O UDEHS „DE ÉEMLANDER" fiiiSOiiWflllfiiiifHZ,.;1~b;::S 2 BUITENLAND^ Astrid Ehrencron-Müller. FEUILLETON. ia» Jaargang, No. 165 iMMrunrroRll^ P" 5 nia!'dca voor Am"w miKMEVTSPxIlS foor. f 1.50. tdcca fr.nco pa nogt f 100. per week (me. gratis verzekering - f - a^jehJJien) f 0.14. ifiondcrlljke nunimer» f OXV WektlijUeb bijvoegsel 'Di Holandtcl* (ondet redactie van Th.rèJC Hoven) pa 3A— 50 cent Wekeiljkscb b(Jvoegiel tVviiè*» per 3 maagden 60 cent. TSfi HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoek utkbcht.ch.iti.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 5)3 Maandag 4 Februari 191b dienstaanbiedingen 1-5 regels f 0.30. groote letten naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeellge bepalingen tot het herhaald advet» teeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op tanvraag toegezonden. gemeentelijke waschinrichting. Critick oefenen kan even heilzaam zijn als «ritlek zoeken fatal werkt. Maar het aller beste is toch maar critiek en ontevredenheid voorkomen en tijdig die maatregelen te ne men waartqe men anders eerst ónder den in- ttruk der critiek of onder pressie zou over gaan. Voor vele critiekzoekers heeft critiek niet ten doel de ontevredenheid op te heffen doch is zij juist middel om deze op le w e k - ken; want bij het bestaan van ontevreden heid hebben zij een treurig belang, vooral wanneer de stembus nadert. Ook om dergelijke elementen onschade lijk te maken, brenge men uit eigen initiatief de'noodi^e hervormingen en verbeteringen acn en neme men alle aanleiding weg tot Ontevredenheid welke juist in deze dagen van noodtoestand en daarmee gepaard gaan de prikkelbaarheid der bevolking zoo nood lottig worden kon. Wij voorzien 'n nieuwe agitatie onder de bevolking. En nu geen kunstmatige of, ge zien de omstandigheden, onredejijke agita tie doch een waarvoor alle aanleiding be staai. De duurte der was^hmiddelen,als zeep, chloor, stijfsel enz., die van 100 tot 500 in prijs gestegen zijn, de schaarschte der brandstoffen en de verhoogde gosprijzen, worden voor de huismoeders, die zelve baar wasch doen, 'n wekelijksch schrikbeeld. De meergegoeden, die gewoonlijk de wasch bui tenshuis laten behandelen, zien hun reke ning telkenmale verhoogd, maar gelukkig kunnen zij nog betalen, zij het dan ook ten koste van een of ander dier trouwens niet onontbeerlijke geriefelijkheden, waaraan hun ruimere levensomstandigheden hen gewend hadden. Maar de schamele huismoeders moeten er wel wanhopig onder worden/- Is er geen uitkomst voor hgar? "Reinheid en zindelijkheid zijn de allereer- tte voorwaarden voor de volksgezondheid •n behooreiv dus tot de hoogste sociale be langen. Het ligt derhalve alleszins op den weg der overheid om voor de reinheid en zindelijkheid te waken. Dat doet zij dan ook reedsom iets te noe men zij laat de beerputten ledigen en het vuil en afval uit de woningen weghalen. Waarom zou haar zorg zich dan ook niet uitstrekken tot het reinigen der lijfkleeren? In z'n woning brengt men slechts eenige uren door, in z'n kleeren verkeert men den geheelen dag. Zij zou dan tevens aan 'n an deren ongezonden toestand 'n einde maken: het behandelen en drogen der wasch in keu kentjes en woonvertrekken, hetgeen voor de gezondheid hoogst schadelijke dampen ver oorzaakt. In gewone omstandigheden zou de over heid dus haar taak volstrekt niet te buiten gaan, zoo zij 'n gemeentelijke waschinrich ting exploiteerde. Hoe vee! te eerder kan zij daartoe overgaan in de huidige omstandig heden, nu met name voor de mindergegoe- den het reinhouden van het lijfgoed schier hoven r un krachten gaat. 'n Dergelijke gemeentelijke exploitatie zou in normale tijden geen belangrijke of fers behoeven te eischen. Er ware geen re den waarom de kostprijs voor wasch en be handeling niet betaald zou worden. En voor wie ook dat nog te duur mocht uitkomen, kon in de inrichting zelve gelegenheid ver schaft worden,-om zelve haar eigen wasch te behandelenmisschien zouden vele huis moeders hieraan zelfs de voorkeur geven. Beide systemen worden aanbevolen; waar om zou inen ze dan niet combineeren? Bij den tegenwoordigen toestand zou de gemeente natuurlijk op de exploitatie moe ten toeleggenmaar dat behoort dan tot de crisiskosten, welke wij nu eenmaal te dragen hebben, en welke wij, mèt ónze andere per soonlijke ontberingen, gaarne betalen als prijs voor het behoud van den Vrede. Tegenover deze kosten zou trouwens staan het economische voordeel, dat de gelijktijdi ge behandeling van de wasch van 50 ge zinnen minder zeep ea brandstof vraagt dan de behandeling van 50 afzonderlijke was- schen. Centrale Keuken en Centrale Waschin richting staan in bijna alle opzichten geheel op één lijn. Het ligt niet op den weg der overheid om concurrentie aan te doen aan de bestaande wasscherijen. Deze hebben echter hun klan ten vrijwel uitsluitend onder de meer welge- stelden en zullen dus van 'n gemeentelijke waschinrichting weinig of geen schade on dervinden. Overigens zou de mogelijkheid daarvan geheel uitgesloten worden door voor gebruik maken van de gemeentelijke wasscherij 'n weistandsgrens te stellen of wel 'n sterk stijgend progressieve prijsrege ling "r'?fevn Politiek Overzicht De chaos in Rusland. in. De regeering van de Sovjets te Petersburg is in de weinige maanden van haar bewind er In geslaagd in het Groot-Russische ge bied, waarover zij den staf zwaait, een toe stand in het leven te oepen, die ooggetuigen aanleiding geeft te verklaren, dat in Meters- burg een atmosfeer heerscht van babyloni- sche verwarring en verbittering. Maar niet alleen daar doel zich hare hand voelen. Het verdere Russische gebied lijdt weinig minder onder het streven van deze wereld hervormers, om hunne eigenaardige opvet- ting van het vrijheidsbeginsel in praktijk te brengen. Zij hebben, toen de vredesonderhandelin gen in Brest-Litowsk begonnen, verkondigd, dat zij in eerbied voor het recht der volken om zelf hun lot te bepalen, voor niemand wenschten onder te doen. De volksstammen, die het gebied buiten het oude Moskovieti- sche rijk bewonen, mochten in volle vrijheid beslissen of zij al dan niet tot Rusland wil den blijven behooren. De erkenning van dit beginsel bracht hen er toe zich niet te ver zetten tegen het verlangen van de rada der nieuwe republiek Ukraine, die zich had ge vormd, om als hare Vertegenwoordigers ge volmachtigden naar Brest-Litowsk te zenden. Hetzelfde recht werd ook aan Finland toe gekend, toen dit zich zelfstandig had ver klaard. Maar toen het aankwam op de prak tijk, werden aan Finland bezwaren in den weg gelegd, zoodat er nog geene vertegen woordigers zijn aangekomen op de plaats van de onderhandelingen. En tegen de ge volmachtigden van de Ukraine is een be- voegdheidsbezwaar opgeworpen. Er is na melijk tegen de in Kiew gezetelde regeering eene tegenregeering in Charkow opgestaan en die tegenregeering is volgens de macht hebbend en in Petersburg de echte en ware regeering van dê Ukraine. Dit heeft-hierin zijn oorsprong, dat men in Petersburg tot de ontdekking is gekomen, dat er nog een andere hoogere plicht is te vervullen dan de erkenning van het zelf- bepalingsrecht der volken. Daarvan is den gezant van Finland te Petersburg medédee- ling gedaan, toen hij zich uit naam van zijne regeering er over kwam beklagen, dat aan onlusten, die in Finland waren uitgebroken, werd deelgenomen door Russische soldaten. Op deze klacht ontving hij het volgende be scheid: „Volgens de in Petersburg ontvan gen berichten is in Finland de sociale revo lutie begonnen. Overeenkomtig hare begin selen is de Russische regeering verplicht het proletariaat in Finland bij zijn strijd tegen de bourgeoisie le ondersteunen. Hef volks commissariaat (departement van oorlóg) zond aan de Finsche roode garden huip en zal ook voortgaan dit te doen." In cie praktijk komt dus de schoone theo rie van het zelfbepalingsrecht der volken hierop neer: De zelfstandigheid van Finland is in Petersburg erkend. Maar er zijn in hei land nog Russische soldaten. Die maken ge- meene zaak met de elementen van de be volking, die de revolutie op hunne vaan hebben geschreven. Die elementen zijn ge organiseerd in de zoogenaamde roode gar de, waartegenover eene witte garde uit de ordelievende elementen in Finland is op getreden. Er worden groote gevechten ge leverd tusschen de witten en de rooden, wel ke laatsten gesteund worden door Russische troepen en, als zij meer steun behoeven, dit maar voor 't zeggen hebben. Ook oorlogs schepen worden tot ;beschikking van de roóden gesteld; die hebben de stad Helsing- fors met platschieten bedreigd. Zoo gebrui ken de bolshewiki de rooden om in Finland de omwenteling te doen zegevieren en Fin land weer te berooven van zijne pas ver kregen vrijheid. Daarbij wórdt in het land alles geruïneerd wat is te riuneeren. De Russische soldateska plundert het land uit en neemt wat zij nemen kan; zij bedreigt het leven van de inwoners om ten slotte de macht in handen te nemen en Finland te doen zakken tot het peil, dat in Rusland is bereikt. Met de Ukraine jvordt naar hetzelfde re cept gehandeld. De volkscommissaris (mi nister) van binnenlandsche zaken te Peters burg heeft eene verklaring uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat de raad der volks commissarissen besloten heeft geene verde re onderhandelingen met de Ukrainische ra- da te voeren. „De eenige mogelijke weg is de niets ontziende strijd met de rada, tot dat de Sovjets de overwinning hebben be haald. Vrede en orde kunnen pas heerschen. in de'Ukraine, wanneer het gezag der bour geoisie geheel ontbonden is en vervangen- door een nieuwe socialistsche rada van de sovjets, welker kern reeds in Charkow ge vormd wérd". De rada beeft dee handschoen, die haar dierdoor werd toegeworpen, opge nomen; zij heeft met 508 tegen 1 stem men de volstrekte onafhankelijkheid van.de Ukrainische republiek uitgeroepen. Zoo is met uitdrukkelijke instemming van c!ö regee ring te Petersburg de burgeroorlog in het Ukrainische gebied uitgebroken. De oorlog. De algemeene zitting van de vredesge- volmachligden te Brest-Litowsk heeft zich verleden Vrijdag den geheelen dag bezig gehouden met een debat over de vraag of de delegatie van de Ukrainische volksrepu bliek als eene zelfstandige delegatie zou worden erkend. Aan het einde van dit del^t werd namens den vierbond verklaard, dat or geen reden aanwezig was om de op 12 Ja nuari 1918 geschiede erkenning van de Ukrainische delegatie als zelfstandige enge- volmachtigde vertegenwoordiging in te trek ken of te beperken. Trotzki constateerde, dat hel den vierbond zeer moeielijk zou vallen de geografische grenzen van de door hem erkende Ul^raim* sche republiek vast te ste4!en, hetgeen op de vredesonderhandelingen ni«f zonder in vloed zou, zijn. Blijkens.een van gisteren uit Brest-Litowsk gedateercl«bericht, hebben von Klihlmann en Czernin zich in den jiamiddag voor korten tijd naar Berlijn begeven om eene confe rentie bij te women voor zaken betreffende het gemeenschappelijke belangengebied. B e 11 e r n o, 2 F e b r. (Corr.-bur.) De keizer is in den morgen van den 31 en Ja nuari met den chef van den generalen staf in Udine aangekomen, waar hij de troepen en de inrichtingen in het gebied van Udine, Aszenas, Decimo, Livenza en de kust be zócht. Den len Februari vertoefde de monarch in de buurt van Vittorio en Bel- luno on ging van daar via Cadore naar To- biach. Daar nam hij den spoortrein, om zich naar Innsbruck te begeven, waar hij den 2en eene keizerjagerstenioonstelling opende. Sofia, 30 Jan. (Buig. Ag.) In uitvoe ring van het eergisteren gemelde besluit heeft minister-president Rndoslawow heden in het Sobranje, voor een geheel gevulde zaal en tribune, een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de oorlogsdoeleinden van Bul garije en van de deelneming van dit land aan de vredesonderhandelingen met Rus land. Radoslawow zeide Alle volken verlangen vurig naar vred.e. Ook de Bulgaren zien cv reikhalzend naar uit, doch zij willen een eer vollen vrede, die hun nationale eenheid be vestigt. Deze eenheid vormt juist hun eenig oorlogsdoel. Indien Bulgarije zich do smar telijke offers getroost, welke deze" oorlog het oplegt, dan doet het zulks om al zijne afzon derlijke gedeelten te vereenigen tot één en kelen staat, die het Bulgaarsche volk binnen zijné ethnografische grenzen tot eenheid brengt. Dit- tot eenheid brengen heeft dus betrekking op de hereeniging van de Do- broedsia, de Moravz en Macedonië bij het Bulgaarsche moederland. Zulks is geenszins in strijd met de vredesformule geen geweld dadige annexaties op grondslag van het zelf beschikkingsrecht cler volken, daar de des betreffende gebieden reeds meermalen hun wil hebben geuit om hun nationaliteit te be houden. De Bulgaarsche geschiedenis is een lange reeks van dergelijke uitingen. Voor de verwezenlijking van dezen natio- nalen wensch moet dc Bulgaarsche- delega tie te Brest Litowsk opkomen. De minister president las voor de tweede maal het tele gram voor, waarin eenigen tijd geleden werd medegedeeld dat de Russische afgevaardig den zelf hadden voorgesteld om den oorlog tusschen Rusland en Bulgarije als geëindigd te beschouwen en den toestand van vóór den oorlog als hersteld te verklaren. Dit tele gram, werd door eenige personen ten on rechte opgevat als het tot stand komen van den vrede. In werkelijkheid werd hel: Rus sische voorstel in beginsel aangenomen en zal in het vredesverdrag, waarmede 'de hui dige onderhandelingen tusschen hel vier voudig verbond en Rusland zullen eindigen, worden vastgelegd. Radoslawow., schetste vervolgens de ge schiedenis der onderhandelingen en legde den nadruk op de moeilijkheid, welke wordt veroorzaakt door het gebrek aan homogeni teit in de verklaringen van den tegenstan der,' die geen éénvormigen slaat vertegen woordigt, doek. een groep van onafhankelij ke republieken. Hij sprak evenwel de vaste hoop uit, dat de onderhandelingen ten slotte zullen eindigen in een afzonderlijken vrede met Rusland, die tot gevolg zal hebben, dat wij nader tot een algemeenen vrede zullen worden gebracht. Sprekende over de verdediging van de Bulgaarsche belangen te Brest Litowsk, zei- de Radoslawow de Bulgaarsche aanspraken, welke betrekking hebben op onze nationale eenheid, ontmoeten geene hinderpalen op hun weg naar de verwezenlijking. Zij vormen een der voornaamste punten van het pro gram van onze bondgenooten Duitschlond en Oostenrijk-Hongarije. Een vrede zondier annexaties doet niets af, in geen enkel op zicht en in geen enkt ien vorm, aan de een heid van Bulgarije en brengt geenszins na deel toe aan de gebieden, welke noödig zijn voor de verwezenlijking dezer eenheid, onder waarborg onzer bondgenooten. Hij voegde hieraan toe lk weet dat er in dit Bondge nootschap nog andere belangen dan de onze zijn en dat het einde \an den oorlog dus niet slechts van onzen wil afhangt. De rede van Radoslawow werd met bijval op de meeste banken ontvangen. Genève, 2 F o br. (\V. B.) De Tribune de Genève schrijft: Bij de Entente-regeerin- pen bestaat thans eenstemmigheid, dat Tur kije in het westen moet worden begrensd door lijn Enos Midia en in het oosten beperkt moet blijven tot Anatolie. Weenen, 1 F e b r. (Part.) De Neue Freio Presse bericht uit Stockholm: Aanzien lijke Rumeensche politiekers berekenen -ion goudschat van den Rumeenschen staat, dia door de bolshewiki te Moskou in beslag is genomen, op 520 millioen francs. B e r 1 ij n. 2 Feb r. (W. B.) Volgens da berichten in de avondbladen is de stakings beweging overal sterk aan het verflauwen, Uit de heden in den loop van den dog in* gekomen berichten blijkt een belangrijke vermindering van het aantal stakers, zoowel in de groote bedrijven alsook vooral bij de kleinere. Vaak is bet aantal arbeiders reeds weer voltallig, zoodet men in wel ingelichte kringen aanneemt, dat de geheele stakings beweging vandaag volkomen afgeloopen zal zijn. Deze opvatting wordt versterkt door be richten uit het geheele rijk, volgens welke bijna overal de beweging haar eind tege< moet gaat. Duisburg, 2 Febr. (W.-B.). Het be stuur van den christelijken bond van metaal werkers heeft een oproep aan zijne leden laten uitgaan, die er op wijt, dut de revolu tionaire elementen door strooibiljetten en propaganda van mond tot mond de-weillic- den trachten op te ruien en hen voor poli tieke oogmerken tot staking trachten ie brengen. Door lichtzinnige stakingen ech ter zal den oorlog niet verkort maar verlengd worden en zullen tevens de arbeidersbelan gen ernstig benadeeld worden. In den hul digen toestand is staking verraad aan het vaderland en aan de zonen cm broeders aan het front. De arbeiders worden aangespoord nu en in het vervolg hun plicht te doen. Dan zullen zij het best hunne belangen dienen. Tweede telegram. In een onder- boud van den rijkskanselier met de sociaal democratische afgevaardigden Ebe(t, Haasc, Ledebur en Scheidemann, waaraan óok de plaatsvervangende rijkskanselier von Payer, de staatssecretaris Wollrafï en de minister van binnenlandsche zaken Drews deelnamen, weigerde de rijkskanselier den wensch toe te staan van de afgevaardigden, dat aan vertrouwensmannen van de stakende arbei dersgroepen zou worden vergund in eene besloten vergadering te beraadslagen over den door de staking in 't leven geroepen toestand, met het oog op de mogelijkheid dat in die vergadering werd besloten tot mot de wet strijdige handelingen of tot onder handelingen tussohen de stakers en de regeering, die met de grondwet in strijd waren. Zoolang er geen waarborg bestond dat het doel van eene dergelijke bijeen komst enkel zou zijn de staking te beëindi gen en voortaan alle wenschen van de arbei ders op algemeen politiek gebied langs wet- m tigen weg via de volksvertegenwoordiging ter keifhis van de regeering te brengen, zou de door de afgevaardigden voorgestelde bij eenkomst niet in overweging kunnen won den genomen. Er zijn in Berlijn gedurende de heelc aï- geloopen week 160 personen ln hecht eni# genomen. Niet het bezit, maar het stTeven naar be itót maakt ons gelukkig én het glanspunt is We herinnering aan dit streven. Uit bet Deensch door Betsy Bakker-N orL 24 Nu was er een vioolsolo. „Op verzoek," stond ♦r op het plakkaat. De menschen susten, cn «eerden voorzichtig het muziekprogramma om 4*et nummer te vinden. Sst sst. Het was Neruda's „Berceuse Slave." Ma thilde keek naar den violist. Hij was zeker oog heel jong, met dicht koolzwart haar, pre cies negerkrulletjes, en een gladgeschoreu ge licht. Zijn blik onder de gele oogleden volgde ^voortdurend de hand over de snaren. Geen iDogenblJk verhief deze zich naar het publiek bi de zaal. zon ik kunnen liefhebben," zei Inge- De schilder glimlachte. .Dat is alleen omdat hij zoo'n langzame, jrlciende melodie spéélt," zei hij. „Die kunnen STouwen nooit weerstaan." Midden in hel nummer hoorden ze de deur zacht opengaan achter hen. Mathilde keerde zich om. Een oude heer in een pelsjas kwam binnen. Hij deed heel bedaard zijn overschoenen uit, en hing zijn hoed op den klcerstandaard. Toen liet hij den kellner zijn jas nemen, keerde zich om, wreef zich in de handen, terwijl hij de oogen dicht kneep onder de lorgnet en door de zaal tuurde, als wachtend tot liet muziek stuk afgeloopen zou zijn. „Tilde," Ingeborg fluisterde het luid, „wil jc wel gelooven, dat het grootvader is." „Sst laten we net doen alsof we hem niet ge zien hebben. ITij vermoedt niet, dat wc hier zitten." De oude kapitein ging door de middenste rij en verdween 3£hter een pilaar. „Stel je voor," zei Ingeborg „daar verleide hij ons dat hij een hombre ging spelen bij -Tor pensen. Hij moest eehs weten, dat' wij hier zitten. Stel je voor, wat is de ouderdom toch verdorven 1" De kleine schilder wilde per se een whisky geven. Mathilde vond het afschuwelijk. Hij werd plotseling vol leven en vertelde van de kunst academie en van de modellen. „Dat moet toch afschuwelijk voor ze zijn, zoo heelemaal naakt voor zoo veel" mannen te staan." Hij trok een scheeven mond. „Nou," zei hij, „ik geloof niet, dat het hun zoo erg geneert, ik ken toch heel wat jonge dames of hoe zal men ze noemen, in Kopen hagen, -die naar de academie gaan, en zich voor een halve kroen uiiklcedcn. Zelfs als ze weten dat ze scheef en krom zijn, als ze de kleeren afdoen. Ze krijgen namelijk ook een hfiive kroon als ze niet als modellen gebruiij worden. dat is immers gemakkelijk ver diend, dat is toch altijd een paar glazen bier." Mathilde- keek hem verschrikt aan. „Ingeborg" fluisterde ze, „over zoo iels moet je als het je belieft nooit spreken als vader cn moeder erbij zijn." „Ingeborg, zou hij nu werkelijk meciu-n dat alie vrouwen zoo zijn, o het zou vrccselijk zijn als hij dat geloofde.'' „Onzin", zei Ingeborg. Toen ze weggingen, kregen ze grootvader- in hel gezicht. Ilij trommelde een marsch met zijn stok op den rug van den stoel. Op het tafeltje voor hem stond een wijnkoeler met een flesch Rijnwijn. -- Den volgenden morgen bij liet ontbijt, locn het dienstmeisje, koffie had geschonken en de kamer had verlaten, zei Ingeborg: „Nou, grootvader, heeft u gisteren geluk ge had bij het spel?" De oude heer roerde ijverig in zijn kopje, hij proefde^zijn koffie, deed er een stukje sui ker meer in, roerde nog eens, en proefde op nieuw. „Och nee," zei hij. „niet erg, ncc nieï erg, ik heb niet veel geluk gehad, het is trouwens v/at laat geworden. We hebben don tijd bij onze loddy vergelen; het was laai voor wc het wisten." „Vertel me eens, grootvader," zei Ingeborg vertrouwelijk "zeg me eens, zoo entre nous hoe vond li die Berceuse, u weet wel. die van Neruda? U houdt zeker meer van de Jnnilcharenmarsch, niet? !t Leek me dat uw stok zoo levendig werd tegen den stoelrug." De oude heer sperde zijn oogen open, schudde hel hoofd en keek van dc eene naar dc andere. Hij begon le stamelen. Maar op eens werd hij zich zelf weer. Hij leunde ach terover iu dcii stoel, stopto zijn servet flink in hij zijn boord en proefde cn proefde zijn woorden, zoodal hij zc bijna heelemanl in slikte* cn ze-door zijn valschc tanden slechts fluitend le voorschijn kwamen. „Ja, ja," zei hij lachend, cn proefde zijn woorden opnieuw. ..Ik zie dat ik verraden hen. Dan zal ik jelui hel vertellen, precies zooals liet is. Jörgenscns' huishoudster was niet wel gisteravond, daar om wilden wc haar geen drukte veroorzaken. En ik .moest toch ergens wat eten. ik ben im mers een oude cavalier? Voor mij bestaat cr geen gevaar Ingeborg knikte, Natuurlijk, grootvader, natuurlijk moest u eten hebben. In een flesch, in een wijnkoeler!" ,.Da> u-zoo draait, grootvader, lieve hemel, zeg toch, zooals het is, dat u zin had vroolijkc muziek tc hooren cn damcshalzen te zien. Dat verhaal van dc huishoudster gelooven wc toch niet." Ba, dat was werkelijk pijnlijk voor Mathilde. Dc cudo kapitein lachte cn lachte, maar zeer gegeneerd, dat kon men duidelijk zien. En d in keek hij zoo smeckend van de eene naar de andere, alsof hij wilde zeggen „is dal nu niet genoeg, lioe kan je over ie hart verkrij gen zoo.le spreken/' dat Mathilde ten slotte geroerd werd. Zc vond opeens, dat hij toch een oude man was, tegen -wicn de jeugd on barmhartig was. „Stil toch!" fluisterde ze haar vriendin in, en stie' deze aan in de zijde. „tl heeft zeker veel meer respect voor uw grootvader, juffrouw Muhlweyden", zei hij, zich tot Mathilde wendend. „Die Ingeborg is een brutaal meisje." Nee, zooals die Mathilde loeh rondzwierf. .Yau den,- dierentuin naar het Thorwaldscn- museum, van den ronden toren naar h'il strandpaviljoen. „Zie jc nu wel, dat je met tien Kronen hlat niet ver zou komen," zei Ingeborg op een dag in Langelinic, toen grootvader hen had getrae* tcerd op "een fijn diner met wijn cr bij en een massa geld uitgegeven had. Midden in den roes kwam een brief van liuisj moeder had dien geschreven. „Wij hebben gisteren geslacht," schreef ze*, „Wc konden toch niet wachten tot je thuis kwam. Er is dus hier genoeg tc doen. Het volk kreeg gisterenavond bloedpannekoekcn, ja, je vader trouwens ook, je weet hel is zijn lieve* lrligsgcrccht. En Ilansinc verwacht een kleinV tjc. re gaat dus met Mei weg; 't Is toch ver-n schrikkelijk, dat een jong meisje niet mcd| om haar naam geeft Ik kan niet begrijpen! waar ze hun gedachten hebben, en boe liet tegenwoordig met hen staat, want het gebeurt tegenwoordig alsof het niets was. Fn mijn jeugd werd hel als de grootste schande gerekend dl# ccn jong meisje kon overkomen. lk weet niet. of ik dc kleftie Met Marie vad den molenaar durf nemen. Laatst was liaa# moeder bij mij. zc had gezien hoe liet met ITaiisine stond. Ik denk toch wel, dat ik haalf neem. Ze zal niet meer verdienen dan vijfti# kroon in 'l jaar cn twee paar klompen- Eflt dan moet kleine Klem de koeien maar in d« plantage hoeden in de zomermaanden. Nu beginnen wij oudjei naar Je tc vcrian* gen. En de wasch staat ook voor dc deur, w# verwachten je dus beslist den twee en twins tigslen thuis. Het was een lange brief, die van aues i® Yoldstrup. groot en klein thuis vertelde, zoo* als dat geweest was, eiken dag, foo lanj Malhilde zich kon herinneren. (Wordt vervolgd-)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1