan beide zijden van den oceaan, dat de krisis in den strijd is gekomen, en dat hetgeen in dit jaar wordt verricht aan de eene of aan de andere zijde den uitslag moet bepalen. Londen, 1 Febr. (R.) Alfred Roth schild is overleden. Oo«t-lndlê jATSi-ltiec. Uit Batavia wordt geseind dat de thee- uitvoer uit Java gedurende de maand De cember 7,500,000 Ned. pond zal bedragen. In verband hiermee verneemt het Ned. Ind. Pers. Agentschap te Amsterdam nog het olgende: De directies der thee-ondernemingen, welke haar zetel hier te lande hebben ge- estigd, zijn op het oogenblik tengevolge an het embargo op de Engelsche kabels slechts zeer onvolledig ingelicht omtrent den gong van zaken in Indië zooals dot rouwens met vele andere cultuur-maatschappijen eveneens het geval is. Over het algemeen oordeelde men bovengenoemd cijfer echter gunstig en sprak het vermoeden uit, dat erreweg het grootste deel naar Amerika zal zijn verscheept, waar, zooals men weet, zich vertegenwoordigers van Indische thee-on dernemingen bevinden die zeer bevredigen de zaken doen. Omtrent den thee-uitvoer uit Java verna men wij nog, dat enkele maatschappijen met buitengewone moeilijkheden hebben te kam pen bij het verkrijgen van verpakkingsmate rialen. Het eerste vereischte artikel, theelood, is buitengewoon schaarsch. Zij die in het ee- heel geen kans zagen zich van dit artikel le oorzien, waren zelfs tijdelijk genoodzaakt een deel van den oogst te abandoneeren. De Tweede Kamerverkie zingen. Wéér wordt melding gemaakt van een groeps-candidaat bij de a.s. Tweede Kamerverkiezingen. Naast de revue- en po- Htiecandidaten schijnt er een post-candidaat te zullen komen. Althans volgens enkele bladen bestaat bij post-, telegraaf- en tele foonpersoneel het plan, den heer A. J. Ver groezen, insoecteur der posterijen en tele grafie te 's Hertogenbosch, candidaat te stel len. In de te houden vergadering van de Cen traid Vrijzinnige Kies vereeniging in Fries land zal worden voorgesteld accoord te gaan met de combinatie Friesland, Gronin gen en Drenthe, en te trachten de hoogste plaatsen op de door die combinatie in te dienen candidatenlijstcn te doen innemen door een Groninger, een Fries, een Drent en een vrouw tyiadertand oo de oorlog u-I icrcnsini<1<lei«>at-4Mitworp. Men meldt ons uit Den Hoog De verschijning von het Eindverslag def Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer over het levensmiddelen-ontwerp van minister Posthuma kan heden worden tege moet gezien. Zijn wij wel ingelicht, don zul len daarin oon den minister eenige nadere vragen worden gesteld naar aanleiding van een nota aan de Commissie van Rapporteurs van den voorzitter der commissie, den heer Van Berestéyn, die afzonderlijk oon den minister en aan de Kamerleden zal worden toegezonden. XU'iuu' hunker voor wanrilen van 4 ineriua. Onder leiding van den heer B. H. de Waal, chef ven-de afdeeling Handelspolitiek en Consulaire Zaken oon het departement van Buitenlondsche Zaken, had gistermiddag in het departementsgebouw eene vergadering van belanghebbenden bij de scheepvaart plaats, ter bespreking van de nieuwe bunker- voorwaarden van Amerika. Onve NClioepvanrl. Volgens het Hbld. heeft geen enkele directie van de groote scheepvaartmaat schappijen vernomen van een algemeen verbod. Van de zijde van een der di recties werd aan het blad medegedeeld, dat enkele dagen de uitvaart-permissies voor eenige schepen, tot vertrek gereed, waren ingetrokken, en dat de vaart op Scan dinavië voorloopig is verboden, is bekend. Maar van een algemeen uitvoortvcrböd hadden de scheepvaartdirecties gisteren in den loten namiddag nog niets vernomen. Ten overvloede gewerd bij informatie te Den Haag aan het blad «de mededeeling, dat bij de bevoegde regeeringsoutoriteiten van het uitvaardigen van een algemeen ver bod als waarop het gerucht betrekking heeft, niets bekend is. He Nc<1erlRii<l*che griiniiMcliepeu. lu Amerika. Men meldt ons uit Den Haag: De onderhandelingen tussehen de Neder- latidsche reeders cn de Regeering over de voorwoorden waaronder de thans in Ameri kaansche havens liggende graanschepen vart de vordering door de Regeering zullen wor den ontheven, hebben tot een bevredigend resultaat geleid, zoodal deze schepen ing&» volge de met de Vereenigde Staten getrof fen voorloopige schikking zullen kunnen gaan varen. icimsiscli sraan voor Xcderluuri Naar aaleiding van de geruchten over aanbiedingen van Duitsche zijde om na het totstandkomen van een vrede met Rusland eenigermate in ons graantekort te voorzien, schrijft J. S. in Econ. en „Stat. Ber. dat men zich daarvan niet te veel moet voorstellen. Von graanuitvoer van eenige betéekenis uil Rusland zal slechts sprake kunnen zijn, als daar meer ordelijke toestanden zullen zijn wedergekeerd en dan nog zullen de voorra den zeer vermoedelijk tegenvallen. „Het is zeer moeilijk betrouwbare gege vens te verzamelen over de graanvoorraden, die dadelijk na den vrede in Rusland ter beschikking zullen komen. Wel moeten nog van twee of misschien drie oogsten in groolo gedeelten van Rusland overschotten bij da boeren aanwezig zijn. Dezen hebben reeds longen tijd, ondanks aansporingen der el kaar opvolgende regeeringen, hun graon zeer langzaam ter markt gebracht. Hierte genover dient echter niet te worden verge ten, dat vele groote grondeigenaren, dio vreesden, dot toch de opbrengst van hun oogst en misschien zelfs hun heele grond bezit door het volk in bezit genomen of ver nield zou worden, de bebouwing van den grond in het laatste jaar eenvoudig hebben nagelaten. Daarbij kwam het groote gebrek aan landarbeiders en landbouwwerktuigen en bovendien moest een groot leger onder houden worden, bij welk onderhoud zuinig heid allerminst betracht werd. Groote deelen van westelijk Rusland, die het operatiege bied der tegenover elkaar staande legers uit maken, bleven geheel onbebouwd en als resultaat van dit alles zullen de Russische graanoverschotten wel kleiner zijn dan veel al wordt aangenomen. Een Russisch graanhandelaar, die vóór den oorlog tof de eerste exporteurs aan de Zwarte Zee behoorde en dezer dagen uit Petrograd in Denemarken aankwam, meen»» de, dat van graanuitvoer uit Rusland in het eerste jaar na den vrede niet veel komen zal. Hij wees op het geheel gedesorganiseer de spoorwegverkeer en op moeilijkheden, die kunnen ontstaan bij het vervoer over da verschillende deelen, waarin Rusland is uit eengevallen. Zal b.v. de Bolsjewiksche staat, zoolang hij niet in vriendschappelijke betrek kingen staat tot de Ukraine, den doorvoer van Ukrainisch graan ongehinderd toelaten? En als hij dit niet doet, dan vermindert het aantal spoorwegroutes, waarover dit graan Duitschland en Oostenrijk kan bereiken, b*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1