IMKMHTSFIIIS Z2 TuT Z DE EEMLANDER" p«sDsiiimiiMi!ii;".S'S;a "BUITENLAND 3 BINNENLAND EERSTE SLAP 16e Jaargang, No. 170 ma post t 2.00. per week (met eritls verzekering lags ongelukken) f 0.14. abonderlijke nummers - 1 «M Wekelljkseb bijvoegsel 'O* HoUnuheht Hntsmav londet redectte *10 Thtrtse Hoven) po J uaanden 50 eeot Wekelijkidi bijvoegsel aHFereUrera. per 5 munden 60 cent AMERSFOORTSCH DA6BL HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL. HOK utrcchtsckesth. INTER COMM. TELEFOONNUMMER 613 Zaterdag 9 Februari 1918 dienstaanbiedingen 1—S rcgeU f OJO. groote lettcc» naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestua zeer voordeel i^'c bepalingen tot het herhaald advet» toeren In dit Blad, bij abonnement. Gene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt toegezonden. op tanvraag Febrnari-Liedje. Door Mevr. E. H. du Quesnc-van Gogh, - De liCve Februari ï>ic draagt drie rozen op den hóed, Drie scboone lenle-dagen 'Mei milder zonnegloed. Den hoort men telkenrijzc Ven kleene zangers zoet gefluit. Van ouds dezelfde wijze; Hel fijne gras en 't lage kruid. Ontluikt, en in de weiden Straks komen bloempjes, zuiver goud, Zoo zonnig cn zoo blijde Dnt gij ze stelen zoudt! cl Zoo komt, langs stille gangen Allengs de lieve Lente aan En ieder hartsverlangen Is haar gemoet gegaan. Onze Politieke Partijen. vra. Ar. ti-Rev. Program van actie Eenige weken geleden hebben wij in deze icrie een artikel gewijd aan de anti-rey, partij. Thans is aan de anti-rev. kiesvereeni- gfagen toegezonden een concept-program ▼an actie. Wij zouden ons schuldig maken aan onvolledigheid, zoo we dit niet overna men v I. Voor zoolang de oorlogstoestand, met name in de ons begrenzende staten, nog aanhoudt, volharde onze regeering in de voorzichtige en toch krachtige houding, die zij tot dusver in zake de oorlogsaangelegen- heden aannam. Voorts biede heel ons volk haar den onmisboren steun, om, mochten ilch bij het herstel van dén vrede voor Ne derland grensmoeilijkheden voordoen, alle rechten van ons land ongeschonden te handhaven. En is ten slotte de oorlogstoe stand geheel ten einde gekomen, dan richte ons beleid er zich op, om aan Hare Majes- !t!. de invloedrijke positie te hergeven, die zij nan het Hof van Arbitrage en aan de Vre- desconferentiën in Hare Residentie ontlee- nen mocht. 2. Onze bv.itenlandsche politiek worde in zöo rechtstreeksch verband met de bevoegd- '•p/ an dr> Staten-Generaal gebracht, alle «nnoodige geheimzinnigheid weg- vaiie, en almeer geheel ons volk in de ver- ani woordelijkheid voor onze buitenlandsche politiek kunnen deelen. 5. De'wijziging van art. 192 der grondwet zulk een uitwerking en toepassing, dat fe. w-egneming van all^ eldelijke bevoor rechting van het openbaar boven het bijzon der onderwijs, de vrijheid en zelfstandigheid van het bijzonder onderwijs er in elk opzicht door gewaarborgd worde. Bleek het voors hands bot niet wel mogelijk alle Overheids- ^f>t bijzonder onderwijs aan stonds utl. -n de gemeente los te ma ker, zoo dcage toch de gemeentebemoeiing ten deze geen ander dan een tijdelijk karak ter. en blijve steeds het streven der anti-re volutionaire partij gericht op algeheele en fin Ie overbrenging van de schoolzorgen op hei Rijk. 4. De s et gewone lager onderwijs wo »enals in Zwitserland en Dukschland, uitgebreid tot den veertienjan- gen leeftijd. 5. Zonder verder verwijl ga de Regeering over tot uitvoering van de in 1913 door H. M. de Koningin uitgevaardigde wetten van sociale strekking, en daarop volge zoo spoe dig mogelijk de aanvulling \an die wetten dcor opneming in de verzekering van de zelfstandig hun bedrijf uitoefenende perso nen, en door opneming van de geneeskun dige verzorging in de ziektewet. Voorts wor de de ongevallenverzekering uitgebreid tot landbouw, visscherij en zeervaart. G. Wede door den wettelijken uitbouw van "het collectieve arbeidscontract worde de weg gebaand voor het in het leven roepen van nieuwe maatschappelijke organen, wel ke lüj de voorbereiding en uitvoering van wettelijke maatregelen zeggenschap erlan gen. is ^"en °Pz'chte van den arbeidsduur wor de gestreefd naar meer bescherming van Volwassenen, inzonderheid van de gehuwde vrouw. 8. In onze sociale wetgeving worde alle onzijdigheid gemeden, en aan de beharti ging der belangen van onzen middenstand ernstige aandacht gewijd. Den middenstand Vorde, deels ook door hulpe der regeering, «ie mogelijkheid van meer afdoende organi satie verleend. 9. De vrijheid van bedrijf en handel, welke in de laatste jaren aan zoo knellende banden Jttrd gelegd, worde zoodra het einde van den oorlog en het wegvallen van zijn gevol gen dit gedoogen, in hare eere hersteld. Zoolang dit niet het geval is, ga echter de overheid voort te waken tegen onredelijke prijsopdrijving en, waar dit ter voorkoming ven maatschappelijke inzinking onvermijd baar is, te voorzien tegen verlaagde prijzen m de nooddruft der bevolking. 10. Blijkt het vrouwenkiesrecht niet lan ger conform ons Program van Beginselen, ïe koeren, dan zij ons streven er op gericht, he. een even uitgebreid karakter te doen er- gar. en als het kiesrecht, dat thans aan den man i« verleend. 11. De zoo ver om zich grijpende modemi- leering van de verdedigingsmiddelen be land, op het water en in de lucht vinde, na het herstel van den vrede, ook ten onzent geleidelijke toepassing. Ook in onze Kolo niën worde, zoo te land als te water, een af doende verdediging ingericht, die haar on gebroken kracht behoudt, ook al mocht de gemeenschap met het Moederland worden afgebroken. 12. Voorts worde in Nederlandsch-Indië het nog steeds zich zoo sterk uitzettende opiumgebruik ingeperkt. Elke Christelijke kerkformatie erlange er gelijkelijk vrijen toegang en geldelijken steun. De overheids- school en de vrije school worde op voet van gelijkheid bejegend. En aan alle Chris telijke missiën worde gelijke bescherming van regeeringswege verleend. 13. Vooral na den finantieelen druk, dien de geheel bijzondere oorlogstoestand in het leven riep, is het, tot behoud van de moge lijkheid van een vruchtbaar hervormend op treden, allereerst noodig dat in den publie- ken dienst, wat bereikbaar is vereenvoudigd en bezuinigd worde, zonder te kort te doen aan belooning van het personeel in Staats dienst overeenkomstig den prijs der nood zakelijke levensbehoeften. Voorts zal meer nog dan anders zijn te streven naar eene belastingheffing naar draagkracht, die ook verband houde met de talrijkheid van het ge zin, doch evenmin eene doelmatige verdee ling in directe en indirecte heffingen uit het oog verliest. Ook worde er bij de regeling der grondbelasting tegen gewaakt, dat voor ons volksbestaan juist thans zoo gewichtig gebleken landbouwbedrijf, niet door eene onevenredige verhooging, die met name den kleinen landbouwer zoo gevoelig zou benadeelen, getroffen worde. Politiek Overzicht Het eerste vredesverdrag. Heden om twee uur in den morgen is te Brest-Litowsk de vrede tusschen der. vier bond en de Ukrainische volksrepubliek ge sloten. Eindelijk hebben wij dus een tast baar resultaat voor ons van de langdurige onderhandelingen in Brest-Litowsk. Niet het resultaat waarop werd gehoopt en dat men in het begin van dit jaar, op grond van het vlugge verloop van de eerste phase der on derhandelingen, meende te mogen verwach ten. Maar toch eene uitkomst, die niet zon der beteekenis is. Het vredesverdrag, dat nu tot stand geko men is, herstelt den viede met de Ukraine. Dat is van de staten, die uit het verbrokke lingsproces, dat de voormalige Russische eenheidsstaat thans bezig is te ondergaan, zijn voortgekomen en misschien nóg zullen voortkomen, zoo niet de grootste in opper vlakte, dan toch de dichtst bevolkte en die de beste voorwaarden bezit voor eene spoe dige ontwikkeling in den vredestijd. 32 mil- lioen menschen bewonen het vruchtbare, groote schatten in zijn schoot bergende ge bied, dot met den naam van de Ukraine wordt aangeduid en waarvan Kiew, de „moe der der steden", het geestelijke middelpunt vormt. Het was betrekkelijk niet moeielijk, na dat de Ukraine zich onafhankelijk verklaard en van Groot-Rusland afgescheiden had, met dezen staat tot een afzonderlijken vre de te komen. De regeerders van den nieu wen staat waren niet behept met de neigin gen, die nadat Trotzki de leiding van de de legatie der Sovjet-regeering op zich had ge nomen, de conferentie te Brest-Litowsk maakten tot een dispuut-college waarin over vele dingen gesproken werd, maar niet over de vraag hoe men tot den vrede zou ko men. Zij weren oprecht bezield door het ver langen om den vrede tot werkelijkheid te maken. Daarin konden zij te gemakkelijker slagen, omdat de nieuwe afbakening van de grens geene bezwaren meebracht voor zoo ver de Ukraine er bij betrokken was; men behoefde eenvoudig de oude grens van vóór den oorlog te herstellen. Wat zullen de gevolgen zijn van dit eerste vredesverdrag, dat is tot stand gekomen? Met de beantwoording van die vraag moet men voorzichtig zijn. Reeds hierom omdat het nog onzeker is of de vierbond hier te doen heeft met eene regeering, waarmee werkelijk een vrede gesloten kan worden. Alles is thans wanorde en chaos in Rusland. Maar toch schijnt in de Ukraine de regee ring, die haar mandaat ontleent aan de cen trale rada, zich te bevestigen. De pogingen, die van Petersburg uit zijn aangewend" lot oprichting van eene tegenregeerir.g, schij nen mislukt te zijn. En nu de vrede tot stand gekomen is, zal zij ven zelf vaster in het zadel komen te zitten. Reeds dadelijk opent zich het uitzicht, dat de werken des vredes kunnen beginnen. De Ukraine kan hare graanschuren wijd openzetten en de voor iaden, die de oorlog daar opgestapeld hield, uitvoeren naar de centrale mogeridheden, die naar meer voedingsmiddelen snakken. Aan de Oostenrijksche regeering wordt daardoor een steen van het hart genomen. Van den wensch naar vrede en brood, die onlangs de arbeiders bewoog in staking ie gaan, kan zij het tweede gedeelte geheel, het eerste voor een deel vervullen Wat zal de uitwerking zijn op het overige Rusland? De Nordd. Allg. Zeitung schreef aan den vooravond van de onderhandelin gen, waarvan wij nu het resultaat- voor ©ns zien: „Wanneer het gelukt met de Ukraine den vrede tot stond te brengen, dan kan de ontwikkeling van de vredesonderhandelin gen ons onverschillig zijn. Als de heer Trotzki, doordat hem de wil tot den vrede ontbreekt, de laatste mogelijkheid afsnijdt, die hem voor een vrede en daarmee voor een verlossing van Het onder den oorlog in elkaar zakkende Rusland gegeven is, don zullen niet de centrale mogendheden, maar Trotzki's eigen partij en het uit duizend bon den bloedende Rusland de rekening hebben te betalen." Dat zal men wel niet naar de letter behoeven op te nemen. Onverschillig zal de vierbond zeker niet zijn voor het sluiten van vrede met het overige Rusland. Maar misschien zal het nu in Petersburg meer te gemoetkoming vinden. Het vredesverdrag met de Ukraine geldt voor den geheelen vierbond. Dat zal zijn in vloed niet missen op de regeling van den vredestoestand in Kaukazië, waar de oorlog aan Turkije verlies van gebied heeft ge bracht. Verder wordt de weg gebaand om met Rumenië tot den vrede te komen. Alles te zamen genomen wordt met dit eerste, partieele vredesverdrag een gewich tige stap gezet op den weg naar de eindre- geling, die den vrede in het geheeie oosten zal herstellen. De oorlog. Uit Brest-Litowsk wordt bericht, dot heden morgen om twee uur de vrede tusschen den vierbond en de Ukrainische volksrepubliek onderteekend is. B e r 1 ij n, 8 F e b r. (W. B.) De Germania schrijft: Door geen enkele zin geeft de En- gelsche troonrede den wensch te kennen, dat het bloedvergieten spoedig moge eindi gen. Engeland ziet slechts den oorlog en zijne voortzetting. De woorden van den Britschen koning doen de diepe kloof uit komen, die gaapt tusschen onze oorlogs- doelpolitiek en die van den tegenstander. De koele woorden van koning George over de voortzetting van den oorlog bevestigen, dat zelfs het zoogenaamde gematigde* oor logsmet van onze vijanden minstens nog 10 pet. Duitschen grond eischt. Het heeft geen doel te verzwijgen, dat de hoop op een spoedigen vrede op het nulpunt staat. De koning van Engeland bevestigt, dot het voormalige czarenrijk als oorlogsfactor is uitgeschakeld. Dat Is a'thans voor ons een niet te onderschatten voordeel. Wij zullen zeker niet in gebreke blijven de schaal naar het westen te werper»* Stockholm, 8 F e b r. (W. B.) Het dagblad Politiken bevat een interview van Trotzki, waarin dezen verklaart, dot in 1907 een geheim verdrag tusschen Rusland en Duitschland is gesloten, waarbij de Düit- schers het recht van Rusland erkenden om de Alandseilonden te versterken, en wel met de verzekering, dat zij deze handeling niet als een schending van de Porijsche conven tie zouden erkennen. De Duitsche gezant te Stockholm, baron Lucius, heeft eene evrkloring gepubliceerd, waarin over dit bericht het volgende wordt opgemerkt: De bepaling van de geheime overeenkomst van 31 October 1907, waar op hier wordt gedoeld, luidt aldus: „Het moet wel worden verstaan, dot de keizer lijke Duitsche regeering niet zal be schouwen als in strijd zijnde met de hier boven genoemde beginselen de eventueele afschaffing ten gunste van Rusland van het verdrag van 30 Maart 1856, gesloten tus schen Rusland, Frankrijk en Groot-Brittan- nië en betrekking hebbende op de Alands eilonden". Er wordt dus slechts van eene eventueele afschaffing gesproken. Onze ge heeie verbintenis tegenover Rusland is na tuurlijk vastgeknoopt aan d^ onderstelling, dat het Rusland zal gelukken Zwedens toe stemming tot deze opheffing te krijgen. Met het oog op het groote belang, dat Duitsch land en Zweden destijds hadden bij het tot stand komen van de Oosfzee-overeenkomst, wilde men onzerzijds, altijd de Zweedsche instemming voorop stellende, zooveel mo gelijk aan de Russische wenschen tegemoet komen om het sluiten van de geheeie over eenkomst niet te bemoeielijken. Voor het overige legde Rusland toen de verzekering af, dat het niet beoogde de Alandseilonden te versterken en tot een strategisch steun punt te maken, maar slechts streefde noor de opheffing van eene met zijne souvereini- teit strijdige bepaling. Eindelijk duidt het feit, dat Duitschland in Brest-Litowsk, ondanks den overvloed van de met Rusland te regelen zaken, zich de kwestie der Alandsedanden in Zweedschen zin heeft aangetrokken, aan waar zich Zwe dens werkelijke vrienden bevinden. B e r 1 ij n, 8 F e b r. (W. B.) In de begroo- tings-comrnissie van het Huis van Afgevaar digden heeft de minister van Binnenland- sche Zaken bij de bespreking van de onlangs hier plaats gehad hebbende stakingen mede gedeeld, dat te Berlijn van de 3.000.000 arbeiders slechts 180.000 aan de slaking hebben deelgenomen, dus ongeveer 12 In de provincie was de deelname veel ge- In Oostenrijk heeft het kabinet-von Seid- ier naar aanleiding van een incident in het huis van afgevaardigden zijn ontslag ge vraagd, maar de keiier heeft in een op bij zonder warmen loon gestelden brief dit ge- -weigercL Stockholm, 8 F c b r. (W.-B.). De Fin- sche Witte Garde beheerscht Tornea thans voor goed. Een deel van de Russische mili tairen zijn in Tornea gevangengenomende rest is gevlucht. Een Russische commissa ris, die met het Rumecnsche legatie-perso neel naar Haparanda trachtte te vluchten, is ontdekt en op staanden voet doodgeschoten. Kemi moet door de Russische soldaten ont ruimd zijn. Noord-Finland bevindt rich thans weer in handen der Finnen. De spoorweg vnn Tornea tot Haparanda kon weer gebruikt worden. Stockholm, 8 F t i r. (Zu eedsch tel.- ag.). Een gedeelte van de naar Finland ge zonden schepen heeft hedennacht de haven van Stockholm bereikt. Een ander gedeelte wordt heden verwacht. In het geheel worden 427 personen naar Zweden vervoerd, onder wie drie Russische Bolshewiki. Londen, 8 F c b i(R.) De levensmid delen-controleur heeft net rantsoen vleesch voor Londen en de aangrenzende graaf schappen vastgesteld op de basis vnn den kostprijs op een hoeveelheid ter waarde van 15 pence per hoofd en per weck, benevens een bedrog van ander vleesch als bij voor keur gevogelte, gelijkstaande mrt iif ons vleesch. Het rantsoen voor kinderen t de helft. Verspreide Ber.ctiten „D e volgende acht maanden zullen uiterst kritiek z ij n".... De Engelsche minister van Landbouw Prothero en Lord Rhondda hebben een krachtig be roep gedaan op de boeren om in het ver volg geen voor menschelijke voeding ge schikt voedsel meer aan het vee te voede ren en om de aardappelproductie zoo hoog mogelijk op te voeren. De „Daily Mail" van 2 Februari vat de kern hunner redevoerin gen als volgt samen: „Mr. Prothero: „De volgende acht maanden zullen de meest kritieke zijn In de geschiedenis van ons vaderland. ,Wij gaan den ondergang tegemoet, ten zij de boeren drastische veranderingen bren gen in het voederen van hun vee. ,Er is nog slechts genoeg haver voor de werkpaarden en hun rantsoen zal bovendien worden verkleind. Er is niet genoeg krachtvoedcr om het vee vet te mesten. „Lammeren r >eten geslacht worden, zoo dra zij Van de 'modder af zijn. „Rijtuig- en pleizierpaardcn moeten ge slacht worden of mogen slechts met gras worden gevoed. „De boeren moeten zooveel mogelijk aardappelen verbouwen; wij kunnen er niet genoeg van hebben. „Lord Rhondda: „De toestand der tarwevoorziening zal bin nen twee of drie maanden uiterst zorgwek kend zijn. „Slechts nis wij dit jaor in Engeland en Wales 1 millioen acres met nordappelen kunnen bebouwen, zullen wij den honger snood buiten de deur houden". Grootvorst TVicoIni Constantiiiowitslt "j* Volgens een bericht van de Poschta, zoo meldt het Petr. Tel. Ag., is grootvorst Nico- lai Constantinowilsh te Paschkent over leden. Hij werd op 2 Februari 1830 geboren en was de oudste zoon van grootvorst Konstnn- tijn Nicolajewitsh, den tweeden zoon van czaar Nicolaas I en Charlotte van Pruisen, die een zuster was van Keizer Wilhelm I. De overleden grootvorst Is ongehuwd ge bleven. Zijn eenige zuster was de weduwe van den vermoorden koning George van Griekenland. Hij heeft weinig van zich laten hooren op politiek of militair gebied, en be hoorde tot die talrijke grooten der aarde, die even goed niet geboren hadden kunnen wor den. In geestelijk opzicht was hij niet te ver gelijken met zijn jongeren broeder, groot vorst Konstantijn Konstantinowilsh, die in 1915 overleed, en die uitnemende gedichten heeft nagelaten. zworen van de heeren De Zeeuw cn Kc(e« laar aan. De heer Visser van IJ zendoorn (v.l.) betoogt, dot de regeering het voorstcl- Marchont e.s. had behooren te" aanvaarden en dat het voorstel der regeering voorui^- loopt op de uitwerking van art. 192 der Gronwet. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat spr. zal kunnen voorstemmen. De heer Ru t g e r s (a.-r.) betoogt, dat het ontwerp strookt met hetgeen hij reeds bij de behandeling van het voorstel-Marchunt voorstond verbetering van de salarissen die het meest verbetering behoeven. De benvaren daartegen kunnen slechts van korten duur zijn, dnor art. 192 der Grondwet binnen 3 jaar moet zijn uitge voerd. De heer T r o e 1 s t r a (s.-d.) keurt de houding of, door den Minister aangenomen ten aanzien van het w ctsontwerji-Marchont c.s. Wat aanvankelijk de finnncieelc cjuaeslic betrof, deze'is thans verdwenen, nu het regeeringsvoorstel evenveel kost al9 hot voorstel-Marchant c.s. Met eenig mee- ningsverschil blijft het systeem van nood- regeling die moet worden tot stand gebracht en nu heeft de Knmcr zich hij aanneming van de motie-Ter Laan in 1914 reeds uit gesproken voor verhooging van het mini mum. Doordot de minister zich daaraan onttrok# heeft hij zich vergrepen aan de constitutio- nccle school op een wijze, die de Kamer zich niet kon laten welgevallen. De houding van den minister zal tot gevolg hebben een schoolstrijd op de meest bedenkelijko wijze en vorm, een strijd tusschen openbare en bijzondere onderwijzers in den verkiezings strijd. Spr.'s .grootste grief is echter dat wordt ingegaan tegen de echtvanrdigdo wenschen van de onderwijzers, w nnrdoor do minister slecht politiek beleid toont. Te 5 uur 10 worden de beraadslaginger verdaagd tot Dinsdag half c v Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Vrijdag werd besloten, Woensdag 20 Februari een aantal ontwer pen, w. o. het onlwerp-Lohman, tot wijziging van de Wet op het Lager Onderwijs, in de afdeeiingen te behandelen. Op voorstel van den heer M a r c h a n T (v.d.) dat wordt aangenomen inet 35 tegen 21 stemmen wordt besloten, ook het ont- werp-Duys e.s., betreffende de wederindie- ning der Ouderdomswet, te onderzoeken. Daarna wordt voortgegaan met de behan deling- van het ontwerp Onderwijzerssalarissen. De heer De Zeeuw (s.d.) verklaart, dat het ontwerp teleurstelling heeft verwekt. Het oldoet niet aan de verwachtingen en komt i\ de plaats van het betere voorstel-Mar chant c. s. Spr. verklaart dat het ontwerp aanmerke lijk zal moeten worden gewijzigd, voordat de S. D. A. P.ers er kunnen voorstemmen. De heer Ot o (v.l.) sluit zich bij de be- Sp o or weg v '0 over V.' a d d r n x v e e ii cn Boskoop n a n r A I p h e n. In een Nota naar aanleiding van hel Ver slag nopens het wetsontwerp tot machtiging lot liet aangaan van een overeenkomst betref fende den aanleg en de oxploiatic van dei» spoorweg van Gouda over Waddinxvech eu Boskoop naar Alphen zegt de Regècring, dat dc bijdrage der gemeente Boskoop is geste gen van f 120.000 tot f 185.000. Wanneer aan zoodanige bijdrage, gelijk hier inderdaad liet geval is, geen voor liet Rijk bezwarende vuoi'- waarden verbonden zijn. is er voor do IAegi o- ring geen reden dc herkomst der gelden aan een opzettelijk onderzoek tc onderwerpen. Iiitusscbcn IxJcft de Rcgccring pit den aard der /aak niet het minste bezwaar de daarom trent in dit geval begeerde inlichting (e ge ven. Nadat de wet van 29 Mei 1916 lot stand was gekomen mocht het dc gemeente Boskoop gelukken toezeggingen le verkrijgen, dal d© Pomologische Yerecniging aldaar haar zou verstrekken een som van f 8000 cn dat d© Ned. Overzee Trust-Mij. de som die boven de overige bijdragen ter bereiking vail dc in arti kel 2 dier wet genoemde bijdrage nog noodig zou /ijn, tot een maximum van f 70.000 ter beschikking van de gemeente zou stellen. Nadat gebleken was, dal volstaan zou kun nen worden met een bijdrage van de N. O. T. van f 57.000, heeft de gemeente Boskoop haar bijdrage van f 120.000 verhoogd tot f 185.000. Dat die onmiskenbare behoefte aan verbe tering van station Gouda vooral aan hel in exploitatie brengen van dc lijn Gouda Schoonhoven zou zijn loc tc schrijven, iniet dc meening van den Minister van Waterstaat. Naar zijn gevoelen is dc wijze van aansluiting van die lijn in verband met het daarover plaats hebbend verkeer niet onvoldoende. Daarentegen deelt bij volkomen dc incc uvg, dat de in verband met den aan tc leggen spoorweg Gouda—Alphen op genoemd station te maken werken niet beperkt behooren to blijven tot hetgeen strikt len behoeve van de binnenkomst van dezen spoorweg vereisehl wordt, doch dat verbetering aan ruimere strekking alleszins wenschclijk is- Een loopig door dc Mij. tot Jvxpl. van SS. opge maakt plan deed reeds vóór hel intreden van de buitengewone omstandigheden zien, dal dc kosten van zoodanige uitbreiding ten minste een millioen zullen bedragen en dus aanzien lijk hoogcr zullen zijn dan het in artikel j der ontwcrp-overcenko.' noemde betrag van f 85 HOT OntUr h» .icliugcn. Bij het afdcelingsonderzock van do sup- pletoiiv bcfirootiiiR van binncnlandsclic Zaken voor 1917 vvenl cr op gewezen, <lat_ voor kosten van onedrhoud enz van naar Neder^ land uitgewekenen f 2.nft0.no« meer wordt mt- «clrokkcn, voor do verzorging van P ouche en Russische vluchtelingen. Sommige leden slelden tie vraag. <-i Rcgccring wel olies doel, wal zij vermag, om deze vluchtelingen zoo veel en zoo spoedig al. hel mogelijk is. terug tc voeren naai hui vaderland ot hel land. waarin zij vidr oen oorlog woonden. Heslaal ei ge n mogelijk wol. hen naar Rusland le vervoeren 1 Door de Commissie van Rapjiot vv ..dl, in dit verband dc aandacht gevestigd oj> een, rede, welke blijkens het Maandblad van de lo, s-Gravenhage gevestigde Coöperatieve er., ccniging Dc Volharding van 1 Februari iL door den directeur van de kliniek dier ver". ecniging is gehouden bij gelegenheid var de. opening harcr nieuwe kliniek. Volgens die rede zouden dc geslachtsziekten bier Ier s'edc in den laatslen tijd op ontzettende wijze zijn toegenomen. Deze toeneming wordt door u:e* geneesheer in de voornaamste plaats "gewe nan dc hier tc lande vertoevende vreemdeling' ücu. -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1