'buitenland O UDERS FÜIIS IE! )OI[|IIfliIl!l ZSJ'SÏ'S} ASONIitmEKTSPRIlS Foort f 1,S0. Idem franco „DE EEMLANDER" FEUILLETON. Astrid Ebrencron-Mülier. Maandag 11 Februari 1918 dicr.itjinbiedingen 1 5 regel» 0.50, groote letter» naar plaatsruimte. Voor handel en beJrljf beslaan zeer voordcelific bepalingen tot hel herhaald adver» teeren tn dit Blad, bij abonnement, bene circulair^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegcionden. 16e Jaargang, No-171 UlflUUriirUTPDDKP Per maanden voor Aroets» per post t 10Ö. per week (met gratis venekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummert f 0:03 Wekelijkscb bijvoegsel *Di Holl.zndsche Hntmcaw* (onder redactie van Hit rise Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkscb bijvoegsel *Wcreldnvue* per J maanden 60 cent HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C, BURcAU ARNHEMSCHE POORTWAL, hotk utrccht8ckestk. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 San week tot week. Ook ons land scheen deze weck z'n deel te lullen krijgen van de Bolsjèwicksclic beroe ring, "welke via Oostenrijk cn Duitschland zich ftaar hier overplantte. Dc „algemceuc sta king" was voor Maandag j.l. door de revolu tionaire soc. aangekondigd cn hoewel slechts weinigen aan dit anarchistisch avontuurtje eenig succes voorspelden, kon men toch in de ^hoofdsteden, waar zoovele ongure elementen onder de bevolking schuilen en allerlei duis tere machten aan het werk zijn, allicht onge regeldheden of uitspattingen verwachten. Gelukkig is alles met 'n sisser afgcloopcn. Hel werd *n zeer flauwe schaduw van dc sta lking in Berlijn en Weenen. Er is wat geinee- iingd, er is wat betoogd maar dc Hollandschc aard heeft zich niet verloochend, de bevolking heeft getoond te beseffen, dal men in deze al- lermociclijkstc lijden dc koppen koel moei houden wil de nood niet overgaan in hope- looze verwarring. Toch heeft het anarchisme thans bet hoofd opgestoken en dat het dit weer spoedig in den schoot zal leggen is niet te verwachten. Dc Staatsbcgrooting, welke de Tweede Ka mer iot voor enkele jaren den 31cn Dec. placht af te handelen, gaat meer cn meer de eerste maanden van het nieuwe jaar in beslag ne men. Deze week is dc oorlogsbcgrooting aan genomen. Slechts de sociaal-democraten stem den om socialistische fatsoensredenen tegen. Onschuldige manifestatie. Onze eerste burgerminister van oorlog is niet al te lastig gevallen. Maar hel gejubel waarmee hij bij z'n optreden begroet werd, is nu wel geheel verstomd. Men ziet nu dal er niet zooveel verschil beslaat tusschcn 'n burger minister en 'n militairen minister. Hoe zou het ook anders kunnen? Schuilt niet zoo wel onder de zwarte jas als onder dc uniform en onder de werkmanskicl 'n doodgewoon „menscb"? Dc Tweede Kamer heeft verworpen 'n motie waarin dc wensclielijkbeid uitgesproken werd om over te gaan tol gedeeltelijke demobilisa tie. De verantwoordelijkheid daarvoor durfde de Kamer begrijpelijkerwijze niet aan. Maar zij heelt wel 'n ander belangrijk besluit geno men: zij heeft het ontwerp tol droogmaking der Zuiderzee eindelijk op de agenda ge bracht. Het hangt thans van de zelf beperking der ♦praters in de Kamer af of bet in dit zit tingsjaar ook tot behandeling zal komen. Ge schiedt dit, dan zal deze rcgcering 'n nieuwe daad van historische hctcckentè verrichten kunnen. Thans resten nog de Landbouwbegroting en de Indische begrooting. De S. D. A. P. beeft 'n verkiezingscongres gehouden. En het belangrijkste is wel dat men bel standpunt der partij ten opzichte vnn het al of niet aanvaarden Van ministerportefeuil les vastgelegd heeft. Het weigeren dier porte feuille^ in 1013 heeft de partij veel kwaad ge daan, maar achteraf mag zij er toch dankbaar voor zijn; zij draagt nu immers niet de ge ringste verantwoordelijkheid voor het be wind in deze zware tiiden en kan er dus lustig op los critiseeren, wat haar bij dc a.s. stem bus wel ettelijke duizenden stemmen voordeel brengen zal. De partij heeft zich thans inimstrabel ver klaard. Wel was er eenig verzet van dog matici en supcrtnctici die elk mede regecren ontrieden zoolang de partij niet over dc meer derheid beschikt, maar ten slotte verklaarde de overgroote meerderheid zich vóór het aan nemen van portefeuilles in 'n burgerlijk kabi net, mits op vast program en onder goedkeu ring van het congres. Alweer 'n stapje verder opgeschoven dus. /n Handige verkiezingstruc. meende dc hoef ijzercorrespondent van het Hdbl om de stem men te winnen van hen die in 1918-dc S. D. A. P. onvruchtbare beginselruilerij verweten. Dat is echter dc vraag nog; want aan den anderen kant zullen de S. D. P.'ers wel munt weten te slaan uit deze begeerlijkheid op ministerportefeuilles, zelfs in 'l burgerlijk kabinet. Eerder zien wij in het jongste besluit de natuurlijke evolutie der S. D. A. P. Engeland ïs zoo vriendelijk onze handels- telegrammen weer door te laten. Waarschijn lijk onder den indruk van de correct-neutrale houding onzer regeering in dc zand- en grint- quaeslic. Dc Kederlndsche rcgcering is steeds op haar standpunt blijven staan, dal dc, in dc wintermaanden trouwens gestaakte, doorvoer van zand cn grint uit Duitsckland naar België niet te verhinderen is zoo beide voor burger lijke doeleinden gebruikt worden. Daar Enge land dit betwijfelt, heeft onze regeering voor verderen doorvoer de voorwaarde gesteld van grondige controle ook in de bezette gebie den. Dit betreft dus de feitelijke vraag. Over dc rechtsvraag verplichting of verbod van doorvoer, heizij voor alle betzij voor uilslui tend burgerlijke doeleinden heeft dc regec- ring arbitrage voorgesteld. M Van den oorlog deze week weinig nieuws. De Oorlogsraad der geallieerden vond voor toegeven aan den vredesdrang nog geen aan leiding doch besloot den oorlog met alle kracht voort'te zetten Tot het biltere einde! Op het Westelijk en Italiaanschc front bleef het vrij rustig. De Amerikaanschc troepen na men van dc Franschen een deel van hel front 'over. En inmiddels gaan dc transporten der Amcrikaasche troepen vrij ongestoord voort. Thans is er één transportschip getorpedeerd maar van dc 2-100 opvarenden werden er 2100 gered. In Amerika wordt dit in den grond boren duchtig uitgebuit om dc oorlogsstem ming nog wat aan te wakkeren. Met de Buitsch-Russische Vredesonderhan delingen vlotte bet nog steeds niet. Met dc Oekrainscho Volksrepubliek, het rijkste ge deelte van voormalig Rusland, hebben dc Cen- tralen thans vrede gesloten. De eerste vrede- sinds het fatale jaar 1911 En de vrede met Roemenië zal wel spoedig volgen. Dal kan ook wel niet anders. Dit laatste rijk is thans ook met z'n voormaligcn bondgenoot Rusland in oorlog en zou dus van beide zijden in het nauw komen. 'n Oogcnblik scheen hel ook in (lc Oekraïne spaak te loopen; maar dc poging van de Bols- jewiki om de macht in banden te krijgen is mislukt en de Rnda zit thans steviger dan ooit. Ilct begint cr trouwens voor de Bolsjewiki bedenkelijk uil lc zien. Zij hebben de zelfstan digheid van Polen erkend doch de Poolsche rcgcering erkenden zij niet en duldden zij niet bij dc vredesonderhandelingen. De Polen heb ben daarop geantwoord door hun regimenten tegen de Russen te doen optrekken. En aan vankelijk mot zooveel succes, dat zij den Rus- sischen opperbevelhebber vaandrig Krylcnko gevangen namen. Tegelijkertijd blijft de strijd in Finland voortwoeden met twijfelachtig resultaat voor de Bolsjewiki. In geheel Noord Finland zijn dc Finsche witte garden meester en dc ras- verwanlc Zweden popelen om hen legen de roodc garde te hulp te komen. Van alle kanten naakt het gevaar voor de Bolsjewiki. Uit het Kozakkengebied trekt thans ook generaal Alexcjef met 30.000 man tegen hen op. En zelfs daar waar dc terroristen het heft in handen hebben rommelt het. Dc con fiscatie der kerkelijke goederen heeft de gc- loovigen tegen hen in het harnas gejaagd. En inmiddels begint het er met de levensmidde- lcnvoorziening steeds droever uit te zien. Dc mijnen in hel Donctzgcbied zijn lot staatseigendom verklaard. De Bolsjewiki heb ben het kapitalisme met wortel en tak willen uilroeien, maar boe diebier zij de wortel na derden, hoe grooler de ontreddering. In Engeland 'n mooi succes voor de Vrou wenbeweging. Het vrouwenkiesrecht is er thans 'n feit geworden, G millioen vrouwen zullen bet kiesrecht kunnen uitoefenen. Politiek Overzicht De oorlogswil van de Fntente. II. Het is eene oude ondervinding, maar die zich steeds herhaalt, dat de geschiedenis nooit in eene rechte lijn en met geregelden stap vooruit gaat. Het gaat altijd met horten en stooten; op een stap vooruit volgt een sap achterwaarts. Ooi nu weer ondervinden wij, dat de weg naar den vrede met lal van hindernissen bezet is. Men ziet dat in den tragen loop van dc onderhandelingen in Brest-Litowsk met de gevolmachtigden van de Sovjet-regeering te Petersburg. Een an der voorbeeld daarvan levert de uitkomst van de derde zitting van de opperste oorlogs raad der geallieerden. Er klonk in de rede van Lloyd George en de boodschap van Wilson van 5 en 6 Januari een toon van vredésgeneigdheid, wel nog slechts zwak, maar voor den goeden ver staander toch duidelijk hoorbaar. Dezelfde toon was ook merkbaar in de rede, die Lloyd George tijdens -de behandeling van het „Ma npower"-on twerp in het lagerhuis ge houden heeft tót de gedelegeerden van de georganiseerde arbeiders. Dien toon hoort men niet meer in de mededeeling van Havas over den oorlogsraad. Daar klinkt weer de oude oorlogstoon in de ons uit 3 Vi jaren oorlogsgeschiedenis zoo goed bekende fraze, dat „de eenige voor de hand liggende taak van de geallieerden' hierin bestaat, met de uiterste krachtsinspanning in eene vast aan eengesloten en daadwerkelijke samenwer king de militaire operatiën voort te zetten." Hoe komt het, dat de snaar, welker trilling een zachten toon vfr vredesgeneigdbeid te hooren gaf, is gebroken? De mededeeling van Havas, die zich van alle bijzonderheden onthoudt, verschaft ons daarover geen licht. Men moet trachien door redeneering er eene verklaring voor te vinden. Misschien helpen ons daarvoor op den weg de berich ten uit Parijs over de echo, die de meenings- uitingen van Lloyd George en Wilson op 5 en 6-Januari in Frankrijk en in Italië heb ben gevonden. Die echo was niet opbeurend. Men heeft zich in Italië ernstig bezorgd gemaakt over de toeneming van de ver- zoenlijke stemming onder de bondgenooten tegenover Oostenriik-Hongarije. In Frankrijk zijn stemmen opgegaan die vonden, dat Lloyd George niet geheel zuiver meer op de graal was .wat de desnnnexatie van Elzas- Lotharingen belreft. Die klachten zijn in de laatste dagen niet meer gehoord. Uit Parijs werden aan de Secoio bericht, dat volgens de verzekering van minister-president Orlando alles goed ging. Het Italiaansche oorlogsdoel was on gewijzigd erkend; de oorlog gold thans de verdediging van het nationaliteitenbeginsel tegen Oostenrijk-Hrngarije. De Parijsche pers kwam dit bevestigen met de mededee ling, dat in de diplomatieke kringen ver luidde, dat Orlando op de conferentie had doorgezet, dat Trente en Triest verklaard werden als met Elzas-Lothoringen op ééne lijrt staande oorlogsdoeleinden. Zulk eene uitdrukkelijke verklaring komt in de mededeeling van Havas niet voor. Er wordt slechts in het algemeen gesproken van „de zeer gematigde voorwaarden, die door alle regeeringen van de geallieerden zijn opgesteld." Men heeft het ditmaal voorzichtiger geoordeeld die voorwaarden niet nog eens weer op ie noemen, en daar voor heeft men zeker goede redenen gehad. Misschien zou, als men aan het preciseeren was gegaan, aan den dag zijn gekomen, dat tegenover de veranderde omstandigheden op de oorlogstooneelen het oorspronkelijke oorlogsdoel onmogelijk op alle punten meer was te handhaven, en dan zou zijn gebleken, dat cle volledige overeenstemming waarvan wordt getuigd, in werkelijkheid niet aanwe zig is. De Entente staat voor het moeilijke di lemma, dat aan haar willen haar kun nen niet evenredig is. Zi j wil den oorlog ten einde brengen óp de wijze, zooals zij zich dat van den aanvang af heeft voorgesteld en op de voorwaarden, die de toenmalige Brit- sche eerste minister Asquith den Oen No vember 1QI4 in zijne bekende „Guildhall terms" heeft geformuleerd. Daaraan blijft zij vasthouden, ofs.choon de ondervinding in de 3Jv oorlogsjaren, die zij achter don rug heeft, haar tot het inzicht had kunnen bren gen, dat dit oogmerk niet is te bereiken. Maar voor den werkelijken toestond sluiten de leiders Van de Entente de oogen. Wan neer bij sommigen van hen een zwakke nei ging opkomt om de waarheid .onder de oogen te zien, don zijn de anderen dadelijk in de weer om de broeders,«die afvallig drei gen tc worden, daarvan terug te brengen. En zij slagen daarin te* gemakkelijker, om dat die afvalligen in den grond van hun hart 'niets liever, willen dan zich te laten overtuigen van hun ongelijk. Een sterk sprekend bewijs daarvan levert de wijze waarop de stakingen, die in Oos- tenrijk-Hongarije en in Duitschland zijn voorgekomen, in dc Entente-landen zijn op gevat. De Manchester Guardian, onder de Engelsche persorganen een van die welke het best hun eigen oordeel hebben bewaard, heeft daarvan gezegd: „De stakingen in Duitschland zijn, evenals die in Oostenrijk, politieke stakingen en een antwoord op den oproep van de Bolshewiki. Dit is de eerste kreet van de Duitsche volksmassa's naar een democralischen vrede en dc bedwinging van het militarisme. Men moet meer dan 50 jaren in de Duitsche geschiedenis teruggaan om iets dergelijks aan te treffen. De betee- kenis van deze gebeurtenissen kan niet mis kend worden." Wonneer de Manchester Guardian zoo schrijft, dan kan men licht be vroeden hoe de oorlogspers schettert. Hetzelfde ondervindt men ook met de re volutionaire propaganda, die de bolshewiki willen voeren in het buitenland. Zelf moet men in de Ententelanden daarvan niets heb ben; in Parijs worden de bolshewistische zendelingen, die de maximalistische ideeën in Frankrijk trachten te verspreiden, achter slot en grendel gezet. Maar voor wat zij in die richting willem doen in het Duitsche rijk en in Oostenrijk<Hongarije, genieten zij de volle sympathie van de Entente. Men is ge neigd zich daarvan gouden bergen voor te stellen. Dat moet natuurlijk op teleurstelling uitloopen, maar het teekent de gemoeds stemming, waaruit de terugslag is te verkla ren in de geneigdheid tot den vrede, waar van de eerste verschijnselen zich begonnen te vertoonen. De oorlog, Berlijn, 10 Febr. (W. B.) Daar het Ukraimsthe volk zich in den loop van den tegenwoordigen wereldoorlog onafhankelijk heeft verklaard en den wensch te kennen 'heeft gegeven, tusschen de Ukrainische volksrepubliek en de met Rusland in oorlog zijnde mogendheden den vredestoestand te herstellen, hebben de regeeringen van Duitschland, Oostenriik-Hongarije, Bulgarije en Turkije besloten, met de regeering der Ukrainische volksrepubliek een vredesver drag aan te gaan. Zij willen daarmede den eersten stap doen op den weg naar een duurzamen en voor alle partijen eervollen wereldvrede, die niet alleen een einde zal maken aan de verschrik kingen van den oorlog, maar ook moet leiden tot herstel van de vriendschappelijke betrek kingen tusschen de volkeren op politiek, justitieel, economisch en geestelijk gebied. Tot dit doel zijn de gevolmachtigden der bovengenoemde regeeringen (volgen de na men van deze gevolmachtigden) te Brest-Li towsk bijeengekomen ten einde de vredes onderhandelingen aan te knoopen, en heb ben, na overlegging van hunne in goeden en Noem u niet arm, omdat uw illusies niet verwezenlijkt zijn waarlijk arm is slechts hij, die nooit illusies gehad heeft. Uit liet Dcenscü door Betsy Bakke r—N o r t 29 Mevrouw Norup hield de vingers in de «oren. maar zag er zeer vergenoegd uit, als een kind, dat vermaakt wordt met blikken Biuziekinstrumentjes. „Nu wil ik dan toch ook wat te eten heb ben." zei Juiie. ..En ik wil een kop thee hebbent" Ingeborg atond op. „Ja dan wil ik ook „En ik „En ik o, juffrouw Mortensen, maagd in <vo gelengewaad, vlieg en haal thee maar lco- feend heet, hoort u, en dan wat dikke room in de kan en juffrouw Mortensenf Mor- iensenï twee boterhammen met de nieuwe .leverpastei Ze trokken haar bij den arm en fluisterden, «Ij keek zuur en gaf geen antwoord. •1 't zetten achter het gordijn op de toilettafel ia de groote logeerkamer; „Tra la, la la la, la la la, hoe lieflijk ziet ze er uit." Maar Malhikle zat daar onopgemerkt in al hel leven, cn beschouwde den nieuw aangeko mene En terwijl ze daar zoo zat, viel het haar plotseling in, dat zooals hij er uitzag, hel eigen lijk was, zooals ze gedroomd had, dat ze er uit zouden zien, de mannelijke vacantiegasten, waarover ze telkens zoo teleurgesteld was in Kongslevgaard. Ze wist werkelijk niet hoe hij er uitzag, toen ze dien avond thuis kwam. maar één ding had ze gezien dat hij jong was. O, zoo echt jong niet alleen flauw en lawaaierig zooals de anderen nee, jong tot aan zijn haarwortels, en zoo dat men kon zien, dat hij voelde dat hij recht had zoo tc zijn. Recht zoowel oin vroolijk als om vrij te zijn, alleen omdat hij jong was. En wat konden die beiden het best samen vinden, al van den eersten avond af een paar dagen later wandelden ze in de laan van den tuin* terwijl alle anderen naar het cricketvcld geloopen waren. Het sprak zoo van zelf, dat ze tegenover hem altijd in alles wat ze zei, heelemaal zich zelf was, zoo als zc niet eens tegenover haar ouders durf de zijn. Maar hij gaf zich immers ook geheel? Hij was zeker zoo, als m^nschen met een plompe uitdrukking zelden „hij maakt geen moord kuil van zijn- hart." Hij sprak met zooveel geestdrift van zijn werk. Over alles wat hij wilde, als hij eerst dat ellendige examen gedaan had. Van kana len en wegen rondom de aarde, over riolen onder den grond, over berg-doorbraak hoog in de lucht. Hij toonde haar onbegrijpelijke (eekema gen uit zijn koffer, die er uiUagen als een warnet van strepen, als pyramiden of stijve 'geraamten, met cirkeltjes cr tusschen. Maar het waren bronnen, bassins, knnaallcidingen en wegen. En ze spande baar hersenen in om bem te kunnen volgen. Want te kon immers zien, dat het hem in 't geheel uicl inviel, dal het haar mogelijk niet kon interesseeren, als hij er toch zoo veel belang in stelde. Mathilde dacht dal hij zeker ouders Ihuis had, die van af dat hij een kleinen jongen was met hem mee geleefd hadden en ge vraagd wat zijn spelletjes beteekenden, en wat hij dacht als hij in de schemering voor het raam zat te peinzen Dan werd men zeker zoo. Zoo overtuigd^ dat elk graag wilde weten wat men dacht. Maar hij had tocli ook >tecds tijd om over haar aangelegenheden ie spreken. En wat kon hij haar verlokken alles tc zeg gen, wat ze gezworen zou hebben nooit aan iemand ter wereld te vertenen. En zelfs al vermaakte hij cr zich dikwijls over wat ze vertelde, men kon toch zien, dal hij er van hield. Want hij keek haar zoo ver rast blij aan. knikte en peinsde, en lachte zoo stilletjes, dal het bijna een glimlach leek. En dan begreep hij zoo veel, ook zonder dat zij er een woord over gesproken had. Reeds den tweeden avond dat zc samen wa ren, zei hij tegen haar, toen ze bedankt had den volgenden dag te komen dansen, omdat ze er niet om gaf: „Dat is niet waar. juffrouw Mühhveiden ik bedoel, dal u cr niet om geeft. Tk weet niet waarom u niet wilt komen. Maar ik zal het wel te weten komen!' Mathilde was verschrikt. Zou hij het uit- vorschen diee, dal mocht niet gebeuren! Nooit mócht' bij welen, dat het haar ouders waren, die haar nog vasthielden bij den tip van haar japon, evenals op het oude portret van haar, waar zc als klein kind voor den eersten keer alleen zou zitten op den stoel van den fotograaf. Daarom was zc er den volgenden avond een paar uur heen gegaan. „Ik kan wel komen, als het m o c t zijn," zei ze. „Er is werkelijk ntels waarvoor u moeite moet doen, om het gewaar te worden. 'I Is maar dat ik cr zoo weinig om geef om te dan sen, en het ook niet goed doen kan om mijn hart." En niettegenstaande dat haar bloed zong fn liaar lichaam naar meer, had ze slechts een paar maal met hem rondgewalst, en was toen onbemerkt en mismoedig naar huis gedaan. „Wat is het toch aardig, dat we elkaar da delijk hebben gevonden!" zei hij op een avond, toen ze samen naar Voldstrup liepen. „Vindt u ook niet, <lal we elkaar ontzettend veel hebben te vertellen?" „Elkaar gevonden elkaar"- o, het lach te in haar. „Ja, ja," zei ze, en werd rood van vreugde. Ilct verbaasde haar, dat nooit iemand op Kongslevgaard cr zinspelingen opmaakte, dat zij beiden het liefst alleen liepen. Ze liep in een voortdurenden angst dat ze liet zouden doen. Ze wist geen raad wal ze zou antwoor den, als iemand er haar naar zou vragen. Ze kon toch niet, zc had toch geen recht om te zeggen wat hij dien avond gezegd had, dat ze „elkaar gevonden" hadden, en zoo veel te vertellen hadden? Hij had haar toch geen recht gegeven dat aan anderen te zeggen? En haai' ouders o haar angst, dat zij zouden vragen. Ze liadden hen immers samen gezien, verscheiden Iceeren? Als hij haar soms heele- ïnaai door de schuur, «ver de brug, en tot i behoorlijken vorm bevonden volmachten, éénstemmigheid verkregen betreffende do volgende b- vlli en: Artikel 1. Duitschland, Oostenrijk-Hon- gtirije, Bulgarije en Turkije aan de eene zijd® en de U' inische volksrepubliek aan de an dere zijde, iklaren, dat de oorlogstoestand tusschen hen beëindigd is. De conlractee- rende partijen zijn besloten voortaan met elkaar in vrede en vriendschap te leven. Artikel 2. lo. Tusschen Oostenrjjk-Hon- garije non cle eene zijde en de Ukrainische volksrepubliek aan de andere zijde, zullen, voor zoover deze beide mogendheden nan elkander grenzen, die grenzen bestaan, welke vóór het uitbreken van den tegen woordigen oorlog tusschen de Oostenrijk- Hongaersche monarchie en Rusland hebben V bestaan. 2o. Verder naar jjet Noorden zal de grens der Ukroinische volksrepubliek van Tserno- grad beginnen en over het algemeen vol gens de lijn Bilgeray—Struczebrzszyn— Krasnostam Pugaszow Radin Meshiret- sehie Sarnaki Melnik Wyseke Li- •towsk-Xamenietz Litowsk-Pruschany Wydowskiiese verloopen. In bijzonderheden zal deze grens volgens den aardrijkskundigen toestand en met inachtneming van de wen- schen der bevolking door een gemengde commissie worden vastgesteld. 3o. Voor het geval, dat de Ukrainische volksrepubliek nog met een andere der sta ten van den Vierbond gemeenschappelijke grenzen mocht hebben, worden hieromtrent bijzondere overeenkomsten voorbehouden. Artikel 3. De ontruiming van het bezette gebied zal onmiddellijk na de bekrachtiging van het onderhavige vredesverdrag, een aanvang nemen. De wijze waarop deze ont ruiming znl plaats hebben en de overgave van het ontruimde gebied, zal worden be paald door gevolmachtigden van de belang hebbende partijen. Artikel 4. De diplomatieke en consulaire betrekkingen tusschen de contracteren de partijen zullen onmiddellijk na de ondertee- kening van het vredesverdrag hervat worden. Bijzondere overeenkomsten blijven voor behouden, ten einde het optreden der con suls der beide partijen zooveel mogelijk to vergemakkelijken Artikel 5. De contracteerende partijen doen wederzijds afstand van de vergoeding harer oorlogskosten, d. w. z. van de staots- uitgaven voor de oorlogvoering, alsmede van de vergoeding van de oorlogsschade, d. w. z. van die schade, die voor hen en hunne on derdanen in het oorlogsgebied door mili taire maatregelen met inbegrip van alle In het vijandelijke gebied gedane rekwisitie? ontstaan zijn. Artikel 6. De wederzij dsche krijgsgevan genen zullen naar hun vaderland terugge zonden worden, voor zoover zij niet, mei toestemming van den staat, waar zij zicü thans bevinden, in het gebied van dien staat wenschen te blijven, of zich naar een anderland wenschen te begeven. De regeling der hiermede verband hou dende kwestie geschiedt door in artikel 8 voorziene afzonderlijke verdragen. Artikel 7. Over de economische betrek kingen tusschen de bij het verdrag betrok ken partijen wordt het volgende overeen gekomen: De contracteerende partijen nemen do verplichting op zich onmiddellijk economi sche betrekkingen aan te knoopen en den goederenruil op grond van zekere bepaling gen te organiseeren. Artikel 8 bepaalt, dat tussohen Duitschi* land en de Ukrainische republiek een aun- vullingsverdrag zal worden gesloten. Dit verdrag wordt eveneens heden ondertee kend. Het bevat bepalingen betreffende da volgende onderwerpen: herstelling der conaj aan dc poort naar huis had gebracht. Stel jc voor, tot aan hun deur. En rcc'df i ver op het erf kon zc dc hoofden van liaaT ouders zien, elk achter een ruit, naar haar spiedend. O. haar angst voor eiken dap, ab hij liaar bracht onder hun onderzoekenden blik. O, ze kon toch niet tegen hem zeggen „zoo, nu^iiet verder o, nu niet verderl" „Wie was het die je thuis gebracht heeft7^ vroegen ze den eersten avond. „O," had ze geantwoord, zoo onverschillig mogelijk, „dat was een ingenieur, Kampmaiuf heet hij, geloof ik, hij logeert op Kongslcf I gaard." IJ Later hadden ze haar «Let meer gcvraagd«j Maar ze liep in een eeuwigen angst. Als zój 's avonds in de kamer zat, en moeder plolso- ling een heel gewone vraag deed dan vloog ze op van haar stoel, greep haar handwerk, gereed, om te vluchten, hard weg te loopcill van alles. Als hij in de nabijheid van haar liuis kwam. dan had hij het altijd zoo druk haar iets tó vertellen op het laatste oogcnblik, dat zc niet kon afbreken Altijd begon hij iels precies iot de poort, onder hel spieden van de vier. oogen achter het gordijn. Liep ze verder, dart ging hij mee. Ja, ze was cr zeker van, dat hij zoo met haar de kaïticr binnen gewnndekt zou zijn, als zij buiten niet atU was blijven! staan. m (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1