muhms zj rT'r c PUIS «iiilzïï'isï '^3 BUITENLAND "BINNENLAND „DE EEMLANDER" koloniën? 16e Jaargang, rt". 178 pc» F«I T 2.00 pt' •ree!' crlli' «ri"ker!og ttgtL ongelukken) f 0.14. >(oord:rlli!-.e nummer» - OM WekelIJkseh bijvoegsel Holi*ad^!* Hm»row ionde, eedactie van Tbitia» llov"» P«, 5 Baanden 50 cent. Wekelijkse!, bUvnef-.s- »W«r»ldrwue« P« 3 maanden «O cent HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF IC. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. mof. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag IS Februari 1918 dicasujnbiedmgcn I -5 regels 0 50. groote Ifllrrc naar plaatsruimte Vooi handel en bedrijf beaua® 2 eer voordceligc bepalingen tol hei herhaald ad ven. tccrcn in dit Bind, bij abonnement Hcne drotUirc, bevattende de voorwaarden, wordt op «anvraag toegezonden. Politiek Overzicht De oorlogswil van de Entente. VI. Met 159 tegen 28 stemmen heeft het En- gelsche lagerhuis een amendement van pa cifistische strekking op het adres tot beant- twoording van de troonrede verworpen. Men det uit deze stemming, dat de voorstanders ▼en den vrede in het Britsche parlement Steeds nog slechts een onbeduidend aantal Stemmen kunnen uitbrengen. Het was an- iders nog al bescheiden wat in dit amende ment werd gevraagd. Het had alleen ten doel leedwezen uit te drukken, dat in overeen stemming met het besluit van den oppersten oorlogsraad de voortzetting van de militaire operation de „eenige" voor de hand liggende taak van de regeering zou zijn. Er werd ge vraagd of daarmee de diplomatieke en an dere middelen, die de regeering tot hare be schikking had, geheel waren uitgesloten. Hierop heeft de minister van buitenlond- sche zaken Balfour, namens de regee rir.g Woensdag geantwoord. Zijn betoog Jrv.am hierop neer, dat het niet de#bedoe Mng was, dat geen der oorlogvoerende lan den meer zich zou bedienen van andere middelen dan die, welke de wapenen konden verschaffen, om den strijd te beëindigen. Waar op dit oogenblik was daarvan niets te verwachten. Duitschland had daarvoor de deur gesloten; het had door den mond van zijn kanselier en op nog meer gezag heb bende wijze door den mond van zijn keizer te kennen gegeven, dat het thans even ver verwijderd was als drie jaren geleden van de aanvaarding van wat de Entente als haar oorlogsdoel heeft kenbaar gemaakt. Deze oorlog zal, zoo verklaarde Balfour, niet tot een einde komen, zoolang Duitschland en zijne bondgenooten niet bereid zijn zich met de leden der Entente aan de tafel te vereenigen om over de voorwaarden van den vrede van gedachten te wisselen. De tegenwerping ligt voor de hand, dat dit juist door de Entente is afgewezen. Den 12en December 1916 is door den vierbond voorgesteld, dat, om aan de - "k kin gen van den oorlog een einde te rocken, de Ententemogendheden gevolmachtigden zou den zenden naar eene conferentie, om in gezamenlijk overleg met de l: enpart'j te trachten de grondslagen voor 't herstel van den vrede te vinden. Maar om het antwoord op die tegenwerping is Balfour niet ver legen. Hij zegt, dat vooraf Duitschland moet toonen geneigd te zijn tot de toenadering, die alleen een raad der volken v«n waarde kan maken. Voordat men samen om de tafel kan gaan zitten, moet er een zekere gemeen schap van denkbeelden en oo'Tmerken be staan, waardoor eene discussie mogelijk wordt, die slechts over de détails ?A loo- pcn. Als men zich aan de conferentielafel zet, door fundamenteele. zoen^'Vo ver- Schillen verdeeld, dan zal men het tot stand komen van den vrede niet bevorderen; men 2ol de zaak eerder slechter dan beter maken, de verschillen meer naar voren brenger, en datgene wat vereen5"1 op den achb^Tond schuiven. Derhalve: eerst moet Duitscb'^nd zoover gebracht worden, dat hef vr-'1 ^=>reid 4s zich bij de voorwaarden vr^ de En-ante neer te leggen. Als die geneigdheid bestaat, dan zullen de détails ge^ne zwarigheden Sn den weg leggen. Maar bot dusver heeft Balfour geen enkel symptoom gezien, wat as op ie vatten als een bewijs, dat j,het einde van het militarisme in Duitsch land nabij is." De Duhsche politiek is thans precies dezelfde als drie jaren geleden; hij ziet geen haarbreedte afwijking van het oude streven om te krijgen een Duitsc.hen vrede, en die heeft slechts ééne beteekenis: bet is een vrede, die iedere andere natie aan Duitschland dienstbaar zal maken. De tegenstelling is dus nog steeds de En- itentevrede en de Duitsche v-He. ïn dat ouzicht is er niets veranderd; wij zijn op dit oogenblik nog even ver als drie jaren ge- leden. De gedachte om naar een middenweg te zoeken, wil er bij de Entente no* niet an. Hare leus is en blijft: Alles of niets! Dat alles niet te krijgen is, heeft zij in de - Oorlogsjaren, die verloopen zijn, ruimschoots ondervonden. Maar de sterhming, die haar bezielt, is nog dezelfde van vroeger. En er is. helaas, geen uitzicht op verandering in die stemming. Met de Vereenigde Staten is een nieuw element in den strijd getreden. Het tijdperk van voorbereiding aan de over zijde van de Atlantic nu voorbij; van het uit den grond verrezen Amerikaansche le ger bevinden zich thans de eerste honderd duizenden op weg naar hunne bestemming aan het front. Dat heeft den gezonken moed doen herleven. Van Amerika wordt de over winning verwacht. Het zal wel weer op te leurstelling uitloopen *iaar in ieder geval is de strijdlust weer ontwaakt; met den ateun, die uit Amerika is te verwachten* wil men op nieuw den strijd wagen, die, naar I ide voorteekenen te oordeel en, de vreeselijk- .•te zal zijn van dezen ganschen oorlog. Zoo t wordt wederom het woord bewaarheid uit de oudheid, dat Jupiter f wenschen met krank zinnigheid slaat om hen te verderven* De oorlog, In het lagerhuis heeft minister Balfour ge zegd, dat er bij de tegenpartij nog geen haarbreedte afwijking is van het oude stre ven om te -vrijen een Duitschen vrede. Voordat over len vrede kan worden gespro ken, moet Duitschland toonen geneigd te zijn tot de toenadering, die alleen een raad der volken van waarde kon maken. Volgens een bericht uit Weenen is een antwoord van Czernin op de boodschap van Wilson spoedig te vernachten. Oostenrijk is bereid het overleg over den vrede voort te zetten. Weenen, 14 Febr. (Koir.-bur.) De dagbladen deelen van wel ingelichte zijde een en ander over de gebeurtenissen en den samenhang der jongste voorvallen te Brest-Litowsk mee. Daar het, gezien Trotzky's houding, met name op het stuk der toepassing van het be ginsel der zelfbeschikking, niet mogelijk was met hem tot een voorspoedig einde te ko men, werd het de politieke taak der mogend heden. die op het sluiten van den vrede aan stuurden, in het oostelijke front tot zekere hoogte een bres te slaon, zoodoende den vrede met de Ukraine tot stönd te brengen en langs dien weg de Russische en Rumeen- sche kwestie eveneens ter oplossing te brengen. Met de Ukraine moest vrede wor den gesloten, al ware het maar, omdat hier door de weg naar Europa's rijkste koren schuur zou worden gebaand. Het land is zeer zeker nog niet in overeenstemming daarmede georganiseerd. Cm het oecono- mische verkeer weer op gang te brengen, moeten nog passende maatregelen worden getroffen. Alleen de mogelijkheid hiertoe is van nu af aön geopend en men zal er al lengs in slagen om aan de hand der over eenkomsten de voorraden voor zoover be schikbaar hier in te voeren. Deze vrede met de Ukraine kon slechts op voorwaarde van tegemoetkoming nopens het gebied van Cholm verkregen worden, een wensch, die door toepassing van het in de onderhandelingen voor de Russische gebieden door ons erkende beginsel van het zelfbeschikkingsrecht kon worden verwezen lijkt. Cholm is ethnographisch een zoo gemengd land, dat men eigenlijk niet kon zeggen, dat het tot Polen hoort. De lijn, die het lend in het vredesverdrag doorsnijdt, werd geko zen, omdat ten O. daarvan het Ukrainische element de groote meerderheid heeft. Voor het overige is de lijn niet onherroepelijk getrokken; zij werd slechts in het ruwe vol gens de ethnografische scheiding bepaald. De definitieve afbakening blijft voor ge mengde commissiën, wearbij aan het Pool- sche element de invloed, waarop het recht heeft, zal worden toegekend. Deze commis siën zullen bij de uitvoering van hunne taak met de wenschen en behoeften van de plaat selijke bevolking behoorlijk rekening moe ten houden. Tegen de bepaling, die zakelijk heel en al gerechtvaardigd moet he eten, is verzet ge komen. Het beginsel van het zelfbeschik kingsrecht geeft voor het heele Russische gebied den doorslag. Voor het Pooische kon derhalve niet een onder beginsel van kracht zijn dan voor de overige gebieden van Rusland. Voor de Polen is deze beslissing geen verrassing geweest, omdat ze nooit een be paalde belofte kregen en integendeel het beginsel thans voor de grensafbakening ge bezigd, meermalen voor den Oosteniijlcsch- Hongaarschen minister van buitenlandsche zaken hebben voorgestaan. De vrede met de Ukraine is de hoeksteen van het heele vre deswerk. Verzet tegen bepalingen daarvan kan men niet met de belangen der monarchie in overeenstemming brengen. Volgens de artikelen van het vredesver drag moeten alle overschotten aon koren van de Ukraine tot 31 Juli worden uitge voerd. Er werd een commissie ingesteld, met opdracht, de voorraden op te nemen. Daartoe zal zij zich niet alleen van techni sche. maar ook van militaire middelen be dienen. Militaire steun zou te pas kunnen komen, ingeval stapelplaatsen en knooppun ten van het verkeer tegen aanrandingen van benden en bolshewikische aanvallen moe ten worden beschermd. Het betreft hier geen militair bondgenoot schap, doch een gemeenschappelijke orga nisatie van den bewakingsdienst en het bin nenhalen van het graan. De uitwerking, die het-skiiten van den vTede met de Ukraine op de Russert had, liet niet lang op zich wachten. Denzelfden dag nog kwamen op verrassende wijze het ver zoek tot het bepalen der grenzen door een gemengde commissie op het tapijt. Het voor stel werd-natuurlijk aangenomen en de com missie kwam reeds den volgenden dag bij een. Er werd toen evenwel geen resultaat verkregen. In de algemeene zitting werd het vraagstuk niet meer besproken, daar Trotzki alleen de verklaring over het einde van den oorlogstoestand en de demobilisatie afleg de. Bij de erkenning van de onmogelijkheid om onder de huidige omstandigheden den oorlog voort te zetten, had de regeering er de voorkeur aan gegeven om op opzienba rende wijze de wapenen neer te leggen en voor de wereld de houding van den over weldigde aan te nemen. De taktiek der Rus sen schijnt evenwel bet slechtst voor hen zelf, want wij zijn door hunne verklaringen in geen enkel opzicht gebonden. Wij bevin den ons naar het volkenrecht, nog steeds met Rusland in oorlogstoestand, welke wel is waar beperkt is door het bestaan van een opzegbaren wapenstilstand. De Russische regeering heeft ons aldus de gelegenheid gegeven om onder bepaalde omstandigheden den wapenstilstand op te zeggen en den oor log voort te zetten of om onzerzijds gelijk luidende vredesverklaringen af te leggen. De Oostenrijksch-Hongaarsche regeering heef: echter geen aanleiding om den wapenstil stand op te zeggen. In Duitschland schijnt men skeptischer te oordeelen, doch men mag verwachten, dat daar spoedig klaarheid in de opvattingen zal komen. Aan den anderen kart zou het een groote fout van ons zijn om thans eveneens den vredestoestand af tc kondigen en ons daar door de handen te binden. Dat zou niet doenlijk wezen voor het geval dat wij b.v. ter bescherming van de Ukraine zouden moe:en ingrijpen. Niettemin zijn onze be trekkingen tot de Russische regeering niet afgebroken. Ook de Russen wenschen dal niet. Zij willen integendeel de diplomatieke verbindingen door middel van het draadloos verkeer en door de tegenwoordig in Peters burg zitting houdende commissie handha ven. B e r 1 ii n, 14 Febr. (W. B.) Volgen de avondbladen is er nog geen officiëele rae- dedeeling ontvangen over de onderhande lingen met Rumenrê». Het is evenwel aon te nemen dat de Rumeensche onderhandelaars, die in de eerste plaats over het verlengen van den wapenstilstand zouden onderhande len, heden ter bestemder plaatse zijn aange komen. B e r 1 ij n14 F b r. (W.-B.). Volgens de avondbladen leidden de bespiekingen in het groote hoofdkwartier tot volkomen overeen stemming tusschen de militaire en de poli tieke autoriteiten. Het definitieve besluit is nog niet aanwezig; het zal eerst over eenige dagen bekend gemaakt worden. Londen, 14 Febr. (R.). In het Lager huis zèide lord Cecil in antwoord op de vraag of de regéering iets bekend is over de beteekenis, door Duitschland aon de woor den „vrijheid der zeeën" gehecht De laatste verklaring in dezen, waarop mijne aandacht is gevestigd, is van graaf Reventlow afkomstig. Naar verluidt, heeft hij in Maart 1917 het volgende in een rede op een openbare vergadering te Berlijn daar omtrent gezegd „Wat verstaan wij Duitschers onder vrij heid ter zee? Natuurlijk meenen we daarmee niet het vrije gebruik van de zee, dat het ge meenschappelijke voorrecht van. alles naties is ii^ vredestijd, het recht op de heirbanen van den internationalen handel. Dat soort vrijheid ter zee hadden we vóór den oorlog. Wat we thans onder dien stelregel verstaan, is, dat Duitschland zulke zeegebieden be hoort te bezitten, dot wij bij het uitbreken van een oorlog met onze vloot ons zelf de heerschappij ter zee zouden kunnen verze keren. Wij behoeven „springplaats" voor onze vloot, die ons een mooie kans zou bie den om de zeeën te beheerschen en daar tijdens den oorlog een vrij man te zijn. Het onvervreemdbare bezit van de Belgische zee kust is daarom voor ons een zaak van leven of dood, en hij is een verrader, die deze kust aan Engeland zou willen laten. Ons doel behoort niet alleen te zijn, te houden, wat onze wapens al aan die kust hebben ver overd, maar te eeniger tijd onze zeekust zuidwaarts tot het nauw van Calais uit te breiden". Cecil ging voort: Natuurlijk ligt het. voor de hand, dat de woorden, zooals anderen ze gebruikten, een heel andere beteekenis heb ben (bijval). .Cecil verwees daartoe naar wat Lloyd George en Wilson hebben gezegd. Londen, 14 Febr. (R.). In het Lager huis zeide Bonar Law, dat tot het einde der afgeloopen week de inschrijving op nationale oorlogsobligatiën tot een bedrog van onge veer. 352 millioen pond is gestegen. Het stelsel ven gestadig leenen werd door mij aanvaard ter vervanging van de uitgifte van een leening en ik heb nu alle hoop, dat het succes zal hebben. Londen, 14 Febr. (R). In het Lager huis werd gevraagd of er stappen zijn ge daan om te antwoorden op den oproep van het Roode Kruis om het gebruik van ver giftigde gassen in dezen oorlog te staken en of de regeering bereid is over deze zaak met de andere oorlogvoerende staten een over- eenkomst aan te gaan. Lord Robert Cecil antwoordde nog geen oproep van het Roode Kruis te hebben ont vangen. De Britsche regeering is voorne mens met haar bondgenooten overleg te plegen, ten opzichte van de stappen, die gezamenlijk tegenover zulk een oproep kun nen worden gedaan. Op het oogenblik kon hij geen verklaring afleggen. Londen, 14 Febr. (R.) Het lagerhuis heeft 't antwoord-adres op de troonrede aan genomen. Londen, 14 Febr. (R) Lioyd C -rge lijdt aan gevatte koude. Hij moet thuis blij ven; maar kan de loopende zaken afdoen. Londen, 13 Februari. (R.). In het La gerhuis heeft Bonar Law medegedeeld, dat er ten spoedigste, in ultvoerign van de wet op de verdediging van het rijk, gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen tegen kolonel Repington, de militaire criticus van de Morning Post, die in het nummer van 11 Februari zonder toestemming van den cen sor een artikel heeft gepubliceerd, waarin hij uitvoerig de vermeende besluiten van den oorlogsraad van Versailles heeft besproken. P a s ij s 1 4 F e b r. (R.) Bolo is door den krijgsraad ter dood veroordeeld, Porchère lot drie jaren gevangenisstraf. Cavalüni is bij verstek ter dood veroordeeld. Weenen, 14 Febr. V.D (draadloos). De bladen melden De eerste gevolgen van den vrede met de Ukraine doen zich reeds gelden. De Roda heeft haar zetel naac Ziso- mir verlegd, waardoor de directe verbinding met Oostenrijk is hersteld. Stockholm, 13 Nov. (Zweedsch lel.- bur.) Tengevolge van berichten over de on lusten op Aland en den overtocht van Zweed- sche onderdanen naar Signilskar wordt eene expeditie uitgerust. Heden vertrekt een groo te IJsbreker. T w e e d e' t e 1 e g r a m. Een ijsbreker en het stoomschip Runsberg vertrekken te mid dernacht onder geleide van het panlserschip Thor naar Aland, om de Zweden en de in gevaar verkeerende eilandbewoners over te brengen. Stockholm. 1 3 Febr. (W. B.) Afton- bladet verneemt uit Haparando, dat het schrikbewind van de roode garde in Zuid- Finland onverminderd voórtbesiaat. Iedeien dag worden nieuwe moorden gepleegd. Om de dooden voor hunne nabestaanden onher kenbaar te maken wordt hun gelaat stuk ge sneden. In Ivorve en in Helsingfors verhin derden de roode garden de aankomst van ambulances, die de gewonden wilden verple gen. Generaal Mannesheim heeft eene procla matie uitgevaardigd, die de bedreiging In houdt, dat voor iederen .ermoorden Fin drie Russen zullen worden doodgeschoten. Ieder soldaat in burgerkleeren wordt als spion doodgeschoten. In Helsingfors werd een revolutionaire rechtbank ingesteld, die de ambtenaren met de doodstraf bedreigt, als zij hun dienst niet willen vervullen. Stockholm, 13Febr. (W. B.) Eenige Zweedsche bladen bevatten heden het be richt, dat tusschen Russische soldaten en roode gardisten ernstige meeningsversthil- len zijn uitgebroken. Volgens Aftonblodet groeit deze tweespalt steeds meer aan en nemen de matrozen welgemoed aon den strijd deel, terwijl speciaal in Tommerfors de Russische infanteristen onderhandelin gen met de witte garde aanknoopten. Volgens een onder bericht is de regeering van de roode commissarissen in Helsingfors ten gevolge van eene nog roodere oppositie gedwongen zich op de verdediging van de eigen machtspositie in te richten. Een ge rucht wil weten, dat zij vredesonderhande lingen hebben ingeleid. Athene, 12 Febr. (R.) De krür-.nad, die zitting hield in verbond met de muiterij te Lamia en de daarop gevolgde onlusten, heeft tot degradatie en tot de doodstraf ver oordeeld drie luitenants en twee soldaten. Nog een luitenant is veroordeeld tot degra datie en een jaar gevangenisstraf. Washington, 13 Februari. (R). De brandstof-controleur heeft de verordening tot het sluit ender fabrieken en hor.delsinstel- lingen op Maandog opgeheven, doch den weg opengelaten om den maatregel opnieuw in werking te doen treden, wanneer dit noo- dit mocht zijn. Ottowa, 14Febr. (R.).Sir Cecil Spring Rice, do gewezen Britsche gezant te Wa shington, is in het gouvernementsgebouw overleden aan eene hartziekte. Ades Abeba (Abessinie), 12 Febr. (R.). Keizerin Taitsu is overleden. Oott lndlï Onlusten ln de PMleuilmut;gclie Itcu eden lauden. (Officieel). Van den gouverneur-gene raal van Nederlonasch-Indië is telegrafisch bericht ontvangen, dat volgens mededeeling van den resident van Palembang op 6 dezer kwaadwilligen een inval deden in de doesan Soekadana der onderafdeeling Ogan llir (af- deeling Palembangsche Benedenlanden). Toen de controleur der onderafdeeling, door een militaire patrouille vergezeld, de van wapens voorziene onruststokers tege moet ging, kwam het tot een treffen, waarbij zeventien hunner gedood werden. Aan onze zijde werden geen verliezen geleden. De rust is thans hersteld. Kameroverzicht Tweede Kamer fn de zitting van Donderdag voegde de Minister aan het ontwerp inzake de on- derwijzerswedden de bepaling toe, dat de salarissen der openbare onderwijzers vóór 1 Januari 1919 moeten worden herzien. Aan de o*de zijn daarna het amendement- Ketelaar om iederen onderwijzer 100 meer te geven, het amendement-Van der Molen om hun die meer dan 10 dienstjaren hebben grooter verhooging te verzekeren, het amendement-O 11 o om hoofden van scholen met meer dan 20 dienstjaren min stens 373 boven de minimum-wedde te verzekeien m De Minister verklaart het amendW ment-Van der Molen om financteele rede* nen onaunnemeiijkhij ontraadt ten sterkst* aanneming van het amendement-Ketelaar. Spr. had het evenwel niet onaannemelijk' verklaard, omdat hij niet de verantwoorde* lijkheid wil dragon dat de onderwijzers wel licht niëts zouden krijgen. De beslissing over het nmenuement-Otto laat hij over aan de Kamer. De heer K o ol e n spreekt zijn verbazing uit over de houding van den minister ton aan zien van het amendement-Ketelaar dat de methode huldigt van het door den minister niet aanvaarde voorstel-Marchant. Aan de orde is de motie-Ketelaar betref fende den duurtetoeslng voor gep"i - ion- neerden en op wachtgeld getelden. Vóór do motie verklaren zich de hoeren Kooien. Van Raalte, Smeenge, Ter Laan (Rotterdam) en Beumer. Op de vraag van Minister T r e u b hoe de voorsteller zich de uitvoering in wetsontwerpen denkt, antwoordt de heer Ketelaar dat hij dit aan den minister over laat. De Minister verklaart nader, geen be zwaar te hebben tegen de motie, als het de bedoeling is, toeslag te geven aan de op wachtgeld gestelde en de gepensionncerde rijksambtenaren en aan de niet uit andera fondsen gepensionneerden. Nadat de heer Ketelaar verklaard heeft geen bezwaar te hebben tegen deze oj>« vetting, wordt de motie aangenomen met algemeene (55) stemmen. Indische begrooting. De heer Gerhard stelt voor, ook zijn motie betreffende het alcohol-vérhod aan de inlandsche bevolking in behandeling te nemen. Het voorstel wordt aangenomen mei 41 tegen 12 stemmen. De heer IJ z e r m a n houdt daarna een rede over den financieelen toestand van Indië. II iiiiri»|>;r.cgf;luumwei. Blijkens het nfdeelingsverslag over het wets- ontwerp tot voorkoming vnn ontruiming van wo ningen was men vrij algemeen van gevoelen, dat zoo spoedig mogelijk maatregelen moeten worden genomen, waardoor wordt voorkomen, dal opzegging van huur als middel wordt ge bruikt om den huurder tot het betalen van een onredetijken koop- of huurprijs te dwingen. Maar groot verschil van meening openbaarde zich daartegen ten «onzien vnn de vraag, in welke richting do oplossing der gerezen moeilijkhe den zul zijn ie vinden. Dl principieele tegenstanders van dc voorge stelde regeling konden het in de eerste plaats tiict goedkeuren, dat daarin wordt gebrol n roet een der beginselen vun ons contractenrecht, neer gelegd in art- 1371 B. W. Men wCnschtc op enkele punten de aandacht te vestigen, die de onbeschermde positie van den verhuurder in het licht stellen. Men wees er op, hoe de kantonrechter geheel vrij zal zijn in het beoordeelen van de geldige reden, cie den ver huurder kan nopen de huur te beëindigen of niet meer voort te zettenzelfs wordt den ver huurder niet de bevoegdheid gegeven de geldig# redenen door bewijsmiddelen te stoven. Geen termijn wordt den verhuurder gelaten om van het dooi den huurder ingediende verzocksclurift kennis te nemen. Hij zal omtrent het verzoek schrift worden gehoord, althans zal 1 ij behoor lijk worden opgeroepen; echter een nadere re* geling vnn de behoorlijke oproeping ontbreekt Daartegenover worden den huurder olie moge- lijke faciliteiten verleend en wordt het hem zoef gemakkelijk gemaakt om tegen den wil van dan verhuurder de woning te blijven bewonen. Andere leden erkenden, dat in het wetsont- werp aan de belangen van den eerlijken ver- huurder niet steeds vohkendo aandacht is go< wijd. Zeer vele leden, die do urgentie van een rega ling gaarne erkenden, waren van oordeel, dal een ongewijzigd invoeren ven de voorgestelde regeling tot zooveel bezwaren 7aanleiding go< ven, det daartegen het goed". d"t van het ont< werp is tc verwachten, in geencn decle opweegt. Naar hun oordeel zo! de invoering tot grooltf verwarring leiden. Ook acht! n verscheidene leden den kanton rechter niet de juiste autoriteit om te beslissen of een geldige reden aanwezig is, die de op« zegging van de huur afdoende motiveert, daar4 gelaten de vraag of die reden hem genoegzaam /.al kunnen worden aangetoond en zij ontzeg* gen hem de noodige vakkennis om hmtrrop'rac- len met voorwaarden en bepalingen van allerlei aard tc maken. Ook werd er gewezen tol hoe onderling te genstrijdige beschikkingen het ontwerp zal kun nen leiden. Dè zeer summiere regeling geelt dan kantonrechter zoo groote vrijheid, dot het nie< anders beslist. Dat het prestige van de recht- .antonrcchter rechtmatig geacht, wordt door zijn collega, hoewel de gevallen gelijksoortig zijn# andere beslist. Dat het prestige van de recht spraak doaronder moet lijden valt moeilijk tc be- t wisten. Verscheidene leden, ovtr* ogende of niet een andere regeling ware te maken, ".voorbij oon do voornaamste in de vorige paragrafen te berdo gebrachte bezwaren tegemoet zou worden geko men, waren van guve !cn dal de oplossing moet worden c-zochl in wijziging van de Huurcom- missiev. t. Naar hun overtuiging is r.o hare in voering !.;eer i meer g^veken, dal 1 l opne^- inen v -n een huurgrens ii! die wet tot groot# onbiliid h' d» n heeft ge'e'd. D.- eanbouw vin nieu we woningen van hoogcre huurwaarde i* immer* ook linanci."' 1 biino niet meer mogelijk. Niet mir*» der dan b-i d;e van lagerer. prijs heeft het go- brek aan duurdere woningen tot een noodtoe stand geleid, zoodot ook zii die in da steden meer dan J' 300 000 betale-. p bescherming aan* spraak mogen maken. Terecht wordt in het ontwerp can ook aan geen huurgrens vastge houden. Indien echlw ia «ie Huur commissie wdl

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1